Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tieát 1: OÂn Taäp : - Caùc Baøi Haùt Lôùp 1 - Nghe Quoác Ca I/Muïc tieâu: - Hoïc sinh nhôù laïi 12 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa caùc baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng cao ñoä cuûa baøi haùt. - Taïo khoâng khí hoïc taäp vui töôi. - Giaùo duïc thaùi ñoä nghieâm trang khi chaøo côø, nghe quoác ca. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. - HS chuù yù. -Höôùng daãn hoïc sinh nhôù laïi caùc bìa haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. - Giaùo vieân gôïi yù laàn löôït ñeå hoïc sinh nhôù teân caùc baøi haùt - HS ñoaùn teân caùc baøi ñaõ hoïc. -Giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi ba baøi haùt treân döôùi nhieàu haùt ñaõ hoïc. + Queâ Höông Töôi hình thöùc ñeå nhôù laïi lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa caùc baøi haùt. Ñeïp. + Lyù Caây Xanh. + Taäp Taàm Voâng. + Hoaø Bình Cho Beù - Giaùo vieân coù theå nhaéc cho hoïc sinh teân taùc giaû neáu caùc em + Naêm Ngoùn Tay Ngoan ……… khoâng nhôù. - Höôùng daãn hoïc sinh oân laïi töøng baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt. - HS thöïc hieän. - Giaùo vieân môøi moät soá hoïc sinh leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS thöïc hieän. - Giaùo vieân nhaän xeùt: 1 - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa caùc baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Nghe Quoác Ca. - Giaùo vieân giôùi thieäu ngaén goïn veà baøi Quoác Ca Vieät Nam. - Giaùo vieân cho hoïc sinh nghe baøi Quoác Ca . - Ñaët caâu hoæ cho hoïc sinh : Baøi Quoác Ca ñöôïc haùt khi naøo ? Tö theá cuûa ngöôøi hoïc sinh khi chaøo côø phaûi nhö theá naøo? - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt: Hoaø Bình Cho Beù moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - HS nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - HS Laéng nghe. - HS thöïc hieän. - HS traû lôøi. - HS nhaän xeùt. - HS chuù yù - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. - HS ghi nhôù. 2 Tieát 2: Hoïc Haùt Baøi: Thaät Laø Hay (Nhaïc vaø lôøi :Hoaøng Laân) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng cao ñoä cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Hoaøng Laân vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc.. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1 Daïy haùt baøi: Thaät Laø Hay - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû. - HS nghe maãu. - GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu cuûa baøi - HS thöïc hieän. haùt . - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø 2 ñeán 3 - HS thöïc hieän. laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai - HS chuù yù. ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa - HS thöïc hieän. baøi . 3 - HS thöïc hieän. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? - HS traû lôøi. + Baøi :Thaät Laø Hay + Nhaïc só: Hoaøng Laân - HS nhaän xeùt - HS nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân vaø HS ruùt ra yù nghóa vaø söï giaùo duïc cuûa baøi haùt - HS thöïc hieän * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát - HS chuù yù. thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn -HS ghi nhôù. chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 4 Tieát 3: OÂn Taäp Baøi Haùt: Thaät Laø Hay (Nhaïc vaø lôøi :Hoaøng Laân) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng cao ñoä cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Hoaøng Laân vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Thaät LaØ Hay - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt döôùi nhieàu - HS thöïc hieän. hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Lôøi cuûa baøi - HS traû lôøi: + Baøi :Thaät Laø Hay haùt do ai vieát? + Lôøi cuûa Nhaïc só: Hoaøng Laân - HS nhaän xeùt - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa - HS thöïc hieän. baøi . 5 - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi - Giaùo vieân nhaän xeùt: * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 6 - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. -HS ghi nhôù. Tieát 4 Hoïc Haùt Baøi : Xoeø Hoa (Daân Ca Thaùi- Lôøi: Phan Duy) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi Daân ca Thaùi, lôøi cuûa baøi haùt do nhaïc só Phan Duy vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt baøi: Xoeø Hoa - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû. - GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - HS nghe maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu cuûa baøi - HS thöïc hieän. haùt . - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø 2 ñeán 3 - HS thöïc hieän. laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc. - HS thöïc hieän. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: + Haùt caù nhaân. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - HS chuù yù. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 7 cuûa baøi haùt. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS traû lôøi: + Baøi :Xoeø Hoa. + Daân Ca Thaùi. + Lôøi cuûa Nhaïc só: - Höôùng daãn hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát Phan Duy taáu cuûa baøi haùt. - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Daân ca daân toäc naøo? Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. - Giaùo Vieân môøi hoïc sinh nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: -HS ghi nhôù. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 8 Tieát 5: OÂn Taäp Baøi Haùt: Xoeø Hoa (Daân Ca Thaùi- Lôøi: Phan Duy) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi Daân ca Thaùi, lôøi cuûa baøi haùt do nhaïc só Phan Duy vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Xoeø Hoa - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt döôùi - HS thöïc hieän. nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Daân ca - HS traû lôøi: + Baøi :Xoeø Hoa. Daân Toäc naøo? Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? + Daân ca Thaùi. + Lôøi cuûa Nhaïc só: Hoaøng Laân - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. 9 * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - HS thöïc hieän. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa baøi haùt. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát - HS chuù yù. taáu cuûa baøi haùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt: -HS ghi nhôù. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 10 Tieát 6: Hoïc Haùt Baøi: Muùa Vui (Nhaïc vaø lôøi :Löu Höõu Phöôùc) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Löu Höõu Phöôùc vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1 Daïy haùt baøi: Muùa Vui - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû. - HS nghe maãu. - GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu cuûa baøi - HS thöïc hieän. haùt . - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø 2 ñeán 3 - HS thöïc hieän. laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai - HS chuù yù. ñieäu cuûa baøi haùt. 11 - HS thöïc hieän. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa baøi . - HS thöïc hieän. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? - HS traû lôøi. + Baøi :Muùa Vui + Nhaïc só: Löu Höõu Phöôùc - HS nhaän xeùt - HS nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân vaø HS ruùt ra yù nghóa vaø söï giaùo duïc cuûa baøi - HS thöïc hieän haùt. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát - HS chuù yù. thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn -HS ghi nhôù. chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 12 Tieát 7: OÂn Taäp Baøi Haùt: Muùa Vui (Nhaïc vaø lôøi :Löu Höõu Phöôùc) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Löu Höõu Phöùôc vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Muùa Vui - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt döôùi nhieàu - HS thöïc hieän. hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Lôøi cuûa baøi - HS traû lôøi: + Baøi :Muùa Vui haùt do ai vieát? + Lôøi cuûa Nhaïc só: Löu Höõu Phöôùc - HS nhaän xeùt - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa 13 baøi . - HS thöïc hieän. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi - Giaùo vieân nhaän xeùt: * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - HS thöïc hieän. 14 - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. -HS ghi nhôù. Tieát 8: OÂn Taäp Ba Baøi Haùt: - Thaät Laø Hay - Xoeø Hoa - Muùa Vui I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa ba baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát trình baøy caùc baøi haùt döôùi nhieàu hình thöùc. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Thaät LaØ Hay - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt döôùi nhieàu - HS thöïc hieän. hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Lôøi cuûa baøi - HS traû lôøi: + Baøi :Thaät Laø Hay haùt do ai vieát? + Lôøi cuûa Nhaïc só: Hoaøng Laân - HS nhaän xeùt - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. 15 - HS thöïc hieän. + Haùt ñoàng thanh * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp baøi haùt: Xoeø Hoa - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt döôùi nhieàu + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. hình thöùc. - HS nhaän xeùt. - HS chuù yù. - HS traû lôøi: + Baøi :Xoeø Hoa. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: + Daân ca Thaùi. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Daân ca Daân + Lôøi cuûa Nhaïc só: Hoaøng Laân Toäc naøo? Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? - HS nhaän xeùt - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 3: OÂn taäp baøi haùt: Muùa Vui - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt döôùi nhieàu hình thöùc. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt Muùa Vui moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 16 - HS thöïc hieän. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - HS chuù yù. - HS traû lôøi: + Baøi :Muùa Vui + Lôøi cuûa Nhaïc só: Löu Höõu Phöôùc - HS nhaän xeùt - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. -HS ghi nhôù. Tieát 9: Hoïc Haùt Baøi: Chuùc Möøng Sinh Nhaät (Nhaïc Anh) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt cuûa nöôùc Anh. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1 Daïy haùt baøi: Chuùc Möøng Sinh Nhaät - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi haùt. - HS nghe maãu. - GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu cuûa baøi - HS thöïc hieän. haùt . - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø 2 ñeán 3 - HS thöïc hieän. laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai - HS chuù yù. ñieäu cuûa baøi haùt. 17 - HS thöïc hieän. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa baøi . - HS thöïc hieän. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Nhaïc Cuûa Nöôùc Naøo? - HS traû lôøi. + Baøi :Chuùc Möøng Sinh Nhaät + Nhaïc nöôùc Anh - HS nhaän xeùt - HS nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân vaø HS ruùt ra yù nghóa vaø söï giaùo duïc cuûa baøi - HS thöïc hieän haùt. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát - HS chuù yù. thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn -HS ghi nhôù. chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 18 Tieát 10: OÂn Taäp Baøi Haùt: Chuùc Möøng Sinh Nhaät (Nhaïc Anh) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt cuûa nöôùc Anh. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Chuùc Möøng Sinh Nhaät - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt döôùi nhieàu - HS thöïc hieän. hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì? Nhaïc cuûa - HS traû lôøi: + Baøi :Chuùc Möøng nöôùc naøo? Sinh Nhaät + Nhaïc Anh - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. 19 - HS thöïc hieän. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa baøi . - HS thöïc hieän. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi - HS nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - HS thöïc hieän. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát - HS chuù yù. thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn -HS ghi nhôù. chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. 20
- Xem thêm -