Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 14

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trang 1 TUAÀN 1 Ngaøy daïy: TIEÁT 1 HOÏC BAØI HAÙT: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏ P ( Daâ n ca Nuø n g_ Ñaë t lôø i : Anh Hoaø n g ) ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Haùt ñoàng ñeàu, roõ lôøi. - Bieát baøi haùt laø daân ca cuûa daân toäc Nuøng. II. Chuaå n bò: - GV haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï, tranh aûnh. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt - Haùt maãu - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - Höôùng daãn hoïc sinh khôûi ñoäng gioïng - Daïy haùt töøng caâu, chia baøi haùt thaønh 5 caâu ( Moùc xích). Hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe - Hoïc sinh laéng nghe - Ñoïc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Khôûi ñoäng theo höôùng daãn - Haùt töøng caâu theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. Giaùo vieân - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay theo phaùch - Luyeän hoïc sinh voã tay ñeàu - Giaùo vieân haùt vaø thöïc haønh maãu ( Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp) ............................................................. Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh - Hoïc sinh chuù yù theo doõi - Hoïc sinh thöïc haønh voã tay - Quan saùt giaùo vieân laøm - Hoïc sinh thöïc haønh caû baøi( voã tay theo phaùch) Lớp 1 Trang 2 . Giaùo vieân baét nhòp cho hoïc sinh thöïc haønh. - Giaùo vieân chia nhoùm cho hoïc sinh thöïc haønh theo nhoùm. - Thöïc haønh caû lôùp - Hoïc sinh chia laøm 2 nhoùm ( nhoùm 1 haùt, nhoùm 2 voã tay). - Thöïc haønh caù nhaân vaøi em. Cuûng coá: - Giaùo vieân goïi vaøi em. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Haùt oân ôû nhaø cho thuoäc.  TUAÀN 2 Ngaøy daïy: TIEÁT 2 OÂN BAØI HAÙT: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏ P ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. II. Chuaå n bò: - Giaùo vieân chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. - Nhaïc cuï ( keøn melodion). III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt: “Queâ höông töôi ñeïp”. Giaùo vieân - Giaùo vieân ñaøn cho hoïc sinh nghe laïi giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Hoûi teân baøi haùt - Khôûi ñoäng gioïng. - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh -Hoïc sinh im laëng laéng nghe. - Noùi ñöôïc teân baøi haùt - Thöïc haønh caû lôùp - Caù nhaân ( vaøi em) – haùt theo nhoùm Lớp 1 Trang 3 oân * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoaï. Giaùo vieân - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay vaø nhuùn chaân theo nhòp 2. - Giaùo vieân thöïc hieän maãu - Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh tröôùc lôùp. - Giaùo vieân nhaän xeùt Hoïc sinh - Hoïc sinh nghe, quan saùt. - Laéng nghe - Hoïc sinh thöïc haønh theo giaùo vieân - Hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp. * HOAÏT ÑOÄNG III: Haùt keát hôïp voå tay theo tieát taáu lôøi ca. Giaùo vieân - Giaùo vieân thöïc haønh maãu Hoïc sinh - Hoïc sinh laéng nghe, quan saùt -Hoïc sinh thöïc haønh theo giaùo vieân - Thöïc haønh theo nhoùm Nhoùm 1: Haùt - Nhoùm 2: Voã tay ♫ ♫ ♫ Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp - Giaùo vieân chia nhoùm: 2 nhoùm. Cuûng coá: - Giaùo vieân goïi vaøi em khaù haùt laïi toaøn baøi keát hôïp muùa, voã tay theo tieát taáu. - Goïi 3 em moãi em thöïc haønh 1 kieåu. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Thöïc haønh baøi haùt ôû nhaø, keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa.  TUAÀN 3 Ngaøy daïy: TIEÁT 3 HOÏC BAØI HAÙT: MÔØ I BAÏ N VUI MUÙ A CA Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 4 ( Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân) ---------------------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Bieát baøi haùt cuûa nhaïc sæ Phaïm Tuyeân. II. Chuaå n bò: - GV haùt chuaån xaùc baøi haùt. - Nhaïc cuï : keøn melodion. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt ( Trích nhaïc caûnh: Meøo ñi caâu caù cuûa Nhaïc sæ Phaïm Tuyeân). - Haùt maãu - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - Luyeän gioïng: aâm a, i - Daïy haùt töøng caâu ngaén ( Moùc xích). Hoïc sinh -Hoïc sinh im laëng, laéng nghe - Traät töï, laéng nghe - Ñoïc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Ñoïc cao ñoä a,i vôùi 3 noát : Ñ -R-M - Haùt theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân, haùt ñeàu ñeán heát baøi. * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu vaø phaùch. Giaùo vieân - Laøm maãu ñoäng taùc voã tay theo phaùch - Haùt keát hôïp voã tay töøng phaùch cuûa lôøi ca. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt voã tay theo tieát taáu lôøi ca - Chia nhoùm Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh - Hoïc sinh nhìn xem giaùo vieân laøm - Thöïc haønh ñoäng taùc voã tay - Haùt keát hôïp voã tay theo töøng phaùch cuûa lôøi ca: ( Chim ca líu lo _ Hoa nhö ñoùn chaøo_ - Hoïc sinh theo doõi giaùo vieân laøm maãu vaø laøm theo giaùo vieân Chim ca líu lo, Hoa nhö ñoùn chaøo.... - Thöïc haønh töøng nhoùm. Lớp 1 Trang 5 Cuûng coá: - Giaùo vieân haùt toaøn baøi, ñeäm nhaïc. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt nhuùn chaân nhòp nhaøng - Caù nhaân ( vaøi em). Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Veà nhaø haùt laïi cho thuoäc.  TUAÀN 4 Ngaøy daïy: TIEÁT 4 OÂN BAØI HAÙT: MÔØ I BAÏ N VUI MUÙ A CA TROØ CHÔI : NGÖÏ A OÂ N G ÑAÕ VEÀ ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Taäp bieåu dieãn vaø vaän ñoäng phuï hoïa - Ñoïc ñuùng tieát taáu baøi ñoàng dao: Ngöïa oâng ñaõ veà. II. Giaù o vieâ n chuaå n bò: -Nhaïc cuï: keøn. - Moät vaøi thanh que - Thuoäc caâu ñoàng dao, naém vöõng troø chôi. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y - hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt ñaõ hoïc Giaùo vieân - Cho hoïc sinh nghe giai ñieäu baøi haùt ñaõ hoïc - Haùt laïi baøi haùt - Höôùng daãn hoïc sinh voã tay theo phaùch keát hôïp nhuùn chaân - Toå chöùc bieåu dieãn tröôùc lôùp Hoïc sinh - Nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc - Laéng nghe vaø haùt laïi - Thöïc haønh nhoùm voã tay, nhuùn chaân theo phaùch - Haùt ñôn ca, toùp ca. * HOAÏT ÑOÄNG II: Troø chôi: Ngöïa oâng ñaõ veà Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 6 Giaùo vieân - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caâu ñoàng dao theo tieát taáu . Hoïc sinh - Laéng nghe, quan saùt thöïc haønh maãu . - Ñoïc thuoäc caâu haùt -Hoïc sinh ñoïc - Nhoùm 1: ñoïc Nhoùm 2: voã tay - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc laïi nhieàu laàn cho thaïo - Chia nhoùm ñoïc - Höôùng daãn ñoïc keát hôïp voã tay theo tieát taáu - Höôùng daãn chôi troø chôi - Laøm ñoäng taùc ngöïa phi: + Tay traùi choáng hoâng + Tay phaûi vung veà tröôùc, nhuùn. Cuûng coá: - Nhaän xeùt troø chôi - Thöïc haønh caû lôùp cuøng giaùo vieân Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Haùt oân baøi haùt : Môøi baïn vui muùa ca. - Chôi troø chôi ôû nhaø.  TUAÀN 5 TIEÁT 5 Ngaøy daïy: OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏ P MÔØ I BAÏ N VUI MUÙ A CA ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca. Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 7 - Bieát keát hôïp vöøa haùt vöøa voã tay ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. - Bieát laøm ñoäng taùc phuï hoaï vaø troø chôi. II. Chuaå n bò: - GV haùt chuaån xaùc baøi haùt. - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt “ Queâ höông töôi ñeïp” Giaùo vieân - Ñaøn giai ñieäu - Baét nhòp - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay theo phaùch ( Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp) - Giaùo vieân laøm maãu: haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. Hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe, noùi ñuùng teân baøi haùt - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân ( caû lôùp) -Thöïc haønh caû lôùp – caù nhaân ( vaøi em) - Chia nhoùm: Nhoùm 1: haùt Nhoùm 2: voã tay theo phaùch - Caû lôùp thöc haønh * HOAÏT ÑOÄNG II: OÂn baøi haùt “ Môøi baïn vui muùa ca” Giaùo vieân - Ñaøn giai ñieäu - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay theo phaùch - Giaùo vieân laøm maãu haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu Hoïc sinh - Nghe nhaïc, noùi ñuùng teân baøi haùt - Haùt caû lôùp, caù nhaân ( Chim ca líu lo, hoa nhö ñoùn chaøo) - Thöïc hieän theo nhoùm ( 2 nhoùm) ( Chim ca líu lo, hoa nhö ñoùn chaøo) * HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi aâm nhaïc Giaùo vieân Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh Lớp 1 Trang 8 - Giaùo vieân laøm maãu: ñoïc theo tieát taáu • - Traät töï quan saùt giaùo vieân laøm maãu • Nhong nhong nhong ngöïa oâng ñaõ veà caét coû boà ñeà - Ñoïc thuoäc caâu tieát taáu cho ngöïa oâng aên. - Thöïc hieän laàn 2 keát hôïp voã tay - Höôùng daãn hoïc sinh laøm ñoäng taùc cöôõi ngöïa+ nhuùn - Thöïc hieän ñoïc keát hôïp vaän ñoäng - Thöïc haønh caû lôùp theo giaùo vieân - Hoïc sinh laøm cuøng giaùo vieân Cuûng coá – höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Giaùo vieân goïi vaøi em haùt oân hai baøi haùt. - Thöïc haønh caû lôùp troø chôi cöôõi ngöïa nhieàu laàn - Veà nhaø: Haùt oân 2 baøi haùt cho thuoäc.  TUAÀN 6 Ngaøy daïy: TIEÁT 6 HOÏC BAØI HAÙT: TÌM BAÏ N THAÂ N ( Lôø i 1 ) ------------ ------------- Nhaïc vaø lôøi :Vieät Anh I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi 1. - Bieát teân taùc giaû baøi haùt: Vieät Anh - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. II. Chuaå n bò: - Haùt chuaån xaùc baøi haùt - Tìm hieåu baøi haùt : Tieát taáu roän raøng, ñieäu ñeïp. Noùi veà tình baïn thaân aùi cuûa tuoåi thô. Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 9 III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt: Tìm baïn thaân Giaùo vieân -Giôùi thieäu baøi haùt ( ôû tröôøng, lôùp caùc em ai cuõng coù nhieàu baïn môùi raát deã meán….) - Ñaøn giai ñieäu - Haùt maãu - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc theo töøng caâu ngaén theo tieát taáu. - khôûi ñoäng gioïng: a,i - Daïy haùt töøng caâu (moùc xích ) - Chia nhoùm Hoïc sinh - Nghe, traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân - Laéng nghe - Ñoïc thuoäc töøng caâu theo tieát taáu - Thöïc haønh caû lôùp - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Thöïc haønh theo nhoùm ( 4 nhoùm ) * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. Giaùo vieân - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch ( Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi ) - Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh - Chia nhoùm Hoïc sinh - Quan saùt maãu. - Thöïc haønh caû lôùp , caù nhaân - 2 nhoùm : Nhoùm 1: haùt Nhoùm 2: Voã tay Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø: - Caû lôùp cuøng thöïc haønh keát hôïp voã tay. - Giaùo vieân giaùo duïc tình caûm: yeâu thöông giuùp ñôõ baïn Veà nhaø: Haùt laïi cho thuoäc.  TUAÀN 7 Ngaøy daïy: TIEÁT 7 HOÏC TIEÁP BAØI HAÙT: TÌM BAÏ N THAÂ N (Lôø i 2) Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 10 Nhaïc vaø lôøi :Vieät Anh ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu ( Thuoäc caû lôøi 1+ 2). - Hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc vaøi ñoäng taùc phuï hoaï II. Chuaå n bò: - Haùt chuaån xaùc lôøi 2 - Bieát vaøi ñoäng taùc phuï hoaï III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy haùt lôøi 2 Giaùo vieân - Phaân tích : lôøi 2 ( nhaïc ñieäu gioáng lôøi 1, khaùc lôøi ca) - Höôùng daãn ñoïc lôøi 2 theo tieát taáu - Khôûi ñoäng gioïng: - Baét nhòp Daïy töøng caâu cuûa lôøi 2 - Chia nhoùm Hoïc sinh - Laéng nghe - Ñoïc ñoàng thanh theo höôùng daãn Ñoïc cao ñoä: 3 aâm - caû lôùp haùt lai lôøi 1 - Haùt töøng caâu theo höôùng daãn - Hoïc sinh haùt theo nhoùm Nhoùm 1: haùt lôøi 1 Nhoùm 2: haùt lôøi 2 ( ñoåi laïi) * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp laøm ñoäng taùc Giaùo vieân - Höôùng daãn maãu ñoäng taùc phuï hoaï ( Nhuùn chaân theo phaùch, tay vaåy veà phía tröôùc : 2 caâu ñaàu) ( Hay tay giô cao naém vaøo nhau nghieâng ngöôøi sang 2 beân vaø xoay troøn: 2 caâu cuoái) - Höôùng daãn hoïc sinh keát hôïp töøng ñoäng taùc - Goïi vaøi em leân thöïc haønh Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh - Chuù yù quan saùt( traät töï, im laëng) - Laøm cuøng giaùo vieân ( caû lôùp) - thöïc haønh töøng nhoùm - Bieåu dieãn tröôùc lôùp Lớp 1 Trang 11 Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø: - Goïi vaøi em leân bieåu dieãn tröôùc lôùp Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc Veà nhaø: Thöïc hieän laïi.  TUAÀN 8 Ngaøy daïy: TIEÁT 8 HOÏC BAØI HAÙT: LYÙ CAÂ Y XANH ------------ ------------- ( Daân ca Nam Boä) I.Muï c tieâ u : - Bieát baøi Lyù Caây Xanh laø daân ca Nam Boä. - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca - Haùt ñoàng ñeàu, roû lôøi. II. Chuaå n bò: - Phaûi thuoäc baøi haùt - Nhaïc cuï, keøn Melodion, Tranh phong caûnh Nam Boä III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân -Giôùi thieäu baøi haùt : theå loaïi daân ca Nam Boä - Ñaøn giai ñieäu - Haùt maãu - Höôùng daãn ñoïc baøi haùt - Höôùng daãn khôûi ñoäng - Daïy töøng caâu ngaén noái tieáp ñeán heát Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh - Im laëng, theo doõi - Laéng nghe - Nghe, caûm nhaän - Ñoïc töøng caâu - Ñoïc aâm a, i ( theo 3 ñoä cao) - Haùt theo höôùng daãn Lớp 1 Trang 12 baøi. * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp vaän ñoäng. Giaùo vieân Hoïc sinh - Baét nhòp - Haùt caû lôùp - Chia nhoùm - Chia 2 nhoùm - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã phaùch Nhoùm 1: haùt ( Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh) Nhoùm 2: voã tay ( Ñoåi laïi) - Laøm maãu: haùt keát hôïp voã tay theo - Xem thöïc haønh maãu tieát taáu lôøi ca - Thöïc haønh nhoùm - Caù nhaân ( vaøi em) x x x x x x x x - Höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp vaän - Xem giaùo vieân thöïc haønh maãu ñoäng phuï hoaï ( giaùo vieân laøm maãu - Thöïc haønh caû lôùp tröôùc) ( Hai tay choáng hoâng, vöøa haùt vöøa choáng chaân: phaùch maïnh, nhuùn chaân - Töøng nhoùm bieåu dieãn tröôùc lôùp. traùi >< Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc sinh vaøi em haùt caù nhaân - Hoïc sinh ñoïc caâu thô luïc baùt ( caây xanh xanh thì laù cuõng xanh. Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo). - Veà nhaø haùt laïi cho thuoäc.  TUAÀN 9 TIEÁT 9 Ngaøy daïy: OÂN TAÄP BAØI HAÙT: LYÙ CAÂ Y XANH TAÄ P NOÙ I THÔ THEO TIEÁ T TAÁ U ------------ ------------- Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 13 I.Muï c tieâ u : - Caùc em thuoäc lôøi ca, haùt ñuùng giai ñieäu, taäp trình dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoa’ - Taäp noùi thô theo aâm hình tieát taáu baøi “ Lyù caây xanh”. II. Chuaå n bò: - Tranh phong caûnh Nam Boä - Nhaïc cuï, baêng nhaïc - Söu taàm 1 soá baøi thô ( 4 chöõ) III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn taäp baøi “ Lyù caây xanh” Giaùo vieân - Cho hoïc sinh xem tranh ( nhaéc laïi baøi Lyù caây xanh laø daân ca Nam Boä) - Höôùng daãn haùt caû lôùp ( Giaùo vieân söûa sai) sau ñoù taäp luyeän theo toå nhoùm. - Höôùng daãn haùt keát hôïp phuï hoaï - Cho hoïc sinh haùt keát hôïp goõ ñeäm - Cho hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp Hoïc sinh - Xem tranh , ñoïc caâu thô: Caây xanh… thì laù… - Haùt ñoàng thanh caû lôùp - Haùt theo nhoùm - Haùt keát hôïp nhuùn chaân voã tay theo phaùch… - Haùt caù nhaân 1 soá em * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. Giaùo vieân - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh noùi thô theo tieát taáu baèng lôøi ca cuûa baøi Lyù caây xanh Hoïc sinh - Ñoïc baøi Lyù caây xanh theo ñuùng tieát taáu Caùi caây xanh xanh……….. Cho caùc em vaän duïng ñeå ñoïc 1 soá caâu - Ñoïc theo giaùo vieân thô khaùc ( giaùo vieân ñoïc maãu, hoïc ( Vöøa ñi vöøa nhaûy laø chim cheøo beûo) sinh ñoïc theo keát hôïp voã tay) ( Chuù beù loaét choaét… Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø: Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 14 - Giaùo vieân cho caùc em haùt lai baøi Lyù caây xanh ( vöøa haùt vöøa voã tay nhòp nhaøng - Veà nhaø: Haùt thuoäc baøi haùt.  TUAÀN 10 TIEÁT 10 Ngaøy daïy: OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT: TÌM BAÏ N THAÂ N LYÙ CAÂ Y XANH ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch hoaëc tieát taáu. II. Chuaå n bò: - Nhaïc cuï ñeäm - Moät soá ñoäng taùc voå tay thaønh thaïo. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂân baøi haùt: Tìm baïn thaân Giaùo vieân - Giaùo vieân baét gioïng - Giaùo vieân nhaän xeùt - Giaùo vieân cho töøng nhoùm bieåu dieãn tröôùc lôùp. Hoïc sinh -Caû lôùp haùt oân baøi haùt ( keát hôïp voã tay caùc kieåu) -Keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ( caù nhaân + nhoùm). * HOAÏT ÑOÄNG II: OÂn baøi haùt: Lyù caây xanh. Giaùo vieân - Giaùo vieân baét gioïng - Giaùo vieân cho töøng nhoùm HT bieåu dieãn keát hôïp caùc ñoäng taùc phuï hoaï Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh -CaÛ lôùp oân taäp baøi haùt. - Haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu - Taäp noùi thô 4 chöõ… Lớp 1 Trang 15 Cuûng coá: - Giaùo vieân kieåm tra moät soá em. - Nhaän xeùt chaát löôïng gioïng haùt. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Haùt oân .  TUAÀN 11 Ngaøy daïy: TIEÁT 11 HOÏC BAØI HAÙT: ÑAØ N GAØ CON Nhaï c : Phi – líp – pen – coâ – Lôø i : Vieä t Anh ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Hoïc sinh bieát haùt: Ñaøn gaø con do nhaïc só ngöôøi Nga( Philippencoâ) saùng taùc nhaïc. - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Haùt ñoàng ñeàu, roû lôøi. II. Chuaå n bò: - Haùt chuaån xaùc: Ñaøn gaø con. - Nhaïc cuï: keøn melodion. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt - Haùt maãu - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - Höôùng daãn hoïc sinh haùt töøng caâu ( Giaùo vieân chia baøi haùt thaønh 2 lôøi) - Daïy lôøi 1 tieáp theo lôøi 2 Hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe - Nghe haùt - Ñoïc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Haùt theo giaùo vieân. -Döïa vaøo neàn nhaïc lôøi 1 ( haùt lôøi 2). * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. Giaùo vieân Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh Lớp 1 Trang 16 - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. - Theo doõi söûa sai. - Theo doõi giaùo vieân laøm maãu vaø voã tay ñeäm theo. Troâng kia ñaøn gaø con loâng vaøng Cuûng coá: - Hoïc sinh haùt laïi moät laàn ( vöøa haùt vöøa voå tay theo phaùch). Caû lôùp thöïc haønh theo maãu cuûa giaùo vieân. Caù nhaân vaøi em. Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc . Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Haùt oân cho thuoäc baøi haùt.  TUAÀN 12 Ngaøy daïy: TIEÁT 12 OÂN BAØI HAÙT: ÑAØ N GAØ CON ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Haùt ñoàng ñeàu, roû lôøi. II. Chuaå n bò: Giaùo vieân:-Haùt chuaån xaùc. -Nhaïc cuï. Hoïc sinh: - Duïng cuï goõ. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt: Ñaøn gaø con Giaùo vieân - Giôùi thieäu. - Haùt maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh khôûi ñoäng. - Ñoïc töøng caâu. - Haùt töøng caâu. Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe. - Hoïc sinh nghe nhaïc. - Thöïc haønh caû lôùp. - Ñoïc theo. - Haùt theo höôùng daãn. Lớp 1 Trang 17 * HOAÏT ÑOÄNG II: Voã tay theo phaùch. Giaùo vieân - Thöïc haønh maãu. Troâng kìa ñaøn gaø con loâng vaøng. Hoïc sinh - Voå tay theo caû lôùp. - Nghe nhaïc. - Thöïc haønh theo nhoùm. Cuûng coá: - Thöïc haønh haùt keát hôïp voã tay. Caù nhaân vaøi em. Caû lôùp. Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Veà nhaø taäp haùt laïi.  TUAÀN 13 TIEÁT 13 Ngaøy daïy: HOÏC BAØI HAÙT: Ï S AÉ P ÑEÁ N TEÁ T ROÀ I Nhaïc vaø lôì : øHoaøng Vaân ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca. - Hoïc sinh bieát vöøa haùt vöøa voå tay theo phaùch, voå tay theo tieát taáu lôøi ca. - Hoïc sinh bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng. II. Chuaå n bò: - Giaùo vieân: Haùt chuaån xaùc. baêng nhaïc, nhaïc cu.ï - Hoïc sinh: duïng cuï goõ. Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 18 III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y - hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân - Giôùi thieäu sô löôïc baøi haùt. - Haùt maãu ( ñeäm ñaøn). - Höôùng daãn ñoïc lôøi ca. - Chia laøm 4 caâu. - Höôùng daãn töøng caâu. - Höôùng daãn voå tieát taáu ôû caâu cuoái baøi. Hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe. - Hoïc sinh laéng nghe. - Ñoïc theo tieát taáu. - Haùt theo giaùo vieân. - Voã tay theo tieát taáu. / / / * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voå tay Giaùo vieân Hoïc sinh - Giaùo vieân laøm maãu ( haùt voã tay theo - Theo doõi phaùch). - Yeâu caàu - Hoïc sinh thöïc haønh theo nhoùm, caù - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã theo tieát nhaân, toáp ca bieåu dieãn tröôùc lôùp. taáu. - Höôùng daãn haùt keát hôïp nhuùn chaân Cuûng coá: - Choïn moät toáp leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. Nhaän xeùt tieát hoïc. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Veà nhaø haùt cho thuoäc.  TUAÀN 14 Ngaøy daïy: TIEÁT 14 OÂN BAØI HAÙT: Ï S AÉ P ÑEÁ N TEÁ T ROÀ I ------------ ------------- Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 19 I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca. - Hoïc sinh taäp bieåu dieãn baøi haùt. II. Chuaå n bò: - Nhaïc cuï - Tranh Teát - Duïng cuï goõ. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂân baøi haùt Giaùo vieân - Giaùo vieân ñeäm ñaøn - Haùt laïi - Yeâu caàu - Höôùng daãn haùt + goõ phaùch - Giaùo vieân theo doõi, söûa sai. Hoïc sinh - Nghe nhaïc - Theo doõi - Caû lôùp haùt - Thöïc haønh caû lôùp ( Thöïc haønh nhoùm) * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. Giaùo vieân - Giaùo vieân laøm maãu ñoäng taùc vaän ñoäng. - Yeâu caàu. - Ñeäm ñaøn. - Söûa sai, theo doõi. Hoïc sinh - Hoïc sinh chuù yù theo doõi. - Hoïc sinh laøm theo. - Haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc. Cuûng coá: - Choïn vaøi nhoùm leân bieåu dieån + ñoäng taùc phuï hoïa. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Veà nhaø haùt oân baøi.  TUAÀN 15 Ngaøy daïy: TIEÁT 15 Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc Lớp 1 Trang 20 OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT:- ÑAØ N GAØ CON - SAÉ P ÑEÀ N TEÁ T ROÀ I ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca. - Keát hôïp ñoäng taùc voå tay theo phaùch hoaëc vaän ñoäng phuï hoïa. - Taäp ñoïc thô 4 chöõ. II. Chuaå n bò: - Nhaïc cuï, duïng cuï goõ. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y - hoï c chuû yeá u : * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt: Ñaøn gaø con. Giaùo vieân Hoïc sinh - Haùt oân - Chæ ñònh - Haùt caû lôùp - Haùt caù nhaân - Caû lôùp - Laøm theo höôùng daãn - Höôùng daãn goõ theo phaùch X X X - Yeâu caàu X X X V - Haùt caû lôùp - Thöïc haønh nhoùm - Nhaän xeùt. * HOAÏT ÑOÄNG II: OÂn baøi haùt: “ Saép ñeán Teát roài” Giaùo vieân Hoïc sinh - Yeâu caàu - Laøm maãu ( ñaøn ñeäm) - Höôùng daãn goõ phaùch X X / X X / X - Höôùng daãn goõ tieát taáu - Yeâu caàu. - Haùt caû lôùp - Caù nhaân - Thöïc haønh caû lôùp _ caù nhaân X / X X / Giaùo aùn ñieän töû – Moân : AÂm nhaïc - Laøm theo giaùo vieân Lớp 1
- Xem thêm -