Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

-1TUAÀN 1 TIEÁT 1 Ngaøy daïy: - OÂ N CAÙ C BAØ I HAÙ T LÔÙ P 1 - NGHE QUOÁ C CA. -------I. Muïc tieâu: - Gaây khoâng khí haøo höùng. - Nhôù laïi caùc baøi haùt lôùp 1. - Haùt ñuùng ñeàu, hoaø gioïng. - Giaùo vieân thaùi ñoâ ñöùng nghieâm trang trong luùc chaøo côø. - Bieát baøi haùt “ Quoác ca” ( baøi ca cuûa ñaát nöôùc). II. Giaùo vieân chuaån bò: - Taäp haùt caùc baøi haùt lôùp 1. - Baêng maãu baøi “ Quoác ca”, keøn. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp caùc baøi haùt lôùp 1. - Gôïi yù cho hoïc sinh nhôù laïi caùc baøi haùt lôùp 1. - Luyeän gioïng. - Giaùo vieân ñaøn giai ñieäu baøi haùt. - Giaùo vieân choïn 1 vaøi baøi haùt cho hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp. Hoaït ñoäng 2: Nghe baøi “ Quoác ca”. - Giaùo vieân ñaøn giai ñieäu, haùt cho hoïc sinh nghe baøi haùt “ Quoác ca”. - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh traû lôøi: Quoác ca thöôøng haùt khi naøo? Khi chaøo côø vaø haùt “ Quoác ca” ñöùng nhö theá naøo? - Höôùng daãn hoïc sinh tö theá ñöùng - Laéng nghe. - Khôûi ñoäng gioïng. - Hoïc sinh giô tay noùi teân baøi haùt. - Hoïc sinh bieåu dieãn cho caû lôùp xem. - Hoïc sinh traät töï laéng nghe. - Hoïc sinh laéng nghe vaø traû lôøi ( ñöùng nghieâm, yeân laëng, khoâng ñuøa giôõn, giôû noùn ra...) - Hoïc sinh thöïc haønh theo giaùo vieân . Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 -2chaøo côø vaø nghe haùt “ Quoác ca”. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Goïi 1 vaøi em haùt baøi haùt lôùp 1. - Xem tröôùc baøi haùt: Thaät laø hay.  TUAÀN 2 TIEÁT 2 Ngaøy daïy: Hoï c Baø i Haù t : THAÄ T LAØ HAY Nhaï c Vaø Lôø i : Hoaø n g Laâ n -------I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Bieát baøi haùt cuûa nhaïc só : Hoaøng Laân. II. Chuaån bò cuûa giaùo vieân : - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. - Nhaïc cuï goõ. - Tranh minh hoïa. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: HOAÏT ÑOÄNG 1: Hoïc baøi haùt : Thaät laø hay. Giaùo vieân - Giôùi thieäu: nhieàu loaøi chim coù gioïng hoùt raát hay...Baøi haùt cuûa Hoaøng Laân. - Khôûi ñoäng gioïng: aâm a, i. - Haùt maãu ( nghe giai ñieäu). - Höôùng daãn ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. - Daïy haùt töøng caâu ( moùc xích). - Nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài haùt. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoïc sinh - Laéng nghe. - Khôûi ñoäng caû lôùp. - Laéng nghe. - Ñoïc theo höôùng daãn . - Haùt theo höôùng daãn. - Laøm theo giaùo vieân. Lôù p 2 -3- HOAÏT ÑOÄNG 2: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch vaø tieát taáu Giaùo vieân Hoïc sinh - Höôùng daãn haùt voã tay theo phaùch Nghe veùo von trong voøm caây hoïa mi vôùi chim oanh. x x x x x x x - Giaùo vieân chia nhoùm - Höôùng daãn hoïc sinh haùt voã tay theo tieát taáu ( voã tay theo töøng tieáng cuûa lôøi ca). - Hoïc sinh thöïc haønh caû lôùp theo höôùng daãn cuûa GV. - Thöïc haønh caù nhaân. - Thöïc haønh theo nhoùm. - Hoïc sinh thöïc haønh. Nghe veùo von trong voøm caây... * Cuûng coá – höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Giaùo vieân haùt laïi ( hoaëc ñeäm giai ñieäu) baøi haùt 1 laàn, cho caû lôùp voã tay theo phaùch. - Caû lôùp cuøng haùt voã tay theo tieát taáu. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Daën hoïc sinh veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt.  TUAÀN 3 TIEÁT 3 Ngaøy daïy: OÂ n Baø i Haù t : THAÄ T LAØ HAY Nhaï c Vaø Lôø i : Hoaø n g Laâ n -------- I. Muïc tieâu: - Haùt thuoäc, dieãn caûm, laøm ñuùng ñoäng taùc phuï hoïa. - Troø chôi duøng nhaïc vôùi nhaïc cuï goõ. II. Chuaån bò cuûa giaùo vieân : - Moät soá nhaïc cuï goõ, ñeäm theo baøi haùt. - Nhaïc cuï quen duøng. ( keøn Melodion). Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 -4III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: HOAÏT ÑOÄNG 1: OÂn baøi haùt ñaõ hoïc. Giaùo vieân - Ñaøn giai ñieäu baøi haùt ( Thaät laø hay). - höôùng daãn hoïc sinh khôûi ñoäng gioïng a, i. - Baét gioïng cho hoïc sinh haùt ( ñeäm ñaøn theo) 2 laàn. Hoïc sinh - Nhaéc ñuùng teân baøi haùt. - Ñoïc caû lôùp theo ñuùng cao ñoä. ( Laàn 1: toác ñoä vöøa phaûi. Laàn 2: toác ñoä nhanh). - Caù nhaân vaøi em. HOAÏT ÑOÄNG 2: Höôùng daãn hoïc sinh ñaùnh nhòp Giaùo vieân 2 4 Hoïc sinh - Giaùo vieân noùi sô löôïc veà nhòp 2(goàm - Theo doõi quan saùt. 2 phaùch: 1 maïnh vaø 1 nheï). - Giaùo vieân laøm maãu cho hoïc sinh xem. - Hoïc sinh taäp ñaùnh theo sô ñoà.  - Hoïc sinh haùt vaø ñaùnh nhòp theo giaùo vieân.  - Caû lôùp cuøng haùt. - Giaùo vieân thöïc haønh keát hôïp ñaùnh nhòp. - Haùt theo nhoùm. - Goïi vaøi em leân ñieàu khieån cho caû lôùp haùt. HOAÏT ÑOÄNG 3: Cho töøng nhoùm söû duïng nhaïc cuï goõ: Giaùo vieân - Giôùi thieäu caùc nhaïc cuï goõ. - Cho töøng nhoùm hoïc sinh söû duïng nhaïc cuï goõ. 1. Song Loan. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoïc sinh - Hoïc sinh chia nhoùm: töøng nhoùm thöïc haønh goõ aâm hình tieát taáu. Lôù p 2 -5- ♫ / ♫ / ♫ ♫/ / 2. Troáng con. 3. Thanh phaùch. 4. Moõ * Cuûng coá – höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Goïi vaøi em haùt laïi baøi. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Daën doø : Haùt ôû nhaø.  TUAÀN 4 TIEÁT 4 Ngaøy daïy: - HOÏC BAØI HAÙT : XOØ E HOA Daân ca Thaùi – Taây Baéc Lôøi môùi : Phan Duy -------I. Muïc tieâu: - Bieát xuaát xöù cuûa baøi haùt. - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát goõ ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Hoïc baøi haùt : Xoøe hoa Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt ( daân ca hay cuûa daân toäc Taây Baéc). - Haùt maãu vaø ñeäm giai ñieäu. - höôùng daãn ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. - Khôøi ñoäng gioïng. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Laéng nghe. - Laéng nghe. - Ñoïc theo tieát taáu vaø voã tay. - Ñoïc cao ñoä. Lôù p 2 -6- Daïy haùt töøng caâu ( moùc xích). - Haùt maãu laàn 2. - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. - Haùt toaøn baøi. HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voã tay theo caùc kieåu Giaùo vieân Hoïc sinh - Höôùng daãn haùt voã tay theo phaùch. - Giaùo vieân thöïc haønh maãu. - Gaïch döôùi nhöõng töø voã tay. - Höôùng daãn haùt voã tay theo nhòp. Buøng boong bính boong ngaân nga x x tieáng coøng vang vang. x x - Höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu. Buøng boong bính boong ngaân nga x x x x x x tieáng coøng vang vang. x x x x - Hoïc sinh quan saùt. - Thöïc haønh theo giaùo vieân. Buøng boong bính boong ngaân nga tieáng coøng vang vang. - Hoïc sinh thöïc haønh caû lôùp. - Hoïc sinh quan saùt maãu. - Thöïc haønh caû lôùp. - Thöïc haønh caù nhaân. - Hoïc sinh quan saùt laøm maãu. - Thöïc haønh voã tay theo töøng tieáng cuûa lôøi ca. - Thöïc haønh nhoùm. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Giaùo vieân goïi 3 em haùt ( môøi em thöïc haønh 1 kieåu voã tay). - Ñaùnh giaù tieát hoïc. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân baøi haùt, voã tay.  TUAÀN 5 Ngaøy daïy: TIEÁT 5 - OÂ N TAÄ P BAØ I HAÙ T : XOEØ HOA -------I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 -7II. Giaùo vieân chuaån bò: -Moät vaøi ñoäng taùc muùa ñôn giaûn. - Nhaïc cuï. - Baêng maãu. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt: Xoøe hoa. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh oân baøi haùt “ Xoøe hoa”. - Chia nhoùm. - Chia thaønh 4 nhoùm ( luaân phieân haùt töøng nhoùm) - Bieåu dieãn tröôùc lôùp ( haùt keát hôïp voã tay nhuùn chaân theo nhòp). - Höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa. HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp troø chôi theo baøi haùt “ Xoøe hoa” Giaùo vieân - Höôùng daãn chôi troø chôi 1: Haùt giai ñieäu baøi haùt baèng nguyeân aâm o, a, u, i. - Khi haùt, giaùo vieân chæ tay laøm daáu caùc aâm cho hoïc sinh haùt ñuùng. - Höôùng daãn hoïc sinh chôi troø chôi 2. Hoûi aâm hình tieát taáu naøy coù trong caâu naøo cuûa baøi. - Giaùo vieân goõ: ♫♫♫ Hoïc sinh - Hoïc sinh thöïc haønh theo giaùo vieân. . Caâu 1: haùt baèng aâm o. . Caâu 2: haùt baèng aâm a. . Caâu 3: haùt baèng aâm u. . Caâu 4: haùt baèng aâm i. - Hoïc sinh nghe goõ tieát taáu vaø traû lôøi caù nhaân ( Coù trong caâu: 2, 3, 4 cuûa baøi haùt.) * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Thöïc haønh vaøi em theo höôùng daãn 1 vaø 2 – Caû lôùp. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø: Xem tröôc baøi: Muùa vui. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 -8 TUAÀN 6 TIEÁT 6 Ngaøy daïy: - HOÏ C BAØ I HAÙ T : MUÙ A VUI Nhaï c vaø lôø i : Löu Höõ u Phöôù c -------I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Bieát teân taùc gaûi baøi haùt. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Hoïc thuoäc baøi haùt. - Haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt: Muùa vui. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung. - Ñaøn giai ñieäu. - Haùt maãu. - Höôùng daãn ñoïc lôøi. - Khôûi ñoäng gioïng. - Höôùng daãn haùt töøng caâu. - Nhaän bieát teân taùc giaû, caûm nhaän noäi dung, nghe baøi haùt. - Nghe baøi haùt. - Ñoïc töøng caâu ngaén theo tieát taáu. - Khôûi ñoäng gioïng 3 cao ñoä. - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. Giaùo vieân Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoïc sinh Lôù p 2 -9- Thöïc haønh maãu ( voã tay theo phaùch). - Quan saùt maãu. - Thöïc haønh caû lôùp. Cuøng nhau muùa xung quanh voøng x x x x cuøng nhau muùa cuøng vui. x x x - Giaùo vieân thöïc haønh maãu ( voã tay theo nhòp). Cuøng nhau muùa xung quanh voøng/ cuøng nhau muùa cuøng vui. - Thöïc haønh theo. - Nhoùm: . Nhoùm 1: haùt. . Nhoùm 2: goõ. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Goïi 1 vaøi em haùt caù nhaân. - Giaùo duïc tình caûm qua baøi haùt. - Veà nhaø:Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt.  TUAÀN 7 Ngaøy daïy: TIEÁT 7 - OÂ N BAØ I HAÙ T : MUÙ A VUI. -------I. Muïc tieâu: - Thuoäc baøi haùt, keát hôïp haùt, muùa vôùi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Nhaïc cuï quen duøng. - Chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Lôù p 2 - 10 - Höôùng daãn oân taäp ( ñaøn giai ñieäu). - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu ( cuøng nhau muùa xung quanh voøng,...). - Höôùng daãn haùt toác ñoä nhanh hôn. - Nhaéc laïi teân baøi haùt, taùc giaû. - Haùt theo nhoùm. - Haùt caù nhaân ( vaøi em). - Keát hôïp voã tay. - Haùt toác ñoä nhanh hôn. HOAÏT ÑOÄNG II: Keát hôïp haùt vôùi ñoäng taùc phuï hoïa. Giaùo vieân Hoïc sinh - Giaùo vieân toå chöùc cho töøng nhoùm ñöùng thaønh voøng troøn, vöøa nhuùn chaân vöøa baét tay nhau. - Töøng nhoùm thöïc hieän cho caû lôùp xem. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Goïi nhoùm bieåu dieãn baøi haùt. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Nhaéc nhôû: OÂn laïi 3 baøi haùt ñaõ hoïc.  TUAÀN 8 Ngaøy daïy: TIEÁT 8 OÂ N TAÄ P 3 BAØ I HAÙ T : - THAÄ T LAØ HAY - XOØ E HOA. - MUÙ A VUI. -Phaâ n bieä t aâ m thanh: Cao – Thaá p – Ngaé n – Daø i . -------I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm vaø vaän ñoäng phuï hoïa. - Bieát phaân bieät aâm thanh cao thaáp, ngaén daøi. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Nhaïc cuï quen duøng. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 - 11 III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn taäp 3 baøi haùt. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Höôùng daãn hoïc sinh haùt taäp theå. - Höôùng daãn haùt keát hôïp muùa. ( vaän ñoäng phuï hoïa ) - Höôùng daãn haùt thaàm. - Höôùng daãn oân haùt: Xoøe hoa. - Höôùng daãn oân baøi: Muùa vui. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh oân baøi haùt: thaät laø hay keát hôïp ñoäng taùc ñôn giaûn. - Haùt thaàm voå tay theo tieát taáu lôøi ca. - Hoïc sinh haùt keát hôïp muùa ñôn giaûn. - Haùt keát hôïp voã tay ( nhuùn chaân theo nhòp). HOAÏT ÑOÄNG II:Phaân bieät aâm thanh : Cao – Thaáp – Ngaén – Daøi. Giaùo vieân Hoïc sinh - Duøng ñaøn hoaëc mieän ñeå theå hieän - Hoïc sinh taäp nghe, traû lôøi caâu hoûi. caùc aâm ôû möùc ñoä cao, thaáp, ngaén, daøi. Cao, ngaén – Cao, daøi... - Chôi troø chôi theo nhoùm. Cao, ngaén – Thaáp, ngaén... - Nhaän xeùt. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Caû lôùp haùt laïi 3 baøi haùt ñaõ hoïc. - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc, daën baøi sau. - Ñoïc tröôùc baøi: Chuùc möøng sinh nhaät.  TUAÀN 9 Ngaøy daïy: TIEÁT 9 - HOÏ C BAØ I HAÙ T : CHUÙ C MÖØ N G SINH NHAÄ T . Nhaï c Anh. -------- Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 - 12 I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu lôøi ca ( Chuù yù choå ½ cung trong baøi ). - Bieát 1 baøi haùt cuûa nöôùc Anh. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Nhaïc cuï quen duøng. - Tranh ( sinh nhaät treû em ). III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy haùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt ( moãi ngöôøi ñeàu coù 1 ngaøy sinh, ñoù laø ngaøy chaøo ñôøi. Coù 1 baøi haùt ñeå chuùc nhau trong ngaøy kyû nieäm sinh nhaät). - Haùt maãu keát hôïp giai ñieäu. - Höôùng daãn ñoïc lôøi. - Khôûi ñoäng gioïng. - Chia laøm 8 caâu nhoû. - Daïy töøng caâu ngaén ñeán heát baøi. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Chuù yù, theo doõi. - Laéng nghe, traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân. - Nghe haùt. - Ñoïc theo tieát taáu. - Ñoïc thay aâm 3. - Ñoïc tieát taáu. 3 2 / 1 2 3 / 1 - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân, phaùt aâm goïn gaøng. HOAÏT ÑOÄNG II:Haùt keát hôïp voã tay. Giaùo vieân - Haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu, lôøi ca. Hoïc sinh - Theo doõi maãu vaø laøm theo giaùo vieân. Möøng ngaøy sinh moät ñoùa hoa... x x x x x x - Chia nhoùm. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c - Haùt luaân phieân theo nhoùm. Lôù p 2 - 13 * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Caû lôùp haùt ( caù nhaân vaøi em). - Nhaéc laïi yù nghóa cuûa baøi haùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø: Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt.  TUAÀN 10 Ngaøy daïy: TIEÁT 10 - OÂ N BAØ I HAÙ T : CHUÙ C MÖØ N G SINH NHAÄ T . -------I. Muïc tieâu: - Hoïc thuoäc baøi haùt, taäp dieãn caûm. - Bieát goõ ñeäm theo nhòp. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Nhaïc cuï quen duøng. - Voã tay chuaån xaùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Giaùo vieân baét nhòp. - Chia nhoùm ( töøng daõy baøn). - Höôùng daãn haùt voã tay theo nhòp. Möøng ngaøy sinh moät ñoùa hoa x x Möøng ngaøy sinh moät khuùc ca. x x Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Caû lôùp haùt oân. - Haùt ñoái ñaùp. - Haùt keát hôïp voã theo nhòp 3 4 theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. HOAÏT ÑOÄNG II: Taäp bieåu dieãn baøi haùt. Giaùo vieân Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoïc sinh Lôù p 2 - 14 - Giaùo vieân goïi 1 soá em. ( nhaän xeùt chaát gioïng ). - Haùt ñôn ca. - Haùt toáp ca. HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi ñoá vui. Giaùo vieân Hoïc sinh - Haùt 2 baøi haùt ( 1 baøi nhòp 2, 1 baøi nhòp 3) cho caùc em nhaän xeùt baøi naøo ôû nhòp naøo? Ví duï: Con keânh xanh xanh. Muùa vui. Thaät laø hay. Ñeám sao. - Hoïc sinh theo doõi haùt maãu vaø traû lôøi. - Nhòp 3 - Nhòp 2 - Nhòp 2 - Nhòp 3. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Baét nhòp cho caû lôùp haùt laïi baøi haùt. - Caù nhaân 1 em. - Veà nhaø: Haùt trong leå möøng sinh nhaät baïn mình hoaëc ngöôøi thaân.  TUAÀN 11 Ngaøy daïy: TIEÁT 11 - HOÏ C BAØ I HAÙ T : COÄ C CAÙ C H TUØ N G CHENG Nhaï c vaø lôø i : Phan Traà n Baû n g -------I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Qua baøi haùt, caùc em bieát teân moät soá nhaïc cuï goõ daân toäc ( seânh, thanh la, moõ, troáng,...) II. Giaùo vieân chuaån bò: Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 - 15 - Taäp haùt chuaån xaùc. - Cheùp lôøi ca vaøo baûng phuï. - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG 1: Daïy baøi haùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt: Giôùi thieäu ñeán caùc em caùc loaïi nhaïc cuï goõ trong aâm nhaïc qua baøi haùt vui: Coäc caùch tuøng cheng. - Haùt maãu ( ñeäm giai ñieäu). - Höôùng daãn ñoïc lôøi theo tieát taáu. - Khôûi ñoäng gioïng. - Höôùng daãn haùt töøng caâu ngaén noái tieáp ñeán heát baøi. - Ñaøn giai ñieäu. - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Im laëng. - Laéng nghe. - Nghe haùt. - Ñoïc theo höôùng daãn. - Ñoïc thanh aâm 3 noát. - Haùt theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. - Haùt caû lôùp. - Voã tay vaøo tieáng aâm thanh cuûa nhaïc cuï. HOAÏT ÑOÄNG II: Troø chôi aâm nhaïc. Giaùo vieân - Giaùo vieân chia thaønh 4 nhoùm ( moãi nhoùm töôïng tröng 1 nhaïc cuï). - Ñeán cuoái caâu. - Nhaän xeùt qua troø chôi Hoïc sinh - Moãi nhoùm haùt theo 1 nhaïc cuï. - Caû lôùp cuøng haùt. - Voã tay khen baïn. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Cho 2 em haùt laïi baøi haùt. - Caû lôùp cuøng haùt. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. - Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: Hoïc thuoäc loøng baøi haùt. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 - 16  TUAÀN 12 TIEÁT 12 Ngaøy daïy: - OÂ N BAØ I HAÙ T : COÄ C CAÙ C H TUØ N G CHENG. - Giôù i thieä u moä t soá nhaï c cuï goõ . -------I. Muïc tieâu: - Haùt chuaån xaùc vaø taäp bieåu dieãn. - Bieát goïi teân hình daùng 1 soá nhaïc cuï goõ daân toäc. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Giaùo vieân : . Nhaïc cuï quen duøng. . Baêng nhaïc. . Hình aûnh 1 soá nhaïc cuï goõ daân toäc. - Hoïc sinh : . Duïng cuï goõ. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt. - Baét nhòp. - Yeâu caàu. - Chia nhoùm. - Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Nhaéc laïi teân baøi haùt. - Caû lôùp haùt. - Töøng nhoùm haùt. - Haùt keát hôïp troø chôi. - Voå tay. HOAÏT ÑOÄNG II: Giôùi thieäu nhaïc cuï. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 - 17 - Giaùo vieân Hoïc sinh - Cho hoïc sinh xem tranh. - Giôùi thieäu töøng loaïi nhaïc cuï vaø aâm thanh. - Giaùo vieân haùt. - Xem tranh. - Theo doõi. - Laøm nhaïc cuï goõ baèng mieäng. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Moät nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën baøi sau: “ Chieán só tí hon”.  TUAÀN 13 TIEÁT 13 Ngaøy daïy: - HOÏ C BAØ I HAÙ T : CHIEÁ N SÆ TÍ HON. - Nhaïc : Ñinh Nhu- Lôøi môùi : Vieät Anh -------I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Haùt ñoàng ñeàu, roû lôøi. - Bieát baøi haùt döïa treân giai ñieäu baøi haùt: “ Cuøng nhau ñi hoàng binh” II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Khôûi ñoäng gioïng. - Giôùi thieäu baøi haùt. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Caû lôùp theo doõi. Lôù p 2 - 18 - Haùt maãu ( ñeäm ñaøn). - Höôùng daãn ñoïc lôøi ca. - Daïy töøng caâu ( chuù yù nhöõng choã laáy hôi). - Haùt maãu laàn 2. - Yeâu caàu. - Söûa sai. - Laéng nghe. - Ñoïc theo tieát taáu. - Haùt töøng caâu ( laáy hôi ñuùng choã). - Nghe. - Caû lôùp haùt. ( caù nhaân vaøi em.) HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp goõ ñeäm, vaän ñoäng. Giaùo vieân Hoïc sinh - Höôùng daãn goõ theo phaùch. / X X / - Thöïc haønh caù nhaân, caû lôùp. XX - Höôùng daãn goõ theo tieát taáu. / X X / XX - Thöïc haønh nhoùm. - Höôùng daãn haùt nhuùn chaân vaän ñoäng theo phaùch. - Haùt keát hôïp daäm chaân taïi choã, vung tay * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Vaøi nhoùm leân bieåu dieãn keát hôïp vaän ñoäng. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt.  TUAÀN 1 4 Ngaøy daïy: TIEÁT 14 - OÂ N BAØ I HAÙ T : CHIEÁ N SÆ TÍ HON. -------I. Muïc tieâu: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 - 19 - Taäp trình dieãn baøi haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa. - Taäp ñoïc thô theo tieát taáu. II. Giaùo vieân chuaån bò: -Tranh aûnh boä ñoäi. - Nhaïc cuï, maùy nghe nhaïc. - Söu taàm 1 soá baøi thô 5 chöõ. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn taäp baøi haùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Höôùng daãn xem tranh. - Ñaøn giai ñieäu baøi haùt. - Yeâu caàu. - Chia nhoùm. - Giaùo vieân höôùng daãn. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Xem tranh - Nghe nhaïc. - Haùt caû lôùp – caù nhaân. - Haùt theo nhoùm. - Haùt + daäm chaân taïi choã, vung tay HOAÏT ÑOÄNG II: Taäp bieåu dieãn tröôùc lôùp Giaùo vieân Hoïc sinh - GV yeâu caâu -Theo doõi, nhaän xeùt töøng nhoùm -HS töï bieåu dieån tröôùc lôùp theo hình thöùc : Ñôn ca, song ca,toáp ca…. HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi. Giaùo vieân - Höôùng daãn ñoïc baèng aâm thanh thay cho lôøi baøi haùt. Hoïc sinh - Ñoïc theo höôùng daãn. - Ñoïc caù nhaân. * Cuûng coá – Höôùng daãn ôû nhaø: - Choïn 1 nhoùm khaù nhaát bieåu dieãn tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt veà tieát hoïc. - Veà nhaø oân baøi haùt. Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Lôù p 2 - 20 -  TUAÀN 15 TIEÁT 15 Ngaøy daïy: OÂ N 3 BAØ I HAÙ T - CHUÙ C MÖØ N G SINH NHAÄ T - COÄ C CAÙ C H TUØ N G CHENG - CHIEÁ N SÆ TÍ HON. -------- I. Muïc tieâu: - Haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca. - Taäp haùt keát hôïp troø chôi vaän ñoäng. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Nhaïc cuï quen dung. - Duïng cuï goõ. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - OÂn baøi haùt: - Giaùo vieân ñeäm ñaøn baøi “ Chuùc möøng sinh nhaät” - Yeâu caàu. - Yeâu caàu. - Yeâu caàu. - Chæ ñònh. - Giaùo vieân ñeäm ñaøn baøi “ Coäc caùch tuøng cheng” Giaùo aùn ñieän töû – Moân: AÂ m nhaï c Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Hoïc sinh nghe nhaän dieän baøi haùt. - Hoïc sinh haùt. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Haùt noái tieáp. - Bieåu dieãn ñôn ca, toáp ca. - Nhaän dieän baøi haùt. Lôù p 2
- Xem thêm -