Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 So¹n:/09 Gi¶ng:/9/09 TiÕt 1: Häc h¸t : M¸i trêng mÕn yªu §äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t “ §i häc” I.Môc tiªu: - Giíi thiÖu cho HS lµm quen víi giäng Em - Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em lßng yªu quª h¬ng ®Êt níc, yªu m¸i trêng, thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. II. ChuÈn bÞ: - GV t×m hiÓu qua vÒ NS Lª Quèc Th¾ng: ¤ng hiÖn ë thµnh phè HCM lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t “Phè xa” mµ giíi trÎ rÊt yªu thÝch. - H¸t vµ ®µn thuÇn thôc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Thµy vµ Trß TG Trong cuéc ®êi mçi con ngêi h×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, tuæi Êu th¬ vµ c¸c 5’ thÇy c« gi¸o lu«n ®Ó l¹i trong lßng chóng ta nh÷ng kû niÖm trong s¸ng vµ t×nh c¶m tr©n thµnh. Mçi bµi h¸t l¹i nh¾c nhë chóng ta biÕt yªu quý nh÷ng ngµy cßn ®i häc vµ biÕt tr©n träng c«ng søc cña c¸c thÇy c«. Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng l¹i mét lÇn n÷a ®a chóng ta vÒ víi khung c¶nh ®ã. -GV h¸t theo nh¹c ®Öm. Hái:C¸c em nghe tªn bµi h¸t cïng viÖc theo dâi SGK h·y cho biÕt bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? C¶ líp ®øng t¹i chç khëi ®éng giäng. Hái: Bµi h¸t bao gåm mÊy ®o¹n, mÊy c©u? 3’ 2’ Néi dung ho¹t ®éng 1.Häc h¸t:M¸i trêng mÕn yªu . S¸ng t¸c: Lª Quèc Th¾ng * Giíi thiÖu bµi. * Lª Quèc Th¾ng kh«ng ph¶i lµ chuyªn s¸ng t¸c bµi h¸t cho TN nhng nh÷ng s¸ng t¸c cña «ng dîc ®ãn nhËn rÊt nång nhiÖt- HiÖn nay «ng ®ang sinh sèng t¹i TPHCM. *H¸t mÉu: * Khëi ®éng giäng: * Chia ®o¹n, chia c©u: - Bµi h¸t ®îc viÕt ë giäng Em vµ gåm 3 ®o¹n: CÊu tróc a ¸ b. GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 - Gv ®µn tõng c©u, HS nghe, nhÈm §o¹n a : Tõ ®Çu......tha. vµ h¸t hoµ tiÕng ®µn( §©y lµ bµi h¸t §o¹n ¸ : “...........dÞu ªm”. quen thuéc nhng HS thíng h¸t sai) §o¹n b : “.................hÕt”. - GV híng dÉn t¬ng tù víi c¸c c©u * TËp h¸t tõng c©u: kh¸c theo lèi mãc xÝch. * Chó ý: - §©y lµ bµi h¸t quen thuéc nªn cã thÓ d¹y theo c¸ch kh¸c( Tuú tõng ®èi tîng HS) 20’ Hái:H·y h¸t bµi M¸i trêng mÕn yªu. Hái: Nghe vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng chç c« vµ c¸c b¹n h¸t kh¸c nhau? - Gv gi¶i thÝch vµ híng dÉn söa sai. - C¶ líp tr×nh bµy ®Çy ®ñ bµi h¸t nµy. * H¸t hoµn chØnh bµi h¸t - GV h¸t ®o¹n a, 1/2 líp h¸t ®o¹n b. 1/2 líp h¸t ®o¹n b( §æi thø tù ®Ó c¶ líp ®Òu ®îc h¸t tÊt c¶ c¸c ®o¹n) - H¸t vµ vËn ®éng nhÞp 4/4 kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c tay. 2.Bµi ®äc thªm: - Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi ®äc thªm vµ cho häc sinh nghe b¨ng bµi “§i häc” 5’ VI. Cñng cè: 5’ Hái: c¸c tæ thi t×m bµi h¸t vÒ thÇy c«, m¸i trêng trong vßng thêi gian lµ 2’. NÕu tæ nµo t×m ®îc nhiÒu bµi h¸t th× tæ ®ã th¾ng cuéc. - C¶ líp ®øng dËy thùc hiÖn bµi h¸t MTMY. V. Híng dÉn vÒ nhµ:5’ - CÇn lu ý nh÷ng chç m¾c lçi. - TËp h¸t theo nhãm cã s¾c th¸i vµ vËn ®éng. - §äc thªm bµi NS Bïi §×nh Th¶o. - ChÐp vµ ®äc tªn nèt bµi T§N sè1. GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 Ngµy gi¶ng :25/8/09 TiÕt 2: ¤n tËp bµi h¸t : M¸i trêng mÕn yªu TËp ®äc nh¹c : T§N Sè 1 Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu I. Môc tiªu: - ¤n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi h¸t vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m gi÷a 2 ®o¹n cña bµi h¸t. §ång thêi biÕt vËn ®éng theo nhÞp 4/4 kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹. - §äc ®óng cao ®é, trêng ®é vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 1 - LuyÖn tËp kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hoµ giäng. II.ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “M¸i trêng mÕn yªu” vµ kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ lµm mÉu cho HS. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N “Ca ngîi ®Êt níc”. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: TG Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung cÇn ®¹t - GV h¸t mÉu l¹i bµi h¸t, thÓ hiÖn s¾c 15’ 1.¤n tËp bµi h¸t:M¸i trêng mÕn yªu. th¸i . *¤n luyÖn: - HS h¸t l¹i bµi h¸t cïng víi nh¹c. - Chó ý s¾c th¸i ph¶i nhÑ nhµng, tha GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 thiÕt. - HS h¸t hoµn chØnh l¹i 1 lÇn. - Gäi 1 sè HS thÓ hiÖn bµi h¸t cã phô ho¹. - GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm. - KiÓm tra c¸ nh©n vµ nhãm. *KiÓm Tra-®¸nh gi¸: * §©y lµ tiÕt 2 nªn c¶ líp ph¶i h¸t víi yªu cÇu cao h¬n ph¶i tr×nh bµy bµi ë møa ®é hoµn chØnh. * §©y lµ trÝch ®o¹n trong tæ khóc“Ca 2.TËp ®äc nh¹c: T§Nsè 1 “ Ca ngîi Tæ ngîi tæ quèc” cña nh¹c sÜ Hoµng V©n. Quèc” Hái:Bµi T§N viÕt ë nhÞp nµo? NhËn 20’ * T×m hiÓu b¶n nh¹c: xÐt vÒ cao ®é trêng ®é? -GV gäi 1 HS ®øng t¹i chç ®äc tªn nèt * TËp ®äc tªn nèt nh¹c : ghÐp víi trêng ®é. Hái: TrÝch ®o¹n nµy cã thÓ chia thµnh *Chia tõng c©u : mÊy c©u? -4 c©u ng¾n, mçi c©u 2 « nhÞp ? Cã nh÷ng c©u nµo gièng nhau? C©u 1 vµ c©u 3 cã giai ®iÖu gièng nhau * LuyÖn trêng ®é: *H×nh tiÕt tÊu: - Gv gâ tiÕt tÊu 3 lÇn sau ®ã yªu cÇu HS thùc hiÖn( Ban ®Çu ®äc tªn, sau ®ã míi gâ tiÕt tÊu. - 1/2 líp gâ ph¸ch cßn 1/2 líp gâ tiÕt tÊu, sau ®ã ®æi l¹i. * LuyÖn cao ®é: - GV ®µn thang ©m C – HS theo dâi ®µn vµ ®äc l¹i thang ©m. - LuyÖn cao ®é cña bµi trªn thang ©m. * TËp ®äc tõng c©u: Gi¸o viªn ®µn tõng c©u 2-3 lÇn, Hs nghe, nhÈm vµ ®äc hoµ theo híng dÉn cña GV. TËp t¬ng tù nh vËy víi nh÷ng c©u cßn l¹i theo lèi mãc xÝch. - C¶ líp ®äc nh¹c kÕt hîp 1/2 gâ ph¸ch, 1/2 gâ tiÕt tÊu. Sau ®ã ®æi l¹i ®äc vµ gâ cho thuÇn thôc. * TËp ghÐp lêi ca: - Chia líp häc thµnh hai phÇn, mét GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. - NhËn xÐt vÒ u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña tõng bªn( Nh¾c c¸c em kh«ng nªn T§N hoÆc h¸t qu¸ to, võa ph¶i thùc hiÖn bµi tËp cña m×nh, võa nghe bµi cña c¸c b¹n) * T§N vµ h¸t lêi : TiÕt tÊu Polka vµ lÊy tèc ®é = 118 - C¶ líp thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi 2 lÇn. IV. Cñng cè: 5’ Yªu cÇu - KiÓm tra 1 sè em thùc hiÖn bµi T§N . - C¶ líp ®øng dËy h¸t l¹i bµi MTMY. Thùc hiÖn V. Híng dÉn vÒ nhµ:5’ Híng dÉn - VÒ nhµ tËp h¸t thuéc vµ thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i tÝnh Ghi nhí vµ thùc chÊt cña bµi h¸t. hiÖn. - §äc T§N sè 1 kÕt hîp gâ ph¸ch, gâ tiÕt tÊu. - §äc thªm vÒ bµi “C©y ®µn bÇu” Gi¶ng:1/9/09 TiÕt 3: - ¤n bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu - ¤ n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N Sè 1 -¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ Bµi h¸t “Nh¹c rõng” GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi h¸i “M¸i trêng mÕn yªu”, biÕt thÓ hiÖn tèc ®é võa ph¶i víi t×nh c¶m trong s¸ng. - §äc chÝnh x¸c cao ®é trêng ®é bµi T§N sè1 “Ca ngîi Tæ quèc”. - Häc sinh cã thªm hiÓu biÕt ®îc th©n thÕ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t “Nh¹c rõng”qua phÇn häc ¢N TT - Gi¸o dôc häc sinh cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp ¢m nh¹c cña ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “M¸i trêng mÕn yªu”. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N “Ca ngîi Tæ quèc”. - H¸t ®óng ®o¹n trÝch trong c¸c bµi “Lªn ngµn”, “T×nh ca” dïng ®Ó giíi thiÖu thªm vÒ nh÷ng bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS -HS khëi ®éng giäng theo mÉu. -HS h¸t l¹i bµi h¸t theo chØ huy cña GV -¦u – nhîc cña b¶i h¸t mµ HS võa thùc hiÖn. C¶ líp thùc hiÖn l¹i bµi h¸t. TG Néi dung cÇn ®¹t 3’ 1.¤n h¸t: *Khëi ®éng giäng theo mÉu: *KiÓm tra c¸ nh©n, nhãm: 2. ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 15’ Hái:H·y viÕt tiÕt tÊu chÝnh cña bµi T§N sè1? *TiÕt tÊu: ................................................. * §äc nh¹c vµ gâ theo tiÕt tÊu: - C¶ líp gâ tiÕt tÊu cña bµi T§N( Gv söa sai) - Hs ®äc bµi T§N vµ gâ ph¸ch cña bµi . - Líp chia thµnh 2 d·y bµn + D·y 1 ®äc tiÕt nh¹c 1,2+ gâ ph¸ch + D·y 2 ®äc tiÕt nh¹c 3,4 + gâ tiÕt tÊu Sau ®ã ®æi l¹i *KiÓm tra-§¸nh gi¸: GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 - C¶ líp thùc hiÖn bµi ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi . - KiÓm tra 1 sè häc sinh thùc hiÖn bµi hoµn chØnh -HS ®äc bµi trong SGK. ? H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ NS Hoµng ViÖt? 3. ¢m nh¹c thêng thøc: a. Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt: - Tªn khai sinh lµ Lª TrÝ Trùc – sinh 1928. 20’ - ¤ng cã nhiÒu t¸c phÈm næi tiÕng nh Lªn ngµn, L¸ xanh. - Víi t¸c phÈm “ Quª h¬ng” «ng ®· ®Æt dÊu Ên cho nÒn nh¹c giao hëng VN - 1967 «ng ®· hi sinh ë chiÕn trêng MiÒn - GV giíi thiÖu 1 sè ca khóc næi tiÕng Nam trªn ®íng ®i c«ng t¸c. cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. - 1996 «ng ®îc nhµ níc truy tÆng gi¶i th- GV cho HS nghe bµi h¸t Nh¹c rõng ëng HCM vÒ V¨n häc- NghÖ thuËt. b. Bµi h¸t: Nh¹c rõng -Bµi viÕt ë nhÞp 3/4, giai ®iÖu nhÑ nhµng, vui t¬i lµ vÎ ®Ñp cña ©m thanh vµ mµu s¾c - Bµi h¸t lµ bøc tranh sinh ®éng trµn ®Çy ©m thanh trong ®ã næi lªn lµ h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ l¹c quan, yªu ®êi vµ anh dòng chiÕn ®Êu. - Bµi h¸t ®îc viÕt n¨m 1953 trong thêi k× -Theo dâi SGK: kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. - C¶ líp nghe bµi h¸t Nh¹c Rõng. Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ giai ®iÖu còng nh lêi ca cña bµi h¸t nµy? - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn n÷a. IV. Cñng cè: 5’ Yªu cÇu Em h·y nªu c¶m nhËn cña m×nh vÒ bµi h¸t NR - C¶ líp ®äc nh¹c vµ lêi cña bµi T§N sè 1 V. Híng dÉn vÒ nhµ: Híng dÉn Tr¶ lêi Thùc hiÖn - VÒ nhµ t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ 1 sè bµi Ghi nhí h¸t cña «ng . thùc hiÖn - §äc ®óng cao ®é trêng ®é bµi T§N . - ChuÈn bÞ bµi míi bµi häc h¸t LÝ c©y ®a GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang vµ Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 Gi¶ng: 8/9/09 TiÕt 4: - Häc h¸t bµi : Lý c©y ®a D©n ca Quan hä B¾c Ninh -Bµi ®äc thªm: Héi Lim I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Lý c©y ®a” lµ mét bµi h¸t D©n ca quan hä B¾c Ninh. §îc nghe thªm 1 sè lµn ®iÖu Quan hä tiªu biÓu®Ó thÊy ®îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña lµn ®iÖu Quan hä. - LuyÖn tËp kü n¨ng h¸t luyÕn ©m víi 3 nèt nh¹c, h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hoµ giäng vµ h¸t ®èi ®¸p. - Qua néi dung cña bµi h¸t, híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu D©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ nh÷ng lµn ®iÖu ®ã. II. ChuÈn bÞ: - §µn vµ h¸t thµnh thôc bµi “Lý c©y ®a”. - ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh vµ b¨ng ©m thanh giíi thiÖu vÒ D©n ca quan hä B¾c Ninh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS TG Néi dung cÇn ®¹t *Häc h¸t: Lý c©y * Giíi thiÖu bµi h¸t: ®a B¾c Ninh lµ vïng Kinh B¾c, n¬i næi 3’ tiÕng víi nh÷ng lµn ®iÖu quan hä mît mµ, tha thiÕt cã phong c¸ch riªng biÖt t¹o lªn 1 miÒn d©n ca næi tiÕng ë níc ta. Nh bµi Ngåi tùa m¹n thuyÒn, Hoa th¬m bím lîn.... H«m nay chóng ta sÏ häc 1 bµi d©n ca quen thuéc víi chÊt nh¹c vui t¬i, dÝ dám, bµi h¸t gîi nªn kh«ng khÝ cña ngµy * GV tr×nh bµy mÉu: 2’ héi quan hä. * Chia ®o¹n, chia c©u : -GV h¸t mÉu1-2 lÇn-hs nghe vµ nhí -Bµi h¸t cã thÓ ®îc chia thµnh 4 c©u cã ®é giai ®iÖu. GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 Hái: Bµi h¸t cã thÓ chia thµnh mÊy c©u h¸t? c¸c c©u h¸t nh thÕ nµo? 5’ GV ®µn giai ®iÖu cho HS nghe kho¶ng 20’ 3 - 4 lÇn vµ yªu cÇu HS theo dâi vµ nhÈm theo ®µn sau ®ã h¸t hoµ giäng. Chó ý h¸t nh÷ng tiÕng cã dÊu luyÕn cho chÝnh x¸c. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u h¸t kh¸c theo lèi mãc xÝch. - Trong qu¸ tr×nh HS nèi c¸c c©u h¸t GV lu ý söa sai lu«n 5’ - Sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p 1/2 líp h¸t c©u 1+3, cßn l¹i h¸t c©u 2 vµ 4. Bµi h¸t ng¾n nªn h¸t 2 lÇn c¶ bµi ®æi lÇn h¸t cho nhau. LÇn 3 c¶ líp h¸t hoµ giäng. dµi kh«ng b»ng nhau, lêi ca cña (hai) c©u hai vµ c©u bèn ®Òu lµ “r»ng t«i lý ¬i a c©y ®a r»ng t«i lèi íi a c©y ®a”. *. Khëi ®éng giäng: * TËp h¸t tõng c©u : * Bµi h¸t viÕt ë giäng Cdur kÕt ë ©m 5( nèt G) * Tr×nh bµy hoµn chØnh c¶ bµi : S¾cth¸i: CÇn thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t¬i, mÒm m¹i. IV. Cñng cè: 5’ Hái: Híng dÉn - H·y kÓ tªn 1 sè bµi DCQH mµ em biÕt? Em Tr¶ lêi cã thÓ h¸t trÝch ®o¹n bµi h¸t ®ã kh«ng? +§Ó t¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp, gi¸o viªn cã Thi gi÷a 2 nhãm thÓ tæ chøc cuéc thi gi÷a häc sinh nam vµ n÷. - TÊt c¶ häc sinh nam tr×nh bµy bµi h¸t. Sau ®ã ®Õn häc sinh n÷. - Mét nhãm häc sinh nam tr×nh bµy, sau ®ã ®Õn mét nhãm h/s n÷. - H¸t ®èi ®¸p gi÷a h/s nam vµ n÷. * Bµi ®äc thªm: Héi Lim Gäi HS ®äc bµi, nhËn xÐt, t×m hiÓu V. Híng dÉn vÒ nhµ: 5’ Híng dÉn - H¸t thuéc, ®óng s¾c th¸i giai ®iÖu cña bµi cã Ghi nhí vµ thùc thªm ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t. hiÖn GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 - ChuÈn bÞ bµi míi. - §äc tríc nh¹c lÝ, chÐp vµ ®äc bµi T§N sè 2. Gi¶ng:15/9/09 TiÕt 5 : ¤n tËp bµi h¸t : Lý c©y ®a NhÞp 4/4 TËp ®äc nh¹c : T§N Sè 2 Nh¹c lý : I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “ Lý c©y ®a” . TËp thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i, tù nhiªn cña giai ®iÖu. - HS cã kh¸i niÖm vÒ nhÞp 4/4. biÕt c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4. - HS lµm quen víi c¸ch ®äc nh¹c nhÞp 4/4 víi c¸c nèt ®en,tr¾ng, trßn. NhËn biÕt nèt G ë vÞ trÝ thÊp. II. ChuÈn bÞ: - TËp thÓ hiÖn 1 vµi ®éng t¸c phô ho¹ theo bµi h¸t. - TËp ®¸nh nhÞp 4/4 cho thuÇn thôc. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn, h¸t vµ ®¸nh nhÞp thuÇn thôc bµi T§N “¸nh tr¨ng”. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Né i dung cÇn ®¹t 10’ 1. ¤n tËp bµi h¸t: Lý c©y ®a * Bµi h¸t cÇn vui t¬i, dÝ dám nhng mÒm m¹i tù - HS h¸t theo sù chØ huy cña GV nhiªn, h¸t n¶y c¸c tõ nh “LÝ......líi ”. - Nh÷ng chç h¸t cha tèt cÇn söa sai, * KiÓm tra chç h¸t tèt th× khuyÕn khÝch HS - KiÓm tra c¸ nh©n, nhãm thÓ hiÖn bµi h¸t ®óng s¾c th¸i - HS lªn thÓ hiÖn lêi míi cña m×nh theo ®iÖu LÝ c©y ®a. - GV cïng HS nhËn xÐt. 2. Nh¹c lÝ : a. NhÞp 4/4 Hái: Sè chØ nhÞp cho biÕt ®iÒu g× ? -Sè chØ nhÞp cho biÕt mçi « nhÞp cã mÊy ph¸ch 10’ (sè bªn trªn) vµ gi¸ trÞ cña mçi ph¸ch cã trêng ®é lµ bao nhiªu (lÊy nèt trßn chia cho sè bªn dHái:Sè chØ nhÞp 2/4 cho biÕt ®iÒu g× ? íi). Hái:Sè chØ nhÞp 3/4 cho biÕt ®iÒu g×? -Cã 4 ph¸ch trong 1 «nhÞp mçi ph¸ch cã gi¸ Hái:VËy sè chØ nhÞp 4/4 cho biÕt ®iÒu g× ? trÞ b»ng 1/4 nèt trßn) - §ã lµ dÊu nhÊn. - §äc tªn tõng nèt nh¹c trong vÝ dô *Trªn nèt nh¹c cã 2 dÊu nhÊn lµ ph¸ch SGK m¹nh, mét dÊu nhÊn lµ ph¸ch m¹nh võa. Hái: Ký hiÖu > lµ dÊu g× ? * NhÞp 4/4 cßn cã kÝ hiÖu lµ( C )ph¸ch 1 lµ ph¸ch m¹nh,ph¸ch 2 nhÑ, ph¸ch 3 m¹nh võa, ph¸ch 4 nhÑ. Hái: VËy th× c¸c ph¸ch ë nhÞp 4/4 nh b. C¸ch ®¸nh nhÞp 4 /4 : thÕ nµo? S¬ ®å Thùc tÕ * ChØ cã nhÞp 4/4 míi cã ph¸ch m¹nh võa, nhÞp 2/4 vµ 3/4 kh«ng cã lo¹i ph¸ch nµy. Tay tr¸i ®¸nh nhÞp ®èi xøng víi tay ph¶i. c. VÒ tÝnh chÊt vµ øng dông nhÞp 4/4 - GV h¸t bµi TiÕn qu©n ca ®Ó HS thÊy ®îc t/c trang nghiªm cña nhÞp 4/4. vµ trong s¸ng tr÷ t×nh cña bµi “Em lµ hoa hång nhá”. 3. TËp ®äc nh¹c: Bµi T§N sè 2- ¸nh tr¨ng. - Cã dÊu nh¾c l¹i( II: :II) GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 20’ * Chia tõng c©u : -§©y lµ mét bµi d©n ca Ph¸p, tªn nguyªn -4 c©u mçi c©u chia thµnh 4 « nhÞp. gèc tiÕng Ph¸p lµ Anclair de la lune, bµi - C©u 1 vµ 2. h¸t ra ®êi tõ thÕ kû 17. * TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u: Hái: Quan s¸t b¶ng phô – Em cho biÕt * LuyÖn trêng ®é: trong bµi cã nh÷ng kÝ hiÖu ©m nh¹c nµo? Hái:B¶n nh¹c ®îc chia thµnh mÊy c©u ? Mçi c©u cã mÊy « nhÞp ?( Hái: Nh÷ng c©u nµo cã giai ®iÖu gièng nhau? - Gäi 1-2 HS kh¸ lªn ®äc tªn nèt nh¹c, sau ®ã c¶ líp ®äc Hái: ë 4 c©u nh¹c cã h×nh tiÕt tÊu nh thÕ nµo? ViÕt h×nh tiÕt tÊu ®ã ?( Gièng nhau) - GV gâ 2-3 lÇn, sau ®ã HS thùc hiÖn cho thuÇn thôc - Chia líp thµnh 3 nhãm : Nhãm 1 gâ nhÞp, nhãm 2 gâ ph¸ch , vµ nhãm 3 gâ tiÕt tÊu. Thùc hiÖn lu©n phiªn. Hái: Trong bµi sö dông nh÷ng nèt nµo ? cã nh÷ng nèt nµo míi? Cã nèt G ë vÞ trÝ thÊp - ViÕt nèt G ë vÞ trÝ thÊp vµ ghi trªn thang ©m. - §äc thang ©m 3-4 lÇn , sau ®ã ®äc trôc ©m vµ luyÖn xuèng nèt G thÊp trªn khu«ng. §ång thêi luyÖn cao ®é cña bµi trªn thang ©m. - GV ®µn c©u 1 tõ 2-3 lÇn hs nghe, nhÈm vµ ®äc ®ång thanh( GV chó ý l¾ng nghe vµ söa sai) - GV d¹y t¬ng tù c¸c c©u cßn l¹i theo lèi mãc xÝch. Khi ®äc xong c¸c c©u nh¹c HS ghÐp c¸c c©u vµ ®äc hoµn chØnh c¶ bµi - Chia líp thµnh 2 nhãm: 1 nhãm h¸t * Gâ tiÕt tÊu chñ yÕu: d. LuyÖn cao ®é : * T§N tõng c©u: *GhÐp lêi ca : GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 lêi ca, 1 nhãm ®äc nh¹c, sau ®ã ®æi l¹i. - C¶ líp ®äc nh¹c 2 lÇn, råi h¸t lêi thuÇn thôc. IV. Cñng cè: 3’ Yªu cÇu - KiÓm tra T§N vµ h¸t lêi cña tõng tæ, bµn. Víi c¸ Tr×nh bµy nh©n nÕu c¸c em xung phong tr×nh bµy ®¹t cã thÓ cho ®iÓm tèt. - Gäi 1 nhãm thùc hiÖn kÕt hîp ®¸nh nhÞp 4/4 V. Híng dÉn vÒ nhµ:2’ Nh¾c nhë - vÒ nhµ tËp ®¸nh nhÞp 4/4- ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi Ghi nhí vµ chuÈn x¸c bµi T§N sè 2. thùc hiÖn - ChÐp vµ ®äc chÝnh x¸c tªn nèt bµi T§N sè3 vµ t×m hiÓu tríc bµi ¢NTT Ngµy so¹n:20/9/09. Ngµy gi¶ng:22/9/09 TiÕt 6: Nh¹c lÝ : NhÞp lÊy ®µ TËp ®äc nh¹c: TËp ®äc nh¹c Sè 3 ¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ nh¹c cô ph¬ng t©y I. Môc Tiªu: - HS biÕt nhËn biÕt vµ lµm quen víi nhÞp lÊy ®µ thêng gÆp ë nhiÒu bµi h¸t phæ th«ng - Thùc hµnh víi bµi T§N sè 3 víi nhøng h×nh nèt ®¬n gi¶n. - NhËn biÕt h×nh d¸ng cña 1 vµi nh¹c cô ph¬ng t©y. GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 II. ChuÈn bÞ: - §µn-chÐp bµi T§N sè 3 ra b¨ng phô. - H×nh ¶nh 1 sè nh¹c cô ph¬ng t©y. - TËp 1 sè ®o¹n nh¹c ë 1 sè nh¹c cô. ( VÒ ©m s¾c) III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Hái: Xem l¹i b¶n nh¹c bµi h¸t LÝ c©y ®a cho biÕt nhÞp ®Çu cña bµi cã mÊy ph¸ch? Bµi viÕt ë nhÞp bao nhiªu? Sè ph¸ch ®ñ- thiÕu hay thõa so víi b¶n nh¹c? TG Néi dung cÇn ®¹t 10’ 1. Nh¹c lÝ: * Th«ng thêng c¸c «nhÞp trong b¶n nh¹c ph¶i cã ®ñ sè ph¸ch theo sè chØ nhÞp. Tuy nhiªn« nhÞp ®Çu cã thÓ ®ñ hoÆc thiÕu ph¸ch. NÕu « nhÞp ®Çu thiÕu ph¸ch th× ®îc gäi lµ nhÞp lÊy ®µ 2.TËp §äc Nh¹c: T§N sè 3 “ §Êt níc t¬i ®Ñp sao” 10’ * T×m hiÓu bµi: Hái: Nh¾c l¹i KN vÒ nhÞp lÊy ®µ? Hái:Em cã nhËn xÐt g× vÒ « nhÞp ®Çu tiªn? Hái: Quan s¸t b¶ng phô – Em cho biÕt trong bµi cã nh÷ng kÝ hiÖu ©m nh¹c nµo?( Cã dÊu nh¾c l¹i, vµ khung thay ®æi) Hái: B¶n nh¹c ®îc chia thµnh mÊy c©u ? Mçi c©u cã mÊy « nhÞp ?. - Gäi 1-2 HS kh¸ lªn ®äc tªn nèt nh¹c, sau ®ã c¶ líp ®äc Hái: bµi T§N ®îc x©y dùng trªn h×nh tiÕt tÊu chñ yÕu nµo? -GV gâ 2-3 lÇn, sau ®ã HS thùc hiÖn cho thuÇn thôc Hái: Trong bµi sö dông nh÷ng nèt nµo ? Cã nh÷ng nèt nµo míi? Hái:S¾p xÕp nh÷ng nèt cã trong bµi trªn thang ©m? - §äc thang ©m 3-4 lÇn , sau ®ã ®äc trôc * Chia tõng c©u : * TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u: c. LuyÖn trêng ®é: -TiÕt tÊu: - Chia líp thµnh 3 nhãm : Nhãm 1 gâ nhÞp, nhãm 2 gâ ph¸ch , vµ nhãm 3 gâ tiÕt tÊu. Sau ®ã thùc hiÖn lu©n phiªn. Cã nèt G, A, H ë vÞ trÝ thÊp * LuyÖn cao ®é : * T§N tõng c©u: - Bµi T§N ®îc chia thµnh 5 tiÕt nh¹c GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 ©m vµ luyÖn xuèng nèt G, A, H ë vÞ trÝ thÊp trªn khu«ng. §ång thêi luyÖn cao ®é cña bµi trªn thang ©m. - GV ®µn c©u 1 tõ 2-3 lÇn hs nghe, nhÈm vµ ®äc ®ång thanh( GV chó ý l¾ng nghe vµ söa sai) - GV d¹y t¬ng tù c¸c c©u cßn l¹i theo lèi mãc xÝch. - Khi ®äc xong c¸c c©u nh¹c HS ghÐp c¸c c©u vµ ®äc hoµn chØnh c¶ bµi - ChØ ®Þnh 1 sè em ®äc kh¸ tr×nh bµy bµi . - Chia líp thµnh 2 nöa: 1 nöa h¸t lêi gâ ph¸ch,1 nöa T§N vµ gâ tiÕt tÊu.Sau ®ã ®æi l¹i.GV nhËn xÐt tõng bªn. - C¶ líp T§N vµ h¸t lêi 1-2 lÇn theo ®µn ®Öm cña GV * TËp ghÐp lêi ca: 3. ¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ mét vµi nh¹c cô Ph¬ng T©y. * Dùa vµo tranh ¶nh giíi thiÖu vÒ c¸c lo¹i nh¹c cô: piano,violong, ghita, Acooc®e«ng. *Piano:gäi D¬ng CÇm, thuéc ®µn phÝm. Hái: H·y giíi thiÖu nh÷ng ®iÒu em *Vi«l«ng: gäi VÜ cÇm, 4 d©y,dïng cung biÕt vÒ nh¹c cô d©n téc mµ em biÕt kÐo. cho c¶ líp nghe? - GV nªu l¹i ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i 20’ *Ghita: cã nguån gèc tõ TBN. Cã 6 d©y,dïng miÕng g¶y, cã 2 lo¹i: gç vµ nh¹c cô. ®iÖn *Accooc®e«ng: gäi Phong cÇm, dïng hép giã ®Ó ®iÒu khiÓn, sè lîng phÝm Ýt h¬n piano, tiÖn trong sinh ho¹t VN quÇn chóng. - Giíi thiÖu vÒ AS cña 4 lo¹i nh¹c cô nµy(lÊy AS trªn ®µn oocgan) IV. Cñng cè: 3’ Yªu cÇu - Thùc hiÖn theo nhãm tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi Tr×nh bµy thuÇn thôc bµi T§N ®Ó gv kiÓm tra lÊy ®iÓm. GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 V. Híng dÉn vÒ nhµ: 2’ Nh¾c nhë - §äc chÝnh x¸c cao ®é, trêng ®é bµi T§N sè 3. Tù Ghi nhí t×m hiÓu thªm 1 sè nh¹c cô ph¬ng t©y. thùc hiÖn - ChuÈn bÞ kÜ néi dung «n tËp trong SGK Ngµy so¹n: 26/9/09 Ngµy gi¶ng:29/9/09 TiÕt 7: ¤n tËp vµ I. Môc tiªu: - ¤n tËp 2 bµi h¸t “M¸i trêng mÕn yªu” , “ LÝ c©y ®a” . - ¤n c¸ch thÓ hiÖn 2 bµi h¸t b»ng nh÷ng ®éng t¸c ®¬n gi¶n, vui vÎ( KÕt hîp kiÓm tra h¸t, nhËn xÐt vµ cho ®iÓm) - Cñng cè cho hs n¾m ®îc ý nghÜa vµ tÝnh chÊt nhÞp,c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4 so s¸nh víi nhÞp 2/4 vµ 3/4 ®· häc. - Th«ng qua bµi T§N 1,2,3 luyÖn cho HS c¸ch ghi nhí tiÕt tÊu cña 3 bµi T§N. II. ChuÈn bÞ: - §µn Oãc gan. - H¸t thuÇn thôc cã nh¹c ®Öm c¸c bµi h¸t ®· häc. - §µn vµ ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi chuÈn x¸c c¸c bµi T§N ®· häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS TG Néi dung cÇn ®¹t 5’ 1. ¤n tËp bµi h¸t:M¸i trêng mÕn yªu - H¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn. - Gäi 1-2 em h¸t l¹i bµi h¸t. - GV nhËn xÐt chung. 2. LÝ c©y ®a - H¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn. - Gäi 1-2 c¸ nh©n ,hoÆc nhãm tr×nh bµy bµi h¸t. - GV nhËn xÐt chung. 5’ 2. ¤n T§N:1,2,3: *H×nh tiÕt tÊu: 1. ? §©y lµ h×nh tiÕt tÊu cña bµi T§N 2. nµo? GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 3. ? H·y lªn b¶ng viÕt l¹i tiÕt tÊu cña bµi T§N sè 2,3? - Hs luyÖn gâ tiÕt tÊu cña 3 bµi T§N thuÇn thôc. - Ba bµi T§N cho HS ®äc nh¹c, h¸t lêi mçi bµi 1-2 lÇn, GV nhËn xÐt vµ chØnh söa nh÷ng chç cha ®îc. KiÓm tra 1 sè c¸ nh©n, nhãm. * Gâ theo tiÕt tÊu: 3. ¤n nh¹c lÝ: 5’ -Cho HS nghe tiÕt ®iÖu cña nhÞp 4/4( cha cha cha), nhÞp 3/4 ( Valz), nhÞp 2/4 ( pop) 4.KiÓm tra: ? ThÕ nµo lµ nhÞp 4/4? H·y so s¸nh nhÞp 4/4 víi nhÞp 2/4: 3/4 ? 25’ -C¸c nhãm kiÓm tra. -GV nhËn xÐt –cho ®iÓm: IV. Cñng cè vµ híng dÉn vÒ nhµ:5’ Híng dÉn - LuyÖn tËp nhuÇn nhuyÔn vÒ giai ®iÖu , lêi ca vµ s¾c Ghi nhí vµ th¸i cña 2 bµi h¸t. thùc hiÖn -ë c¸c bµi T§N ph¶i chó ý cao ®é, trêng ®é. - Nh¹c lÝ: Ph¶i ®äc kÜ c¸c KN vµ VD. - ChuÈn bÞ bµi míi t×m hiÓu néi dung th«ng qua lêi ca cña bµi Tiết 8: Kiểm tra I. Mục tiªu: - ¤n tËp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, ®Æc biÖt c¸c bµi T§N: ca ngîi tæ quèc, ¸nh tr¨ng. ®Êt níc t¬i ®Ñp sao - LuyÖn tËp kü n¨ng h¸t tËp thÓ ,h¸t ®¬n ca, h¸t ®èi ®¸p, hoµ giäng - KiÓm tra II chuÈn bÞ Nh¹c cô ®µn ®iÖn tö - §µn vµ h¸t thuÇn thôc 2 bµi h¸t: Lý c©y ®a, M¸i trêng mÕn yªu - ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N III. TiÕn tr×nh bµi häc GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 H§ cña GV Néi dung GV ®iÒu 1. æn ®Þnh tæ chøc khiÓn - KiÓm tra sÜ sè -Líp h¸t mét bµi 2. Bµi míi Ghi b¶ng a, ¤n tËp: Híng dÉn vµ ¤n 2 bµi h¸t ®Öm ®µn cho - Tr×nh bµy hoµn chØnh HS tËp b, ¤n nh¹c lý híng dÉn lµm * Bµi tËp: H·y viÕt mét ®o¹n nh¹c bµi nhÞp 4/4 cã 8 « nhÞp c, ¤n T§N Bµi sè 1,2,3 GV ®µn cho - C¶ líp cïng tr×nh bµy, ®äc nh¹c vµ HS h¸t lêi hoµn chØnh 3. KiÓm tra KiÓm tra - KiÓm tra h¸t theo nhãm - KiÓm tra bµi tËp nh¹c lý - KiÓm tra T§N c¸ nh©n 4, Cñng cè bµi : Híng dÉn HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau. H§ cña HS Líp trëng b¸o c¸o Qu¶n ca b¾t nhÞp cho HS h¸t Ghi bµi H¸t hoµn chØnh HS lµm bµi Tr×nh bµy Thùc hiÖn vµ ghi nhí GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 Ngµy so¹n:3/10/09 Ngµy gi¶ng:6/10/09 TiÕt 8: KiÓm tra 1 tiÕt I. Môc tiªu - HS thÓ hiÖn theo yªu cÇu cña GV . - GV kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc nhËn thøc, tiÕp thu bµi cña HS th«ng qua bµi kiÓm tra. - GV chÊm ®iÓm chÝnh s¸c kh¸ch quan. II. ChuÈn bÞ. §µn ®iÖn tö B¶ng phô chÐp bµi T§N cã s½n III.TiÕn tr×nh H§ cña GV vµ HS TG 1. KiÓm tra a, Nh¹c lý: (Tr¶ lêi ®óng mçi c©u hái ®îc: 1 ®iÓm) GV gäi c¸ nh©n tr¶ lêi c©u hái Néi dung KiÓm tra - Nh¹c lý: ThÕ nµo lµ nhÞp 4/4 KhÝa niÖm nhÞp lÊy ®µ T§N bµi sè 1,2,3. b, T§N ( ®äc thµnh th¹o ®óng cao ®é ,trêng ®é :4 ®iÓm) - GV gäi theo sæ ®iÓm ®äc bµi T§N theo yªu cÇu - Chon 1 trong 2 bµi h¸t. GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang Gi¸o ¸n: ¢m Nh¹c 7 – N¨m häc 2009- 2010 c, H¸t.( HS h¸t thuéc bµi ®óng giai ®iÖu lêi ca: 4 ®iÓm) HS ®îc lùa chän nét trong 2 bµi. + M¸i trêng mÕn yªu + Lý c©y ®a d, KiÓm tra vë ghi cña HS ( 1 ®iÓm) * Lu ý: GV gäi theo nhãm 4-5 em lªn chän 1 bµi h¸t T§N ®äc tõng em theo yªu cÇu GV 2.Cñng cè , GV nh¾c nhë nhËn xÐt - Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau + M¸i trêng mÕn yªu + Lý c©y ®a KiÓm tra vë ghi KiÓm tra mét tiÕt M«n: ¢m nh¹c 7 Thêi gian: 45 phót GV:L¬ng ThÞ TuyÕt Mai- Trêng THCS Lý Tù Träng- TP B¾c Giang
- Xem thêm -