Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TIEÁT 1 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân: AÂm Nhaïc – Lôùp 2 Baøi: OÂN TAÄP CAÙC BAØI HAÙT LÔÙP 1 NGHE QUOÁC CA I. II. III. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh nhôù laïi caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. 2. Kó naêng: Hoïc sinh haùt ñuùng, haùt ñeàu, hoaø gioïng. Giaùo vieân gaây ñöôïc khoâng khí haøo höùng hoïc aâm nhaïc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh coù thaùi ñoä nghieâm trang khi chaøo côø, nghe Quoác ca. Chuaån bò: 1. Giaùo vieân: Taäp haùt caùc baøi cuûa lôùp 1. Baêng nhaïc (caùc baøi haùt lôùp 1 vaø baøi Quoác ca). Nhaïc cuï quen duøng vaø moät vaøi nhaïc cuï goõ ñôn giaûn. 2. Hoïc sinh: OÂn laïi caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: Cho HS nghe 1 ñoaïn baêng vaø ñoaùn baøi haùt. Höôùng daãn caû lôùp oân laïi baøi haùt ñoù. Nhaän xeùt vaø chuyeån yù sang baøi môùi. 3. Giôùi thieäu baøi, neâu vaán ñeà: Trong tieát hoïc aâm nhaïc ñaàu tieân hoâm nay, chuùng ta seõ cuøng nhau oân laïi caùc baøi haùt cuûa lôùp 1, ñoàng thôøi chuùng ta seõ ñöôïc nghe 1 baøi haùt thöôøng coù ôû moãi buoåi chaøo côø ñaàu tuaàn. Ñoù laø baøi haùt gì? GV ghi baûng. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp caùc baøi haùt lôùp 1 GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 1. Ngoaøi ra, GV coù theå boå sung cho HS. Nhaän xeùt, tuyeân döông. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp Nghe, nhôù vaø traû lôøi. Haùt Quoác ca Queâ höông töôi ñeïp, Môøi baïn vui muùa ca, Tìm baïn thaân, Lí caây xanh, Ñaøn gaø con, Saép ñeán Teát roài, Baàu trôøi xanh, Taäp taàm voâng, Quaû, Hoøa bình cho beù, Ñi tôùi tröôøng, Naêm ngoùn tay ngoan. GV tieán haønh cho HS oân laïi töøng baøi haùt, keát Haùt hôïp cho HS nghe baêng ñeå nhôù laïi caùc baøi ñaõ hoïc. Hoaït ñoäng 2: OÂn laïi caùc vaän ñoäng phuï hoaï cuûa caùc baøi GV laøm maãu 1 baøi, yeâu caàu 1 HS thöïc hieän HS quan saùt, thöïc hieän laïi coù keát hôïp haùt vaø muùa. Tuyø theo moãi baøi coù theå haùt vaø keát hôïp voã Ñaïi dieän moãi toå haùt 1 baøi tay hoaëc duøng nhaïc cuï goõ ñeäm theo phaùch, ñeäm theo nhòp hoaëc ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Do ñoù, GV coù theå môøi HS xung phong leân bieåu dieãn 1 baøi haùt maø mình thích nhaát. Hoaït ñoäng 3: Nghe Quoác ca Khi chaøo côø chuùng ta thöôøng haùt baøi gì ñaàu tieân? GV giaûi thích: Quoác laø nöôùc, ca laø haùt. Quoác ca laø baøi haùt chính thöùc cuûa moät nöôùc. Khi chaøo côø caùc em phaûi ñöùng theá naøo? GV giaùo duïc HS: chuùng ta caàn phaûi coù taùc phong nghieâm tuùc, thaùi ñoä nghieâm trang khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca, ñoù laø yù thöùc cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. GV cho HS taäp ñöùng nghieâm khi chaøo côø. Cho HS nghe baêng nhaïc baøi Quoác ca. Cho HS haùt theo baêng baøi Quoác ca. Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá Troø chôi “Ai haùt ñuùng, haùt hay” Cho 12 boâng hoa coù ghi 12 caâu ñoá baøi haùt lôùp 1 vaøo roå coù saün, chia lôùp laøm 4 nhoùm. Luaät chôi: Moãi nhoùm boác thaêm laàn löôït 3 laàn vaø haùt ñuùng baøi haùt theo caâu hoûi gôïi yù, nhoùm naøo haùt ñuùng, haùt hay, haùt ñeàu laø thaéng. GV cho HS thi ñua. Nhaän xeùt, tuyeân döông. Cuoái cuøng, caû lôùp ñöùng leân laøm leã chaøo côø. GV môû baêng baøi Quoác ca ñeå HS haùt theo. 5. Toång keát, daën doø: GV nhaéc laïi thaùi ñoä, taùc phong khi chaøo côø. Xem tröôùc baøi “Thaät laø hay” Nhaän xeùt tieát hoïc. Quoác ca Ñöùng nghieâm, maêùt höôùng veà phía laù côø Nghe Thöïc hieän Nghe Haùt theo baêng Nghe phoå bieán luaät chôi Thi ñua haùt hay vaø muùa ñeïp Chaøo côø vaø haùt theo baêng Nghe TIEÁT 2 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân: AÂm Nhaïc – Lôùp 2 Baøi 2: Baøi THAÄT LAØ HAY IV. V. VI. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca. Bieát baøi haùt Thaät laø hay laø saùng taùc cuûa nhaïc só Hoaøng Laân. 2. Kó naêng: Hoïc sinh haùt ñuùng, haùt ñeàu, gioïng eâm aùi, nheï nhaøng. 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh coù thaùi ñoä haøo höùng khi hoïc aâm nhaïc. Chuaån bò: 1. Giaùo vieân: Haùt thuoäc, ñuùng nhaïc, ñuùng lôøi baøi haùt. Baêng nhaïc Nhaïc cuï quen duøng vaø moät vaøi nhaïc cuï goõ ñôn giaûn. Tranh veõ nhöõng con chim ñaäu treân caønh caây. 2. Hoïc sinh: Vôû baøi haùt. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 6. OÅn ñònh: 7. Baøi cuõ: Kieåm tra vôû baøi haùt cuûa HS. 8. Giôùi thieäu baøi, neâu vaán ñeà: Treo tranh, hoûi: Tranh veõ gì? Nhöõng con chim naøy ñang laøm gì? GV choát: Trong voøm caây, chuù hoïa mi vaø chim oanh ñang hoùt líu lo thì coù chim khuyeân bay tôùi xin hoùt theo. Ñoù chính laø noäi dung baøi haùt maø chuùng ta seõ hoïc hoâm nay, ñoù laø baøi Thaät laø hay do nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc. GV ghi baûng. 9. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi haùt Thaät laø hay Coù raát nhieàu loaïi chim coù gioïng hoùt raát hay nhö: hoïa mi, chim oanh, vaønh khuyeân… Chuùng thöôøng thi nhau hoùt ríu rít. Tieáng hoùt cuûa chuùng hoaø quyeän vaøo nhau nghe thaät vui tai. Vaø baøi haùt Thaät laø hay cuûa nhaïc só Hoaøng Laân seõ keå cho chuùng ta bieát veà ñieàu ñoù. Hoaït ñoäng 2: Daïy baøi haùt Thaät laø hay Cho HS nghe baêng GV ñoïc lôøi ca toaøn baøi cho HS nghe GV ñoïc lôøi ca töøng caâu cho HS ñoïc theo: Nghe veùo von / trong voøm caây / hoïa mi vôùi chim oanh. Hai chuù chim / cao gioïng hoùt / hoùt líu lo vang Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt vui HS thöïc hieän Veõ nhöõng con chim ñaäu treân caønh caây. Nhöõng con chim naøy ñang hoùt líu lo. Laéng nghe vaø quan saùt Laéng nghe HS nghe baêng HS nghe Ñoïc theo töøng caâu löøng. Vui raát vui / bay töø xa / chim khuyeân tôùi hoùt theo. Li lí li / lí lì li / Thaät laø hay hay hay. GV vöøa ñaùnh ñaøn, vöøa daïy haùt töøng caâu. Höôùng daãn HS haùt theo loái moùc xích ñeán heát baøi. Trong quaù trình daïy haùt, GV kieåm tra vaøi HS ñeå ñieàu chænh sai soùt. Cho caû lôùp haùt laïi 2 laàn, chuù yù: haùt nheï nhaøng, hoaø gioïng caû lôùp, toác ñoä vöøa phaûi, ñoàng thôøi khuyeán khích HS nhuùn theo nhaïc. Hoaït ñoäng 3: Keát hôïp haùt vôùi goõ ñeäm GV haùt vaø söû duïng thanh phaùch ñeå goõ theo lôøi baøi haùt Nghe veùo von trong voøm caây hoïa mi vôùi chim x x x x x x oanh. x Hai chuù chim cao gioïng hoùt hoùt líu lo vang x x x x x x löøng. x Vui raát vui bay töø xa chim khuyeân tôùi hoùt x x x x x x theo. x Li lí li lí lì li Thaät laø hay hay hay. x xx x x x x Gv höôùng daãn HS vöøa haùt vöøa nhuùn theo phaùch Cho vaøi em thöïc hieän, nhaän xeùt. Cho HS haùt vaø goõ theo phaùch baèng song loan Nhaän xeùt Cho töøng daõy, töøng toå, töøng nhoùm thöïc hieän Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá GV haùt maãu laïi caû baøi (1 laàn) Môøi ñaïi dieän moãi toå 1 em leân haùt vaø goõ theo phaùch baèng song loan Môøi 2 em thuoäc 2 daõy leân haùt vaø nhuùn chaân theo phaùch Laéng nghe vaø thöïc hieän Haùt theo söï höôùng daãn cuûa GV HS söûa sai Caû lôùp haùt Nghe Thöïc hieän theo GV Ñaïi dieän moãi toå thöïc hieän Thöïc hieän Thöïc hieän theo söï chæ daãn cuûa GV Laéng nghe HS thöïc hieän HS vöøa haùt vöøa nhuùn theo phaùch Nhaän xeùt (ñoäng vieân). 10. Toång keát, daën doø: Taäp haùt baøi naøy nhieàu laàn cho thuoäc. Nhaän xeùt tieát hoïc. MOÂN: AÂM NHAÏC Baøi:: Hoïc haùt : baøi Xoeø hoa I. Muïc tieâu 1.Kieán thöùc: - Bieát baøi haùt Xoeø hoa laø moät baøi daân ca cuûa ñoàng baøo Thaùi ôû Taây Baéc. 2.Kyõ naêng: - Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôùi ca. - HS bieá goõ ñeäm theo phaùch , theo nhòp , theo tieát taáu lôøi ca. 3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích ca haùt.. II. Chuaån bò - GV: Baøi haùt , tranh veà daân toäc Thaùi , baûøng phuï, song loan … HS: Taäp baøi haùt III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Thaät laø hay Goïi HS leân haùt bieåu dieãn baøi : Thaät laø hay GV nhaän xeùt 3.Gíôùi thieäu neâu vaán ñe à ( 1 ‘ ) Hoâm nay trong tieát aâm nhaïc naøy coâ vaø caùc em seõ hoïc baøi haùt : Xoeø hoa. _ GV ghi baûng töïa baøi 4. Phaùt trieån caùc hoïat ñoäng  Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Xoeø hoa (12’)  Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca cuûa baøi haùt naøy  Phöông phaùp: Giaûng giaûi , thöïc haønh  ÑDDH: Baêng nhaïc baûng phuï - GV haùt maãu ( hoaëc cho nghe baêng ) - Treo tranh : Giôùi thieäu veà daân toäc Thaùi - Gv cho HS ñoïc lôøi ca GV chuù yù choã nhaét gioïng : Buøng bong bính/ boong ngaân nga/tieáng coàng vang / vang / - GV daïy haùt töøng caâu -GV goïi HS haùt caù nhaân * Löu yù nhaéc nhôû caùc em ngoài ngay nhaén, khoâng tì ngöïc , phaùt aâm roõ raøng .  Hoaït ñoäng 2 : (12’ ) haùt keát hôïp goõ ñeäm  Muïc tieâu: HS bieát haùt keát hôïp vôùi voã tay theo phaùch vaø tieát Hoaït ñoäng cuûa troø Haùt HS nhaän xeùt HS nhaéc laïi töïa baøi HS quan saùt HS laéng nghe HS ñoïc theo HS haùt töøng caâu ( caû lôùp , theo daõy ) - HS haùt caù nhaân taáu , theo nhòp  Phöông phaùp: Thöïc haønh  ÑDDH: nhaïc cuï ( song loan , thanh goõ ) - GV cho HS haùt keát hôïp voã tay theo phaùch : Buøng boong bính boong ngaân nga tieáng coàng vang X X X X X X - GV nhaän xeùt - GV cho HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp : Buøng boong bính boong ngaân nga tieáng coàng vang X X X - GV nhaän xeùt _ GV cho HS vöøa haùt vöøa goõ theo tieát taáu lôøi ca: Buøng boong bính boong ngaân nga tieáng coàng vang X X X X X X X X X *Cho 2 daõy cöû ñaïi dieän leân thi ñua - GV tuyeân döông nhaän xeùt 5.Toång keát : - Oân laïi baøi haùt - Chuaàn bò : tieát 2 baøi : Xoeø hoa vang X vang X vang X HS thöïc haønh theo daõy – theo baøn HS thöïc haønh theo daõy HS thöïc haønh theo daõy 2 daõy thi ñua haùt vaø voã tay theo phaùch KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân: AÂm Nhaïc – Lôùp 2 Baøi 5: OÂn taäp baøi haùt Xoeø hoa Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh haùt thuoäc, dieãn caûm vaø laøm ñoäng taùc phuï hoïa theo noäi dung cuûa baøi. Troø chôi Duøng nhaïc ñeäm vôùi moät soá nhaïc cuï goõ. 2. Kó naêng: Hoïc sinh haùt ñuùng, haùt ñeàu, gioïng eâm aùi, nheï nhaøng. 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh coù thaùi ñoä haøo höùng khi hoïc aâm nhaïc. VIII. Chuaån bò: 1. Giaùo vieân: Haùt thuoäc, ñuùng nhaïc, ñuùng lôøi baøi haùt. Baêng nhaïc Nhaïc cuï quen duøng vaø moät vaøi nhaïc cuï goõ ñôn giaûn. Chuaån bò vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa. 2. Hoïc sinh: Vôû baøi haùt. IX. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: VII. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 11. OÅn ñònh: 12. Baøi cuõ: GV goïi 2 HS leân haùt baøi: Xoeø hoa GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 13. Giôùi thieäu baøi, neâu vaán ñeà: Hoâm nay chuùng ta seõ oân baøi haùt Xoeø hoa, ñoàng thôøi chuùng ta seõ hoïc caùc ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa cho baøi haùt naøy. GV ghi baûng. 14. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt Xoeø hoa GV yeâu caàu caû lôùp haùt laïi baøi Xoeø hoa Chia lôùp thaønh 4 toå, laàn löôït moãi toå seõ haùt baøi Xoeø hoa Ñaïi dieän moãi toå thi ñua “Ai haùt hay” Hoaït ñoäng 2: Daïy caùc ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa GV laøm maãu: - Caâu 1: hai tay naém laïi, quay sang traùi (tay phaûi ôû treân, tay traùi ôû döôùi), quay sang phaûi (ngöôïc laïi) - Caâu 2: muùa (tay traùi ñöa thaáp, tay phaûi giô cao) - Caâu 3: voã tay keát hôïp muùa - Caâu 4: naém tay nhau Chuù yù: vöøa muùa, voã tay coù keát hôïp nhuùn Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt vui 2 HS haùt theo tieáng ñaøn cuûa GV HS khaùc nhaän xeùt Laéng nghe Caû lôùp haùt baøi Xoeø hoa Moãi toå haùt Ñaïi dieän moãi toå thi ñua Quan saùt chaân theo nhaïc. GV daïy töøng caâu theo loái moùc xích cho ñeán HS thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV heát baøi. Trong quaù trình daïy muùa, GV chuù yù söûa sai HS söûa sai caùc ñoäng taùc cho HS. Hoaït ñoäng 3: Haùt keát hôïp vôùi troø chôi theo baøi Xoeø hoa  Troø chôi 1: Nghe goõ tieát taáu ñoaùn caâu haùt trong baøi HS nhaän bieát ñoù laø aâm hình tieát taáu cuûa 3 Ví duï: GV goõ caâu haùt 2, 3, 4 trong baøi Xoeø hoa ♫♫♫♪  Troø chôi 2: Haùt giai ñieäu cuûa baøi baèng caùc nguyeân aâm: o, a, u, i Ví duï: Caâu haùt Buøng boong bính boong ngaân nga OØ o où o o o tieáng coàng vang vang où oø o Caâu haùt Nghe tieáng chieâng reo vui roän raøng A aù U uù a a aø aø aø Caâu haùt Theo tieáng kheøn tieáng saùo vang löøng uø u uù u Caâu haùt Tay naém tay ta cuøng xoeø hoa I í I I ì ì I uø HS haùt theo daáu hieäu cuûa GV GV cho HS bieát caùc nguyeân aâm seõ söû duïng. Khi haùt, GV duøng tay laøm daáu hieäu chæ caùc nguyeân aâm ñoù ñeå HS haùt theo. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 4 toå thi ñua nhaän ra aâm hình tieát taáu cuûa caùc Thi ñua giöõa 4 toå caâu haùt. 4 toå thi ñua haùt thay baèng caùc nguyeân aâm: o, a, u, i. Caùc toå nhaän xeùt. Nhaän xeùt (ñoäng vieân). 15. Toång keát, daën doø: Taäp haùt baøi naøy nhieàu laàn cho thuoäc. Chuaån bò: baøi Muùa vui Nhaän xeùt tieát hoïc. MOÂN: AÂM NHAÏC Baøi: HOÏC HAÙT : BAØI MUÙA VUI I. Muïc tieâu 1.Kieán thöùc: - Bieát baøi haùt Muùa vu ihaùt ñuùng giai ñieäu lôøi ca - Bieát nhaïc só Löu Höõu Phöôùc laø taùc giaû cuûa baøi haùt 2.Kyõ naêng: - Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôùi ca. - HS bieát roõ ñeäm theo phaùch , theo nhòp , theo tieát taáu lôøi ca. 3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích ca haùt.. II. Chuaån bò - GV: Baøi haùt, baêng nhaïc , baûøng phuï, song loan … HS: Taäp baøi haùt III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Haùt 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Xoeø hoa Goïi HS leân haùt baøi keát hôïp muùa ñôn giaûn baøi : Xoeø hoa HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt 3.Gíôùi thieäu neâu vaán ñe à ( 1 ‘ ) Hoâm nay trong tieát aâm nhaïc naøy coâ vaø caùc em cuøng hoïc haùt baøi Muùa vui HS nhaéc laïi töïa baøi _ GV ghi baûng töïa baøi 4. Phaùt trieån caùc hoïat ñoäng  Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Muùa vui  Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca cuûa baøi haùt naøy  Phöông phaùp: Giaûng giaûi , thöïc haønh  ÑDDH: Baêng nhaïc ,baûng phuï HS laéng nghe - GV haùt maãu - GV cho nghe baêng - Giôùi thieäu nhaïc só Löu Höõu Phöôùc : sinh naêm 1921 , maát naêm 1989, queâ ôû huyeän OÂ Moân , tænh Caàn Thô . Oâng laø taùc giaû cuûa nhieàu baøi haùt noåi tieáng cuûa : Giaûi phoùng mieàn Nam , Leân ñöôøng , Tieáng goïi thanh nieân …. - GV cho HS ñoïc lôøi ca , Löu yù cho HS ñoïc gioïng vöøa - HS ñoïc lôøi ca phaûi , chuù yù phaân chia choã ngaét - GV daïy haùt töøng caâu * Löu yù nhaéc nhôû caùc em ngoài ngay ngaén, khoâng tì ngöïc , phaùt aâm roõ raøng . - Cho HS haùt caû baøi - GV nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch hoaëc voã tay theo nhòp  Muïc tieâu: HS bieát haùt keát hôïp vôùi voã tay theo phaùch vaø theo nhòp  Phöông phaùp: Thöïc haønh  ÑDDH: nhaïc cuï ( song loan , thanh goõ ) - GV cho HS haùt keát hôïp voã tay theo phaùch : Cuøng nhau muùa xung quanh voøng … X X X X - GV nhaän xeùt - GV cho HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp : Cuøng nhau muùa xung quanh voøng …. X X - GV nhaän xeùt HS haùt theo *Cho 2 daõy cöû ñaïi dieän leân thi ñua - GV tuyeân döông nhaän xeùt - GV nhaän xeùt 5.Toång keát (2’) - Oân laïi baøi haùt - Chuaàn bò : Oân taäp baøi haùt Muùa vui 2 daõy thi ñua haùt vaø voã tay theo phaùch HS haùt HS thöïc haønh theo daõy HS thöïc haønh theo daõy MOÂN: AÂM NHAÏC Baøi: OÂN TAÄP BAØI HAÙT MUÙA VUI I. Muïc tieâu 1.Kieán thöùc: - Thuoäc baøi haùt , keát hôïp haùt muùa vôùi ñoäng taùc ñôn giaûn - Taâp haùt bieåu dieãn 2.Kyõ naêng: - Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôùi ca. - HS bieát roõ ñeäm theo phaùch , theo nhòp , theo tieát taáu lôøi ca. 3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích ca haùt.. II. Chuaån bò - GV: Baøi haùt, baêng nhaïc , baûøng phuï, song loan … HS: Taäp baøi haùt III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Muùa vui Goïi HS leân haùt baøi Muùa vui GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng cuûa troø Haùt HS leân haùt vaø voã tay theo nhòp , phaùch HS nhaän xeùt 3.Gíôùi thieäu neâu vaán ñe à ( 1 ‘ ) Hoâm nay trong tieát aâm nhaïc naøy coâ vaø caùc em cuøng oân laïi Baøi haùt Muùa vui _ GV ghi baûng töïa baøi HS nhaéc laïi töïa baøi 4. Phaùt trieån caùc hoïat ñoäng  Hoaït ñoäng 1: Oân taäp baøi haùt theo nhoùm  Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca cuûa baøi haùt naøy  Phöông phaùp: Giaûng giaûi , thöïc haønh  ÑDDH: saùch haùt , Baêng nhaïc - HS laéng nghe - GV cho nghe baêng - HS haùt - GV cho HS haùt caû lôùp - GV cho HS haùt theo daõy - GV cho HS haùt keát hôïp voã tay vaø goõ ñeäm theo tieát - HS haùt vaø voã tay theo tieát taáu taáu Cuøng nhau muùa xung quanh voøng … X X X X X X * Löu yù nhaéc nhôû caùc em ngoài ngay ngaén, khoâng tì ngöïc , phaùt aâm roõ raøng . - GV nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 2 : Haùt vôùi caùc toác ñoä khaùc nhau , bieát muùa moät soá ñoäng taùc ñôn giaûn .  Muïc tieâu: HS bieát haùt theo toác ñoä vöøa phaûi vaø toác ñoä nhanh hôn , bieát muùa caùc ñoän taùc muùa ñôn giaûn , böôùc ñaåu bieát haùt bieåu dieãn  Phöông phaùp: Thöïc haønh  ÑDDH: Taäp baøi haùt - Gv taâp cho Hs haùt htheo hai möùc ñoä : vöøa phaûi vaø toác - HS haùt laàn thöù nhaát theo toác ñoä vöøa phaûi – laàn thöù hai vôùi toác ñoä ñoä nhanh hôn nhanh hôn - GV nhaän xeùt - GV höôùng daãn HS moät soá ñoäng taùc muùa ñôn giaûn - GV nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá  Muïc tieâu: HS oân laïi baøi haùt , haùt hay , muùa ñeïp  Phöông phaùp: Thöïc haønh  ÑDDH: Taäp baøi haùt *Cho 2 daõy cöû ñaïi dieän leân thi ñua - GV tuyeân döông nhaän xeùt - GV nhaän xeùt 5.Toång keát (2’) - Oân laïi3 baøi haùt - Chuaàn bò : Oân taäp 3 baøi haùt : Thaät laø hay , Xoeø hoa , Muùa vui .Phaân bieät aâm thanh cao – thaáp – daøi – ngaén - HS muùa theo söï höôùng daãn cuûa GV HS haùt muùa theo daõy Goïi moät HS leân haùt bieåu dieãn MOÂN: AÂM NHAÏC Baøi: HOÏC HAÙT : BAØI CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT I. Muïc tieâu 1.Kieán thöùc: - Bieát baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät , haùt ñuùng giai ñieäu lôøi ca . - Bieát ñaây laø baøi haùt cuûa nöôùc Anh . 2.Kyõ naêng: - Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôùi ca. - HS bieát roõ ñeäm theo phaùch , theo nhòp , theo tieát taáu lôøi ca. 3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích ca haùt.. II. Chuaån bò - GV: Baøi haùt, baêng nhaïc , baûøng phuï, song loan … HS: Taäp baøi haùt III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) OÂn caùc baøi haùt : Thaät la hay , Xoeø hoa , Muùa vui Goïi HS leân haùt baøi keát hôïp muùa ñôn giaûn baøi :Thaät laø hay, Xoeø hoa , Muùa vui GV nhaän xeùt 3.Gíôùi thieäu neâu vaán ñe à ( 1 ‘ ) Moãi ngöôøi ñeàu coù moät ngaøy sinh . Ñoù laø moät ngaøy vui ñaày yù nghóa . Coù moät baøi haùt ñeå chuùng ta cuøng haùt chuùc möøng nhau . Hoâm nay coâ cuøng caùc em hoïc haùt baøi haùt ñoù : Chuùc möøng sinh nhaät _ GV ghi baûng töïa baøi 4. Phaùt trieån caùc hoïat ñoäng  Hoaït ñoäng 1: Daïy lôøi baøi haùt baøi Chuùc möøng sinh nhaät  Phöông phaùp: Giaûng giaûi , thöïc haønh  ÑDDH: Baêng nhaïc ,baûng phuï - GV haùt maãu , toác ñoä vöøa phaûi , aâm thanh goïn gaøng . - GV cho nghe baêng - GV cho HS ñoïc lôøi ca , Löu yù cho HS ñoïc gioïng vöøa phaûi , chuù yù phaân chia choã ngaét Hoaït ñoäng cuûa troø Haùt HS nhaän xeùt HS nhaéc laïi töïa baøi HT: hoaït ñoäng caû lôùp HS laéng nghe - HS ñoïc lôøi ca GV nhaéc nhôû caùc em khi haùt phaûi phaùt aâm goïn gaøng , theå hieän tính chaát vui töôi - GV daïy haùt töøng caâu * Löu yù nhaéc nhôû caùc em ngoài ngay ngaén, khoâng tì ngöïc , phaùt aâm roõ raøng . - Cho HS haùt caû baøi - GV nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch hoaëc voã tay theo nhòp (15’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh  ÑDDH: nhaïc cuï ( song loan , thanh goõ ) - GV cho HS haùt ñoàng thanh caû baøi - GV cho HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp : Möøng ngaøy sinh moät ñoaù hoa X X X X X X - GV nhaän xeùt - Gv chia lôùp thaønh 2 nhoùm : Taäp haùt luaân phieân . * Cho 2 daõy cöû ñaïi dieän leân thi ñua - GV tuyeân döông nhaän xeùt - GV nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá (3’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh  ÑDDH: nhaïc cuï ( song loan , thanh goõ ) - GV cho hai daõy thi ñua haùt baøi haùt - Gv nhaän xeùt 5.Toång keát (2’) - OÂn laïi baøi haùt - Chuaån bò : OÂn taäp baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät - - HS haùt theo - HS haùt HS thöïc haønh theo daõy HS thöïc haønh theo daõy - HS leân thi haùt bieåu dieãn - HS nhaän xeùt MOÂN: AÂM NHAÏC OÂN : BAØI CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT I. Muïc tieâu 1.Kieán thöùc: - Giuùp HS oân laïi baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät , haùt ñuùng giai ñieäu lôøi ca . - Bieát ñaây laø baøi haùt cuûa nöôùc Anh . 2.Kyõ naêng: - Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôùi ca. - HS bieát roõ ñeäm theo phaùch , theo nhòp , theo tieát taáu lôøi ca. 3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích ca haùt.. II. Chuaån bò - GV: Baøi hatù, baêng nhaïc ,baûøng phuï, song loan … HS: Taäp baøi haùt III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Chuùc möøng sinh nhaät Goïi HS leân haùt vaø voã tay theo tieát taáu GV nhaän xeùt 3.Gíôùi thieäu neâu vaán ñe à ( 1 ‘ ) Hoâm nay chuùng ta oân laïi baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät _ GV ghi baûng töïa baøi 4. Phaùt trieån caùc hoïat ñoäng  Hoaït ñoäng 1: Oân laïi lôøi baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät  Phöông phaùp: Giaûng giaûi , thöïc haønh  ÑDDH: Baêng nhaïc ,baûng phuï GV cho nghe baêng - GV nhaéc nhôû caùc em khi haùt phaûi phaùt aâm roõ raøng , theå hieän tính chaát vui töôi  Löu yù nhaéc nhôû caùc em ngoài ngay ngaén, khoâng tì ngöïc vaøo baøn  Cho hs haùt theo nhoùm - Cho HS haùt caû baøi - Cho hs haùt theo kieåu ñoái ñaùp - GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng cuûa troø Haùt HS nhaän xeùt HS nhaéc laïi töïa baøi HT: hoaït ñoäng caû lôùp Hs thöïc hieän  Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp goõ ñeäm (15’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh  ÑDDH: nhaïc cuï ( song loan , thanh goõ ) - GV cho HS haùt ñoàng thanh caû baøi - GV cho HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp : Möøng ngaøy sinh moät ñoaù hoa x x Möøng ngaøy sinh moät khuùc ca x x Möøng ngaøy ñaõ sinh cho cuoäc ñôøi moät boâng hoa xinh röïc rôõ x x x x Cuoäc ñôøi em laø ñoùa hoa x x Cuoäc ñôøi em laø khuùc ca x x Cuoäc ñôøi seõ theâm töôi ñeïp vì nhöõng khuùc ca vaø ñoaù hoa x x x x - GV nhaän xeùt - Gv chia lôùp thaønh 2 nhoùm : Taäp haùt luaân phieân . * Cho 2 daõy cöû ñaïi dieän leân thi ñua - GV tuyeân döông nhaän xeùt - GV nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 3: Haùt vaø muùa ñôn giaûn (5’) PP: thöïc haønh Gv cho 1 em ñaõ chuaån bò ñoäng taùc leân muùa thöû Nhaän xeùt GV laøm maãu Cho hs muùa Cho hs muùa theo daõy Cho hs muùa theo toå Nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá (3’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh - GV cho hai daõy thi ñua haùt baøi haùt vaø muùa - Gv nhaän xeùt 5.Toång keát (2’) - OÂn laïi baøi haùt - Chuaån bò : OÂn taäp baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät Nhaän xeùt tieát hoïc - HS haùt HS thöïc haønh theo daõy HS thöïc haønh theo daõy - HS leân thi haùt bieåu dieãn - HS nhaän xeùt 1 em thöïc hieän ,caû lôùp quan saùt quan saùt Hs thöïc hieän Hs thöïc hieän Nghe MOÂN: AÂM NHAÏC BAØI : COÄC CAÙCH TUØNG CHENG ( TIEÁT 1) I. Muïc tieâu 1.Kieán thöùc: - Giuùp HS hoïc baøi haùt : Coäc caùch tuøng cheng , bieát goïi teân vaø hình daùng 1 soá nhaïc cuï goõ daân toäc .Bieát ñaây laø baøi haùt cuûa nöôùc Anh . 2.Kyõ naêng: - Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôùi ca. - HS bieát roõ ñeäm theo phaùch , theo nhòp , theo tieát taáu lôøi ca. 3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích ca haùt.. II. Chuaån bò - GV: Baøi haùt, baêng nhaïc , baûøng phuï, song loan , moät soá nhaïc cuï daân toäc HS: Taäp baøi haùt III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày 1.Khôûi ñoäng (1’) 2Baøi cuõ (3’) - Cho HS haùt lôøi baøi haùt “ Chuùc möøng sinh nhaät “vaø goõ theo tieát taáu - GV nhaän xeùt 3.Gíôùi thieäu neâu vaán ñe à ( 1 ‘ ) - Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc taäp baøi Coäc caùch tuøng cheng _ GV ghi baûng töïa baøi 4. Phaùt trieån caùc hoïat ñoäng  Hoaït ñoäng 1: Hoïc lôøi baøi haùt (10’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh , luyeän taäp  ÑDDH: Baêng nhaïc -GV cho HS nghe nhacï vaø lôøi baøi haùt Cho hs ñoïc lôøi baøi haùt Höôùng daãn HS haùt töøng caâu Cho hs haùt töøng ñoaïn Cho hs haùt caû baøi Cho HS haùt theo nhoùm GV nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 2 :Höôùng daãn haùt theo phaùch , nhòp (7) Hoaït ñoäng cuûa troø Haùt HS nhaän xeùt - HS nhaéc laïi töïa HS nhaéc laïi töïa baøi HS laéng nghe HS ñoïc HS haùt theo GV HS haùt töøng ñoaïn HS haùt caû baøi HS haùt theo nhoùm -  Phöông phaùp: Thöïc haønh -  ÑDDH: thanh phaùch - Treo baûng phuï - GV haùt vaø goõ theo phaùch - Huôùng daãn HS haùt töøng caâu vaø goõ theo phaùch - Cho hs haùt cuøng nhau trong toå , daõy - Cho hs haùt goõ theo phaùch caù nhaân - Nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá (6’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh , thi ñua -  ÑDDH: Baêng nhaïc - GV cho HS thi haùt theo nhoùm coù bieåu dieãn - GV nhaän xeùt 5.Toång keát (2’) - OÂn laïi baøi haùt - Chuaån bò : Hoïc baøi”Chieán só tí hon “ Nhaän xeùt tieát hoïc Quan saùt HS haùt HS haùt HS thöïc haønh leân haùt bieåu dieãn Nghe MOÂN: AÂM NHAÏC COÄC CAÙCH TUØNG CHENG ( TIEÁT 2) I. Muïc tieâu 1.Kieán thöùc: Giuùp HS oân laïi baøi haùt : Coäc caùch tuøng cheng , bieát goïi teân vaø hình daùng 1 soá nhaïc cuï goõ daân toäc .Bieát ñaây laø baøi haùt cuûa nöôùc Anh . 2.Kyõ naêng: Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôùi ca. HS bieát roõ ñeäm theo phaùch , theo nhòp , theo tieát taáu lôøi ca. 3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS yeâu thích ca haùt.. II. Chuaån bò GV: Baøi haùt, baêng nhaïc , baûøng phuï, song loan , moät soá nhaïc cuï daân toäc - HS: Taäp baøi haùt III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày 1.Khôûi ñoäng (1’) 2Baøi cuõ (3’) - Cho HS haùt lôøi baøi haùt Coäc caùch tuøng cheng vaø goõ theo tieát taáu - GV nhaän xeùt 3.Gíôùi thieäu neâu vaán ñe à ( 1 ‘ ) - Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc taäp baøi Coäc caùch tuøng cheng vaø tìm hieåu veà 1 vaøi nhaïc cuï daân toäc _ GV ghi baûng töïa baøi 4. Phaùt trieån caùc hoïat ñoäng  Hoaït ñoäng 1: oân baøi haùt (10’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh , luyeän taäp  ÑDDH: Baêng nhaïc -GV cho HS nghe laïi baøi haùt Cho HS haùt theo nhoùm GV nhaän xeùt Yeâu caàu HS haùt vaø voã tay theo tieát taáu- phaùch – nhòp Gv nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 2 :Giôùi thieäu caùc nhaïc cuï (7)  Phöông phaùp: Tröïc quan  ÑDDH: Tranh , nhaïc cuï - GV cho HS quan saùt tranh , vaø caùc loaïi nhaïc cuï - Giôùi thieäu cho HS bieát ñaây laø caùc nhaïc cuï daân toäc ñöôïc duøng nhieàu trong caùc daøn nhaïc daân toä c .  Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá (6’)  Phöông phaùp: Thöïc haønh , thi ñua -  ÑDDH: Baêng nhaïc Hoaït ñoäng cuûa troø Haùt - HS nhaéc laïi töïa HS nhaéc laïi töïa baøi HS laéng nghe - HS haùt theo nhoùm - HS haùt HS quan saùt HS thöïc haønh leân haùt bieåu dieãn
- Xem thêm -