Tài liệu Giáo án Âm nhạc khối 8 cả năm

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

Giáo án Âm nhạc khối 8 cả năm
67 BÀI 1:TIẾT 1 Ngaøy soaïn: Ngày dạy Hoïc baøi haùt: Mïa thu ngµy khai trêng ……..…….. I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” . 2.Kó naêng - HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng , haùt lónh xöôùng , ñoái ñaùp . 3.Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt , höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu meán thaùng naêm ñi hoïc , ñeå nhöõng kó nieäm ñeïp veà maùi tröôøng seõ khaéc saâu trong trí nhôù caùc em . II. Chuaån bò Gv vaøHs 1. Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu , luyeän taäp . - Nhaïc cuï – ñaøn organ - Baêng nhaïc, baûng phuï baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” - Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” 2.Chuaån bò Hs - Saùch, vôû, vaø duïng cuï hoïc taäp . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: -Giôùi thieäu baøi: ( 2 phuùt ) -Nhöõng thaùng naêm ñi hoïc laø thôøi gian raát ñeïp trong cuoäc ñôøi moãi chuùng ta, khi thôøi gian troâi qua , chuùng ta môùi nhaän thaáy ñieàu ñoù . Hình aûnh veà maùi tröôøng , veà thaày coâ giaùo kỷ nieäm veà nhöõng ngöôøi baïn thaân ….seõ laéng ñoïng trong moãi taâm trí cuûa moãi con ngöôøi . Baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ ñöôïc nhöõng kó nieäm treân . 1 Néi dung bµi häc Hoïc haùt Baøi : Muøa thu ngaøy khai tröôøng Nhaïc vaø lôøi : Vuõ Troïng Töôøng Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1 - Gv:Vieát leân baûng - Hs: Vieát baøi -Hs:Nghe vaø caûm nhaän . - Qua ®äc s¸ch b¸o, tµi liÖu tham - Hs:Laéng nghe vaø cho kh¶o trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh bieát theâm 1 vaøi baøi haùt em ®· ®îc nghe, ®äc vÒ t¸c gi¶ cuûa Vuõ Troïng Töôøng . Vò Träng Têng. - B¹n nµo cã thÓ giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Vò Träng Têng - Hs: Quan saùt . mµ em biÕt - Gv: giôùi thieäu vaø theå hieän baøi haùt . -Gv:Giôùi thieäu veà taùc giaû Vuõ Troïng Töôøng vaø haùt moät soá baøi tieâu bieåu cuûa oâng nhö : Lôøi ru cuûa meï; Caây baøng muaø haï . . . - Gv:Treo baûng phuï -Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? -Hoûi : Baøi haùt söõ duïng nhöõng kí hieäu gì ? -Gv: Chæ ñònh - Gv:Ñaøn vaø höôùng daãn - Gv:Theå hieän baøi haùt hoaëc môû baêng - Gv gọi HS đọc lại lời bài hát. -Gv: Höôùng daãn chia caâu cho baøi haùt - GV Bài hát được chia làm mấy câu? -Baøi haùt ñöôïc chia thaønh 6 caâu . Ñoaïn 1 goàm 2 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . Ñoaïn 2 goàm 4 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . - Gv Hướng dẫn HS luyện thanh. 2 Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs: Traû lôøi : Vieát ôû nhòp 2/4 - Hs: Traû lôøi- Daáu luyeán; daáu noái . - Hs:Ñoïc lôøi baøi haùt - Baøi haùt ñöôïc chia thaønh 6 caâu . Ñoaïn 1 goàm 2 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . Ñoaïn 2 goàm 4 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . - Hs: Luyeän thanh -Gv: Höôùng daãn taäp haùt töøng caâu . - Gv: Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi theo loái moùc xích . -Gv: chæ ñònh-höôùng daãn -Gv: höôùng daãn cho HS nhöõng choå coù daáu luyeán nhö : “ Tieáng” “Naéng”, “ Taâm” . . . - Gv: ñeäm ñaøn vaøñieàu khieån haùt toaøn baøi - Gv:Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai (Neáu coù ) -Gv:höôùng daãn - Gv: thöïc hieän -höôùng daãn : Haùt laàn 1 : Ñoaïn 1 - Ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa gioïng - Hs: Laéng nghe vaø caûm nhaän baøi haùt - Hs: Chuù yù vaø nhaéc laïi -Hs: Taäp haùt . -Hs: Haùt theo söï höôùng daån cuûa GV -Hs: töøng toå , nhoùm trình baøy baøi haùt -Hs: Theå hieän nhöõng choå GV höôùng daãn . -Hs: thöïc hieän - Hs:Söûa nhöõng choå sai GV vöøa höôùng daãn . -Hs:Trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh . - Hs:thöïc hieän - Hs: 1 HS nöõ lónh xöôùng ñoaïn 1; ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa gioïng . -Hs: Caùc toå theå hieän baøi haùt , toå tröôûng cöû 1 baïn baét gioïng . 4/ Cuûng coá và luyện tập. -Gv: chæ ñònh-höôùng daãn HS H¸t l¹i bµi h¸t - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn - GV: Kiểm tra theo nhóm 5/ Hướng dẫn HS học bài ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. 3 + Hát kết hợp với động tác múa phụ họa. Ngaøy soaïn : Ngày dạy: BÀI 1: TIẾT 2 ÔN TẬP BÀI HÁT: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa . - HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi Chieác ñeøn oâng sao. 2. Kó naêng - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. - Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng . 3. Thaùi ñoä - Laïc quan hôn vaø töï tin hôn trong hoïc taäp ñoàng thôøi taïo nieàm vui trong hoïc taäp cho caùc em, töø ñoù giuùp caùc thích ñöôïc ñi hoïc – haïn cheá tình traïng boû hoïc nöûa chöøng. II. Chuaån bò Gv vaø Hs 1.Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình - Nhaïc cuï- ñaøn organ - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 - Moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa . 2.Chuaån bò cuûa Hs - SGK + vôû ghi cheùp -cheùp baøi TÑN soá 1 III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 3 phuùt ) - Goïi HS trình baøy baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ? - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ . Ñeå giuùp caùc em theå hieän baøi haùt toát hôn vaø hoaøn chænh , trong tieát hoïc naøy caùc em oân laïi baøi haùt vaø laøm 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . Phaàn taäp ñoïc nhaïc chuùng ta seõ ñoïc baøi TÑN soá 1 trích baøi haùt “ Chieát ñeøn oâng sao” cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. 4 TL Hoaït ñoäng cuûa GV I.OÂn baøi haùt: Hoaït ñoäng 1 Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Gv: vieát leân baûng Nhaïc vaø lôøi : Vuõ *Hoûi : Em naøo nhaéc laïi cho TroïngTöôøng . lôùp baøi haùt naøy ñöôïc vieát ôû nhòp maáy, - GV bài được viết ở gioïng gì vaø coù caáu truùc nhö theá naøo ? -Gv: ñeäm ñaøn vaø theå hieän baøi haùt . - Gv cho HS luyện thanh. Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs: vieát baøi - Hs: nhòp 2/4 – gioïng Ñoâ tröôûng, coù hai ñoaïn -Hs: theo doõi nghe ñeå so saùnh vaø söûa nhöõng choã coøn sai . -Hs: luyeän thanh -Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo - Gv: ñaøn- höôùng daãn phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän -Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä ñoäng taùc. baøi haùt coù nhaïc ñeäm. -Hs: laéng nghe vaø söûa sai - Gv:Phaùt hieän nhöõng choå sai do GV höôùng daãn . ñeå söûa sai ( Neáu coù ) -Hs: luyeän taäp 1 vaøi ñoäng -Gv: Höôùng daãn cho HS 1 vaøi taùc phuï hoïa . ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . - Gv:Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân -Hs: thöïc hieän theo söï chæ hoaëc nhoùm leân bieåu dieãn ñònh cuûa GV . tröôùc lôùp . -Hs: laéng nghe . - Gv:Ñaùnh giaù – nhaän xeùt - Nhạc sĩ Phạm Tuyên được biết đến là nhạc sĩ của thiếu nhi ông viết rất nhiều bài hát được rất nhều các bạn nhỏ yêu thích. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một tác phẩm của ông thông qua trích đoạn bài TĐN số 1. Hoaït ñoäng 2 II. Taäp ñoïc nhaïc : -Gv: vieát baûng vaø Treo baûng -Hs: theo doõi , ghi baøi . TÑN soá 1 phuï baøi TÑN soá 1 Chieác ñeøn oâng sao Nhaïc vaø lôøi : Phaïm Tuyeân - Gv: chæ vaøo baøi – baûng phuï. - Gv: chæ ñònh moät Hs Tb- yeáu -Hs: ñoïc teân noát nhaïc . đọc tên nốt nhạc 5 *Hoûi : Baøi naøy vieát ôû nhòp maáy ? - Hoûi : Baøi TÑN naøy söû duïng nhöõng kí hieäu gì ? - Bài sủ dụng những hình nốt nào? -Gv: bài được chia làm mấy câu? - Gv: ñaøn gam ñoâ tröôûng -Hs: traû lôøi ñöôïc Nhòp 2/4 - Gv:ñaøn giai ñieäu baøi TÑN soá 1 . 2-3 laàn. -Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích. - Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho Hs ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . -Gv: chæ ñònh- höôùng daãn -Gv: höôùng daãn gheùp lôøi ca . - Gv:ñaøn giai ñieäu baøi . -Hs: nghe vaø ñoïc nhaåm theo -Hs: thöïc hieän - Hs: traû lôøi : Daáu luyeán; daáu nhaéc laïi . - Bài sử dụng những hình nốt đen, đơn, kép. - Bài được chia làm 4 câu. -Hs: ñoïc gam ñoâ tröôûng -Hs: ñoïc baøi theo söï höôùng daãn cuûa Gv. - Hs: töøng toå, nhoùm laàn löôït ñoïc baøi. -Hs: toå 1+2 haùt lôøi ;toå 3 +4 ñoïc nhaïc sau ñoù ñoåi laïi - Hs: haùt lôøi -Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai - Hs: ñoïc baøi TÑN + Gheùp lôøi ca . ñeå söûa sai ( Neáu coù ) - Gv: Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân - Hs: thöïc hieän -Hs: caù nhaân thöïc hieän ñoïc baøi . -Hs: laéng nghe . - Ñaùnh giaù – Nhaän xeùt - Gv: ñaøn- höôùng daãn 4/ Củng cố và luyện tập. -Gv: ñeäm ñaøn–höôùng daãn -Hs: ñöùng leân trình baøy hoaøn chænh baøi “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” - Hs: ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi TÑN soá 5/ Hướng dẫn HS học bài ở nhà (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc lôøi baøi haùt, ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN soá 1. 6 + Soaïn baøi tieát sau. Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI 1: TIẾT 3 ÔN BÀI HÁT: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1. ÂM NHẠC TT: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI HÁT “ MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ” I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa . - HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi "Chieác ñeøn oâng sao” moät caùch thuaàn thuïc. 2. Kó naêng - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. - Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng, ñoïc nhaïc chính xaùc cao ñoä, nhòp,phaùch . 3. Thaùi ñoä -Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û , caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. II. Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs 1.Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình - Nhaïc cuï- ñaøn organ - baêng nhaïc baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û 2.Chuaån bò cuûa Hs - SGK + vôû ghi cheùp - Haùt vaø ñoïc nhaïc thuaàn thuïc hai baøi : “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” vaø"Chieác ñeøn oâng sao” III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 4. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 5. Kieåm tra baøi cuõ: ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra. 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) - H«m nay c« cïng c¸c em «n l¹i bµi h¸t “Mïa thu ngµy khai trêng” vµ bµi T§N sè 1. Bªn c¹nh hai néi dung trªn c¸c em cßn ®îc lµm quen víi nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t “Mïa xu©n nho nhá” 7 Tl 12 ph Hoaït ñoäng cuûa GV I.OÂn baøi haùt: Hoaït ñoäng 1: Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Gv: vieát leân baûng Nhaïc vaø lôøi: -Gv: höôùng daãn HS luyeän Vuõ Troïng Töôøng thanh. -Gv: trình baøy laïi baøi haùt - Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. Nội dung Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs: vieát baøi -Hs: luyeän thanh -Hs: Laéng nghe -Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. -Gv: Trong quaù trình oân caàn -Hs: Laøm theo höôùng naâng cao chaát löôïng gioïng haùt daån cuûa GV nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. -Gv: Höôùng daãn -Hs: Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp -Gv: Chæ ñònh- Kieåm tra caù ca. nhaân. Haùt dieãn caûm baøi haùt: - Hs: leân beân treân trình “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ? baøy - Gv như vậy các bạn đã chuẩn bị bài về nhà rất tốt thể hiện bài hát rất nhuần nhuyễn giờ cô mời các bạn ôn lại bài TĐN số 1 8 - Hs: laéng nghe Gv: Ñaù n h giaù – ghi ñieå m ph Hoaït ñoäng 2: - Gv: vieát leân baûng - Gv: Ñaøn gam ñoâ tröôûng II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: -Gv: Ñaøn laïi baøi TÑNsoá 1 - Hs: vieát baøi TÑN soá 1 : - Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi -Hs:Ñoïc gam ñoâ TÑN keá t hôï p gheù p lôø i ca Chieác ñeøn oâng sao tröôûng -Gv: Söûa sai, neáu em naøo ñoïc - Hs: Laéng nghe vaø Nhaïcvaø lôøi : Phaïm Tuyeân toát coù theå ghi ñieåm khuyeán nhôù laïi baøi TÑN. khích. 17 -Hs: ñoïc baøi vaø gheùp - Các em đều biết rằng mùa thu Ph lôøi ca. là một mùa rất đẹp rất nhiều các nhạc sĩ hay như họa sĩ luôn lấy -Hs: Coù theå ñoïc caû 8 III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: 5 ph Nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû +Nhaïc só teân thaät laø Nguyeãn Taêng Hích coøn coù buùt danh laø Hoà Thuaän An , sinh 1928, queâ ôûhaûi Laêng , Quaûng Trò . +Moät soá taùc phaåm cuûa oâng:  Sôn nöõ ca  Haø noäi muøa thu  Lôøi ru treân nöông … - Ông ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng HCM veà vaên hoïc ngheä thuaät . 2/ Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû . +Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû ñöôïc oâng phoå nhaïc vaøo naêm 1980 cuûa nhaø thô Thanh Haûi. Baøi haùt mang chaát lieäu daân ca Hueá vaø traøn ñaày tình caûm . chủ đề mùa xuân để diễn tả cái lôùp, töøng daõy, đẹp của mùa xuân và đối với nhaân. nhạc sĩ Trần hoàn cũng vậy ông viết rất nhiều những bài hát về mua xuân hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ông và một số tác phẩm tiêu biểu của ông Hoaït ñoäng 3: Gv: vieát leân baûng Traàn Hoaøn hoaït ñoäng aâm nhaïc töø nhöõng naêm ñaàu thaäp kæ 40. Hs: vieát baøi Cho ñeán nay vaãn laøm xuùc ñoäng ngöôøi nghe qua soá löôïng baøi haùt hay coù quaù nhieàu -Gv: chæ ñònh caù -Gv: höôùng daãn - Hoûi: Haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc - Hs: Ñoïc baøi giôùi thieäu veà Traàn Hoaøn só Traàn Hoaøn ? trong SGK. ? Em h·y kÓ tªn mét sè bµi h¸t -Hs: caùc nhoùm thaûo cña «ng mµ em biÕt? luaän- neâu vaøi neùt veà nhaïc só. - Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn : + “Sôn nöõ ca” + “Haø Noäi muøa thu” -Gv: Giôùi thieäu baøi - - Bªn c¹nh nh÷ng ca khóc trªn nh¹c sÜ TrÇn Hoµn cßn cã mét bµi h¸t hay ®îc nhiÒu ngêi yªu thÝch ®ã lµ “Mét mïa xu©n nho nhá” cuûa nhaø thô Thanh Haûi ñöôïc oâng phoå nhaïc vaøo naêm 1980 . Vôùi chaát lieäu tröû tình cuûa daân ca Hueá vaø traøn ñaày tình caûm . -Gv: Môû baêng baøi haùt Moät muøa - Bµi h¸t “Lêi ru trªn nong”, “Gi÷a M¹c Tö Khoa nghe c©u hß NghÖ TÜnh”, “Th¨m bÕn nhµ rång”, “Lêi c¨n dÆn tríc lóc ®i xa”. -Hs: Thöôûng thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn -Hs: Laéng nghe 9 xuaân nho nhoû -GV hoûi: em coù caûm nghó gì sau khi nghe ? - Em nµo cã thÓ gi¶i thÝch cho - Hs: Thöôûng thöùc coù c« mét sè ca tõ: Ph¸ch tiªn, nam theå nhaåm theo. ai, Nam b»ng (NÕu häc sinh kh«ng gi¶i thÝch ®îc th× gi¸o viªn gi¶i thÝch).baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nhoû ? - - Gi¸o viªn giíi thiÖu chÊt liÖu bµi h¸t (d©n ca HuÕ ) - Gv cho HS nghe lại bài hát. ? Em c¶m nhËn ®îc nh÷ng g× vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi h¸t ?. - HS lắng nghe -Hs: Phaùt bieåu caûm nghó… 4/ Củng cố và luyện tập. - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Gv cho mỗi nhóm hát lại bài hát 5/ Hướng dẫn HS học bài ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. + Ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN. + Söu taàm moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn Ngày dạy: Ngày giảng: BÀI 2: TIẾT 4 10 HỌC HÁT : BÀI “ LÍ DĨA BÁNH BO” I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Lí dóa baùnh boø” Daân ca Nam boä 2 kyõ naêng: - Luyeän cho hoïc sinh chaát gioïng meàm maïi, hình thaønh kha naêng luyeán , laùy trong khi haùt 3 Thaùi ñoä - Qua baøi haùt giuùp caùc em theâm yeâu quyù nhöõng laøng ñieäu daân ca Vieät Nam II/Chuaån bò cuûa gv vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : thuyeát trình ; laøm maãu ; thöïc haønh . - Nhaïc cuï: ñaøn organ - Baêng nhaïc, baûng phuï baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”. - Moät vaøi trích ñoaïn daân ca Nam boä 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1/ OÅn ñònh toå chöùc : (1phuùt) - Kieåm tra só soá vaø taùc phong HS 2/ Kieåm tra baøi cuõ : (4phuùt) - HS 1 : Ñoïc baøi TÑN soá 1 - HS 2 : Neâu sô löôïc veà nhaïc só Traàn Hoaøn ? 3/Baøi môùi :( 1 phuùt ) - ÔÛ Nam Boä laøng ñieäu daân ca raát phong phuù nhö : Lí; hoø; Caûi löông . . . Lí laø nhöõng baøi haùt daân ca ngaén goïn , giaûn dò , thöôøng gaén lieàn vôùi nhöõng caâu thô luïc baùcvaø baøi “ Lí dóa baùnh boø” ñöôïc hình thaønh töø caâu thô luïc baùc Hai tay böng dóa baønh boø Daáu cha , daáu meï, cho troø ñi thi . Tl Nội dung Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa Hs 11 0’ Hoïc haùt : Lí dóa baùnh boø Daân ca Nam Boä Hoaït ñoäng 1 - Gv: vieát baûng - Gv: Giôùi thieäu - Hs: vieát Baøi - Hs: laéng nghe . - TiÕt häc ngµy h«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em h¸t bµi “Lý dÜa b¸nh bß” ®îc h×nh thµnh tõ hai c©u th¬: Hai tay bng dÜa b¸nh bß GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn giÊu cha mÑ mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. Ch¾c h¼n ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn lµm viÖc nµy, nªn c« cßn lóng tóng ch©n bíc ngËp ngõng. Nhng níi t×nh th¬ng ch©n thËt, c« g¸i ®µnh vît lªn sù rôt rÌ ®Ó thùc hiÖn sù mong muèn cña m×nh. - Gv cho HS nghe bài hát mẫu. - Gv: Haùt 1 vaøi trích ñoaïn baøi lí + Lí chieàu chieàu + Lí con saùo … - Hs: Quan saùt baøi nhaïc - Gv: Treo baûng phuï - Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? ? Trong baøi naøy söû duïng nhöõng kí hieäu aâm nhaïc naøo ? - Hs: Traû lôøi : Nhòp 2/4 - Gv yêu cầu HS đọc lại lời bài hát. - Gi¸o viªn gi¶i thÝch “dÜa” lµ ®Üa tiÕng Nam bé, “B¸nh bß” lµ b¸nh lµm b»ng bét g¹o. - Gv bài này được chia làm mấy câu. - Gv cho HS luyện thanh. - Gv: Ñaøn vaø höôùng daãn - Gv: chæ ñònh 12 - Hs: Traû lôøi :Daáu luyeán daáu nhaéc laïi, khung thay ñoåi . - HS đọc lời ca. - HS lắng nghe - Gv: Môû baêng nhaïc baøi haùt “ Lí dóa baùnh boø” -Gv: Phaân caâu cho baøi haùt vaø höôùng daãn cho HS nhöõng choå laáy hôi . - Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . - Gv: ñaøn vaø haùt maãu caâu 1 ( töø ñaàu ñeán …..leùn ñem cho troø) 3 laàn - baét nhòp ( 1:2) - Gv: höôùng daãn töông töï cho ñeán heát baøi . -Gv: ñaøn höôùng daãn phaùt aâm trong khi haùt ñaân ca 8’ -Gv: ñaøn- höôùng daãn -Gv: Cho caû lôùp nghe laïi baøi haùt - Gv: Höôùng daån cho HS vöøa haùt vöøa goû nhòp theo baøi haùt - Gv: Chæ ñònh -Hs: Luyeän thanh - Hs: Laéng nghe vaø caûm nhaän - Hs: Laéng nghe- thöïc hieän - Hs: nghe vaø thöïc hieän - Hs: nghe vaø thöïc hieän - Hs: chuù yù khi haùt nhöõng aâm “ i” neân theâm vaøo chöõ “h” vaø luyeán thaønh: “ hì hi hí hi hi hì” - Hs: Töøng toå, nhoùm laàn löôïc haùt heát baøi - Hs: Laéng nghe- thöïc hieän - Hs: Haùt + goõ nhòp - Hs: 1 vaøi caù nhaân theå hieän baøi haùt - Hs: Chuù yù laéng nghe 4/ củng cố và luyện tập. -Gv: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm . Nhoùm 1 haùt , nhoùm 2 ñaùnh nhòp 2/4 vaø ngöôïc laïi . 5/ Hướng dẫn HS học bài ở nhà. ( 1 phuùt ) - Veà nhaø haùt thuoäc baøi haùt vaø cheùp baøi T ÑN soá 2 Ngày soạn: Ngày giảng: 13 BÀI 2: TIẾT 5 ÔN BÀI HÁT: LÍ DĨA BÁNH BÒ NHẠC LÍ: GAM THÚ – GIỌNG THÚ TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2 ……..…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Hs oân baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”; TÑN soá 2 ; nhaïc lí veà gam thöù - gioïng thöù 2 kyõ naêng: - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Lí dóa baùnh boø” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa . - HS bieát sô löôïc veà gam thöù - gioïng thöù . - HS ñoïc nhaïc haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi TÑN soá 2 “ Trôû veà Su-ri-en-toâ” 3 Thaùi ñoä - Khaéc neàn vaên hoùa daân toäc, tieáp thu coù choïn loïc neàn vaên hoùa – aâm nhaïc nöôùc ngoaøi, phaùt huy tính saùng taïo. II/Chuaån bò cuûa gv vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : thuyeát trình ; laøm maãu ; thöïc haønh . - Nhaïc cuï: ñaøn organ - Baûng phuï baøi TÑN soá 2 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2Kieåm tra baøi cuõ: Ñeå kieåm tra trong quaù trình oân baøi haùt 3Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Lí dóa baùnh boø” . Ñeå giuùp caùc em theå hieän baøi haùt toát hôn hoâm nay chung ta cuøng oân laïi vaø taäp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt, thôøi gian coøn lai thaày seõ höôùng daãn caùc em tìm hieåu veà gam thöù – gioïng thöù vaø thöïc haønh treân baøi TÑN soá 2 trích “ Trôû veà Su-ri-en-toâ” cuûa I-ta-li-a TL 14 Nội dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 10’ I.OÂn baøi haùt: Lí dóa baùnh boø Daân ca Nam Boä 10’ II/ Nhaïc lí: Gam thöù – Gioïng thöù Hoaït ñoäng 1 - Gv: vieát baûng - Gv: Höôùng daãn HS luyeän thanh. -Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai - Gv: Höôùng daãn cho HS 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . -Gv: Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân hoaëc nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp . -Gv: Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . - GV dưới lớp 7 chúng ta được học những phần nhạc lý căn bản lên lớp 8 chúng ta sẽ tìm hiểu về nhạc lý âm nhạc cao hơn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là gam thứ và giọng thứ. Hoaït ñoäng 2 Nhaïc lí Gam thöù – Gioïng thöù 1/ Gam thöù - Gv: vieát baûng - Gv: Chæ ñònh cho 1 HS khaù hoaëc gioûi Em haõy leân baûng vieát laïi coâng thöùc gam tröôûng? . - Gv: Giaûng giaûi veà gam thöù 1/ Gam thöù : -Laø heä thoáng goàm coù 7 - Hoûi : Trong heä thoáng 7 baäc baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn aâm coù bao nhieâu nguyeân cung baäc theo thöù töï cung vaø vaø bao nhieâu nöõa cung ? nöûa cung nhö sau - Hs: vieát Baøi - Hs: Luyeän thanh -Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. Hs: Theo doõi nghe ñeå so saùnh vaø söûa nhöõng choã coøn sai . - Hs: Laéng nghe vaø söûa sai do GV höôùng daãn . - Hs: Luyeän taäp 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa . - Hs: Thöïc hieän theo söï chæ ñònh cuûa GV . - Hs: Laéng nghe . - Hs: Theo doõi , ghi baøi . - Hs: thöïc hieän - Hs: Laéng nghe -Hs: Traû lôøi : Coù 5 nguyeân cung vaø 2 nöõa 15 I II III IV V VI VII I - AÂm oån ñònh nhaát trong gam goïi laø aâm chuû ( Baäc I) VD Gam la thöù 2/ Gioïng thöù : Caùc aâm trong gam thöù ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng neân 1 baøi haùt ta goïi ñoù laø gioïng thöù keøm theo aâm chuû VD 18’ III. Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 2 Trôû veà Su-ri-en-toâ 16 - Hoûi : Gam tröôûng vaø gam thöù coù gì gioáng vaø khaùc nhau ? cung . -Hs: Traû lôøi - coù 5nguyeân cung vaø 2 nöõa cung -Gv: Keû Vd gam la thöù leân baûng - Gv: Giaûng giaûi : Gam ñi keøm vôùi teân noát ; aâm oån ñònh ( baäc 1) - Gv:Ñaøn gam la thö ù - Gv:Ñöa ra ví duï - Giaûng giaûi veà gioïng thöù . - Cho HS xem 1 ñoaïn nhaïc ñöôïc vieát ôû gioïng la thöù Hoûi : Moät baøi haùt cuoái baøi nhaïc keát ôû noát la , ñaàu khuoâng nhaïc khoâng coù daáu hoaù . Vaäy baøi haùt ñoù vieát ôû gioïng gì ? -Gv: Cho HS vieát baøi - Hôm nay cô giới thiệu với các e một bài TĐN giai điệu mượt mà sâu lắng và khi hát bài này chúng ta sẽ biết được một phần nào đó con người họ bài “ Trở về Su-ri-en-tô” Hoaït ñoäng 3 -Gv: vieát baûng vaø Treo baûng phuï baøi TÑN soá 1 -Gv: Hoûi : Baøi naøy vieát ôû nhòp maáy ? - Hoûi : Baøi TÑN naøy Vieát ở gioïng gì,Taïi sao ? - Hs: Traû lôøi : Gioáng nhau ñeàu coù 5 nguyeân cung vaø 2 nöõa cung khaùc nhau laø thöù töï cung vaø nöõa cung khaùc nhau Gv: oân laïi caùc kieán thöùc - ghi nhôù cao ñoä caùc noát nhaïc treân - Hs: Vieát baøi -Hs: Laéng nghe . - Hs: Nghe vaø ñoïc theo - Hs: Quan saùt -Hs: Chuù yù – laéng nghe -Hs: Quan saùt - Hs: Traû lôøi : La thöù . - Hs: Vieát baøi - Quan saùt Nhaïc: I-ta-li-a 5’ khuoâng nhaïc . -Gv: höôùng daãn chia baøi thaønh 4 caâu haùt nhoû - Hs: Traû lôøi : Nhòp 2/4 - Hs: Traû lôøi : Vieát ôû -Gv: Ñaøn gam la thöù . gioïng la thöù vì aâm chuû cuûa baøi laø noát la vaø ñaàu khuoâng nhaïc khoâng coù -Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu daáu hoùa bieåu . theo loái moùc xích . Moãi caâu GV - HS đọc bài ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . -Gv: Chæ ñònh 1 HS ñoïc lôøi ca . - HS bài được chia làm 4 câu - Gv: haùt maãu lôøi ca . -Gv: Höôùng daãn. - Hs: Ñoïc gam la thöù -Gv: Cho HS ñoïc hoaøn chænh caû baøi TÑN . -Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai -Hs: theo doõi vaø thöïc ñeå söûa sai hieän - Gv: Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân ñoïc baøi . -Hs: 1 HS ñoïc lôøi ca - Gv: Ñaùnh giaù – Nhaän xeùt theo söï chæ ñònh cuûa GV ” . - Hs: Laéng nghe . -Hs: Gheùp lôøi ca . - Hs: Ñoïc baøi TÑN + Gheùp lôøi ca . 4/ Củng cố và luyện tập. - Gv: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm Nhoùm 1 ñoïc lôøi ca , nhoùm 2 ñoïc noát nhaïc vaø ngöôïc laïi . - Gv: Cho HS haùt laïi baøi “ Lí dóa baùnh boø” 5/ Hướng dẫn HS học bài ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt- ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN + Sưu tầm một vài bài hát viết về giọng thứ. + Chuẩn bị trước tiết 6. 17 Ngaøy soaïn : Ngày day: BÀI 2: TIẾT 6 ÔN TẬP BÀI HÁT: LÝ DĨA BÁNH BÒ. ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2. ÂM NHẠC TT: NHẠC SĨ HOANG VÂN VÀ BÀI HÁT “ HÒ KÉO PHÁO” I.Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Hs oân baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”; oân taäp ñoïc nhaïc TÑN soá 2 ; tìm hieåu veà nhaïc só Hoaøng Vaân 2. kyõ naêng: - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt“ Lí dóa baùnh boø” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa,bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. - HS ñoïc nhaïc haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi TÑN soá 2 “ Trôû veà Su-ri-en-toâ” 3 Thaùi ñoä - Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc bieát veà nhaïc só Hoaøng Vaân vaø baøi haùt hoø keùo phaùo , caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. II/Chuaån bò cuûa gv vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : thuyeát trình ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï – baêng nhaïc baøi haùt Hoø keùo phaùo - moät vaøi trích ñoaïn baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Vaân . 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra. 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc baøi haùt Lí dóa baùnh boø vaø ñoïc baøi TÑN soá 2 . Ñeå baøi haùt naøy sinh ñoäng hôn hoâm nay chuùng ta cuøng nhau oân laïi vaø ñaëc lôøi môùi cho baøi haùt . Qua phaàn ANTT chuùng ta seõ hieåu theâm veà nhaïc só Hoaøng Vaân vaø haùt hoø keùo phaùo . 18 TL 12 ph Nội dung Hoaït ñoäng cuûa GV I.OÂn baøi haùt: Hoaït ñoäng 1: Lí dó baønh boø - Gv: vieát baûng Daân ca Nam Boä -Gv: höôùng daãn HS luyeän thanh. Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs: vieát Baøi -Hs: luyeän thanh - Hs: Laéng nghe - Hs: thöïc hieän - Gv: Trình baøy laïi baøi haùt - Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. -Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Gv: Höôùng daãn -Gv: ñeäm ñaøn- chæ ñònh . -Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm 8 ph II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 : Trôû veà Su-ri-en-toâ Hoaït ñoäng 2: - Gv: vieát baûng - Gv: Ñaøn gam la thöù -Gv: Ñaøn laïi baøi TÑN Nhaïc I-ta-li-a -Gv: Baét nhòp -Gv: phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai - Gv: chæ ñònh 17 Ph -Gv: Ñaùnh giaù – Ghi ñieåm - Trong những năm kháng chiến mỗi con người có những cách thể hiện lòng yêu nước của mính nhau đối với các nhạc sĩ họ không biết cầm súng nhưng họ biết dùng cây bút biết dùng âm nhạc để làm vũ khí -Hs: Laøm theo höôùng daãn cuûa GV - Hs: caùc nhoùm thaûo luaän ñaët lôøi môùi. -Hs: Caùc nhoùm cöû ñaïi theå hieän lôøi haùt môùi . - Hs: laéng nghe - Hs: vieát Baøi -Hs: Ñoïc gam la thöù -Hs: Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN. - Hs: Ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. - Hs: Söûa sai theo höôùng daån cuûa Gv -Hs: Moät vaøi caù nhaân theå hieän baøi TÑN -Hs: Laéng nghe . 19 5 ph chiến đấu và với nhạc sĩ Hoàng Vân cũng vậy hôm bay chúng ta sẽ tìm hiểu vê ông. Hoaït ñoäng 3: III. AÂm nhaïc thöôøng - Gv: vieát baûng thöùc: - Gv: Giôùi thieäu ñoâi neùt veà Nhaïc só Phan Hoaøng Vaân vaø baøi haùt Hoø keùo nhaïc só Hoaøng Vaân -Gv: chæ ñònh phaùo +Nhaïc só teân thaät laø Leâ -Gv: höôùng daãn Hoûi: Haõy neâu vaøi neùt veà Vaên Ngoï coøn coù buùt nhaïc só Hoaøng Vaân ? danh laø Y – na , sinh - Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá 1930, queâ ôû Haø Noäi . baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng - Nhaïc só Hoaøng Vaân Vaân coøn ñöôïc meänh danh laø +Baøi ca xaây döïng nhaïc só cuûa tuoåi thô . + Hai chò em +Moät soá taùc phaåm cuûa -Gv: Giôùi thieäu baøi haùt hoø oâng: keùo phaùo cuûa nhaïc só Hoaøng Hai chò em Vaân . trong chieán dòch Ñieän Baøi ca xaây döïng Bieân Phuû oâng ñaõ chöùng kieán Em yeâu tröôøng em … caûnh keùo phaùo vaø noåi khoå cöïc - OÂng ñöôïc nhaø nöôùc cuûa boä ñoäi vaø nhöõng taám trao taëng giaûi thöôûng göông huy sinh anh duõng ñaõ HCM veà vaên hoïc ngheä thoâi thuùc oâng saùng taùc baøi haùt thuaät . naøy . 2/ Baøi haùt hoø keùo phaùo - Ñöôïc oâng saùng taùc vaøo -Gv: Môû baêng baøi haùt “ Hoø naêm 1954 vaø baøi haùt naøy keùo phaùo” - Hoûi: em coù caûm nghó gì sau aâm vang maõi cuøng vôùi khi nghe baøi haùt Hoø keùo phaùo chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû . 4/ Củng cố và luyện tập - GV cho HS hát lại bài Hò Ba lí kết hợp với ghõ phách. - HS đọc lại bài TĐN - Kiểm tra cá nhân xung phong. 20 - Hs: vieát Baøi - Hs: Laéng nghe -Hs: Ñoïc baøi giôùi thieäu veà Hoaøng Vaân trong SGK. -Hs: caùc nhoùm thaûo luaän - Neâu vaøi neùt veà nhaïc só. -Hs: Thöôûng thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn -Hs: Laéng nghe -Hs: Thöôûng thöùc coù theå nhaåm theo. - Hs: Phaùt bieåu caûm nghó…
- Xem thêm -