Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 1 Thø s¸u, ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 1 : Häc h¸t: bµi quª h¬ng t¬i ®Ñp D©n ca Nïng §Æt lêi: Anh Hoµng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt vç tay theo bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng quan s¸t, kü n¨ng giao tiÕp. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - §µn phÝm ®iÖn tö, ®µi, b¨ng h¸t mÉu. - Mét sè nh¹c cô gâ. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. PhÇn më ®Çu: - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp. - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe. ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. - Giíi thiÖu qua cho HS biÕt: §©y lµ mét trong nh÷ng bµi d©n ca cña d©n téc Nïng. Hä sinh sèng ë nh÷ng vïng thÊp cña vïng nói phÝa B¾c níc ta. - Nghe b¨ng mÉu. - GV cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu. - TËp ®äc lêi ca theo híng dÉn cña GV. - §äc lêi ca tõng c©u ng¾n. - §äc mÉu, cã thÓ ®äc theo tiÕt tÊu lêi ca ®Ó khi ghÐp giai ®iÖu vµo HS dÔ thuéc h¬n. - Híng dÉn tËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho - HS tËp h¸t tõng c©u. HS h¸t 2,3 lÇn ®Ó thuéc lêi ca vµ giai ®iÖu bµi h¸t. Chó ý ng©n ®ñ sè ph¸ch theo yªu cÇu cña bµi h¸t. - Sau khi tËp h¸t xong bµi h¸t GV ®Öm - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña GV. ®µn cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó thuéc giai +H¸t ®ång thanh. ®iÖu vµ lêi ca. +H¸t theo d·y, nhãm. + H¸t c¸ nh©n. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch (sö - Söa cho HS (nÕu c¸c em h¸t cha ®óng dông c¸c nh¹c cô gâ: Song loan , thanh theo yªu cÇu). ph¸ch, trèng nhá...) thùc hiÖn theo híng Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga *Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch: Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp... x x x x - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp: Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp... x x - GV cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t mét vµi lÇn cho thuÇn thôc. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Cho HS «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - DÆn HS vÒ nhµ «n tËp bµi h¸t nhiÒu lÇn. dÉn cña GV. - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp b»ng nh¹c cô gâ. - HS h¸t l¹i bµi h¸t theo híng dÉn cña GV. - HS thùc hiÖn. - Nghe vµ lµm theo híng dÉn TuÇn 2 Thø s¸u, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 2 : «n tËp bµi h¸t: quª h¬ng t¬i ®Ñp D©n ca Nïng §Æt lêi: Anh Hoµng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay theo bµi h¸t. - BiÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - KNS: RÌn kü n¨ng quan s¸t, kü n¨ng giao tiÕp. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch). 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña HS N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: gäi 2 HS hat bµi h¸t " Quª h¬ng t¬i ®Ñp". - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp qua b¨ng ®Üa. - Hái HS tªn bµi h¸t võa ®îc nghe giai ®iÖu, ®ã lµ d©n ca cña vïng nµo? - HS «n l¹i bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh thøc: + B¾t giäng cho HS h¸t. + §Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS. + Cho HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - GV híng dÉn HS ®øng h¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÑ nhµng (tiÕng quª bíc sang tr¸i nhón chôm hai ch©n bíc sang ph¶i) theo nhÞp 2. - Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp. - GV nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca: - GV h¸t vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca (thùc hiÖn mÉu). Quª h¬ng em biÕt bao t¬i ®Ñp. x x x x x x x - Híng dÉn HS h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca (h¸t tiÕng nµo vç vµo tiÕng ®ã). Trêng TiÓu häc Sai Nga - 2 HS lªn h¸t. - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t. - Tr¶ lêi: + Tªn bµi h¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp. + D©n ca d©n téc Nïng - H¸t theo híng dÉn cña GV: + H¸t kh«ng cã nh¹c. + H¸t theo nh¹c ®Öm. + H¸t kÕt hîp vç tay. - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ theo híng dÉn. - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch b»ng nh¹c cô gâ. - HS thùc hiÖn. - HS lªn biÓu diÔn tríc líp: + Tõng nhãm. + C¸ nh©n. - Chó ý nghe vµ xem GV lµm mÉu. - HS kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu lêi ca. (Sö dông thanh ph¸ch ®Ó gâ ®Öm): + C¶ líp. + Tõng d·y, nhãm.C¸ nh©n. - HS nhËn xÐt. - NhËn xÐt (cã thÓ mêi HS nhËn xÐt tríc - HS thùc hiÖn khi GV nhËn xÐt). 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - GV ®Öm ®µn ®Ó c¶ líp cïng h¸t l¹i hoÆc më b¨ng mÉu ®Ó HS h¸t vµ vËn - Nghe, tiÕp thu ®éng theo nh¹c. - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ «n bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp , vç tay theo ®óng ph¸ch, ®óng tiÕt tÊu lêi ca. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 3 Thø s¸u, ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 3 : Häc h¸t: bµi mêi b¹n vui móa ca Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay theo bµi h¸t. - BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch) 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: ? Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t ®· häc ë tiÕt tríc. ? Gäi HS h¸t l¹i bµi h¸t Quª h¬ng t¬i ®Ñp. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Hoạt động 1: Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Bài hát này được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn - Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca đẻ khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những chổ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung - HS tr¶ lêi - HS thùc hiÖn - Ngồi ngay ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thê ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu) theo hướng dãn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh. * Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa + Hát theo dãy, nhóm - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo + Hát cá nhân . phách. - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. theo phách, sử dụng các nhạc x x xx x x xx cụ gõ: Song loan, thanh - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời phách, trống nhỏ,… theo ca. hướng dẫn của GV. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. - Hát kết hợp gõ đệm theo x x x x x x x x tiết tấu lời ca ( dùng thanh 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: phách ) - Cho HS ®øng lªn «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch hoÆc theo tiÕt tÊu lêi ca mét lÇn tríc khi kÕt thóc tiÕt häc. - Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t , t¸c gi¶ bµi h¸t? - HS thùc hiÖn - NhËn xÐt chung (khen ngîi nh÷ng em h¸t thuéc lêi, gâ ph¸ch vµ biÕt vËn ®éng phô ho¹ nhÞp nhµng, ®óng yªu cÇu; nh¾c nhë c¸c em cha tËp trung trong - HS tr¶ lêi tiÕt häc cÇn cè g¾ng h¬n). - DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t võa tËp - Nghe, tiÕp thu - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. TuÇn 4 Thø s¸u, ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 4 : - «n tËp bµi h¸t: mêi b¹n vui móa ca Trß ch¬i: theo bµi ®ång dao “ngùa «ng ®· vÒ”. I. Môc tiªu: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ®¬n gi¶n. - BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch. - KNS: RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch). - N¾m v÷ng trß ch¬i, chuÈn bÞ mét vµi thanh tre hoÆc que dµi 0,5m gi¶ lµm roi ngùa. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui múa ca. - Hỏi học sinh tên bài hát vừa được nghe giai điệu, sáng tác của nhạc sĩ nào. Hoạt động của HS - Häc sinh söa t thÕ ngåi häc ngay ng¾n. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Đoán tên bài hát và tác giả + Tên bài: Mời bạn vui múa ca. - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều + Tác giả: Phạm Tuyên - Hát theo hướng dẫn của GV hình thức. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo nhịp bài ca). - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - Nhận xét + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo hướng dẫn. HS biễu diễn trước lớp. + Từng nhóm * Hoạt động 2:Trò chơi theo đồng dao: + Cá nhân. Ngựa ông đã về. - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm - Chú ý nghe GV đọc mẫu. hình tiết tấu. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và Nhong nhong nhong ngựa ông đã về vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn dụng thanh phách để gõ đệm. + Cả lớp. + Từng dãy. + Cá nhân - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng - HS nghe hướng dẫn tiết tất, GV hướng dẫn HS trò chơi “ cưỡi ngựa” như sau: - HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai - HS tham gia trò chơi, mỗi đội chia chân kẹp que giả làm ngựa vào đầu gối và thành hai nhóm ( nam, nữ). Nhóm nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. nam thi trước. Các bạn còn lại ở dưới + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giải lớp vừa đọc đồng thanh bài đồng dao như đang nắm cương ngựa, chân nhảy theo vừa vỗ tay theo phách. phách, ai nhảy không đúng là thua. 3. Hoạt động nèi tiÕp. - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng - HS ôn hát theo hướng dẫn hát lại với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca. - HS lắng nghe và ghi nhớ - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biễu biễn chưa đạt cần cố gắng hơn). TuÇn 5 Thø s¸u, ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 5 : «n tËp hai bµi h¸t: quª h¬ng t¬i ®Ñp, mêi b¹n vui móa ca. I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca cña 2 bµi h¸t. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay theo bµi h¸t. - BiÕt h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô hoµ ®¬n gi¶n.. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch). - N¾m v÷ng trß ch¬i, chuÈn bÞ mét vµi thanh tre hoÆc que dµi 0,5m gi¶ lµm roi ngùa. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV Trêng TiÓu häc Sai Nga Hoạt động của HS 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là dân ca của dân tộc nào? - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca ( Hoặc gõ đệm) + Hướng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ. ( Nhún theo nhịp) - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa) - Nhận xét - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. + Quê hương tươi đẹp + Dân ca Nùng - Hát theo hướng dẫn của giáo viên + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. + Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm. + Cá nhân *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát để HS đoán tên bài hát, - HS xem tranh, nghe giai điệu và tác giả sáng tác. trả lời: + Bài hát: Mời bạn vui múa ca. - GV hướng dẫn HS ôn bài hát ( Cách thức + Tác giả: Phạm Tuyên như ở bài Quê hương tươi đẹp) - HS ôn hát theo hướng dẫn. + Cả lớp hát. - Nhận xét + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ *Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Ngựa ông đã về. - Hướng dẫn lại cách thức chơi, ôn đọc lại bài đồng dao Ngựa ông đã về. Sau đó GV chia - HS thực hiện đọc câu đồng dao lớp thành 2 hoặc 3 đội chơi, mỗi đội gồm 2 và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga nhóm nam và nữ riêng, tiến hành trò chơi như . Sử dụng thanh phách và tiết tấu ở tiết trước. lời ca. - HS tham gia trò chơi, những em ở tiết trước chưa tham gia nên tích cực hơn ở tiết này. - HS lắng nghe và ghi nhớ. 3. Hoạt động nèi tiếp. - Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở - HS nghe vµ lµm theo híng dÉn những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã học TuÇn 6 Thø s¸u, ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2014 ©m nh¹c TiÕt 6 : Häc h¸t: bµi T×m b¹n th©n Nh¹c vµ lêi: ViÖt Anh I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu víi lêi 1 cña bµi. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay theo lêi 1 cña bµi h¸t. - BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch.. - KNS: øng xö v¨n hãa. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi T×m b¹n th©n. - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ (song loan, thanh ph¸ch). 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - KiÓm tra bµi cò: Hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t ®· häc ë tiÕt tríc. + Gäi mét vµi em h¸t l¹i bµi h¸t ®· häc , GV nhËn xÐt. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (lời 1) - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát + Giới thiệu qua cho HS biết: Bài hát này có 2 lời ca, tiết tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói về tình bạn thân ái của Tuổi nhi đồng thơ ngây. Bài hát được tác giả Việt Anh sáng tác vào khoảng năm 1960. Cho đến nay vẫn được các thế hệ trẻ em hát và ghi nhớ - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca. Chia lời 1 thành 4 câu. + Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca để khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Chú ý những chổ lấy hơi ( sau mỗi câu hát) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. Trêng TiÓu häc Sai Nga - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng dẫn của - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều GV. lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Hát lại nhiều lần theo hướng - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu dẫn của GV , chú ý phát âm rõ cầu), nhận xét. lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh + hát theo dãy, nhóm *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo + Hát cá nhân phách. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV làm mẫu: - HS xem GV hát và gõ đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi. phách x x x - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách, trống nhỏ…theo hướng dẫn của GV - HS thực hiện theo yêu cầu của 3. Hoạt động nèi tiÕp. GV. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học - DÆn hs vÒ nhµ «n tËp l¹i lêi 1 bµi h¸t ®· häc. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung - HS thùc hiÖn - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 7 Thø s¸u, ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2014 ©m nh¹c TiÕt 7: Häc h¸t: bµi T×m b¹n th©n (tiÕp theo). I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu víi lêi 1, lêi 2 cña bµi. - BiÕt h¸t kÕt hîp víi mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n. - BiÕt h¸t ®óng lêi 2 cña bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng giao tiÕp. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi T×m b¹n th©n. - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ (song loan, thanh ph¸ch). - ChuÈn bÞ mét vµi ®éng t¸c phô ho¹. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (Lời 2). - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát lời 2: - Hướng dẫn HS tập đọc lời 2. Chia thành 4 câu như ở lời 1- Dạy hát từng câu lời 2, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ( Nếu các em hát chưa đúng yêu Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Hoạt động của HS - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe băng mẫu - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát lời 2 và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV làm mẫu. - GV nhận xét, sửa cho những em hát chưa đúng hoặc gõ đệm chưa đều. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV - HS xem GV hát và gõ đệm theo phách. + Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ nhỏ….theo hướng dẫn của GV họa. - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa. - HS xem GV thực hiện động tác + Nhún chân theo phách, nhún chân trái, phải mẫu. ứng với mỗi phách, thực hiện động tác nhún - HS thực hiện từng động tác theo chân nhịp nhàng suốt bài bát. hướng dẫn của GV. Chú ý thực + Câu 1, 2: Kết hợp với nhún chân, tay giơ lên hiện đúng động tác, đều, đẹp như vẫy gọi bạn.( câu 1 tay trái, câu 2: tay - Sau khi tập xong, HS hát kết hợp phải) vận động phụ họa thật nhịp nhàng. + Câu 3: Giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn trên cao, nghiêng mình sang trái, sáng phải theo - HS hát và vận động phụ họa theo chân nhún nhạc + Câu 4: Tay giữ nguyên ở tư thế 3, chân quay một vòng tại chổ. - HS thùc hiÖn 3. Hoạt động nèi tiÕp. - Trước khi kết thúc tiết học, GV cho HS hát kết hợp vận động phụ họa cả bài hát, GV đệm đàn - HS thùc hiÖn. hoặc mở băng. - Nhận xét chung ( Khen những HS hát thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp vận gõ đệm theo phách và vận động phụ họa). HS HS về ôn lại bài hát vừa tập. - HS nghe, tiÕp thu vµ lµm theo híng dÉn. TuÇn 8 Thø s¸u, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2014 ©m nh¹c I. Môc tiªu: TiÕt 8 : Häc h¸t: bµi lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga - BiÕt ®©y lµ mét bµi d©n ca. - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp víi vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi LÝ c©y xanh. - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. Tranh minh ho¹. - Nh¹c cô gâ (song loan, thanh ph¸ch). 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n h¸t. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Lý cây Xanh - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. + Cho HS biết: Bài hát hình thành từ câu thơ lục bát. + Bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ, sau đó cho HS xem một vài tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ - Cho HS nghe băng hát mẫu . - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn. Có thể đọc theo tiết tấu lời ca để ghi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những tiếng có luyến như “ đậu “ trên” “ líu”. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ,nhận xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe - HS xem tranh - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu một theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thế ngồi hát. Hát thể hiện đúng những tiếng có luyến - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý tư thế học hát. - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga x x xx x x xx - Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Sau đó GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động ( Nhún chân nhịp nhàng, phách mạnh nhún chân trái, hai tay chống hông). 3. Hoạt động nèi tiÕp. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của miền nào. - Nhận xét: Khen những em hát thuộc lời biết vận động phụ hoạ, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung, Dặn HS về ôn tập bài hát vừa tập theo hướng dẫn của GV. - HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Hát tiếng nào, gõ tiếng đó. - Hát kết hợp vận động phụ họa, nhún chân nhịp nhàng theo hướng dẫn của GV - HS thùc hiÖn. - Nghe, tiÕp thu. TuÇn 9 Thø s¸u, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2014 ©m nh¹c TiÕt 9 : ¤n tËp bµi h¸t: Lý c©y xanh TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n. - TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu cña bµi h¸t Lý c©y xanh. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi LÝ c©y xanh. - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. Tranh minh ho¹. - Nh¹c cô gâ (song loan, thanh ph¸ch). 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. Trêng TiÓu häc Sai Nga Ho¹t ®éng cña häc sinh - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - HS tr¶ lêi. - KiÓm tra bµi cò: Hái HS nh¾c l¹i tªn c¸c bµi h¸t ®· häc. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Lý c©y xanh - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - NhËn xÐt chung,uèn söa - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Híng dÉn häc sinh móa phô häa - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - NhËn xÐt chung, uèn söa * Ho¹t ®éng 2 : TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu - Cho häc sinh ®äc lêi ca bµi h¸t Lý c©y xanh, ®äc kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu - TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu : Võa ®i võa nh¶y lµ anh s¸o xinh Hay nãi linh tinh lµ anh chÌo bÎo… - C¶ líp h¸t mét lît. - Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo tæ,nhãm 3 - NhËn xÐt tõng nhãm - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn nhãm 2 - Quan s¸t, l¾ng nghe - C¶ líp thùc hiÖn - TËp nãi th¬ kÕt hîp sö dông thanh ph¸ch gâ ®Öm - Quan s¸t, l¾ng nghe - H¸t kÕt hîp víi ®µn ocgan vµ nhón ch©n nhÞp nhµng - L¾ng nghe, ghi nhí - NhËn xÐt chung, uèn söa khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt. - Cho häc sinh h¸t bµi Lý c©y xanh 3. Hoạt động nèi tiÕp. - HS thùc hiÖn - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga kết thúc tiết học - DÆn hs vÒ nhµ «n tËp l¹i lêi 1 bµi h¸t ®· häc. Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 10 Thø ba, ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2014 ©m nh¹c TiÕt 10 : ¤n tËp 2 bµi h¸t T×m b¹n th©n , Lý c©y xanh I. Môc tiªu : - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca 2 bµi h¸t - BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch hoÆc tiÕt tÊu lêi ca - Häc sinh biÕt h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa - KNS: RÌn kü n¨ng giao tiÕp. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn ; -§µn ,b¨ng nh¹c 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch,SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y,häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: - H¸t c¸ nh©n bµi Lý c©y xanh. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t T×m b¹n th©n - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - NhËn xÐt chung, söa sai - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - NhËn xÐt chung,uèn söa khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt * Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp bµi h¸t Lý c©y xanh - Cho häc sinh nghe bµi h¸t Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - HS thùc hiÖn - Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo tæ - NhËn xÐt tõng tæ - LuyÖn nhãm ®«i - Quan s¸t, l¾ng nghe Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp víi ®µn - NhËn xÐt chung,uèn söa - Cho HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Gäi 3 tèp lªn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - NhËn xÐt chung,khen thëng 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - Cho häc sinh h¸t bµi Lý c©y xanh - NhËn xÐt giê häc , dÆn dß häc sinh vÒ nhµ xem tríc bµi häc h«m sau - LuyÖn theo d·y,nhãm 3 - NhËn xÐt tõng nhãm - Thùc hiÖn - Quan s¸t, l¾ng nghe -HS h¸t l¹i bµi - Quan s¸t, l¾ng nghe TuÇn 11 Thø ba, ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2014 ©m nh¹c I. Môc tiªu: TiÕt 11 : Häc h¸t: bµi ®µn gµ con Nh¹c: Phi-lÝp-pen-c« Lêi: ViÖt Anh. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu víi lêi 1 cña bµi. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng quan s¸t. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi §µn gµ con. - §µn, ®µi, b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô gâ (song loan, thanh ph¸ch). 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: GV ®µn giai ®iÖu mét bµi h¸t võa «n ë tiÕt tríc, hái HS tªn bµi h¸t vµ cho c¶ líp h¸t l¹i. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t LÝ c©y xanh. - Giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. - Cho HS nghe b¨ng mÉu. - Híng dÉn HS ®äc lêi ca tõng c©u ng¾n. (Bµi h¸t cã 2 lêi ca, mçi lêi ca chia lµm 4 c©u). - GV ®µn vµ híng dÉn HS tËp h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t 2, 3 lÇn ®Ó thuéc lêi ca vµ giai ®iÖu bµi h¸t. Ho¹t ®éng cña HS - HS thùc hiÖn - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe. - HS nghe b¨ng mÉu. - TËp ®äc lêi ca. - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn. - Chó ý t thÕ ngåi h¸t ngay ng¾n, h¸t ®óng giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn. Chó ý ph¸t ©m râ lêi, trßn tiÕng: - Sau khi häc xong bµi h¸t, GV ®Öm ®µn + H¸t ®ång thanh. cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. + H¸t theo d·y,nhãm. + H¸t c¸ nh©n. - GV nhËn xÐt, söa sai . Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, sö ph¸ch(hs kh¸, giái) dông c¸c nh¹c cô: song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá... - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu ph¸ch: lêi ca b»ng nh¹c cô gâ. Tr«ng kia ®µn gµ con l«ng vµng Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga x x x x §i theo mÑ t×m ¨n trong vên... x x x x - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt - HS thùc hiÖn theo chØ dÉn cña GV. tÊu lêi ca: Tr«ng kia ®µn gµ con l«ng vµng x x x x x x x §i theo mÑ t×m ¨n trong vên... -HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng x x x x x x x - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng (Nhón ch©n nhÞp nhµng theo nhÞp). 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Cho HS «n l¹i bµi h¸t kÕt hîp vç tay HS «n l¹i bµi theo híng dÉn. hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch . - Hái HS tªn bµi h¸t - DÆn HS vÒ nhµ h¸t thuéc bµi §µn gµ con. TuÇn 12 Thø ba, ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2014 ©m nh¹c TiÕt 12 : ¤n tËp bµi h¸t : §µn gµ con I Môc tiªu : - Häc sinh biÕt h¸t theo giai ®iÖu víi lêi 1 vµ lêi 2 cña bµi h¸t. - Häc sinh h¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm theo ph¸ch vµ vËn ®éng phô häa. - Gi¸o dôc häc sinh thªm yªu quý c¸c loµi vËt. -KNS : RÌn kü n¨ng quan s¸t. II. chuÈn bÞ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 1 Trêng TiÓu häc Sai Nga 1. Gi¸o viªn : §µn ,mét vµi ®éng t¸c móa phô ho¹ ®¬n gi¶n. 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch.s¸ch gi¸o khoa. III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: GV ®µn giai ®iÖu mét bµi h¸t võa «n ë tiÕt tríc, hái HS tªn bµi h¸t vµ cho c¶ líp h¸t l¹i. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t §µn gµ con - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t kÕt hîp ®µn - NhËn xÐt chung, söa sai - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Gäi 2 tèp lªn thi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - NhËn xÐt chung, khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt. * Ho¹t ®éng 2 : TËp biÓu diÔn bµi h¸t - Híng dÉn häc sinh mét vµi ®éng t¸c móa phô häa ®¬n gi¶n - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - Gäi häc sinh nhËn xÐt. - NhËn xÐt chung, khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - Cho häc sinh h¸t bµi §µn gµ con. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - HS thùc hiÖn - C¶ líp h¸t bµi §µn gµ con -HS nghe. - Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo tæ, c¸ nh©n - NhËn xÐt tõng tæ - Thùc hiÖn - Quan s¸t, l¾ng nghe -HS quan s¸t vµ lµm theo híng dÉn. - H¸t kÕt hîp móa phô ho¹ - Quan s¸t, l¾ng nghe. -HS h¸t l¹i bµi. -Nghe vµ thùc hiÖn. N¨m häc : 2014 - 2015
- Xem thêm -