Tài liệu Giao an am nhac day van dong nha cua toi

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých Chñ ®Ò : Gia ®×nh §Ò tµi : ¢m nh¹c H¸t vËn ®éng : Nhµ cña t«i Nghe h¸t: Ngän nÕn lung linh Trß ch¬i: H¸t theo h×nh vÏ §èi tîng: Líp MG lín ( Hoa Sen ) Thêi gian: 30 phót Ngµy so¹n: Ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2010 Ngµy thùc hiÖn: Ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2010 Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Thi H»ng I/ Môc tiªu: 1/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t thuéc lêi kÕt hîp vËn ®éng móa nhÞp nhµng bµi h¸t “Nhµ cña t«i” - TrÎ chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu bµi h¸t - BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i 2/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t móa nhÞp nhµng ®óng ®éng t¸c - ThÓ hiÖn c¸c bµi h¸t trong trß ch¬i ®óng nh¹c 3/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó trong ho¹t ®éng - Qua ®ã trÎ biÕt th¬ng yªu nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh, yªu quý ng«i nhµ n¬i c¶ gia ®×nh sèng II/ ChuÈn bÞ: 1/ §å dïng ©m nh¹c cho trÎ: Ph¸ch tre, s¾c x«, bé gâ, 7 mò móa 2/ §å dïng cho c«: Bé ®Ìn chiÕu, ®µn 3/ Néi dung tÝch hîp: MTXQ, To¸n III/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: T¹o t×nh huèng giíi thiÖu BH H§3: D¹y vËn ®éng móa Ho¹t ®éng cña c« - C« cho trÎ xóm xÝt xung quanh c«, trß truyÖn víi trÎ vÒ ng«i nhµ cña trÎ - Cho trÎ QS mét sè kiÓu nhµ trªn mµn h×nh - T¹o t×nh huèng tæ chøc buæi giao lu ©m nh¹c - Giíi thiÖu c¸c gia ®×nh tham dù - Giíi thiÖu néi dung buæi giao lu gåm 4 phÇn * PhÇn 1: Ch¬i ®o¸n giái ( nghe giai ®iÖu ®Ó ®o¸n tªn bµi h¸t) - C« bËt nh¹c cho trÎ nghe vµ ®o¸n xem ®ã lµ BH g×? t¸c gi¶ s¸ng t¸c? - Cho 4 gia ®×nh cïng thÓ hiÖn BH - Hái trÎ giai ®iÖu BH nh thÕ nµo? - Cho 4 G§ cïng suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ý tëng cña c« lµ sÏ móa minh ho¹ BH - C« móa mÉu 1 lÇn * T×nh huèng giíi thiÖu phÇn 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng( C¸c G§ ph¶i thÓ hiÖn tµi n¨ng móa ) - Cho trÎ móa cïng c« 2 lÇn Ho¹t ®éng cña trÎ - 3- 4 trÎ kÓ vÒ nhµ m×nh - TrÎ QS - 4 gia ®×nh giíi thiÖu - TrÎ ®o¸n tªn BH - TrÎ h¸t “ Nhµ cña T«i” - TrÎ héi ý - TrÎ QS - TrÎ móa ®éi h×nh 1 vßng trßn, 2 vßng trßn - Cho trÎ vßng trßn nhá móa - Cho trÎ vßng trßn to móa - Gîi ý hái trÎ ®a ra ý tëng vËn ®éng cña trÎ( gäi 3 trÎ ) - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - Gîi ý trÎ muèn gâ ®Öm ph¶i dïng ®Õn g×? - Cho trÎ tù lùa chän cho m×nh 1 dông cô ©m nh¹c - Cho 2 hµng mét thùc hiÖn - Giíi thiÖu nhãm nh¹c “Anh em” biÓu diÔn - Giíi thiÖu 1 trÎ móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c H§4: Nghe h¸t *T×nh huèng giíi thiÖu phÇn 3: Giao lu - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe: Ngän nÕn lung linh - LÇn 1: §øng h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m - Hái trÎ võa nghe BH g×? GD trÎ qua néi dung cña BH - LÇn 2: C« ®µn, h¸t cho trÎ nghe - LÇn 3: C« h¸t cã 3 trÎ phô ho¹ H§5: Trß ch¬i *Giíi thiÖu phÇn 4: Trß ch¬i ©m nh¹c mang tªn : H¸t theo h×nh vÏ Néi dung: Trªn mµn h×nh cã 6 « , nhng chØ cã 4 « cã h×nh ¶nh, 2 « cßn l¹i sÏ cã mÆt cêi mµu ®en, nÕu chän ph¶i « ®Êy sÏ nhêng quyÒn ch¬i cho b¹n kh¸c, nÕu lùa chän vµo « cã h×nh ¶nh sÏ ph¶i h¸t BH cã tõ t¬ng øng víi h×nh ¶nh - Cho trÎ ch¬i KÕt thóc - Ch¬ng tr×nh giao lu ©m nh¹c ®Õn ®©y lµ kÕt thóc xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i c¸c G§ trong buæi giao lu lÇn sau - TrÎ móa TrÎ lÇn lît ®a ra ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t ®i vßng trßn lÊy ®å dïng chuyÓn §H 4 hµng däc - TrÎ thùc hiÖn - Mét trÎ móa - TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ ch¬i trß ch¬i - TrÎ vç tay tam biÖt
- Xem thêm -