Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 (4 cột)

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 268 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 TIEÁT 1 Hoïc haùt: Baøi Queâ höông töôi ñeïp (Daân ca Nuøng - Ñaët lôøi : Anh Hoaøng) I. MUÏC TIEÂU - Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu, ñuùng nhòp vaø ñeàu gioïng. - Bieát caùch söû duïng nhaïc cuï goõ deäm theo nhòp, phaùch cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø daân ca cuûa daân toäc Nuøng. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi Queâ höông töôi ñeïp. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch...), maùy nghe, baêng haùt maãu. - Tranh minh hoaï (neáu coù) veà daân toäc ít ngöôøi thuoäc vuøng nuùi phía Baéc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc hoïc sinh (HS) söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ : Khoâng tieán haønh vì laø baøi ñaàu tieân. 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, - Ngoài ngay ngaén, chuù yù noäi dung baøi haùt : Ñaây laø moät nghe. trong nhöõng baøi daân ca cuûa daân toäc Nuøng. Hoï sinh soáng ôû nhöõng vuøng thaáp cuûa röøng nuùi phía Baéc nöôùc ta.Vôùi giai ñieäu möôït maø, eâm aû, baøi haùt ngôïi ca tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc. - Cho HS nghe baêng haùt maãu. - Nghe baêng maãu (hoaëc - HD HS taäp ñoïc lôøi ca töøng nghe GV haùt maãu) caâu ngaén (baøi chia laøm 5 caâu) + Ñoïc maãu, coù theå ñoïc theo - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng tieát taáu lôøi ca ñeå khi gheùp giai daãn cuûa GV ñieäu HS deã thuoäc hôn. - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho - Taäp haùt töøng caâu theo HS haùt laïi, ba laàn ñeå thuoäc lôøi höôùng daãn cuûa GV . vaø giai ñieäu, trong khi taäp, nhaéc - Chuù yù tö theá ngoài haùt nhôû HS tö theá ngoài ngay ngaén, ngay ngaén. Haùt ngaân ñuùng haùt ngaân ñuùng phaùch. phaùch theo höôùng daãn cuûa Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 1 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 - GV ñeäm ñaøn vaø HD HS haùt taäp GV . theå. - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, nhoùm. Hoaït ñoäng 2: + Haùt caù nhaân Haùt keát hôïp vôùi GV thöï c hieä n maã u caù c h haù t - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ vaän ñoäng phuï hoa keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm ñeäm theo phaùch, söû duïng theo phaùch. caùc nhaïc cuï goõ: song loan, Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp thanh phaùch , troáng nhoû,... x x x x theo höôùng daãn cuûa GV - HD töông töï vôùi caùch voã tay - HS chuù yù. theo nhòp. -GV ñaøn cho HS thöïc hieän. - HS haùt keát hôïp goõ ñeäm - GV nhaän xeùt. theo Nhòp. Cuûng coá - daën doø: - Ñeäm ñaøn cho HS oân laïi baøi haùt. - OÂn laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV . Traû lôøi: - Hoûi HS baøi haùt vöøa ñöôïc hoïc + Baøi : Queâ höông töôi teân gì ?- Laø daân ca cuûa daân toäc ñeïp. naøo ? + Daân ca Nuøng. - GV daën HS veà nhaø hoïc thuoäc - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, baøi haùt. daën doø vaø ghi nhôù. Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 2 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 TIEÁT 2 OÂn taäp baøi haùt: Queâ höông töôi ñeïp I . MUÏC TIEÂU - Hoïc sinh haùt lôøi vaø ñuùng giai ñieäu baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. - Bieát söû duïng nhaïc cuï goõ ñeäm ñuùng theo phaùc vaø tieát taáu lôøi ca II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn, maùy nghe vaø baêng naïhc. - Nhaïc cuï goõ, (song loan, thanh phaùch,...) III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theå ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian Noäi dung Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp Giáo viên: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng cuûa GV - Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp - Hoûi HS teân giai ñieäu baøi haùt vöøa ñöôïc nghe laø daân ca cuûa daân toäc naøo? - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (GV giöõ nhòp baèng tay). + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS . + Cho HS haùt vaø voå tay ñeäm theo phaùch. (Coù theå duøng theâm nhaïc cuï goõ ñeå goõ ñeäm theo phaùch) - HD HS ñöùng haùt keát hôïp nhuùn chaân nhòp nhaøng (tieáng queâ böôùc sang traùi nhuùn chuïm hai chaân, tieáng bao böôùc sang Hoaït ñoäng cuûa HS - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe giai ñieäu baøi haùt. - Traû lôøi: + Baøi Queâ höông töôi ñeïp Daân ca Nuøng - Haùt theo HD cuûa GV : + Haùt khoâng coù nhaïc. + Haùt theo nhaïc ñeäm + Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoaï theo höôùng daãn. - HS leân bieåu dieãn : 3 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 phaûi) theo nhòp 2/4. + Töøng nhoùm, Caù nhaân - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc - Chuù yù nghe vaø xem GV lôùp. laøm maãu - GV Nhaän xeùt. Söû duïng thanh phaùch ñeå goõ - GV haùt vaø voã tay theo tieát ñeäm taáu lôøi ca (thöïc hieän maãu). + Caû lôùp - HD HS haùt vaø voã tay theo + Töøng daõy, nhoùm, Caù nhaân tieát taáu lôøi ca (haùt tieáng naøo - Nhaän xeùt caùc baïn haùt voã voã tay tieáng ñoù). tay theo tieát taáu lôøi ca (xem - Nhaän xeùt (coù theå môøi HS baïn naøo, nhoùm naøo thöïc nhaän xeùt tröôùc khi GV nhaän hieän ñuùng, hay nhaát, nhoùm naøo chöa ñeàu). Hoaït ñoäng 2: Haùt xeùt). - HS thöïc hieän theo höôùng keát hôïp voã tay daãn. theo tieát taáu lôøi ca. - Keát thuùc tieát hoïc, GV coù theå ñeäm ñaøn cuøng haùt laïi vôùi HS baøi haùt ñaõ hoïc (hoaëc môû baêng - HS laéng nghe Cuûng coá - Daën maãu ñeå HS haùt vaø vaän ñoäng theo nhaïc). doø: - Nhaän xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéng hôn). - Ghi nnhôù - Daën HS veà oân laïi baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp, taäp voå tay ñuùng phaùch vaø ñuùng tieát taáu lôøi ca. Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 4 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 TIEÁT 3 Hoïc haùt: Baøi Môøi baïn vui muùa ca (Nhaïc vaø lôøi : Phaïm Tuyeân) I. MUÏC TIEÂU - Haùt thuoäc lôïi, duùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - Bieát baøi haùt moät saùng taùc cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo nhòp, phaùch vaø tieát taáu baøi haùt. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi Môøi baïn vui muùa ca.. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch...), maùy nghe, baêng haùt maãu. - Tranh minh hoaï (neáu coù) veà caùc em nhoû ñang muùa haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc hoïc sinh (HS) söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ : Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc, cho lôùp haùt laïi 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian Noäi dung Giáo viên: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 5 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 Hoaït ñoäng 1: Daïy - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. haùt baøi Môøi baïn dung baøi haùt. + Giôùi thieäu qua cho HS bieát: vui muùa ca Baøi haùt naøy ñöôïc trích töø nhaïc caûnh meøo ñi caâu caù cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân - Cho HS nghe baêng haùt maãu hoaëc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt. - Nghe baêng maãu (hoaëc - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca nghe GV haùt maãu) töøng caâu ngaén(baøi chia laøm 5 caâu) + Ñoïc maãu, coù theå ñoïc theo tieát - Taäp ñoïc lôøi ca theo taáu lôøi ca ñeå khi gheùp giai ñieäu höôùng daãn cuûa GV. vaøo HS deã thuoäc hôn. - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu - Taäp haùt töøng caâu theo cho HS haùt laïi, ba laàn ñeå thuoäc höôùng daãn cuûa GV. lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Chuù yù nhöõng choã laáy hôi (sau - Chuù yù tö theá ngoái haùt noát traéng) ñeå höôùng daãn HS laáy ngay ngaén. Haùt ngaân ñuùng hôi vaø ngaên ñuùng phaùch. phaùch theo höôùng daãn cuûa - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho GV . HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc - Haùt laïi nhieàu laàn theo lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. höôùng daãn cuûa GV, chu yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, nhoùm - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt + Haùt caù nhaân. Hoaït ñoäng 2: Haùt chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt. keát hôïp vôùi vaän - Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch. - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñoäng phuï hoaï Chim ca líu lo. Hoa nhö ñoùn ñeäm theo phaùch, söû duïng chaøo. caùc nhaïc cuï goõ: Song loan, x x x x x thanh phaùch, troáng nhoû,... x theo höôùng daãn cuûa GV . - HS haùt keát hôïp goõ ñeäm (GV phaùt caùc nhaïc cuï goõ vaø theo tieát taáu lôøi ca höôùng daxn caùch söû duïng cho HS, goàm: thanh phaùch, song loan, troáng). - Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 6 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Cuûng coá - Daën doø: Năm học 2014 - 2015 voã tay theo tieát taáu lôøi ca. Chim ca líu lo. Hoa nhö ñoùn chaøo. x x x x x x x x - Cho HS ñöùng leân oân laïi baøi haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt, taùc giaû baøi haùt. - Nhaän xeùt chung(khen nhöõng em haùt thuoäc lôøi, goõ phaùch vaø bieát vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng, nhaéc nhôû nhöõng em chöa taäp chung trong tieát hoïc caàn coá gaég hôn). Daën HS veà oân laïibaøi haùt vöøa taäp. - OÂn laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV. - Traû lôøi : Baøi Môøi baïn vui muaù ca.Taùc gia û: Phaïm tuyeân. - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, daën doø vaø ghi nhôù. TIEÁT 4 - OÂn taäp baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca - Troø chôi: Theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi vaø ñuùng lôøi baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng - Ñoïc ñöôïc baøi ñoàng dao theo tieát taáu keát hôïp vôùi troø chôi "cöôõi ngöïa". II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn ñeäm, maùy nghe vaø baêng nhaïc. - Nhach cuï goõ (song loan, thanh phaùch,....) - Naém vöõng troø chôi, chuaån bò moät vaøi thanh tre, que daøi 0,5m giaû laøm roi ngöïa III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc nhôû HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Daïy baøi môùi: Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 7 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Thôøi gian Năm học 2014 - 2015 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: OÂn - Cho HS nghe giai ñieäu baøi taäp baøi haùt Môøi haùt Môøi baïn vui muùa ca Hoûi HS teân baøi haùt vöøa nghe baïn vui haùt ca. giai ñieäu, saùng taùc cuûa nhaïc só naøo. Hoaït ñoäng cuûa HS - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe giai ñieäu baøi haùt. - Ñoaùn teân baøi haùt, taùc giaû: + Teân baøi: Môøi baïn vui muùa ca + Taùc Giaû: Phaïm Tuyeân. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt - Haùt theo HD cuûa GV : baèng nhieøu hình thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (GV + Haùt khoâng coù nhaïc. giöõ nhòp baèng tay). + Ñeäm ñaøn baét nhòp cho HS . + Haùt theo nhaïc ñeäm. + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm + Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch, theo tieát taáu lôøi hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, ca. tieát taáu lôøi ca. (Coù theå duøng theâm nhaïc cuï goõ ñeå ñeäm theo phaùch, tieát taáu - Haùt keát hôïp vôùi vaän lôøi ca) ñoäng phuï hoaï theo - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp höôùng daãn. vaän doäng phuï hoaï (voã tay, chaân nhuùn nhòp nhaøng sang Hoaït ñoäng 2: traùi, sang phaûi theo nhòp baøi - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: + Töøng nhoùm, Caù nhaân Troø chôi theo baøi ca). ñoàng dao Ngöïa - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc - Chuù yù nghe GV ñoïc lôùp. maãu. oâng ñaõ veà - Nhaän xeùt. - Höôùng daãn HS ñoïc caâu ñoàng - HS thöïc hieän ñoïc caâu dao theo aâm hình tieát taáu: ñoàng dao vaø voã tay hoaëc Nhong nhong ngöïa oâng ñaõ veà goõ ñeäm theo tieát taáu. Söû duïng thanh phaùch ñeå goõ Caét coû boà ñeà cho ngöïa oâng aên ñeäm. + Caû lôùp. + Töøng daõy, nhoùm. + Caù nhaân. - HS nghe höôùng daãn. - Sau khi ñaõ ñoïc thuoäc baøi ñoàng dao ñuùng tieát taáu, GV höôùng daãn HS troø chôi "cöôõi - HS tham gia troø chôi, Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 8 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Cuûng coá - Daën doø: TIEÁT 5 Năm học 2014 - 2015 ngöïa" nhö sau: moãi ñoäi chia thaønh hai + HS nam: mieâng ñoïc caâu nhoùm (nam, nöõ) Nhoùm ñoàng dao, hai chaân keïp que nam thi tröôùc. Caùc coøn giaû laøm ngöïa vaøo ñaàu goái vaø laïi ôû döôùi lôùp vöøa ñoïc nhaûy theo phaùch, ai ñeå rôi que ñoàng thanh baøi ñoàng dao laø thua cuoäc. vöøa voã tay theo phaùch. + HS nöõ : Moät tay caàm roi ngöïa, moät tay giaû nhö ñang naém cöông ngöïa, chaân nhaûy - HS oân haùt theo höôùng ktheo phaùch, ai nhaûy khoâng daãn. ñuùng phaùch laø thua. - Keát thuùc tieât hoïc, GV coù theå ñeäm ñaøn cuøng haùt laïi vôùi HS - HS laéng nghe vaø ghi baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca nhôù. (hoaëc môû baêng maãu ñeå HS haùt vaø vaän ñoäng theo nhaïc). - Nhaän xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéng hôn). Dạy ngày: 09/10/2014 Ôn tập 2 bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP MỜI BẠN VUI MÚA CA I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi vaø ñuùng giai ñieäu baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, nhòp vaø vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. - Tham gia troø chôi theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà thaät vui, soâi noåi. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn, maùy nghe vaø baêng nhaïc. - Nhaïc cuï goõ (song loan, thanh phaùch,....) - Moät vaøi thanh tre hoaëc que daøi 0,5 m giaû laøm roi ngöïa. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Daïy baøi môùi: Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 9 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 Thôøi gian Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 15p Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp - Cho HS nghe giai ñieäu baøi - Ngoài ngay ngaén, chö yù nghe giai ñieäu baøi haùt. baøi haùt Queâ höông haùt Queâ höông töôi ñeïp - Hoûi HS teân baøi haùt vöøa - Ñoaùn teân baøi haùt vaø taùc töôi ñeïp. ñöôïc nghe giai ñieâu, laø daân giaû: ca cuûa daân toäc naøo. + Queâ höông töôi ñeïp. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi + Daân ca Nuøng. haùt baèng nhieàu hình thöùc: - Haùt theo HD cuûa GV : - Baét gioïng cho HS haùt (GV giöõ nhòp baèng tay). + Haùt khoâng coù nhaïc. - Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS . + Haùt theo nhaïc ñeäm. + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm + Haùt keát hôïp voã tay, goõ theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ñeäm theo phaùch, tieát taáu ca. lôøi ca. (Söû duïng theâm nhaïc cuï goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca. GV caàn giuùp HS theå hieän ñuùng caùc kieåu goõ ñeäm). - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng vaän ñoäng phuï hoaï (voã tay, phuï hoaï theo höôùng daãn. chaân nhuùn nhòp nhaøng). -Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: (haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï + Töøng nhoùm. hoaï). + Caù nhaân. Hoaït ñoäng 2:OÂn taäp 15p - Nhaän xeùt - HS laéng nghe. baøi haùt Môøi baïn vui - HS xem tranh, nghe giai muùa ca - GV theo tranh minh hoaï keát ñieäu vaø traû lôøi : hôïp cho HS nghe giai ñieäu + Baøi haùt: Môøi baïn vui muùa ca baøi haùt, taùc giaû saùng taùc. + Taùc giaû : Phaïm Tuyeân. - GV höôùng daãn HS oân baøi - HS oân haùt theo höôùng haùt (caùch thöùc nhö ôû baøi Queâ daãn: höông töôi ñeïp). GV nhaän + Caû lôùp haùt. + Töøng daõy, nhoùm, caù xeùt. Hoaï t ñoä n g 3: Troø 5p nhaân. chôi theo baøi ñoàng - HS haùt keát hôïp voã tay dao Ngöïa oâng ñaõ veà. hoaëc goõ ñeäm theo phaùch - Höôùng daãn laïi caùch thöùc vaø tieát taáu lôøi ca. chôi, oân taäp laïi baøi ñoâng dao - HS thöïc hieän ñoïc caâu Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 10 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Cuûng coá – Daën doø : Năm học 2014 - 2015 Ngöïa oâng ñaõ veà. Sau ñoù GV ñoàng dao vaø voã tay hoaëc chia lôùp thaønh 2 hoaëc 3 ñoäi goõ ñeäm theo tieát taáu. Söû chôi, moãi ñoäi goàm hai nhoùm duïng thanh phaùch ñeå goõ nam vaø nöõ rieâng, tieán haønh ñeäm. troø chôi nhö ôû tieát tröôùc. - HS tham gia troø chôi, nhöõng em ôû tieát tröôùc chöa - Keát thuùc tieát hoïc, GV nhaän tham gia neân tích cöïc hôn xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng ôû tieát naøy. nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû - HS laéng nghe vaø ghi nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá nhôù. gaéng hôn). Nhaéc nhôû HS veà oân laïi 2 baøi haùt ñaõ hoïc. TIEÁT 6 Dạy ngày:16/10/2014 Hoïc haùt : TÌM BẠN THÂN (Nhaïc vaø lôøi : Vieät Anh) I. MUÏC TIEÂU - Haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñieäu theo phaùch. - Bieát baøi haùt laø saùng taùc cuûa taùc giaû Vieät Anh (teân thaät laø Ñaëng Trí Duõng). II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi Tìm baïn thaân. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch....), maùy nghe, baêng haùt maãu. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén.2p 2. Kieåm tra baøi cuõ : Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, cho caû lôùp haùt laïi. GV ñeäm ñaøn vaø baét gioïng, goïi moät vaøi em haùt laïi, GV nhaän xeùt.3p Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 11 Giáo án Âm nhạc lớp 1 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian 10p 10p Năm học 2014 - 2015 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: Daïy - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, baøi haùt Tìm baïn thaân. noäi dung baøi haùt: Baøi haùt naøy coù 2 lôøi ca, tieát taáu roän raøng, (Lôøi 1) giai ñieäu ñeïp, noùi veà tình baïn thaân aùi cuûa tuoåi nhi ñoàng thô ngaây. Baøi haùt ñöôïc taùc giaû Vieät Anh saùng taùc vaøo khoaûng naêm 1960. Cho ñeán nay vaãn ñöôïc theá heä treû em haùt vaø ghi nhôù - Cho HS nghe baêng haùt maãu hoaëc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt. - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca 1. Chia lôøi 1 thaønh 4 caâu. + Ñoïc maãu, coù theå ñoïc theo tieát taáu lôøi ca ñeå khi gheùp giai ñieäu vaøo HS deã thuoäc hôn. - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt laïi hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. Chuù yù nhöõng choã laáy hôi (sau moãi caâu haùt) ñeå höôùng daãn HS laáy hôi vaø ngaân ñuùng phaùch. - Sau khi taäp xong baøi haùt, Hoaït ñoäng 2: Haùt cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå keát hôïp vôùi goõ ñeäm thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Söûa cho HS (neáu caùc em theo phaùch haùt chöa ñöùng yeâu caàu), nhaän xeùt. Hoaït ñoäng cuûa HS - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. - Nghe baêng maãu (hoaëc nghe GV haùt maãu). - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. Chuù yù tö theá ngoài haùt ngay ngaén. Haùt ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu theo höôùng daãn cuûa GV . - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, nhoùm,caù nhaân - HS xem GV haùt vaø voã tay theo phaùch - Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay theo phaùch. GV laøm maãu: Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ x x x x ñeäm theo phaùch, söû duïng Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 12 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Cuûng coá - Daën doø 5p Năm học 2014 - 2015 (GV phaùt caùc nhaïc cuï goõ vaø caùc nhaïc cuï song loan, höôùng daãn caùch söû duïng cho thanh, phaùch, troáng nhoû,... HS : thanh phaùch, song loan, theo HD cuûa GV troáng nhoû). - HS thöïc hieän theo yeâu - Cho HS ñöùng leân oân baøi haùt caàu cuûa GV. keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - HS traû lôøi: - Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt, + Baøi haùt: Tìm baïn thaân. taùc giaû baøi haùt. + Taùc giaû : Vieät Anh - Chuù yù nghe GV nhaän - Nhaän xeùt chung (khen nhöõng xeùt, daën doø vaø ghi nhôù. en haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch ñuùng yeâu caàu; nhaéc nhôû nhöõng em chöa taäp chung trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn). Daën HS veà oân baøi haùt vöøa taäp Dạy ngày:23/10/2014 TIEÁT 7 Hoïc haùt baøi: TÌM BẠN THÂN (tieáp theo) I. MUÏC TIEÂU - Haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi 1 vaø lôøi 2. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch - Bieát thöïc hieän vaøi ñoäng taùc vaän doäng phuï hoaï theo baøi haùt. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi Tìm baïn thaân. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch,....), maùy nghe, baêng haùt maãu. - Chuaån bò vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén.2p Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 13 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, cho caû lôùp haùt laïi lôøi 1. GV ñeäm ñaøn vaø baét gioïng, goïi moät vaø em haùt laïi. GV nhaän xeùt.3p 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian 20p Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: - GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt lôøi 2 Daïy baøi haùt Tìm cho HS nghe. baïn thaân (lôøi 2). - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi 2. Chia lôøi 2 thaønh 4 caâu nhö ôû lôøi 1(Ñoïc maãu theo tieát taáu lôøi ca nhö caùch ñoïc lôøi 1) - Daïy haùt töøng caâu cuûa lôøi 2, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñöùng yeâu caàu), nhaän xeùt. - HD HS haùt 2 lôøi vaø voã tay hoaëc theo phaùch. GV laøm maãu. - GV nhaän xeùt, söûa cho nhöõng em haùt chöa ñuùng hoaëc voã chöa ñeàu. 10p - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï: + Nhuùn chaân theo phaùch, nhuùn chaân traùi - phaûi öùng vôùi moãi phaùch. Thöïc hieän ñoäng taùc nhuùn chaân nhòp nhaøng suoát baøi haùt. + Caâu 1, 2: Keát hôïp vôùi nhuùn chaân, tay giô leân nhö vaãy goïi baïn (caâu 1 taây traùi, caâu 2 tay phaûi). + Caâu 3: Giô tay leân taïo thaønh voøng troøn treân cao, nghieâng mình sang traùi, sang phaûi theo chaân nhuùn. + Caâu 4: Tay giöõ nguyeân tö theá Giáo viên: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoaï: Hoaït ñoäng cuûa HS - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe GV haùt maãu. - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV . - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng, ñuùng giai ñieäu tieát taáu baøi haùt. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy,nhoùm,caù nhaân. - HS xem GV haùt vaø voã tay theo phaùch. - Haùt vaø voå tay hoaëc goõ theo phaùch, söû duïng caùc nhaïc cuï goõ: song loan, thanh phaùch, troáng nhoû, ... theo HD cuûa GV - HS xem GV thöïc hieän ñoäng taùc maãu. - HS thöïc hieän töøng ñoäng taùc theo höôùng daãn cuûa GV .Chuù yù thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc, ñeàu ñeïp. -Sau khi taäp xong, HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï thaät nhòp nhaøng. 14 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 caâu 3, chaân quay moät voøng taïi choã 5p TIEÁT 8 Cuûng coá - Daën doø: - Tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc, GV cho HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï caû baøi haùt, GV ñeäm ñaøn hoaëc môû baêng. - HS haùt vaø vaän ñoäng phuï - Nhaän xeùt chung (khen nhöõng em hoaï theo nhaïc. haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch vaø vaän ñoäng phuï hoaï ñuùng - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, yeâu caàu; nhaéc nhôû nhöõng em chöa daën doø vaø ghi nhôù. taäp trung trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn). -Daën HS veà oân baøi haùt vöøa taäp. Dạy ngày:30/10/2014 Hoïc haùt baøi : LÝ CÂY XANH (Daân ca Nam Boä) I. MUÏC TIEÂU - Haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu. - Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp. - Bieát baøi haùt naøy laø daân ca Nam Boä II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån baøi haùt Lí caây xanh. - Nhaïc cuï ñeäm, goõ (song loan, thanh phaùch....), maùy nghe, baêng haùt maãu. - Tranh minh hoaï (neáu coù) veà phong caûnh Nam Boä III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 15 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoøi ngay ngaén. 2p 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc, ñeäm ñaøn cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt, voã tay ñeäm theo phaùch, nhòp hoaëc tieát taáu lôøi ca.3p 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian 20p Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: -Giôùi thieäu baøi haùt, taùc gaûi, noäi Daïy baøi haùt Lí dung baøi haùt. + Cho HS bieát : Baøi haùt hình caây xanh. thaønh töø caâu thô luïc baùt: Caây xanh thì laù cuõng xanh Chimñaäu treân caønh chim hoùt líulo + Baøi Lí caây xanh laø daân ca Nam Boä, sau ñoù cho HS xem moät vaøi tranh aûnh phong caûnh Nam Boä. - Cho HS nghe baêng haùt maãu hoaëc GV vöøa ñeäm ñaøn vöøa haùt. - HD HS taäp ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén (baøi chia laøm 6 caâu). 2 cuoái laëp laïi gioáng nhau. Coù theå ñoïc theo tieát taáu lôøi ca ñeå khi gheùp giai ñieäu vaøo HS deã thuoäc hôn. - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho HS haùt hai, ba laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Chuù yù nhöõng tieáng coù luyeán nhö : "ñaäu", "treân", "líu ". GV caàn höôùng daãn kyõ ñeå HS theå hieän ñuùng. Nhaéc HS phaùt aâm roõ lôøi, troøn tieáng. - Sau khi taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Söûa cho HS (neáu caùc em haùt chöa ñuùng yeâu caàu), nhaän xeùt. - HD HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch. Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh x x x x Giáo viên: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng cuûa HS - Ngoài ngay ngaén chuù yù nghe. - HS xem tranh - Nghe baêng maãu (nghe GV haùt maãu) - Taäp ñoïc lôøi ca theo höôùng daãn cuûa GV - Taäp haùt töøng caâu moät theo höôùng daãn cuûa GV. - Chuù yù tö theá ngoài haùt ngay ngaén. Haùt theå hieän ñuùng nhöõng tieáng coù luyeán, phaùt aâm roõ raøng theo höôùng daãn cuûa GV - Haùt laïi nhieàu laàn theo höôùng daãn cuûa GV , chuù yù tö theá hoïc haùt. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy,nhoùm.caù nhaân. - Haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, söû duïng 16 Giáo án Âm nhạc lớp 1 10p 5p Năm học 2014 - 2015 Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo caùc nhaïc cuï goõ: song loan, x x x x thanh phaùch, troáng nhoû,.... - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp goõ theo höôùng daãn cuûa GV . ñeäm theo tieát taáu lôøi ca: Caùi caây xanh xanh thì laø cuõng - HS haùt vaø goõ ñeäm theo xanh tieát taáu lôøi . Haùt tieáng naøo, Hoaït ñoäng 2: - Sau ñoù, GV HD HS haùt keát hôïp goõ tieáng ñoù. Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng (nhuùn chaân nhòp nhaøng vaän ñoäng phuï theo nhòp, phaùch maïnh nhuùn chaân - Haùt keát hôïp vaän phuï hoaï, traùi, hai tay choáng hoâng). nhuùn chaân nhòp nhaøng theo hoaï. - Cho HS ñöùng leân oân laïi baøi haùt höôùng daãn cuûa GV . keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca moät laàn - OÂn taäp baøi haùt theo höôùng tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. daãn cuûa GV . - Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt, daân Cuûng coá - Daën ca cuûa mieàn naøo. - Nhaän xeùt chung (khen nhöõng em - Traû lôøi: doø: haùt thuoäc lôøi, goõ ñeàu phaùch vaø tieát + Baøi: Lí caây xanh. taáu lôøi ca, bieát vaän ñoäng phuï hoaï + Daân ca Nam Boä. nhòp nhaøng, ñuùng yeâu caàu; nhaéc - Chuù yù nghe GV nhaän xeùt, nhôû nhöõng em chöa taäp trung trong daën doø vaø ghi nhôù tieát hoïc caàn coá gaéng hôn. Daën hs veà oân baøi haùt vöøa taäp. TIEÁT 9 Dạy ngày:16/10/2014 - OÂn taäp baøi haùt: LÝ CÂY XANH - Taäp noùi theo thô tieát taáu I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi vaø ñuùng giai ñieäu baøi haùt. - Taäp trình dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. - Taäp noùi thô ñuùng theo aâm hình tieát taáu baøi haùt Lí caây xanh II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn, maùy nghe vaø baêng nghe. - Nhaïc cuï goõ (song loan, thanh phaùch,...) - Söu taàm moät soá baøi thô 4 chöõ. Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 17 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: - GV ñaøn laïi giai ñieäu baøi haùt OÂn baøi taäp haùt Lí caây xanh cho HS nghe. - Hoûi HS teân baøi haùt vöøa Lí caây xanh. ñöôïc nghe giai ñieäu, daân ca mieàn naøo. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (GV giöõ nhòp baèng tay). + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS . + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôïi ca. - HD HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï (voã tay hoaëc goõ ñeäm theo nhòp, chaân nhuùn nhòp nhaøng. - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc Hoaït ñoäng 2: Taäp noùi thô theo lôùp. tieát taáu (tieát taáu - Nhaän xeùt. baøi Lí caây xanh) - GV HD HS voã tay theo aâm hình tieát taáu sau: - GV cho HS noùi theo aâm hình tieát taáu baøi Lí caây xanh: Caùi caây xanh xanh Thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh Chim hoùt líu lo - Töø caùch noùi theo maãu hình tieát taáu treân, GV cho HS vaän duïng vaøo caùc baøi thô 4 chöõ ñeå ñoïc theo aâm hình tieát taáu ñoùn. Ví duï: Giáo viên: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng cuûa HS - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe giai ñieäu baøi haùt. - Traû lôøi:Baøi haùt: Lí caây xanh. + Daân ca Nam Boä - Haùt theo höôùng daãn cuûa GV + Haùt khoâng coù nhaïc. + Haùt theo nhaïc ñeäm. + Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoaï theo höôùng daãn. - HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: + Töøng nhoùm.Caù nhaân. - Chuù yù xem GV laøm maãu. - HS thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV : + HS ñoïc aâm hình tieát taáu baèng aâm töôïng thanh: ta. + HS ñoïc keát hôïp voã, goõ theo aâm hình tieát taáu (nhieàu laàn ñeå nhôù aâm hình tieát taáu). - HS ñoïc baøi Lí caây xanh theo tieát taáu (keát hôïp söû duïng nhaïc cuï goõ, goõ theo tieát taáu). + Caû lôùp.töøng daõy, nhoùm. + Caù nhaân. 18 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Cuûng coá - Daën doø: TIEÁT 10 Năm học 2014 - 2015 Vöøa ñi vöøa nhaûy Laø anh saùo xinh Hay noùi linh tinh Laø coâ lieáu ñieáu Hay nghòch hay teáu Laø caäu chìa voâi Hay chao ñôùp moài Laø chim cheøo beûo... (Trích thô Traàn Ñaêng Khoa) - GV cho bieát : Baøi thô treân noùi veà caùc loaøi chim nhö : chim saùo, chim lieáu ñieáu, chim chìa voâi,.... Hoaëc vaän duïng ñoïc caùc caâu thô 4 chöõ khaùc nhö: Chuù beù loaét choaét Caùi xaéc xinh xinh Caùi chaân thoaên thoaét Caùi daàu ngheânh ngheânh.. (Trích thô Toù Höõu) - Keát thuùc tieát hoïc, GV ñeäm ñaøn cuøng haùt laïi vôùi HS haùt baøi Lí caây xanh (hoaëc môû baêng ñeå HS haùt vaø goõ ñeäm thaäp nhòp nhaøng). - Nhaän xeùt (khen caù nhaân vaø nhöõng nhoùm bieåu dieãn toát, nhaéc nhôû nhöõng nhoùm chöa ñaït caàn coá gaéng hôn). - Daën HS veà oân taäp baøi haùt Lí caây xanh, taäp voã tay ñuùng phaùch vaø ñuùng tieát taáu lôøi ca. - HS tieáp tuïc ñoïc caùc caâu thô 4 chöõ khaùc theo höôùng daãn (vöøa ñoïc vöøa goõ theo tieát taáu). - HS thöïc hieän theo höôùng daãn. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV . - HS laéng nghe. - Ghi nhôù. Dạy ngày:16/10/2014 OÂn taäp 2 baøi haùt: Tìm baïn thaân, Lí caây xanh Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 19 Giáo án Âm nhạc lớp 1 Năm học 2014 - 2015 I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi vaø ñuùng giai ñieäu baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. - Bieát ñoïc thô 4 chöõ theo tieát taáu baøi Lí caây xanh II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Ñaøn, maùy nghe vaø baêng nhaïc. - Nhaïc cuï goõ (song loan, thanh phaùch,...). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaén nhôû HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 3. Daïy baøi môùi: Thôøi gian Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: - Cho HS nghe giai ñieäu baøi OÂn taäp baøi haùt haùt Tìm baïn thaân - Hoûi HS teân baøi haùt vöøa Tìm baïn thaân ñöôïc nghe giai ñieäu, ai laø taùc giaû cuûa baøi haùt. - Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: + Baét gioïng cho HS haùt (GV giöõ nhòp baèng tay). + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho HS . + Cho HS haùt vaø voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca (söû duïng theâm nhaïc cuï goõ ñeå goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca. GV caàn giuùp HS theå hieän ñuùng caùc kieåu goõ ñeäm). -Goïi 1 HS khaù leân haùt vaø muùa ñoäng taùc minh hoaï töï saùng taïo. - GV nhaän xeùt, neáu ñoäng taùc phuø hôïp coù theå söû duïng HD caû lôùp. - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï (voã tay, Giáo viên: Trương Thị Mai Hương Hoaït ñoäng cuûa HS - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe giai ñieäu baøi haùt. - Ñoaùn teân baøi haùt vaø taùc gaûi: + Baøi : Tìm baïn thaân. + taùc giaû : Vieät Anh. - Haùt theo HD cuûa GV : + Haùt khoâng coù nhaïc. + Haùt theo nhaïc ñeäm. + Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu cuûa lôøi ca. - HS leân thöïc hieän. - HS laéng nghe. - Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoaï theo höôùng daãn. - HS bieåu dieãn tröôùc l.ôùp + Töøng nhoùm 20
- Xem thêm -