Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN 1 TIEÁT 1 Ngaøy………………. Hoïc haùt: Baøi Queâ höông töôi ñeïp (Daân ca Nuøng- Ñaët lôøi: Anh Hoaøng) I. MUÏC TIEÂU: - Bieát haùt theo lôøi ca, giai ñieäu. - Bieát voã tay theo baøi haùt. - Nhoùm HS naêng khieáu bieát goõ ñeäm theo baøi haùt. - Giáo dục HS lòng yêu tổ quốc, yêu đồng bào theo năm điều Bác Hồ dạy. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN: - Haùt chuaån xaùc baøi Queâ höông töôi ñeïp. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch …), maùy nghe, baêng haùt maãu. - Tranh minh hoaï (neáu coù) veà daân toäc ít ngöôøi thuoäc vuøng nuùi phía Baéc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng tieán haønh vì laø baøi ñaàu tieân. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. Ñaây laø moät trong nhöõng baøi daân ca cuûa daân toäc Nuøng. Hoïc sinh soáng ôû nhöõng vuøng röøng nuùi phía Baéc nöôùc ta. Vôùi giai ñieäu möôït maø, eâm aû, baøi haùt ngôïi ca tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc vaø con ngöôøi. - Cho HS nghe baêng haùt maãu hoaëc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt. - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén (baøi chia laøm 5 caâu). - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. - Nghe baêng maãu hoaëc nghe GV haùt maãu). - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - Söõa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoaï . - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo - Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, söû duïng caùc nhaïc cuï goõ: song phaùch. loan, thanh phaùch, troáng nhoû ,… theo höôùng daãn cuûa GV. - Nhận xét Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Cho HS oân laïi baøi haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Qua bài hát giáo duc HS yêu quê hương đất nước theo năm điều Bác Hồ dạy. - Nhaän xeùt chung (khen nhöõng em haùt thuoäc lôøi, goõ phaùch vaø bieát vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng, ñuùng yeâu caàu; nhaéc nhôû nhöõng em chöa taäp trung trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn). Daën HS veà oân baøi haùt vöøa taäp. - OÂn laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV. - HS nghe. - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, daën doø vaø ghi nhôù. Rút kinh nghiệm; ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TUAÀN 2 TIEÁT 2 Ngaøy………………. OÂn taäp baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp I. MUÏC TIEÂU - HS bieát haùt theo giai ñieäu vaø ø ñuùng lôøi ca . - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt . - Nhoùm HS coù naêng khieáu bieátï goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn, maùy nghe vaø baêng nhaïc. - Nhaïc cuï goõ (song loan, thanh phaùch,…). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp. - Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc:Đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân.kết hợp gõ đệm theo phách. - Höôùng daãn HS ñöùng haùt keát hôïp nhuùn chaân nhòp - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV haùt vaø voã tay theo tieát taáu lôøi ca (thöïc hieän maãu). - Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay theo tieát taáu lôøi ca (tieáng haùt naøo voã vaøo tieáng ñoù). HOAÏT ÑOÂÏNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe giai ñieäu baøi haùt. - HS ôn tập theo hướng dẫn của GV. - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn. - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: + Töøng nhoùm. + Caù nhaân. - Chuù nghe vaø xem GV laøm maãu. - HS thöïc hieän haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Söû duïng thanh phaùch ñeå goõ ñeäm. + Caû lôùp + Töøng daõy, nhoùm + Caù nhaân - Nhaän xeùt (coù theå môøi HS nhaän xeùt tröôùc khi GV nhaän xeùt). Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - HS thöïc hieän theo höôùng daãn - Keát thuùc tieát hoïc, GV coù theå ñeäm ñaøn cuøng haùt laïi vôùi HS baøi haùt ñaõ hoïc (hoaëc môû baêng maãu ñeå HS haùt vaø vaän ñoäng theo nhaïc). - HS laéng nghe - Qua đó giáo dục HS lòng yêu quê hương đất nước theo năm điều Bác Hồ dạy. - Nhaän xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéùng hôn). - Ghi nhôù. - Daën doø HS veà oân laïi baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUAÀN 3 TIEÁT 3 Ngaøy……………………… Hoïc haùt: Baøi Môøi baïn vui muùa ca (Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân) I. MUÏC TIEÂU - Haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt . - Nhoùm HS coù naêng khieáu bieát goõ ñeäm theo phaùch. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Haùt chuaån xaùc baøi Môøi baïn vui muùa ca. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch …), maùy nghe baêng haùt maãu. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc cho caû lôùp haùt laïi. GV ñeäm ñaøn vaø baét gioïng, goïi moät vaøi em haùt laïi, GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. + Giôùi thieäu qua cho HS bieát: Baøi haùt naøy ñöôïc trích töø nhaïc caûnh Meøo ñi caâu caù cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. - Cho HS nghe baêng haùt maãu hôïc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt. - Höôùng daãn HS taäp ñoïc töøng lôøi ca töøng caâu ngaén (baøi chia laøm 5 caâu). - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu baøi haùt. - Chuù yù nhöõng choã laáy hôi (sau noát traéng) ñeå höôùng daãn HS laáy hôi vaø ngaân ñuùng phaùch. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. - Nghe baêng maãu (hoaëc nghe GV haùt maãu). - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Chuù yù tö theá ngoài haùt ngay ngaén. Haùt ngaân ñuùng phaùch theo höôùng daãn cuûa GV. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu - HS luyện hát: + Haùt ñoàng thanh laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo hoaï. -Höôùng daãn Hs haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, söû duïng caùc nhaïc cuï goõ: Song loan, thanh phaùch, troáng nhoû,… theo phaùch. höôùng daãn cuûa GV. Chim ca líu lo hoa nhö ñoùn chaøo.. x x xx x x xx (GV phaùt caùc nhaïc cuï goõ vaø höôùng daãn caùch söû duïng cho HS, goàm: thanh phaùch, song loan, troáng nhoû). - Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca.. Hoạt động 3: Cuûng coá – daën doø: - Cho HS ñöùng leân oân laïi baøi haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt, taùc giaû baøi haùt. - Nhaän xeùt chung (khen thöôûng em haùt thuoäc lôøi, goõ phaùch vaø vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng, ñuùng yeâu caàu; nhaéc nhôû nhöõng em chöa taäp trung trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn). -Daën HS veà oân laïi baøi haùt vöøa taäp. -HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca (duøng thanh phaùch) - OÂn laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV. - HS trả lời. - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, daën doø vaø ghi nhôù. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUAÀN 4 TIEÁT 4 Ngaøy ……………………. - OÂn taäp baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca - Troø chôi: Theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà I. MUÏC TIEÂU - HS bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ñôn giaûn . -Tham gia troø chôi . -Nhoùm HS coù naêng khieáu bieát haùt ñuùng lôøi ca ,tham gia taäp bieåu dieãn baøi haùt . II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn ñeäm, maùy nghe, baêng nhaïc. - Nhaïc cuï goõ (song loan, thanh phaùch,…). - Naém vöõng troø chôi, chuaån bò moät vaøi thanh tre hoaëc que daøi 0,5m giaû laøm roi ngöïa. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñiònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng1: OÂn taäp baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca. - Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (giaùo vieân giöõ nhòp baèng tay). + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS . + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. (Coù theå duøng theâm nhaïc cuï goõ ñeå goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca). - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï (voã tay, chaân nhuùn nhòp nhaøng sang traùi, sang phaûi theo nhòp baøi ca). - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe giai ñieäu baøi haùt. - Haùt theo höôùng daãn cuûa GV: + Haùt khoâng coù nhaïc. + Haùt theo nhaïc ñeäm + Haùt keát hôïp gõ đệm theo phách, tiết tấu. - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng theo höôùng daãn. - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: + Töøng nhoùm + Caù nhaân - Nhaâïn xeùt. Hoaït ñoäng 2: Troø chôi theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà. - Chuù yù nghe GV ñoïc maãu. - HS thöïc hieän ñoïc caâu ñoàng dao vaø - Höôùng daãn HS ñoïc caâu ñoàng dao theo aâm hình voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu. Söû tieát taáu: duïng thanh phaùch ñeå goõ ñeäm . Nhong nhong Caét coû Boà Ñeà ngöïa oâng ñaõ cho ngöïa oâng veà aên - Sau khi ñaõ ñoïc thuoäc baøi ñoàng dao ñuùng tieát taáu, GV höôùng daãn HS chôi troø chôi “cöôûi ngöïa” nhö sau: + HS nam: mieäng ñoïc caâu ñoàng dao, hai chaân keïp que giaû laøm ngöïa vaøo ñaàu goái vaø nhaûy theo phaùch, ai ñeå rôi que laø thua cuoäc. + HS nöõ: moät tay caàm roi ngöïa, moät tay giaû nhö ñang naém cöông ngöïa, chaân nhaûy theo phaùch, ai nhaûy khoâng ñuùng phaùch laø thua. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Keát thuùc tieát hoïc, GV coù theå ñeäm ñaøn cuøng haùt laïi vôùi HS baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca (hoaëc môû baêng maãu ñeå HS haùt vaø vaän ñoäng theo nhaïc). - Nhaän xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéng hôn). - HS nghe höôùng daãn. - HS tham gia chôi troø chôi, moãi ñoäi chia laøm hai nhoùm (nam, nöõ). Nhoùm nam thi tröôùc. Caùc baïn coøn laïi ôû döôùi lôùp vöøa ñoïc ñoàng thanh baøi ñoàng dao vöøa voã tay theo phaùch. - HS oân haùt theo höôùng daãn. - HS laéng nghe vaø ghi nhôù. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TUAÀN 5 TIEÁT 5 Ngaøy …………………… OÂn taäp hai baøi haùt: Queâ höông töôi ñeïp, Môøi baïn vui muùa ca I. MUÏC TIEÂU - HS bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa baøi haùt . - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt . - Bieát haùt keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc ñôn giaûn. -Nhoùm HS coù naêng khieáu thuoäc lôøi ca cuûa 2 baøi haùt ,bieát goõ ñeäm theo tieát taáu cuûa lôøi ca . II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn, maùy nghe vaø baêng nhaïc. - Nhaïc cuï goõ (song loan, thanh phaùch,…). - Moät vaøi thanh tre hoaëc que daøi 0,5m giaû laøm roi ngöïa. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp. - Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (GV giöõ nhòp baèng tay). + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS. + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieáùt taáu lôøi ca. - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp (haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa). - Nhaän xeùt. HOAÏT ÑOÂÏNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù nghe giai ñieäu baøi haùt. - Haùt theo höôùng daãn cuûa GV: + Haùt khoâng coù nhaïc + Haùt theo nhaïc ñeäm + Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca. - Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï theo höôùng daãn. - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: + Töøng nhoùm + Caù nhaân - HS xem tranh, nghe giai ñieäu vaø traû lôøi. Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp baøi Môøi baïn vui muùa ca. - GV treo tranh minh hoïa keát hôïp cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt ñeå HS ñoaùn teân baøi haùt, taùc giaû - HS haùt oân theo höôùng daãn: + Caû lôùp haùt saùng taùc. + Töøng daõy, nhoùm, caù nhaân haùt. - GV höôùng daãn HS oân baøi haùt (caùch thöùc nhö ôû - HS haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm baøi Queâ höông töôi ñeïp). theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. - GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà. Höôùng daãn caùch thöùc chôi, oân ñoïc laïi baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà . Sau ñoù GV chia lôùp thaønh hai hoaëc ba ñoäi chôi, moãi ñoäi goàm hai nhoùm nam vaø nöõ rieâng, tieán haønh troø chôi nhö ôû tieát tröôùc. - HS thöïc hieän ñoïc caâu ñoàng dao vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu. Söû duïng thanh phaùch ñeå goõ ñeäm. - HS tham gia troø chôi, nhöõng em ôû tieát tröôùc chöa tham troø chôi neân tích cöïc hôïn ôû tieát naøy. - HS laéng nghe vaø ghi nhôù. Hoạt động 4: Cuûng coá – Daën doø : - Keát thuùc tieát hoïc, GV nhaän xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéng hôn). Nhaéc HS veà oân laïi hai baøi haùt ñaõ hoïc. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUAÀN 6 TIEÁT 6 Ngaøy …………………….. Hoïc haùt: Baøi Tìm baïn thaân (Nhaïc vaø lôøi: Vieät Anh) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi 1 cuûa baøi . - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo lôøi 1 cuûa baøi haùt . -Nhoùm HS coù naêng khieáu bieát goõ ñeäm theo phaùch II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi Tìm baïn thaân. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch …), maùy nghe, baêng haùt maãu. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuû: Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, cho caû lôùp haùt laïi. GV ñeäm ñaøn vaø baét gioïng, goïi moät vaøi em haùt laïi, GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Tìm baïn thaân. (Lôøi 1) - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: + Giôùi thieäu qua cho HS bieát: Baøi haùt naøy coù hai lôøi ca, tieát taáu roän raøng, giai ñieäu ñeïp, noùi veà tình baïn thaân aùi cuûa tuoái nhi ñoàng thô ngaây. Baøi haùt ñöôïc taùc giaû Vieät Anh saùng taùc vaøo khoaûng naêm 1960. Cho ñeán nay vaãn ñöôïc caùc theá heä treû em haùt vaø ghi nhôù. - Cho HS nghe baêng haùt maãu hoaëc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt. - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca 1. Chia lôøi 1 thaønh 4 caâu. - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. Chuù yù nhöõng choã laáy hôi (sau moãi caâu haùt) ñeå HS laáy hôi ngaân ñuùng phaùch. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe - Nghe baêng maãu (hoaëc nghe GV haùt maãu). - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, nhoùm + Haùt caù nhaân. - Söûa cho HS (neáu caùc em chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi goõ ñeäm theo phaùch. - Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo - HS xem GV haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch. phaùch. GV laøm maãu: Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi .. x x x x - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, söû duïng caùc nhaïc cuï goõ: song loan, thanh phaùch, troáng nhoû,… theo höôùng daãn cuûa GV. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Cho HS ñöùng leân oân laïi baøi haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt, taùc giaû baøi haùt. -Nhaän xeùt chung (khen thöôûng nhöõng em haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch ñuùng yeâu caàu; nhaéc nhôû nhöõng em chöa taäp trung trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn). Daën HS veà oân baøi haùt vöøa taäp. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - HS traû lôøi: - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, daën doø vaø ghi nhôù. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TUAÀN 7 TIEÁT 7 Ngaøy ………………………………….. Hoïc haùt: Baøi Tìm baïn thaân (tieáp theo) I. MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi 1 vaø lôøi 2 cuûa baøi. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch. - Bieát haùt keát hôïp 1 vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn . -Nhoùm HS coù naêng khieáu bieát haùt ñuùng 2 lôøi cuûa baøi haùt . II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi Tìm baïn thaân. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch,…), maùy nghe, baêng haùt maãu. - Chuaån bò vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hoûi HS nhaéclaïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, cho caû lôùp haùt laïi lôøi 1. GV ñeäm ñaøn vaø baét gioïng, goïi moät vaøi em haùt laïi. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Tìm baïn thaân (lôøi 2). - Cho HS nghe baêng haùt maãu hoaëc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt lôøi 2. - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi 2. Chia lôøi 2 thaønh 4 caâu nhö ôû lôøi 1 (Ñoïc maãu theo tieát taáu lôøi ca nhö caùch ñoïc lôøi 1). - Daïy haùt töøng caâu cuûa lôøi 2, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe baêng maãu (Hoaëc nghe GV haùt maãu). - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu baøi haùt. + Haùt ñoàng thanh. - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñuùng yeâu + Haùt theo daõy, nhoùm caàu), nhaän xeùt. + Haùt caù nhaân. - Höôùng daãn HS haùt 2 lôøi vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm - HS xem GV haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch. theo phaùch. GV laøm maãu. - GV nhaän xeùt, söûa cho nhöõng em haùt chöa ñuùng hoaëc goõ ñeäm chöa ñeàu. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa. - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï: - HS xem GV thöïc hieän ñoäng taùc maãu. + Nhuùn chaân theo phaùch, nhuùn chaân traùi – phaûi öùng vôùi moãi phaùch. Thöïc hieän ñoäng taùc nhuùn chaân nhòp nhaøng suoát baøi haùt. + Caâu 1, 2: Keát hôïp vôùi nhuùn chaân, tay giô leân nhö vaãy goïi baïn (caâu 1 tay traùi, caâu 2 tay phaûi). + Caâu 3: Giô hai tay leân taïo thaønh voøng troøn treân cao, nghieân mình sang traùi, sang phaûi theo chaân nhuùn. + Caâu 4: Tay giöõ nguyeân ôû tö theá caâu 3, chaân quay moät voøng taïi choã. Hoạt động 3:Cuûng coá – Daën doø: - Tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc, GV cho HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa caû baøi haùt, GV ñeäm ñaøn hoaëc môû baêng. - Nhaän xeùt chung (khen thöôûng nhöõng em haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch vaø vaän ñoäng phuï hoaï ñuùng yeâu caàu; nhaéc nhôû nhöõng em chöa taäp trung trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn). Daën HS veà oân baøi haùt vöøa taäp. - HS thöïc hieän ñoäng taùc theo höôùng daãn cuûa GV. Chuù yù thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc, ñeàu, ñeïp. - Sau khi taäp xong, HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï thaät nhòp nhaøng. - HS haùt vaø vaän ñoäng theo nhaïc - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, daën doø vaø ghi nhôù. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUAÀN 8 TIEÁT 8 Ngaøy ………………………….. Hoïc haùt: Baøi Lí caây xanh (Daân ca Nam Boä ) I. MUÏC TIEÂU - Biết đây là một bài dân ca. -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca . - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt . -Nhoùm HS coù naêng khieáu bieát ñaây laø moät baøi daân ca Nam Boä,bieát goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi Lí caây xanh. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch,…), maùy nghe, baêng haùt maãu. - Tranh minh hoïa (neáu coù) veà phong caûnh Nam Boä. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hoûi HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt ñaõ hoïc, ñeäm ñaøn cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt, voã tay ñeäm theo phaùch, nhòp hoaëc tieát taáu lôøi ca. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Lí caây xanh. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. + Cho HS bieát: Baøin haùt hình thaønh töø caâu thô luïc baùt: Caây xanh thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo. + Baøi Lí caây xanh laø daân ca Nam Boä, sau ñoù cho HS xem moät vaøi phong caûnh Nam Boä. - Cho HS nghe baêng haùt maãu hoaëc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt. - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén (baøi chia laøm 6 caâu). Hai caâu cuoái laäp laïi gioáng nhau. - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeû thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. - HS xem tranh - Nghe baêng maãu (hoaëc nghe GV haùt maãu). - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV. - Taäp haùt töøng caâu moät theo höôùng daãn cuûa GV. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù tö theá hoïc haùt. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, nhoùm + Haùt caù nhaân - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoaï. - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo - Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, söû duïng caùc nhaïc cuï goõ: song loan, thanh phaùch, troáng nhoû,.. theo phaùch. daãn cuûa GV. Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh.. - HS haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi x x xx x x x - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm ca. Haùt tieáng naøo, goõ tieáng ñoù. theo phaùch theo tieát taáu lôøi ca: Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh - Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï, nhuùn x x x x x x x x - Sau ñoù GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng chaân nheï nhaøng theo höôùng daãn cuûa GV. (nhuùn chaân nhòp nhaøng theo nhòp, phaùch maïnh nhuùn chaân traùi, hai tay choáng hoâng). - OÂn laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. GV. - Cho HS ñöùng leân oân laïi baøi haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca moät - HS trả lời. laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Hoûi hs nhaéc laïi teân baøi haùt, daân ca cuûa mieàn - Chuù nghe GV nhaän xeùt, daën doø vaø naøo. ghi nhôù. - Nhaän xeùt chung (khen thöôûng nhöõng em haùt thuoäc lôøi, goõ ñeàu phaùch vaø tieát taáu lôøi ca, bieát vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng, ñuùng yeâu caàu; nhaéc nhôû nhöõng em chöa taäp trung trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn). Daën HS veà oân baøi haùt vöøa taäp. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TUAÀN 9 TIEÁT 9 Ngaøy ……………………. - OÂn taäp baøi haùt: Lí caây xanh - Taäp noùi thô theo tieát taáu I. MUÏC TIEÂU - HS bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca . - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. - Nhoùm HS coù naêng khieáu taäp noùi thô theo tieát taáu cuûa baøi haùt Lí caây xanh. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc nhôû HS tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Lyù caây xanh. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (GV giöõ nhòp baèng tay). + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS. + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. (Coù theå duøng theâm nhaïc cuï goõ ñeå goõ ñeäm theo phaùch) - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa (voã tay hoaëc goõ ñeäm theo nhòp, chaân nhuùn nhòp nhaøng). - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt theo höôùng daãn cuûa GV. + Haùt khoâng coù nhaïc + Haùt theo nhaïc ñeäm. + Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. (HS lueän taäp theo hình thöùc haùt taäp theå, nhoùm, toå,…) - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn. - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: + Töøng nhoùm + Caù nhaân. - Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Taäp noùi thô theo tieát taáu (tieát taáu baøi Lyù caây xanh) . - GV höôùng daãn HS taäp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo aâm hình tieát taáu bài Lyù caây xanh: Caùi caây xanh xanh Thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh Chim hoùt líu lo. - Töø caùch noùi theo aâm hình tieát taáu treân, GV cho HS vaän duïng vaøo caùc baøi thô 4 chöõ ñeå ñoïc theo aâm hình tieát taáu ñoù. Ví duï: - Chuù yù nghe vaø xem GV laøm maãu. - HS ñoïc baøi Lyù caây xanh theo tieát taáu (keát hôïp söû duïng nhaïc cuï goõ, goõ theo tieát taáu). - HS tieáp tuïc ñoïc caùc caâu thô 4 chöõ khaùc theo höôùng daãn (vöøa ñoïc vöøa goõ theo tieát taáu). Vöøa ñi vöøa nhaûy Laø anh saùo xinh Hay noùi linh tinh Laø coâ lieáu ñieáu Hay nghòch hay tieáu Laø caäu chìa voâi Hay chao ñôùp moài Laø chim cheøo beûo… (Trích thô Traàn Ñaêng Khoa) - HS thöïc hieän theo höôùng daãõn. - GV cho HS bieát: Baøi thô treân noùi veà caùc loaøi chim nhö: chim saùo, chim lieáu ñieáu, chim chìa voâi,… Hoaëc vaän duïng ñoïc caùc caâu thô 4 chöõ khaùc nhö: Chuù beù loaét choaét Caùi xaéc xinh xinh Caùi chaân thoaên thoaét Caùi ñaàu ngheânh ngheânh.. (Trích thô Toá Höõu) Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Keát thuùc tieát hoïc, GV coù theå ñeäm ñaøn cuøng haùt vôùi HS baøi haùt Lyù caây xanh (hoaëc môû baêng maãu ñeå HS haùt vaø goõ ñeäm nhòp nhaøng). - HS laéng nghe. - Nhaän xeùt (khen thöôûng caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéng hôn). - Ghi nhôù. - Daën doø HS veà oân laïi baøi haùt Lyù caây xanh, taäp voã tay ñuùng phaùch vaø ñuùng tieát taáu lôøi ca. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TUAÀN 10 TIEÁT 10 Ngaøy : ……………….. OÂn taäp 2 baøi haùt: Tìm baïn thaân, Lyù caây xanh I. MUÏC TIEÂU - HS bieát haùt theo ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt . - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn . -Nhoùm HS coù naêng khieáu thuoäc lôøi ca cuûa 2 baøi haùt .bieát goõ ñeäm theo phaùch vaø theo tieát taáu lôøi ca . Bieát ñoïc thô 4 chöõ theo tieát taáu baøi Lyù caây xanh. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn, maùy nghe vaø baêng nhaïc. - Nhaïc cuï goõ (song loan, thanh phaùch,…) III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân baøi haùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Tìm baïn thaân. - Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt Tìm baïn thaân. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe giai ñieäu baøi haùt. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình - Haùt theo höôùng daãn cuûa GV: thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (GV giöõ nhòp baèng + Haùt khoâng coù nhaïc. + Haùt theo nhaïc ñeäm tay). + Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS. + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm theo phaùch, theo theo phaùch, tieát taáu lôøi ca. tieát taáu lôøi ca (söû duïng theâm nhaïc nhaïc cuï goõ ñeå - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoaï goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca. - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn. - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. (voã tay, chaân nhuùn nhòp nhaøng). + Töøng nhoùm. - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp (haùt keát hôïp + Caù nhaân. vaän ñoäng phuï hoïa). - Nhaän xeùt. - HS nghe giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca, Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp baøi haùt Lyù caây xanh. - GV cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt keát hôïp voã traû lôøi: + Baøi haùt: Lyù caây xanh. tay theo tieát taáu lôøi ca ñeå HS ñoaùn teân baøi haùt, + Daân ca Nam Boä daân ca mieàn naøo. - HS oân haùt theo höôùng daãn: + Caû lôùp haùt - GV höôùng daãn HS oân baøi haùt Lyù caây xanh. + Töøng daõy, nhoùm, caù nhaân haùt. (Thöïc hieän nhö ôû caùc baøi oân khaùc) - HS haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. - HS taäp bieåu dieãn hoaëc keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - HS thöïc hieän ñoïc thô vaø voã tay hoaëc - Höôùng daãn HS oân noùi thô 4 chöõ theo tieát taáu goõ ñeäm theo tieát taáu. Söû duïng thanh baøi Lyù caây xanh. phaùch ñeå goõ ñeäm. - HS laéng nghe vaø ghi nhôù Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Keát thuùc tieát hoïc, GV nhaän xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéng hôn). Nhaéc HS veà oân laïi 2 baøi haùt ñaõ hoïc. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -