Tài liệu Giáo án Âm nhạc khối 9 cả năm

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

Giáo án Âm nhạc khối 9 cả năm
Ngaøy soaïn: Ngaøy gi¶ng: BÀI 1: TIẾT 1 HỌC HÁT:BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc -Daïy HS baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. - Giới thiệu cho HS biết về nhạc sĩ Hoàng Long. - Gioi thiệu cho HS sự khác biệt của hai giong trong bài hát. 2. Kỹ năng -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3 Thái độ -Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù nhöõng tình caûm gaén boù vaø yeâu meán maùi tröôøng, tình caûm gaén boù vôùi thaày, coâ giaùo vaø baïn beø. II. Chuẩn bị của gv và hs 1/ Chuẩn bị của gv - Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc; Baûng phuï baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng “ - Söu taàm moät soá baì haùt veà ñeà taøi thaày coâ vaø nhaø tröôøng. 2/ Chuẩn bị của hs SGK + vôû ghi cheùp III Hoạt động dạy học : 1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2/ Kieåm tra baøi cuõ: (Khoâng ) 3/ Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt ) - Naêm 1985, nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng döïa vaøo nhöõng kí öùc veà moät maùi tröôøng maø oâng töøng gaén boù thaân thieát. Ñoù laø tröôøng THPT Nguyeãn Hueä( thò xaõ Haø Ñoâng- tænh Haø Taây). Hai nhaïc só Hoaøng Long – Hoaøng Laân laø taùc giaû cuûa nhöõng ca khuùc quen thuoäc nhö: 1 -Em ñi thaêm Mieàn Nam( 1959), Baùc Hoà –Ngöôøi cho em taát caû (1975), phoûng thô Phong Thu, Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc(1978), Chuùng em caàn hoøa bình(1985)… b. Tiến trình dạy học tg Néi dung Hoạt động của HS Hoaït ñoäng cuûa GV 38’ 1.Häc h¸t bµi. Hoạt động 1 Bãng d¸ng mét ng«i trêng N&l: Hoµng l©n -Gv: Viết bảng. - GV giới thiệu bài. Lµ nh¹c sÜ rÊt quen thuéc víi løa tuæi thiÕu niªn nhi ®ång, dµnh rÊt nhiÒu t©m søc cho thiÕu nhi. Bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng ®îc viÕt nam 1985 dùa vµo nhiÒu ký øc vÒ mét m¸i trêng mµ «ng tõng g¾n bã th©n thiÕt. §ã lµ trêng THPT NguyÔn HuÖ (ThÞ x· Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y) - Gv: Treo baûng phuï - GV cho HS nghe bài hát mẫu. Hoûi :Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? ( Hs Yeáu) Hoûi : Trong baøi söû duïng nhöõng kí hieäu gì ? (HsTb) - Bài sử dụng những hình nốt nào? - GV giới thiệu cho HS biết về giọng được viết trong bài hát. - Hs : Viết bài - HS lắng nghe. - Hs : Traû lôøi : Nhòp 4/4 vaø sau chuyeån sang nhòp 2/4 - Hs : Traû lôøi : Daáu luyeán ; daáu noái ; khung thay ñoåi ; daáu quay laïi … - HS hình nốt đen. Trắng, đơn.. - HS lắng nghe. - Gv: Ñaøn vaø höôùng daãn - Gv: Höôùng daãn chia caâu: Ñoaïn - Hs : Chuù yù vaø nhaéc 1 chia laøm 4 caâu, caâu 1 vaø caâu 3 laïi (coù 4 nhòp) .Ñoaïn 2 coù 3 caâu - Gv cho HS luyện thanh - Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu - HS luyện thanh. theo loái moùc xích 2 Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi . - Gv: Chia töøng toå , nhoùm luyeän taäp vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( neáu coù ) - Gv: Chuù yù khi taäp haùt yeâu caàu HS theå hieän saéc thaùi ñoaïn a soâi noåi, linh hoaït,ñoaïn b tha thieát, loâi cuoán, höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa * Ñoái vôùi nhöõng HS khaù, gioûi coù theå cho bieåu dieãn baøi haùt vôùi hình thöùc caù nhaân - Hs : Haùt theo söï höôùng daãn cuûa GV - Hs : Luyeän taäp vaø söûa nhöõng choå sai - Hs : Theå hieän ñuùng saéc thaùi baøi haùt theo yeâu caàu cuûa GV 4/ Củng cố và luyện tập. - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - GV bài hát đã để lại cho e cảm nhận gì? - Cho HS haùt laïi baøi haùt “ bóng dáng một ngôi trường “ 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt + Ñoïc nhieàu laàn baøi ñoïc theâm trang 7 SGK \ 3 Ngaøy soaïn: Ngày dạy: BÀI 1: TIÊT 2 NHẠC LÍ: GIỚI THIỆU VỀ QUÃNG TẬP ĐỌC NHẠC: GIỌNG SOL TRƯỞNG – TĐN SỐ 1 ……..…….. I.Mục tiêu: 1.Kiến thức -HS hoïc phaàn nhaïc lí, taäp ñoïc nhaïc gioïng son tröôûng. -HS tìm hieåu veà quaõng trong aâm nhaïc. Kieán thöùc naøy ñöôïc cuûng coá vaø naâng cao hôn so vôùi lôùp7. HS bieát coâng thöùc gioïng son tröôûng, taäp ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 1- Caây saùo. 2.Kỹ năng -Theå hieän ñuùng tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp trong baøi TÑN. -Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng ñoïc moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp . 3 Thái độ -Giúp học sinh lạc quan hơn trong cuộc sống, yêu âm nhạc biết sống đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. II. Chuẩn bị của thầy và trò 1/ Chuẩn bị của thầy - Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baûng keû phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuẩn bị của trò - SGK + vôû ghi cheùp III.Hoạt động day học : 1. OÅn ñònh tình hình lớ: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) - HS theå hieän baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng” - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt) 4 -ÔÛ lôùp 7 caùc em ñaõ döôïc giôùi thieäu veà quaõng laø gì ,qua tieát hoïc hoâm nay caùc em ñöôïc oân laïi kieán thöùc cuõ vaø hieåu ñöôïc tính chaát cuûa töøng quaõng sau ñoù ñoïc baøi TÑN : gioïng Son tröôûng, TÑN soá 1 b.Tiến trình dạy học Ho¹t ®éng cña HS Nội dung Hoaït ñoäng cuûa GV TL 10 Hoaït ñoäng 1: - Hs : Viết bài ph I.Giôùi thieäu veà quaõng: -Gv: Viết bảng -HS: laéng nghe -Quaõng laø khoaûng caùch veà cao - Gv: Giôùi thieäu: ÔÛ lôùp 7(tieát ñoä giöõa hai aâm thanh,aâm thaáp 19),chuùng ta ñaõ tìm hieåu sô goïi laø aâm goác, aâm cao goïi laø aâm löôïc veà quaõng trong aâm nhaïc. ngoïn. -Hoûi (HsTb ) quaõng laø gì? - HS: Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä giöõa 2 aâm thanh. - Gv: Minh hoaï baèng aâm - HS: Laéng nghe vaø ruùt thanh:Teân cuûa moãi quaõng ra nhaän xeùt . Q3 T Q3 t Q8 Ñ ñöôïc caên cöù theo soá löôïng - HS: Chuù yù vaø phaân cung giöõa hai aâm thanh. bieät ñöôïc quaõng tröôûng - Gv: Ñöa ra 1 soá ví duï veà – thöù – ñuùng … quaõng . - HS: Thöïc hieän moät soá baøi taäp veà quaõng: - Gv: Chæ ñònh 2,3,4,5,6? - HS: Ghi coâng thöùc gioïng tröôûng. - Giới lớp 8 chúng ta đã được - HS: Chuù yù học giọng la thứ hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn một 8 giọng mới đó là giọng SOL ph II. Taäp ñoïc nhaïc: trưởng. 1/ Gioïng son trëng Hoaït ñoäng 2: Coù aâm chuû laø Son . Hoaù bieåu coù - Gv: Chæ ñònh : moät daáu thaêng(pha thaêng) - Gv: Ghi coâng thöùc son tröôûng - HS: Hai gioïng naøy coù Hoûi:( Hs Kh,G )Haõy so saùnh coâng thöùc gioáng nhau gioïng Son tröôûng & gioïng Ñoâ nhöng aâm chuû vaø daáu tröôûng? hoùa bieåu khaùc nhau( cao ñoä khaùc 5 15 ph nhau ). - Gv: Ñaøn gam Ñoâ tröôûng - HS: Nghe & caûm & gam Son tröôûng ñeå HS nghe nhaän. & caûm nhaän söï gioáng nhau & khaùc nhau. - Gv: Ñaøn gam son tröôûng - HS: Ñoïc gam son ÑN Soá 1:T§N sè 1 C©y S¸o - Để hiệu rỗ hơn về giọng Sol tröôûng trưởng chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ - HS: Ghi baøi TÑN vaøo (Trích ) hơn qua bài TĐN số 1 Nhaïc Ba Lan vôû Ñaït lôøi: Hoaøng Anh - Gv: Treo baûng phuï ñaõ cheùp saün. - GV Cho HS nghe mẫu bài - HS lắng nghe. TĐN - HS: Traû lôøi : Nhòp 2/4 Hoûi :(Hs Tb) Baøi TÑN soá 1 vieát ôû nhòp maáy ? - HS: Traû lôøi : Gioïng son tröôûng vì aâm chuû laø Hoûi :( Hs Kh) Baøi naøy vieát ôû noát son vaø daáu hoùa bieåu gioïng gì vaø vì sao nhaän bieát coù 1 daáu pha thaêng . ñöôïc gioïng ñoù ? Hoûi :( Hs Tb)Veà cao ñoä goàm coù nhöõng teân noát gì ? Hoûi : Veà tröôøng ñoä goàm coù nhöõng aâm hình noát gì ? - HS: Traû lôøi : Reâ, pha, son, la, si, ñoâ, reâ - HS: Traû lôøi : Moùc keùp, moùc ñôn, ñôn chaám doâi, noát ñen vaø traéng - Gv: Cho HS thöïc hieän tieát - HS: Thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN. - GV yêu cầu HS đọc tên nột - HS đọc bài. nhạc của bài. - Gv: Ñaøn gam son tröôûng - Gv: Höôùng dẫn - Gv: Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN taáu theo höôùng daãn GV. - Gv: Giôùi thieäu:Baûn nhaïc - HS: Ñoïc gam son 6 4 ph Caây saùo coù 4 caâu & moãi caâu goàm 4 nhòp. Caâu 1 & caâu 3 coù hình tieát taáu gioáng nhau. - Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Ñaøn moãi caâu ba laàn sau ñoù cho HS ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . - Gv: Sau khi ñoïc hoaøn chænh cho HS gheùp lôøi ca. - Gv: Chia thaønh töøng nhoùm hoaëc toå ñoïc baøi ñeå kieåm tra vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù ) - Gv: Ñaùnh giaù – nhaän xeùt tröôûng - HS: Ñoïc teân noát nhaïc - HS: Laéng nghe - HS: Laéng nghe & nhaéc laïi caáu truùc caâu - HS: Ñoïc baøi theo söï höôùng daãn cuûa GV - HS: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ca. - HS: Chia thaønh töøng toå luyeän taäp vaø söûa sai theo höôùng daãn cuûa GV 4/ Củng cố và luyện tập: - GV cho c¶ líp h¸t l¹i bµi T§N kÕt hîp víi vç tiÕt tÊu - GV yêu cầu HS nhắc lại nhạc lí đã học. 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt) + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Ñoïc nhaïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1 +Chuaån bò baøi môùi. 7 Ngaøy soaïn : Ngày dạy: BÀI 1: TIẾT3 ÔN BÀI HÁT: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ ……..…….. I.Mục tiêu: 1.Kiến thức -HS oân baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, oân TÑN, hoïc aâm nhaïc thöôøng thöùc. 2.Kỹ năng - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN. Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu ca khuùc thieáu nhi phoå thô. -HS coù theâm kieán thöùc aâm nhaïc phoå thoâng qua baøi “Ca khuùc thieáu nhi phoå thô”. 3.Thái độ -Giáo dục các em biết yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng học tập, biết yêu âm nhạc, lạc quan hơn trong cuộc sống. II. Chuẩn bị của thầy và trò 1/ Chuẩn bị của thầy -Phöông phaùp : thuyeát trình- vaán ñaùp - Nhaïc cuï – baêng nhaïc moät soá ca khuùc thieáu nhi phoå thô. 2/ Chuẩn bị của trò SGK + vôû ghi cheùp. III.Hoạt động day học : 1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Tieán haønh khi oân taäp 3. Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà ca khuùc thieáu nhi phoå thô. Tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø baøi TÑN soá 1. b.Tieán trình daïy hoïc Nội dung Hoạt động của GV Hoaït ñoäng cuûa HS TL 15 I.OÂn baøi haùt: *Hoaït ñoäng 1: 8 ph 10 ph Boùng daùng moät ngoâi tröôøng - Gv: Viết bảng Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân - Gv: Höôùng daãn HS luyeän thanh. - Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. - Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm *Hoaït ñoäng 2: II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: - Gv: Viết bảng Caây saùo Hoûi:( Hs Kha)Baøi TÑN ñöôïc chia laøm maáy caâu ? Nhaïc Ba Lan Ñaït lôøi: Hoaøng Anh - Gv: Ñaøn gam Son tröôûng 17 ph III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Ca khuùc thieáu nhi phoå thô +Ca khuùc thieáu nhi coù - Hs: Viết bài - Hs: Luyeän thanh - Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. - Hs: Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp ca. - Hs: Laéng nghe -Hs:Viết bài - Hs: Traû lôøi : 4 caâu - Hs: Ñoïc gam son tröôûng - Hs: Laéng nghe vaø nhôù - Gv: Ñaøn laïi baøi TÑN laïi baøi TÑN. - Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi - Hs: Ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå - Hs: Laéng nghe vaø söûa nhöõng choå sai sai ñeåsöûa sai ( neáu coù ) - Hs: Coù theå ñoïc caû lôùp, - Gv: Chæ ñònh - Gv: trong quaù trình chæ ñònh töøng daõy, caù nhaân. neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. - Ở dưới lớp 6,7,8 chúng ta đa được học rất nhiều các thể loại âm nhạc như nhạc Dân ca,....Hôm nay cô giới thiệu với các bạn một thể loại mới đó là. *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Viết bảng - Gv: Chæ ñònh -Hoûi: ( Hs Tb )Theá naøo laø ca -Hs:Viết bài 9 nhieàu baøi ñöôïc hình thaønh töø nhöõng baøi thô.Phoå nhaïc theo thô laø moät phöông phaùp saùng taùc baøi haùt ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû vaø khaù phoå bieán. Trong daân ca Vieät Nam haàu heát caùc laøn ñieäu ñöôïc hình thaønh töø nhöõng caâu thô: VD:Baøi lí caây boâng baét nguoàn töø caâu thô: Boâng xanh, boâng traéng, boâng vaøng Boâng leâ, boâng löïu , ñoá naøng maáy boâng… Trong caùc ca khuùc thieáu nhi coù khaù nhieàu ca khuùc phoå thô.VD:  Haït gaïo laøng ta  Buïi phaán  Baùc Hoà- Ngöôøi cho em taát ca.û.. khuùc phoå thô? Hỏi: ( Hs Kh, Giỏi) Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng ca khuùc thieáu nhi phoå thô? - Gv: Giaûi thích: Ngöôøi phoå thô ñoâi khi phaûi thay ñoåi lôøi baøi thô(thay ñoåi chuùt ít veà lôøi, boû bôùt caâu thô hoaëc vieát theâm caâu môùi…) - Gv: Giôùi thieäu: Baøi Haùt gaïo laøng ta, ñoaïn a, taùc giaû Traàn Vieát Bính khi phoå nhaïc ñaõ giöõ nguyeân lôøi baøi thô cuøng teân cuûa Traàn Ñaêng Khoa: Haït gaoï laøng ta Coù vò phuø sa Cuûa soâng kinh Thaày Coù höông sen thôm Trong hoà nöôùc ñaày… - Gv: Môû baêng nhaïc coù baøi haùt Haït gaïo laøng ta, Baøi Daøn ñoàng ca muøa haï , baøi Baùc HoàNgöôøi cho em taát caû. * Chuù yù : Ñoái vôùi nhöõng em khaù , gioûi coù theå trình baøy moät vaøi baøi haùt thieáu nhi phoå thô maø em bieát? - Hs: Ñoïc phaàn giôùi thieäu trong SGK - Hs: Laø baøi haùt ñöôïc hình thaønh töø baøi thô coù tröôùc. - Hs: Giai ñieâuï vaø lôøi ca theå hieän söï gaén keát nhuaàn nhuyeãn, aâm nhaïc taïo ñieàu kieän cho baøi thô bay boång.Lôøi ca coù chaát löôïng ngheä thuaät toát, bôûi baûn thaân noù laø baøi thô coù giaù trò. - Hs: Laéng nghe - Hs: Laéng nghe vaø ghi nhôù - Hs: Thöôûng thöùc vaø caûm nhaän. - Hs: Trình baøy baøi haùt maø em bieát. 4/ Củng cố và luyện tập. - Gv yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học - qua phân cac khúc phổ thơ em thấy những ca khúc đó có gì đặc biệt 5/ Hươngs dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. 10 + Ñoïc nhieàu laàn baøi + Söu taàm moät soá baøi haùt thieáu nhi phoå thô. + Chuaån bò baøi môùi Ngaøy soaïn: Ngày dạy : BÀI 2: TIẾT 4 HỌC HÁT: BÀI NỤ CƯỜI I.Muïc tieâu: 1.Kiến thức -HS bieát ñöôïc moät baøi haùt cuûa nöôùc nga , theå hieän qua giai ñieäu roän raøng . 2.Kỹ năng - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Nuï cöôøi “. Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3. Thái độ -Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù nhöõng tình caûm laïc quan yeâu ñôøi , söï tin yeâu vaøo cuoäc soáng vaø tình thaân aùi höõu nghò giöõa thieáu nhi 2 nöôùc Nga – Vieät Nam II. Chuaån bò cuûa gv vaø hs 1/ Chuaån bò cuûa gv - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; truyeàn khaåu , thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc; Baûng phuï baøi haùt “Nuï cöôøi “ 2/ Chuaån bò cuûa hs SGK + vôû ghi cheùp, tìm hieåu baøi hoïc III Hoaït ñoäng daïy hoïc: 2. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2/ Kieåm tra baøi cuõ: (5 ph ) - HS : Ñoïc baøi TÑN soá 1 - GV : Ñaùnh giaù – ghi ñieåm 3/ Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong cuoäc soáng ai cuûng traûi qua thôøi nieân thieáu löùa tuoåi aáy luoân laïc quan vaø yeâu ñôøi . Ñoù laø noäi dung cuûa baøi haùt nuï cöôøi cuûa thieáu nieân nöôùc Nga . b. Tiến trình dạy học 11 12 TL 30 ph Nội dung Hoïc baøi hatù NỤ CƯỜI Nhaïc : Nga Lôøi vieät : Phaïm Tuyeân Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 -Gv: Vieát leân baûng – giới - Hs: Vieát baøi thiệu bài. - HS lắng nghe. - N¨m 1977 bé phim ho¹t h×nh “Chuét chòi Emèt” cña ho¹ sÜ Axu-Khèp ®· tr×nh chiÕu ë níc Nga vµ ®îc c¸c b¹n nhá rÊt yªu thÝch. Nô cêi lµ bµi h¸t chÝnh trong bé phim nµy, bµi h¸t do V.SainXki viÕt nh¹c vµ A.Pha Xcèp-Xki viÕt lêi víi h×nh tîng tiÕng cêi ®Çy vÎ trong s¸ng hån nhien nhÝ nh¶nh. Bµi h¸t kh«ng chØ ®îc tuæi thiÕu niªn mµ c¶ ngêi lín yªu thÝch. Bµi h¸t ®îc dịch ra nhiều thứ tiếng. Gv: Treo baûng phuï - GV cho HS nghe bài hát mẫu. - Giaûng giaûi ñoâi neùt veà theå - HS lắng nghe và cảm nhận. loaïi nhòp 2 /2 (KÝ hiÖu C lµ nhÞp 24 lµ nhÞp cã 2 ph¸ch gi¸ - Hs:Laéng nghe vaø so trÞ ®é dµi b»ng 1 nèt) saùnh vôùi caùc nhòp klhaùc Hoûi :( Hs Tb ) Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì ? - Hs:Traû lôøi : Gioïng ñoâ tröôûng sang ñoaïn 2 Hoûi : ( Hs Tb ) Trong baøi söû chuyeån sang gioïng ñoâ duïng nhöõng kí hieäu gì ? thöù - Hỏi: Bài hát có những hình - Hs:Traû lôøi : Daáu nốt nào? luyeán ; daáu noái ; khung Gv: Höôùng daãn chia caâu thay ñoåi ; daáu quay laïi, chia ñoaïn cho baøi haùt Ñoaïn dấu giáng. Ñoaïn 1: chia laøm 4 caâu, moãi - HS có hình nốt trắng, caâu moãi caâu coù 4 nhòp đen, trắng tròn. Ñoaïn 2: coù 4 caâu moãi caâu coù 8 nhòp . - Gv: Ñaøn vaø höôùng daãn - Gv: Chæ ñònh HS đọc lại lời bài hát. - GV cho HS luyện thanh. - HS đọc bài. 13 - Gv: Tieán haønh taäp töøng - Hs:Luyeän thanh 4/ Củng cố và luyện tập. Hỏi ( Hs Khá ) Em hãy phát biểu cảm nghỉ của mình về bài hát này ? - Gv: Cho HS haùt laïi baøi haùt “ nuï cöôøi “ 5/ Hướng dẫn HS học ỏ nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt + Ñoïc nhieàu laàn baøi ñoïc theâm trang 7 SGK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngaøy soaïn : Ngày dạy BÀI 2: TIẾT 5 ÔN BÀI HÁT: NỤ CƯỜI. TẬP ĐỌC NHẠC: GIỌNG MI THỨ - TĐN SỐ 2 ……..…….. I.Muïc tieâu: 1.Kiến thức -HS oân baøi haùt “ nuï cöôøi ”, hoïc TÑN soá 2’ -HS naém ñöôïc coâng thöùc mi thöù vaø mi thöù hoøa thanh 2. Kỹ năng -Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt Nuï cöôøi . Hoïc sinh taäp trình baøy baøi haùt “ nuï cöôøi “ theo hình thöùc toáp ca, hoøa gioïng. -TÑN vaø haùt lôøi ñoaïn trích baøi TÑN soá 2 ngheä só vôùi caây ñaøn . Theå hieän ñuùng choã chuøm ba vaø daáu thaêng taïi noát reâ trong baøi TÑN. 3.Thái độ - Giúp học sinh lạc quan hơn trong cuộc sống, giáo dục các em biết yêu phong cảnh , yêu quê hương… II. Chuaån bò cuûa gv vaø hs 1/ Chuaån bò cuûa gv - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu - Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 2 14 2/ Chuaån bò cuûa hs SGK + vôû ghi cheùp. III Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh tình hình lớp : ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( Tieán haønh khi oân baøi haùt ) 3.Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “Nuï cöôøi “. Ñeå giuùp caùc em theå hieän baøi haùt toát hôn, trong tieát hoïc naøy caùc em oân laïi baøi haùt. Qua baøi TÑN soá caùc em coù khaùi nieäm veà gioïng mi thöù vaø mi thöù hoøa thanh. b. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS TL 6 *Hoaït ñoäng 1: I.OÂn baøi haùt: ph - Gv : Viết bảng - Hs: Viết bài Nuï cöôøi Nhaïc : Moâ- za - Gv :Höôùng daãn HS luyeän - Hs: Luyeän thanh Lôøi vieät : Toâ Haûi thanh. - Gv : Haùt laïi baøi haùt - Hs:Laéng nghe - Gv : Cho HS haùt laïi toaøn - Hs:OÂn luyeän baøi haùt boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. - Hs: Taäp bieåu dieãn ñôn - Gv :Trong quaù trình oân caàn ca, song ca, toáp ca . naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, aùp duïng kó thuaät haùt 10 naåy, haùt lieàn tieáng laáy hôi Ph ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Gv :Trong quaù trình oân taäp caùc em haùt toát coù theå ghi ñieåm ñeå khuyeán khích - GV ở bài trước các em đã - HS lắng nghe. được học giọng Sol trưởng, các em đã biết được những bài hát viết ở giọng trưởng nó có tính chất âm nhạc như thế nào. Hôm nay cô sẽ cho 15 các em một trải nghiệm khác II. Taäp ñoïc nhaïc soá 2: nữa khi học về giọng thứ. 1/ Gioïng mi thöù *Hoaït ñoäng 2: - Coù aâm chuû laø mi . Hoùa - Gv :Viết bảng bieåu coù 1 daáu thaêng Hoûi : ( Hs Tb ,Kha) Laøm theá ( pha thaêng ) naøo ñeå xaùt ñònh ñöôïc gioïng cuûa moät baøi haùt hoaëc baøi TÑN Gioïng mi thöù hoøa thanh coù -Gv :Vieát coâng thöùc gam mi baät 7 taêng leân nöõa cung thöù Hoûi :(Hs Kha, Giỏi ) Haõy so saùnh gioïng mi thöù vaø gioïng la thöù ? 14 ph - Hs:Traû lôøi : Hai gioïng cuøng coâng thöùc nhöng khaùc aâm chuû vaø daáu hoùa bieåu . Hoûi (HsTB ) Vaäy gioïng mi thöù laø gioïng nhö theá naøo ? - Hs:Traû lôøi : Coù aâm chuû laø noát mi vaø haùo bieåu coù daáu pha thaêng - Gv :Ñaøn gam La thöù vaø mi - Hs:Nghe vaø caûm nhaän thöù ñeå HS nghe vaø caûm nhaän söï gioáng nhau, khaùc - Hs:Chuù yù nhau giöõa 2 gioïng. - Gv: Vieát gioïng mi thöù hoøa - Hs: Laéng nghe vaø thanh leân baûng phaân bieät gioïng mi thöù - Gv : Giaûi thích hoøa thanh - Giäng mi thø cã cÊu t¹o nh - Hs:Nghe vaø caûm nhaän sau Giäng mi thø hoµ thanh cã bËc VII t¨ng lªn nöa cung - Hs: Traû lôøi : Laø gioïng (RªII) - Gv :Ñaøn gam mi thöù vaø mi mi thöù coù baät 7 taêng leân thöù hoøa thanh ñeå HS nghe nöõa cung vaø caûm nhaän söï gioáng nhau, khaùc nhau giöõa 2 gioïng. Hoûi : ( Hs Kh,G)Gioïng mi thöù hoøa thanh laø gioïng nhö theá naøo ? 16 -Hs: viết bài - Hs:Traû lôøi : Caên cöù vaøo aâm chuû vaø hoùa bieåu ôû ñaàu khuoâng nhaïc - Quan saùt - Nước Ngay là một nước có bề dày về truyền thống âm nhạc với những con người hiền hòa và thân thiện. Nga đã sinh ra nhiều nhạc sĩ kiệt 2/ Taäp ñoïc nhaïc xuất cho nhân loại. Hôm nay TÑN soá 2 chúng ta sẽ tìm hiểu một bài Ngheä só vôùi caây ñaøn hát thông qua bài TĐN rất Nhaïc : Nga đặc trưng của nước Nga đó là bài. Hoïat ñoäng 3 -Gv :Viết bảng - Gv :Treo baûng phuï - GV cho HS nghe bài TĐN mẫu. Hoûi ( Hs Tb) Baøi TÑN ñöôïc vieát gioïng gì ? Hoûi : ( Hs Tb) Baøi TÑN ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? - Gv :Giaûi thích ñoâi neùt veà chuøm ba móc đơn. - Gv : Ñaøn giai gam mi thöù vaø gam mi thöù hoøa thanh. - GV bài sử dụng những kí hiệu âm nhạc nào? - GV bài sử dụng những hình nốt nào? - Hs: Viết bài - Hs: Quan saùt - Hs:Traû lôøi : Gioïng mi thöù hoøa thanh - Hs: Traû lôøi : Nhòp 3/4 - Hs:Laéng nghe. - HS nghe và cảm nhận. - HS dấu luyến, dấu thăng, dấu lặng đen. - HS bài có nốt đen, nốt trắng, đen chấm dôi, - GV bài được chia thành trắng chấm dôi, chùm 3 mấy câu. móc đơn. - Gv yêu cầu HS đọc tên nốt nhạc. - HS bài được chia - Gv cho HS đọc thang âm thành 4 câu. giọng mi thứ hòa thanh. ( Gv - HS đọc bài. chú ý bậc 7 thăng lên ½ cung) - Gv :Höôùng daãn - Hs: Ñoïc gam 17 - Gv :Ñaøn giai ñieäu toaøn baøi TÑN - Hs: Laéng nghe vaø nhaåm theo - Gv : Ñoïc maãu - Hs: Laéng nghe -Gv :Tieán haønh taäp töøng caâu - Hs:Ñoïc theo söï höôùng theo loái moùc xích . Moãi caâu daån cuûa GV GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . - Gv :Sau khi ñoïc thaønh thaïo - Hs: Gheùp lôøi ca cho HS gheùp lôøi ca - Gv : Chia lôùp thaønh töøng - Hs:Luyeän taäp toå, nhoùm luyeän taäp vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù ) -Gv: Chæ ñònh - Hs: Ñoïc baøi TÑN theo - Gv :Ñaùnh giaù – nhaän xeùt hình thöùc nhoùm hoaëc toå * Chuù yù : Ñoái vôùi nhöõng HS . khaù , gioûi cho caùc em ñoïc - Hs:Laéng nghe baøi theo hình thöùc caù nhaân vöøa ñoïc vöøa ñaùnh nhòp ¾ 4/ Củng cố và luyện tập - Gv cho HS nhắc lại nhạc lí đã được học. - Gv :Chia lôùp thaønh 2 nhoùm : Nhoùm 1 : Ñoïc noát nhaïc - Nhoùm 2 : Haùt lôøi ca - Vaø ngöôïc laïi. - GV kiểm tra theo tinh thần xung phong. 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. + Ñoïc nhieàu laàn baøi + Chuaån bò baøi môùi 18 Ngaøy soaïn : Ngày dạy: BÀI 2: TIẾT 6 ÔN BÀI TĐN: TĐN SỐ 2 NHẠC LÍ: SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ TRAI-CỐP-XKI ……..…….. I.Muïc tieâu: 1. Kiến thức - Ñoïc troâi chaûy baøi TÑN, keát hôïp ñaùnh nhòp - Bieát sô qua veà hôïp aâm, coù khaùi nieäm veà hôïp aâm - Bieát Trai-coáp-xki laø 1 nhaïc só thieân taøi cuûa nöôùc Nga vaø theá giôùi . 2. Kĩ năng. - Học sinh hát thuộc lòng bài TĐN kết hợp với lời ca. - HS biết cách thiết lập những hợp âm 3 hợp âm 5 cơ bản. - HS có được những cảm nhận cơ bản về thể loại âm nhạc giao hưởng. 3. Thái độ. - Qua bài HS hiểu hơn nữa về thể loại nhạc giao hưởng. HS sẽ yêu thích môn âm nhạc. II. Chuaån bò cuûa gv vaø hs 1/ Chuaån bò cuûa gv - Phöông phaùp : Oân luyeän , giaûng giaûi - Nhaïc cuï – baêng nhaïc moät soá ca khuùc cuûa Trai-coáp-xki 2/ Chuaån bò cuûa hs SGK + vôû ghi cheùp. III Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2Kieåm tra baøi cuõ: Tieán haønh khi oân taäp 3 Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) 19 -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veàmoät nhaïc só thieân taøi cuûa nöôùc Nga vaø theá giôùi . Tröôùc khi tìm hieåu chuùng ta seõ ñöôïc hoïc veà hôïp aâm vaø oân laïi baøi TÑN soá 2 . b. Tiến trình dạy học Nội dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS TL 15 I. OÂn taäp ñoïc nhaïc: *Hoaït ñoäng 1: ph Hoûi: Baøi TÑN ñöôïc chia laøm - Traû lôøi : 4 caâu Ngheä só vôùi caây ñaøn maáy caâu ? Nhaïc: Nga - Ñaøn gam mi thöù - Ñoïc gam mi thöù - Ñaøn laïi baøi TÑN -Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN. - Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi - Ñoïc baøi vaø gheùp lôøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca ca. - Phaùt hieän nhöõng choå sai - Laéng nghe vaø söûa ñeåsöûa sai ( neáu coù ) nhöõng choå sai - Chæ ñònh -Coù theå ñoïc caû lôùp, - Trong quaù trình chæ ñònh neáu töøng daõy, caù nhaân. em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích 10 - Một bản nhạc có nhiều màu sắc hay không có hay không ph nó phụ thuộc rất nhiều vào hợp âm của mỗi bài. Vậy hợp âm được cấu tạo như thế nào, có những hợp âm cơ bản nào. Hôm nay chúng ta sẽ tim hiểu về điều đó. II. Nhaïc lí : *Hoaït ñoäng 2: Sô löôïc veà hôïp aâm - Vieát baøi - Vieát baûng - Hôïp aâm laø söï keát hôïp caùc noát - Traû lôøi : Quaõng laø Hoûi : Quaõng laø gì ? nhaïc ñöôïc xeáp choàng leân nhau khoaûng caùch giöõa caùc theo quaõng 3 . hôïp aâm phaûi coù aâm thanh . töø 3 aâm trôû leân . - Giaûi thích laïi quaõng 3 tröôûng - Laéng nghe vaø nhaéc Hôïp aâm 3: laø coù 3 aâm moãi laïi . vaø quaõng 3 thöù aâm caùch nhau 1 quaõng 3 - Cheùp baøi - Neâu khaùi nieäm hôïp aâm - Giôùi thieäu veà 2 loaïi hôïp aâm - Laéng nghe Hoûi : Hôïp aâm nhö theá naøo laø - Traû lôøi : Coù 3 aâm laø Ñoâ tröôûng reâ thöù hôïp aâm 3 vaø coù 4 aâm hôïp aâm 3 vaø hôïp aâm 7 ? 20
- Xem thêm -