Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO AÙN AÂM NHAÏC Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200 Tieát 1: Hoïc haùt: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP. Daân ca Nuøng. Ñaët lôøi: Anh Hoaøng I.MUÏC TIEÂU: _ Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca _ Haùt ñoàng ñeàu, roõ lôøi _ Bieát baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp” laø daân ca cuûa daân toäc Nuøng II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: 1. Haùt chuaån xaùc baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp” 2. Ñoà duøng daïy hoïc: _ Nhaïc cuï _ Maùy caùt xeùt vaø baêng tieáng _ Moät soá tranh aûnh veà daân toäc ít ngöôøi III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh gian 23’ Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp” 2’ a) Giôùi thieäu baøi haùt: _ Nhaéc laïi: Queâ höông töôi _ GV neâu teân baøi haùt ñeïp – daân ca Nuøng – do _ Daân ca laø moät trong nhöõng boä phaän Anh Hoaøng ñaët lôøi. vaên hoùa goùp phaàn caáu thaønh neân neàn vaên hoùa daân gian. Daân ca do quaàn chuùng nhaân daân saùng taïo ra vaø ñöôïc löu truyeàn töø ñôøi nay sang ñôøi khaùc. _ Queâ höông töôi ñeïp laø moät trong nhöõng baøi daân ca cuûa daân toäc Nuøng. Daân toäc naøy sinh soáng ôû vuøng reûo thaáp röøng nuùi phía Baéc nöôùc ta. _ Giai ñieäu baøi ca möôït maø, eâm aû, traûi roäng, ngôïi ca tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, con ngöôøi. ÑDDH -Ghi töïa baøi leân baûng 1 2’ 3’ 13’ 5’ b) Nghe haùt maãu: _ Môû maùy _ GV haùt maãu. -Maùy caùt-xeùt, baêng _ Nghe qua baêng vaø gioïng tieáng haùt cuûa GV c) Ñoïc lôøi ca vaø GV giaûi thích töø khoù: _ Ñoïc lôøi ca theo töøng caâu. _HS ñoïc theo: * Chuù yù: + Neáu HS phaùt aâm sai, GV caàn söûa -Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp kòp thôøi. -Ñoàng luùa xanh nuùi röøng ngaøn caây -Khi muøa xuaân thaém töôi ñang trôû veà -Ngaøn lôøi ca vui möøng chaøo ñoùn d) Daïy haùt: _ GV haùt töøng caâu keát hôïp vôùi goõ -Thieát tha tình queâ höông _ Thöïc hieän theo höôùng daãn ñeäm. cuûa GV + Caâu 1: +“Queâ höông … ñeïp” + Caâu 2: +“Ñoàng luùa … caây” + OÂn laïi caâu 1 vaø 2. + Caâu 3: + OÂn caâu 1, 2, 3. + Caâu 4: + OÂn laïi 4 caâu. + Caâu 5: _GV caàn chuù yù caùch phaùt aâm cuûa caùc em. * Löu yù: Nhöõng tieáng cuoái caâu haùt öùng vaøo tröôøng ñoä 2 phaùch, neáu HS khoâng ngaân ñuû ñoä daøi thì seõ thay theá baèng voã tay hay goõ ñeäm cho ñuû. Cuï theå caàn chuù yù caùc tieáng: veà, höông (cuoái caâu 5) Hoaït ñoäng 2: _ GV caàn chuù yù chænh söûa loãi phaùt aâm, naâng cao chaát löôïng baøi haùt: choã nhaán, choã naøo haùt to, nhoû. _ Höôùng daãn haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa. _ Luyeän taäp: -Thanh goõ, song loan +“Khi muøa xuaân … trôû veà” +“Ngaøn lôøi ca … ñoùn” +“Thieát tha … queâ höông” _Cho HS haùt laïi caû baøi. Vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch. _ HS haùt laïi caû baøi _Vöøa haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng. _ Cho töøng nhoùm haùt. _ Cho vaøi caù nhaân leân bieåu 2 1’ 1’ * Cuûng coá: GV nhaän xeùt * Daën doø: _ Taäp haùt laïi caû baøi dieãn + goõ ñeäm theo phaùch. _ Cho 1 HS leân haùt. _ Caû lôùp haùt + goõ ñeäm theo phaùch. Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200 3 Tieát 2: OÂn taäp baøi haùt: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP. I.MUÏC TIEÂU: _ Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca _ Taäp bieåu dieãn baøi haùt Daân ca Nuøng. Ñaët lôøi: Anh Hoaøng II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: _ Chuaån bò vaøi ñoäng taùc muùa ñôn giaûn _ Nhaïc cuï vaø baêng tieáng III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân gian 16’ Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp” 3’ a) OÂn luyeän baøi haùt: _ Cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. 5’ b) Cho HS haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa: _GV höôùng daãn cho HS vaøi ñoäng taùc muùa ñôn giaûn nhö: voã tay, chuyeån dòch chaân theo nhòp. 8’ c) Höôùng daãn HS bieåu dieãn: _GV höôùng daãn: Khi bieåu dieãn coù keát hôïp ñoäng taùc muùa ñôn giaûn hoaëc goõ ñeäm theo phaùch. 10’ 1’ Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH _ Nhoùm, toå, caù nhaân. -Thanh goõ, song loan _ Thöïc haønh theo höôùng daãn cuûa GV _ HS bieån dieãn tröôùc lôùp keát hôïp ñoäng taùc muùa ñôn giaûn hoaëc goõ ñeäm theo phaùch _ Ñôn ca, toáp ca, … _ Hình thöùc theå hieän: Hoaït ñoäng 2: _ GV höôùng daãn caùch voã tay theo hình _Vöøa haùt vöøa voã tay theo tieát taáu lôøi ca tieát taáu Queâ höông em bieát bao töôi x x x x x x _ Vöøa haùt vöøa goõ thanh phaùch theo tieát taáu lôøi ca (2 thanh tre laøm baèng goã hoaëc tre). * Cuûng coá: -Thanh phaùch, song loan 4 1’ _ GV haùt maãu laïi 1 laàn hoaëc cho nghe baêng caùt xeùt * Daën doø: _ Taäp haùt vaø goõ phaùch theo tieát taáu. _ Chuaån bò: Hoïc haùt baøi Môøi baïn vui muùa ca. _Laéng nghe Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200 5 Tieát 3: Hoïc haùt: MÔØI BAÏN VUI MUÙA CA. Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân. I.MUÏC TIEÂU: _Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca _Bieát baøi haùt “Môøi baïn vui muùa ca” laø moät saùng taùc cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: 1. Haùt chuaån xaùc baøi haùt “Môøi baïn vui muùa ca” 2. Ñoà duøng daïy hoïc: _ Song loan hoaëc thanh phaùch _ Nhaïc cuï, baêng nhaïc III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân gian 20’ Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt “Môøi baïn vui muùa ca” 1’ a) Giôùi thieäu baøi haùt: _ GV giôùi thieäu teân baøi haùt _ Ñaây laø baøi haùt ñöôïc trích töø nhaïc caûnh “Meøo ñi caâu caù” cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. 2’ b) Nghe haùt maãu: _ Môû maùy _ Haùt maãu 5’ c) Ñoïc lôøi ca vaø GV giaûi thích töø khoù: _ Ñoïc lôøi ca theo töøng caâu +goõ phaùch * Chuù yù: + Daïy ñoïc theo phaùch + goõ + Neáu HS phaùt aâm sai, GV caàn söûa kòp thôøi. 12’ d) Daïy haùt: _ GV haùt töøng caâu keát hôïp vôùi goõ ñeäm. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH _HS nhaéc laïi: Môøi baïn vui muùa ca – Nhaïc vaø lôøi cuûa Phaïm Tuyeân -Maùy _ Nghe qua baêng vaø GV caùt-xeùt haùt maãu. _ Ñoïc theo töøng caâu: Chim ca líu lo. Hoa nhö ñoùn chaøo Baàu trôøi xanh. Nöôùc long lanh La la laù la. Laø laø la laø Môøi baïn cuøng vui muùa vui ca _Haùt theo töøng caâu 6 8’ + Caâu 1: + Caâu 2: + OÂn laïi caâu 1 vaø 2. + Caâu 3: + OÂn caâu 1, 2, 3. + Caâu 4: + OÂn laïi 4 caâu. _ GV caàn chuù yù chænh söûa loãi phaùt aâm, naâng cao chaát löôïng baøi haùt: choã nhaán, choã naøo haùt to, nhoû. * Chuù yù: Nhöõng choã laáy hôi Hoaït ñoäng 2: _ Khi HS ñaõ haùt ñöôïc, GV duøng thanh phaùch (hoaëc song loan) goõ ñeäm theo phaùch Chim ca líu lo. Hoa nhö ñoùn chaøo x x xx x x xx +“Chim ca … chaøo” +“Baàu trôøi … long lanh” +“La la … la laø” +“Môøi baïn … vui ca” _HS haùt laïi caû baøi. _ HS haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch -Thanh phaùch, song loan _ Vöøa haùt vöøa voã tay theo tieát taáu lôøi ca. _HS thöïc haønh voã tay theo tieát taáu Chim ca líu lo. Hoa nhö ñoùn chaøo X x x x x x x x _ Luyeän taäp: 1’ 1’ _Vöøa haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng. _ Cho töøng nhoùm haùt. _ Cho vaøi caù nhaân leân bieåu dieãn + goõ ñeäm theo phaùch. * Cuûng coá: _ GV haùt laïi caû baøi _ Lôùp haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu. * Daën doø: _ Haùt laïi baøi “Môøi baïn vui muùa ca” coù keát hôïp voã theo tieát taáu. Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200 7 Tieát 4: _OÂn taäp baøi haùt: MÔØI BAÏN VUI MUÙA CA. _Troø chôi: Theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà I.MUÏC TIEÂU: _Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca _ Bieåu dieãn vaø vaän ñoäng phuï hoïa _Ñoïc baøi ñoàng dao “Ngöïa oâng ñaõ veà” ñeå taäp luyeän veà 1 aâm hình tieát taáu II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: _Nhaïc cuï, thanh phaùch, song loan, troáng nhoû _Moät vaøi thanh tre ñeå giaû laøm ngöïa vaø roi ngöïa III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh gian 10’ Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt “Môøi baïn vui muùa ca” _ GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp vôùi _ HS haùt, tay voã theo phaùch vaø chaân chuyeån dòch (theo vaän ñoäng phuï hoïa nhoùm, caù nhaân) _ Toå chöùc cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. _ Bieåu dieãn: ñôn ca, song ca, toáp ca. 18’ Hoaït ñoäng 2: Troø chôi theo baøi ñoàng dao _ Taäp ñoïc caâu ñoàng dao theo ñuùng tieát _ Luyeän ñoïc theo höôùng daãn cuûa GV taáu. Nhong nhong ngöïa oâng ñaõ veà X x x x x x Caét coû boà ñeà cho ngöïa oâng aên X x x x x x x x _ Chia lôùp theo nhoùm vöøa _ Chôi troø chôi ñoïc lôøi ñoàng dao vöøa chôi troø chôi _Vôùi HS nam: Mieäng ñoïc caâu ñoàng dao, Hai chaân keïp que vaøo ñaàu goái (giaû laøm ngöïa) nhaûy theo phaùch, ai ÑDDH -Baøi ñoàng dao -1 vaøi thanh que giaû laøm ngöïa 8 _ Giao nhieäm vuï töøng nhoùm 1’ 2’ _ Nhaän xeùt troø chôi * Cuûng coá: _ GV nhaän xeùt ñeå que rôi laø thua cuoäc. _Vôùi HS nöõ: Moät tay caàm roi ngöïa, moät tay giaû nhö naém cöông ngöïa, hai chaân chuyeån ñoäng nhö ñang cöôõi ngöïa vaø quaát roi cho ngöïa phi nhanh. _ Coù 4 nhoùm: + Nhoùm cöôõi ngöïa. + Nhoùm goõ phaùch. + Nhoùm goõ song loan. + Nhoùm goõ troáng. -Thanh phaùch -Song loan _ Lôùp ñoïc laïi baøi ñoàng dao keát hôïp voã tay theo tieát taáu * Daën doø: _ OÂn laïi 2 baøi: +Queâ höông töôi ñeïp. +Môøi baïn vui muùa ca. 9 Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200 Tieát 5: OÂn taäp 2 baøi haùt: _ QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP _ MÔØI BAÏN VUI MUÙA CA I.MUÏC TIEÂU: _HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca _Bieát keát hôïp vöøa haùt vöøa voã tay (hoaëc goõ) ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. _Bieát haùt keát hôïp vôùi vaøi ñoäng taùc phuï hoïa _Bieát haùt keát hôïp troø chôi II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: _ Nhaïc cuï, taäp ñeäm theo baøi haùt. _ Moät soá nhaïc cuï goõ III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân gian 10’ Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp” _ OÂn taäp baøi haùt _ Cho HS oân laïi voã tay (hoaëc goõ) ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. GV caàn giuùp caùc em theå hieän ñuùng töøng kieåu voã tay (hoaëc goõ) ñeäm. _ Bieåu dieãn tröôùc lôùp. 10’ Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp baøi haùt “Môøi baïn vui muùa ca” _ OÂn taäp baøi haùt _ Cho HS oân laïi voã tay (hoaëc goõ) ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. GV caàn giuùp caùc em theå hieän ñuùng töøng kieåu voã tay (hoaëc goõ) ñeäm. _ Bieåu dieãn tröôùc lôùp. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH _ Cho haùt theo nhoùm, toå, lôùp. _ HS vöøa haùt vöøa voã tay theo tieát taáu lôøi ca theo: Nhoùm, toå -Thanh phaùch, song loan _ Cho töøng nhoùm leân bieåu dieãn: haùt keát hôïp vôùi vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. -thanh phaùch, song loan _ Haùt theo nhoùm, toå, lôùp. _ HS Vöøa haùt vöøa voã tay theo tieát taáu lôøi ca theo: nhoùm, toå 10 7’ 1’ 1’ Hoaït ñoäng 3: Troø chôi cöôõi ngöïa theo baøi ñoàng dao “Ngöïa oâng ñaõ veà” _ Phaân coâng nhieäm vuï moãi nhoùm. _ Cho töøng nhoùm leân bieåu _ Cho lôùp tieán haønh troø chôi. dieãn: haùt keát hôïp vôùi vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. * Cuûng coá: _ Chia lôùp thaønh töøng nhoùm. * Daën doø: _ OÂn laïi 2 baøi haùt: Queâ höông töôi ñeïp _ Cho 2 HS haùt laïi 2 baøi haùt vaø Môøi baïn vui muùa ca coù keát hôïp voã _ Lôùp haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu. theo tieát taáu. _Chuaån bò: Hoïc haùt: Tìm baïn thaân. 11 Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200 Tieát 6: Hoïc haùt: TÌM BAÏN THAÂN. Nhaïc vaø lôøi: Vieät Anh. I.MUÏC TIEÂU: _HS Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi 1 cuûa baøi _HS bieát baøi haùt “Tìm baïn thaân” laø saùng taùc cuûa taùc giaû Vieät Anh (teân khai sinh laø Ñaëng Trí Duõng) _ HS bieát voã tay vaø goõ ñeïâm theo phaùch II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: 1. Haùt chuaån xaùc baøi haùt “Tìm baïn thaân” 2. Ñoà duøng daïy hoïc: _ Nhaïc cuï: Song loan, thanh phaùch, troáng nhoû _ Maùy caùt xeùt vaø baêng tieáng III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh gian 20’ Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt “Tìm baïn thaân” (lôøi 1) 2’ a) Giôùi thieäu baøi haùt: _ HS nhaéc laïi teân baøi _ Giôùi thieäu teân baøi haùt: haùt:Tìm baïn thaân – nhaïc _ Laàn ñaàu tieân ñeán tröôøng hoïc, ai cuõng vaø lôøi: Vieät Anh muoán keát baïn vôùi nhieàu baïn môùi. ÔÛ tröôøng hoïc, baïn naøo cuõng ngoan ngoaõn, xinh töôi, thaät laø deã meán, deã thaân. Baøi haùt “Tìm baïn thaân” caùc em hoïc sau ñaây seõ noùi leân ñieàu ñoù. _ Baøi haùt “Tìm baïn thaân” coù 2 lôøi ca. Baøi naøy coù tieát taáu roän raøng, giai ñieäu vaø lôøi ca ñeïp, noùi veà tình baïn thaân aùi cuûa tuoåi nhi ñoàng thô ngaây. Baøi haùt ñöôïc taùc giaû Vieät anh saùng taùc vaøo khoaûng naêm 1960. Nhieàu theá heä treû em ñaõ haùt vaø ghi nhôù. 2’ b) Nghe haùt maãu: ÑDDH 12 17’ 8’ 1’ 1’ _ Môû maùy _ GV haùt maãu. c) Daïy haùt: _ Daïy ñoïc ñoàng thanh lôøi ca. + Daïy ñoïc töøng caâu theo tieát taáu + goõ + Neáu HS phaùt aâm sai, GV caàn söûa kòp thôøi. _ Nghe baêng nhaïc, giaùo vieân haùt maãu _ Höôùng daãn HS goõ ñeäm theo phaùch: gioáng nhö caùch voã tay ñeäm ñaõ hoïc, HS goõ ñeäm baèng nhaïc cuï goõ. * Cuûng coá: _GV nhaän xeùt _ Cho töøng nhoùm haùt + goõ ñeäm theo phaùch. -Thanh phaùch, song _ Cho caû lôùp vöøa haùt vöøa loan goõ ñeäm theo phaùch vôùi caùc nhaïc cuï goõ (thanh phaùch, song loan vaø troáng nhoû). _HS ñoïc ñoàng thanh + Ñoïc töøng caâu theo tieát taáu: Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi Naøo ai yeâu nhöõng ngöôøi baïn thaân Tìm ñeán ñaây ta caàm tay Muùa vui naøo _ GV haùt maãu töøng caâu roài baét gioïng _ HS haùt theo vaøi ba löôït. cho HS _ Noái caùc caâu haùt trong quaù trình daïy theo loái moùc xích. _ Cho HS haùt laïi caû baøi. GV caàn chuù yù _ Chia thaønh töøng nhoùm, luaân phieân haùt cho ñeán khi caùch phaùt aâm cuûa caùc em. Hoaït ñoäng 2: Voã tay vaø goõ ñeäm theo thuoäc baøi phaùch _HS voã theo. _ GV laøm maãu voã tay ñeäm theo phaùch. Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi … X x x x * Daën doø: _ Taäp haùt thuoäc lôøi1 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. -Maùy, baêng caùt-xeùt 13 Thöù Tieát 7: Hoïc haùt: ,ngaøy thaùng naêm 200 TÌM BAÏN THAÂN. Nhaïc vaø lôøi:Vieät Anh. I.MUÏC TIEÂU: _HS Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc caûlôøi 1, lôøi 2 _HS thöïc hieän ñöôïc vaøi ñoäng taùc phuï hoïa II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: _ Haùt chuaån xaùc 2 lôøi ca, chuù yù haùt aâm luyeán (muùa, vui) vaø ngaân ñuû 2 phaùch ôû aâm keát _ Chuaån bò vaøi ñoäng taùc muùa ñôn giaûn _ Nhaïc cuï vaø baêng tieáng III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân gian 20’ Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt lôøi 2 baøi “Tìm baïn thaân” _ Môû maùy _ Nghe haùt maãu: _ Daïy ñoïc ñoàng thanh lôøi 2 roài haùt laïi lôøi 1. + Daïy ñoïc töøng caâu theo tieát taáu vaø goõ + Neáu HS phaùt aâm sai, GV caàn söûa kòp thôøi. 8’ Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH _Nghe qua baêng, GV haùt -Baêng maãu. nhaïc _ HS ñoïc ñoàng thanh theo lôøi GV + Ñoïc töøng caâu theo tieát taáu: Roài tung taêng ta ñi beân nhau Baïn thaân yeâu ta coøn ôû ñaâu Tìm ñeán ñaây ta caàm tay Muùa vui naøo _ Daïy haùt töøng caâu cuûa lôøi 2 vaø noái _ HS haùt theo vaøi ba löôït. caùc caâu haùt nhö caùch daïy lôøi 1. +GV haùt maãu töøng caâu roài baét gioïng _ Chia thaønh töøng nhoùm, cho HS +Noái caùc caâu haùt trong quaù trình daïy luaân phieân haùt cho ñeán khi thuoäc baøi theo loái moùc xích. -Thanh _ GV caàn chuù yù caùch phaùt aâm cuûa caùc _ Cho HS haùt laïi caû baøi: haùt+ goõ ñeäm theo phaùch. phaùch, em. song Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt keát hôïp vaän loan ñoäng phuï hoïa. 14 a) Thöïc hieän caùc ñoäng taùc sau: * GV höôùng daãn vaø laøm maãu: _ Nhuùn chaân theo phaùch: Moãi phaùch coù 1 laàn nhuùn chaân Ñoäng taùc nhuùn chaân thöïc hieän suoát caû baøi ca, phoái hôïp vôùi ñoäng taùc tay vaø ñoäng taùc thaân mình. _ Vaãy tay goïi baïn: _ Voøng tay leân cao: _ Quay troøn: Thöïc hieän töông töï cho laàn haùt lôøi 2. b) Bieåu dieãn: 1’ 1’ * Cuûng coá: _ GV haùt maãu laïi 1 laàn caû baøi hoaëc cho nghe baêng caùt xeùt * Daën doø: _ Taäp haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch. _ Chuaån bò: Hoïc haùt “Lí caây xanh”. * HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc _Nhuùn chaân theo phaùch: phaùch maïnh nhuùn chaân traùi, phaùch nheï nhuùn chaân phaûi. _ Giô tay veà phía tröôùc, vaãy baøn tay theo phaùch. + Tay traùi vôùi caâu: Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi. + Ñoåi sang tay phaûi: Naøo ai yeâu nhöõng ngöôøi baïn thaân _Giô hai tay leân cao, 2 baøn tay naém vaøo nhau, 2 caùnh tay taïo thaønh voøng troøn. Nghieâng mình sang traùi roài sang phaûi töông öùng vôùi ñoäng taùc nhuùn chaân theo phaùch. _Thöïc hieän vôùi caâu: “Tìm ñeán ñaây ta caàm tay”. - Tieáp tuïc voøng tay treân cao, phoái hôïp ñoäng taùc chaân ñeå quay troøn taïi choã. Thöïc hieän vôùi caâu: “Muùa vui naøo”. _ Cho HS bieån dieãn tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc: ñôn ca, toáp ca, … 15 Tieát 8: Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200 Hoïc haùt: LÍ CAÂY XANH Daân ca Nam Boä. I.MUÏC TIEÂU: _ HS bieát baøi haùt “Lí caây xanh” laø moät baøi daân ca Nam Boä _ HS Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca _ Haùt ñoàng ñeàu, roõ lôøi II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: 1. Hoïc thuoäc baøi haùt. 2. Ñoà duøng daïy hoïc: _ Nhaïc cuï: Song loan, thanh phaùch, troáng nhoû _ Maùy caùt xeùt vaø baêng tieáng _ Moät soá tranh aûnh phong caûnh Nam Boä III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân gian 20’ Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt “Lí caây xanh” a) Giôùi thieäu baøi haùt: _ GV giôùi thieäu teân baøi haùt Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH _Lí caây xanh- daân caNam Boä. _ Lí laø nhöõng ñieäu haùt daân gian raát phoå _ Cho HS xem tranh aûnh -Tranh aûnh bieán ôû caùc vuøng noâng thoân Nam Boä. Coù phong caûnh Nam Boä. phong raát nhieàu ñieäu lí: Lí caây boâng, Lí con quaï, caûnh Lí ngöïa oâ, Lí caây chanh, Lí chieàu chieàu, … Nam Boä Lí caây xanh laø moät traêm haøng traêm baøi lí ñöôïc nhaân daân ta saùng taùc vaø löu truyeàn qua nhieàu theá heä. Baøi lí caây xanh coù giai ñieäu moäc maïc, giaûn dò, lôøi ca ñöôïc hình thaønh töø caâu thô luïc baùt: Caây xanh thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo b) Nghe haùt maãu: _ Môû maùy haùt _ GV haùt maãu c) Daïy haùt: _Nghe qua baêng vaø lôøi -Baêng _ GV cho HS ñoïc lôøi ca. 16 + Daïy ñoïc töøng caâu theo tieát taáu + goõ + Neáu HS phaùt aâm sai, GV caàn söûa kòp thôøi. _ GV haùt maãu töøng caâu roài baét gioïng cho HS haùt _ Noái caùc caâu haùt trong quaù trình daïy theo loái moùc xích. _ Chia thaønh töøng nhoùm 8’ 1’ ca cuûa GV _ HS ñoïc ñoàng thanh theo töøng caâu +Ñoïc theo tieát taáu: Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh, chim hoùt líu lo Líu lo laø líu lo Líu lo laø líu lo _ Moãi caâu haùt HS haùt theo vaøi ba löôït. _ Cho HS haùt laïi caû baøi. _ Caùc nhoùm luaân phieân GV caàn chuù yù caùch phaùt aâm cuûa caùc em. haùt cho ñeán khi thuoäc * Chuù yù: nhöõng tieáng coù luyeán 2 noát nhaïc baøi nhö: “ñaäu”, “treân”, “líu” nhaéc HS phaùt _ Nhoùm, lôùp aâm roõ raøng, goïn tieáng … Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa. _ Höôùng daãn HS vöøa haùt vöøa keát hôïp goõ _ Laøm theo höôùng daãn phaùch ñeäm. Goõ phaùch phaûi thaät ñeàu ñaën cuûa GV nhòp nhaøng, khoâng nhanh, khoâng chaäm. _ GV haùt vaø goõ theo tieát taáu lôøi ca Ví duï: Caùi caây xanh xanh X x x x _GV höôùng daãn HS ñöùng haùt vaø keát hôïp _ HS thöïc hieän: Hai tay choáng hoâng vöøa vaøi ñoäng taùc ñôn giaûn. haùt vöøa nhuùn chaân, phaùch maïnh nhuùn chaân traùi, phaùch nheï nhuùn chaân phaûi, … _Cho töøng nhoùm haùt + _ Bieåu dieãn vaøi ñoäng taùc ñôn giaûn * Cuûng coá: _ Caû lôùp ñoïc laïi caâu luïc baùt: “ Caây xanh thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo” caùt-xeùt -Song loan, thanh phaùch 17 1’ * Daën doø: _ Taäp haùt thuoäc lôøi baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. XEÙT DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU Nhaän xeùt cuûa BGH Nhaäb xeùt cuûa TTCM Phaïm Thò Vaân 18 Thöù Tieát 9: ,ngaøy thaùng naêm 200 - OÂn taäp baøi haùt: LÍ CAÂY XANH - Taäp noùi thô theo tieát taáu (tieát taáu cuûa baøi Lí caây xanh) I.MUÏC TIEÂU: _HS Haùt thuoäc lôøi ca, haùt ñuùng giai ñieäu _Taäp trình dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa _ Taäp noùi thô theo aâm hình tieát taáu baøi “Lí caây xanh” II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: _ Tranh aûnh phong caûnh Nam Boä _ Nhaïc cu, maùy nghe, baêng nhaïc (neáu coù) _ Söu taàm moät soá baøi thô 4 chöõ (moãi doøng coù 4 chöõ- tieáng) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân gian 14’ Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt “Lí caây xanh” _ Cho HS xem tranh aûnh phong caûnh Nam Boä. _ Cho HS haùt laïi caû baøi haùt. * Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa. _ Haùt vaø goõ phaùch ñeäm. _ Laàn löôït taäp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo nhòp 2, cuoái cuøng goõ theo tieát taáu lôøi ca. _ Haùt keát hôïp nhuùn chaân theo nhòp. * Cho HS taäp trình dieãn baøi haùt tröôùc lôùp. 14’ Hoaït ñoäng 2: Taäp noùi thô theo tieát taáu: _Cho HS theå hieän tieát taáu Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH _Haùt taäp theå, toå, nhoùm _Thöïc hieän theo nhoùm, lôùp. _Thöïc hieän caû lôùp, nhoùm. -Thanh phaùch, song loan _Caû lôùp * HS bieån dieãn tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc: ñôn ca, toáp ca, _Taäp goõ theo nhòp _HS noùi theo tieát taáu baèng chính lôøi ca cuûa baøi Lí caây xanh: 19 _Töø caùch noùi theo aâm hình tieát taáu treân, GV cho HS vaän duïng ñoïc nhöõng baøi thô khaùc: GV giaûng: Ñoaïn thô treân noùi veà caùc loaøi chim, goàm coù: chim lieáu ñieáu, chim chìa voâi, chim cheøo beûo, … Caùi caây xanh xanh Thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh Chim hoùt líu lo. _Cho HS ñoïc ñoàng thanh ñoaïn thô _ Vöøa ñi vöøa nhaûy Laø anh saùo xinh Hay noùi linh tinh Laø anh lieáu ñieáu Hay nghòch hay teáu Laø caäu chìa voâi Hay chao ñôùp moài Laø chim cheøo beûo… (Trích thô Traàn Ñaêng Khoa) +Ñoïc thô keát hôïp goõ theo aâm hình tieát taáu. Vöøa ñi vöøa nhaûy. Laø anh saùo xinh x x x x x x x x +Ñoïc thô vaø goõ ñeäm theo nhòp 2. Vöøa ñi vöøa nhaûy. Laø anh saùo xinh x x x x _ Töø caùch ñoïc theo tieát taáu ñaõ bieát, _HS ñoïc caùc caâu thô sau: Chuù beù loaét choaét GV cho caùc em vaän duïng ñeå ñoïc Caùi xaéc xinh xinh caùc caâu thô khaùc: Caùi chaân thoaên thoaét Caùi ñaàu ngheânh ngheânh … (Trích thô Toá Höõu) 2’ *Cuûng coá: 2’ *Daën doø: _ Taäp haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch. _HS haùt laïi baøi Lí caây xanh, vöøa haùt vöøa goõ ñeäm thaät nhòp nhaøng 20
- Xem thêm -