Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2- cả năm

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy Thø 2 ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2010. ( 2A) Thø 4 ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2010 ( 2B) TuÇn 1: ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1 Nghe Quèc ca I.Môc tiªu: - Häc sinh nhí l¹i 12 bµi h¸t ®· häc ë líp 1. - H¸t thuéc lêi, h¸t ®Òu giäng, gâ ®Öm ®óng nhÞp, biÕt biÓu diÔn bµi h¸t. (Víi HS n¨ng khiÕu: BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca) - Gi¸o dôc häc sinh th¸i ®é nghiªm trang khi chµo cê. II. ChuÈnbÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö, bé gâ - B¨ng nh¹c bµi “Quèc ca” III. Ho¹t ®éng d¹y häc: ND- TG 1.æn ®Þnh tæ chøc (2 - 3/) 2.Bµi míi: *H§1: ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1(18 - 20/) *H§2: Nghe Quèc ca (8 -10/) 3.Cñng cè, dÆn dß (2/) Ho¹t ®éng cña GV T:Nh¾c häc sinh t thÕ ngåi häc T:NhËn xÐt, uèn n¾n. T:Giíi thiÖu bµi míi - ghi ®Ò bµi PP:¤n luyÖn T:Híng dÉn häc sinh nhí, nªu tªn bµi h¸t vµ «n l¹i mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp1. T:Híng dÉn cho c¸c em «n tõng bµi kÕt hîp sö dông nh¹c cô gâ ®Öm. T:Yªu cÇu HS lªn biÓu diÔn tríc líp. T:§Öm ®µn, b¾t nhÞp T:Mêi HS nhËn xÐt T:NhËn xÐt chung. PP:¤n luyÖn T:Giíi thiÖu ng¾n gän vÒ Quèc ca T:Më b¨ng cho HS nghe T:Nªu mét sè c©u hái cho HS bµy tá th¸i ®é khi h¸t vµ nghe Quèc ca ?Bµi Quèc ca ®îc h¸t khi nµo? Do ai s¸ng t¸c? Khi chµo cê vµ h¸t Quèc ca, chóng ta ph¶i tá th¸i ®é nh thÕ nµo? T:Híng dÉn HS ®øng chµo cê, nghe h¸t Quèc ca. Ho¹t ®éng cña HS H:Thùc hiÖn theo yªu cÇu H:Ngåi ngay ng¾n, l¾ng nghe H:L¾ng nghe vµ thùc hiÖn H:H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp, tiÕt tÊu lêi ca. H:Thùc hiÖn theo tæ,nhãm, c¸ nh©n. H:NhËn xÐt b¹n, tù söa sai. H:L¾ng nghe H:Bµy tá th¸i ®é H:Thùc hiÖn theo híng dÉn. T:NhËn xÐt tiÕt häc, dÆn dß vÒ nhµ H:L¾ng nghe vµ thùc «n l¹i c¸c néi dung ®· ®îc häc, hiÖn chuÈn bÞ dông cô häc tËp ®Çy ®ñ. Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy ***************************** Thø 6 ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2009.( 2A, 2B ) Bd©n: ¢m nh¹c 2: ¤n luyÖn c¸c bµi h¸t líp 1 Nghe Quèc ca I.Môc tiªu: - Häc sinh nhí l¹i 12 bµi h¸t ®· häc ë líp 1. - H¸t thuéc lêi, h¸t ®Òu giäng, gâ ®Öm ®óng nhÞp, biÕt biÓu diÔn bµi h¸t. - Gi¸o dôc häc sinh th¸i ®é nghiªm trang khi chµo cê. II. ChuÈnbÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö, bé gâ - B¨ng nh¹c bµi “Quèc ca” III. Ho¹t ®éng d¹y häc: ND- TG 1.æn ®Þnh tæ chøc (2 - 3/) 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV T:Nh¾c häc sinh t thÕ ngåi häc, c¸c em h¸t bµi h¸t tËp thÓ ®Ó khëi ®éng giäng. Ho¹t ®éng cña HS H:Thùc hiÖn theo yªu cÇu H:Ngåi ngay ng¾n, l¾ng nghe Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy *H§1: ¤n tËp T:Giíi thiÖu bµi míi - ghi ®Ò bµi PP:¤n luyÖn. c¸c bµi h¸t líp 1(18 - 20/) T : Cho c¸c em xem tranh ®o¸n tªn bµi h¸t. T:Híng dÉn cho c¸c em «n tõng bµi kÕt hîp sö dông nh¹c cô gâ ®Öm. T:Yªu cÇu HS lªn biÓu diÔn tríc líp. T:§Öm ®µn, b¾t nhÞp T:Mêi HS nhËn xÐt T:NhËn xÐt chung. PP:¤n luyÖn *H§2: Nghe T:Giíi thiÖu ng¾n gän vÒ Quèc ca T:Më b¨ng cho HS nghe Quèc ca (8 T:Nªu mét sè c©u hái cho HS bµy tá -10/) th¸i ®é khi h¸t vµ nghe Quèc ca ?Nghe bµi Quèc ca em cã c¶m nhËn nh thÕ nµo ?Em cã thÝch h¸t bµi Quèc ca ViÖt Nam kh«ng ? T:Híng dÉn HS ®øng chµo cê, nghe 3.Cñng cè, h¸t Quèc ca. T:NhËn xÐt tiÕt häc, dÆn dß vÒ nhµ dÆn dß (2/) «n l¹i c¸c néi dung ®· ®îc häc, chuÈn bÞ dông cô häc tËp ®Çy ®ñ. H:L¾ng nghe vµ thùc hiÖn H:H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp, tiÕt tÊu lêi ca. H:Thùc hiÖn theo tæ,nhãm, c¸ nh©n. H:NhËn xÐt b¹n, tù söa sai. H:L¾ng nghe H:Bµy tá th¸i ®é H:Thùc hiÖn theo híng dÉn. H:L¾ng nghe vµ thùc hiÖn ***************************** Thø ngµy th¸ng Thø ngµy th¸ng TuÇn 2: Häc h¸t bµi: ThËt lµ hay n¨m 2010( 2A) n¨m 2010 ( 2B) Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n I.Môc tiªu: - Häc sinh thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu bµi h¸t “ThËt lµ hay”. - H¸t thuéc lêi, h¸t ®Òu giäng, gâ ®Öm ®óng nhÞp bµi h¸t. (Víi HS n¨ng khiÕu: BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch) - BiÕt bµi h¸t “ ThËt lµ hay” do nh¹c sÜ Hoµng L©n s¸ng t¸c. - Hs yªu thÝch, say mª häc h¸t. II. ChuÈnbÞ: §µn phÝm, bé gâ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: ND- TG 1.æn ®Þnh tæ chøc (2 - 3/) 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs T:Nh¾c häc sinh t thÕ ngåi häc T:NhËn xÐt, uèn n¾n. T:Giíi thiÖu bµi míi - ghi ®Ò bµi: H:Thùc hiÖn theo yªu cÇu PP: ThuyÕt tr×nh, trùc quan, lµm mÉu T: H¸t mÉu T:Híng dÉn HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu T:Híng dÉn H luyÖn thanh T:Dïng ®µn d¹y h¸t tõng c©u T:§µn giai ®iÖu c©u1 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 2 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u1 + 2 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai,chó ý híng dÉn c¸ch lÊy h¬i. T:§µn giai ®iÖu c©u 3 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 1+2+3 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 4 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 1+2+3 +4 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:D¹y h¸t toµn bµi. ThÇy cho H h¸t nhiÒu lÇn ®Ó thuéc lêi ca. *Chó ý nhËn xÐt, söa sai kÞp thêi vµ triÖt ®Ó. H§2: H¸t kÕt PP: lµm m·u, thùc hµnh *H§1: Häc bµi h¸t(18 20/) H:Ngåi ngay ng¾n, l¾ng nghe H:L¾ng nghe H: Dïng thanh ph¸ch ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu. H:Thùc hiÖn - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy hîp gâ ®Öm theo ph¸ch: (8-10/) 3.Cñng cè, dÆn dß (2/) I . Môc tiªu : T:Híng dÉn HS dïng bé gâ h¸t kÕt H:Thùc hiÖn theo tæ,nhãm, hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. c¸ nh©n. T: Lµm mÉu c©u 1. H:Thùc hiÖn -Yªu cÇu H thùc hiÖn T: Yªu cÇu thùc hiÖn gâ ®Òu ®Æn cho ®Õn hÕt bµi. H:Theo dâi -Uèn n¾n, söa sai H:Thùc hiÖn theo híng dÉn T:Tæ chøc cho HS h¸t kÕt hîp gâ H:Thùc hiÖn theo tæ nhãm, ®Öm theo ph¸ch. c¸ nh©n. T: Lµm mÉu c©u 1. H:Theo dâi -Yªu cÇu H thùc hiÖn H:Thùc hiÖn theo híng dÉn T: Yªu cÇu thùc hiÖn gâ ®Òu ®Æn H:Thùc hiÖn theo tæ nhãm, cho ®Õn hÕt bµi. c¸ nh©n. -Uèn n¾n, söa sai T:Tæ chøc cho HS h¸t kÕt hîp gâ H:L¾ng nghe vµ thùc hiÖn ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. Chó ý nh÷ng chç cã dÊu lÆng sÏ kh«ng gâ nhng ph¶i gi÷ ®Òu nhÞp. T: Híng dÉn H ®øng võa h¸t võa H: Thùc hiÖn theo yªu cÇu. nhón ch©n nhÞp nhµng. -Chó ý uèn n¾n, söa sai. T: Yªu cÇu HS h¸t l¹i toµn bµi kÕt H: Thùc hiÖn theo yªu cÇu hîp vç tay theo ph¸ch. ?Chóng ta võa häc xong bµi h¸t H:Tr¶ lêi g×? Do ai s¸ng t¸c? T:NhËn xÐt tiÕt häc, dÆn dß chuÈn H:L¾ng nghe, thùc hiÖn. bÞ cho tiÕt häc sau. Thø ngµy th¸ng n¨m 2010( 2A) Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 ( 2B) TuÇn 3: ¤n tËp bµi h¸t : ThËt lµ hay - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ®¬n gi¶n. ( H n¨ng khiÕu : Thuéc lêi ca ) II.ChuÈn bÞ: - GV : + §µn phÝm ®iÖn tö. - HS : + C¸c ®éng t¸c phô häa ®¬n gi¶n III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Nd- tg Ho¹t ®éng cña GV 1.¤n ®Þnh líp * Khëi ®éng giäng ( 2 phót ) Giíi thiÖu dÉn vµo bµi : ( 3 phót ) Nh¾c H t thÕ ngåi ngay ng¾n, trËt tù. T : ®iÒu khiÓn c¶ líp h¸t bµi h¸t tËp thÓ. Tríc khi vµo bµi míi c¸c em cho c« biÕt bµi h¸t ThËt lµ hay do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c ? Ho¹t ®éng cña HS H t thÕ ngåi ngay ng¾n, trËt tù. - Khëi ®éng giäng - HS tb tr¶ lêi Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? T : cho HS xem tranh vµ hái: Em h·y chØ ra nh÷ng h×nh ¶nh cã trong bµi h¸t ?. Ho¹t ®éng 1 : ¤n - C¶ líp h¸t ®ång thanh bµi h¸t bµi h¸t . ( 12 ph ) - KÕt hîp gâ ®Öm theo bµi h¸t - H¸t kÕt hîp vËn ®éng ®¬n gi¶n. - ¤n luyÖn theo nhiÒu h×nh thøc + Luyªn theo nhãm + H¸t nèi tiÕp. + Theo d·y bµn. + Tõng c¸ nh©n - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Ho¹t ®éng 2 : BiÓu - GV mêi mét sè H lªn biÓu diÔn bµi h¸t ( 13’) diÔn. §éng viªn mét sè HS cßn rôt rÌ nhót nh¸t. - Gv nhËn xÐt. Còng cè: ( 3 phót ) - Cho H nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ Cho H nghe l¹i bµi h¸t - Yªu cÇu c¸c em h¸t kÕt hîp gâ ®Öm KÕt thóc: ( 2 phót) - NhËn xÐt ,dÆn dß - H kh¸ giái tr¶ lêi - H¸t ®ång thanh - h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp vËn ®éng ®¬n gi¶n. - ¤n luyÖn theo nhiÒu h×nh thøc. - Nghe - H biÓu diÔn - Nghe - Nghe - Nghe - C¶ líp h¸t - H chó ý *************************** Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy Thø I . Môc tiªu : ngµy th¸ng n¨m 2010( 2A, 2B) Bd©n : ¤n luyÖn bµi h¸t : ThËt lµ hay - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ®¬n gi¶n. ( H n¨ng khiÕu : Thuéc lêi ca ) II.ChuÈn bÞ: - GV : + §µn phÝm ®iÖn tö. - HS : + C¸c ®éng t¸c phô häa ®¬n gi¶n III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Nd- tg 1.¤n ®Þnh líp (1p) * Khëi ®éng giäng 2. Bµi míi ( 2 phót ) Giíi thiÖu dÉn vµo bµi : ( 5 phót ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Nh¾c H t thÕ ngåi ngay ng¾n, trËt tù. T : ®iÒu khiÓn c¶ líp h¸t bµi h¸t tËp thÓ. H t thÕ ngåi ngay ng¾n, trËt tù. - Khëi ®éng giäng - HS nghe Bµi h¸t ThËt lµ hay chóng ta ®· thuéc vµ h¸t rÊt hay råi ®óng kh«ng c¸c em. ë tiÕt båi dìng ©m nh¹c nµy c« sÏ cho c¸c em cïng tham gia biÓu diÔn v¨n nghÖ thi gi÷a c¸c tæ c¸c em cã thÝch kh«ng?.Tríc khi vµo bµi míi c¸c em cho c« biÕt bµi h¸t ThËt lµ hay do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c ? Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? Ho¹t ®éng 1 : T : cho HS xem tranh vµ hái: Em h·y - HS Tb tr¶ lêi chØ ra nh÷ng h×nh ¶nh cã trong bµi h¸t ¤n bµi h¸t ?. (7’) B©y giê truíc khi vµo tham gia biÓu diÔn bµi h¸t c« mêi c¸c em «n l¹i bµi 1 lÇn. - C¶ líp h¸t ®ång thanh bµi h¸t kÕt - C¶ líp h¸t Ho¹t ®éng hîp gâ ®Öm theo bµi h¸t vµ vËn ®éng 2:Thi biÓu ®¬n gi¶n. diÔn : T : nªu yªu cÇu : C¶ líp chän ra mét ( 23 phót) BGK ( 4 em ) lªn ngåi d·y bµn tríc. - H chó ý T : ph¸t cho BGK mçi b¹n mét phiÕu Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy 3. Còng cè: ( 3 phót ) 4. KÕt thóc: ( 2 phót) chÊm ®iÓm : 1. H¸t thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu (2®) 2. H¸t to, râ rµng. ( 2® ) 3. Tr×nh bµy bµi h¸t tù nhiªn ( 3®) 4.BiÓu diÔn bµi h¸t cã ®éng t¸c phô häa ®¬n gi¶n ( 3 ®) 4. Tæ nµo cã nhiÒu h×nh thøc nh : §¬n ca, song ca, tam ca, tèp ca. §îc céng thªm 5 ®. T : ®Öm ®µn cho c¸c em biÓu diÔn. T : c«ng bè ®iÓm tríc líp. Tuyªn d¬ng mét sè b¹n h¸t tèt, vµ ph¸t phÇn thëng cho c¸c tæ. §éng viªn mét sè HS cßn rôt rÌ nhót nh¸t. - Cho H nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ Cho H nghe l¹i bµi h¸t - Yªu cÇu c¸c em h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - NhËn xÐt ,dÆn dß - C¸c em biÓu diÔn - H nhí l¹i - Nghe bµi h¸t - H¸t + gâ ®Öm - Nghe ******************************** Thø Thø TuÇn 4: ngµy ngµy th¸ng th¸ng n¨m 2010( 2A) n¨m 2010 ( 2B) Häc h¸t bµi: xoÌ hoa D©n ca Th¸i I.Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®©y lµ mét bµi d©n ca - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. (Víi HS n¨ng khiÕu: BiÕt ®©y lµ bµi d©n ca d©n téc Th¸i ë T©y B¾c. BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp ) Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy II. ChuÈnbÞ: §µn phÝm, bé gâ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: ND- TG 1.æn ®Þnh tæ chøc (2 /) 2.Bµi míi: * Khëi ®éng giäng( 2’) *H§1: Häc bµi h¸t(18 20/) Ho¹t ®éng cña GV T:Nh¾c häc sinh t thÕ ngåi häc T:NhËn xÐt, uèn n¾n. T:Giíi thiÖu bµi míi - ghi ®Ò bµi: GV cho c¸c em khëi ®éng giong theo ©m la T: H¸t mÉu T:Híng dÉn HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu T:Dïng ®µn d¹y h¸t tõng c©u T:§µn giai ®iÖu c©u1 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 2 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u1 + 2 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai,chó ý híng dÉn c¸ch lÊy h¬i. T:§µn giai ®iÖu c©u 3 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 1+2+3 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 4 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:§µn giai ®iÖu c©u 1+2+3 +4 (2 lÇn) T:§µn lÇn 3, b¾t nhÞp. T:NhËn xÐt,söa sai T:D¹y h¸t toµn bµi. ThÇy cho H h¸t nhiÒu lÇn ®Ó thuéc lêi ca. H§2: H¸t kÕt *Chó ý nhËn xÐt, söa sai kÞp thêi vµ triÖt ®Ó. hîp gâ ®Öm PP: lµm m·u, thùc hµnh theo ph¸ch: T:Híng dÉn HS dïng bé gâ h¸t (8-10/) kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. T: Lµm mÉu c©u 1. -Yªu cÇu H thùc hiÖn T: Yªu cÇu thùc hiÖn gâ ®Òu ®Æn cho ®Õn hÕt bµi. -Uèn n¾n, söa sai Ho¹t ®éng cña hs H:Thùc hiÖn theo yªu cÇu H:Ngåi ngay ng¾n, l¾ng nghe H:L¾ng nghe H khëi ®éng giäng H: Dïng thanh ph¸ch ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu. H:Thùc hiÖn - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - H¸t ®ång thanh, d·y, c¸ nh©n - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu - L¾ng nghe, nhÈm theo giai ®iÖu H:Thùc hiÖn theo tæ,nhãm, c¸ nh©n. H:Thùc hiÖn H:Theo dâi H:Thùc hiÖn theo híng dÉn Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy 3.Cñng cè, dÆn dß (2/) T:Tæ chøc cho HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. T: Lµm mÉu c©u 1. -Yªu cÇu H thùc hiÖn T: Yªu cÇu thùc hiÖn gâ ®Òu ®Æn cho ®Õn hÕt bµi. -Uèn n¾n, söa sai T:Tæ chøc cho HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. Chó ý nh÷ng chç cã dÊu lÆng sÏ kh«ng gâ nhng ph¶i gi÷ ®Òu nhÞp. T: Híng dÉn H ®øng võa h¸t võa nhón ch©n nhÞp nhµng. -Chó ý uèn n¾n, söa sai. T: Yªu cÇu HS h¸t l¹i toµn bµi kÕt hîp vç tay theo ph¸ch. ?Chóng ta võa häc xong bµi h¸t g×? Do ai s¸ng t¸c? T:NhËn xÐt tiÕt häc, dÆn dß chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. Thø I . Môc tiªu: ngµy H:Thùc hiÖn theo tæ nhãm, c¸ nh©n. H:Theo dâi H:Thùc hiÖn theo híng dÉn H:Thùc hiÖn theo tæ nhãm, c¸ nh©n. H:L¾ng nghe vµ thùc hiÖn H: Thùc hiÖn theo yªu cÇu. H: Thùc hiÖn theo yªu cÇu H tb Tr¶ lêi H:L¾ng nghe, thùc hiÖn. t h¸ng n¨m 2010.( 2A,2B) Bd©n: «n luyÖn bµi h¸t : xoÌ hoa D©n ca Th¸i - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ Thuéc lêi ca,h¸t ®ång ®Òu,râ lêi - HS tËp h¸t biÓu diÔn kÕt hîp vËn ®éng phô häa * HSNK : BiÓu diÔn ®îc bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn II.ChuÈn bÞ: - Mét vµi ®éng t¸c phô häa III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : ND -TG 1.¤n ®Þnh líp (2p) 2. KiÓm tra bµi cò: (5p) 3. Bµi míi: a.Ho¹t ®éng1: ¤n luyÖn bµi h¸t: (8p) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * Khëi ®éng giäng Yªu cÇu 4,5 hs h¸t bµi XoÌ hoa - Gv cho H h¸t l¹i bµi h¸t - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm: * Theo tiÕt tÊu: KiÓm tra tõng nhãm, tæ - GV nhËn xÐt ChØ ®Þnh 2 HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu * Theo nhÞp 2 C¶ líp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp 2 - Khëi ®éng giäng - HS h¸t - ¤n bµi h¸t - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm * Theo tiÕt tÊu - Tõng nhãm , tæ tr×nh bµy - Nghe - 2 HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu * Theo nhÞp Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy b.Ho¹t ®éng 2: - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa (7p) c.Ho¹t ®éng 3: H tËp biÓu diÔn bµi h¸t ( 10p) 4.Còng cè: (3p) I . Môc tiªu : - GV nhËn xÐt - C¶ líp ®øng dËy h¸t kÕt hîp nhón ®Òu theo nhÞp - KiÓm tra theo d·y GV nhËn xÐt - GV ®Öm ®µn H tËp biÓu diÔn bµi h¸t. HSNK : Tr×nh bµy bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn C¶ líp cïng gv h¸t l¹i bµi h¸t 2 lÇn ? Chóng ta võa «n luyÖn bµi h¸t g× NhËn xÐt ,dÆn dß - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - C¶ líp ®øng dËy h¸t kÕt hîp nhón ®Òu - Tõng d·y thùc hiÖn Nghe - C¶ líp cïng gv h¸t l¹i bµi h¸t - HS tb tr¶ lêi - Nghe. TuÇn 5: ¤n tËp bµi h¸t : xoÌ hoa - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ®¬n gi¶n. ( H n¨ng khiÕu : TËp biÓu diÔn bµi h¸t ) II.ChuÈn bÞ: - GV : + §µn phÝm ®iÖn tö. - HS : + C¸c ®éng t¸c phô häa ®¬n gi¶n III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Nd- tg Ho¹t ®éng cña GV 1.¤n ®Þnh líp * Khëi ®éng giäng ( 2 phót ) Giíi thiÖu dÉn vµo bµi : ( 3 phót ) Nh¾c H t thÕ ngåi ngay ng¾n, trËt tù. T : ®iÒu khiÓn c¶ líp h¸t bµi h¸t tËp thÓ. Tríc khi vµo bµi míi c¸c em cho c« biÕt bµi h¸t XoÌ hoa , d©n ca vïng miÒn nµo ? Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - C¶ líp h¸t ®ång thanh bµi h¸t - KÕt hîp gâ ®Öm theo bµi h¸t - H¸t kÕt hîp vËn ®éng ®¬n gi¶n. - ¤n luyÖn theo nhiÒu h×nh thøc + Luyªn theo nhãm Ho¹t ®éng 1 : ¤n bµi h¸t . ( 12 ph ) Ho¹t ®éng cña HS H t thÕ ngåi ngay ng¾n, trËt tù. - Khëi ®éng giäng - HS kh¸ giái tr¶ lêi - H¸t ®ång thanh - h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp vËn ®éng ®¬n gi¶n. - ¤n luyÖn theo nhiÒu Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy + H¸t nèi tiÕp. + Theo d·y bµn. + Tõng c¸ nh©n - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Ho¹t ®éng 2 : BiÓu - GV mêi mét sè H lªn biÓu diÔn bµi h¸t ( 13’) diÔn. - Yªu cÇu thi biÓu diÔn gi÷a c¸c tæ. CÇn thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t.BiÕt thÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn. - Tuyªn d¬ng mét sè b¹n ®· thÓ hiÖn bµi h¸t tèt. - §éng viªn mét sè HS cßn rôt rÌ nhót nh¸t. Còng cè: ( 5 phót ) Em ®· ®îc häc bµi h¸t g× ? Cña d©n téc nµo ? - C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t Cho H nghe l¹i bµi h¸t ? Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nghÜ g× ? T nªu ý nghÜa gi¸o dôc : C¸c em cÇn g×n gi÷ c¸c lµn ®iÖu d©n ca, biÕt t×m hiÓu vµ h¸t hay c¸c bµi d©n ca mµ chóng ta ®· ®îc häc - Yªu cÇu c¸c em h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - NhËn xÐt ,dÆn dß h×nh thøc. - Nghe - H biÓu diÔn - Nghe - Nghe - C¶ líp h¸t - Nghe - H chó ý - H tb tr¶ lêi - C¶ líp h¸t - H kh¸ giáitr¶ lêi - Nghe - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm - Nghe ************************************* Thø Thø ngµy ngµy TuÇn 6 : Häc bµi h¸t: th¸ng th¸ng n¨m 2010( 2A) n¨m 2010 ( 2B) Móa vui (Lu H÷u Phíc) I. Môc tiªu: Gióp hs: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - H n¨ng khiÕu : BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca. II. §å dïng d¹y häc: Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy - §µn phÝm ®iÖn tö. - B¶ng phô chÐp lêi ca. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: ND - Tg 1.¤n ®Þnh líp. ( 2’) 2. Bµi cò (4-5’): 3. Bµi míi: *H§1:Giíi thiÖu bµi(12’) Ho¹t ®éng Gi¸o viªn Ho¹t ®éng HS Nh¾c H ngåi ®óng t thÕ. H¸t bµi h¸t tËp - H ngåi ®óng t thÕ. thÓ. - 2-3 hs thùc hiÖn - Yªu cÇu hs h¸t bµi “XoÌ hoa”. - Líp nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - Gv giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Ò bµi lªn - Nghe gv giíi thiÖu b¶ng. - Giíi thiÖu cho hs biÕt: Nh¹c sü Lu H÷u Phíc(1921-1989) quª ë CÇn Th¬ (Nam Bé) lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu bµi h¸t næi tiÕng: L·nh tô ca, Gi¶i phãng miÒn Nam, Lªn ®µng vµ c¸c bµi h¸t thiÕu nhi *H§2: D¹y nh: Reo vang b×nh minh, ThiÕu nhi thÕ - Nghe h¸t mÉu bµi h¸t: Móa giíi liªn hoan. - Gv ®Öm ®µn vµ h¸t mÉu vui - Híng dÉn hs ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - §äc lêi ca (19-20’) Mçi c©u chia thµnh 2 c©u nhá. - D¹y h¸t tõng c©u, mçi c©u cho hs h¸t - TËp tõng c©u theo 2-3 lÇn ®Ó thuéc lêi vµ giai ®iÖu. TËp híng dÉn cña gv tõng c©u cho ®Õn hÕt bµi. - Hs thùc hiÖn. - Gv theo dâi, chØnh söa. - Híng dÉn hs h¸t b»ng nhiÒu h×nh - Hs theo dâi vµ thùc thøc(nhãm, d·y, c¸ nh©n) hiÖn. *H§3: H¸t - Híng dÉn hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo kÕt hîp gâ ph¸ch, nhÞp. - H¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch ®Öm Cïng nhau móa xung quanh vßng (9-10’) x x x x - Híng dÉn h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca Cïng nhau móa xung quanh vßng X x x x x x - GV mêi mét sè H thùc hiÖn. - Gv nhËn xÐt. - NhËn xÐt giê häc 3. Cñng cè - DÆn dß hs vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t kÕt DÆn dß(1p) hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch. - H¸t kÕt hîp gâ theo tiÕt tÊu. - H n¨ng khiÕu thùc hiÖn - Nghe - Hs l¾ng nghe ************************ Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy Thø Thø ngµy ngµy th¸ng th¸ng n¨m 2010( 2A) n¨m 2010 ( 2B) BD¢N: «n LUYÖN bµi h¸t: móa vui I.Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca - HS tËp h¸t biÓu diÔn kÕt hîp vËn ®éng phô häa - H n¨ng khiÕu : BiÕt thÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn. II.ChuÈn bÞ: - Thanh ph¸ch - Vµi ®éng t¸c phô häa III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Nd- tg 1.¤n ®Þnh líp. ( 2’) * Khëi ®éng giäng.( 3’) 2. KiÓm tra bµi cò: ( 5’ ) 3. Bµi míi: ( 20’) a.Ho¹t ®éng1: ( 10’) b. Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Nh¾c H ngåi ®óng t thÕ. - H ngåi ®óng t thÕ. Gv cho H khëi ®éng theo ©m la - Khëi ®éng giäng GV hái: Bµi h¸t Móa vui do nh¹c sÜ HS tr¶ lêi nµo s¸ng t¸c? -Yªu cÇu hs h¸t. NhËn xÐt HS h¸t ¤n luyÖn bµi h¸t: Móa vui . Nghe * ¤n bµi hÊt: - Gv cho HS h¸t l¹i bµi h¸t Móa vui h¸t ®ång thanh HS h¸t - GV kiÓm tra tõng nhãm - Tõng nhãm tr×nh bµy - GV nhËn xÐt - Nghe Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy 2: ( 10’) * H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo: + Theo ph¸ch: - GV chia líp thµnh 2 d·y võa h¸t võa gâ ®Öm cho nhau - KiÓm tra tõng cÆp HS - GV nh©n xÐt + Theo tiÕt tÊu: - C¶ líp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu - GV kiÓm tra kho¶ng 4 HS - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm - 2 d·y h¸t kÕt hîp gâ ®Öm cho nhau - Tõng cÆp HS tr×nh bµy - Nghe - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiªt tÊu - 4 HS tr×nh bµy - GV nhËn xÐt * H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa GV cho hs ®øng dËy h¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng - GV yªu cÇu HS tù nghÜ ra ®éng t¸c phô häa cho bµi h¸t 4. Còng cè: - KhuyÕn khÝch HS tham gia ®Çy ®ñ , ®Æc biÖt lµ nh÷ng HS nhót nh¸t ( 3’) cha m¹nh d¹n 5. KÕt thóc: - Cho hs h¸t biÔu diÔn tríc líp theo nhiÒu h×nh thøc nh ®¬n ca,song ca, ( 2’) tèp ca. - GV yªu cÇu mét sè H biÓu diÔn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn NhËn xÐt , dÆn dß - Nghe - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - HS ®øng dËy h¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng - HS s¸ng t¹o ra c¸c ®éng t¸c phô häa - HS tham gia - HS h¸t biÔu diÔn theob nhiÒu h×nh thøc Nghe ********************************** Thø ngµy t h¸ng n¨m 2010.( 2A) Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy Thø ngµy th¸ng TuÇn 7 : «n tËp bµi h¸t: Móa vui n¨m 2010 ( 2B) I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phï ho¹ ®¬n gi¶n * H n¨ng khiÕu : Thuéc lêi ca II. ChuÈn bÞ: - §µn, m¸y nghe nh¹c, b¨ng nh¹c, mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: ND- TG 1. æn ®Þnh líp ( 2p) 2. Bµi cò : ( 3p) 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : ¤n bµi h¸t . ( 8’) Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi móa vËn ®éng, phô ho¹ ( 7’) Ho¹t ®éng 3: TËp biÓu diÔn ( 10 ) Cñng cè dÆn dß ( 5’) Ho¹t ®éng cña GV Nh¾c H ngåi ®óng t thÕ. H¸t bµi h¸t tËp thÓ. ë tiÕt tríc c¸c em häc bµi h¸t g× ? Do ai s¸ng t¸c ? Em h·y tr×nh bµy bµi h¸t ®ã ? GV ®Öm ®µn c¶ líp h¸t ®ång thanh. Hat nèi tiÕp tõng c©u. - Gv nhËn xÐt vµ s÷a sai. KiÓm tra theo nhãm, c¸ nh©n. Gv nhËn xÐt, c¸c b¹n bæ sung. HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. GV KiÓm tra theo nhãm 4. võa h¸t võa gâ ®Öm cho nhau. GV nhËn xÐt, c¸c b¹n nhËn xÐt. GV h¸t vµ lµm mÉu ®éng t¸c - GV h¸t theo tõng c©u kÕt hîp víi ®éng t¸c phô ho¹ - GV h¸t toµn bµi vµ lµm ®éng t¸c phô ho¹. - Yªu cÇu HS võa h¸t võa lµm ®éng t¸c phô ho¹: c¸ nh©n, bµn, nhãm - Yªu cÇu c¶ líp h¸t l¹i bµi Gv h¸t l¹i bµi cho c¶ líp nghe. ? C¸c em thÊy tÝnh chÊt giai ®iÖu bµi h¸t nh thÕ nµo ? C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t¬i, rén rµng cña bµi h¸t. - NhËn xÐt tiÕt häc Ho¹t ®éng cña H H ngåi ®óng t thÕ. H¸t bµi h¸t tËp thÓ. H tb tr¶ lêi H n¨ng khiÕu tr×nh bµy bµi h¸t - C¶ líp h¸t - H¸t nèi tiÕp tõng tæ. - Nghe vµ s÷a sai. - H¸t theo bµn, c¸ nh©n kÕt hîp víi vç tay, gâ ®Öm, gâ theo tiÕt tÊu - 4 H Võa h¸t võa gâ ®Öm cho nhau. - Nghe - HS quan s¸t gi¸o viªn lµm - HS lµm theo gi¸o viªn - HS võa h¸t võa lµm ®éng t¸c phô ho¹ theo GV - HS thùc hiÖn - Nghe - H tr¶ lêi - HS thùc hiÖn - Nghe Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy Thø …6…ngµy…16.. th¸ng…10..n¨m 2009( 2a, 2b) BD¢N : «n luyÖn vµ biÓu diÔn bµi h¸t: Móa vui I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phï ho¹ ®¬n gi¶n * H n¨ng khiÕu : ThÓ hiÖn bµi h¸t tù nhiªn, trong s¸ng. II. ChuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: ND- TG 1. æn ®Þnh líp ( 2’ ) 2. Bµi cò : 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : ¤n luyÖn bµi h¸t . Ho¹t ®éng cña GV Nh¾c H ngåi ®óng t thÕ. H¸t bµi h¸t tËp thÓ. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n luyÖn. Ho¹t ®éng cña H H ngåi ®óng t thÕ. H¸t bµi h¸t tËp thÓ. GV ®Öm ®µn c¶ líp h¸t ®ång thanh. - C¶ líp h¸t - Gv nhËn xÐt. - H¸t theo bµn, c¸ nh©n kÕt KiÓm tra theo nhiÒu h×nh thøc : hîp víi vç tay, gâ ®Öm, gâ Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy ( 10’) Ho¹t ®éng 2: BiÓu diÔn bµi h¸t : Tæ chøc thi h¸t gi÷a c¸c tæ ( 18’) Cñng cè dÆn dß ( 5’) nhãm, c¸ nh©n, Song ca. Gv nhËn xÐt, c¸c b¹n bæ sung. HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. Chia líp thµnh 2 d·y võa h¸t võa gâ ®Öm cho nhau. GV nhËn xÐt. - H h¸t theo tõng c©u kÕt hîp víi ®éng t¸c phô ho¹ - Yªu cÇu HS võa h¸t võa lµm ®éng t¸c phô ho¹: c¸ nh©n, bµn, nhãm GV cho H thi h¸t gi÷a c¸c tæ víi nhiÒu h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tam ca, tèp ca. Gv ®éng viªn khuyÕn khÝch tÊt c¶ H tham gia. C«ng bè kÕt qu¶ thi h¸t gi÷a c¸c tæ. NhËn xÐt, tuyªn d¬ng mét sè b¹n thÓ hiÖn bµi h¸t tèt, cho H b×nh chän b¹n nµo ®îc yªu thÝch nhÊt. - C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ «n 3 bµi h¸t ®· häc Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng theo tiÕt tÊu - H h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - 2 d·y h¸t vµ gâ ®Öm cho nhau. - HS võa h¸t võa lµm ®éng t¸c phô ho¹ theo GV - HS thùc hiÖn - H tham gia - Nghe - C¶ líp h¸t - Nghe n¨m 2010.( 2A) n¨m 2010 ( 2B) Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy TuÇn 8 : Häc «n c¸c bµi h¸t: móa vui- thËt lµ hayxoÌ hoa I.Môc tiªu - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca cña 3 bµi h¸t. - BiÕt vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n. * H n¨ng khiÕu : Thuéc lêi ca cña 3 bµi h¸t. TËp biÓu diÔn bµi h¸t. II.ChuÈn bÞ -H¸t chÝnh x¸c c¸c bµi h¸t Móa vui, mét sè ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n - §µn phÝm ®iÖn tö. Thanh ph¸ch. III..Ho¹t ®éng lªn líp : ND - TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1 .æn ®Þnh tæ Nh¾c c¸c em ngåi ®óng t thÕ. KiÓm -Hs thùc hiÖn chøc tra c¸c em chuÈn bÞ thanh ph¸ch. ( 1’) GV ®µn cho H khëi ®éng giäng *Khëi ®éng - TiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh «n tËp *Khëi ®éng giäng giäng ( 2’) 2.Bµi cñ * §¸nh 1 giai ®iÖu cho HS ®o¸n tªn bµi h¸t 3. Bµi míi ? C¸c em võa nghe xong giai ®iÖu H§1: ¤n 3 bµi cña bµi h¸t nµo ?. - H tb nghe tr¶ lêi h¸t ? Em h·y tr×nh bµy bµi h¸t ®ã? ( 15) => gi¸o viªn kÕt luËn, nhËn xÐt. - H kh¸ giái tr×nh bµy -ThËt lµ hay B©y giê chóng ta tiÕn hµnh «n tËp - Nghe bµi h¸t : ThËt lµ hay nhÐ. - H¸t l¹i bµi h¸t 1 lÇn nöa - Gäi nhãm, c¸ nh©n thùc hiÖn - H h¸t - Cho H h¸t + væ tay theo nhÞp , - Nhãm, c¸ nh©n h¸t theo tæ( nhËn xÐt , söa sai) - Gäi nhãm h¸t kÕt hîp vç Vç 1 tiÕt tÊu cho H ®o¸n tªn bµi tay -Xße hoa h¸t . ? §©y lµ tiÕt tÊu bµi h¸t nµo chóng ta ®· ®îc häc? - H kh¸ giái chó ý tr¶ lêi =>KÕt luËn -Híng dÈn HS «n theo tæ , nhãm , - Nghe c¸ nh©n( chó ý söa sai) -Thùc hiÖn , nhËn xÐt - HD H h¸t + vËn ®éng phô häa -Móa vui - Gäi H lªn biÓu diÓn -Thùc hiÖn theo híng dÈn - Cho H ®ång thanh h¸t bµi h¸t - nhËn xÐt - Cho H h¸t theo tæ - HbiÓu diÔn - Cho H h¸t + væ tay theo nhip -Nghe , tr¶ lêi ( theo d¶y , c¸ nh©n) - Gäi H lªn biÓu diÓn - Cho H nh¾c l¹i ND bµi h¸t 4. Cñng cè , ? H«m nay chóng ta häc nh÷ng n«Þ - H nh¾c l¹i néi dung bµi dÆn dß ( 4’) dung g× ? häc. GV chèt : H«m nay chóng ta häc 2 - Nghe néi dung ®ã lµ : «n tËp 3 bµi h¸t vµ t×m hiÓu vÒ c¸c ©m thanh cao thÊp, Gv : TrÇn ThÞ loan Trêng T.H Sè 2 Phong Thñy dµi ng¾n. C¸c em ph¶i thuéc lêi ca cña c¸c bµi h¸t vµ h¸t ®óng giai ®iÖu.. - §¸nh gi¸ tiÕt häc - DÆn H vÒ «n l¹i bµi - Nghe ************************************ Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng n¨m 2010.( 2A) n¨m 2010 ( 2B) BD¢N : «n tËp 3 bµi h¸t: móa vui- thËt lµ hay- xoÌ hoa I.Môc tiªu: Gv : TrÇn ThÞ loan
- Xem thêm -