Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 ©m nh¹c 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy so¹n:22/8/2009 Ngµy d¹y: Thø năm, ngµy 27/8/2009 TiÕt 1 Häc h¸t: quª h¬ng t¬i ®Ñp ( D©n ca Nïng - §Æt lêi: Anh Hoµng) I.Yêu cầu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết vỗ tay và gõ đệm theo bài hát II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Nh¹c cô ®Öm, gâ ( song loan, thanh ph¸ch), m¸y nghe, b¨ng h¸t mÉu. - Tranh minh ho¹, ( NÕu cã) vÒ d©n téc Ýt ngêi thuéc vïng nói phÝa B¾c. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu . 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng tiÕn hµnh v× lµ bµi ®Çu tiªn 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. -Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe + Giíi thiÖu qua cho HS biÕt: - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu( GV võa ®Öm ®µn võa h¸t). Nghe b¨ng mÉu ( hoÆc nghe GV h¸t mÉu) - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi ca tõng c©u ng¾n ( bµi chia - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV lµm 5 c©u). -TËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t 2 – 3 lÇn ®Ó - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV. thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. Chó ý t thÕ ngåi h¸t ngay ng¾n. H¸t ng©n - Chó ý nh÷ng tiÕng cuèi cÊu h¸t øng víi trêng ®é tõng ®óng ph¸ch theo híng dÉn cña GV. nèt ®Ó nh¾c HS ng©n ®óng ph¸ch - Sau khi tËp xong bµi h¸t, cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó HS thùc hiÖn híng dÉn cña GV thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. + H¸t ®ång thanh. - Söa cho HS ( nÕu c¸c em h¸t cha ®óng yªu cÇu), nhËn + H¸t theo d·y, nhãm. xÐt. + H¸t c¸ nh©n *Ho¹t ®éng 2: h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa. - H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, sö - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay hoÆc gç ®Öm theo ph¸ch. dông c¸c nh¹c cô gâ: Song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá…. Theo híng dÉn cña GV Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp… x x x x - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - GV híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch ( mçi bªn gâ 2 ph¸ch) *Cñng cè – dÆn dß: - ¤n l¹i bµi h¸t theo híng dÉn cña GV - Cho HS «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo - Tr¶ lêi ph¸ch 1 lÇn tríc khi kÕt thóc tiÕt häc. + Bµi; Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, d©n ca cña d©n téc nµo? + D©n ca Nïng - Chó ý nghe GV nhËn xÐt, dÆn dß vµ ghi - NhËn xÐt chung ( khen thëng c¸c em thuéc lêi, gâ nhí ph¸ch vµ biÕt vËn ®éng phô häa nhÞp nhµng, ®óng yªu cÇu; nh¾c nhë c¸c em yªu cÇu trung trong tiÕt häc cÇn cè g¾ng h¬n). DÆn HS vÒ «n bµi h¸t võa tËp GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy so¹n: 6/9/2008 Ngµy d¹y: Thø năm, ngµy 10/9/2009 ©m nh¹c 1: TiÕt 2 «n tËp bµi Quª h¬ng t¬i ®Ñp I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ ( Song loan, thanh ph¸ch) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu . 1. æn ®Þnh tæ chøc, nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng1 : ¤n bµi h¸t quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe giai ®iÖu bµi - Hái HS tªn bµi h¸t võa ®îc nghe giai ®iÖu, ®ã lµ h¸t. d©n ca cña d©n téc nµo? - Tr¶ lêi: - HD HS «n l¹i bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc: + Tªn bµi h¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp + B¾t giäng cho HS h¸t + D©n ca cña d©n téc Nïng + §Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS. - H¸t theo híng dÉn cña GV + Cho HS h¸t vµ vç tay ®Öm theo ph¸ch + H¸t kh«ng cã nh¹c. - Híng dÉn HS ®øng h¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp + H¸t theo nh¹c ®Öm nhµng ( tiÕng quª bíc sang tr¸i nhón chôm hai + H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. ch©n, tiÕng bao bíc sang ph¶i) theo nhÞp 2 - H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa theo híng - Mêi HS lªn biÔu diÔn tríc líp. dÉn. - HS biÔu diÔn tríc líp:+ Tõng nhãm - NhËn xÐt: + C¸ nh©n *Ho¹t ®éng2: h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - GV h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu - Chó ý nghe vµ xem GV lµm mÉu -HS thùc hiÖn gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. + C¶ líp. + Tõng d·y, nhãm - NhËn xÐt ( cã thÓ mêi HS nhËn xÐt tríc khi GV + C¸ nh©n nhËn xÐt) - NhËn xÐt c¸c b¹n h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu *Cñng cè – DÆn dß lêi ca ( xem b¹n nµo, nhãm nµo thùc hiÖn -GV ®Öm ®µn cïng h¸t l¹i víi HS ®· häc. ( hoÆc ®óng, hay nhÊt, nhãm nµo cha ®Òu) më b¨ng mÉu ®Ó HS h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c) - NhËn xÐt ( khen c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm biÓu - HS thùc hiÖn ®óng híng dÉn. diÔn tèt, nh¾c nhë nh÷ng nhãm cha ®¹t cÇn cèg¾ng h¬n. - HS l¾ng nghe - DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp, tËp vâ tay ®óng ph¸ch vµ ®óng tiÕt tÊu lêi ca. Ghi nhí GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  TuÇn 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy so¹n: 12/9/2009 Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 14/9/2009  m nh¹c 1: TiÕt 3 Häc h¸t: Mêi b¹n vui móa ca ( Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn) I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát -Biết gõ đệm theo phách của bài hát. II. ChuÈn bÞ cña GV: - H¸t chuÈn x¸c bµi Mêi b¹n vui móa ca. - Nh¹c cô ®Öm, gâ ( song loan, thanh ph¸ch…), m¸y nghe, b¨ng h¸t mÉu III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu. 1. æn ®Þnh tæ chøc, nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t ®· häc ë tiÕt tríc, cho c¶ líp h¸t l¹i. 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1:D¹y bµi h¸t Mêi b¹n vui móa ca. - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe Bµi h¸t nµy ®îc trÝch tõ nh¹c c¶nh MÌo ®i c©u c¸ cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn. - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu - Nghe b¨ng mÉu - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi ca tõng c©u ng¾n - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV. - §äc mÉu, cã thÓ ®äc theo tiÕt tÊu lêi ca ®Î khi ghÐp - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV. giai ®iÖu vµo HS dÔ thuéc h¬n. - Chó ý t thª ngåi h¸t ngay ng¾n. H¸t ng©n - TËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t hai, ba lÇn ®Ó ®óng ph¸ch theo híng d·n cña GV. thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña GV, - Chó ý nh÷ng chæ lÊy h¬i ( sau nèt tr¾ng) ®Ó híng dÉn chó ý ph¸t ©m râ lêi, trßn tiÕng HS lÊy h¬i vµ ng©n ®óng ph¸ch. + H¸t ®ång thanh. - Sau khi tËp xong bµi h¸t , cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó + H¸t theo d·y, nhãm thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t + H¸t c¸ nh©n . - Söa cho HS ( nÕu c¸c em h¸t cha ®óng yªu cÇu) * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. Chim ca lÝu lo. Hoa nh ®ãn chµo. - H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, sö x x xx x x xx dông c¸c nh¹c cô gâ: Song loan, thanh - Híng dÉn HS «n h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. ph¸ch, trèng nhá,… theo híng dÉn cña GV. Chim ca lÝu lo. Hoa nh ®ãn chµo. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca x x xx x x xx ( dïng thanh ph¸ch ) * Cñng cè – dÆn dß. - Cho HS «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch mét lÇn tríc khi kÕt thóc tiÕt häc. -¤n l¹i bµi h¸t theo híng dÉn cña GV. - Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ bµi h¸t. - Tr¶ lêi: - NhËn xÐt chung ( khen nh÷ng em h¸t thuéc lêi, gâ + Bµi : mêi b¹n vui móa ca. ph¸ch vµ biÕt vËn ®éng phô häa nhÞp nhµng, ®óng yªu + T¸c gi¶ Ph¹m Tuyªn. cÇu; nh¾c nhì nh÷ng em cha tËp trung trong tiÕt häc cÇn - Chó ý nghe gi¸o viªn nhËn xÐt, dÆn dß vµ cè g¾ng h¬n ). DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t võa tËp . nghi nhí. TuÇn 4 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  ©m nh¹c 1: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy so¹n: 19/9/2009 Ngµy d¹y:Thø hai, ngµy 21/9/2009 TiÕt 4: «n tËp bµi h¸t mêi b¹n vui móa ca Trß ch¬i: Theo bµi ®ång dao Ngùa «ng ®· vÒ I.Yªu cÇu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n -Tham gia tËp biÓu diÔn bµi h¸t. -Tham gia trß ch¬i II. ChuÈn bÞ cña GV: - §µn ®Öm, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch…) - N¾m v÷ng trß ch¬i, chuÈn bÞ mét vµi thanh tre hoÆc que dµi 0,5m gi¶ lµm roi ngùa. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu . 1. æn ®Þnh tæ chøc, nh¾c nhë HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n tËp 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Mêi b¹n vui móa ca. - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe giai ®iÖu bµi - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t Mêi b¹n vui móa ca. h¸t. - Hái häc sinh tªn bµi h¸t võa ®îc nghe giai ®iÖu, s¸ng - §o¸n tªn bµi h¸t vµ t¸c gi¶ t¸c cña nh¹c sÜ nµo. + Tªn bµi: Mêi b¹n vui móa ca. + T¸c gi¶: Ph¹m Tuyªn - Híng dÉn HS «n l¹i bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc. - H¸t theo híng dÉn cña GV + B¾t giäng cho HS h¸t ( GV gi÷ nhÞp b»ng tay) + H¸t kh«ng cã nh¹c + Cho HS h¸t vµ vç tay ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu + H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo lêi ca. ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa (vç tay, - H¸t kÕt hîp víi vËn déng phô häa theo hch©n nhón nhÞp nhµng sang tr¸i, sang ph¶i theo nhÞp íng dÉn. bµi ca). HS biÔu diÔn tríc líp. - Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp. + Tõng nhãm - NhËn xÐt + C¸ nh©n. * Ho¹t ®éng 2:Trß ch¬i theo ®ång dao:Ngùa «ng ®· vÒ. - Chó ý nghe GV ®äc mÉu. - Híng dÉn HS ®äc c©u ®ång dao theo ©m h×nh tiÕt tÊu. - HS thùc hiÖn ®äc c©u ®ång dao vµ vç tay Nhong nhong nhong ngùa «ng ®· vÒ hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. Sö dông thanh ph¸ch ®Ó gâ ®Öm. C¾t cá Bå §Ò cho ngùa «ng ¨n + C¶ líp. - Sau khi ®· ®äc thuéc bµi ®ång dao ®óng tiÕt tÊt, GV + Tõng d·y. híng dÉn HS trß ch¬i “ cìi ngùa” nh sau: + C¸ nh©n - HS Nam: MiÖng ®äc c©u ®ång dao, hai ch©n kÑp que - HS nghe híng dÉn gi¶ lµm ngùa vµo ®Çu gèi vµ nh¶y theo ph¸ch, ai ®Ó r¬i que lµ thua cuéc. + HS n÷: Mét tay cÇm roi ngùa, mét tay gi¶i nh ®ang - HS tham gia trß ch¬i, mçi ®éi chia thµnh n¾m c¬ng ngùa, ch©n nh¶y theo ph¸ch, ai nh¶y kh«ng hai nhãm ( nam, n÷). Nhãm nam thi tríc. ®óng lµ thua. C¸c b¹n cßn l¹i ë díi líp võa ®äc ®ång thanh Cñng cè – DÆn dß. bµi ®ång dao võa vç tay theo ph¸ch. - KÕt thóc tiÕt häc, GV cã thÓ ®Öm ®µn cïng h¸t l¹i víi HS bµi h¸t Mêi b¹n cïng móa ca ( hoÆc më b¨ng mÉu ®Ó HS h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c. - HS «n h¸t theo híng dÉn - NhËn xÐt ( khen c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm biÔu biÔn cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n). - HS l¾ng nghe vµ ghi nhí Ngµy so¹n:26/9/2009 Ngµy d¹y:Thø hai, ngµy 28/9/2009 TuÇn 5 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  ©m nh¹c 1: tiÕt 5 «n tËp hai bµi bµi h¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp, mêi ca vui móa ca I. Yêu cầu: Biết hát theo đúng lời ca 2 bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản và tham gia biểu diễn bài hát. Tham gia trò chơi âm nhạc II. ChuÈn bÞ cña GV: - §µn, m¸y nghe, b¨ng nh¹c - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch…) - Mét vµi thanh tre hoÆc que dµi 0,5m gi¶ lµm roi ngùa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu. 1. æn ®Þnh tæ chøc, nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe giai ®iÖu bµi - Hái HS tªn bµi h¸t võa ®îc nghe giai ®iÖu, lµ d©n h¸t. ca cña d©n téc nµo? + Quª h¬ng t¬i ®Ñp + D©n ca Nïng - Híng dÉn HS «n l¹i bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc: - H¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn + B¾t giäng cho HS h¸t ( GV gi÷ nhÞp b»ng tay) + H¸t kh«ng cã nh¹c + §Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS. + H¸t theo nh¹c ®Öm + Cho HS h¸t vµ vç tay ®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi + H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ca ( HoÆc gâ ®Öm) ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca. + Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹. - H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹ theo h( Nhón theo nhÞp) íng dÉn. - Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp ( H¸t kÕt hîp vËn - HS biÓu diÔn tríc líp ®éng phô häa) + Tõng nhãm. - NhËn xÐt + C¸ nh©n *Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi h¸t Mêi b¹n vui móa ca. - HS xem tranh, nghe giai ®iÖu vµ tr¶ lêi: - GV treo tranh minh ho¹ kÕt hîp cho HS nghe giai + Bµi h¸t: Mêi b¹n vui móa ca. ®iÖu bµi h¸t ®Ó HS ®o¸n tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ s¸ng t¸c. + T¸c gi¶: Ph¹m Tuyªn - GV híng dÉn HS «n bµi h¸t ( C¸ch thøc nh ë bµi - HS «n h¸t theo híng dÉn. Quª h¬ng t¬i ®Ñp) + C¶ líp h¸t. - NhËn xÐt + Tõng d·y, nhãm, c¸ nh©n h¸t. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i theo bµi ®ång dao Ngùa «ng - HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ®· vÒ. ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. - Híng dÉn l¹i c¸ch thøc ch¬i, «n ®äc l¹i bµi ®ång - HS thùc hiÖn ®äc c©u ®ång dao vµ vç tay dao Ngùa «ng ®· vÒ. Sau ®ã GV chia líp thµnh 2 hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt tÊu . Sö dông thanh hoÆc 3 ®éi ch¬i, mçi ®éi gåm 2 nhãm nam vµ n÷ ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. riªng, tiÕn hµnh trß ch¬i nh ë tiÕt tríc. - HS tham gia trß ch¬i, nh÷ng em ë tiÕt tr*Cñng cè - DÆn dß.- KÕt thóc tiÕt häc, GV nhËn xÐt íc cha tham gia nªn tÝch cùc h¬n ë tiÕt nµy. ( khen c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm biÓu diÔn tèt, nh¾c - HS l¾ng nghe vµ ghi nhí. nhë nh÷ng nhãm cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n). Nh¾c HS vÒ «n l¹i 2 bµi h¸t ®· häc TuÇn 6 Ngµy so¹n: 10/10/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 12/10/2009 TIẾT 6 Häc h¸t: bµi T×m b¹n th©n ( Nh¹c vµ lêi: ViÖt Anh) I. Yêu cầu: Biết hát đúng giai điệu, kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. II. ChuÈn bÞ cña GV: - H¸t chuÈn x¸c bµi T×m b¹n th©n - Nh¹c cô ®Öm, gâ ( song loan, thanh ph¸ch…), m¸y nghe, b¨ng h¸t mÉu III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu . 1. æn ®Þnh tæ chøc, nh¾c nhë HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t ®· häc ë tiÕt tríc, cho c¶ líp h¸t l¹i. GV ®Öm ®µn vµ b¾t giäng, gäi mét vµi em h¸t l¹i, GV nhËn xÐt 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t T×m b¹n th©n ( lêi 1) - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe + Giíi thiÖu qua cho HS biÕt: Bµi h¸t nµy cã 2 lêi ca, tiÕt tÊu rén rµng, giai ®iÖu ®Ñp, nãi vÒ t×nh b¹n th©n ¸i cña Tuæi nhi ®ång th¬ ng©y. Bµi h¸t ®îc t¸c gi¶ ViÖt Anh s¸ng t¸c vµo kho¶ng n¨m 1960. Cho ®Õn nay vÉn ®îc c¸c thÕ hÖ trÎ em h¸t vµ ghi nhí - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV võa ®Öm ®µn võa h¸t. - Nghe b¨ng mÉu ( hoÆc nghe - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi ca. Chia lêi 1 thµnh 4 c©u. GV h¸t mÉu) + §äc mÉu, cã thÓ ®äc theo tiÕt tÊu lêi ca ®Ó khi ghÐp giai ®iÖu vµo HS dÔ thuéc h¬n. - TËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t hai, ba lÇn ®Ó thuéc lêi - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn vµ giai ®iÖu bµi h¸t. Chó ý nh÷ng chæ lÊy h¬i ( sau mçi c©u cña GV. Chó ý t thÕ ngåi h¸t h¸t) ®Ó híng dÉn HS lÊy h¬i vµ ng©n ®óng ph¸ch. ngay ng¾n. h¸t ®óng giai ®iÖu vµ - Sau khi tËp xong bµi h¸t, cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó thuéc tiÕt tÊu theo híng dÉn cña GV. lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña GV , chó ý ph¸t ©m râ lêi, trßn tiÕng + H¸t ®ång thanh + h¸t theo d·y, nhãm - Söa cho HS ( nÕu c¸c em h¸t cha ®óng yªu cÇu), nhËn xÐt. + H¸t c¸ nh©n *Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm theo ph¸ch. - HS xem GV h¸t vµ gâ ®Öm theo - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. GV lµm ph¸ch mÉu: - H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo Nµo ai ngoan ai xinh ai t¬i. ph¸ch, sö dông c¸c nh¹c cô gâ: x x x song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá…theo híng dÉn cña GV *Cñng cè – DÆn dß. - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña - Cho HS ®øng lªn «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm GV. theo ph¸ch mét lÇn tríc khi kÕt thóc tiÕt häc  M NHẠC 1: TuÇn 7 Ngµy so¹n 17/10/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 19/10/2009 TIẾT 7 Häc h¸t: T×m b¹n th©n ( tiÕp theo) I. Yêu cầu: Biết hát đúng 2 lời của bài hát. -Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ. II. ChuÈn bÞ cña GV: - H¸t chuÈn x¸c bµi T×m b¹n th©n - Nh¹c cô ®Öm, gâ ( song loan, thanh ph¸ch…), m¸y nghe, b¨ng h¸t mÉu - ChuÈn bÞ vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô häa. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu . 1. æn ®Þnh tæ chøc, nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t ®· häc ë tiÕt tríc, cho c¶ líp h¸t l¹i lêi 1. GV ®Öm ®µn vµ b¾t giäng, gäi mét vµi em h¸t l¹i. GV nhËn xÐt. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t T×m b¹n th©n ( Lêi 2). - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV võa ®Öm ®µn võa h¸t - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe lêi 2: b¨ng mÉu - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi 2. Chia thµnh 4 c©u nh ë lêi 1- - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña D¹y h¸t tõng c©u lêi 2, mçi c©u cho HS h¸t hai, ba lÇn ®Ó GV. thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn - Sau khi tËp xong bµi h¸t, cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó thuéc cña GV lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn - Söa cho HS ( NÕu c¸c em h¸t cha ®óng yªu cÇu), nhËn xÐt cña GV - HS xem GV h¸t vµ gâ ®Öm theo - Híng dÉn HS h¸t lêi 2 vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. ph¸ch. GV lµm mÉu. + H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo - GV nhËn xÐt, söa cho nh÷ng em h¸t cha ®óng hoÆc gâ ®Öm ph¸ch, sö dông c¸c nh¹c cô gâ: cha ®Òu. Song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá….theo híng dÉn cña GV *Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa. HS xem GV thùc hiÖn ®éng t¸c - Híng dÉn HS vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô häa. mÉu. + Nhón ch©n theo ph¸ch, nhón ch©n tr¸i – ph¶i øng víi mçi - HS thùc hiÖn tõng ®éng t¸c theo ph¸ch, thùc hiÖn ®éng t¸c nhón ch©n nhÞp nhµng suèt bµi b¸t. híng dÉn cña GV. Chó ý thùc hiÖn + C©u 1, 2: KÕt hîp víi nhón ch©n, tay gi¬ lªn nh vÉy gäi ®óng ®éng t¸c, ®Òu, ®Ñp b¹n.( c©u 1 tay tr¸i, c©u 2: tay ph¶i) - Sau khi tËp xong, HS h¸t kÕt hîp + c©u 3: Gi¬ hai tay lªn t¹o thµnh vßng trßn trªn cao, vËn ®éng phô häa thËt nhÞp nhµng. nghiªng m×nh sang tr¸i, s¸ng ph¶i theo ch©n nhón + C©u 4: Tay gi÷ nguyªn ë t thÕ 3, ch©n quay mét vßng t¹i chæ. *Cñng cè – DÆn dß - Tríc khi kÕt thóc tiÕt häc, GV cho HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng - HS h¸t vµ vËn ®éng phô häa theo phô häa c¶ bµi h¸t, GV ®Öm ®µn hoÆc më b¨ng. nh¹c - NhËn xÐt chung ( Khen nh÷ng HS h¸t thuéc lêi, ®óng giai - Chó ý nghe GV nhËn xÐt, dÆn dß ®iÖu, tiÕt tÊu, biÕt h¸t kÕt hîp vËn gâ ®Öm theo ph¸ch vµ vËn vµ ghi nhí ®éng phô häa). HS HS vÒ «n l¹i bµi h¸t võa tËp.  M NHẠC 1: TuÇn 8 Ngµy so¹n: 18/10/2008 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy d¹y:Thø hai, ngµy 20/10/2008 TIẾT 8 Häc h¸t: Bµi Lý c©y xanh ( D©n ca Nam Bé) I. YÊU CẦU: HS biết đây là bài hát dân ca Nam Bộ -Biết hát theo giai điệu và kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. CHUẨN BỊ: - H¸t chuÈn x¸c bµi Lý c©y xanh - Nh¹c cô ®Öm, gâ ( song loan, thanh ph¸ch…), m¸y nghe, b¨ng h¸t mÉu - Tranh minh häa ( nÕu cã) vÒ phong c¶nh Nam Bé III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Hái HS nh¾c l¹i tªn c¸c bµi h¸t ®· häc, ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i mét trong c¸c bµi h¸t, vç tay ®Öm theo ph¸ch, nhÞp hoÆc tiÕt tÊu lêi ca. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t: Lý c©y b«ng - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. Ngåi ngay ng¾n, chó ý l¾ng nghe + Cho HS biÕt: Bµi h¸t h×nh thµnh tõ c©u th¬ lôc b¸t. + Bµi Lý c©y xanh lµ d©n ca Nam Bé, sau ®ã cho HS - HS xem tranh xem mét vµi tranh ¶nh phong c¶nh Nam Bé - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu - Nghe b¨ng mÉu ( hoÆc nghe GV h¸t mÉu) - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi ca tõng c©u ng¾n. Cã thÓ - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV ®äc theo tiÕt tÊu lêi ca ®Ó ghi ghÐp giai ®iÖu vµo HS dÔ thuéc h¬n. - TËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t hai, ba lÇn ®Ó - TËp h¸t tõng c©u mét theo híng dÉn cña thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. GV. - Chó ý nh÷ng tiÕng cã luyÕn nh “ ®Ëu “ trªn” “ lÝu”. - - Chó ý t thÕ ngåi h¸t. H¸t thÓ hiÖn ®óng Sau khi tËp xong bµi h¸t, cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó nh÷ng tiÕng cã luyÕn thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña GV, - Söa cho HS ,nhËn xÐt chó ý t thÕ häc h¸t. *Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa. - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. - H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, sö C¸i c©y xanh xanh th× l¸ còng xanh dông c¸c nh¹c cô gâ: theo híng dÉn cña x x xx x x xx GV. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo - HS h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. H¸t tiÕt tÊu lêi ca. tiÕng nµo, gâ tiÕng ®ã. - Sau ®ã GV híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa, nhón ch©n ( Nhón ch©n nhÞp nhµng, ph¸ch m¹nh nhón ch©n tr¸i, nhÞp nhµng theo híng dÉn cña GV hai tay chèng h«ng). *Cñng cè – DÆn dß - Cho HS ®øng lªn «n l¹i bµi h¸t - ¤n l¹i bµi h¸t theo híng dÉn cña GV. kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch mét lÇn tríc khi kÕt thóc tiÕt häc. - Tr¶ lêi: - Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, d©n ca cña miÒn nµo. + Bµi: Lý c©y xanh - NhËn xÐt:khen nh÷ng em h¸t thuéc lêi biÕt vËn + D©n ca Nam Bé ®éng phô ho¹, ®óng yªu cÇu; nh¾c nhë nh÷ng em cha - Chó ý nghe GV nhËn xÐt, dÆn dß vµ ghi tËp trung, DÆn HS vÒ «n tËp bµi h¸t võa tËp nhí ÂM NHẠC 1: TuÇn 9 Ngµy so¹n: 1/11/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy d¹y Thø hai, ngµy 2/11/2009: TIẾT 9 ÔN TẬP BÀI HÁT LÝ CÂY XANH TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU I. YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca và biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. - Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát “Lý cây xanh” II. CHUẨN BỊ: - §µn, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch…) - Su tÇm mét sè bµi th¬ 4 ch÷ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nnh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ÂM NHẠC 1: - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe giai ®iÖu bµi h¸t - Tr¶ lêi:+ Bµi h¸t: LÝ c©y xanh + D©n ca Nam Bé - H¸t theo híng dÉn cña GV + H¸t kh«ng cã nh¹c + H¸t theo nh¹c ®Öm + H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca.( HS luyÖn tËp theo h×nh thøc h¸t tËp hÓ, nhãm, tæ…) - H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa theo híng dÉn - HS biÓu diÔn tríc líp + Tõng nhãm + C¸ nh©n - Chó ý nghe vµ xem GV lµm mÉu. + HS ®äc ©m h×nh tiÕt tÊu b»ng ©m tîng thanh : ta + HS ®äc kÕt hîp vç, gâ theo ©m h×nh tiÕt tÊu ( nhiÒu lÇn ®Ó nhí ©m h×nh tiÕt tÊu) - HS ®äc bµi LÝ c©y xanh theo tiÕt tÊu ( kÕt hîp sö dông nh¹c cô gâ, gâ theo tiÕt tÊu) + C¶ líp + Tõng d·y, nhãm + C¸ nh©n - HS tiÕp tôc ®äc c¸c c©u th¬ 4 ch÷ kh¸c theo h¬ng dÉn ( võa ®äc võa gâ theo tiÕt tÊu) - HS thùc hiÖn theo híng dÉn - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV - HS l¾ng nghe - Ghi nhí *Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t LÝ c©y xanh. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t LÝ c©y xanh - Hái HS tªn bµi h¸t võa ®îc nghe giai ®iÖu, ®ã lµ d©n ca miÒn nµo. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  - Híng dÉn HS «n l¹i bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc + B¾t giäng cho HS h¸t ( GV gi÷ nhÞp b»ng tay) + §Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS + Cho HS h¸t vµ vâ tay ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ( vç tay hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp, ch©n nhón nhÞp nhµng - Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp - NhËn xÐt *Ho¹t ®éng 2: tËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu( tiÕt tÊu bµi LÝ c©y xanh) - GV híng dÉn HS tËp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ©m h×nh tiÕt tÊu. MiÖng ®äc: Ta ta ta ta , ta ta ta ta - Sau khi HS ®äc vµ vç tay nhuÇn nhuyÔn ©m h×nh tiÕt tÊu cña bµi LÝ c©y xanh, GV cho HS nãi theo ©m h×nh tiÕt tÊu bµi LÝ c©y xanh - Tõ c¸ch nãi theo ©m h×nh tiÕt tÊu trªn, GV cho HS vËn dông vµo c¸c bµi th¬ 4 ch÷ ®Ó ®äc theo ©m h×nh - GV cho HS biÕt: Bµi th¬ trªn nãi vÒ c¸c loµi chim nh: Chim s¸o, chim liÕu tiÕu, chim ch×a v«i… *Cñng cè – DÆn dß - KÕt thóc tiÕt häc, GV cã thÓ ®Öm ®µn cïng h¸t l¹i víi HS bµi h¸t LÝ c©y xanh ( hoÆc më b¨ng mÉu ®Ó HS h¸t vµ gâ ®Öm thËt nhÞp nhµng) - NhËn xÐt ( khen c¸ nh©n tèt, nh¾c nhë … - DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t LÝ c©y xanh. TËp vç tay ®óng ph¸ch vµ ®óng tiÕt tÊu lêi ca TuÇn 10 Ngµy so¹n:7/11/2009 Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 9/11/2009 ÂM NHẠC 1: TIẾT 10 ¤n tËp 2 bµi h¸t : T×m b¹n th©n, lÝ c©y xanh I. YÊU CẦU: Thuộc lời ca của hai bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản, biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài hát Lí cây .. - §èi víi HS TB, c¸c em h¸t thuéc lêi ca 2 bµi h¸t vµ biÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu cña bµi h¸t. II. CHUẨN BỊ: - §µn, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch…). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe giai ®iÖu bµi h¸t - §o¸n tªn bµi h¸t vµ t¸c gi¶ + Bµi : T×m b¹n th©n + T¸c: ViÖt Anh GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  - H¸t theo híng dÉn cña GV + H¸t kh«ng cã nh¹c + H¸t theo nh¹c ®Öm + H¸t kÕt hîp vç tay ®Öm - H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa - HS biÓu diÔn tríc líp + Tõng nhãm + C¸ nh©n - HS l¾ng nghe - HS nghe giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu lêi ca, tr¶ lêi. + Bµi h¸t: lÝ c©y xanh + D©n ca Nam Bé - HS «n h¸t theo híng dÉn: + c¶ líp h¸t + Tõng d·y, nhãm, c¸ nh©n h¸t. - HS tËp kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. - HS tËp biÓu diÔn kÕt hîp vËn ®éng phô häa - HS thùc hiÖn ®äc th¬ vµ vç hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. Sö dông thanh ph¸ch ®Ó gâ ®Öm - HS l¾ng nghe vµ ghi nhí *Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t T×m b¹n th©n - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t T×m b¹n th©n. - Hái HS tªn bµi h¸t võa ®îc nghe giai ®iÖu, ai lµ t¸c gi¶ s¸ng t¸c bµi h¸t. - Híng dÉn HS «n l¹i bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc. + B¾t giäng cho HS h¸t ( GV gi÷ nhÞp b»ng tay) + §Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS + Cho HS h¸t vµ vç tay theo ph¸ch , theo tiÕt tÊu lêi ca - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp ( h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - NhËn xÐt *Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi h¸t lÝ c©y xanh - GV cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt lêi ca ®Ó HS ®o¸n tªn bµi h¸t, d©n ca miÒn nµo. - GV híng dÉn HS «n bµi h¸t LÝ c©y xanh. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  - Híng dÉn HS «n nãi th¬ 4 ch÷ theo tiÕt tÊu bµi LÝ c©y xanh. *Cñng cè - DÆn dß - KÕt thóc tiÕt häc, GV nhËn xÐt ( khen c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm biÓu diÔn tèt, nh¾c nhë nh÷ng nhãm cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n) . Nh¾c HS vÒ «n l¹i 2 bµi h¸t ®· ®îc häc. TuÇn 11 Ngµy so¹n:14/11/2009 Ngµy d¹y:Thø hai, ngµy 16/11/2009 ÂM NHẠC 1: TIẾT 11 Häc h¸t: bµi §µn gµ con ( Nh¹c: Phi - lÝp - pen - c«; Lêi: viÖt Anh) I. YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát II. CHUẨN BỊ: - H¸t chuÈn x¸c bµi §µn gµ con - Nh¹c cô ®Öm, gâ ( song loan, thanh ph¸ch…), m¸y nghe, b¨ng h¸t mÉu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: GV ®µn giai ®iÖu mét trong hai bµi h¸t võa «n ë tiÕt tríc, hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, cho c¶ líp h¸t l¹i. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng1: D¹y bµi h¸t §µn gµ con -Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV võa ®Öm võa - Nghe b¨ng mÉu ( hoÆc GV h¸t mÉu) h¸t. - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi ca GV cho HS ®äc thuéc - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV. tõng lêi theo tiÕt tÊu). Mçi lêi ca cã 4 c©u. - TËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t hai, ba lÇn ®Ó - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV, thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. H¸t ®óng giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu theo híng - Sau khi tËp xong bµi h¸t, cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó dÉn cña GV thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña GV, chó ý ph¸t ©m râ lêi, trßn tiÕng. + H¸t ®ång thanh - Söa cho HS ( nÕu c¸c em h¸t cha ®óng yªu cÇu), nhËn + H¸t theo d·y, nhãm xÐt. + H¸t c¸ nh©n *Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm theo ph¸ch. - HS xem GV thùc hiÖn mÉu - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, - H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, sö GV lµm mÉu. dông c¸c nh¹c cô gâ song loan, thanh Tr«ng kia ®µn gµ con l«ng vµng ph¸ch, trèng nhá. Theo híng dÉn cña GV. x x x x §i theo mÑ t×m ¨n trong vên x x x x ( GV híng dÉn c¸ch sö dông nh¹c cô gâ cho HS, gåm: thanh ph¸ch, song loan, trèng nhá.) * Cñng cè - DÆn dß GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  - Cho HS ®øng lªn «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch mét lÇn tríc khi kÕt thóc tiÕt häc. - Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ bµi h¸t NhËn xÐt chung ( khen nh÷ng em h¸t thuéc lêi, ®óng giai ®iÖu, tiÕt tÊu, biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch ®óng yªu cÇu, n¾hc nhë nh÷ng em cha tËp trung trong tiÕt häc cÇn cè g¾ng h¬n) DÆn HS vÒ «n bµi h¸t võa tËp. - HS thùc hiÖn theo nhãm, d·y, c¸ nh©n - HS tr¶ lêi; + Bµi h¸t §µn gµ con + T¸c gi¶ nh¹c Phi - lip - pen - c« + Lêi: ViÖt Anh - Chó ý nghe GV nhËn xÐt, dÆn dß vµ ghi nhí TuÇn 12 Ngµy so¹n: 21/11/2009 Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 23/11/2009 ÂM NHẠC 1: TIẾT 12 «n tËp bµi h¸t: §µn gµ con I. YÊU CẦU: Biết hát đúng 2 lời của bài hát và biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giải. II. CHUẨN BỊ: - §µn ®Öm, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c - ChuÈn bÞ vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô häa ®Ó híng dÉn HS III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t: §µn gµ con - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t §µn gµ con - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe giai ®iÖu bµi h¸t - Hái HS tªn bµi h¸t võa ®îc nghe giai ®iÖu, nh¹c sÜ - Tr¶ lêi: nµo s¸ng t¸c. + Bµi: §µn gµ con+ Nh¹c cña Phi-lÝp-penc«, Lêi ViÖt cña ViÖt Anh - Híng dÉn HS «n l¹i 2 lêi bµi h¸t ®Ó gióp HS h¸t thuéc - H¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn lêi ca vµ ®óng giai ®iÖu, b»ng nhiÒu h×nh thøc + H¸t ®ång thanh + H¸t ®ång thanh, d·y nhãm, c¸ nh©n - Cho HS h¸t vµ vç tay ®Öm theo ph¸ch - Híng dÉn HS - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. - H¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca Tr«ng kia ®µn gµ con l«ng vµng x x x x x x x * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ - Híng dÉn HS vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô häa - HS thùc hiÖn tõng ®éng t¸c theo híng dÉn + Lêi 1: C©u 1 vµ 2 mét tay chèng h«ng, tay kia ®a cña GV ngãn trá chØ bªn tr¸i – ph¶i, c©u 3 vµ 4 tay h¬i co lªn - H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa theo hngang h«ng, ch©n nhÊp h¬i nhanh nh ®éng t¸c ch¹y íng dÉn + Lêi 2: C©u 1 diÔn t¶ ®éng t¸c vung thãc, c©u 2 nh ®ang uèng níc, c©u 3 vµ 4 ®éng t¸c tay nh lêi 1, ch©n bíc t¹i chç theo ph¸ch, ngùc h¬i ìn vÒ phÝa tríc nh sau khi ¨n no. - GV khuyÕn khÝch HS tù nghÜ ra nh÷ng ®éng t¸c kh¸c HS cã thÓ nghÜ ra c¸c ®éng t¸c kh¸c ®Ó thÓ ®Ó minh häa nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, kh¶ n¨ng t hiÖn cho c¸c b¹n cïng xem. duy s¸ng t¹o cña c¸c em. * Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc cho HS biÓu diÔn tríc líp - HS biÓu diÔn tríc líp. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  - Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp - NhËn xÐt HS biÓu diÔn * Cñng cè – DÆn dß - KÕt thóc tiÕt häc, GV cã thÓ ®Öm ®µn cïng h¸t l¹i víi HS bµi h¸t ®· häc - NhËn xÐt( khen c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm biÓu diÔn tèt, nh¾c nhë nh÷ng nhãm cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n) - DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t ®µn gµ con . tiÕt tÊu lêi ca. TuÇn 13 - Tù nhËn xÐt c¸c nhãm, c¸ nh©n biÓu diÔn ( em thÊy nhãm nµo, b¹n nµo biÓu diÔn hay nhÊt) - HS thùc hiÖn theo híng dÉn - HS l¾ng nghe - Ghi nhí Ngµy so¹n: 28/11/2009 Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 30/11/2009 ÂM NHẠC 1: TIẾT 13: Häc h¸t: bµi S¾p ®Õn tÕt råi( Nh¹c vµ lêi: Hoµng V©n) I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. II. CHUẨN BỊ: - H¸t chuÈn x¸c bµi S¾p ®Õn TÕt råi - Nh¹c cô ®Öm, gâ ( song loan, thanh ph¸ch…), m¸y nghe, b¨ng h¸t mÉu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. æn ®Þnh tæ chøc, nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: GV cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t §µn gµ con. GV b¾t giäng hoÆc ®Öm ®µn 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t Sắp ®Õn TÕt råi - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe ( Nh¹c sÜ Hoµng V©n lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu ca khóc viÕt cho tuæi th¬ nh: Em yªu trêng em, Con chim vµnh khuyªn, Mïa hoa phîng në… «ng ®· ®îc nhµ níc tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ V¨n häc – NghÖ thuËt) - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu - Nghe b¨ng mÉu hoÆc nghe GV h¸t mÉu - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu bµi h¸t - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV. ( Bµi h¸t chia lµm 4 c©u h¸t) - TËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t hai, ba - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV.H¸t ®óng lÇn ®Ó thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. Nh¾c HS giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu theo híng dÉn cña GV. lÊy h¬i gi÷a mçi c©u h¸t - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña GV, chó ý - Cuèi bµi h¸t, GV híng dÉn HS vç tay theo tiÕt ph¸t ©m râ lêi, trßn tiÕng tÊu ®· quy ®Þnh ( xem SGK) + H¸t ®ång thanh. - Sau khi tËp xong bµi h¸t, cho HS h¸t l¹i nhiÒu + H¸t theo d·y, nhãm lÇn ®Ó thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t + H¸t c¸ nh©n - Söa cho HS - HS xem GV thùc hiÖn mÉu * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm theo theo ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca - H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch theo h- Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo íng dÉn cña GV. ph¸ch. GV lµm mÉu S¾p ®Õn TÕt råi, ®Õn trêng rÊt vui x x xx x x xx S¾p ®Õn TÕt råi, ®Õn trêng rÊt vui x x x x x x x x - HS thùc hiÖn theo híng dÉn GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng theo nhÞp * Cñng cè – DÆn dß - HS thùc hiÖn theo híng dÉn - Cho HS ®øng lªn «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca tríc khi kÕt thóc tiÕt häc - HS tr¶ lêi - Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ bµi h¸t - Chó ý nghe GV nhËn xÐt, dÆn dß vµ ghi nhí - NhËn xÐt chung DÆn HS vÒ «n bµi h¸t võa tËp Ngµy so¹n:5/12/2009 Ngµy d¹y:Thø hai, ngµy 7/12/2009 ÂM NHẠC1: TIẾT 14 «n tËp bµi h¸t: S¾p ®Õn tÕt råi I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. -Tập đọc lời ca theo tiết tấu. II. CHUẨN BỊ: - §µn, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c - Nh¹c cô gâ ( thanh ph¸ch ®Ó gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca) . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU. 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * ¤n tËp bµi h¸t: S¾p ®Õn TÕt råi - Ngåi ngay ng¾n, xem tranh - Cho HS xem tranh minh ho¹ ngµy TÕt. Hái HS bøc Tr¶ lêi: tranh nãi vÒ bµi h¸t nµo ®· häc, tªn t¸c gi¶ s¸ng t¸c bµi + Bµi h¸t: S¾p ®Õn TÕt råi. h¸t + T¸c gi¶: Hoµng V©n - Cho HS nhËn xÐt néi dung bøc tranh - HS nhËn xÐt néi dung tranh ( nãi vÒ ngµy g×) - Híng dÉn HS «n l¹i bµi h¸t ®Ó gióp HS h¸t thuéc lêi - H¸t theo híng dÉn cña GV ca vµ ®óng giai ®iÖu, b»ng nhiÒu h×nh thøc. + H¸t ®ång thanh, tõng d·y, nhãm, c¸ nh©n + Cho HS h¸t vµ vç tay ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu - H¸t ®ång thanh d·y, nhãm, c¸ nh©n lêi ca ( sö dông thªm nh¹c cô gâ) - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt *Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa tÊu lêi ca. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ - TËp vµi ®éng t¸c phô häa. - Thùc hiÖn theo híng dÉn + C©u 1,2: Ch©n nhón theo nhÞp, bíc sang ph¶i råi - LuyÖn tËp theo tæ, nhãm. sang tr¸i, tay vç vµo c¸c tiÕng: råi, vui. + C©u 3: §a hai ngãn trá lªn ngang vai, ch©n nhón theo nhÞp + C©u 4: §a 2 tay lªn «m chÐo ngang ngùc, bµn tay xoÌ ra, ch©n nhón. - HS tr×nh bµy tríc líp theo tæ. - HS tr×nh bµy tríc líp - HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt. - NhËn xÐt, l¾ng nghe GV nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 3: TËp ®äc lêi th¬ theo tiÕt tÊu. - HS tËp ®äc lêi theo tiÕt tÊu nhiÒu lÇn ®Ó - Híng dÉn HS tËp ®äc lêi th¬ theo tiÕt tÊu cña bµi h¸t thuéc lêi. S¾p ®Õn tÕt råi: Em ®i ®Õn trêng - Chia nhãm: Mét nhãm ®äc lêi, c¸c Vui bíc trªn ®êng nhãm cßn l¹i sö dông nh¹c cô gâ ®Öm TuÇn 14 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Chim ca chµo ®ãn…. * Cñng cè - DÆn dß: - KÕt thóc tiÕt häc, GV ®Öm ®µn cïng h¸t l¹i víi HS bµi h¸t ®· häc . - NhËn xÐt , khen c¸ nh©n biÓu diÔn tèt, nh¾c nhë nh÷ng nhãm cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n. - DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t S¾p ®Õn tÕt råi, tËp vç tay ®óng ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. TuÇn 15 ÂM NHẠC 1: theo tiÕt tÊu. - HS thùc hiÖn theo híng dÉn - HS l¾ng nghe - HS ghi nhí Ngµy so¹n:612/2008 Ngµy d¹y:Thứ hai, ngày 8/12/2008 TIẾT 15 ¤n tËp 2 bµi h¸t: §µn gµ con, S¾p ®Õn TÕt råi I. YÊU CẦU: II. CHUẨN BỊ. - §µn, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c - Nh¹c cô gâ (song loan, thanh ph¸ch,...) - Tranh minh ho¹ 2 bµi h¸t (nÕu cã). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp b¸i h¸t §µn gµ con. - Cho HS xem tranh minh ho¹ bµi h¸t §µn gµ con kÕt - Ngåi ngay ng¾n, chó ý xem tranh vµ hîp nghe giai ®iÖu bµi h¸t. nghe giai ®iÖu bµi h¸t. - Hái häc sinh tªn bµi h¸t võa nghe giai ®iÖu, ai t¸c - §o¸n tªn bµi h¸t vµ t¸c gi¶. gi¶ s¸ng t¸c bµi h¸t. - Híng dÉn häc sinh «n l¹i bµi h¸t víi nhiÒu h×nh - H¸t theo híng dÉn cña GV: thøc: + B¾t giäng cho häc sinh h¸t ( Gi¸o viªn gi÷ nhÞp + H¸t kh«ng cã nh¹c. b»ng tay). + §Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS + H¸t theo nh¹c ®Öm. + Cho HS h¸t vµ vç tay ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt + H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo tÊu lêi ca ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca. - Híng dÉn HS «n h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ - H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹ theo - Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp ( h¸t kÕt hîp vËn híng dÉn. ®éng phô ho¹. - HS biÓu diÔn tríc líp. - Chia líp thµnh 4 nhãm tËp h¸t ®èi ®¸p tõng c©u + Tõng nhãm. ( mçi nhãm h¸t mèi c©u theo thø tù 1, 2, 3, 4 sau ®ã + C¸ nh©n. ®Õn lê 2 ®æi ngîc l¹i). - HS tËp h¸t ®èi ®¸p theo híng dÉn cña - Híng dÉn HS tËp h¸t lÜnh xíng: Mét em h¸t c©u GV. ®Çu, c¶ líp 2 c©u vµ vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. Mét - TËp h¸t lÜnh xíng theo híng dÉn em h¸t c©u 3, c¶ líp h¸t c©u 4. - NhËn xÐt. *Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi h¸t: S¾p ®Õn TÕt råi. - GV cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t, kÕt hîp vç tay - HS nghe giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu lêi ca, tr¶ theo tiÕt tÊu lêi ca ®Ó HS ®o¸n tªn bµi h¸t, t¸c gi¶. lêi. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  - GV híng dÉn HS «n b¸i h¸t kÕt hîp vç tayhoÆc ®Öm theo ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ *Cñng cè - dÆn dß: - KÕt thóc tiÕt häc, GV nhËn xÐt (khen c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm biÓu diÔn tèt, nh¾c nhë nh÷ng nhãm cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n). Nh¾c HS vÒ «n l¹i2 bµi h¸t ®· häc - HS «n h¸t theo híng dÉn: + C¶ líp h¸t. + Tõng d·y, nhãm, c¸ nh©n h¸t. - HS biÓu diÔn kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t tríc líp ( tõng nhãm, tõng c¸ nh©n). - HS l¾ng nghe vµ ghi chó. TuÇn 16 Ngµy so¹n:13/12/2008 Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 15/12/2008 ÂM NHẠC 1: TIẾT 16 Nghe h¸t : quèc ca kÓ chuyÖn ©m nh¹c I. YÊU CẦU: -Làm quan với bài hát Quốc ca. Biết khi choà cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm. -Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc và nhớ, nhắc lại một vài chi tiết ở nội dung câu chuyện II. CHUẨN BỊ: - M¸y nghe, b¨ng nh¹c bµi Quèc ca. - N¾m râ néi dung c©u chuyÖn Nai Ngäc. - N¾m néi dung trß ch¬i “Tªn t«i, tªn b¹n.”. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. 2. KiÓm tra bµi cò: HS nh¾c l¹i tªn c¸c bµi h¸t ®· «n ë tiÕt tríc, h¸t vµ vç tay theo ph¸ch hoÆc tiÕt tÊu lêi ca. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * Ho¹t ®éng 1: Nghe Quèc ca. - GV Giíi thiÖu ®«i nÐt ng¾n gän vÒ Quèc ca: Lµ bµi h¸t chung cña - Ngåi ngay ng¾n nghe giíi c¶ níc do nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c. Tríc ®©y cã tªn lµ bµi TiÕn qu©n thiÖu vÒ Quèc ca. ca. - Hái HS: + Quèc ca ®îc h¸t khi nµo? - HS tr¶ lêi (theo kh¶ n¨ng + Khi chµo cê vµ khi h¸t Quèc ca ®øng nh thÕ nµo? hiÓu biÕt cña c¸c em). - GV nh¾n l¹i cho HS hiÓu vµ nhí: Quèc ca ®îc h¸t khi chµo cê vµ - L¾ng nghe vµ ghi nhí h¸t Quèc ca ph¶i ®øn th¼ng, nghiªm trang, m¾t híng vÒ Quèc k×. - HS nh¾c l¹i - Cho HS nghe Quèc ca qua b¨ng nh¹c. - HS nghe Quèc ca, ngåi - Híng dÉn HS ®øng chµo cê, nghe Quèc ca víi th¸i ®é trang ngay ng¾n. nghiªm (NÕu HS thuéc b¸i h¸t cã thÓ cho c¸c em tËp chµo cê vµ h¸t - HS tËp ®øng chµo cê vµ mét lÇn). nghe Quèc ca nghiªm tóc *Ho¹t ®éng 2: KÓ chuyÖn Nai Ngäc theo híng dÉn - GV kÓ (hoÆc ®äc ch¹m, diÔn c¶m) “C©u chuyÖn Nai”. - GV nªu mét vµi c©u hái sau khi kÓ cho HS ®Ó xem c¸c em cã n¾m - HS tËp trung, chó ý l¾ng ®îc néi dung c© chuyÖn kh«ng. VÝ dô: nghe. + T¹i sao c¸c lo¹i vËt l¹i quªn c¶ viÖc ph¸ n¬ng rÉy, mïa mµng? - Nghe GV hái vµ tr¶ lêi: + T¹i sao ®ªm ®· khuya mµ d©n lµng kh«ng muèn vÒ? + V× m·i mª nghe tiÕng h¸t - GV kÕt luËn ®Ó HS ghi nhí: TiÕng h¸t tuyÖt vêi cña Nai Ngäc cã tuyÖt vêi cña em bÐ. søc m¹nh gióp d©n lµng xua ®uæi ®îc mu«ng thó ph¸ ho¹i mïa + V× tiÕng h¸t cña Nai mµng, n¬ng rÉy. Mäi ngêi ®Òu yªu quÝ Nai Ngäc vµ tiÕng h¸t cña Ngäc hay qu¸. em. - HS nghe vµ ghi nhí *Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i “ Tªn t«i, tªn b¹n”. - Híng dÉn HS tËp nãi tªn theo tiÕt tÊu cña c©u h¸t trong bµi S¾p ®Õn TÕt råi:Tªn t«i lµ Nam - HS thùc hiÖn nãi tªn theo B¹n tªn lµ g×? híng dÉn. - Híng dÉn trß ch¬i: Em thø nhÊt ®øng lªn tù giíi thiÖu Tªn m×nh vµ hái tªn b¹n bªn c¹nh hoÆch chØ mét b¹n kh¸c (nãi theo tiÕt tÊu ) - HS luyªn tËp nhiÒu lÇn ®Ó - Em ®îc chØ ®Þnh ph¶i lËp tøc ®øng lªn tr¶ lêi vµ hái tiÕp b¹n kh¸c thuéc c©u nãi tríc khi tham tiÕt tÊu vµ c©u nãi ®· quy ®Þnh. B¹n tiÕp theo l¹i tr¶ lêi vµ tiÕp tôc gia trß ch¬i. hái,… NÕu em nµo tr¶ lêi chËm hoÆc nãi kh«ng ®óng tiÕt tÊu ®· quy ®Þnh ®Òu bÞ coi lµ ph¹m luËt vµ kh«ng ®îc tiÕp tôc chØ ®Þnh ngêi - HS tham gia trß ch¬i theo GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  kh¸c. Trß ch¬i cø thÕ tiÕp tôc. híng dÉn. - Cïng c¸ch nãi theo tiÕt tÊu trªn, nhng thay v× giíi thiÖu tªn m×nh, HS cã thÓ giíi thiÖu vÒ “c©y’’ hoÆc “con vËt’’. *Cñng cè – DÆn dß - KÕt thóc tiÕt häc, GV nhËn xÐt (khen c¸ nh©n, vµ nh÷ng nhãm häc - HS l¾ng nghe, thùc hiÖn. tèt,tÝch cù tham gia trß ch¬i; nh¾c nhë nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng nhãm cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n). - DÆn HS ghi nhí t thÕ vµ th¸i ®é khi chµo cê, h¸t Quèc ca vµ thùc - Ghi nhí. hiÖn tèt trong c¸c buæi chµo cê ®Çu tuÇn. TuÇn 17 ÂM NHẠC 1: Ngµy so¹n:20/12/2008 Ngµy d¹y:Thø hai, ngµy 22/12/2008 TIẾT 17 TËp bµi h¸t tù chän: C« Gi¸o §ç M¹nh Thêng I. YÊU CẦU: - HS h¸t thuéc lêi, ®óng giai ®iÖu bµi h¸t tù chän: - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng theo nh¹c. - Qua bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em kÝnh yªu thÇy c« gi¸o. II. CHUẨN BỊ - Nh¹c cô quen dïng - Chän h×nh thøc tr×nh bµy cña bµi h¸t tù chän: Gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp cña bµi h¸t. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3. Bµi míi: HĐ của GV H§ cña HS * Häc h¸t: c« gi¸o HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp Nh¹c vµ lêi: §ç M¹nh Thêng - L¾ng nghe - GV giíi thiÖu bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. - HS theo dâi - Treo bµi h¸t lªn b¶ng - §äc lêi ca - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - TËp h¸t theo híng dÉn - H¸t mÉu - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu - GV d¹y bµi h¸t theo quy tr×nh d¹y h¸t th«ng thêng, lu ý thÓ - Tr×nh bµy theo tæ hiÖn s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi - HS tr×nh bµy - GV cÇn gîi cho HS niÒm vui, niÒm tù hµo khi häc h¸t bµi h¸t tù chän. - GV híng dÉn HS tr×nh diÔn bµi h¸t theo tæ, nhãm, c¸ nh©n. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc häc tËp cña HS b»ng viÖc kiÓm tra h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, biÓu diÔn. * Cñng cè: - Gäi mét nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t c« gi¸o - Néi dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? + Liªn hÖ: Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em ®iÒu g×? - HS l¾ng nghe - Mét nhãm lªn biÓu diÔn - Yªu mÕn thÇy c« gi¸o. - Ghi nhí - DÆn dß: C¸c em vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  TuÇn 18 ÂM NHẠC 1: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TIẾT 18 TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc I. YÊU CẦU: - HS tham gia biểu diễn một vài bài hát đã học. II. CHUẨN BỊ: - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch). - M¸y nghe, b¨ng nh¹c mÉu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. 2. KiÓm tra bµi cò: HS «n l¹i c¸c bµi h¸t ®· häc. HíngdÉn HS h¸t vµ goc ®Öm theo mét trong 3 c¸ch: nhÞp, ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca hoÆc GV ®Öm ®µn cho HS h¸t. NhËn xÐt. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc. - GV chØ ®Þnh 3 - 5 em HS lµm ban gi¸m kh¶o (BGK). - Thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV. - Tæ chøc líp thanh tõng nhãm (mçi nhãm tõ 5 - 7 HS) lªn biÓu diÔn tríc líp lÇn lît c¸c bµi h¸t. - GV ®éng viªn c¸c líp h¸t ®óng, ®Òu giäng, biÓu diÔn - C¸c nhãm lÇn lît lªn biÓu diÔn, ®Ñp, ®Ò nghÞ BGK céng thªm ®iÓm. c¸c nhãm cßn l¹i ngåi xem b¹n biÓu diÔn, vç tay ®éng viªn. - Nhãm HS lµm BGK c«ng bè - GV ®Ò nghÞ BGK c«ng bè ®iÓm cña c¸c nhãm. ®iÓm,c¶ líp vç tay. *Cñng cè – DÆn dß - GV nhËn xÐt, dÆn dß (Thùc hiÖn nh c¸c tiÕt tríc). - DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t võa häc - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 1  TuÇn 19 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: ÂM NHẠC 1: TIẾT 19 Häc h¸t: bÇu trêi xanh (Nh¹c vµ lêi: NguyÔn V¨n Quú) I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca và biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. II. CHUẨN BỊ: - H¸t chuÈn x¸c bµi BÇu trêi xanh. - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch,…), m¸y nghe, b¨ng nh¹c mÉu. - L¸ cê xanh, tranh vÏ néi dung bµi h¸t III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c nhë HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. 2. KiÓm tra bµi cò: GV cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t: S¾p ®Õn tÕt råi ®Ó khëi ®éng giäng. GV b¾t giäng hoÆc ®Öm ®µn. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS *Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t BÇu trêi xanh - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. - Ngåi ngay ng¨n, chó ý nghe. - HS nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV võa ®Öm ®µn võa - Nghe b¨n mÉu hoÆc nghe GV h¸t h¸t. mÉu. - Híng dÉn GS tËp ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu bµi h¸t (bµi - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV. h¸t chia lµm 4 c©u h¸t) - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña - TËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t h¸t, ba lÇn ®Ó GV. H¸t ®óng giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu theo thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. Nh¾c HS biÕt lÊy h¬i híng dÉn cña GV gi÷a mçi c©u h¸t. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña - Sau khi tËp xong bµi h¸t, cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó GV, chó ý ph¸t ©m râ lêi, trßn tiÕng thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. + H¸t ®ång thanh. - Söa cho HS (nÕu c¸c em h¸t cha ®óng yªu cÇu), nhËn + H¸t theo d·y, nhãm. xÐt. + H¸t c¸ nh©n. *Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. GV lµm mÉu: Em yªu bÇu trêi xanh xanh, yªu ®¸m m©y hång hång x x x x x x x - Híng dÉn HS h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca: Em yªu bÇu trêi xanh xanh, yªu ®¸m m©y hång hång x x x x x x x x x x x *Cñng cè - DÆn dß: - HS xem GV thùc hiÖn mÉu. - H¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, sö dông c¸c nh¹c cô gâ: song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá,… theo híng dÉn cña GV. - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca (sö dông thanh ph¸ch). - HS thùc hiÖn theo híng dÉn. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh
- Xem thêm -