Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 Ngµy so¹n:.................. TiÕt 1: N¨m häc: 2010 - 2011 Ngµy dËy:.................... Häc bµi h¸t: quª h¬ng t¬I ®Ñp D©n ca Nïng §Æt lêi: Anh Hoµng I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca - H¸t ®ång ®Òu râ lêi. - BiÕt bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp lµ d©n ca cña d©n téc Nïng * TÝch hîp néi dung häc tËp vµ lµm theo tÊm gi¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh - Gi¸o dôc Hs lßng yªu Tæ quèc, yªu ®ång bµo theo n¨m diÒu B¸c dËy II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t: Bµi Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Giíi thiÖu bµi: H«m nay C« sÏ giíi thiªu víi líp m×nh mét bµi h¸t víi chñ ®Ò ca ngîi t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc ...... - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t. -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g×? - Gv h¸t mÉu. -Gv híng dÉn Hs ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu lêi ca. - D¹y h¸t tõng c©u: C©u 1 : Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp. + Gv h¸t mÉu. + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 1 cho Hs h¸t. + Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). C©u 2 : §ång lóa xanh nói rõng ngµn c©y. + Gv h¸t mÉu. + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 2 cho Hs h¸t. + Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2. - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2. C©u 3:Khi mïa xu©n th¾m t¬i ®ang trë vÒ. + Gv h¸t mÉu. + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 3 cho Hs h¸t. + Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). C©u 4 : Ngµn lêi ca vui mõng…quª h¬ng. + Gv h¸t mÉu. + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 4 cho Hs h¸t. + Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4. Vò Thuý Hµ 1 - 3 Hs biÓu diÔn . - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi . - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi. - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi. - Gv nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹. - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp… x x x x N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Tæ h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i. - Gv cho Hs võa h¸t võa nhón ch©n nhÞp nhµng. - Hs biÓu diÔn. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . 4. Cñng cè : -? Qua néi dung bµi h¸t mét em h·y cho co biÕt : Bµi h¸t ®· gi¸o dôc chóng ta ®iÒu g× ? ( Bµi h¸t gi¸o dôc chóng em lßng yªu Tæ quèc, yªu ®ång bµo theo n¨m diÒu B¸c dËy ) - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc thuéc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt tiÕt häc . Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 2: «n tËp bµi h¸t: quª h¬ng t¬I ®Ñp I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - TËp biÓu diÔn bµi h¸t . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 2 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn l¹i bµi h¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Vò Thuý Hµ 2 Ho¹t ®éng cña häc sinh - 2 Hs biÓu diÔn . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Gv ®µn cho Hs h¸t . - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv vËn ®éng phô ho¹ mÉu . - Gv híng dÉn Hs tõng ®éng t¸c ®ång thêi thùc hµnh cïng hs . -Gv cho Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) . - Gv cho nhãm, tæ h¸t vµ vËn ®éng . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vËn ®éng phô ho¹ vµ ngîc l¹i . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn theo c¸c h×nh thøc: §¬n ca, tèp ca. - Gv nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm . - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo tiÕt tÊu vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ). - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - Gv nhËn xÐt . N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs h¸t . - Bµn, nhãm h¸t . - Hs quan s¸t. - Hs quan s¸t vµ vËn ®«ng. - Hs h¸t vµ v©n ®éng - Nhãm, tæ thùc hiÖn. - Tæ thùc hiªn. - Hs biÓu diÔn. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - Tæ thùc hiªn. - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc thuéc bµi h¸t,tËp l¹i c¸c ®éng t¸c móa cho ®Òu vµ ®Ñp. - Xem tríc lêi ca bµi h¸t “ Mêi b¹n vui móa ca” giê sau häc. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc . =====&===== Vò Thuý Hµ 3 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 N¨m häc: 2010 - 2011 Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 3 : Häc BµI h¸t : mêi b¹n vui móa ca Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - BiÕt bµi h¸t '' Mêi b¹n vui móa ca'' lµ mét s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 2 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn l¹i bµi h¸t “Quª h¬ng t¬i ®Ñp”. - Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t : Bµi Mêi b¹n vui móa ca. - Giíi thiÖu bµi. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Chim ca lÝu lo. Hoa nh ®ãn chµo . + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn giai ®iÖu c©u1 cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : BÇu trêi xanh níc long lanh. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 2 cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : La la l¸ la, la la l¸ lµ. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn giai ®iÖu c©u3 cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Mêi b¹n cïng vui m¸u vui ca.7 + Gv h¸t mÉu . Vò Thuý Hµ 4 Ho¹t ®éng cña häc sinh - 2 hs biÓu diÔn . - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 4 cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®ªm. - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. Chim ca lÝu lo. Hoa nh ®ãn chµo. x x xx x x xx - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. Chim ca lÝu lo. Hoa nh ®ãn chµo. x x x x x x x x - Gv cho Hs võa h¸t võa nhón ch©n nhÞp nhµng. - Gv goi 1 nhãm Hs lªn b¶ng biÓu diÔn tríc líp. - Gv nhËn xÐt , tuyªn d¬ng. N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Tæ h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo tiªt tÊu lêi ca. - Hs biÓu diÔn. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc thuéc bµi h¸t. -VÒ nhµ xem l¹i bµi h¸t,t×m 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t giê sau «n tËp. - Gv nhËn xÐt giê häc . Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:................... TiÕt 4 : - «n tËp bµi h¸t : Mêi b¹n vui móa ca - Trß ch¬I theo bµi ®ång dao: Ngùa ¤NG ®· vÒ I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - TËp biÓu diÔn vµ vËn ®éng phô ho¹. - §äc bµi ®ång dao Ngùa «ng ®· vÒ ®Ó tËp luyÖn vÒ mét ©m h×nh tiÕt tÊu. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Vò Thuý Hµ 5 Ho¹t ®éng cña häc sinh Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 N¨m häc: 2010 - 2011 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 2 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn bµi h¸t “Mêi b¹n vui móa ca”. - Gv nhËn xÐt,®¸nh gi¸. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : Mêi b¹n vui móa c - Gv ®µn cho Hs h¸t . - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô hoa. - Gv cho nhãm, bµn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - Gv söa sai cho Hs( nÐu cã ). - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn vµ nhón theo nhÞp 2 . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : Trß ch¬i theo bµo ®ång dao: Ngùa «ng ®· vÒ. - Gv cho hs tËp ®äc c©u ®ång dao theo ®óng tiÕt tÊu: Nhong nhong nhong ngùa «ng cá Bå §Ò ®· vÒ cho ngùa «ng - 2 hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Hs h¸t . - Bµn, nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch . - Thùc hiÖn - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Hs biÓu diÔn . - Hs ®äc c©u ®ång dao theo tiÕt tÊu. c¾t ¨n . - Gv chia líp thµnh tõng nhãm võa ®äc lêi ®ång - Nhãm ®äc vµ ch¬i trß ch¬i. dao võa ch¬i trß ch¬i. - Gv chia líp thµnh nhiÒu nhãm: Nhãm cìi - Hs thùc hiÖn . ngùa, nhãm gâ ph¸ch, nhãm gâ trèng. - Gv nhËn xÐt. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc thuéc bµi h¸t. - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt tiÕt häc . Vò Thuý Hµ 6 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 N¨m häc: 2010 - 2011 ****************** Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 5 : «n tËp 2 bµi h¸t : - quª h¬ng t¬I ®Ñp - Mêi b¹n vui móa ca I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - BiÕt kÕt hîp võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch . - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - BiÕt h¸t kÕt hîp trß ch¬i. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : Quª h¬ng t¬i ®Ñp . - Gv ®µn cho Hs h¸t bµi h¸t . - Gv cho nhãm, bµn h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp bµi h¸t : Mêi b¹n vui móa ca. Vò Thuý Hµ 7 Ho¹t ®éng cña häc sinh - Hs h¸t tËp thÓ. - Hs hat theo nhãm, bµn. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Hs biÓu diÔn . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . - Gv cho nhãm, bµn h¸t . - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo tiÕt tÊu vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt. * Ho¹t ®éng 3 : Trß ch¬i cìi ngùa theo bµi ®ång dao Ngùa «ng ®· vÒ . - Gv cho hs ®äc l¹i bµi ®ång dao theo tiÕt tÊu: - Gv cho tæ, bµn, nhãm ®äc . - Gv cho c¸c nhãm ®äc vµ ch¬i trß cìi ngùa. - Gv nhËn xÐt . N¨m häc: 2010 - 2011 - Nhãm, bµn h¸t . - Tæ h¸t vµ gâ theo tiÕt tÊu. - Thùc hiÖn - Hs biÓu diÔn . - Hs ®äc bµi ®ång dao theo tiÕt tÊu . - Tæ, bµn, nhãm ®äc. - Hs ch¬i trß ch¬i. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc thuéc bµi h¸t. - Xem tríc lêi ca bµi h¸t “T×m b¹n th©n”. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc . =====&===== Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 6 : Vò Thuý Hµ Häc BµI h¸t: t×m b¹n th©n Nh¹c vµ lêi: ViÖt Anh 8 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 N¨m häc: 2010 - 2011 I. Môc tiªu: - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi 1 cña bµi. - Hs biÕt bµi h¸t T×m b¹n th©n lµ s¸ng t¸c cña t¸c gi¶ ViÖt Anh (Tªn thËt lµ §Æng TrÝ Dòng). - Hs biÕt vç tay vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t : Bµi T×m b¹n th©n( lêi 1). - Giíi thiÖu bµi: LÇn ®Çu tiªn ®Õn trêng häc, ai còng muèn kÕt b¹n víi nhiÒu b¹n míi. ë trêng häc, b¹n nµo còng ngoan ngo·n, xinh t¬i, thËt lµ dÔ mÕn, dÔ th©n. Bµi h¸t T×m b¹n th©n c¸c em häc sau ®©y sÏ nãi lªn ®iÒu ®ã. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Nµo ai ngoan ai xinh ai t¬i. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Nµo ai yªu nh÷ng ngêi b¹n th©n. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : T×m ®Õn ®©y ta cÇm tay. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Móa vui nµo ! + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . * Ho¹t ®éng 2: Vç tay vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv híng dÉn Hs vç tay ®Öm theo ph¸ch. Vò Thuý Hµ 9 - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ vç tay theo ph¸ch. Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 Nµo ai ngoan ai xinh ai t¬i… x x x N¨m häc: 2010 - 2011 x - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv híng dÉn Hs gâ ®Öm theo ph¸ch . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn ch©n nhón nhÞp 2 . - Gv nhËn xÐt . - Tæ h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 7 : Häc BµI h¸t : t×m b¹n th©n (tiÕp theo) Nh¹c vµ lêi: ViÖt Anh I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc c¶ lêi 1, lêi 2. - Hs thùc hiÖn ®îc vµi ®éng t¸c phô ho¹. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - ChuÈn bÞ vµi ®éng t¸c phô ho¹. III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò. - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t : Bµi T×m b¹n th©n (lêi 2). - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . Vò Thuý Hµ 10 Ho¹t ®éng cña häc sinh - 3 Hs biÓu diÔn. - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv cho Hs h¸t l¹i lêi 1. - Gv cho nhãm, bµn h¸t l¹i lêi 1. - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Råi tung t¨ng ta ®i bªn nhau. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : B¹n th©n yªu ta cßn ë ®©u. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : T×m ®Õn ®©y ta cÇm tay. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Móa vui nµo ! + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). * Ho¹t ®éng 2: Day h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - Gv vËn ®éng phô ho¹ mÉu . - Gv híng dÉn Hs tõng ®éng t¸c ®ång thêi thùc hµnh cïng hs . - Gv cho Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) . - Gv cho nhãm, tæ h¸t vµ vËn ®éng . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vËn ®éng phô ho¹ vµ ngîc l¹i . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t lêi 1. - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs quan s¸t. - Hs thùc hiÖn. - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Nhãm, tæ thùc hiÖn. - Tæ thùc hiÖn. - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Vò Thuý Hµ 11 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 N¨m häc: 2010 - 2011 =====&===== Ngµy so¹n:................... Ngµy dËy:.................... TiÕt 8 : Häc BµI h¸t : lÝ c©y xanh I. Môc tiªu : - BiÕt bµi LÝ c©y xanh lµ mét bµi d©n ca Nam Bé. - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - H¸t ®ång ®Òu, râ lêi. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò. - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t : Bµi LÝ c©y xanh. - Giíi thiÖu bµi: LÝ lµ nh÷ng ®iÖu h¸t d©n gian rÊt phæ biÕn ë c¸c vïng n«ng th«n Nam Bé. LÝ c©y xanh lµ mét trong hµng tr¨m bµi LÝ ®îc nh©n d©n s¸ng t¸c vµ lu truyÒn qua nhiÒu thÕ hÖ. Bµi LÝ c©y xanh cã giai ®iÖu méc m¹c, gi¶n dÞ, lêi ca ®îc h×nh thµnh tõ c©u th¬ lôc b¸t: C©y xanh th× l¸ còng xanh Chim ®Ëu trªn cµnh chim hãt lÝu lo. - Gv cho Hs quan s¸t tranh. - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : C¸i c©y xanh xanh … còng xanh. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Chim ®Ëu trªn cµnh … lÝu lo. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . C©u 3 : LÝu lo lµ lÝu lo. Vò Thuý Hµ D¢N CA NAM Bé 12 - 3 Hs biÓu diÔn. - Hs theo dâi - HS nghe - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t lêi 1. - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : LÝu lo lµ lÝu lo. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹. - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Hs theo dâi vµ thùc hiÖn. x x x x x x x x - Gv cho Hs ®øng h¸t vµ kÕt hîp vËn ®éng. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Gv cho Hs ®äc l¹i c©u lôc b¸t: - Hs biÓu diÔn . C©y xanh th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh chim hãt lÝu lo. - Gv nhËn xÐt 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ Ngµy dËy:.................... TiÕt 9 : Ngµy so¹n:.................. - «n tËp bµi h¸t : lÝ c©y xanh - TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu I. Môc tiªu : - C¸c em thuéc lêi ca, h¸t ®óng giai ®iÖu. - TËp tr×nh diÔn bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - TËp nãi th¬ theo ©m h×nh tiÕt tÊu bµi h¸t LÝ c©y xanh. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Su tÇm mét sè bµi th¬ 4 ch÷. III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Vò Thuý Hµ 13 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn N¨m häc: 2010 - 2011 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò . 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : LÝ c©y xanh. - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv cho Hs ®äc l¹i c©u lôc b¸t: C©y xanh th× l¸ còng xanh Chim ®Ëu trªn cµnh chim hãt lÝu lo. - Gv ®µn cho Hs h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp, tiÕu tÊu lêi ca. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp, tiÕt tÊu. - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp nhón ch©n theo nhÞp. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn vµ nhón theo nhÞp 2 . * Ho¹t ®éng 2 : TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu. - Gv cho Hs tËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu: - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch . - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch . - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Hs biÓu diÔn . - Hs ®äc c©u ®ång dao theo tiÕt tÊu. - Gv cho Hs nãi theo tiÕt tÊu trªn b»ng chÝnh - Nhãm ®äc vµ ch¬i trß ch¬i. lêi ca cña bµi LÝ c©y xanh: C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. - Tõ ©m h×nh tiÕt tÊu trªn, gv cho Hs vËn dông - Hs thùc hiÖn . ®äc nh÷ng c©u th¬ kh¸c: Võa ®i võa nh¶y Lµ anh s¸o xinh …. Hay chao ®íp måi Lµ chim chÌo bÎo. - Gv cho Hs ®äc ®ång thanh ®o¹n th¬ trªn, sau ®ã ®äc th¬ kÕt hîp gâ theo ©m h×nh tiÕt tÊu: - Gv cho Hs ®äc th¬ vµ gâ ®Öm theo nhÞp 2: Võa ®i võa nh¶y. Lµ anh s¸o xinh. x x x x - Tõ c¸ch ®äc tiÕt tÊu trªn, gv cho Hs vËn dông ®Ó ®äc c¸c c©u th¬ kh¸c: Chó bÐ lo¾t cho¾t C¸i x¾c xinh xinh Vò Thuý Hµ 14 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 C¸i ch©n tho¨n tho¾t C¸i ®Çu ghªnh nghªnh… N¨m häc: 2010 - 2011 4. Cñng cè : ? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo. - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 10 : «n tËp 2 bµi h¸t - T×m b¹n th©n - lÝ c©y xanh I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay (hoÆc gâ) ®Öm theo ph¸ch hoÆc ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - BiÕt ®äc th¬ theo tiÕt tÊu cña bµi LÝ c©y xanh. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét sè nh¹c cô gâ ®¬n gi¶n. III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : T×m b¹n th©n. - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv ®µn cho Hs h¸t bµi h¸t . - Gv cho nhãm, bµn h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo tiÕt tÊu vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . Vò Thuý Hµ 15 - 3 Hs biÓu diÔn . - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu . - Thùc hiÖn - Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Hs biÓu diÔn . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp bµi h¸t : LÝ c©y xanh. - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . - Gv cho nhãm, bµn h¸t . - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs h¸t . - Nhãm, bµn h¸t . - Tæ h¸t vµ gâ theo ph¸ch . - Thùc hiÖn - Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - Gv cho hs tËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu cña bµi h¸t. - Hs tËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu. - Gv cho hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Gv nhËn xÐt giê häc . =====&===== Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... Vò Thuý Hµ 16 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 N¨m häc: 2010 - 2011 TiÕt 11 : Häc BµI h¸t: ®µn gµ con NH¹C: PHI-LÝP-PEN- C¤ LêI: VIÖT ANH I. Môc tiªu : - Hs biÕt bµi h¸t §µn gµ con do nh¹c sÜ ngêi Nga tªn lµ Phi-lÝp-pen-c« s¸ng t¸c. - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - Hs h¸t ®ång ®Òu, râ lêi. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t : Bµi §µn gµ con. - Giíi thiÖu bµi . - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Tr«ng kia ®µn gµ … trong vên. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Cïng t×m måi ¨n … lon ton. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : Thãc v·i råi nhÆt … c¨ng diÒu. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Råi cïng nhau ta … kia ¬i. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv nhËn xÐt. * Ho¹t ®éng 2: Vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv híng dÉn Hs vç ®Öm theo ph¸ch. Tr«ng kia ®µn gµ con l«ng vµng Vò Thuý Hµ 17 Ho¹t ®éng cña häc sinh - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi . - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ goc ®Öm theo ph¸ch. Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 x x x x §i theo mÑ t×m ¨n trong vên … x x x x N¨m häc: 2010 - 2011 - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). - Gv cho nhãm, bµn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn ch©n nhón nhÞp 2. - Gv nhËn xÐt . - Tæ h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Thùc hiÖn - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Gv nhËn xÐt giê häc . =====&===== . Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 12 : «n tËp bµi h¸t : ®µn gµ con I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc 2 lêi bµi h¸t . - Hs tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - Hs thùc hiÖn mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp 2 lêi bµi h¸t : §µn gµ con. - ? Tríc khi vµo häc h¸t chóng ta ph¶i lµm g×? - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv ®µn cho Hs h¸t . Vò Thuý Hµ 18 Ho¹t ®éng cña häc sinh - 3 Hs biÓu diÔn . - Hs tr¶ lêi : LuyÖn thanh . - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vç tay theo tiÕt tÊu vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu. - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn vËn ®éng phô ho¹. - Gv vËn ®éng phô ho¹ mÉu . - Gv híng dÉn Hs tõng ®éng t¸c ®ång thêi thùc hµnh cïng Hs . - Gv cho Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) . - Gv cho nhãm, tæ h¸t vµ vËn ®éng . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vËn ®éng phô ho¹ vµ ngîc l¹i . - Gv nhËn xÐt. * Ho¹t ®éng 3: Hs biÓu diÔn. - Gv cho Hs lªn b¶ng võa h¸t võa vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca hoÆc võa h¸t võa vËn ®éng phô ho¹. - Gv nhËn xÐt. N¨m häc: 2010 - 2011 - Bµn, nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - Nhãm, bµn h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - Hs quan s¸t. - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Nhãm, tæ thùc hiªn. - Tæ thùc hiªn. - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ Vò Thuý Hµ 19 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c – 1 N¨m häc: 2010 - 2011 Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 13 : Häc BµI h¸t : s¾p ®Õn tÕt råi NH¹C Vµ LêI: HOµNG V¢N I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - Hs biÕt võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch, vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - Hs biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t : Bµi S¾p ®Õn tÕt råi. - Giíi thiÖu bµi. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : S¾p ®Õn tÕt råi ®Õn trêng rÊt vui. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : S¾p ®Õn tÕt råi vÒ nhµ rÊt vui. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : MÑ mua cho ¸o míi ... mõng ghª. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Mïa xu©n nay em ®· … «ng bµ. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) Vò Thuý Hµ 20 Ho¹t ®éng cña häc sinh - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . Trêng PTCS §¹i Thµnh
- Xem thêm -