Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tieát :1 Hoïc haùt : Baøi “QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP” . Daân ca :Nuøng. Ñaët lôøi : Hoaøng Anh Năm học 2013 - 2014 Ngaøy daïy 10/09/2013 I./Muïc tieâu : -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. -Bieát voã tay theo baøi haùt. -Bieát goõ ñeäm theo baøi haùt. II./Ñoà duøng daïy hoïc : -Giaùo vieân:Ñaøn ,baøi haùt maãu. -Hoïc sinh: phaùch. III./Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1./Khôûi ñoäng: -Luyeän gioïng :Mi ,Meâ,Ma ,Moâ ,Mu. 2/Kieåm tra baøi cuõ : (Khoâng kieåm tra ) 3./Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi : -Treo tranh vaø hoûi noäi dung trong tranh. - Ñaây laø baøi haùt ca ngôïi queâ höông ñaát nöôùc coù nhieàu phong caûnh ñeïp qua baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp daân ca Nuøng ,do chuù Hoaøng Anh ñaêït lôøi maø hoâm nay chuùng ta seõ ñöôïc hoïc. b) Caùc hoaït ñoäng: T/G Hoaït ñoäng daïy 15 p * Hoaït ñoäng 1 : Daïy haùt baøi Queâ höông töôi ñeïp . * Muïc tieâu : Haùt ñuùng giai ñieäu lôøi ca . CTH: - Giaùo vieân haùt maãu laàn 1 ( ñeäm ñaøn ). - Chia baøi haùt laøm 5 caâu ngaén . - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc tieát taáu töøng GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc - Chuù yù laéng nghe . - Ñoïc tieát taáu töøng caâu . -1- Năm học 2013 - 2014 caâu,laàn löôït ñeán heát baøi . - Quan saùt söûa sai . - Kieåm tra . - Tieán haønh daïy haùt töøng caâu . - Giaùo vieân daïy 1 caâu ,baét gioïng cho hoïc sinh haùt theo , laàn löôït ñeán heát baøi . 10 p - Giaùo vieân quan saùt söûa sai . - Kieåm tra ,toå ,nhoùm ,ca ùnhaân. - Cho haùt laïi caûbaøi . - Chia nhoùm . Keát luaän :Hoïc sinh bieát baøi haùt naøy * Hoaït ñoäng 2 : Haùt vaø nhuùn chaân theo giai ñieäu . * Muïc tieâu : HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñöôïc CTH: - Giaùo vieân haùt vaø höôùng daãn hoïc sinh nhuùn chaân nheï nhaøng . - Cho lôùp ñöùng leân . - Giaùo vieân vaø hoïc sinh thöïc hieän. * Keát luaän : Hoïc sinh bieát ñöôïc giai ñieäu baøi haùt -Toå ,nhoùm ,caù nhaân . - Haùt theo hieäu leänh . -Toå ,nhoùm ,ca ùnhaân Taäp theå . - 4 nhoùm .Moãi nhoùm haùt 1 laàn . -Tö theá ñöùng ,chaân nhuùn nheï nhaøng theo nhaïc . - Haùt vaø nhuùn chaân nheï nhaøng. 4./Cuûng coá :5p - Hoûi teân baøihaùt ,teân taùc giaû ,daân ca gì ? - Cho lôùp haùt laïi caû baøi -Vôùi giai ñieäu möôït maø,eâm aû,baøi haùt ca ngôïi tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc .Chuùng ta phaûi bieát hoïc taäp thaät gioûi ñeå laø ngöôøi coù ích cho queâ höông ñaát nöôùc. IV Hoaït ñoäng noái tieáp - GV.Nhaän xeùt tieát hoïc ,öu khuyeát ñieåmcaù nhaân taäp theå. - Caùc em hoïc thuoäc baøi haùt naøy vaø tìm hieåu theâm vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng .BHGD:Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu Toå Quoác yeâu ñoàng baøo theo 5 ñieàu Baùc Hoà daïy GV: Trương Thị Mai Hương -2- Năm học 2013 - 2014 Ngaøy daïy 17/09/2013 Tieát : 2 OÂN TAÄP : “QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP” Daân ca :Nuøng. Ñaët lôøi : Hoaøng Anh. I./Muïc tieâu : - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca - Bieát voã tay theo baøi haùt -Taäp bieåu dieãn baøihaùt . II./Ñoà duøng daïy hoïc : - Giaùo vieân:Ñaøn ,baøi haùt maãu. - Hoïc sinh: phaùch. III./Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1./Khôûi ñoäng: - Haùt vui taäp theå . 2/Kieåm tra baøi cuõ : - Kieåm tra vaøi caù nhaân (Haùt + teân taùc giaû 3-4 hoïc sinh) - Nhaän xeùt nheï nhaøng . 3. Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi :OÂn taäp baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp”. b) Caùc hoaït ñoäng: T/G 15 p 15 p Hoaït ñoäng daïy * Hoaït ñoäng 1 : OÂn baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp . * Muïc tieâu:Naâng cao chaát löôïng baøi haùt . CTH: -Haùt baøi haùt vaøi laàn . -Chia nhoùm haùt . -Giaùo vieân quan saùt söûa sai . -Cho hoïc sinh xung phong . -Khen khích leä . -Keát luaän: Hoïc sinh ñaõ thuoäc loøng baøi haùt . * Hoaït ñoäng 2 : Taäp theå hieän tieát taáu . * Muïc tieâu: Nhaän bieát tieát taáu cuûa baøi haùt. GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc Taäp theå. toå ,nhoùm ,caù nhaân . Haùt caû baøi . -3- Năm học 2013 - 2014 CTH: -Giaùo vieân giaûi thích :Haùt lôøi naøo ,voã phaùch lôøi ñoù .Khoâng haùt khoâng voã . -Giaùo vieân thöïc hieän maãu . Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp . * * * * * * * -Giaùo vieân thöïc hieän maãu vaøi laàn . -Cho hoïc sinh thöïc hieän . -Quan saùt söûa sai . -Kieåm tra . -Cho xung phong . -Khen khích leä . * Keát luaän : Caùc em phaân bieät ñöôïc tieát taáu vaø voã tay cho ñeàu -Chuù yù . -Voã theo tieát taáu . -Toå ,nhoùm ,caù nhaân . Haùt vaø nhuùn chaân nheï nhaøng 4./Cuûng coá : -Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp . -Hoûi teân ,taùc giaû baøi haùt ? IV Hoaït ñoäng noái tieáp - GV.Nhaän xeùt tieát hoïc ,öu khuyeát ñieåmcaù nhaân taäp theå. - Caùc em taäp goõ ñöôïc tieát taáu ø baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp . GV: Trương Thị Mai Hương -4- Năm học 2013 - 2014 Ngaøy daïy:24/09/2013 Tieát : 3 Hoïc haùt baøi: “MÔØI BAÏN VUI MUÙA CA” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân. I . Muïc Tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca - Bieát voã tay theo baøi haùt -Bieát baøi haùt “môøi baïn vui muùa ca” (MBVMC) cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân II.Ñoà duøng daïy hoïc : -Giaùo vieân caàn bieát baøi haùt (MBVMC) ñöôïc trích töø nhaïc caûnh Meøo ñi caâu caù cuûa nhac só Phaïm Tuyeân -Giaùo vieân:Ñaøn ,baøi haùt maãu. -Hoïc sinh: phaùch tre. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1.Khôûi ñoäng: -Haùt vui taäp theå . 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Goïi 2-3 hoïc sinh - Haùt thuoäc baøi Queâ höông töôi ñeïp vaø teân taùc giaû -Voã tay theo tieát taàu lôøi ca . *Nhaän xeùt : GV. Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3.Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi :Hoïc baøi Môøi baïn vui muùa ca -Trình dieãn giôùi thieäu baøi haùt .Caùc em coù bieát nhaïc só Phaïm Tuyeân laø taùc giaû cuûa raát nhieàu baøi haùt daønh cho thieáu nhi vaø baøi haùt “Môøi baïn vui muùa ca ” teân baøi haùt cuõng chính laø lôøi nhaén göûi ,lôøi môøi nhaéc nhôõ caùc em cuøng ñoaøn keát vui chôi muùa haùt -Giaùo vieân caàn bieát baøi haùt (MBVMC) ñöôïc trích töø nhaïc caûnh Meøo ñi caâu caù cuûa nhac só Phaïm Tuyeân T/G b) Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng daïy GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc -5- Năm học 2013 - 2014 15 p * Hoaït ñoäng 1: Hoïc baøi Môøi baïn vui muùa ca * Muïc tieâu: HS bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca CTH: -Giaùo vieân haùt maãu laàn 1 . Daïy haùt : -Tieán haønh daïy haùt theo töøng caâu -Baøi haùt coù 4 caâu Caâu 1 : Chim ca …………………..ñoùn chaøo Caâu 2: Baàu trôøi …………………..long lanh! Caâu 3: La laù la …………………..laùlaø! Caâu 4: Môøi baïn …………………vui ca ! - Giaùo vieân haùt maãu laàn 2 goõ phaùch -Tieán haønh daïy töøng caâu ,ñeán thuoäc . - Daïy haùt töøng caâu ,chuù yù töøng choã laáy hôi ,lo ,xanh ,la . + Giaùo vieân haùt giai ñieäu + Quan saùt söûa sai (neáu coù ) + Xung phong khuyeán khích hay chæ ñònh - Cho gheùp nhaïc . Keát luaän :Hoïc sinh tieáp thu baøi tích cöïc . * Hoaït ñoäng 2: haùt keát hôïp voã tay * Muïc tieâu :Goõ ñeäm theo phaùch . -Voã theo phaùch 15 p Chim ca líu lo . x x Hoa nhö ñoùn chaøo . x x - GV vieát leân baûng roài ñaùnh nhöõng choã caàn voã . - Vöøa haùt ,vöøa voã theo phaùch . -Kieåm tra toå nhoùm caù nhaân . Keát luaän :Hoïc sinh bieát goõ chính xaùc . 4 / Cuûng coá : - Hoûi teân baøi haùt ,teân taùc giaû . -Vöøa haùt ,vöøa voã tay theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. IV Hoaït ñoäng noái tieáp GV: Trương Thị Mai Hương -Laéng nghe . -Nghe höôùng daãn . -Taäp theå cuøng ñoïc ,ñoïc vaøi laàn ñeán chuaån . -Taäp theå cuøng voã -Taäp theå thöïc hieän ,chia 2 nhoùm ,1 haùt ,1 voã tay vaø ngöôïc laïi. Vaøi caù nhaân vaø ngöôïc laïi . -6- Năm học 2013 - 2014 - GV.Nhaän xeùt tieát hoïc ,öu khuyeát ñieåmcaù nhaân taäp theå. - Caùc em hoïc thuoäc baøi haùt vaø keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. Ngaøy daïy:01/10/2013 Tieát 4 : OÂân taäp baøi haùt :- Môøi baïn vui muùa ca Troø chôi theo baøi ñoàng dao “Ngöïa oâng ñaõ veà” I Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn - Tham gia troø chôi II.Ñoà duøng daïy hoïc : - Nhaïc cuï ,thanh phaùch ,song loan, 1 vaøi thanh que giaû ñeå laøm ngöïa ,roi ngöïa - GV chuaån bò troø chôi “Ngöïa oâng ñaõ veà” III.Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1.Khôûi ñoäng: -Haùt vui taäp theå baøi yeâu thích. 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Goïi 2-3 hoïc sinh - Haùt thuoäc baøi Môøi baïn vui muùa ca . -Voã tay theo tieát taàu lôøi ca . * Nhaän xeùt : Nhaän xeùt ghi ñieåm khích leä. 3.Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi : - OÂân taäp baøi “Môøi baïn vui muùa ca” vaø chôi troø chôi Ñoàng dao “Ngöïa oâng ñaõ veà” + Hoïc sinh nam:Mieäng ñoïc ñoàng dao ,hai chaân keïp que vaøo ñaàu goái (giaû laøm + Hoïc sinh nöõ : Moät tay caåm roi ngöïa,1 tay giaû nhö naém cöông ngöïa,2 chaân chuyeån ñoäng nhö naém cöông ngöïa vaø quaát roi cho ngöïa phi nhanh . - Ñoïc caâu ñoàng dao Nhong nhong nhong ngöïa oâng ñaõ veà, caét coû boà ñeà cho ngöïa oâng aên”theo tieát taáu sau” : Caùc hoaït ñoäng . GV: Trương Thị Mai Hương -7- Năm học 2013 - 2014 T/G Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 10 p * Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca. * Muïc tieâu : Naâng cao chaát löôïng baøi haùt. CTH; Taäp theå -Haùt laïi baøi haùt keát hôïp voã tay Vöøa haùt vöøa voã tay,taäp theå Chia nhoùm 1 nhoùm haùt,1 nhoùm voã tay,vaø ngöôïc -Toå chöùc cho hoïc sinh bieãu dieãn laïi. tröôùc lôùp. Toå,nhoùm . Kieåm tra . - Khuyeán khích hoïc sinh bieåu dieãn Khen khích leä . - Keát luaän : Hoïc sinh tieáp thu baøi toát . * Hoïat ñoäng 2: Troø chôi ñoàng 20 p dao,ngöïa oâng ñaõ veà *Muïc tieâu :Toå chöùc troø chôi sinh ñoäng - HS laéng nghe - Giôùi thieäu troø chôi - Taäp theå ñoïc vaøi laàn. - Taäp ñoïc caâu ñoàng dao cho ñuùng Gheùp tieát taáu vaøi lôøi. ttaáu - Ñoïc maãu vaøi laàn (goõ phaùch) - Cho hoïc sinh ñoïc lôøi tröôùc ,gheùp vaøo goõ tieát taáu. - Nhoùm cöôõi ngöïa,nhoùm goõ - Cho hoïc sinh thöïc hieän. phaùch ,nhoùm goõ song loan,nhoùm goõ - Gheùp lôøi vaø tieát taáu vaøo troø troáng. chôi. - Chia nhoùm - Tieán haønh troø chôi . Keát luaän :Hoïc sinh bieát theâm troø chôi daân gian 4/ Cuûng coá: - Hoûi teân baøi haùt ,teân taùc giaû .? GV: Trương Thị Mai Hương -8- Năm học 2013 - 2014 - Hoûi teân goïi troø chôi hoâm nay ? IV Hoaït ñoäng noái tieáp - GV.Nhaän xeùt tieát hoïc ,öu khuyeát ñieåm caù nhaân taäp theå. - Caùc em hoïc thuoäc baøi haùt vaø keát hôïp goõ ñeäm theo phaùc Ngaøy daïy:10/10/2013 Tieát 5: OÂn taäp hai baøi haùt: - QUE HƯƠNG TƯƠI ĐẸP - MỜI BẠN VUI MÚA CA I.Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt - Bieát haùt ,keát hôïp vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn II.Ñoà duøng daïy hoïc : -Nhaïc cuï ,thanh phaùch ,song loan, vaøi thanh que giaû ñeå laøm ngöïa ,roi ngöïa . III.Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1.Khôûi ñoäng: - Haùt vui taäp theå . 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi 2-3 hoïc sinh - Haùt thuoäc baøi Môøi baïn vui muùa ca . * Nhaän xeùt : 3./Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi :OÂn taäp 2 baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp vaø Môøi baïn vui muùa ca . b ) Caùc hoaït ñoäng : Thôøi löôïng Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 15 p * Hoaït ñoäng 1 :OÂn 2 baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp vaø Môøi baïn vui muùa ca. * Muïc tieâu : Cuûng coá naâng cao chaát löôïng baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp”vaø “ Môøi baïn vui muùa ca ”. CTH: -Laéng nghe . Cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt Queâ GV: Trương Thị Mai Hương -9- Năm học 2013 - 2014 15P höông töôi ñeïp Cho hoïc sinh haùt . - Giaùo vieân quan saùt söûa sai . - Kieåm tra . Baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca .Tieán haønh nhö treân . * Hoaït ñoäng 2 : Haùt+ goõ nhaïc cuï . * Muïc tieâu : Naâng cao chaát löôïng baøi haùt CTH: - Giaùo vieân baét gioïng .haùt ,vaø thöïc hieän goõ phaùch .cho hoïc sinh thöïc hieän theo . Kieåm tra . -Troø chôi cöôõi ngöïa theo baøi ñoàng dao “Ngöïa oâng ñaõ veà ”. - Cho hoïc sinh chôi laïi troø chôi -Thöïc hieän 2-3 nhoùm Laàn löôït töøng nhoùm . - Keát luaän :Tieát hoïc soâi ñoäng ,Troø chôi mang tính chaát daân gian. -Taäp theå haùt . -Toå ,nhoùm ,caù nhaân . -Haùt vaø goõ phaùch . -Keát hôïp nhuùn chaân nheï nhaøng . - Toå ,nhoùm ,caù nhaân .Taäp theå .3 nhoùm . -Taäp theå cuøng ñoïc - Nhoùm 5 baïn trai vaø 5 baïn gaùi Caàm roi quaát vaøo ngöïa 4./Cuûng coá : - Hoûi teân taùc giaû - Caù nhaân xung phong haùt 1 trong 2 baøi haùt IV Hoaït ñoäng noái tieáp - Taäp haùt laïi 2 baøi haùt vöøa haùt vöøa voã tay - Xem tröôùc baøi môùi, Nhaän xeùt :tieát daïy BHGD: Qua 2 baøi haùt vöøa oân giaùo duïc caùc em loøng yeâu toå quoác , phaûi haêng haùI trong vui chôi muùa haùt saân tröôøng,hoøa ñoàng vôùi caùc baïn GV: Trương Thị Mai Hương - 10 - Năm học 2013 - 2014 Ngaøy daïy:17/10/2013 Tieát 6 Hoïc haùt baøi : TÌM BẠN THÂN Nhaïc vaø lôøi :Vieät Anh I./Muïc tieâu: -Hoïc sinh bieát baøi haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi 1 cuûa baøi -Baøi haùt do nhaïc só Vieät Anh saùng taùc(teân thaät laø Ñaëng Trí Duõng) -Hoïc sinh bieát voã tay theo lôøi 1cuûa baøi haùt II./Ñoà duøng daïy hoïc : -Nhaïc cuï ,thanh phaùch ,song loan,troáng nhoû 1 vaøi thanh que giaû ñeå laøm ngöïa ,roi ngöïa . III./Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1./Khôûi ñoäng: -Luyeän gioïng :Mi ,Meâ ,Ma ,Moâ ,Mu . 2/Kieåm tra baøi cuõ : -Goïi 1 vaøi hoïc sinh haùt 1trong 2 baøi -Queâ höông töôi ñeïp + taùc giaû . -Môøi baïn vui muùa ca + voã tay . 3./Baøi môùi : Hoïc haùt baøi “Tìm baïn thaân” Nhaïc vaø lôøi :Vieät Anh Caùc hoaït ñoäng : Thôøi löôïng Hoaït ñoäng daïy * Hoaït ñoäng 1 :Daïy haùt baøi Tìm baïn thaân lôøi 1. * Muïc tieâu : Giôùi thieäu baøi haùt môùi . CTH: -Giaùo vieân haùt maãu . - Caùc em thaáy baøi haùt naøy coù hay khoâng . GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc 15p Chuù yù . HS traû lôøi - 11 - Năm học 2013 - 2014 15P -Vaø baây giôø ,chuùng ta cuøng haùt vaø ñi tìm nhöõng ngöôøi baïn cuûa mình nha. * Daïy haùt : -GV haùt maãu laàn 2 ,goõ phaùch . -Chia baøi haùt thaønh töøng caâu roài baét gioïng . -Haùt noái töøng caâu ,trong quaù trình daïy. - GV quan saùt söûa sai. -Kieåm tra . * Keát luaän :Hoaøn thaønh ñöôïc lôøi 1 baøi haùt . * Hoaït ñoäng 2 : Voã tay vaø ñeäm theo phaùch . * Muïc tieâu :Daïy goõ ñeäm theo phaùch CTH: -GV thöïc hieän maãu -Naøo ai ngoan ,ai xinh ai töôi . -Höôùng daãn hoïc sinh taäp töøng caâu . -Quan saùt söûa sai . -Kieåm tra . -Cho caû lôùp thöïc hieän laïi . Keát luaän g :Goõ phaùch chính xaùc . Chuù yù . Haùt töø ng caâu . Laàn löôït ñeán heát baøi . Toå,nhoùm ,caù nhaân . Quan saùt .töøng caâu . Thöïc hieän theo höôùng daãn . Toå ,nhoùm ,caù nhaân . Goõ phaùch . 4./Cuûng coá: -Hoûi teân taùc giaû,baøi haùt -Cho HS xung phong haùt. IV Hoaït ñoäng noái tieáp -Haùt laïi baøi haùt vöøa haùt vöøa voã tay - Xem tröôùc baøi môùi. - Nhaän xeùt :tieát daïy BHGD:GD hoïc sinh tình thaân yeâu ñoaøn keát vôùi baïn beø GV: Trương Thị Mai Hương - 12 - Năm học 2013 - 2014 Ngaøy daïy 24/10/2013 Tieát 7 -Hoïc haùt: TÌM BẠN THÂN (tieáp theo) Nhaïc vaø lôøi :Vieät Anh I./Muïc tieâu: -Hoïc sinh haùt theo giai ñieäu vôùi ølôøi 1,lôøi 2cuûa baøi -Hoïc sinh haùt keát hôïp vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn II./Ñoà duøng daïy hoïc : -Nhaïc cuï ,thanh phaùch ,song loan,troáng nhoû 1 vaøi thanh que giaû ñeå laøm ngöïa ,roi ngöïa . III./Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1./OÅn ñònh lôùp: -Haùt vui baøi Tìm baïn thaân 2./Kieåm tra: -Goïi 3-4 HS -Haùt baøi Tìm baïn thaân + Teân taùc giaû. * Nhaän xeùt nheï nhaøng : 3./Baøi môùi :(30phuùt) a) Giôùi thieäu baøi: OÂn taäp baøi :Tìm Baïn Thaân . b)Caùc hoaït ñoäng : Thôøi löôïng 15 Hoaït ñoäng daïy * Hoaït ñoäng 1 : OÂn baøi haùt * Muïc tieâu:Cuûng coá naâng cao chaát löôïng baøi haùt .Hoïc tieáp lôøi 2 . CTH: -Cho hoïc sinh nghe giai ñieäu baøi haùt -Tìm baïn thaân,lôøi 1 vaø tieáp lôøi 2 . GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc -Laéng nghe . -Xung phong . - 13 - 15 p Năm học 2013 - 2014 Cho HS töï gheùp lôøi 2 cuûa baøi Tìm baïn -Haùt voã theo phaùch . thaân. -Cuøng haùt caû 2 lôøi. -Haùt lôøi 2 baøi haùt . Quan saùt söûa sai . -Kieåm tra toå nhoùm caù nhaân. Keát luaän : Tieáp thu linh hoaït . * Hoaït ñoäng 2 :Keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. * Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát vaøi ñoäng taùc minh hoaï . CTH -Chuù yù thöïc hieän theo yeâu caàu . - Giaùo vieân höôùng daãn . -Taäp laàn löôït töøng ñoäng taùc . - Chaân nhuùn theo nhòp ,tay vaãy veà phía tröôùc baét ñaàu töø tay traùi sang tay phaûi . -Voøng tay leân cao,taïo thaønh voøng troøn, nghieâng mình sang traùi ,roài sang phaûi ,nhuùn nhòp nhaøng theo nhòp “Tìm ñeán ñaây ,ta caàm tay”. -Hai tay voøng leân cao roài nhuùn chaân xoay troøn taïi choã “Muùa vui naøo”. -Vöøa haùt ,keáp hôïp phuï hoïa . - Quan saùt söûa sai . - Kieåm tra toå nhoùm. 4./Cuûng coá: -Hoûi teân taùc giaû,baøi haùt -Cho HS xung phong haùt. IV Hoaït ñoäng noái tteáp -Haùt laïi baøi haùt vöøa haùt vöøa voã tay - Daën HS xem tröôùc baøi môùi. - Nhaän xeùt :tieát daïy GV: Trương Thị Mai Hương - 14 - Năm học 2013 - 2014 Tieát :8 Ngaøy daïy:31/10/2013 Hoïc baøi haùt “Lyù caây xanh" Daân ca :Nam boä I./Muïc tieâu: -HS bieát ñaây laø moät baøi daân ca -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca -Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt II./Ñoà duøng daïy hoïc : Giaùo vieân : Ñaøn Hoïc sinh : Thanh phaùch III./Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1./OÅn ñònh lôùp:-Haùt vui baøi Tìm baïn thaân 2./Kieåm tra:-Goïi 1 vaøi hoïc sinh. -Haùt baøi Tìm baïn thaân “teân taùc giaû,keáthôïp vaân ñoäng phuï hoïa”. *Nhaän xeùt nheï nhaøng 3./Baøi môùi :(30phuùt) a) Giôùi thieäu baøi: * Giaùo vieân caàn bieát: “Lyù”ù laø nhöõng ñieäu haùt daân gian,raát phoå bieán ôû vuøng noâng thoân Nam boä coù raát nhieàu ñieäu lyù nhö : lyù caây boâng ,lyù con quaï,lyù ngöïa oâ ,lyù chieàu chieàu, b)Caùc hoaït ñoäng : Thôøi löôïng Hoaït ñoäng daïy GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc - 15 - Năm học 2013 - 2014 15 p * Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi Lyù caây xanh * Muïc tieâu :HS haùt ñuùng baøi haùt CTH: -GV haùt maãu laàn 1: -Sô toùm noäi dung : -Baøi haùt “Lyù caây xanh” mieâu taû söï soáng,töôi toát cho caây vaø nhöõng chuù chim ca hoùt líu lo cuøng vôùi caây cuõng nhö caùc em hoïc gioûi thì ñaït ñöôïc thaønh tích toát ñöôïc cha meï vaø thaày coâ yeâu thöông ,baïn beø yeâu meán. -GV haùt maãu laàn 2 ,goõ phaùch. * Daïy haùt : - Chia baøi haùt laøm 6 caâu nhoû. - Tröôùc khi daïy cho HS ñoïc lôøi ca ñeán thuoäc ,roài tieán haønh daïy haùt töøng caâu. - Chuù yù nhöõng choã haùt luyeán ,laùy nhö : ñaäu ,treân,líu. Giaùo vieân haùt maãu 1 caâu ,baét gioïng cho hoïc sinh haùt theo ,laàn löôït ñeán heát baøi . -Kieåm tra töøng phaàn. -Haùt caû baøi,GV goõ phaùch. * Keát luaän : Bieát theâm baøi Lyù cuûa Nam Boä . * Hoaït ñoäng 2 haùt keát hôïp voã tay 15 p * Muïc tieâu : Daïy goõ ñeäm theo phaùch CTH: -Vöøa haùt ,vöøa goõ theo phaùch,ñeäm nheï nhaøng khoâng nhanh,khoâng chaäm. -Höôùng daãn thöïc hieäân vaøi laàn. -Keát hôïp vöøa haùt,vöøa goõ phaùch. -Vöøa haùt + goõ phaùch . -Höôùng daãn HS haùt vaø nhuùn chaân GV: Trương Thị Mai Hương -HS laéng nghe. -Chuù yù . -Taäp theå cuøng ñoïc,laàn löôït töøng nhoùm ñoïc. -Taäp theå cuøng thöïc hieän. -Taäp theå. -Chuù yù . -1 nhoùm haùt,1 nhoùm goõ ñeäm (ñoåi laïi) 1 vaøi caù nhaân leân vöøa haùt ,vöøa goõ phaùch. 2 nhoùm - 16 - Năm học 2013 - 2014 nhòp nhaøng ,hai tay choáng ngang hoâng -1 nhoùm haùt + 1 nhoùm goõ phaùch . Keát Luaän :HS voã tay ñuùng theo nhòp 4./Cuûng coá: -Hoûi teân taùc giaû,baøi haùt -Cho HS xung phong haùt. IV Hoaït ñoäng noái tieáp -Haùt laïi baøi haùt vöøa haùt vöøa voã tay - Daën HS xem tröôùc baøi môùi. Ngaøy dạy : 07/11/2013 OÂn taäp baøi haùt“Lyù caây xanh.” Daân ca :Nam boä I./Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ñôn giaûn II./Ñoà duøng daïy hoïc : Giaùo vieân : Ñaøn Hoïc sinh :Thanh phaùch III./Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1./OÅn ñònh lôùp.- Haùt vui. 2./Kieåm tra: -Haùt baøi “Lyù caây xanh” -Teân taùc giaû. * Nhaän xeùt nheï nhaøng: 3./Baøi môùi :(30phuùt) a)GThieäu baøi:OÂn taäp baøi Lyù Caây Xanh daân ca Nam Boä. b) Caùc hoaït ñoäng : Thôøi löôïng Hoaït ñoäng daïy * Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt “Lyù caây xanh * Muïc tieâu :Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca CTH GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc 15 - 17 - Năm học 2013 - 2014 15 p -OÂn baøi haùt,cho haùt caû baøi,chuù yù nhöõng choã haùt luyeán ,laáy ñaø. -Vöøa haùt.vöøa goõ theo phaùch. -Vöøa haùt ,goõ theo tieát taáu lôøi ca. * Keát luaän :HS haùt vaø thuoäc lôøi ca * Hoaït ñoäng 2:Haùt vaø keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï * Muïc tieâu : Giuùp caùc em maïnh daïng hôn CTH: -Khuyeán khích hoïc sinh ,keát hôïp 1 vaøi ñoäng taùc. -Keát hôïp ñoäng taùc cuûa hoïc sinh.Giaùo vieân phaùt trieån theâm. -Thöïc hieän maãu vaøi laàn. -Thöïc hieän tröôùc lôùp. -Xung phong haùt+ vaän ñoäng . -Kieåm tra 1 vaøi caù nhaân. -Ñoïc theo thô baøi Lyù caây boâng . -Ñoïc maãu ,goõ theo tieát taáu. -Cho ñoïc ,goõ theo tieát taáu. -Kieåm tra vaøi laàn. -Coù theå aùp duïng 1 vaøi laàn. -Thô ngaén cho caùc em cuøng ñoïc ,(neáu coù thôøi gian) -Keát luaän :HS muùa chính xaùc -Nhaän xeùt : HS ñoïc thô ñuùng tieát taáu ,bieãu dieãn moät caùch maïnh daïn -Taäp theå,haùt + nhuùn chaân. -Coù theå xung phong . -Haùt+ vaän ñoäng . -Taäp theå. -Chuù yù . Nhoùm ñoïc,nhoùm goõ. -Caù nhaân. -Taäp theå. -Coù theå xung phong . 4./Cuûng coá: -Hoûi teân taùc giaû,baøi haùt -Cho HS xung phong haùt. IV Hoaït ñoäng noái tieáp -Haùt laïi baøi haùt vöøa haùt vöøa voã tay - Daën HS xem tröôùc baøi môùi. GV: Trương Thị Mai Hương - 18 - Năm học 2013 - 2014 Ngaøy daïy: 14/11/2013 Tieát 10 OÂn Taäp 2 Baøi Haùt: TÌM BAÏN THAÂN LYÙ CAÂY XANH I./Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi haùt -Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt -Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ñôn giaûn II./Ñoà duøng daïy hoïc * Giaùo vieân:Nhaïc cuï goõ ñôn giaûn,ñaøn * Hoïc sinh: phaùch III./Hoaït ñoäng daïy hoïc. 1./Khôûi ñoäng -Haùt vui. 2./Kieåm tra: -Haùt baøi: “ Lyù caây xanh”+ taùc giaû. -Noùi thô theo tieát taáu. * Nhaän xeùt nheï nhaøng : 3./Baøi môùi :(30phuùt) a) Giôùi thieäu baøi:OÂn taäp baøi Lyù Caây Xanh daân ca Nam Boä. b) Caùc hoaït ñoäng : T.löôïng 15 p Hoaït ñoäng daïy * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi Tìm baïn thaân * Muïc tieâu :Giuùp HS haùt ñuùng giai GV: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng hoïc - 19 - Năm học 2013 - 2014 ñieäu vaø lôøi ca cuûa 2 baøi haùt CTH: - Giaùo vieân cho hoïc sinh xem tranh vaø ñoaùn teân baøi haùt + taùc giaû. - Giaùo vieân cho caû lôùp thöïc hieän laïi baøi haùt. - Giaùo vieân söûa chöõa nhöõng sai soùt vaø höôùng daãn caùc em phaùp aâm ngoïn ngaøng roõ lôøi. - Giaùo vieân kieåm tra. - Giaùo vieân Nhaän xeùt. - Giaùo vieân cho töøng nhoùm leân bieåu dieãn. * Keát luaän HS thuoäc baøi haùt ñuùng giai ñieäu * Hoaït ñoäng 2: OÂân taäp baøi” Lyù caây 15p xanh.”  Muïc Tieâu : Giuùp cho caùc haùt chính xaùc vaø thuoäc lôøi ca.  CTH - Hoïc sinh oân laïi baøi haùt coøn laïi. - Giaùo vieân cho hoïc cho caû lôùp thöïc hieän. keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. - Giaùo vieân höôùng daãn caùc em haùt roõ lôøi phaùp aâm chuaån. - Giaùo vieân cho hoïc sinh taäp ñoïc thô 4 chöõ theo tieát taáu cuûa baûi hat (nhö höôùng daãn ôû tieát 9). - Giaùo vieân kieåm tra. 4./Cuûng coá: -Hoûi teân taùc giaû,baøi haùt -Cho HS xung phong haùt. IVHoạt động nối tiếp -Haùt laïi baøi haùt vöøa haùt vöøa voã tay - Daën HS xem tröôùc baøi môùi. GV: Trương Thị Mai Hương - hoïc sinh xem tranh vaø traû lôøi. - hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi toå nhoùm caù nhaân. - Hoïc sinh bieåu dieãn. -HS thöïc hieän,“Lyù caây xanh.” - Hoïc sinh thöïc hieän,theo nhoùm ,toå. - Goïi toå nhoùm caù nhaân.ñoïc thô - 20 -
- Xem thêm -