Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 1: Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 17 Th¸ng 8 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 2 Ngµy 19 Th¸ng 8 N¨m 2013 Häc h¸t bµi : M¸i trêng mÕn yªu. I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “M¸i trêng mÕn yªu”. - ThÓ hiÖn mét sè c¸ch h¸t tËp thÓ, hoµ giäng. - Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em lßng yªu quª h¬ng ®Êt níc, yªu m¸i trêng, thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. II. ChuÈn bÞ: - §µn ãoc gan. - §µi, ®Üa. III. Lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò:? KiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv Néi dung H§cña hs Gvghi b¶ng Häc sinh nghe I : Häc h¸t bµi “M¸i trêng mÕn yªu”. . Giíi thiÖu bµi. Trong cuéc ®êi mçi con ngêi h×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, tuæi Êu th¬ vµ c¸c thÇy c« gi¸o lu«n ®Ó l¹i Häc sinh ghi. trong lßng chóng ta nh÷ng kû niÖm trong s¸ng vµ t×nh c¶m tr©n thµnh. Mçi bµi h¸t l¹i nh¾c nhë chóng ta biÕt yªu quý nh÷ng ngµy cßn ®i häc vµ Häc sinh nghe vµ biÕt tr©n träng c«ng søc cña c¸c thÇy c«. Bµi h¸t ghi M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng l¹i mét lÇn n÷a ®a chóng ta vÒ víi khung c¶nh ®ã. II. Häc h¸t. Gi¸o viªn ghi 1. LuyÖn thanh. M× i i Ma a µ b¶ng - Gi¸o viªn bËt b¨ng mÉu. Häc sinh ®äc. - Gi¸o viªn ®µn + h¸t mÉu GV ®µn mÉu ©m. Häc sinh nghe. Gi¸o viªn cho häc sinh nghe b¨ng - Chia c©u, ®o¹n : Häc sinh quan s¸t Bµi h¸t gåm 3 ®o¹n. mÉu. Gi¸o viªn híng dÉn CÊu tróc a ¸ b. Häc sinh thùc §o¹n a : “Tõ ®Çu......tha”. hiÖn. §o¹n ¸ : “...........dÞu ªm”. Häc sinh nghe. §o¹n b : “.................hÕt”. Häc sinh h¸t. Trong mçi ®o¹n cã 4 c©u, mçi c©u 2 « nhÞp. 1 häc sinh nh¾c l¹i. Häc sinh nghe Gi¸o viªn ®µn + h¸t. Häc sinh h¸t 1 Gi¸o viªn chØ ®Þnh. GV h¸t mÉu c©u 1. Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn chØ ®Þnh. Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn khiÓn ®iÒu Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn ®µn. Gi¸o viªn nhËn xÐt. Gi¸o viªn ®µn 2 c©u + h¸t. Gi¸o viªn ®µn. H¸t c©u 1 + 2, gi¸o viªn ®µn. Gi¸o viªn nhËn xÐt. T¬ng tù ®Õn c¸c c©u cña ®o¹n tiÕp theo. Gi¸o viªn ®µn c¶ bµn 2 lÇn D·y 1 - §o¹n a D·y 2 - §o¹n ¸ C¶ líp - §o¹n b. Gi¸o viªn ®µn + ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn ®µn + h¸t + vç tay Gi¸o viªn ®µn + ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn ®µn + ghÐp tiÕt tÊu Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn nhËn xÐt. H¸t kÕt hîp víi ®µn 2. Cñng cè.vµ BTVN Gi¸o viªn nhËn xÐt - cho ®iÓm GV gäi 2 c¸ nh©n lÜnh xíng :1 häc sinh ®o¹n a,1 häc sinh ®o¹n ¸,C¶ líp h¸t ®o¹n b. GV ? Qua bµi h¸t chóng ta thÊy ®iÒu g× ? Gi¸o viªn nhËn xÐt.-Lµm bµi tËp trong SGK Häc sinh thùc hiÖn 1 nhãm thùc hiÖn 1 c¸ nh©n. Häc sinh nghe Häc sinh h¸t Häc sinh h¸t H.sinh nghe quan s¸t Häc sinh h¸t + vç tay theo ph¸ch Häc sinh nghe Häc sinh h¸t víi tiÕt tÊu cña ®µn. 1 nhãm thùc hiÖn Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 24 Th¸ng 8 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 2 Ngµy 26 Th¸ng 8 N¨m 2013 TiÕt 2: ¤n tËp bµi h¸t : TËp ®äc nh¹c M¸i trêng mÕn yªu : T§N Sè 1 I. Môc tiªu: - Häc sinh «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi “M¸i trêng mÕn yªu” vµ biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N “Ca ngîi Tæ quèc”. - LuyÖn tËp kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hoµ giäng. II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “M¸i trêng mÕn yªu”. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N “Ca ngîi ®Êt níc”. III. Lªn líp: 2 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè 2. KiÓm tra bµi cò:? Tr×nh bµy bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv Néi dung GV ghi lªn b¶ng Néi dung 1 : ¤n bµi h¸t “M¸i trêng mÕn yªu”. Gi¸o viªn híng dÉn LuyÖn thanh Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn h¸t l¹i bµi h¸t hoÆc cho häc sinh nghe bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. Gi¸o viªn híng dÉn ¤n tËp : C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu cao h¬n lµ ph¶i thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh. Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, gi¸o viªn h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa bµi cho ®óng. Sau khi ®îc «n l¹i, gi¸viªn mêi mét vµi h/s lªn h¸t ®¬n ca ®Ó kiÓm tra. GV ghi lªn b¶ng Néi dung 2 : TËp ®äc nh¹c “Ca ngîi Tæ quèc” (TrÝch) Gi¸o viªn híng dÉn 1. Chia tõng c©u : Nªn chia ®o¹n nh¹c thµnh 4 c©u ng¾n, mçi c©u 2 « nhÞp, nh vËy c©u 1 vµ c©u 3 cã giai ®iÖu gièng nhau. Gi¸o viªn chØ ®Þnh 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. Gi¸o viªn ®µn 3. §äc gam §« trëng. Gi¸o viªn híng dÉn 4. T§N tõng c©u : §Þnh giäng = -2 Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn ®µn mçi c©u 3 lÇn GV tiÕp tôc ®µn Gi¸o viªn ®µn l¹i mçi c©u 3 lÇn T¬ng tù nh vËy víi nh÷ng c©u cßn l¹i. Nèi c¸c c©u l¹i thµnh bµi 5. TËp h¸t lêi ca. Gi¸o viªn híng dÉn Chia líp häc thµnh hai phÇn, mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m v÷ng nhiÖm vô råi míi ghiÐp ai bªn víi nhau. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch phÇn tr×nh bµy. Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña tõng bªn. Nh¾c c¸c em kh«ng nªn T§N hoÆc h¸t qu¸ to, võa ph¶i thùc hiÖn bµi tËp cña m×nh, võa nghe bµi cña c¸c b¹n. 6. T§N vµ h¸t lêi : Khi ®Öm ®µn, gi¸o viªn cã thÓ dïng tiÕt tÊu Polka vµ lÊy tèc Ho¹t ®éng cña hs Häc sinh ghi bµi LuyÖn thanh Häc sinh theo dâi Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh ghi bµi Häc sinh ghi nhí vµ nh¾c l¹i Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh ®äc gam TËp ®äc nh¹c Häc sinh nghe giai ®iÖu Häc sinh ®äc nh¹c Häc sinh thùc hiÖn 3 ®é = 118. Häc sinh thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi c¶ bµi 2 lÇn. 7. Cñng cè bµi : KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi T§N vµ h¸t lêi cña tõng tæ hoÆc tõng bµn. Víi c¸ nh©n nÕu c¸c em xung phong vµ tr×nh bµy ®¹t yªu cÇu cã thÓ cho c¸c em ®iÓm tèt. Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn chØ ®Þnh Häc sinh tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµ Ngày so¹n :Thø 6 Ngµy 06 Th¸ng 9 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 7 Ngµy 9 Th¸ng 9 N¨m 2013 TiÕt 3 : ¤n tËp : T§N Sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ Nh¹c rõng Bµi h¸t : I. Môc tiªu. - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi h¸i “M¸i trêng mÕn yªu” vµ ®äc nh¹c chÝnh x¸c bµi T§N “Ca ngîi Tæ quèc”. - Häc sinh cã thªm hiÓu biÕt vÒ m«n ¢m nh¹c ViÖt Nam qua phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t “Nh¹c rõng”. - Gi¸o dôc häc sinh cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp ¢m nh¹c cña ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “M¸i trêng mÕn yªu”. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N “Ca ngîi Tæ quèc”. - H¸t ®óng ®o¹n trÝch trong c¸c bµi “Lªn ngµn”, “T×nh ca” dïng ®Ó giíi thiÖu thªm vÒ nh÷ng bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng Néi dung Ho¹t ®éng cña hs Häc sinh ghi bµi 1 : ¤n bµi h¸t “M¸i trêng mÕn yªu” Gi¸oviªn híng dÉn LuyÖn thanh LuyÖn thanh Gi¸o viªn thùc Gi¸o viªn h¸t l¹i bµi hoÆc cho häc sinh nghe Häc sinh nghe hiÖn bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. ¤n tËp : C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu Häc sinh thùc hiÖn Gi¸o viªn yªu cÇu cao h¬n lµ thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh. Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t 4 Gi¸o ®Þnh viªn chØ hiÖn nh÷ng chç cßn sai. Gi¸o viªn h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®îc «n l¹i, kiÓm tra bµi cò b»ng c¸ch cho häc sinh xung phong hoÆc gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi em lªn kiÓm tra. 2 : ¤n T§N GV ghi lªn b¶ng “Ca ngîi Tæ quèc” Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u ? Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn yªu cÇu H·y ®äc cao ®é cña gam §« trëng. Gi¸o viªn híng Mét nöa líp tËp ®äc nh¹c, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. Gi¸o viªn dÉn nhËn xÐt vÒ nh÷ng chç cßn sai råi ®µn l¹i Gi¸o viªn yªu cÇu giai ®iÖu hoÆc T§N ®Ó häc sinh nghe vµ söa cho ®óng. Yªu cÇu c¶ líp cïng tr×nh bµy bµi, ®äc nh¹c ®îc xem s¸ch, cßn h¸t ph¶i häc thuéc lêi. Gi¸o viªn kiÓm tra bµi cò b»ng c¸ch cho häc sinh xung phong hoÆc gi¸o viªn chØ ®Þnh. 3 : ¢m nh¹c thêng thøc – GV ghi b¶ng Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t “Nh¹c rõng”. GV tr×nh bµy chØ §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. ®Þnh Gi¸o viªn tr×nh bµy ®o¹n trÝch mét sè bµi h¸t Gi¸o viªn tr×nh bµy næi tiÕng cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, gåm c¸c bµi “Lªn ngµn”, “T×nh ca”. Gi¸o viªn chØ ®Þnh §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu bµi h¸t “Nh¹c rõng”. Gi¸o viªn ®iÒu Nghe bµi h¸t “Nh¹c rõng” qua b¨ng nh¹c khiÓn kho¶ng 1 - 2 lÇn. Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh ghi bµi Häc sinh tr¶ lêi 1 - 2 häc sinh ®äc Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh ghi bµi Mét vµi häc sinh ®äc Häc sinh nghe Mét vµi häc sinh ®äc Häc sinh nghe vµ cã thÓ h¸t theo. 4.cñng cè bµi: 5.BTVN. SGK Ngày so¹n :Thø 6 Ngµy 13 Th¸ng 9 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 2 Ngµy 16 Th¸ng 9 N¨m 2013 TiÕt 4 : Häc h¸t bµi : Lý c©y ®a I. Môc tiªu. 5 - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Lý c©y ®a” lµ mét bµi h¸t D©n ca quan hä B¾c Ninh. - LuyÖn tËp kü n¨ng, h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi ¸t hoµ giäng vµ h¸t ®èi ®¸p. - Qua néi dung cña bµi h¸t, híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu D©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ nh÷ng lµn ®iÖu ®ã. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô. - §µn vµ h¸t thµnh thôc bµi “Lý c©y da”. - ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh vµ b¨ng ©m thanh giíi thiÖu vÒ D©n ca quan hä B¾c Ninh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi.( xen lÉn giê häc ) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv Néi dung Ho¹t ®éng cña hs GV ghi lªn b¶ng Häc sinh ghi bµi Néi dung: Häc h¸t “Lý c©y da” Häc sinh ®äc trang 14 1. Giíi thiÖu bµi h¸t. Gi¸o viªn chØ ®Þnh 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn Häc sinh nghe Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn tù tr×nh bµy. 3. Chia ®o¹n, chia c©u : Bµi h¸t cã thÓ Häc sinh nghe vµ nh¾c ®îc chia thµnh 4 c©u cã ®é dµi kh«ng l¹i Gi¸o viªn híng dÉn b»ng nhau, lêi ca cña (hai) c©u hai vµ c©u bèn ®Òu lµ “r»ng t«i lý ¬i a c©y ®a r»ng t«i lèi íi a c©y ®a”. 4. LuyÖn thanh. Häc sinh luyÖn thanh Gi¸o viªn ®µn 5. TËp h¸t tõng c©u : §Þnh giäng = -5. Bµi Häc sinh tËp h¸t Gi¸o viªn híng dÉn h¸t viÕt ë giäng §« trëng, nÕu dïng nh÷ng nh¹c cô kh«ng cã chøc n¨ng dÞch giäng th× ®Öm bµi h¸t ë giäng Son trëng. TËp c©u mét kho¶ng 3 - 4 lÇn. Gi¸o viªn h¸t mÉu råi ®µn giai ®iÖu cho Häc sinh thùc hiÖn Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh nghe vµ h¸t theo. Chó ý h¸t nh÷ng ch÷ cã dÊu luyÕn cho chÝnh x¸c. TËp c©u hai, kho¶ng 2 - 3 lÇn. Nèi c©u mét vµ hai, h¸t kho¶ng 1 - 2 lÇn. TËp c©u ba kho¶ng 3 - 4 lÇn tËp kü nh÷ng ch÷ h¸t luyÕn, ®©y lµ c©u h¸t dµi nhÊt trong bµi. TËp c©u bèn kho¶ng 2 - 3 lÇn, tuy lêi ca gièng c©u mét nhng kh¸c nhau vÒ cao ®é. H¸t nèi tiÕp c©u 3 vµ 4 sau ®ã nèi tiÕp c¶ bµi. 6. H¸t ®ñ c¶ bµi 2 lÇn. 6 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. Gi¸o viªn yªu cÇu LÊy tèc ®é = 102. ThÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t¬i, mÒm m¹i. Cã thÓ sö dông lèi h¸t ®èi Gi¸o viªn híng dÉn ®¸p b»ng c¸ch cho nöa líp h¸t c©u 1 vµ c©u 3, cßn l¹i h¸t c©u 2 vµ 4. Bµi h¸t ng¾n Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn nªn h¸t 2 lÇn c¶ bµi. 8. Cñng cè bµi. §Ó t¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp, gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cuéc thi gi÷a häc sinh nam vµ n÷. - TÊt c¶ häc sinh nam tr×nh bµy bµi h¸t. Gi¸o viªn tæ chøc Sau ®ã ®Õn häc sinh n÷. - Mét nhãm häc sinh nam tr×nh bµy, sau Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ ®ã ®Õn mét nhãm h/s n÷. - H¸t ®èi ®¸p gi÷a h/s nam vµ n÷. ®iÓm tîng trng 9.BTVN.Häc thuéc bµi h¸t.Lý c©y ®a Híng dÉn Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tham gia Thi h¸t bµi võa häc Hs ghi nhí Ngày so¹n :Thø 6 Ngµy 20 Th¸ng 9 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 2 Ngµy 23 Th¸ng 9 N¨m 2013 TiÕt 5. ¤n tËp bµi h¸t : Lý c©y ®a Nh¹c lý : 4/4 TËp ®äc nh¹c : T§N Sè 2 I. Môc tiªu. - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “Lý c©y ®a” vµ tr×nh bµy bµi h¸t thªm mÒm m¹i, tù nhiªn. - Cung cÊp cho häc sinhu nh÷ng kiÕn thøc ¢m nh¹c cÇn thiÕt vÒ nhÞp 4/4 - Häc sinh ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 2. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô. - TËp ®¸nh nhÞp 4/4 cho thuÇn thôc. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn, h¸t vµ ®¸nh nhÞp thuÇn thôc bµi T§N “¸nh tr¨ng”. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: ( xen lÉn giê häc ) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv Néi dung Ho¹t ®éng cña hs Gi¸o viªn ghi b¶ng Häc sinh ghi bµi Néi dung 1 : ¤n bµi h¸t 7 Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn ghi b¶ng Gv hái Gv hái Häc sinh nghe “Lý c©y ®a” Gi¸o viªn h¸t l¹i bµi hoÆc cho häc sinh nghe bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. ¤n tËp : C¶ líp h¸t ®ñ c¶ bµi sao cho mÒm m¹i tù nhiªn. Gi¸o viªn ph¸t hiÖn vµ söa nh÷ng chç cßn sai Häc sinh tr×nh bµy Sau khi ®îc «n l¹i, gi¸o viªn chØ ®Þnh mét sè häc sinh lªn kiÓm tra bµi cò. Néi dung 2 : Nh¹c lý Häc sinh ghi bµi NhÞp 4/ 4 Häc sinh tr¶ lêi Sè chØ nhÞp cho biÕt ®iÒu g× ? Häc sinh nh¾c l¹i Sè chØ nhÞp cho biÕt mçi « nhÞp cã mÊy ph¸ch (sè bªn trªn) vµ gi¸ trÞ cña mçi ph¸ch cã trêng ®é lµ bao nhiªu (lÊy nèt trßn chia cho sè bªn díi). Häc sinh tr¶ lêi Sè chØ nhÞp 2 cho biÕt ®iÒu g× ? 4 Sè chØ nhÞp 3 cho biÕt ®iÒu g× ? 4 VËy sè chØ nhÞp 4 cho biÕt ®iÒu g× ? 4 Gv thuyÕt tr×nh Gv híng dÉn Häc sinh ®äc Häc sinh tr¶ lêi §äc tªn tõng nèt nh¹c trong vÝ dô. Ký hiÖu 7 lµ dÊu g× ? Häc sinh nghe §ã lµ dÊu nhÊn (dÊu m¹nh) Trªn nèt nh¹c cã 2 dÊu nhÊn lµ ph¸ch m¹nh, mét dÊu nhÊn lµ ph¸ch m¹nh võa. ChØ cã nhÞp 4 míi cã ph¸ch m¹nh 4 võa, nhÞp 2 vµ 3 kh«ng cã lo¹i 4 4 ph¸ch nµy. C¸ch ®¸nh nhÞp 4 : Tay ph¶i thùc tÕ. Häc sinh thùc hiÖn §¸nh nhÞp tay ph¶i 4 Gv híng dÉn Gv híng dÉn 8 S¬ ®å : Néi dung3.  Cñng cè, gv híng dÉn häc sinh ®¸nh l¹i nhÞp 4/4. - Gäi 1 sè em ®øng dËy ®¸nh nhÞp Hs ghi nhí 4/4 Néi dung 4. - Häc thuéc c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4 - H¸t thuéc bµi h¸t §i cÊy Néi dung5: - BTVN: SGK Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 28 Th¸ng 09 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 2 Ngµy 30 Th¸ng 09 N¨m 2013 TiÕt 6 Nh¹c lý : NhÞp lÊy ®µ TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 ¢NTT : S¬ lîc vÒ mét sè nh¹c cô ph¬ng T©y I. Môc tiªu. - Cung cÊp cho häc sinh mét kiÕn thøc ©m nh¹c cÇn thiÕt vµ hay gÆp, ®ã lµ nhÞp lÊy ®µ. - Häc sinh ®äc ®îc giai ®iÖu vµ h¸t ®óng bµi T§N “§Êt níc t¬i ®Ñp sao” - Häc sinh hiÓu biÕt vÒ mét sè nh¹c cô phæ biÕn réng r·i trªn thÕ giíi. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô. - LÊy dÉn chøng vÒ nhÞp lÊy ®µ trong c¸c bµi h¸t “Nh¹c rõng” (Trang 11 - SGK); “Lý c©y ®a” (Trang 13 - SGK). - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “§Êt níc t¬i ®Ñp sao” - ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh vµ b¨ng ©m thanh giíi thiÖu vÒ nh¹c cô ph¬ng t©y ®îc phæ biÕn réng r·i. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv Néi dung H§ cña hs Gi¸o viªn ghi b¶ng Néi dung 1 : Nh¹c lÝ Häc sinh ghi bµi NhÞp lÊy ®µ Gi¸o viªn gi¶i thÝch Kh¸i niÖm : Th«ng thêng c¸c « nhÞp trong HS ghi nhí vµ nh¾c mét b¶n nh¹c ®Òu ph¶i cã ®ñ sè ph¸ch theo l¹i. quy ®Þnh cña sè chØ nhÞp. Tuy nhiªn, riªng « nhÞp më ®Çu cã thÓ cã ®ñ hoÆc thiÕu ph¸ch. NÕu « nhÞp më ®Çu thiÕu, nã cßn ®îc gäi lµ nhÞp lÊy ®µ. Trong thÝ dô 1 ë SGK, « nhÞp ®Çu tiªn Häc sinh tr¶ lêi Gi¸o viªn hái thiÕu mÊy ph¸ch ? (3 ph¸ch). Trong vÝ dô 2 ë SGK « nhÞp ®Çu tiªn thiÕu mÊy ph¸ch ? (nöa ph¸ch) Gi¸o viªn yªu cÇu Kh¸i niÖm vÒ « nhÞp lÊy ®µ : Lµ « nhÞp Häc sinh nh¾c l¹i ®Çu tiªn trong 1 b¶n nh¹c kh«ng ®ñ sè vµ ghi nhí nh¾c l¹i ph¸ch theo quy ®Þnh cña sè chØ nhÞp. Néi dung 2 : T§N “§Êt níc t¬i ®Ñp sao” Häc sinh ghi bµi GV ghi lªn b¶ng 9 1. Chia tõng c©u : Khi T§N chia b¶n Gi¸o viªn híng dÉn nh¹c thµnh 5 c©u ng¾n, nhng khi h¸t lêi chØ chia thµnh hai c©u dµi, mçi c©u 4 « Gi¸o viªn chØ ®Þnh nhÞp. 2. T§N : Tªn nèt cña tõng c©u. 3. LuyÖn thanh : §äc gam §« trëng. Gi¸o viªn ®µn 4. T§N tõng c©u. Gi¸o viªn híng dÉn TËp gâ h×nh tiÕt tÊu tõng c©u cña bµi T§N c©u 1, 2, 3 võa ®äc võa gâ h×nh tiÕt tÊu. Gi¸o viªn ®µn Hai c©u cßn l¹i, h×nh tiÕt tÊu rót gän chØ cßn : Gi¸o viªn híng dÉn T§N hai c©u cßn l¹i, kÕt hîp gâ tiÕt tÊu. Nèi c¶ 5 c©u thµnh bµi T§N hoµn chØnh. 5. TËp h¸t lêi ca. Chia líp häc thµnh 2 phÇn, mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em Gi¸o viªn ®µn n¾m v÷ng nhiÖm vô råi míi ghÐp ha bªn víi nhau. Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy GV híng dÉn cña mçi bªn víi nhau. GV chØ ®Þnh Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm cña tõng bªn. Nh¾c c¸c em kh«ng nªn T§N hoÆc h¸t qu¸ to, võa thùc hiÖn bµi tËp cña m×nh, võa GV ghi lªn b¶ng nghe bµi tr×nh bµy cña c¸c b¹n. 6. T§N vµ h¸t lêi : Khi ®Öm ®µn, GV thùc hiÖn gi¸o viªn cã thÓ dïng tiÕt tÊu Cha cha cha vµ lÊy tèc ®é = 132. GV yªu cÇu C¶ líp cïng thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi kho¶ng 1 - 2 lÇn. GV thùc hiÖn 7. Cñng cè bµi: KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi T§N vµ h¸t lêi cña tõng tæ hoÆc nhãm, GV ®iÒu khiÓn hay víi c¸ nh©n, nÕu c¸c em xung phong vµ tr×nh bµy ®¹t yªu cÇu, cã thÓ cho c¸c Gv ghi b¶ng em ®iÓm tèt. N«i dung 3: ¢NTT: S¬ lîc vÒ mét vµi Gv thuyÕt tr×nh nh¹c cô ph¬ng t©y Treo lªn b¶ng tranh ¶nh giíi thiÖu vÒ c¸c nh¹c cô nh pi-a-n«, Ghi-ta, ¸c-coãc®ª-«ng. H·y lªn b¶ng chØ vµo mét nh¹c cô vµ giíi thiÖu ®iÒu ªm biÕt vÒ nh¹c cô ®ã cho c¸c 10 Häc sinh ghi nhí 1 - 2 häc sinh ®äc LuyÖn thanh Häc sinh gâ ph¸ch HS ®äc vµ gâ tiÕt tÊu Häc sinh gâ HS ®äc vµ gâ tiÕt tÊu TËp h¸t lêi HS tr×nh bµy HS thôc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS theo dâi Tõng HS lªn b¶ng giíi thiÖu HS ghi nhí HS nghe nh¹c vµ c¶m nhËn sù tinh tÕ cña tõng lo¹i nh¹c cô Gv híng dÉn b¹n nghe. GV nhÊn m¹nh l¹i ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i nh¹c cô ®ã Nghe b¨ng nh¹c giíi thiÖu vÒ ©m s¾c cña mét sè c¸c lo¹i nh¹c cô nµy Néi dung 4: BTVN sgk Hs ghi nhí Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 05 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 08 Th¸ng 10 N¨m 2013 TiÕt 7 ¤n tËp I. Môc tiªu. - Häc sinh «n tËp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó h¸t vµ ®äc nh¹c thuÇn thôc. - Qua viÖc «n tËp, gi¸o viªn kiÓm tra vÒ sù tiÕp thu vµ thÓ hiÖn bµi h¸t, bµi T§N cña häc sinh. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc nh÷ng bµi h¸t, bµi T§N ®· híng dÉn cho häc sinh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 1 2. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv Néi dung Ho¹t ®éng cña hs GV ghi lªn b¶ng ¤n tËp : Häc sinh ghi bµi - ¤n l¹i bµi h¸t : - M¸i trêng mÕn yªu - lÝ c©y ®a ” Gi¸o viªn ®iÒu Häc sinh tr×nh bµy Tr×nh bµy hoµn chØnh mçi bµi 1 lÇn. khiÓn - ¤n nh¹c lý : Häc sinh ghi bµi tËp Gi¸o viªn ®äc bµi Bµi tËp : H·y tù viÕt 1 ®o¹n nh¹c. §o¹n nh¹c gåm 16 «, nhÞp 3 tËp 4 Häc sinh thùc hiÖn - ¤n T§N : ¤n bµi T§N sè 1, 2, 3. Gi¸o viªn híng dÉn C¶ líp cïng tr×nh bµy bµi, sau khi T§N ph¸t h¸t lêi cho hoµn chØnh. - KiÓm tra h¸t : Theo nhãm hs - KiÓm tra bµi tËp nh¹c lý : kiÓm tra Häc sinh thùc hiÖn bµi lµm cña tõng häc sinh. 11 - KiÓm tra T§N : C¸ nh©n. TiÕt 8 Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 12 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 15 Th¸ng 10 N¨m 2013 kiÓm tra I.Môc tiªu : - KiÓm tra nh÷ng bµi h¸t ®· häc - KiÓm tra T§N - KiÓm tra lÝ thuyÕt II. Gi¸o Viªn ChuÈn bÞ: - Néi dung kiÓm tra III.TiÕn Hµnh KiÓm Tra: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. TiÕn hµnh kiÓm tra. Ho¹t ®éng cña gv `Néi dung Ho¹t ®éng cña hs - GV ®iÒu hµnh Néi dung - HS thùc hiÖn - GV chia nhãm HS - KiÓm tra h¸t theo nhãm - KiÓm tra bµi tËp: Nh¹c lý - GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS - GV cñng cè bµi theo nhãm - KiÓm tra T§N theo nhãm - GV nhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu bµi vµ - HS l¾ng nghe vµ rót kinh nghiÖm phÇn kiÓm tra cña HS. - Rót ra nh÷ng yÕu kÐm sai sãt gióp HS häc tèt h¬n ë nh÷ng bµi sau. Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 19 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 22 Th¸ng 10 N¨m 2013 12 TiÕt9: Häc h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Chóng em cÇn hoµ b×nh”. - LuyÖn tËp kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lêi h¸t hoµ giäng vµ h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung cña bµi h¸t, híng c¸c em cã th¸i ®é th©n ¸i víi mäi ngêi, biÕt yªu quý vµ b¶o vÖ hoµ b×nh trªn tr¸i ®Êt. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - Mét bøc tranh hoÆc ¶nh nãi lªn sù tµn khèc cña chiÕn tranh. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Chóng em cÇn hoµ b×nh”. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv Gi¸o viªn ghi b¶ng Néi dung Ho¹t ®éng cña hs Häc sinh ghi bµi Néi dung 1 : Häc h¸t “Chóng em cÇn hoµ b×nh” 1. Giíi thiÖu bµi h¸t vµ t¸c gi¶. Gi¸o viªn treo tranh Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, Häc sinh theo dâi ¶nh lªn b¶ng vµ chiÕn tranh, bÖnh dÞch vµ thiªn tai lµ thuyÕt tr×nh. nh÷ng mèi ®e do¹ khñng khiÕp ®Õn cuéc sèng con ngêi. ViÖt nam lµ ®Êt níc ®· tr¶i qua nhiÒu cuéc chiÕn tranh nªn chóng ta hiÓu rÊt râ vÒ ®iÒu ®ã. H«m nay chóng ta häc mét bµi h¸t víi néi dung mong íc mét cuéc sèng hoµ b×nh, thÇy mong c¸c em cã th¸i ®é th©n ¸i víi mäi ngêi, biÕt yªu quý vµ b¶o vÖ nÒn hoµ b×nh trªn thÕ giíi. Gi¸o viªn híng dÉn 5.TËp h¸t tõng c©u. Häc sinh thùc hiÖn Gi¸o viªn gâ kho¶ng 2 - 3 lÇn, häc sinh nghe vµ gâ l¹i. Gi¸o viªn h¸t mÉu c©u 1, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy, yªu cÇu häc sinh nghe vµ h¸t nhÈm theo. Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn vµ b¾t nhÞp (®Õm 2 - 1) cho häc sinh h¸t cïng víi ®µn. C¸ch tËp t¬ng tù víi c©u cßn l¹i, h¸t nèi tiÕp 2 c©u nµy råi sau ®ã nèi tiÕp toµn bé 13 Gi¸o viªn híng dÉn lêi mét. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : H¸t c¶ hai lêi. Gi¸o viªn nh¾c häc sinh lÊy h¬i ë chç cã dÊu lÆng vµ söa chç h¸t sai nÕu cã. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn Gi¸o viªn yªu cÇu chØnh : LÊy tèc ®é = 122. ThÓ hiÖn tÝnh chÊt ©m nh¹c trong s¸ng, vµ chØ ®Þnh vui khoÎ. Cã thÓ sö dông lèi h¸t lÜnh xíng b»ng c¸ch cö 1 häc sinh h¸t ®o¹n a lêi mét, c¶ líp h¸t ®o¹n b. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch h¸t thªm ®o¹n b lÇn n÷a. 8. Cñng cè bµi : Gi¸o viªn chØ ®Þnh KiÓm tra kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi míi cña häc sinh b»ng c¸ch yªu cÇu mét sè em vµ ®Öm ®µn tr×nh bµy tõng phÇn cña bµi h¸t. VÝ dô : - H¸t lêi mét : 1 häc sinh h¸t ®o¹n a, em kh¸c h¸t ®o¹n b. - H¸t lêi hai : 1 nhãm h¸t ®o¹n a, nhãm Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh thùc hiÖn lèi h¸t lÜnh xíng vµ hoµ giäng. Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 26 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 29 Th¸ng 10 N¨m 2013 TiÕt 10: ¤n tËp bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh TËp ®äc nh¹c - T§N sè 4 Bµi ®äc thªm : Héi xu©n s¾c bïa I. Môc tiªu. - Häc sinh «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc h¬n bµi h¸t “Chóng em cÇn hoµ b×nh” vµ tËp tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - Häc sinh ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N “Mïa xu©n vÒ”. - LuyÖn tËp kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hoµ giäng vµ h¸t ®èi ®¸p. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô - Tranh ¶nh vÒ mïa xu©n. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N “Mïa xu©n vÒ” III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò.( xen lÉn giê häc ) 14 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv Gi¸o viªn ghi b¶ng Néi dung Néi dung 1 : ¤n bµi h¸t “Chóng em cÇn hoµ b×nh” Gi¸o viªn ®µn LuyÖn thanh : Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn h¸t l¹i bµi hoÆc cho häc sinh nghe bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. Gi¸o viªn híng dÉn TËp tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t: H¸t c¶ bµi vµ c©u kÕt : “kh«ng cßn tiÕng sóng tiÕng bom trªn hµnh tinh” ®îc h¸t chËm l¹i, m¹nh mÏ h¬n. Sau ®ã gi¸o viªn kiÓm tra mét sè häc sinh, yªu cÇu tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. GV ghi ®Çu bµi vµ Néi dung 2 : T§N “Mïa xu©n vÒ” treo tranh lªn b¶ng Gi¸o viªn híng dÉn 1. Chia tõng c©u : Bµi chia lµm 5 c©u, mçi c©u cã 8 ph¸ch. C©u 1 vµ c©u 3 ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau; C©u 2, c©u 4 vµ c©u 5 còng cã ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau. 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u Gi¸o viªn chØ ®Þnh 3. §äc gam §« trëng. 4. T§N tõng c©u : DÞch giäng = -2 Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn híng dÉn TËp gâ h×nh tiÕt tÊu c©u 1 vµ c©u 3 TËp gâ h×nh tiÕt tÊu c©u 2, 4, 5 GV gâ tiÕt tÊu H§ cña hs Häc sinh ghi bµi LuyÖn thanh Häc sinh nghe Häc hiÖn sinh thùc Häc sinh ghi bµi Häc sinh nghe vµ nh¾c l¹i Mét vµi häc sinh ®äc C¶ líp cïng ®äc Häc sinh thùc hiÖn Gâ tiÕt tÊu kÕt hîp ®äc nh¹c tõng c©u, mçi c©u Häc sinh nghe vµ Gi¸o viªn ®µn vµ h- kho¶ng 2 - 3 lÇn, nèi 5 c©u thµnh bµi hoµn chØnh tËp gâ theo 5. TËp h¸t lêi ca : T§N vµ gâ tiÕt tÊu íng dÉn Chia líp häc thµnh 2 phÇn : mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m v÷ng nhiÖm Gi¸o viªn híng dÉn vô råi míi ghÐp 2 bªn víi nhau. Sau ®ã ®æi l¹i. Häc sinh thùc Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña hiÖn Gi¸o viªn híng dÉn tõng bªn. Nh¾c c¸c em kh«ng nªn tËp ®äc nh¹c hoÆc h¸t qu¸ to, võa thùc hiÖn bµi tËp cña m×nh võa nghe phÇn tr×nh bµy cña b¹n. Häc sinh thùc hiÖn 6. T§N vµ h¸t lêi : Khi ®Öm ®µn, gi¸o viªn cã Gi¸o viªn gâ mÉu thÓ chän tiÕt tÊu Foxtrot vµ lÊy tèc ®é = 172. Chia líp thµnh hai nöa : mét nöa líp T§N vµ h¸t Häc sinh theo dâi lêi, nöa cßn l¹i lµm nhiÖm vô gâ h×nh tiÕt tÊu sau : Lu ý : Träng ©m h×nh nµy ph¶i gâ b»ng hai ©m s¾c kh¸c nhau, tay ph¶i gâ 1 nh¹c cô, tay tr¸i gâ 15 1 nh¹c cô kh¸c. Ph¸ch nhÑ trong mçi « nhÞp ®îc gâ b»ng tay tr¸i (nèt nh¹c thø 2 vµ thø 5 trong Häc sinh thùc hiÖn Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn ©m h×nh trªn) C¶ líp cïng nhau T§N vµ h¸t lêi kho¶ng 1 - 2 lÇn. Häc sinh tr×nh bµy Gi¸o viªn chØ ®Þnh 7. Cñng cè bµi : Gi¸o viªn cho ®iÓm TËp sö dông lèi ®èi ®¸p : H¸t lêi ca 2 lÇn. - Mét nöa líp h¸t c©u 1 vµ 3. Nöa cßn l¹i h¸t c©u tîng trng Hs ghi nhí 2, 4, 5. Häc sinh nam h¸t c©u 1, 3 Gv híng dÉn Häc sinh n÷ h¸t c©u 2, 4, 5. 8.BTVN : SGK Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 02 Th¸ng 11 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 05 Th¸ng 11 N¨m 2013 TiÕt 11: ¤n tËp bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh ¤n tËp T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc :Nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t Hµnh qu©n xa I. Môc tiªu. - ¤n l¹i bµi h¸t “Chóng em cÇn hoµ b×nh” vµ T§N sè 4. - Cã thªm hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ mét bµi h¸t cña «ng - bµi “Hµnh qu©n xa”. - Gi¸o dôc häc sinh cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp trong sù nghiÖp ¢m nh¹c cña ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Chóng em cÇn hoµ b×h” vµ T§N sè 4. - H¸t ®óng mét sè ®o¹n trÝch “ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn”, “ViÖt Nam quª h¬ng t«i” ®Ó giíi thiÖu vÒ bµi h¸t cña nh¹c sÜ §ç NhuËn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò.:( Häc thuéc T§N Sè4) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv Gi¸o viªn ghi b¶ng Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn híng dÉn 16 Néi dung Ho¹t ®éng cña hs Häc sinh ghi bµi Néi dung 1 : ¤n tËp bµi h¸t : “Chóng em cÇn hoµ b×nh” LuyÖn thanh LuyÖn thanh Gi¸o viªn h¸t l¹i bµi h¸t hoÆc cho häc sinh nghe Häc sinh nghe Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn ghi b¶ng Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn hái GV thuyÕt tr×nh Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn thùc hiÖn Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn thùc hiÖn bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. ¤n tËp : C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu cao h¬n lµ ph¶i thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh. Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai. Gi¸o viªn h¸t mÉu vµ yªu cÇu häc sinh h¸t l¹i cho ®óng. Sau khi «n l¹i, gi¸o viªn kiÓm tra bµi cò b»ng c¸ch cho häc sinh xung phong hoÆc chØ ®Þnh mét vµi häc sinh lªn kiÓm tra. Néi dung 2 : ¤n T§N “Mïa xu©n vÒ” Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u ? H·y ®äc cao ®é cña gam §« trëng Mét nöa líp T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ nh÷ng chç cßn sai råi ®¸nh ®µn hoÆc lµm mÉu ®Ó häc sinh nghe vµ söa l¹i cho ®óng. Yªu cÇu c¶ líp cïng tr×nh bµy bµi T§N ®îc xem s¸ch, h¸t ph¶i häc thuéc lêi. Gi¸o viªn kiÓm tra bµi cò b»ng c¸ch cho häc sinh xung phong hoÆc gi¸o viªn chØ ®Þnh. Néi dung 3 : ¢m nh¹c thêng thøc - Nh¹c sÜ §ç Nhu©n vµ bµi h¸t Hµnh qu©n xa. H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : - Tªn b¶n nh¹c giao hëng ®Çu tiªn cña VN ? Ai lµ t¸c gi¶ ? (b¶n giao hëng “Quª h¬ng” cña Hoµng ViÖt) Trong tiÕt 3 chóngta ®· lµm quen víi mét ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn ¢m nh¹c ®Êt níc ®ã lµ nh¹c sÜ HoµngViÖt. H«m nay chóng ta sÏ cã thªm hiÓu biÕt vÒ nÒn ¢m nh¹c ViÖt Nam qua mét ngêi kh¸c. §ã lµ nh¹c sÜ §ç NhuËn. §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn. Gi¸o viªn tr×nh bµy ®o¹n trÝch mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ §ç NhuËn “ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn”, “ViÖt Nam quª h¬ng t«i”. §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu bµi “Hµnh qu©n xa” Nghe bµi h¸t “Hµnh qu©n xa” qua b¨ng nh¹c. Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh ghi bµi Häc sinh tr¶ lêi 2 - 3 häc sinh ®äc Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh ghi bµi Häc sinh tr¶ lêi hoÆc xem l¹i trong trang 10 - SGK Häc sinh nghe Häc sinh ®äc Häc sinh theo dâi 2 häc sinh ®äc Nghe vµ h¸t theo 17 Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 10 Th¸ng 11 N¨m 2012 Ngµy gi¶ng:Thø 2 Ngµy 12 Th¸ng 11 N¨m 2012 TiÕt 12 : Häc h¸t: Khóc h¸t chim s¬n ca I. Môc tiªu. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - LuyÖn tËp kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ ®¬n ca, lèi h¸t hoµ giäng vµ h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung bµi h¸t híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m quª h¬ng vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. III. bµi míi. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. Xen giê häc 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng Néi dung Néi dung : Häc h¸t “Khóc h¸t chim s¬n ca” Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn thùc 1. Giíi thiÖu bµi h¸t vµ t¸c gi¶. 2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc gi¸o viªn tr×nh hiÖn bµy. Gi¸o viªn híng 3. Chia ®o¹n, chia c©u : Bµi h¸t cã 2 ®o¹n : ®o¹n a tõ ®Çu ®Õn “mª say”; ®o¹n b lµ phÇn dÉn cßn l¹i. §o¹n b cã thÓ coi lµ ®iÖp khóc cña bµi. Mçi ®o¹n gåm 4 c©u. 4. LuyÖn thanh : 1 - 2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u : DÞch giäng = -3. Gi¸o Gi¸o viªn ®µn GV híng dÉn vµ viªn dïng nh¹c cô ®¸nh ®µn giai ®iÖu c©u 1 tõ 3 - 4 lÇn, nh¾c häc sinh võa nghe giai ®iÖu ®µn võa nhÈm c©u h¸t trong ®Çu. 6 Cñng cè bµi: Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn híng dÉn 18 H§cña hs Häc sinh ghi bµi Häc sinh ®äc trang 29 Häc sinh nghe Häc sinh theo dâi vµ nh¾c l¹i LuyÖn thanh Häc sinh tËp h¸t Häc sinh nghe giai ®iÖu, h¸t nhÈm theo sau ®ã h¸t - Gv tæ chøc cuéc thi h¸t gi÷a c¸c tæ: Tõng tæ hoµ víi tiÕng ®µn ®øng t¹i chæ tr×nh bµy bµi h¸t, cö mét Hs trong tæ b¾t nhÞp. Häc sinh h¸t vñng - Gv chØ ®Þnh mét vµi Hs h¸t ®¬n ca, h¸t nhãm sau ®ã mçi em h¸t mçi ®o¹n trong bµi cè bµi h¸t. - Gv nhËn xÐt, söa sai. Cho ®iÓm khuyÕn khÝch, ®éng viªn. 7 DÆn dß: - Gv yªu cÇu Hs vÒ nhµ häc thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t, tËp tr×nh diÔn bµi h¸t kÌm Häc sinh chó ý mét sè ®éng t¸c phô ho¹. - ChuÈn bÞ tiÕt 12, ®äc vµ t×m hiÓu phÇn nh¹c lÝ: Cung vµ nöa cung - DÊu ho¸. Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 17 Th¸ng 11 N¨m 2012 Ngµy gi¶ng:Thø 5 Ngµy 22 Th¸ng 11 N¨m 2012 TiÕt 13 : ¤n tËp bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca Nh¹c lý : Cung vµ nöa cung , DÊu ho¸ I. Môc tiªu. - Häc sinh ®îc «n l¹i bµi “Khóc h¸t chim s¬n ca” vµ tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh. - Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vÒ nh¹c lý nh÷ng cung vµ nöa cung, dÊu ho¸. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Khóc h¸t chim s¬n ca”. - VÏ l¹i hoÆc phãng to h×nh phÝm ®µn ë trang 32 ®Ó giíi thiÖu phÇn nh¹c lý. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. Xen giê häc 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng Néi dung Néi dung 2 : Nh¹c lý 1. Cung vµ nöa cung : Gi¸o viªn cho häc - Kh¸i niÖm : lµ ®¬n vÞ dïng ®Ó sinh ghi kh¸i niÖm ®o cao ®é trong ¢m nh¹c, 1 cung b»ng 2 nöa cung. KÝ hiÖu : Cung ®îc viÕt b»ng Nöa cung ®îc viÕt b»ng Gi¸o viªn híng dÉn Quan s¸t h×nh phÝm ®µn ë trang 31 : Hai phÝm ®µn tr¾ng ë gÇn nhng nÕu cã phÝm ®en ë gi÷a th× 2 phÝm tr¾ng ®ã c¸ch nhau 1 cung, nÕu kh«ng cã phÝm ®en ë gi÷a th× c¸ch nhau nöa cung. Gi¸o viªn nhÊn m¹nh Trong ¢m nh¹c, ngêi ta quy ®Þnh nh÷ng nèt nh¹c kh«ng bÞ th¨ng hoÆc gi¸ng ®îc gäi lµ c¸c nèt ©m c¬ b¶n. GV ghi lªn b¶ng Ho¹t ®éng cña hs Häc sinh ghi bµi Häc sinh ghi Häc sinh theo dâi Häc sinh ghi vµo vë 19 Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn ghi b¶ng ghi kh¸i niÖm Gi¸o viªn yªu cÇu Cao ®é gi÷a c¸c ©m c¬ b¶n nh sau §äc cao ®é cña c¸c ©m theo ®µn. §é cao chóng ta võa ®äc ®îc gäi lµ g× ? (§« trëng) 2. DÊu ho¸ : - Kh¸i niÖm : Lµ c¸c ký hiÖu dïng ®Ó thay ®æi cao ®é trong c¸c nèt nh¹c. - KÝ hiÖu : DÊu th¨ng # DÊu gi¸ng -b DÊu b×nh ChØ vµo vÞ trÝ c¸c phÝm ®en (nh÷ng ©m kh«ng c¬ b¶n) trong h×nh vÏ trang 31 vµ cho biÕt tªn nèt nh¹c. Häc sinh ghi bµi Häc sinh ®äc Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh ghi Häc sinh thùc hiÖn Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 24 Th¸ng 11 N¨m 2012 Ngµy gi¶ng:Thø 5 Ngµy 29 Th¸ng 11 N¨m 2012 TiÕt 14 : ¤n tËp bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca TËp ®äc nh¹c : T§N sè 5 ¢m nh¹c thêng thøc : Giíi thiÖu nh¹c sÜ Bª-t«-ven I. Môc tiªu. - Häc sinh «n l¹i bµi h¸t “Khóc h¸t chim s¬n ca”. - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi T§N sè 5. - Cung cÊp cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt vÒ ¢m nh¹c thÕ giíi qua viÖc giíi thiÖu nh¹c sÜ Bª-t«-ven. II. ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô. - §µn, h¸t bµi “Khóc h¸t chim s¬n ca”. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N sè 5. - ChuÈn bÞ b¨ng, ®Üa nh¹c vÒ t¸c phÈm cña Bª-t«-ven. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò.(Xen lÉn giê häc) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn thùc hiÖn 20 Néi dung Ho¹t ®éng cña hs Häc sinh ghi bµi Néi dung 1 : ¤n bµi h¸t “Khóc h¸t chim s¬n ca” LuyÖn thanh LuyÖn thanh Gi¸o viªn h¸t hoÆc cho häc sinh Häc sinh nghe nghe qua b¨ng, ®Üa.
- Xem thêm -