Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 Thø 3 ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2010 TiÕt 1: ¤n tËp m«t sè bµi h¸t ®· häc ë líp 1 Nghe quèc ca I. Môc tiªu: - HS kÓ l¹i ®îc mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 1 - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca cña mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 1 - BiÕt khi chµo cê cã h¸t Quèc ca ph¶i ®øng nghiªm trang II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Nh¹c cô gâ ®Öm III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò 2.Bµi míi HS nghe vµ tr¶ lêi *H§1: ¤n tËp H? CT ©m nh¹c líp 1 cã bao nhiªu bµi h¸t? Häc ®îc 12 bµi h¸t H? H·y kÓ tªn mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 1 HS ®øng t¹i chç kÓ HS lªn b¶ng thÓ hiÖn (HS giái cã thÓ kÓ tªn 12 bµi) HS nghe ®µn vµ h¸t theo híng dÉn Mêi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn bµi h¸t HS h¸t vµ thùc hiÖn gâ ®Öm GV dïng ®µn ®Öm cho HS h¸t HS h¸t vµ vËn ®éng Híng dÉn HS «n gâ ®Öm Híng dÉn HS vËn ®éng phô ho¹ HS lªn b¶ng thÓ hiÖn *H§2: BiÓu diÔn C¶ líp l¾ng nghe nhËn xÐt Gäi HS lªn b¶ng biÓu diÔn bµi h¸t HS nghe GV nhËn xÐt *H§3: Nghe Quèc ca HS ngåi ngay ng¾n l¾ng nghe GV giíi thiÖu bµi h¸t HS nghe Cho HS nghe §øng nghiªm kh«ng cêi ®ïa Khi chµo cê ta ph¶i cã th¸i ®é ntn? HS h¸t tËp thÓ 3.Cñng cè: GV cho HS h¸t l¹i bµi h¸t L¾ng nghe NhËn xÐt tiÕt häc VÒ nhµ thùc hiÖn 4.DÆn dß: Xem bµi 2 Thø 3 ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2010 TiÕt 2 : Häc bµi h¸t : ThËt lµ hay I. Môc tiªu: - HS theo giai ®iÖu vµ lêi ca cña bµi h¸t - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi ca HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm Híng dÉn HS «n luyÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm HS nhËn GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm 1 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 H? Chóng ta ®· häc ®îc mÊy kiÓu gâ ®Öm? HD häc sinh gâ ®Öm theo ph¸ch HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t 3 kiÓu: theo nhÞp, theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca HS quan s¸t vµ thùc hiÖn theo GV HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn L¾ng nghe HS h¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 3 ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2010 TiÕt 3 : ¤n bµi h¸t : thËt lµ hay I. Môc tiªu: - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Híng dÉn HS «n luyÖn Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Híng dÉn HS tËp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn *H§2: : VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn 3.Cñng cè: Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi HS nghe vµ nhÈm lêi ca HS h¸t «n theo HD HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm HS thùc hiÖn theo GV HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS quan s¸t GV lµm mÉu HS thùc hiÖn HS luyÖn tËp theo d·y, tæ, mhãm HS thùc hiÖn HS h¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 3 ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2010 TiÕt 4 : Häc bµi h¸t : xoÌ hoa I. Môc tiªu: - BiÕt ®©y lµ bµi h¸t d©n ca cña d©n téc Th¸i ë T©y b¾c - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: “ ThËt lµ hay” HS lªn b¶ng thÓ hiÖn 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ xuÊt sø Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi ca HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm Híng dÉn HS «n luyÖn 2 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm H? Chóng ta ®· häc ®îc mÊy kiÓu gâ ®Öm? HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS nhËn 3 kiÓu: theo nhÞp, theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn L¾ng nghe HS H¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 3 ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2010 TiÕt 5 : ¤n bµi h¸t : xoÌ hoa I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca, tËp biÓu diÔn bµi h¸t - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe HS h¸t «n theo HD Híng dÉn HS «n luyÖn HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Híng dÉn HS tËp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ HS thùc hiÖn theo GV HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t +GV lµm mÉu HD häc sinh tËp biÓu diÔn Thùc hiÖn theo GV bµi h¸t C¶ líp quan s¸t nhËn xÐt Gäi HS kh¸,giái lªn b¶ng thùc hiÖn *H§2: VËn ®éng phô häa HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Thùc hiÖn theo GV Híng dÉn HS thùc hiÖn HS luyÖn tËp theo tæ nhãm Cho HS luyÖn tËp ThÓ hiÖn Gäi HS thÓ hiÖn HS h¸t tËp thÓ 3.Cñng cè: Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t L¾ng nghe NhËn xÐt tiÕt häc Thùc hiÖn ë nhµ 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi Thø 3 ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2010 TiÕt 6 : Häc bµi h¸t : móa vui I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 3 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 1.Bµi cò: “XoÌ hoa” 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t Híng dÉn HS ®äc lêi ca D¹y cho HS h¸t tõng c©u Híng dÉn HS «n luyÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm H? Chóng ta ®· häc ®îc mÊy kiÓu gâ ®Öm? (dµnh cho HS kh¸ ,giái tr¶ lêi) HD häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi §äc lêi ca theo HD cña GV HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS nhËn biÕt 3 kiÓu: theo nhÞp, theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca HS quan s¸t vµ thùc hiÖn theo GV HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn L¾ng nghe HS h¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 3 ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕt 7 : ¤n bµi h¸t : móa vui I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe HS h¸t «n theo HD Híng dÉn HS «n luyÖn HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Híng dÉn HS tËp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ HS thùc hiÖn theo GV HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Thùc hiÖn theo GV Híng dÉn HS thùc hiÖn HS luyÖn tËp theo tæ nhãm Cho HS luyÖn tËp ThÓ hiÖn Gäi HS thÓ hiÖn HS h¸t tËp thÓ 3.Cñng cè: Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t L¾ng nghe NhËn xÐt tiÕt häc Thùc hiÖn ë nhµ 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi 4 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 Thø 6 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕt 8 : ¤n bµi h¸t : thËt lµ hay, móa vui, xoÌ hoa I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu thuéc lêi ca cña 3 bµi h¸t - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t, tËp biÓu diÔn bµi h¸t - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi “ ThËt lµ hay” GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe HS nghe vµ nhÈm lêi ca H? bµi h¸t tªn g×? ai lµ t¸c gi¶? Bµi “ThËt lµ hay” T¸c gi¶ Hoµng V©n Híng dÉn HS «n luyÖn HS h¸t «n theo HD Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Híng dÉn HS «n luyÖn mét vµi ®éng t¸c phô HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm HS thùc hiÖn ho¹ ®· häc Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt L¾ng nghe HD häc sinh tËp biÓu diÔn bµi h¸t HS thùc hiÖn theo HD *H§ 2: Bµi “ XoÌ hoa” HS thùc hiÖn theo HD cña GV *H§ 3: Bµi “ Móa vui” Thùc hiÖn t¬ng tù nh trªn 3.Cñng cè: Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t HS h¸t tËp thÓ NhËn xÐt tiÕt häc HS nghe 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi Thø 6 ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕt 9 : Häc bµi h¸t : chóc mõng sinh nhËt I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt ®©y lµ bµi h¸t cña níc Anh - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 3 bµi h¸t «n tiÕt tríc 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t Híng dÉn HS ®äc lêi ca D¹y cho HS h¸t tõng c©u Híng dÉn HS «n luyÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm H? Chóng ta ®· häc ®îc mÊy kiÓu gâ ®Öm? Bµi h¸t nµy thÇy híng dÉn c¸c em kiÓu gâ 5 HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi §äc lêi ca theo HD cña GV HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS nhËn biÕt 3 kiÓu: theo nhÞp, theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 ®Öm theo ph¸ch HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn L¾ng nghe HS H¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2010 TiÕt 10 : ¤n bµi h¸t : chóc mõng sinh nhËt I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - Tham gia trß ch¬i ®è vui - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Híng dÉn HS «n luyÖn Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn *H§3: Trß ch¬i GV cho HS «n l¹i nhÞp 2/4 vµ 3/4 GV dïng nh¹c cô gâ nhÞp 2/4 vµ 3/4 Cho HS thùc hµnh h¸t 2 bµi nhÞp 2/4 vµ 3/4 ®Ó HS ph©n biÖt ®îc 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t tªn g×? nh¹c níc nµo? 4.DÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc VÒ häc thuéc bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca HS h¸t «n theo HD HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn HS nghe ®Ó nhí l¹i HS nghe vµ ®o¸n nhÞp 2/4 vµ 3/4 HS thùc hiÖn HS H¸t tËp thÓ Bµi “ Chóc mõng sinh nhËt” Nh¹c : Níc Anh L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2010 TiÕt 11 : Häc bµi h¸t : céc c¸ch tïng cheng I. Môc tiªu: - BiÕt mét sè nh¹c cô gâ d©n téc: Sªnh, Thanh la, Mâ, Trèng - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - Tham gia trß ch¬i II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng 6 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: “Chóc mõng sinh nhËt” 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t Híng dÉn HS ®äc lêi ca D¹y cho HS h¸t tõng c©u Híng dÉn HS «n luyÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt * H§3: Trß ch¬i GV híng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i Gäi HS lªn b¶ng ph©n c«ng mçi em lµ mét nh¹c cô råi thùc hiÖn theo c©u h¸t Gäi c¸c nhãm thi ®ua víi nhau GV nhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi §äc lêi ca theo HD cña GV HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS nhËn biÕt HS quan s¸t HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn L¾ng nghe HS l¾ng nghe vµ nhËn biÕt HS lªn b¶ng vµ thùc hiÖn theo HD HS thùc hiÖn L¾ng nghe HS H¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2010 TiÕt 12 : ¤n bµi h¸t : Céc c¸ch tïng cheng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n - TËp biÓu diÔn bµi h¸t II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Híng dÉn HS «n luyÖn Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn 7 HS nghe vµ nhÈm lêi ca HS h¸t «n theo HD HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 NhËn xÐt *H§3: TËp biÓu diÔn bµi h¸t GV thùc hiÖn mÉu c¸ch thÓ hiÖn bµi h¸t Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn KhuyÕn khÝch HS tù t×m ra c¸ch biÓu diÔn bµi h¸t phï hîp NhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t võa «n cã tªn g×? - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS quan s¸t HS lªn thÓ hiÖn HS biÓu diÔn C¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt L¾ng nghe HS H¸t tËp thÓ Bµi Céc c¸ch tïng cheng” L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 TiÕt 13 : Häc bµi h¸t : ChiÕn sü tÝ hon I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: “Céc c¸ch tïng cheng” HS lªn b¶ng thÓ hiÖn 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi ca HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm Híng dÉn HS «n luyÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm HS nhËn biÕt GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm HS quan s¸t GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo ph¸ch HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HD häc sinh luyÖn tËp HS thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt HS H¸t tËp thÓ 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t L¾ng nghe - NhËn xÐt tiÕt häc Thùc hiÖn ë nhµ 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t Thø 6 ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 14 : ¤n bµi h¸t : chiÕn sü tÝ hon I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n - TËp biÓu diÔn bµi h¸t II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 8 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Híng dÉn HS «n luyÖn Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn NhËn xÐt *H§3: TËp biÓu diÔn bµi h¸t GV thùc hiÖn mÉu c¸ch thÓ hiÖn bµi h¸t Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn KhuyÕn khÝch HS tù t×m ra c¸ch biÓu diÔn bµi h¸t phï hîp NhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t võa «n cã tªn g×? - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca HS h¸t «n theo HD HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn HS quan s¸t HS lªn thÓ hiÖn HS biÓu diÔn C¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt L¾ng nghe HS H¸t tËp thÓ Bµi “ChiÕn sü tý hon” L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 15 : ¤n bµi h¸t : chóc mõng sinh nhËt céc c¸ch tïng cheng ChiÕn sÜ tÝ hon I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi “ Chóc mõng sinh nhËt” HS nghe vµ nhÈm lêi ca GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Bµi “ Chóc mõng sinh nhËt” H? bµi h¸t tªn g×? HS h¸t «n theo HD Híng dÉn HS «n luyÖn HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Híng dÉn HS «n luyÖn mét vµi ®éng t¸c phô HS thùc hiÖn ho¹ ®· häc HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt HS thùc hiÖn theo HD *H§ 2: Bµi “ Céc c¸ch tïng cheng” *H§ 3: Bµi “ ChiÕn sÜ tÝ hon” HS thùc hiÖn theo HD cña GV Thùc hiÖn t¬ng tù nh trªn 3.Cñng cè: Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t HS h¸t tËp thÓ NhËn xÐt tiÕt häc HS nghe 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi 9 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 Thø 6 ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 16 : kÓ chuyÖn ©m nh¹c nghe nh¹c I. Môc tiªu: - BiÕt M«-za lµ nh¹c sÜ næi tiÕng thÕ giíi ngêi níc ¸o - Nghe mét ca khóc “ Kh¸t väng mïa xu©n” cña M«-za - TËp biÓu diÔn bµi h¸t II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: KÓ chuyÖn ©m nh¹c HS l¾ng nghe n¾m b¾t cèt chuyÖn GV kÓ c©u chuyÖn vÒ thÇn ®ång M«-za Ngêi níc ¸o ? M«-za lµ ngêi níc nµo? §· tù m×nh nghÜ ra vµ viÕt mét b¶n nh¹c ? M«-za ®· lµm g× khi ®¸nh r¬i b¶n nh¹c kh¸c xuèng s«ng? Lóc ®ã M«-za míi 6 tuæi ? C©u chuyÖn x¶y ra khi M«-za ®îc mÊy tuæi? HS lªn b¶ng thÓ hiÖn ? Gäi HS tãm t¾t l¹i c©u chuyÖn *H§2: Nghe nh¹c HS l¾ng nghe GV giíi thiÖu ND bµi h¸t Cho HS nghe Tèc ®é võa ph¶i ? Bµi cã tèc ®é nhanh hay chËm TÝnh chÊt vui t¬i ? Tinh chÊt cña bµi ra sao L¾ng nghe GV nhËn xÐt cho HS nghe Cho HS nghe l¹i *H§3: TËp biÓu diÔn bµi h¸t HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HD häc sinh biÓu diÔn bµi h¸t ®· häc L¾ng nghe GV nhËn xÐt HS ngåi ngay ng¾n l¾ng nghe 3.Cñng cè: Cho HS nghe l¹i bµi nh¹c HS l¾ng nghe NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi Thø 6 ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 17 : Häc bµi h¸t ®Þa ph¬ng tù chän bµi h¸t : Chim bay cß bay I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch,theo nhÞp II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: “Céc c¸ch tïng cheng” HS lªn b¶ng thÓ hiÖn 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi ca HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u 10 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 Híng dÉn HS «n luyÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo ph¸ch,nhÞp HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS nhËn biÕt HS quan s¸t HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn L¾ng nghe HS H¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 18 : tËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca - BiÕt biÓu diÔn bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe HS h¸t «n theo HD Híng dÉn HS «n luyÖn HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Híng dÉn HS tËp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ HS luyÖn tËp *H§2: TËp biÓu diÔn bµi h¸t HS l¾ng nghe nhËn biÕt GVHD häc sinh biÓu diÔn bµi h¸t b»ng HS lªn b¶ng thÓ hiÖn nhiÒu h×nh thøc mét nhãm h¸t 1 nhãm vËn ®éng, ®¬n ca.song ca..... L¾ng nghe GV nhËn xÐt C¶ líp h¸t 3.Cñng cè: Cho HS h¸t l¹i c¸c bµi h¸t L¾ng nghe NhËn xÐt tiÕt häc VÒ nhµ thùc hiÖn 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi Thø 6 ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 2011 TiÕt 19 : Häc bµi h¸t : trªn con ®êng ®Õn trêng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch,tiÕt tÊu lêi ca II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t 11 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 Híng dÉn HS ®äc lêi ca D¹y cho HS h¸t tõng c©u Híng dÉn HS «n luyÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo ph¸ch,tiÕt tÊu lêi ca HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS nhËn biÕt HS quan s¸t HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 14 th¸ng 1 n¨m 2011 TiÕt 20 : ¤n bµi h¸t : trªn con ®êng ®Õn trêng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n - BiÕt h¸t gâ ®Öm theo ph¸ch,theo nhÞp II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Híng dÉn HS «n luyÖn Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca. GV lµm mÉu HDHS gâ ®Öm theo nhip. Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn NhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t võa «n cã tªn g×? - Ai lµ t¸c gi¶? - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca HS h¸t «n theo HD HS «n luyÖn theo HD HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ Bµi “Trªn con ®êng ®Õn trêng” T¸c gi¶ : Ng« M¹nh Thu L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 2011 TiÕt 21 : Häc bµi h¸t : hoa l¸ mïa xu©n I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch,tiÕt tÊu lêi ca II. ChuÈn bÞ: 12 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t Híng dÉn HS ®äc lêi ca D¹y cho HS h¸t tõng c©u Híng dÉn HS «n luyÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo ph¸ch,tiÕt tÊu lêi ca HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi §äc lêi ca theo HD cña GV HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS nhËn biÕt HS quan s¸t HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2011 TiÕt 22 : ¤n bµi h¸t : hoa l¸ mïa xu©n I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n - Tham gia tËp biÓu diÔn bµi h¸t II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Híng dÉn HS «n luyÖn Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca. Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn NhËn xÐt *H§3: TËp biÓu diÔn bµi h¸t GVHD häc sinh biÓu diÔn bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc mét nhãm h¸t 1 nhãm vËn ®éng, ®¬n ca.song ca..... HS nghe vµ nhÈm lêi ca HS h¸t «n theo HD HS «n luyÖn theo HD HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn HS l¾ng nghe nhËn biÕt HS lªn b¶ng thÓ hiÖn 13 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 GV nhËn xÐt 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t võa «n cã tªn g×? - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t L¾ng nghe HS H¸t tËp thÓ Bµi “hoa l¸ mïa xu©n” L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 2011 TiÕt 23 : Häc bµi h¸t : chó chim nhá dÔ th¬ng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt ®©y lµ bµi h¸t nh¹c níc ngoµi, lêi viÖt - HD häc sinh gâ ®Öm theo nhÞp, theo tiÕt tÊu lêi ca II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t GV giíi thiÖu qua bµi h¸t nh¹c cña níc ph¸p HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm vµ t¸c gi¶ Hoµng Anh dËt lêi viÖt Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi ca HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm Híng dÉn HS «n luyÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt *H§2 TËp biÓu diÔn bµi h¸t HS l¾ng nghe nhËn biÕt GVHD häc sinh biÓu diÔn bµi h¸t b»ng HS lªn b¶ng thÓ hiÖn nhiÒu h×nh thøc mét nhãm h¸t 1 nhãm vËn ®éng, ®¬n ca.song ca..... L¾ng nghe GV nhËn xÐt HS H¸t tËp thÓ 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t L¾ng nghe - NhËn xÐt tiÕt häc Thùc hiÖn ë nhµ 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t Thø 6 ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2011 TiÕt 24 : ¤n bµi h¸t : Chó chim nhá dÔ th¬ng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n - BiÕt h¸t gâ ®Öm theo ph¸ch,theo tiÕt tÊu lêi ca II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe HS h¸t «n theo HD Híng dÉn HS «n luyÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn 14 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn NhËn xÐt *H§3: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo ph¸ch,tiÕt tÊu lêi ca HD häc sinh luyÖn tËp Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t võa «n cã tªn g×? - Nh¹c cña níc nµo? - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn HS nhËn biÕt HS quan s¸t HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HS thÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ Bµi “Chó chim nhá dÔ th¬ng” Nh¹c níc Ph¸p L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2011 TiÕt 25 : ¤n bµi h¸t : trªn con ®êng ®Õn trêng hoa l¸ mïa xu©n I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca cña 2 bµi h¸t - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t - TËp biÓu diÔn bµi h¸t II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n “ Trªn con ®êng ®Õn trêng” HS nghe vµ nhÈm lêi ca GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Bµi “ Trªn con ®êng ®Õn trêng” H? bµi h¸t tªn g×? HS h¸t «n theo HD Híng dÉn HS «n luyÖn HS thùc hiÖn h¸t vµ gâ ®Öm Cho HS «n luuyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm Híng dÉn HS «n luyÖn mét vµi ®éng t¸c phô HS thùc hiÖn ho¹ ®· häc HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt HS thùc hiÖn theo HD *H§ 2: Bµi “ Hoa l¸ mïa xu©n” Thùc hiÖn t¬ng tù nh trªn *H§ 3: TËp biÓu diÔn bµi h¸t HS quan s¸t GV thùc hiÖn mÉu c¸ch thÓ hiÖn bµi h¸t HS lªn thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS biÓu diÔn KhuyÕn khÝch HS tù t×m ra c¸ch biÓu diÔn C¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi h¸t phï hîp HS thùc hiÖn theo HD cña GV 3.Cñng cè: Cho HS h¸t l¹i 2 bµi h¸t HS h¸t tËp thÓ NhËn xÐt tiÕt häc HS nghe 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi Thø 6 ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2011 TiÕt 26 : Häc bµi h¸t : chim chÝch b«ng 15 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch,tiÕt tÊu lêi ca II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi ca HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm Híng dÉn HS «n luyÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm HS nhËn biÕt GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo HS quan s¸t ph¸ch ,tiÕt tÊu lêi ca HD häc sinh luyÖn tËp HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS thÓ hiÖn 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t HS H¸t tËp thÓ - NhËn xÐt tiÕt häc L¾ng nghe 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2011 TiÕt 27 : ¤n bµi h¸t : chim chÝch b«ng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n - TËp biÓu diÔn bµi h¸t II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t GV ®Öm giai ®iÖu bµi h¸t cho HS nghe Híng dÉn HS «n luyÖn Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn NhËn xÐt *H§3: TËp biÓu diÔn bµi h¸t HS nghe vµ nhÈm lêi ca HS h¸t «n theo HD HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn 16 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 GV thùc hiÖn mÉu c¸ch thÓ hiÖn bµi h¸t Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn KhuyÕn khÝch HS tù t×m ra c¸ch biÓu diÔn bµi h¸t phï hîp 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t võa «n cã tªn g×? - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t HS quan s¸t HS lªn thÓ hiÖn HS biÓu diÔn HS thÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ Bµi “Chim chÝch b«ng” L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2011 TiÕt 28 : Häc bµi h¸t : chó Õch con I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca cña lêi 1 - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu qua bµi h¸t vµ t¸c gi¶ Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi 1 HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm Híng dÉn HS «n luyÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo nhÞp HS nhËn biÕt HS quan s¸t theo ph¸ch HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HD häc sinh luyÖn tËp HS thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t L¾ng nghe - NhËn xÐt tiÕt häc Thùc hiÖn ë nhµ 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t Thø 6 ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2011 TiÕt 29 : ¤n bµi h¸t : chó Õch con I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ ®óng lêi 1 vµ thuéc lêi 2 bµi h¸t - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n - TËp biÓu diÔn bµi h¸t II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô thêng dïng - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: ¤n bµi h¸t HS «n luyÖn theo HD HD häc sinh «n lêi 1 17 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu lêi 2 bµi h¸t Híng dÉn HS ®äc lêi ca D¹y cho HS h¸t tõng c©u Híng dÉn HS «n luyÖn HD ghÐp lêi toµn bµi Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn GV nhËn xÐt *H§2: VËn ®éng phô häa GV thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng Híng dÉn HS thùc hiÖn Cho HS luyÖn tËp Gäi HS thÓ hiÖn NhËn xÐt *H§3: TËp biÓu diÔn bµi h¸t GV thùc hiÖn mÉu c¸ch thÓ hiÖn bµi h¸t Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn KhuyÕn khÝch HS tù t×m ra c¸ch biÓu diÔn bµi h¸t phï hîp 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t - Bµi h¸t võa «n cã tªn g×? - NhËn xÐt tiÕt häc 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t Nghe lµm quen víi lêi 2 §äc lêi ca theo HD cña GV HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm HS thîc hiÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe HS ngåi ngay ng¾n quan s¸t Thùc hiÖn theo GV HS luyÖn tËp theo tæ nhãm ThÓ hiÖn HS quan s¸t HS lªn thÓ hiÖn HS biÓu diÔn HS thÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ Bµi “Chó Õch con” L¾ng nghe Thùc hiÖn ë nhµ Thø 6 ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2011 TiÕt 30 : Häc bµi h¸t : b¾c kim thang I. Môc tiªu: - BiÕt ®©y lµ bµi d©n ca Nam bé - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch II. ChuÈn bÞ: - H¸t chuÈn bµi h¸t - Nh¹c cô thêng dïng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: 2.Bµi míi *H§1: D¹y h¸t HS chó ý l¾ng nghe ®Ó hiÓu biÕt thªm GV giíi thiÖu bµi h¸t vµ xuÊt xø Nghe lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t míi GV ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu bµi h¸t §äc lêi ca theo HD cña GV Híng dÉn HS ®äc lêi ca HS nghe vµ tËp h¸t theo HD cña GV D¹y cho HS h¸t tõng c©u HS luyÖn h¸t theo d·y, tæ, nhãm Híng dÉn HS «n luyÖn HS lªn b¶ng thÓ hiÖn Gäi 1 vµi em kh¸ lªn b¶ng thÓ hiÖn L¾ng nghe GV nhËn xÐt *H§2: KÕt hîp gâ ®Öm GV ph¸t cho HS nh¹c cô gâ ®Öm HS nhËn biÕt GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu gâ ®Öm theo HS quan s¸t ph¸ch HS luyÖn theo d·y, tæ nhãm HD häc sinh luyÖn tËp HS thÓ hiÖn Gäi HS lªn b¶ng thÓ hiÖn HS H¸t tËp thÓ 3.Cñng cè: - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t L¾ng nghe - NhËn xÐt tiÕt häc Thùc hiÖn ë nhµ 4.DÆn dß: VÒ häc thuéc bµi h¸t 18 NguyÔn ¸nh Xu©n Bµi so¹n ©m nh¹c líp 2 19 NguyÔn ¸nh Xu©n
- Xem thêm -