Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LOP 1 TuÇn 1 Bµi 1: Häc h¸t bµi: Quª h¬ng t¬i ®Ñp D©n ca Nïng I- Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, h¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - BiÕt h¸t bµi "Quª h¬ng t¬i ®Ñp" lµ d©n ca cña d©n téc Nïng. II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn gia ®iÖu bµi "Quª h¬ng t¬i ®Ñp", nh¹c cô , mét sè h×nh ¶nh vÒ d©n téc vïng nói phÝa B¾c. 2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë tËp h¸t. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò:(3') - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - GV: nhËn xÐt. 3- Bµi míi: (29') a- Giíi thiÖu bµi: Quª h¬ng lµ n¬i ta sinh ra vµ lín lªn. VËy ®Ó thÊy ®îc Häc sinh nghe. quª h¬ng cã nh÷ng nÐt t¬i ®Ñp nµo chóng ta häc bµi h«m nay. b- Gi¶ng bµi. H§1: D¹y h¸t "Quª h¬ng t¬i ®Ñp" GV: H¸t mÉu. GV: Giíi thiÖu néi dung bµi h¸t. Häc sinh ®äc lêi ca tuyªn khÈu theo GV: §äc lêi ca cho HS ®äc theo. gi¸o viªn. D¹y häc sinh h¸t tõng c©u. Häc sinh h¸t tõng c©u theo gi¸o Cho häc sinh h¸t nhiÒu lÇn bµi h¸t. viªn tõ ®Çu ®Õn hÕt néi dung bµi H§2: D¹y h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng h¸t. GV: d¹y häc sinh mét sè ®éng t¸c Häc sinh h¸t kÕt hîp víi mét vµi phô ho¹ cho bµi h¸t. ®éng t¸c phô ho¹. Cho HS võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch. Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp Häc sinh h¸t vç tay theo ph¸ch x x x x Gäi mét sè häc sinh lªn b¶ng võa h¸t võa biÓu diÔn. Häc sinh h¸t võa biÓu diÔn c¸c GV: NhËn xÐt, tuyªn d¬ng ®éng t¸c nhón ch©n theo nhÞp. ? Khi häc song bµi h¸t con thÊy quª h¬ng minh cã g× ®Ñp. Häc sinh tr¶ lêi. VI- Cñng cè, dÆn dß (2') - Gi¸o viªn: nhËn xÐt giê häc. TuÇn 2 Ngµy so¹n: 17. 9. 07 Ngµy d¹y: 4 19. 9. 07 Bµi 2: ¤n tËpbµi h¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp 9 D©n ca Nïng I- Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, h¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. Qua bµi h¸t thªm yªu quª h¬ng m×nh. II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn gia ®iÖu bµi "Quª h¬ng t¬i ®Ñp", - mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t 2- Häc sinh: - Vë tËp h¸t. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò:(3') - Gäi häc sinh h¸t bµi h¸t "Quª h¬ng t¬i ®Ñp" - GV: nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi: (29') a- Giíi thiÖu bµi: TiÕt h«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t "Quª h¬ng t¬i ®Ñp" b- Gi¶ng bµi. Häc sinh «n l¹i bµi h¸t "Quª h¬ng H§1: ¤n bµi h¸t " Quª h¬ng t¬i t¬i ®Ñp" ®Ñp" Cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t. Häc sinh h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng GV: NhËn xÐt. phô ho¹. Cho h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c Häc sinh lªn biÓu diÔn tríc líp. phô ho¹, vç tay, dÞch chuyÓn ch©n theo nhÞp. - Gäi 1 sè HS biÓu diÔn tríc líp Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. Cho häc sinh võa h¸t võa vç tay Häc sinh h¸t vç tay theo tiÕt tÊu. theo nhÞp tiÕt tÊu lêi ca. Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp 2-3 em h¸t l¹i bµi h¸t. x x x x x x x - GV nhËn xÐt. VI- Cñng cè, dÆn dß (2') - GV: Tæng kÕt néi dung bµi vµ nhËn xÐt giê häc. - Häc sinh vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. TuÇn 3 Ngµy so¹n: 24. 9. 07 Bµi 3: Ngµy d¹y: thø 4 ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 07 Häc h¸t bµi: Mêi b¹n vui móa ca 10 Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn I- Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, h¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - BiÕt h¸t bµi "Mêi b¹n vui móa ca" lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn gia ®iÖu bµi "Mêi b¹n vui móa ca", nh¹c cô 2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë tËp h¸t. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò:(3') - Gäi 2 häc sinh h¸t bµi "Quª h¬ng t¬i ®Ñp" - GV: nhËn xÐt , ghi ®iÓm. 3- Bµi míi: (29') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« d¹y c¸c em bµi h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn. b- Gi¶ng bµi. H§1: D¹y h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" GV: H¸t mÉu. GV: ChÐp lêi ca lªn b¶ng. - §äc ®ång thanh lêi ca. - D¹y häc sinh h¸t tõng c©u, chó ý chç lÊy h¬i. - GV: NhËn xÐt, söa sai cho häc sinh. H§2: H¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm. GV: Võa h¸t võa lµm mÉu Chim ca lÝu lo. Hoa nh ®ãn chµo x x x x x x x x BÇu trêi xanh, níc long lanh x x x x x Häc sinh nghe Häc sinh ®äc ®ång thanh theo GV Häc sinh h¸t tõng c©u tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi h¸t. Häc sinh quan s¸t Häc sinh thùc hiÖn h¸t vµ gâ ph¸ch theo gi¸o viªn. Häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t x Híng dÉn häc sinh võa h¸t võa vç tay. GV: NhËn xÐt, tuyªn d¬ng VI- Cñng cè, dÆn dß (2') - GV: Tæng kÕt néi dung bµi vµ nhËn xÐt giê häc. - Häc sinh vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. ____________________________________________________________ TuÇn 4 11 Ngµy so¹n: 1. 10. 07 07 Ngµy d¹y: 4. 3. 10. ¤ n tËpbµi h¸t: Mêi b¹n vui móa ca Bµi 4: Nh¹c sÜ: Ph¹m Tuyªn I- Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, h¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" - §äc bµi ®ång dao "Ngùa «ng ®· vÒ" ®Ó luyÖn vÒ ©m h×nh tiÕt tÊu. II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn gia ®iÖu bµi "Mêi b¹n vui móa ca" - Nh¹c cô, trèng, ph¸ch, thanh la, que lµm ngùa 2- Häc sinh: - Vë tËp h¸t, thanh ph¸ch, que lµm ngùa III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò:(3') - Gäi häc sinh h¸t bµi h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" - GV: nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi: (29') a- Giíi thiÖu bµi: TiÕt h«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" b- Gi¶ng bµi. H§1: ¤n bµi h¸t " Quª h¬ng t¬i ®Ñp" Häc sinh «n l¹i bµi h¸t ""Mêi b¹n Cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t. vui móa ca" GV: NhËn xÐt. Cho h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô Häc sinh h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng ho¹, vç tay, dÞch chuyÓn ch©n theo phô ho¹. nhÞp. Häc sinh lªn biÓu diÔn tríc líp. - Cho häc sinh biÓu diÔn tríc líp Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. Häc sinh h¸t vç tay theo tiÕt tÊu. Cho HS võa h¸t võa vç tay theo nhÞp tiÕt tÊu lêi ca. Líp ch¬i trß ch¬i cìi ngùa vµ ®äc c- Ch¬i trß ch¬i theo bµi ®ång giao. lêi ®ång giao theo tiÕt tÊu. Ngùa éng ®· vÒ TËp ®äc c©u ®ång giao ®óng tiÕt tÊu. Nhong nhong nhong ngùa «ng ®· vÒ x x x x x x x Chia líp thµnh 2 nhãm võa ®äc bµi ®ång giao võa cìi ngùa. - GV nhËn xÐt. 12 VI- Cñng cè, dÆn dß (2') - GV: Tæng kÕt néi dung bµi vµ nhËn xÐt giê häc. - Häc sinh vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. _____________________________________________________________________ Ngµy so¹n: 8. 10. 07 TuÇn 5 Ngµy d¹y: thø 4 ngµy10 th¸ng 10 n¨m 07 Bµi 5: Ô n tËpbµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp - Mêi b¹n vui móa ca I- Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, h¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - BiÕt kÕt hîp võa h¸t võa vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp víi vµi ®éng t¸c phô ho¹ - BiÕt h¸t kÕt hîp víi trß ch¬i. II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn gia ®iÖu bµi"Quª h¬ng t¬i ®Ñp" - "Mêi b¹n vui móa ca" - Nh¹c cô, trèng, ph¸ch, thanh la, que lµm ngùa 2- Häc sinh: - Vë tËp h¸t, thanh ph¸ch, que lµm ngùa III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò:(3') - Gäi häc sinh h¸t bµi h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" - GV: nhËn xÐt, ghi ®iÓm. Bµi míi: (29') Giíi thiÖu bµi: TiÕt h«m nay chóng ta «n l¹i 2 bµi h¸t "Quª h¬ng t¬i ®Ñp" vµ "Mêi b¹n vui móa ca". b- Gi¶ng bµi. Ho¹t §éng1: ¤n 2 bµi h¸t ®· häc Cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t "Quª h¬ng t¬i ®Ñp". GV: NhËn xÐt. Cho häc sinh võa h¸t võa vç tay theo nhÞp tiÕt tÊu lêi ca. Häc sinh «n l¹i bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp". Häc sinh h¸t kÕt hîp võa h¸t võa vç tay theo nhÞp tiÕt tÊu lêi ca. Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp x x x x x x x Cho h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹, Häc sinh h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c vç tay, dÞch chuyÓn ch©n theo nhÞp. phô ho¹, vç tay theo nhÞp. - Cho häc sinh biÓu diÔn tríc líp Häc sinh lªn biÓu diÔn tríc líp. 13 Gi¸o viªn theo dâi, söa cho häc sinh. Häc sinh h¸t vç tay theo tiÕt tÊu. H§2: ¤n bµi h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" Cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t. Häc sinh «n l¹i bµi h¸t "Mêi b¹n vui móa ca" GV: NhËn xÐt. Cho h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹, vç tay, dÞch chuyÓn ch©n theo nhÞp. Häc sinh kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹, vç tay, dÞch chuyÓn ch©n - Cho häc sinh biÓu diÔn tríc líp theo nhÞp. Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. Cho häc sinh võa h¸t võa vç tay theo nhÞp Häc sinh lªn biÓu diÔn tríc líp. tiÕt tÊu lêi ca. c- Ch¬i trß ch¬i theo bµi ®ång giao. Häc sinh h¸t vç tay theo tiÕt tÊu lêi Ngùa «ng ®· vÒ ca. -TËp ®äc c©u ®ång giao ®óng tiÕt tÊu. Nhong nhong nhong ngùa «ng x x x x x Líp ch¬i trß ch¬i cìi ngùa vµ ®äc lêi ®· vÒ ®ång giao theo tiÕt tÊu. x x Chia líp thµnh 2 nhãm võa ®äc bµi ®ång giao võa cìi ngùa. - GV nhËn xÐt. Häc sinh ch¬i trß ch¬i. VI- Cñng cè, dÆn dß (2') - GV: Tæng kÕt néi dung bµi vµ nhËn xÐt giê häc. - Häc sinh vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. tuÇn 6 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng....n¨m... Bµi 6: Häc h¸t bµi: T×m b¹n th©n Nh¹c vµ lêi: ViÖt Anh I- Môc tiªu:- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi 1 cña bµi h¸t. - BiÕt h¸t bµi "T×m b¹n th©n" lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ ViÖt Anh. - Häc sinh biÕt vç tay vµ gâ nhÞp theo ph¸ch. II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c lêi ca 1, nh¹c cô , thanh ph¸ch. 2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë tËp h¸t. 14 III. Các hoạt động dạy học: 1- æn ®Þnh tæ chøc 2- KiÓm tra bµi cò: - Gäi lÇn lît 2 häc sinh h¸t l¹i 2 bµi h¸t ®· häc. - GV: nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi: a- Giíi thiÖu bµi: Bµi häc h«m nay c« sÏ giíi thiÖu mét bµi h¸t cña nh¹c sÜ Häc sinh nghe. ViÖt Anh: Bµi h¸t "T×m b¹n th©n". b- Gi¶ng bµi. H§1: D¹y h¸t "T×m b¹n th©n". GV: H¸t mÉu. GV: Giíi thiÖu néi dung bµi h¸t. GV: §äc lêi ca cho häc sinh ®äc Häc sinh ®äc lêi ca tuyªn khÈu theo theo. gi¸o viªn. D¹y häc sinh h¸t tõng c©u. Häc sinh h¸t tõng c©u theo gi¸o viªn Cho häc sinh h¸t nhiÒu lÇn bµi h¸t. tõ ®Çu ®Õn hÕt néi dung bµi h¸t. GV: Theo dâi, söa lêi h¸t cho häc Häc sinh h¸t kÕt hîp víi mét vµi sinh. ®éng t¸c phô ho¹. H§2: D¹y h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng GV: d¹y häc sinh mét sè ®éng t¸c Häc sinh h¸t vç tay theo ph¸ch phô ho¹ cho bµi h¸t. Cho häc sinh võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch. Nµo ai ngoai, ai sinh t¬i Häc sinh h¸t võa biÓu diÔn c¸c ®éng x x x x x x t¸c nhón ch©n theo nhÞp. Gäi mét sè häc sinh lªn b¶ng võa h¸t võa biÓu diÔn. GV: NhËn xÐt, tuyªn dư¬ng VI- Cñng cè, dÆn dß: - Gi¸o viªn: nhËn xÐt giê häc. - Häc sinh vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. Bµi 7: Häc h¸t bµi: T×m b¹n th©n ( t2 ) I- Môc tiªu:- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi 1 vµ lêi 2 cña bµi h¸t. - BiÕt h¸t bµi "T×m b¹n th©n" lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ ViÖt Anh. - Häc sinh biÕt vç tay vµ gâ nhÞp theo ph¸ch, kÕt hîp phô ho¹ II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c 2 lêi ca, nh¹c cô , thanh ph¸ch. 2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë tËp h¸t. III. Các hoạt động dạy và học: 15 1- æn ®Þnh tæ chøc 2- KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS h¸t l¹i lêi 1 bµi h¸t "T×m b¹n th©n" - GV: nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi: a- Giíi thiÖu bµi: Bµi häc h«m nay c« sÏ giíi thiÖu mét bµi h¸t cña nh¹c sÜ ViÖt Anh: Bµi h¸t "T×m b¹n th©n". b- Gi¶ng bµi. H§1: D¹y h¸t "T×m b¹n th©n". GV: H¸t mÉu. D¹y häc sinh h¸t tõng c©u. Cho häc sinh h¸t nhiÒu lÇn bµi h¸t. GV: Theo dâi, söa lêi h¸t cho häc sinh. H§2: D¹y h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng GV: d¹y häc sinh mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t. Cho häc sinh võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch. Gäi mét sè häc sinh lªn b¶ng võa h¸t võa biÓu diÔn. GV: NhËn xÐt, tuyªn dư¬ng 4- Cñng cè, dÆn dß: - Gi¸o viªn: nhËn xÐt giê häc. - Häc sinh vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. Häc sinh nghe. Häc sinh h¸t tõng c©u theo gi¸o viªn tõ ®Çu ®Õn hÕt néi dung bµi h¸t. Häc sinh h¸t kÕt hîp víi mét vµi ®éng t¸c phô ho¹. Häc sinh h¸t vç tay theo ph¸ch Häc sinh h¸t võa biÓu diÔn c¸c ®éng t¸c nhón ch©n theo nhÞp. Bµi 8: Häc h¸t bµi: lý c©y xanh I- Môc tiªu: - BiÕt h¸t bµi "Lý c©y xanh" lµ bµi d©n ca Nam Bé. - H¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca. - H¸t ®ång ®Òu, râ lêi. II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - GV thuéc bµi h¸t, lêi ca, nh¹c cô. 2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë tËp h¸t. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc 2- KiÓm tra bµi cò: - Gäi häc sinh h¸t l¹i lêi 2 bµi h¸t "T×m b¹n th©n" - GV: nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi: a- Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu bµi + ghi ®Çu bµi. b- Gi¶ng bµi. H§1: Giíi thiÖu bµi h¸t: “Lý c©y xanh” GV: H¸t mÉu. GV: §äc tõng c©u cho HS ®äc theo. Líp ®äc theo GV. GV: HD h¸t tõng c©u theo mèi mãc xÝch cho Líp h¸t tõng c©u. 16 ®Õn hÕt bµi. Cho häc sinh h¸t c¶ bµi h¸t. GV nxÐt, söa sai. H§2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹: - Cho HS h¸t vµ vç tay. - Cho HS h¸t vµ gâ theo tiÕt tÊu lêi ca. - GV h¸t + vËn ®éng mÉu. - Cho HS h¸t + vËn ®éng phô ho¹. GV: NhËn xÐt, tuyªn d¬ng Líp h¸t c¶ bµi. Líp h¸t + vç tay. Líp h¸t + gâ ph¸ch. Líp h¸t + vËn ®éng theo. C¸c nhãm h¸t + vËn ®éng phô ho¹. 4 - Cñng cè, dÆn dß - Gi¸o viªn: nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc bµi, chuÈn bÞ tiÕt sau. TuÇn 10 Ngµy so¹n: TuÇn 11 Ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng....n¨m... Häc h¸t bµi : §µn gµ con I- Môc tiªu: - Häc sinh biÕt bµi h¸t: §µn gµ con do nh¹c sü ngêi Nga tªn lµ Phi - lÝp pen - c« s¸ng t¸c. Lµ bµi h¸t do t¸c gi¶ViÖt Anh pháng dÞch. - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca. - Häc h¸t ®ång ®Òu vµ râ lêi. II- §å dïng D¹y - Häc: - H¸t chuÈn x¸c bµi h¸t “§µn gµ con” - TËp ®Öm ®µn, nh¹c cô. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc 2- KiÓm tra bµi cò: - Gäi häc sinh h¸t bµi h¸t: “Lý c©y xanh” - GV: nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 3- Bµi míi: (24') a- Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu bµi + ghi ®Çu bµi. b- Gi¶ng bµi. *H§1: D¹y bµi h¸t: §µn gµ con Gv giíi thiÖu bµi h¸t: §µn gµ con do nh¹c sü Nga tªn lµ phi - lÝp - pen - c« s¸ng t¸c. Lêi bµi h¸t do t¸c gi¶ ViÖt Anh dÞch. - GV h¸t mÉu. - Cho Hs ®äc ®ång thanh lêi ca: GV ®äc tõng c©u cho HS ®äc theo. Hs chó ý nghe. HS ®äc ®ång thanh lêi ca: Lêi 1: Tr«ng kia ®µn gµ con l«ng vµng. §i theo mÑ tim ¨n trong vên Cïng t×m måi ¨n ngon ngon §µn gµ con ®i lon ton. Lêi 2: Thãc v·i råi nhÆt ¨n cho nhiÒu -D¹y h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch cho ®Õn Uèng níc vµo lµ no c¨ng ®Òu Råi cïng nhau ta ®i ch¬i hÕt bµi. §µn gµ con xinh kia ¬i. 17 *H§2: Vç tay hoÆc ®Öm ph¸ch. - Cho HS vç tay vµ h¸t. GV nhËn xÐt - söa sai. - Cho HS h¸t + gâ ®Öm ph¸ch theo nhÞp. GV nhËn xÐt - söa sai. 4 - Cñng cè, dÆn dß ? Nªu tªn bµi h¸t? - Cho líp h¸t l¹i bµi h¸t. - DÆn HS vÒ tËp h¸t, chuÈn bÞ tiÕt sau. Ngµy so¹n: Líp h¸t tõng c©u. C¶ líp h¸t + vç tay. Líp h¸t + gâ ph¸ch. Ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng....n¨m... TuÇn 12 Ôn bµi h¸t: §µn gµ con I- Môc tiªu: - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc 2 bµi h¸t. - Hs tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - HS tËp 1 vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹. II- §å dïng D¹y - Häc: - Tr×nh diÔn bµi h¸t (cã ®Öm theo ®µn). - ChuÈn bÞ 1 sè vËn ®éng phô ho¹. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc 2- KiÓm tra bµi cò: - Gäi häc sinh h¸t bµi h¸t "§µn gµ con" - GV: nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 3- Bµi míi: a- Giíi thiÖu bµi: b- Gi¶ng bµi. *H§1: ¤n bµi h¸t: §µn gµ con. - ¤n luyÖn b.h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - LuyÖn tËp theo tæ, nhãm: võa h¸t võa vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. GV nghe + söa sai (nÕu cÇn). - C¸c tæ, nhãm thi h¸t. GV nxÐt - tuyªn d¬ng. - Gäi HS h¸t. GV nxÐt - xÕp lo¹i. *H§ 2: HD HS vËn ®éng phô ho¹. - Gv võa h¸t võa lµm mÉu ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹. - Cho HS tËp vËn ®éng phô ho¹. GV quan s¸t + HD bæ sung. *H§ 3: Tæ chøc cho HS biÓu diÔn tríc líp. - Cho Hs võa vç tay + h¸t. GV nxÐt - tuyªn d¬ng. Cho HS võa h¸t võa vËn ®éng phô ho¹. - Líp h¸t 2 - 3 lÇn. C¸c tæ, nhãm võa h¸t võa vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - C¸c tæ, nhãm thi h¸t. 1 - 3 Hs h¸t. Hs quan s¸t + lµm theo. Líp h¸t vµ vËn ®éng phô ho¹. 1 - 3 Hs h¸t + vç tay. - C¸c tæ, nhãm võa h¸t võa vËn ®éng phô ho¹ tríc líp. 18 GV nxÐt - khen ngîi .4 - Cñng cè, dÆn dß - Nªu tªn bµi h¸t h«m nay häc? - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ tiÕt sau. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng....n¨m... TuÇn 13 Häc h¸t bµi: s¾p ®Õn tÕt råi I- Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - HS biÕt võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch, vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca, dïng thanh ph¸ch, song loan, trèng nhá. - Hs biÕt h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng. II- §å dïng D¹y - Häc: - H¸t chuÈn x¸c bµi h¸t: “S¾p ®Õn tÕt råi”. - B¨ng c¸t - sÐc, nh¹c cô. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc 2- KiÓm tra bµi cò: - Gäi häc sinh h¸t bµi h¸t "§µn gµ con" - GV: nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 3- Bµi míi: a- Giíi thiÖu bµi: b- Gi¶ng bµi. * H§1: Giíi thiÖu bµi h¸t. GV giíi thiÖu bµi h¸t: S¾p ®Õn tÕt råi. GV h¸t mÉu (hoÆc nghe ®µi). Cho HS ®äc ®ång thanh lêi ca. D¹y h¸t tõng c©u: GV b¾t nhÞp cho HS h¸t tõng c©u. GV nxÐt, söa sai. * H§2: Vç tay vµ vËn ®éng phô ho¹. - Cho HS h¸t vµ vç tay theo ph¸ch. GV nxÐt. - Cho HS h¸t + vç tay vµ gâ ph¸ch theo tiÕt tÊu lêi ca. GV nxÐt - tuyªn d¬ng. Cho HS h¸t + nhóm ch©n nhÞp nhµng theo tiÕt tÊu lêi ca. - Cho HS h¸t vµ biÓu diÔn. GV: NhËn xÐt, khen ngîi. - Cho c¶ líp h¸t + Vç tay. 4 - Cñng cè, dÆn dß (5') - Nªu tªn bµi häc? - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc bµi, chuÈn bÞ tiÕt sau. Ngµy so¹n: TuÇn 14 Hs chó ý nghe. C¶ líp ®äc theo GV. C¶ líp h¸t tõng c©u. Líp h¸t + vç tay theo ph¸ch. Líp h¸t + gâ ph¸ch theo tiÕt tÊu lêi ca. Líp h¸t + nhón ch©n. C¸c nhãm lªn h¸t vµ biÓu diÔn. Líp h¸t + vç tay. Ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng....n¨m... 19 «n tËp 2 h¸t bµi: “®µn gµ con - s¾p ®Õn tÕt råi” I- Môc tiªu: - HS ®äc ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - BiÕt kÕt hîp vç tay ®Öm theo ph¸ch hoÆc theo tiÕt tÊu lêi ca. - TËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - TËp ®äc nh÷ng c©u th¬ 4 ch÷ theo tiÕt tÊu bµi: S¾p ®Õn tÕt råi. II- §å dïng D¹y - Häc: - Nh¹c cô, tËp ®Öm theo bµi h¸t. - Mét sè nh¹c cô gâ. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò: (5') - Gäi häc sinh h¸t 2 bµi h¸t "S¾p ®Õn tÕt råi". - GV: nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 3- Bµi míi: (26') a- Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu bµi + ghi ®Çu bµi. b- Gi¶ng bµi. * H§1: ¤n bµi h¸t: “§µn gµ con” TËp h¸t thuéc lêi ca. GV nxÐt. Cho HS h¸t + vç tay theo nhÞp hoÆc tiÕt tÊu lêi ca. GV nxÐt. Cho HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. Cho Hs tËp biÓu diÔn c¸ nh©n. - GV nxÐt - khen ngîi. Cho HS tËp h¸t ®èi ®¸p tõng c©u. GV nxÐt. Cho Hs tËp h¸t lÜnh xíng. GV nxÐt - khen ngîi. * H§2: ¤n bµi h¸t: S¾p ®Õn tÕt råi. TËp h¸t thuéc ca. GV nxÐt. - Cho HS h¸t + vç tay. GV nxÐt. - Cho HS h¸t + vËn ®éng phô khoa. - Cho HS biÓu diÔn c¸ nh©n hoÆc theo nhãm. GV nhËn xÐt, khen ngîi. C¶ líp h¸t. Líp h¸t + vç tay. Líp h¸t + vËn ®éng phô ho¹. 1 vµi Hs biÓu diÔn. HS h¸t ®èi ®¸p tõng c©u. 1 HS h¸t lÜnh xíng, líp h¸t ®ång ca. Líp h¸t §T. Líp h¸t + vç tay theo nhÞp, theo tiÕt tÊu lêi ca. Líp h¸t + vËn ®éng phô ho¹. HS h¸t biÓu diÔn. 4 - Cñng cè, dÆn dß (3') ? Nªu tªn bµi häc? «n 2 bµi h¸t. - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc «n 2 bµi h¸t, chuÈn bÞ tiÕt sau. Ngày soạn: ngày dạy: thứ...ngày....tháng.....năm.... Bài 15: Ôn : Đàn gà con- Sắp đến tết rồi I. Mục tiêu 20 - HS hát đúng giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách hoặc đệm theo tiết tấu lời ca - Yêu thích môn học II. Đồ dùng dạy học - Thanh phách, vở hát.. III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ: 5' - Bài đàn gà con do ai sáng tác? -Nhạc phi-lip-pen cô, lời Việt Anh Bài sắp đến tết rồi do ai sáng tác? - Do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới 1. Giới thiệu bài Hôm nay cô cùng các em ôn tập lại 2 bài hát: đàn gà con và sắp đến tết rồi. 2. Nội dung ôn tập * Hoạt động 1: ôn bài" Đàn gà con" - HS hát thuộc lời ca - CN- N- L - HS hát, vỗ tay đệm theo phách. - Hát và vận động phụ hạo - Nhận xét chỉnh sửa - Cho HS hát đối. - N1: trông kia đàn gà con lông vàng - N2: Đi theo mẹ tìm ăn trong đàn... - Tập hát có lính xướng 1 CN: trông kia đàn gà con lông vàng Lớp: Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn. 1 CN: cùng tìm mồi ăn ngon ngon Lớp: đàn gà con đi lon ton... - Cho HS hát hết lời 1 và 2 * Hoạt động 2: ôn bài: sắp đến tết rồi - CN- N- L 21 - HS hát thuộc lời ca hát vỗ tay , gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca Hát vận động phụ hoạ - HS biểu diễn CN, N, L - Nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3: đọc thơ theo tiết tấu bài: sắp đến tết rồi - ĐT - cho HS đọc thơ 4 chữ, bài chú bé loắt choắt - Nhận xét 3. Củng cố dặn dò - Nhận xét giờ học - HD học ở nhà Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng....n¨m... TuÇn 16 Nghe h¸t: “Quèc ca”- KÓ chuyÖn ©m nh¹c I- Môc tiªu: - HS nghe “Quèc ca” vµ biÕt r»ng ®©y lµ bµi h¸t khi chµo cê ®Òu ph¶i h¸t. Trong lóc chµo cê vµ h¸t Quèc ca ph¶i ®øng nghiªm trang. - Qua mét c©u chuyÖn nhá ®Ó c¸c em thÊy ®îc mèi liªn quan gi÷a ©m nh¹c vµ ®êi sèng. II- §å dïng D¹y - Häc: - Bµi h¸t Quèc ca, b¨ng nh¹c. - HiÓu néi dung cña c©u chuyÖn Nai Ngäc. - Tæ chøc trß ch¬i: “Tªn t«i, tªn bµi” (tuú theo thêi lîng cho phÐp). III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò: (5') - Gäi HS h¸t 1 bµi trong 2 bµi "§µn gµ con - S¾p ®Õn tÕt råi" - GV: nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 3- Bµi míi: (26') a- Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu bµi + ghi ®Çu bµi. b- Gi¶ng bµi. 22 * H§1: Nghe h¸t: “Quèc ca” GV giíi thiÖu ng¾n gän vÒ bµi Quèc ca cña ViÖt Nam vµ thÕ giíi. + Quèc ca lµ bµi h¸t chung cña 1 níc, mçi níc cã 1 HS chó ý nghe bµi quèc ca. Quèc ca VN nguyªn lµ bµi h¸t: “TiÕn qu©n ca” do nh¹c sü V¨n Cao s¸ng t¸c. Khi chµo cê cã h¸t hoÆc cö nh¹c bµi “Quèc ca” tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ®øng nghiªm trang híng vÒ l¸ quèc kú. - GV h¸t hoÆc cho HS nghe “Quèc ca”qua b¨ng nh¹c. HS nghe “Quèc ca” - Cho HS tËp ®øng chµo cê, nghe h¸t “Quèc ca”. HS ®øng nghiªm, m¾t híng vÒ GV nhËn xÐt. quèc kú vµ nghe h¸t. * H§2: KÓ chuyÖn GV kÓ chuyÖn “Nai Ngäc” Hs chó ý nghe. ? T¹i sao c¸c lo¹i vËt l¹i quªn c¶ viÖc ph¸ ho¹i n¬ng Do m¶i nghe tiÕng h¸t tuyÖt vêi rÉy, mïa m¨ng? cña bÐ Nai Ngäc. ? T¹i sao ®ªm ®· khuya mµ d©n lµng kh«ng ai muèn V× tiÕng h¸t cña bÐ Nai Ngäc v« vÒ? cïng hÊp dÉn. KL: TiÕng h¸t Nai Ngäc ®· cã søc m¹nh gióp d©n lµng xua ®uæi ®îc c¸c loµi mu«ng thó ph¸ ho¹i n¬ng rÉy mäi ngêi ®Òu yªu quý tiÕng h¸t cña bÐ Nai Ngäc. 4 - Cñng cè, dÆn dß (3') ? Nªu tªn bµi häc? Nghe h¸t Quèc ca - kÓ chuyÖn ©m nh¹c - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc bµi, chuÈn bÞ tiÕt sau. TuÇn 17 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc - trß ch¬i ©m nh¹c I- Môc tiªu: - TËp cho HS m¹nh d¹n tham gia biÓu diÔn bµi h¸t tríc líp. - Qua trß ch¬i ©m nh¹c gióp c¸c em ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nghe vµ nh¹y c¶m tiÕt tÊu trong ©m nh¹c. II- §å dïng D¹y - Häc: - Nh¹c cô, tËp ®Öm c¸c bµi h¸t. - N¾m ®îc 2 trß ch¬i “TiÕng h¸t ë ®©u” “®o¸n tªn” “bao nhiªu ngêi h¸t” “h¸t vµ gâ ph¸ch ®èi ®¸p”. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò: (5') - Gv h¸t bµi “Quèc ca” ? §ã lµ bµi h¸t nµo? - GV: nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 3- Bµi míi: (24') a- Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu bµi + ghi ®Çu bµi. b- Gi¶ng bµi. * H§1: Dïng c¸c bµi h¸t ®· häc, GV tæ chøc HS tËp biÓu diÔn vµ vËn ®éng phô ho¹ cho HS tõng nhãm biÓu diÔn cã kÕt hîp vËn theo nhãm. 23 ®éng phô ho¹. - Tõ c¸c bµi h¸t ®· häc GV cho HS tù nghÜ ra c¸c ®éng t¸c móa hoÆc vËn ®éng phô ho¹. - Cho Hs thi ®ua thÓ hiÖn c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ vµ chän ra nhãm kh¸ nhÊt ®Ó biÓu d¬ng. GV nxÐt, tuyªn d¬ng. * H§2: Tæ chøc cho HS tham gia c¸c trß ch¬i. - GV HD c¸c trß ch¬i nh môc II. Trß ch¬i: - TiÕng h¸t ë ®©u. - §o¸n tªn. - Bao nhiªu ngêi h¸t. - H¸t gâ ®èi ®¸p. Cho HS ch¬i theo nhãm. GV quan s¸t + nh¾c nhë. HS nghÜ thªm c¸c ®éng t¸c móa hoÆc vËn ®éng phô ho¹. HS biÓu diÔn. HS theo dâi. HS ch¬i trß ch¬i theo HD cña GV. 4 - Cñng cè, dÆn dß (5') ? Nªu tªn bµi häc? - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ «n tËp c¸c bµi h¸t ®· häc. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng....n¨m... TuÇn 18 KiÓm tra häc kú i I- Môc tiªu: - KiÓm tra ®¸nh gi¸ Hs lêi bµi h¸t, tiÕt tÊu vµ c¸ch biÓu diÔn c¸c bµi h¸t. - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng, n¨ng khiÕu ©m nh¹c cña HS. II- §å dïng D¹y - Häc: - Thanh ph¸ch, ®µn, b¨ng nh¹c. - Mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 1. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc (1') 2- KiÓm tra bµi cò: (3') - KiÓm tra sù chuÈn bÞ HS. - GV: nhËn xÐt, nh¾c nhë. 3- Bµi míi: (8') a- Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu bµi + ghi ®Çu bµi. b- Gi¶ng bµi. 24 Cho c¶ líp «n l¹i 1 sè bµi h¸t ®· häc vµ gâ - Líp h¸t + gâ ph¸ch. ph¸ch lu«n tõng bµi h¸t. c- KiÓm tra (20') Gäi Hs lÇn lît lªn h¸t vµ biÓu diÔn theo néi - LÇn lît HS lªn h¸t vµ biÓu diÔn bµi dung bµi h¸t mµ m×nh ®· chän. h¸t m×nh ®· chän. GV nxÐt - xÕp lo¹i. 4 - Cñng cè, dÆn dß (3') - C«ng bè xÕp lo¹i cho HS biÕt. - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ «n tËp vµ chuÈn bÞ tiÕt sau. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: thø...ngµy....th¸ng....n¨m..... Bµi 19: Häc h¸t bµi: bÇu trêi xanh I. Môc tiªu - Gióp HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t: BÇu trêi xanh , biÕt bµi h¸t bÇu trêi xanh do nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Quú s¸ng t¸c - HS h¸t ®óng , h¸t râ lêi bµi h¸t vµ h¸t ®Òu - HS yªu thÝch m«n häc II. §å dïng d¹y häc -GV: gi¸o ¸n, ph¸ch - HS: Ph¸ch tre II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A. KiÓm tra bµi cò: 3' - KT sù chuÈn bÞ cña HS - NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi c¸c em ®· ®îc häc nh÷ng bµi h¸t viÕt vÒ c¶nh ®Ñp cña quª h¬ng , vÎ ®Ñp cña con vËt, niÒm vui vÒ ngµy tÕt mµ c¸c nh¹c sÜ ®· thÓ hiÖn, ngoµi ra hä cßn viÕt vÒ t×nh yªu cña em 25 víi bÇu trêi t¬i ®Ñp .bµi h¸t h«m nay óng ta häc chÝnh lµ néi dung ®ã lµ bµi: bÇu trêi xanh 2. D¹y h¸t * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi h¸t bµi do nh¹c sÜ NguyÔn v¨n Quy s¸ng t¸c , bµi h¸t nãi lªn t×nh yªu cña em ®èi víi bÇu trêi, víi c¸nh chim.. - GV h¸t mÉu 2 lÇn - HS ®äc ®ång thanh llêi ca 3 lÇn cho thuéc - D¹y h¸t tõng c©u cho ®Õn hÕt bµi - Gv uèn n¾n söa sai * Ho¹t ®éng 2: Gâ ®Öm theo ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca - HD h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch.vµ tiÕt tÊu lêi ca - HD : h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch - Theo dâi , söa sai cho HS thùc hµnh - HD: h¸t gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - Cho HS tËp , GV uèn n¾n cho HS tËp ®Òu nhau - Uèn n¾n c¸ch gâ ®Öm - Cho HS h¸t c¶ bµi 3. Cñng cè dÆn dß: 3' - h¸t l¹i bµi h¸t - NhËn xÐt giê häc - HD häc ë nhµ - HS nghe - HS ®äc thuéc lêi ca - HS häc h¸t - Theo dâi vµ thùc hµnh theo Em yªu bÇu trêi xanh xanh * * * * yªu ®¸m m©y hång hång * * * * - Hs h¸t c¶ bµi - CN TuÇn 20 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: thø... ngµy...th¸ng....n¨m.... Bµi 20: ¤n bµi h¸t: bÇu trêi xanh I. Môc tiªu - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi h¸t , biÕt ph©n biÖt ©m thanh cao thÊp - HS h¸t ®óng lêi, ®óng giai ®iÖu. BiÕt kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ khi h¸t - HS yªu thÝch m«n häc II. §å dïng d¹y häc - Vë tËp h¸t , thanh ph¸ch III. Ph¬ng ph¸p: thùc hµnh luyÖn tËp IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A. KiÓm tra bµi cò: 5' - TiÕt tríc em häc bµi h¸t nµo? do ai - Häc bµi h¸t: bÇu trêi xanh do nh¹c sÜ 26 s¸ng s¸ng? - Em h·y h¸t l¹i bµi h¸t ®ã? - GV nhËn xÐt B. Bµi míi: 30' 1. Giíi thiÖu bµi: TiÕt häc h«m nay c« sÏ gióp c¸c em «n l¹i bµi h¸t vµ võa kÕt hîp phô ho¹ khi h¸t cho bµi h¸t thªm sinh ®éng -> ghi ®Çu bµi 2. Néi dung * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t bÇu trêi xanh - GV uèn n¾n cho HS h¸t ®Òu râ rµng * Ho¹t ®éng 2: Ph©n biÖt ©m thanh cao thÊp - GV h¸t mÉu vµi lÇn cho HS nghe mi-son- ®è Mi : ®Ó ta lªn ®ïi son: ®Ó tay lªn ngùc §è: tay gi¬ cao - Cho HS thùc hµnh ®Ó dÔ nhËn biÕt ? ¢m nµo thÊp? ? ¢m nµo h¸t cao ? - NhËn xÐt * Ho¹t ®éng 3: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ - GV híng dÉn mÉu C©u 1: tõng tay ®a ra c©u 2: trá tay theo nhÞp - HS thùc hµnh theo - GV cho HS h¸t võa vËn ®éng phô ho¹ GV uèn n¾n - GV nhËn xÐt 3. Cñng cè dÆn dß: 3' - H«m nay c¸c em häc néi dung bµi g×? - NhËn xÐt giê häc - HD häc ë nhµ. Ngµy so¹n: nguyÔn v¨n qu×y s¸ng t¸c - CN h¸t - Nghe - Líp h¸t §T - HS nghe - HS thùc hµnh - mi h¸t thÊp ®è h¸t cao - Líp h¸t l¹i vµi lÇn ' - HS quan s¸t - HS thùc hµnh theo - HS h¸t kÕt hîp phô ho¹ - H¸t vµ vËn ®éng phô ho¹ bµi bÇu trêi xanh ngµy d¹y: thø...ngµy...th¸ng...n¨m.... Bµi 21: Häc h¸t : bµi tËp tÇm v«ng I. Môc tiªu - Gióp HS h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t vµ thuéc lêi ca bµi h¸t : tËp tÇm v«ng , tham gia trß ch¬i theo bµi h¸t - H¸t ®óng vµ thuéc lêi ca - Yªu thÝch m«n häc II. §å dïng d¹y häc - GV: thanh ph¸ch - HS: s¸ch h¸t, thanh ph¸ch 27 III. Ph¬¬ng ph¸p - thùc hµnh, trß ch¬i IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A. KiÓm tra bµi cò: 5' - H·y h¸t l¹i bµi h¸t ë tiÕt tríc - HS h¸t bµi: bÇu trêi xanh - GV nhËn xÐt B. Bµi míi: 30' 1. Giíi thiÖu bµi: TiÕt h«m nay c« sÏ d¹y c¸c em bµi h¸t tËp tÇm v«ng -> ghi ®Çu bµi 2. Néi dung * Ho¹t ®éng 1: d¹y h¸t bµi tËp tÇm v«ng cña t¸c gi¶ Lª H÷u Léc víi giai ®iÖu trong s¸ng tinh nghÞch bµi h¸t sÏ mang l¹i c¶m gi¸c t¬i vui - GV h¸t mÉu - HS ®äc §T lêi ca - TËp tÇm v«ng tay kh«ng tay cã - GV d¹y h¸t tõng c©u ®Õn hÕt bµi TËp tÇm vã tay cã tay kh«ng Mêi c¸c b¹n ®o¸n sao cho tróng TËp tÇm vã tay nµo cã ®è tay nµo kh«ng Cã, cã, kh«ng kh«ng - H¸t theo GV - Sau ®ã cho HS luyÖn tËp theo nhãm -N-líp luyÖn h¸t - GV theo dâi uèn n¾n * Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i: tËp tÇm v«ng - HS quan s¸t - GV lµm ®éng t¸c dÊu vËt ë tay Cho 3 em lªn bôc gi¶ng xÕp hµng , GV - HS ®o¸n cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t , GV ®Ó 1 vËt ë bÊt k× tay cña b¹n nµo trong 3 b¹n ®Ó c¸c em ë díi líp ®o¸n xem tay nµo cã tay nµo kh«ng - Cho HS ch¬i 2 lît ®Ó häc thuéc bµi h¸t - HS ch¬i - GV nhËn xÐt 3. Cñng cè dÆn dß: 3' - NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: thø..ngµy...th¸ng...n¨m... Bµi 22: ¤n bµi h¸t tËp tÇm v«ng Ph©n biÖt chuçi ©m thanh lªn- xuèng- ngang I. Môc tiªu - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc l× ca bµi h¸t: TËp tÇm v«ng , qua vÝ dô cô thÓ HS biÕt thÕ nµo lµ chuçi ©m thanh ®i lªn ®i xuèng, sang ngang - HS h¸t ®óng, thuéc vµ hay; nhËn biÕt ®îc c¸c chuçi ©m thanh - HS yªu thÝch m«n häc 28
- Xem thêm -