Tài liệu Giáo án Âm nhạc khối 6 cả năm

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

Giáo án Âm nhạc khối 6 cả năm
Tieát 1 Ngaøy Soaïn : Ngaøy daïy: GIÔÙI THIEÄU MOÂN AÂM NHAÏC TRONG TRÖÔØNG THCS TAÄP BAØI HAÙT : QUOÁC CA I ) Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Hoïc sinh coù khaùi nieäm veà aâm nhaïc. - HS naém ñöôïc sô löôïc veà caùc phaân moân hoïc haùt , nhaïc lí , taäp ñoïc nhaïc vaø aâm nhaïc thöôøng thöùc. - OÂn laïi baøi haùt Quoác ca . 2 . Kó naêng: - Bieát ñöôïc vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng. - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi “ Quoác ca” 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh theâm laïc quan hôn trong cuoäc soáng. II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv - phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc baøi haùt quoác ca 2 . Chuaån bò cuûa Hs - Thuoäc lôøi baøi haùt Quoác Ca III) Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp (1’) 2. Kieåm tra baì cuõ 3.Giaûng baøi aøi môùi : - Giôùi thieäu baøi: -Ñeå bieát ñöôïc chöông trình hoïc cuûa moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS vaø haùt chính xaùc baøi quoác ca moãi khi chaøo côø . Qua baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ bieát ñöôïc chính xaùc hôn . - Tieán trình baøi daïy TL Nội dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoạt động của HS 1 15’ Giôùi thieäu moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS 1.Khaùi nieäm veà aâm nhaïc - Âm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh ñaõ ñöôïc choïn loïc duøng ñeå dieån taû theá giôùi tinh thaàn cuûa con ngöôøi 2.Giôùi thieäu veà chöông trình - Goàm coù 3 phaàn : + Hoïc haùt : Coù 8 baøi haùt trong chöông trình . Rieâng lôùp 9 coù 4 baøi + Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc + AÂm nhaïc thöôøng thöùc Taäp baøi haùt Quoác Ca Nhaïc vaø lôøi : Vaên Cao Lôøi 1 Ñoaøn quaân Vieät Nam ñi, chung loøng cöùu quoác, böôùc 24’ chaân doàn vang treân ñöôøng gaäp gheành xa. Côø in maùu chieán thaéng mang hoàn nöôùc .Suùng ngoaøi xa chen khuùc quaân haønh ca. Ñöôøng vinh quang xaây saùt quaân thuø, thaéng gian lao cuùng nhau laäp chieán khu. Vì nhaân daân chieán ñaáu khoâng ngöøng. Tieán mau ra xa tröôøng, tieán leân cuøng tieán leân .Nöôùc non Vieät Nam ta vöõng beàn. Lôøi 2 SGK 2 Hoaït ñoäng 1: - Gv: ghi leân baûng - Gv: Neâu khaùi quaùt ,sô löôïc veà aâm nhaïc - Vieát baøi - Chuù yù laéng nghe vaø cheùp baøi - Gv: ghi leân baûng -Gv: Giôùi thieäu phaân moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS - GV Quốc ca của một nước luôn thể hiện niềm kiêu hãnh của mỗi con người chúng ta cô mời các bạn hát lại bài hát đó. Hoaït ñoäng 2: - Gv: Ghi baûng vaø giôùi thieäu baøi haùt -Gv: Môû baêng nhaïc baøi “Quoác Ca” + Hoûi : Baøi haùt mang tính chaát nhö theá naøo?vaø thöôøng haùt ôû dòp naøo ? +Boå sung caâu traû lôøi cuûa hs. -Gv: Ñaøn gia ñieäu baøi haùt. - Gv: Baét gioïng - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai . - Vieát baøi - Theo doõi - Nghe vaø caûm nhaän + Traû lôøi : Haøo huøng , maïnh meû .Thöôøng haùt vaøo leã chaøo côø . - Theo doõi - Nghe vaø caûm nhaän - Haùt baøi Quoác Ca - Laéng nghe vaø söõa sai . - Gv: Yeâu caàu : ñaëc bieät chuù yù choã “ - Gv: Haùt trong tö theá nghieâm Böôùc chaân doàn vang “ trang. - HS haùt vôùi tö theá nhö chaøo côø . - Gv: Cho HS haùt baøi Quoác - Caû lôùp ñöùng leân trình Ca theo nhòp ñaøn hoaëc theo baøy hoaøn chænh baøi haùt troáng chaøo côø do GV ñaùnh - Caû lôùp ñöùng leân trình treân ñaøn . baøy hoaøn chænh baøi haùt lôøi 1 cuûa baøi haùt. - Gv: Söûa sai vaø höôùng daãn cho caùc em haùt lôøi 2 Hoaït ñoäng : 3 Cuûng coá - Gv: Chæ ñònh vaø höôùng daãn - Gv: Kieåm tra caù nhaân: + Gioûi + Khaù. + T. bình 3’ - Hoïc sinh thöïc hieân töông töï nhö treân. -Töøng toå laàn löôïc trình baøy. - Moät vaøi nhoùm – thöïc töông töï. - Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. 4 Daën doø( ….) - Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt Quoác Ca - Coi tröôùc baøi haùt : tieáng chuoâng vaø ngoïn côø IV. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung .............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ................................................................................................................................ Tieát 2 Ngaøy Soaïn : Ngaøy daïy: HOÏC HAÙT BAØI : TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ I/ Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: 3 - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt ñoàng thôøi cho HS bieát moät soá ca khuùc tieâu bieåu cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân vieát veà thieáu nhi . 2 . Kó naêng: -Qua baøi haùt böôùc ñaàu cho HS nghe vaø phaân bieät ñöôïc tính chaát nheï nhaøng meàm maïi cuûa gioïng thöù vaø tính chaát khoûe , töôi saùng cuûa gioïng tröôûng . 3. Thaùi ñoä: -Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi ñoaøn keát . II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï: ñaøn organ - Baêng nhaïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ - Baûng phuï baøi haùt 2. Chuaån bò cuûa Hs : - Xem tröôùc baøi ôû nhaø . - Cheùp lôøi baøi haùt : “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2 . Kieåm tra baøi cuõ ( 4’ ) - HS1 : Theå hieän baøi haùt : Quoác Ca Vieät Nam - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt 3.Giaûng baøi môùi - Giôùi thieäu (2’) : -Phaïm Tuyeân laø moät nhaïc só noåi tieáng ôû Vieät Nam veà lónh vöïc saùng taùc . OÂng ñaõ saùng taùc nhieøu baøi haùt cho thieáu nhi nhö : Chieác ñeøn oâng sao ; Caùnh eùn tuoåi th -Hoaø bình laø nieàm öôùc ao cuûa nhaân loaïi, toaøn theá giôùi. Ñeå höôûng öùng phong traøo hoøa bình cuõng nhö keâu goïi loøng yeâu chuoäng hoaø töø thieáu nhi quoác teá . Naêm 1985 oâng ñaõ saùng taùc baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” vaø ñaõ ñaït giaûi cao töø ñoù baøi haùt naøy ñöôïc phoå bieán roäng raõi. - Hoâm nay thaày seõ höôùng daãn caùc em haùt ñuùng baøi haùt naøy. - Tieán trình baøi daïy Tl Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa Gv Noäi dung Hoaït ñoäng 1: 20 HOÏC HAÙT Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø - Gv : Vieát baûng ’ - Hs: Vieát baøi Nhaïc vaø lôøi :Phaïm Tuyeân - Gv : Treo baûng phuï - Hs: Quan saùt - Gv : Höôøng daãn cho HS -Hs: chuù yù vaø thöïc hieän nhöõng kí hieäu trong baøi haùt . - Gv : Ñaøn vaø höôùng daãn : - Hs: Luyeän thanh luyeän theo maãu aâm : 4 Noâ….oâ….oâ….Na….a….a -Gv : Chæ ñònh -Gv : Haùt maãu baøi haùt -Hs: Thöïc hieän theo maãu - HS ñoïc lôøi ca - Hs: Nghe vaø caûm nhaän baøi haùt - Hs: Haùt theo söï höôùng daån cuûa GV -Hs: Chuù yù vaø theå hieän cho ñuùng tính chaát cuûa baøi haùt - Gv : Chia töøng ñoaïn vaø töøng caâu baøi haùt - Gv : Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi * Chuù yù : Khi cho HS haùt töø ñoaïn 1 sang ñoaïn 2 phaûi phaân bieät ñöôïc ñoaïn tröôûng vaø ñoaïn thöù -Hs: Lôùp chia thaønh 2 - Gv : Chæ ñònh nhoùm luyeän taäp baøi haùt . -Hs: Chuù yù vaø söûa sai . - Gv : Phaùt hieän nhöõng choå sai vaø söûa sai ( Neáu coù ) - Gv : Goïi 1 vaøi caù nhaân - Hs: Theå hieän baøi haùt theo trình baøy baøi haùt . söï chæ ñònh cuûa GV 8’ Baøi ñoïc theâm . AÂm nhaïc ôû quanh ta . - Gv : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt - Hs: Laéng nghe Hoaït ñoäng 2 - Gv : Vieát baûng - Chæ ñònh -Gv : Giaûng giaûi theâm veà phaàn ñoïc theâm . - Giaùo vieân höôùng daãn Hoûi: Neâu nhöõng hieåu bieát cuûa em veà vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng ? - Gv : Cho HS haùt laïi baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn cô”ø Theo nhòp ñaøn . - Hs: Vieát baøi - Hs: 1 HS ñoïc baøi - Hs: Laéng nghe . Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá - Gv : Hướng dẫn Hs: Caùc nhoùm thaûo luaän - Hs: Haùt ñoái ñaùp baøi haùt theo ñaøn. - Hs: Haùt ñoái ñaùp baøi haùt theo ñaøn 5 5’ 4 ) Daën doø(1) : - Daën doø : Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt . xem vaø tìm hieåu baøi tieát 3 IV)Ruùt kinh nghieäm – boå sung : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tieát 3 Ngaøy Soaïn: Ngày dạy: OÂN BAØI HAÙT : TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ NHAÏC LÍ : NHÖÕNG THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM THANH CAÙC KÍ HIEÄU AÂM NHAÏC I- Muïc tieâu 1 . Kieán thöùc: - HS haùt thuoäc baøi haùt , bieát theå hieän saéc thaùi tình caûm khaùc nhau giöõa hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt . - HS bieát ñöôïc 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh , nhaän bieát teân 7 noát nhaïc , bieát khoùa son vaø khuoân nhaïc . 2 . Kó naêng: 6 - Reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng nghe ñaøn vaø haùt theo nhòp ñaøn moät caùch chuan xaùc.Töø ñoù giuùp caùc em theå hieän thaønh coâng moät baøi haùt tröôùc taäp theå. 3. Thaùi ñoä; - Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi Vaø tinh thaàn ñoaøn keát ñoaøn keát . II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; vaán ñaùp ; thöïc haønh - Nhaïc cuï – ñaøn organ - Tìm 1 vaøi ví duï ñeå daån chöùng veà caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh . 2 . Chuaån bò cuûa Hs : - Thuoäc baøi cuõ - Xem tröôùc baøi môùi ôû nhaø III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1 .OÅn ñònh toå chöùc : ( 1 phuùt ) 2 . Kieåm tra baøi cuõ : ( 4 phuùt ) - 2HS leân baûng theå hieän baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ - GV : Ñaùnh giaù nhaän xeùt 3/Giaûng baøi aøi môùi : - Giôùi thieäu (….) ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ ñeå trình baøy baøi haùt naøy ñöôïc toát hôn hoâm nay cuùng ta seõ oân laïi baøi haùt vaø phaàn nhaïc lí chuùng ta seõ bieát caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh vaø bieát vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc . - Tieán trình baøi daïy 7 Tl Nội dung 10’ OÂân baøi haùt Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø Nhaïc vaø lôøi :Phaïm Tuyeân Nhaïc lí 1 Nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh a/ Chia aâm thanh thaønh 2 loaïi 25’ - Loaïi thöù nhaát : Aâm thanh khoâng khoâng coù ñoä cao – thaáp, traàm – boång roû reät ta goïi laø tieáng ñoäng - Loaïi thöù hai : Ñöôïc chia thaønh 4 thuoäc tính b/ Boán thuoäc tính cuûa aâm thanh - Cao ñoä : Ñoä cao thaáp cuûa aâm thanh - Tröôøng ñoä : Ñoä daøi ngaén cuûa aâm thanh - Cöôøng ñoä : Ñoä maïnh nheï cuûa aâm thanh - AÂm saéc : Chæ saéc thaùi cuûa aâm thanh . 2/ Caùc kí hieäu aâm nhaïc a/ Caùc kí hieäu ghi cao ñoä cuûa aâm thanh : 8 - Ngöôøi ta duøng teân 7 noát nhaïc ñeå ghi cao ñoä cuûa aâm thanh . Hoạt động của HS Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1 - Vieát baøi -Gv: Vieát leân baûng Hs khaù- gioûi traû lôøi ñöôïc Hoûi:Noä idung cuûa baøi haùt – Keâu goïi hoaø bình naøy noùi leân ñieàu gì? - Luyeän thanh - Gv: Ñaøn vaø höôùng daån: luyeän theo maãu aâm : Noâ….oâ….oâ .Na.a….a - Gv: Cho HS nghe laïi baøi - Laéng nghe- haùt nhaåm haùt theo -Gv: Baét gioïng- ñeäm ñaøn- - Haùt baøi “Tieáng chuoâng höôùng daãn –haùt lónh xöôùng. vaø ngoïn côø” höôùng daãn - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai (Neáu coù ) - Goïi 1 vaøi caù nhaân theå hieän baøi haùt. -Gv: Ñaùnh giaù nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : - Gv: Vieát leân baûng -Gv: Giôùi thieäu : Trong aâm nhaïc ngöôøi ta chia aâm thanh thaønh 2 loaïi -Gv: laàn löôïc neâu 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh vaø daãn chöùng minh hoïa . - Laéng nghe vaø söûa sai - Theå hieän baøi haùt theo söï chæ ñònh cuûa GV. - Laéng nghe - Vieát baøi - Laéng nghe vaø nghi baøi - Laéng nghe vaø nghi baøi - Gv: Vieát leân baûng Hoûi: Trong aâm nhaïc ngöôøi ta duøng nhöõng teân nhö theá naøo ñeå ñoïc noát ? - Vieát baøi - Hs xung phong vaø traû 4. Daën doø : (1 ph) - Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt vaø taäp nhaän bieát teân caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc. - Traû lôøi caùc caâi hoûi trong saùch. IV. Boå sung – Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. Tieát 4 Ngaøy Soaïn: Ngaøy daïy: CAÙC KYÙ HIEÄU GHI TRÖÔØNG ÑOÄ CUÛA AÂM THANH TAÄP ÑOÏC NHAÏC : TÑN SOÁ 1 I/Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Cho hoïc sinh nhaän bieát vaø laøm quen vôùi caùc hình noát nhaïc thöông gaëp trong baûn nhaïc. - Ñoïc ñuùng taäp ñoïc nhaïc soá 1baøi 2 . Kó naêng: - Ghi nhôù nhöõng löu yù khi vieát nhöõng noát nhaïc , bieát caùch vieát vaø taùc duïng cuûa daáu laëng . - Thuoäc vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc. 3. Thaùi ñoä: 9 -Hoïc sinh böôùc ñaàu yeâu thích moân aâm nhaïc, thích ñoïc nhaïc… II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân . -Nhaïc cuï -Tìm moät vaøi ví duï noùi leân taùc duïng cuûa tröôøng ñoä trong aâm nhaïc - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 -Ñaøn vaø ñoïc thuaàn thuïc baøi taäp ñoïc nhaïc soá 1 2/ Chuaån bò cuûa hoïc sinh - Xem tröôùc baøi ôû nhaø III/Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1/ OÅn ñònh toå chöùc : (1 phuùt) 2/ Kieåm tra baøi cuõ: ( 4 phuùt ) HS 1: Haõy neâu caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh HS 2 :Vieát teân 7 noát nhaïc leân khuoâng nhaïc . GV : Ñaùnh giaù – Ghi ñieåm . 3/Baøi môùi : Giôùi thieäu ( 1 phuùt ) ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta bieát ñöôïc nhöõng kí hieäu ghi cao ñoä vaø xaùt ñònh teân noát nhaïc treân khuoâng . Hoâm nay chuùng ta seõ bieát ñöôïc caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh vaø taäp laøm quen vôùi cao ñoä vaø tröôøng ñoä qua baøi TÑN soá 1 . 10 Tl Nội dung Hoaït ñoäng cuûa GV 29’ Nhaïc lí - Hoaït ñoäng 1 : 1/ Hình noát : Laø kí hieäu ñeå - Ghi leân baûng ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh - Vieát hình noát vaø giaûi thích Teân Kí Ñoä ngaân daøi - Ghi moái quan heä hình noát noát hieäu Noát o Ñoä ngaân daøi troøn nhaát Noát Ñoä ngaân baèng traéng ½ noát troøn Noát ñen Hoạt động của HS - Vieát baøi - Chuù yù vaø vieát baøi Ñoä ngaân baèng ½ noát traéng Noát Ñoä ngaân baèng moùc ½ noát ñen ñôn Noát Ñoä ngaân baèng moùc ½ noát moùc ñôn keùp 2/ Caùch vieát caùc hình noát - Vieát baûng treân khuoâng nhaïc - Giaûng giaûi - Noát nhaïc coù hình baàu duïc naèm hôi nghieâng veà phía tay phaûi . - Noát nhaïc naèm ôû ñöôøng keû thöù 3 ñuoâi noát coù theå quay leân hoaëc quay xuoáng Hoûi : Noát nhaïc naèm ôû - Noát nhaïc naèm ôû khe thöù 3 trôû leân ñuoâi noát thöôøng quay xuoáng - Caùc noát nhaïc naèm ôû khe thöù 2 trôû xuoáng ñuoâi noát thöôøng quay leân - Chuù yù vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa GV - Vieát baøi - Laéng nghe vaø vieát baøi ñöôøng keû thöù 3 laø teân noát gì ? - Traû lôøi : Noát si Hoûi : Noát nhaïc naèm ôû khe thöù 4 laø trôû leân laø teân noát gì ? - Traû lôøi : Noát ñoá Hoûi :Noát nhaïc naèm ôû khe thöù 2 laø teân noát gì ? - Caùc noát moùc ñöôùng caïnh - Ghi leân baûng caùc hình noát nhau coù theå noái laïi vôùi nhau vaø daáu laëng töông öùng . 3/ Daáu laëng : - Traû lôøi : Noát la 11 - Chuù yù vaø vieát baøi 4/ Daën doø ( 1 ph ) -Veà nhaø ñoïc laïi baøi TÑN soá 1 vaø cheùp baøi TÑN vaøo vôû . 5 / Ruùt kinh nghieäm Boã sung : ............................................................................................................................................ Ngaøy soaïn ............................: Ngaøy daïy:……………….................. BÀI 2: TIẾT 5. BAØI : VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA I/Muïc tieâu. 1 . Kieán thöùc: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” vieát theo ñieäu lí con Saùo Goø Coâng daân ca Nam Boä. 2 . Kó naêng: -Cho hoc sinh bieát 1 ñieäu lí cuûa ñoàng baøo nam boä -Hoïc sinh hieåu ñöôïc lí laø nhöõng baøi daân ca ngaén goïn giaûn dò , moäc maïc ,moâi baøi lí thöôøng ñöôïc xaây döïng treân nhöõng caâu thô luïc baùt . 3. Thaùi ñoä: 12 - Giaùo duïc cho caùc em hoïc sinh bieát yeâu quí caùc laøng ñieäu daân ca Vieät Nam töø ñoù bieát giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa daân toäc. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï -Baêng nhaïc baøi haùt : “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh -Naém vöõng nhöõng kí hieäu ghi tröôøng ñoä, cao ñoä . -Ñoïc baøi TÑN soá 1 thuaàn thuïc. III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1/ 1. OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp (1’) ( 1 phuùt ) 2/Kieåm tra baøi cuõ ( 4 phuùt ) - HS 1 : Laøm baøi taäp : 1 noát troøn baèng bao nhieâu noát ñen , 1 noát traéng baèng bao nhieâu noát moùc ñôn . 1 ñen baèng bao nhieâu noát moùc keùp - HS 2 : Ñoïc baøi TÑn soá 1 GV : Ñaùnh giaù – ghi ñieåm . 3/ Baøi môùi : Giôùi thieäu ( 1 phuùt ) -Noùi ñeán Nam Boä khoâng theå khoâng nhaéc ñeán nhöõng laøng ñieäu daân ca raát phong phuù nhö : nhöõng ñieäu lí; caâu hoø ; Caûi löông . .Lí laø nhöõng baøi haùt daân ca ngaén goïn , giaûn dò , thöôøng gaén lieàn vôùi nhöõng caâu thô luïc baùt . -Vaø ñieäu lí con saùo Goø Coâng laø moät baøi lí raát ñoäc ñaùo .Hoâm nay thaàyseõ höôùng daãn caùc em hoïc vaø haùt ñöôïc baøi “Vui böôùc treân ñöôøng xa" ñöôïc phoûng theo ñieäu lí naøy. Tieán trình baøi daïy Tl Nội dung Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoạt động của HS Hoaït ñoäng 1: 11’ Hoïc haùt: -Gv :Ghi leân baûng - Hs: ghi baøi Vui Böôùc Treân Ñöôøng Xa. Theo ñieäu lí con saùo goø coâng -Gv : Em hãy cho biết Lí là -Hs: Lí là những bài dân ca (Daân ca Nam Boä ) gì? ngắn gọn, giản dị... thường Lôøi môùi:Hoaøng laân - Gv : - Lí là những bài dân được xây dựng từ những câu thơ lục bát ca ngắn gọn, mộc mạc thường được xây dựng từ những câu thơ lục bát. - Cho HS nghe trích đoạn các - Lắng nghe và nhận diện điệu Lí, e hãy nhận ra những các bà Lí quen thuộc: Lí cây bông, Lí ngựa ô, Lí giai điệu quen thuộc và hãy chiều chiều. cho biết đó là bài gì? - Dựa trên làn điệu bài Lí - Bài "Vui bước trên đường con sáo Gò Công, có nguồn xa" được đặt lời mới dựa gốc ở huyện Gò Công Đông theo làn điệu bài Lí nào? - Tiền Giang. 13 23’ 4‘ - Các bài Lí thường biểu hiện tình cảm như thế nào? - Gv cho HS nghe giai điệu bài hát. - Bài hát "Vui bước trên đường xa" có nội dung gì? Hoûi : Baøi naøy söû duïng nhöõng cao ñoä naøo ? - Veà tröôøng ñoä söû duïng nhöõng aâm hình noát gì ? - Gv bài sử dụng những kí hiệu âm nhạc nào? - Gv cho HS luyện thanh theo thang âm đô trưởng. - Gv cho HS đọc lại lời ca. - Gv :Ñaøn vaø höôùng daãn . -Gv : Chæ ñònh . -Gv : Môû baêng baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” -Gv : chia caâu cho baøi haùtBaøi haùt ñöôïc chia thaønh 5 caâu . Caâu1:“Ñöôøng ..Chaân“ Caâu 2 : “Ta… Gaàn “ Caâu 3 : “ Vui … Gaàn “ Caâu 4 : “Muoân…taâm “ Caâu 5 : Coøn laïi -Gv : höôùng daãn tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . -Moãi caâu ñaøn giai ñieäu 3 laàn . -Haùt maãu 1 laàn – baét nhòp (2:1) - Gv : höôùng daãn caùc caâu coøn laïi töông töï. - Gv :ñeäm ñaøn- höôùng daãn. * Chuù yù nhaéc nhôû cho HS 14 - Thường nhẹ nhàng, có tính chất giải bày tâm sự - Bài hát có tính lạc quan, yêu đời và sự quyết tâm. -Hs: Traû lôøi : Reâ; son ; la ; si ñoá ; mí . - Hs:Traû lôøi : Aâm hình noát ñen , moùc ñôn , noát traéng , laëng ñen . - HS dấu luyến, khung thay đổi, dấu quay lại, lặng đen. - Hs:Luyeän thanh . - 1-2 HS ñoïc lôøi ca -Hs: Laéng nghe vaø caûm nhaän. -Hs: thöïc hieän -Hs: Nghe vaø haùt nhaãm theo - Hs: thöïc hieän 2 laàn - Hs: thöïc hieän töông töï - Hs: haùt hoaøn chænh baøi haùt 2 laàn -Hs:Töøng toå laàn löôïc trình baøy baøi haùt - 1 vaøi HS theå hieän baøi haùt nhöõng choå coù daáu luyeán . - Gv : Chæ ñònh- höôùng daãn. . - Laéng nghe- söûa sai. -Gv : Chæ ñònh- höôùng daãn. - Hs: thöïc hieän moãi toå haùt laàn löôïc 1 caâu , rieâng caâu 5 caû lôùp cuøng haùt. - Ñaùnh giaù – Nhaän xeùt . 4/ Củng cố và luyện tập. - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Qua bài hát đa để lại cho em cảm nhận gì. - Gv cho HS hát lại bài hát. 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. :( 1 phuùt ) - Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt“ Vui böôùc treân ñöôøng xa” - Xem vaø tìm hieåu baøi hoïc tieát sau . BÀI 2:TIEÁT 6 Ngaøy Soaïn : Ngaøy daïy: OÂN BAØI HAÙT: VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA NHAÏC LÍ : NHÒP VAØ PHAÙCH – NHÒP 42 TAÄP ÑOÏC NHAÏC : TÑN SOÁ 2 I/ Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - HS bieát theå hieän moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . - HS coù khaùi nieäm veà nhòp vaø phaùch trong aâm nhaïc . - Taäp ñoïc nhaïc , laøm quen vôùi caùch ñoïc thang 7 aâm . 2 . Kó naêng: - HS haùt vaø trình baøy thuaàn thuïc moät baøi haùt tröôùc taäp theå. - HS naém vöõng nhòp, phaùch trong khi tieán haønh haùt hoaëc ñoc nhaïc. - HS Ñoïc ñuùng cao ñoä noát nhaïc trong baøi . 3. Thaùi ñoä: - Giuùp caùc em bieát yeâu thích aâm nhaïc, thích boä moân aâm nhaïc , ñoàng thôøi taïo trong moãi hoïc söï töï tin vaø laïc quan hôn. II/ Chuaån bò cuûa GV vaø HS 15 1/ Chuaån bò cuûa GV - Phöông phaùp : Giaûng giaûi , oân luyeän , Thöïc haønh - Nhaïc cuï - Tìm 1 vaøi ví duï veà nhòp , phaùch . - Baûng phuï baøi TÑN soá 2 2/ Chuaån bò cuûa HS - Xem tröôùc baøi ôû nhaø . III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc 1/ OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp( 1phuùt) 2/ Kieåm tra baøi cuõ : ( 4 phuùt ) - 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3/ Baøi môùi : Giôùi thieäu ( 1 phuùt ) -Tieát tröôùc chuùng ta hoïc baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” Ñeå baøi haùt naøy haùt chính saùt hôn, hoaøn chænh hôn hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi baøi haùt vaø hoïc phaàn nhaïc lí nhòp 2/4 vaø caùch ñaùnh ñaùnh nhòp 2/4 . Phaàn TÑN giuùp chuùng ta cuûng coá laïi vò trí noát nhaïc treân khuoâng vaø hieåu roû phaùch maïnh vaø nheï ôû nhip 2/4 . - Tieán trình baøi daïy Tl Nội dung 8’ OÂn baøi haùt: Vui Böôùc Treân Ñöôøng Xa. Theo ñieäu lí con saùo goø coâng (Daân ca Nam Boä ) Lôøi môùi:Hoaøng laân Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: -Gv :Ghi leân baûng -Gv Ñaøn vaø höôùng daån - GvCho HS nghe laïi baøi haùt - Gv: Baét gioïng – ñeäm ñaøn - Gv :Phaùt hieän nhöõng choå sai vaø söûa sai (Neáu coù) - Gv :Höôùng daån - GvChæ ñònh 15’ 16 - GvÑaùnh giaù – Nhaän xeùt - Để hát được một bài hát chính xác trước hết ta phải hiểu và biết nhạc lí âm nhạc là gì, chúng ta phải yêu âm nhạc và hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng ta phần Hoạt động của HS - Vieát baøi - Luyeän thanh - Hs :Caû lôùp haùt baøi “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” - Thöïc hieän vaø söûa sai . - Laøm ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt - Töøng nhoùm leân bieåu dieãn - Laéng nghe Nhaïc lí 1/ Nhòp vaø phaùch : - Nhòp : laø nhöõng phaàn nhoû coù giaù trò thôøi gian baèng nhau veà thôøi gian ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn trong baûn nhaïc goïi laø nhòp - Phaùch : Trong moãi oâ nhòp laïi chia thaønh nhöõng phaàn nhoû coù giaù trò thôøi gian baèng nhau ta goïi laø phaùch . 2/ Nhòp 2/4 : a/ Soá chæ nhòp : - Goàm coù 2 chöû soá ñöôïc ñaët ôû ñaàu khuoâng nhaïc . Soá ôû treân chæ soá löôïng phaùch trong moãi oâ nhòp , soá ôû döôùi chæ ñoä ngaân daøi cuûa phaùch Ñoä ngaân daøi cuûa phaùch baèng noát troøn chia cho chính soá ñoù . b/ Nhòp 2/4 : -Moãi oâ nhòp goàm 2 phaùch . Moãi phaùch töông öùng vôùi 1 noát ñen . Phaùch ñaàu maïnh , phaùch 2 nheï . VD : Taäp ñoïc nhaïc T ÑN soá 3 nhạc lí đầu tiên đó là nhịp 2/4 Hoaït ñoäng 2 : - Vieát baøi - Gv :Ghi leân baûng - Chuù yù . - Ñöa ra ví duï veà nhòp vaø phaùch Caâu nhaïc treân goàm coù 3 oâ nhòp vaø moãi oâ nhòp goàm coù 2 phaùch . Hoûi ( Caâu hoûi giaønh cho hoïc sinh khaù, gioûi) Nhòp vaø phaùch caùi naøo lôùn hôn hay nhòp trong phaùch hay phaùch trong nhòp ? . -Gv : Cho HS ghi khaùi nieäm - Cho caû lôùp haùt baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa “ 1/2 lôùp goû lôùp goû phaùch 1/2 - Giaûi thích – ñöa ra ví duï . - Cho HS ghi baøi - Vieát baûng Hoûi : Qua phaàn soá chæ nhòp em naøo cho bieát nhòp 2/4 nhö theá naøo ? - Cho HS ghi khaùi nieäm mhòp 2/4 vaø cho ghi ví duï - Chúng ta vừa tìm hiểu xong phần nhạc lí đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ qua bài TĐN số 3 Hoaït ñoäng 3: - Gv :Ghi leân baûng . - Treo baûng phuï Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? - GV em hãy nhắc lại khái niệm - Traû lôøi : Nhòp lôùn hôn phaùch vaø trong nhòp cí phaùch. - Ghi baøi - Haùt vaø thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa GV . - Traû lôøi : Nhòp 2/4 moãi nhòp goàm 2 phaùch moãiphaùch töông vôi 1 noát ñen . - Cheùp baøi . -Hs : Vieát baøi . - Quan saùt . - Hs :Traû lôøi : Nhòp 2/4 - HS trả lời 17 12 ’ nhịp 2/4. Hoûi : Veà cao ñoä goàm nhöõng teân noát gì ? Hoûi : Veà tröôøng ñoä goàm nhöõng tröôøng ñoä naøo ? -Gv : Ñaøn gam ñoâ tröôûng - Gv : Höôùng daãn – chia caâu : coù 4 caâu - Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . - Gv : ñaøn giai ñieäu 3 laàn , ñoïc maãu 1 laàn vaø baét nhòp (1: 2) - Gv : höôùng daãn caùc caâu coøn laïi töông töï - Gv : ñaøn giai ñieäu - Chæ ñònh - höôùng daãn - Gv : Höôùng daãn - Chia thaønh töøng nhoùm luyeän taäp vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai (Neáu coù) - Chæ ñònh - Ñaùnh giaù – Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 3 Cuûng coá : -Gv ñeäm ñaøn cho Hs haùt laïi baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” theo loái haùt hoøa gioïng 2 laàn coù theå hieän ñoäng taùc - Traû lôøi : Teân noát . Ñoà,reâ,mi,pha,son,la,si -Traû lôøi : Noát ñen vaø traéng . -Hs :Ñoïc gam ñoâ tröôûng -Hs ; theo doõi - Ñoïc nhaåm teân noát .Ñoïc theo maãu -Hs : thöïc hieän töông töï -Hs : ñoïc hoaøn chænh baøi nhaïc -Hs : töøng toå , nhoùm laàn löôïc ñoïc nhaïc -Hs : gheùp lôøi - Luyeän taäp vaø söûa sai . - 1 HS Ñoïc baøi TÑN - Laéng nghe . - Thöïc hieän 3’ 4/ Củng cố và luyện tập.. - Gv yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học + Nêu lại nhạc lý nhịp 2/4 + thế nào là phách và nhịp -Gv ñeäm ñaøn cho Hs haùt laïi baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa” theo loái haùt hoøa gioïng 2 laàn coù theå hieän ñoäng taùc 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà : ( 1 phuùt ) -Veà nhaø ñoïc thuoäc baøi TÑN vaø cheùp vaøo vôû 18 - Xem trước sơ đồ cách đánh nhịp . - Phân tích bài TĐN số 3 về cao độ, trường độ, tiết tấu. - Tóm tắt tiểu sử của nhạc sĩ Văn Cao. - Tìm hiểu hồn cảnh ra đời và nội dung bài hát "Làng tôi". 2 4 BÀI 2:Tieát 7 Ngaøy Soaïn : Ngaøy daïy: TAÄP ÑOÏC NHAÏC : TÑN SOÁ 3 CAÙCH ÑAÙNH NHÒP 2/4 AÂm Nhaïc Thöôøng Thöùc: Nhaïc só Vaên Cao vaø baøi haùt Laøng Toâi I/ Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Hs : ñoïc ñuùng nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi TÑN soá 3 “ Thaät laø hay” , - Hs :ñaùnh ñöôïc nhòp 2/4 2 . Kó naêng: - Hs : Ñoïc baøi TÑN soá 3 keát hôïp ñaùnh nhòp 2/4 . - Hs : Coù theâm nhöõng hieåu bieát veà nhaïc só Vaên Cao . 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh veà truyeàn thoáng ñaáu tranh cuûa daân toäc ,töø ñoù coù thaùi ñoä roõ raøng vôùi boä moân, con ngöôøi , vôùi ngheä thuaät aâm nhaïc nöôùc nhaø. II/ Chuaån bò cuûa GV vaø HS : 1/ Chuaån bò cuûa GV : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Laøm maãu ; thöïc haønh . - Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 3 - Baêng nhaïc baøi haùt “ Laøng toâi” 2/ Chuaån bò cuûa HS - Xem tröôùc baøi ôû nhaø . III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc . 1/ OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp ( 1phuùt ) 19 2/ Kieåm tra baøi cuõ ( 4phuùt ) - HS1 Neâu khaùi nieäm nhòp 2/4 vaø cho ví duï - HS 2 Ñoïc baøi TÑN soá 2 - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt 3/ Baøi môùi : -Giôùi thieäu ( 1 ph ) Tieát tröôùc chuùng ta chuùng ta ñaõ hoïc nhòp 2/4 , ñeå hieåu roõ nhòp 2/4 hoâm nay chuùng ta seõ ñoïc baøi TÑN soá 3 vaøphaân bieät ñöôïc phaùch maïnh vaø phaùch nheï -Phaàn ANTT chuùng ta seõ tìm hieåu sô löôïc veà nhaïc só Vaên Cao vaø baøi haùt “Laøng toâi” - Tieán trình baøi daïy Tl Noäi dung 14’ Taäp ñoïc nhaïc soá 3 Thaät Laø Hay Nhaïc vaø lôøi : Hoaøng Laân Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng 1: - Gv :Ghi leân baûng - Gv :Treo baûng phuï - GV Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs :Vieát baøi - Hs :Quan saùt - Hs :Traû lôøi : Nhòp 2/4 - HS Bài TĐN được viết ở nhịp 24 gồm 2 phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với một nốt đen, phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ. - Hs :Traû lôøi : Teân noát . Ñoà,reâ,mi,,son,la,ñoá -Hs :Traû lôøi : Noát ñen , traéng , moùc ñôn Hoûi : Veà cao ñoä goàm nhöõng teân noát gì ? Hoûi : Veà tröôøng ñoä goàm nhöõng aâm hình noát gì ? - GV cho HS thực hành tiết tấu. - HS thực hành tiết tấu. 2 4 - Gv :Ñaøn gam ñoâ tröôûng . - Gv :Höôùng daãn HS đọc tên nốt bài TĐN. -Gv : Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN - Gv : höôùng daãn chia bai thaønh 4 caâu ngaén - Gv :tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . -Gv :ñaøn giai ñieäu caâu3 laàn sau ñoù baét nhòp (1:2) 20 - Hs :Ñoïc gam ñoâ tröôûng -Hs : Ñoïc teân noát . - Hs :Laéng nghe – caûm nhaän - Hs :theo doõi vaø thöïc hieän
- Xem thêm -