Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN: 1 Ngaøy soaïn: 10.08.2009 TIEÁT: 1 Ngaøy daïy: 17.08.2009 Hoïc baøi haùt: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏ P ( Daâ n ca Nuø n g_ Ñaë t lôø i : Anh Hoaø n g) ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát voã tay theo baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo baøi haùt. II. Chuaå n bò: - GV haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï, tranh aûnh. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1. Phaàn môû ñaàu: - OÅn ñònh lôùp. - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 1 * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt - Haùt maãu - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - Höôùng daãn hoïc sinh khôûi ñoäng gioïng - Daïy haùt töøng caâu, chia baøi haùt thaønh 5 caâu ( Moùc xích). Hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe - Hoïc sinh laéng nghe - Ñoïc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Khôûi ñoäng theo höôùng daãn - Haùt töøng caâu theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. Giaùo vieân Hoïc sinh - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt - Hoïc sinh chuù yù theo doõi keát hôïp voã tay theo phaùch - Luyeän hoïc sinh voã tay ñeàu - Hoïc sinh thöïc haønh voã tay - Giaùo vieân haùt vaø thöïc haønh maãu - Quan saùt giaùo vieân laøm ( Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp) - Hoïc sinh thöïc haønh caû baøi( voã tay ............................................................. theo phaùch) . - Thöïc haønh caû lôùp Giaùo vieân baét nhòp cho hoïc sinh thöïc - Hoïc sinh chia laøm 2 nhoùm ( nhoùm 1 haønh. haùt, nhoùm 2 voã tay). - Giaùo vieân chia nhoùm cho hoïc sinh - Thöïc haønh ca nhaân vaøi em. thöïc haønh theo nhoùm. Cuûng coá: - Giaùo vieân goïi vaøi em. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Haùt oân ôû nhaø cho thuoäc.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Giaùo aùn – Moân :AÂm Khoái tröôûng nhaïc - Lôùp 1 BGH Trang 2 TUAÀN: 2 Ngaøy soaïn: 17.08.2009 TIEÁT: 2 Ngaøy daïy: 24.08.2009 OÂn baøi haùt: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏ P ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. II. Chuaå n bò: - Giaùo vieân chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. - Nhaïc cuï ( keøn melodion). III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1. Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt: “Queâ höông töôi ñeïp”. Giaùo vieân Hoïc sinh - Giaùo vieân ñaøn cho hoïc sinh nghe laïi -Hoïc sinh im laëng laéng nghe. Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 3 giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Hoûi teân baøi haùt - Khôûi ñoäng gioïng. - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh oân toaøn baøi haùt. - Noùi ñöôïc teân baøi haùt - Thöïc haønh caû lôùp - Caù nhaân ( vaøi em). * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa. Giaùo vieân - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay vaø nhuùn chaân theo nhòp 2. - Giaùo vieân thöïc hieän maãu - Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh tröôùc lôùp. - Giaùo vieân nhaän xeùt Hoïc sinh - Hoïc sinh nghe, quan saùt. - Laéng nghe - Hoïc sinh thöïc haønh theo giaùo vieân - Hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp. * HOAÏT ÑOÄNG III: Haùt keát hôïp voå tay theo tieát taáu lôøi ca. Giaùo vieân - Giaùo vieân thöïc haønh maãu ♫ ♫ ♫ Hoïc sinh ♩ Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp - Giaùo vieân chia nhoùm: 2 nhoùm. - Hoïc sinh laéng nghe, quan saùt -Hoïc sinh thöïc haønh theo giaùo vieân - Thöïc haønh theo nhoùm Nhoùm 1: Haùt Nhoùm 2: Voã tay Cuûng coá: - Giaùo vieân goïi vaøi em khaù haùt laïi toaøn baøi keát hôïp muùa, voã tay theo tieát taáu. Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 4 - Goïi 3 em moãi em thöïc haønh 1 kieåu. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Thöïc haønh baøi haùt ôû nhaø, keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 5 TUAÀN: 3 Ngaøy soaïn: 24.08.2009 TIEÁT: 3 Ngaøy daïy: 31.08.2009 Hoïc baøi haùt: MÔØ I BAÏ N VUI MUÙ A CA Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân ---------------------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II. Chuaå n bò: - GV haùt chuaån xaùc baøi haùt. - Nhaïc cuï : keøn melodion. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1. Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 6 * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân Hoïc sinh - Giôùi thieäu baøi haùt ( Trích nhaïc caûnh: -Hoïc sinh im laëng, laéng nghe Meøo ñi caâu caù cuûa Nhaïc sæ Phaïm Tuyeân). - Haùt maãu - Traät töï, laéng nghe - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - Ñoïc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Luyeän gioïng: aâm a, i - Ñoïc cao ñoä a, i - Daïy haùt töøng caâu ngaén ( Moùc xích). - Haùt theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân, haùt ñeàu ñeán heát baøi. * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu vaø phaùch. Giaùo vieân Hoïc sinh - Laøm maãu ñoäng taùc voã tay theo - Hoïc sinh nhìn xem giaùo vieân laøm phaùch - Thöïc haønh ñoäng taùc voã tay - Haùt keát hôïp voã tay töøng phaùch cuûa - Haùt keát hôïp voã tay theo töøng phaùch lôøi ca. cuûa lôøi ca: ( Chim ca líu lo _ Hoa nhö ñoùn chaøo_ - Höôùng daãn hoïc sinh haùt voã tay theo - Hoïc sinh theo doõi giaùo vieân laøm tieát taáu lôøi ca maãu vaø laøm theo giaùo vieân Chim ca líu lo, Hoa nhö ñoùn chaøo.... - Chia nhoùm - Thöïc haønh töøng nhoùm. Cuûng coá: - Giaùo vieân haùt toaøn baøi, ñeäm nhaïc. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt nhuùn chaân nhòp nhaøng - Caù nhaân ( vaøi em). Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Veà nhaø haùt laïi cho thuoäc.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Giaùo aùn – Moân :AÂm Khoái tröôûng nhaïc - Lôùp 1 BGH Trang 7 TUAÀN: 4 Ngaøy soaïn: 31.08.2009 TIEÁT: 4 Ngaøy daïy: 07.09.2009 OÂn baøi haùt: MÔØ I BAÏ N VUI MUÙ A CA Troø chôi : NGÖÏ A OÂ N G ÑAÕ VEÀ ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. - Tham gia troø chôi. - Bieát haùt ñuùng lôøi ca. - Tham gia taäp bieåu dieãn baøi haùt. II. Giaù o vieâ n chuaå n bò: -Nhaïc cuï: keøn. - Moät vaøi thanh que - Thuoäc caâu ñoàng dao, naém vöõng troø chôi. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y - hoï c chuû yeá u : 1. Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 8 * HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt ñaõ hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh - Cho hoïc sinh nghe giai ñieäu baøi haùt - Nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ñaõ hoïc - Haùt laïi baøi haùt - Laéng nghe vaø haùt laïi - Höôùng daãn hoïc sinh voã tay theo - Thöïc haønh nhoùm voã tay, nhuùn chaân phaùch keát hôïp nhuùn chaân theo phaùch - Toå chöùc bieåu dieãn tröôùc lôùp - Haùt ñôn ca, toùp ca. * HOAÏT ÑOÄNG II: Troø chôi: Ngöïa oâng ñaõ veà Giaùo vieân - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caâu ñoàng dao theo tieát taáu Hoïc sinh - Laéng nghe, quan saùt thöïc haønh maãu - Ñoïc thuoäc caâu haùt ♩ - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc laïi nhieàu laàn cho thaïo - Chia nhoùm ñoïc - Höôùng daãn ñoïc keát hôïp voã tay theo tieát taáu - Höôùng daãn chôi troø chôi - Hoïc sinh ñoïc - Nhoùm 1: ñoïc Nhoùm 2: voã tay - Laøm ñoäng taùc ngöïa phi: + Tay traùi choáng hoâng + Tay phaûi vung veà tröôùc, nhuùn. Cuûng coá: - Nhaän xeùt troø chôi - Thöïc haønh caû lôùp cuøng giaùo vieân Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Haùt oân baøi haùt : Môøi baïn vui muùa ca. - Chôi troø chôi ôû nhaø.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo aùn – Moâ n o:AÂ Lôùp 1 ng Trang Giaù vieân boäm moânnhaïc - Khoá i tröôû BGH 9 TUAÀN: 5 Ngaøy soaïn: 07.09.2009 TIEÁT: 5 Ngaøy daïy: 14.09.2009 OÂn taäp 2 baøi haùt: QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÏ P MÔØ I BAÏ N VUI MUÙ A CA ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn. - Thuoäc lôøi ca cuûa 2 baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. II. Chuaå n bò: - GV haùt chuaån xaùc baøi haùt. - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1. Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 10 * HOAÏT ÑOÄNG I: Oân baøi haùt “ Queâ höông töôi ñeïp” Giaùo vieân - Ñaøn giai ñieäu - Baét nhòp - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay theo phaùch ( Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp) - Giaùo vieân laøm maãu: haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. Hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe, noùi ñuùng teân baøi haùt - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân ( caû lôùp) -Thöïc haønh caû lôùp – caù nhaân ( vaøi em) - Chia nhoùm: Nhoùm 1: haùt Nhoùm 2: voã tay - Caû lôùp thöï haønh * HOAÏT ÑOÄNG II: Oân baøi haùt “ Môøi baïn vui muùa ca” Giaùo vieân - Ñaøn giai ñieäu - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay theo phaùch Giaùo vieân laøm maãu haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu Hoïc sinh - Nghe nhaïc, noùi ñuùng teân baøi haùt - Haùt caû lôùp, caù nhaân ( Chim ca líu lo, hoa nhö ñoùn chaøo) - Thöïc hieän theo nhoùm ( 2 nhoùm) ( Chim ca líu lo, hoa nhö ñoùn chaøo) * HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi aâm nhaïc - Giaùo vieân Giaùo vieân laøm maãu: Giaùo aùn – Moân :AÂm Hoïc sinh - Traät töï quan saùt giaùo vieân laøm maãu nhaïc - Lôùp 1 Trang 11 ñoïc theo tieát taáu . . Nhong nhong nhong ngöïa oâng ñaõ veà coû boà ñeà cho ngöïa oâng aên. - Thöïc hieän laàn 2( keát hôïp )voã tay - Höôùng daãn hoïc sinh laøm ñoäng taùc cöôõi ngöïa+ nhuùn - Thöïc hieän ñoïc keát hôïp vaän ñoäng caét - Ñoïc thuoäc caâu tieát taáu - Thöïc haønh caû lôùp theo giaùo vieân - Hoïc sinh laøm cuøng giaùo vieân Cuûng coá – höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Giaùo vieân goïi vaøi em haùt oân hai baøi haùt. - Thöïc haønh caû lôùp troø chôi cöôõi ngöïa nhieàu laàn - Veà nhaø: Haùt oân 2 baøi haùt cho thuoäc.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 12 TUAÀN: 6 Ngaøy soaïn: 14.09.2009 TIEÁT: 6 Ngaøy daïy: 21.09.2009 HOÏC BAØI HAÙT: TÌM BAÏ N THAÂ N ( Lôø i 1) Nhaïc vaø lôøi: Vieät Anh ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi 1 cuûa baøi. - Bieát haùt keát hôïp voã tay theo lôøi 1 cuûa baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II. Chuaå n bò: - Haùt chuaån xaùc baøi haùt - Tìm hieåu baøi haùt : Tieát taáu roän raøng, ñieäu ñeïp. Noùi veà tình baïn thaân aùi cuûa tuoåi thô. III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1. Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt: Tìm baïn thaân Giaùo vieân Giaùo aùn – Moân :AÂm Hoïc sinh nhaïc - Lôùp 1 Trang 13 -Giôùi thieäu baøi haùt ( ôû tröôøng, lôùp caùc em ai cuõng coù nhieàu baïn môùi raát deã meán….) - Ñaøn giai ñieäu - Haùt maãu - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc theo töøng caâu ngaén theo tieát taáu. - khôûi ñoäng gioïng: a,i - Daïy haùt töøng caâu ( moùc xích ñeán heát baøi) - Chia nhoùm - Nghe, traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân - Laéng nghe - Ñoïc thuoäc töøng caâu theo tieát taáu - Thöïc haønh caû lôùp - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Thöïc haønh theo nhoùm ( 4 nhoùm luaân phieân) * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. Giaùo vieân - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch ( Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi ) - Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh - Chia nhoùm Hoïc sinh - Quan saùt maãu. - Thöïc haønh caû lôùp , caù nhaân - 2 nhoùm : Nhoùm 1: haùt Nhoùm 2: Voã tay Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø: - Caû lôùp cuøng thöïc haønh keát hôïp voã tay. - Giaùo vieân giaùo duïc tình caûm: yeâu thöông giuùp ñôõ baïn - Veà nhaø: Haùt laïi cho thuoäc.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 14 TUAÀN: 7 Ngaøy soaïn: 21.09.2009 TIEÁT: 7 Ngaøy daïy: 28.09.2009 Hoïc tieáp baøi haùt: TÌM BAÏ N THAÂ N (Lôø i 2) Nhaïc vaø lôøi: Vieät Anh ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi 1, lôøi 2 cuûa baøi. - Bieát haùt keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn. - Bieát haùt ñuùng 2 lôøi cuûa baøi haùt. II. Chuaå n bò: - Haùt chuaån xaùc lôøi 2 - Bieát vaøi ñoäng taùc phuï hoaï III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1.Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 15 * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt: Tìm * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy haùt lôøi 2 Giaùo vieân Hoïc sinh - Phaân tích : lôøi 2 ( nhaïc ñieäu gioáng - Laéng nghe lôøi 1, khaùc lôøi ca) - Höôùng daãn ñoïc lôøi 2 theo tieát taáu - Ñoïc ñoàng thanh theo höôùng daãn - Khôûi ñoäng gioïng: Ñoïc cao ñoä: 3 aâm - Baét nhòp - caû lôùp haùt lai lôøi 1 Daïy töøng caâu cuûa lôøi 2 - Haùt töøng caâu theo höôùng daãn - Chia nhoùm - Hoïc sinh haùt theo nhoùm Nhoùm 1: haùt lôøi 1 Nhoùm 2: haùt lôøi 2 ( ñoåi laïi) * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp laøm ñoäng taùc Giaùo vieân Hoïc sinh - Höôùng daãn maãu ñoäng taùc phuï hoaï - Chuù yù quan saùt( traät töï, im laëng) ( Nhuùn chaân theo phaùch, tay vaåy veà phía tröôùc : 2 caâu ñaàu) ( Hay tay giô cao naém vaøo nhau nghieâng ngöôøi sang 2 beân vaø xoay troøn: 2 caâu cuoái) - Höôùng daãn hoïc sinh keát hôïp töøng - Laøm cuøng giaùo vieân ( caû lôùp) ñoäng taùc - thöïc haønh töøng nhoùm - Goïi vaøi em leân - Bieåu dieãn tröôùc lôùp Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø: - Goïi vaøi em leân bieåu dieãn tröôùc lôùp - Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc - Veà nhaø: Thöïc hieän laïi.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo aùn – Giaù Moâno :vieâ AÂ nhaïc - Lôù p 1i tröôûng TrangBGH 16 n boä m moân Khoá TUAÀN: 8 Ngaøy soaïn: 21.09.2009 TIEÁT: 8 Ngaøy daïy: 05.10.2009 Hoïc baøi haùt: LYÙ CAÂ Y XANH ( Daân ca Nam Boä) ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát ñaây laø moät baøi daân ca. - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát ñaây laø moät baøi daân ca Nam Boä. - Bieát goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. II. Chuaå n bò: - Phaûi thuoäc baøi haùt - Nhaïc cuï, keøn Melodion, Tranh phong caûnh Nam Boä III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1.Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 17 * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt: Tìm * HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Giaùo vieân -Giôùi thieäu baøi haùt : theå loaïi daân ca Nam Boä - Ñaøn giai ñieäu - Haùt maãu - Höôùng daãn ñoïc baøi haùt - Höôùng daãn khôûi ñoäng - Daïy töøng caâu ngaén noái tieáp ñeán heát baøi. Hoïc sinh - Im laëng, theo doõi - Laéng nghe - Nghe, caûm nhaän - Ñoïc töøng caâu - Ñoïc aâm a, i ( theo 3 ñoä cao) - Haùt theo höôùng daãn * HOAÏT ÑOÄNG II: Haùt keát hôïp vaän ñoäng. Giaùo vieân Hoïc sinh - Baét nhòp - Haùt caû lôùp - Chia nhoùm - Chia 2 nhoùm - Höôùng daãn haùt keát hôïp voã phaùch Nhoùm 1: haùt ( Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh) Nhoùm 2: voã tay ( Ñoåi laïi) - Laøm maãu: haùt keát hôïp voã tay theo - Xem thöïc haønh maãu tieát taáu lôøi ca - Thöïc haønh nhoùm - Caù nhaân ( vaøi em) x x x x x x x x - Höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp vaän - Xem giaùo vieân thöïc haønh maãu ñoäng phuï hoaï ( giaùo vieân laøm maãu - Thöïc haønh caû lôùp tröôùc) ( Hai tay choáng hoâng, vöøa haùt vöøa choáng chaân: phaùch maïnh, nhuùn chaân - Töøng nhoùm bieåu dieãn tröôùc lôùp. traùi >< Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 18 Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc sinh vaøi em haùt caù nhaân - Hoïc sinh ñoïc caâu thô luïc baùt ( caây xanh xanh thì laù cuõng xanh. Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo). - Veà nhaø haùt laïi cho thuoäc.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 19 TUAÀN: 9 Ngaøy soaïn: 14.10.2009 TIEÁT: 9 Ngaøy daïy: 12.10.2009 OÂn taäp baøi haùt: LYÙ CAÂ Y XANH TAÄ P NOÙ I THÔ THEO TIEÁ T TAÁ U ------------ ------------- I.Muï c tieâ u : - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. - Taäp noùi thô theo tieát taáu cuûa baøi haùt Lí caây xanh. II. Chuaå n bò: - Tranh phong caûnh Nam Boä - Nhaïc cuï, baêng nhaïc - Söu taàm 1 soá baøi thô ( 4 chöõ) III. Caù c hoaï t ñoä n g daï y -hoï c chuû yeá u : 1.Phaàn môû ñaàu: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maùma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. 2. Phaàn hoaït ñoäng: Giaùo aùn – Moân :AÂm nhaïc - Lôùp 1 Trang 20
- Xem thêm -