Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 17

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngày soạn:……………. Ngày giảng:……………. Bµi 1 TTiÕt 1 - Häc h¸t bµi : M¸i trêng mÕn yªu - Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi ®×nh th¶o vµ bµi h¸t §i häc I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. -HS lµm quen víi bµi h¸t ë giäng Mi thø. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - C¸c em cã thÓ h¸t bµi h¸t trong cÊc ho¹t ®éng tËp thÓ, sinh ho¹t, vui ch¬i. 2. KÜ n¨ng. - H¸t liÒn tiÕng :Allegato - BiÓu diÔn theo nhãm vµ ca nh©n. 3. Th¸i ®é. - Th«ng qua bµi h¸t giaã dôc cho HS thªm yªu quÝ m¸Ý trêng,ë ®ã cã nh÷ng thÇy c« ngµy ®ªm ch¨m sãc,vun trång cho nh÷ng mÇm xanh cña ®Êt níc. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô 2. Häc sinh - SGK, vë ghi - §äc, t×m hiÓu tríc bµi h¸t. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o - Nghe giíi thiÖu I. Häc h¸t bµi: M¸i trêng mÕn yªu . a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 1- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - Nghe h¸t mÉu - HS quan s¸t vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh - HS tr¶ lêi b. Häc h¸t - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV - H¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t c.Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. - Tr¶ lêi c©u hái - C¶ líp theo dâi SGK GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 2- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - Tr¶ lêi c©u hái - Nghe giíi thiÖu II.Bµi ®äc thªm: Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc - Tr¶ lêi c©u hái - BiÓu diÔn theo nhãm vµ c¸ nh©n * Ổn định lớp: 7A......... - HS ghi nhí 7C…. 7B......... 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng 1: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Trong mçi chóng ta,h×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, tuæi Êu th¬ vµ thÇy c« gi¸o lu«n ®Ó l¹i trong lßng nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vµ nh÷ng t×nh c¶m ch©n thµnh. - Trong nhiÒu bµi h¸t viÕt vÒ mµi trêng, c¸c em ®· nghe vµ häc ®· nh¾c nhë chóng ta biÕt tr©n träng vµ GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 3- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 gi÷ g×n nh÷ng kho¶nh kh¾c Êy . - Trong giê häc h«m nay,c« trß chóng ta sÏ t×m hiÓu 1 bµi h¸t tiªu biÓu viÕt vÒ ®Ò tµi nµy.Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng. - Cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô. b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu gåm 2 ®o¹n a vµ b. §o¹n a lµ ®o¹n ghÐp,b gäi lµ ®iÖp khóc . §o¹n a: Tõ ¥i hµng c©y…………..d Þu ªm §o¹n b: Tõ Nh thêi gian………… hÕt bµi. §o¹n a: §îc chia lµm 8 c©u: C©u1: ¥i hµng c©y………… mÕn yªu. C©u2: Cã loµi GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 4- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 chim………… nh nãi. C©u3: V× h¹nh phóc………… søc sèng. C©u4: ThÇy d×u d¾t………….thi Õt tha. C©u 5: Khi b×nh minh………… ngñ yªn. C©u 6: Khi giät s¬ng………… trªn l¸. C©u 7: ThÇy bíc ®ªn …………íc m¬. C©u 8: Cho tõng………… dÞu ªm. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ giai ®iÖu ©m nh¹c câu 1 vµ 2? ( gièng nhau) ë c©u nh¹c thø 3 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 5- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 cã xuÊt hiÖn - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS nÕu cã,ë c©u nh¹c thø 3 cã xuÊt hiÖn ,nªn khi h¸t cÇn chó ý thÓ hiÖn nhÑ hhµng,s©u l¾ng h¬n. - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.(Thùc hiÖn tríc hÕt ë lêi 1 sau ®ã ®Õn lêi 2) - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t H: Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng nãi lªn néi dung g× ? (..............) GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 6- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 * Ho¹t ®éng II: - Gäi 1 HS ®äc phÇn ®äc thªm (SGK) H: Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o ? - GV giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o : ¤ng lµ tac gi¶ tiªu biÓu víi mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu nh : Em ®i gi÷a biÓn vµng,Bµn tay mÑ,§i häc......... H: Bµi h¸t §i häc ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo ? - G h¸t bµi h¸t §i häc cho HS nghe. H : H·y h¸t 1 bµi h¸t cña nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o mµ em biÕt ?( Em ®i gi÷a biÓn vµng) 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®ªmk GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 7- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 ®µn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi M¸i trêng mÕn yªu. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÐt häc 2. **************************@@@************************ GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 8- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n:22/08/2013 Ngµy gi¶ng : 26/08/2013 Bµi 1 TiÕt 2 - ¤n tËp bµi h¸t : M¸i trêng mÕn yªu - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 - Bµi ®äc thªm : C©y ®µn bÇu I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m gi÷a 2 ®o¹n a vµ b. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 1 vÒ :cao ®é,trêng ®é, tiÕt tÊu. - Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ C©y ®µn bÇu. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn T§N ghÐp lêi, kÕt hîp ®¸nh nhÞp khi ®äc. - Kü n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t 3.Th¸i ®é. - Qua bµi häc gi¸o dôc c¸c em t×nh c¶m kh«ng chØ víi ThÇy c«, bÒ b¹n mµ h¬n n÷a lµ t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc. Qua ®è c¸c em thÊy ®îc sù phong phó vµ t¸c dông thiÕt thùc cña ©m nh¹c trong ®êi sèng. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô - Tranh,¶nh vÒ C©y ®µn bÇu 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t m¸i trêng mÕn yªu. - §äc tríc bµi ®äc thªm c©y §µn bÇu - T×m hiÓu vÒ bµi T§N sè1 III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung * .æn ®Þnh líp: ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o 7C………. 7A......... 7B…..... I. ¤n tËp bµi h¸t: 1. KiÓm tra bµi cò: M¸i trêng mÕn - KÕt hîp phÇn «n tËp yªu . 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 9- - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - MÉu ©m II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 1 - Sè chØ nhÞp theo Gv híng dÉn. - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Ch¬i trß ch¬i - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn trß ch¬i “ Nghe thÊu h¸t tµi “ . - Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn. - Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp C - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm - HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng II: - Ghi nhí Gv giíi thiÖu : T§N sè 1 lµ mét trÝch ®o¹n tõ bµi h¸t cïng tªn Ca ngîi Tæ quèc cña nh¹c sÜ Hoµng V©n. - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. - HS tr¶ lêi - Nghe a. T×m hiÓu bµi . giai ®iÖu bµi T§N H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 1 ? + Gv bæ sung : Bµi T§N sè 1 viÕt ë giäng Cdur , - HS tr¶ lêi cã ©m chñ lµ ©m §«,ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸. H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu - §äc gam,gâ tiÕt ©m nh¹c cã trong bµi T§N sè1 ? tÊu - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè1 (3 lÇn) - Cao ®é : §å, Rª , b. Chia tõng c©u Mi , Fa , Son . H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?(4 c©u, - Trêng ®é : mçi c©u 7 nèt nh¹c) , , - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §äc T§N - §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 10- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 *Gam §« trëng N¨m häc 2013 – 2014 - tËp gâ theo tiÕt tÊu : d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 - GhÐp lêi ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u: C©u 1: G , G , G , C , E , G C©u2: D , E , E , G , D , E C©u 3: G , G , G , C , E , G C©u 4: D , E , E , G , D , E - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã) e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· - HS ®äc ®äc. (t¬ng lai ®ang ®ãn chê tay em vµ noi theo - Quan s¸t tranh c¸c ®µn anh.................) - HS tr¶ lêi - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. III.Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu. *Ho¹t ®éng II: - Gäi HS ®äc SGK - Gv treo tranh c©y ®µn bÇu. - Gv giíi thiÖu : lµ mét lo¹i nh¹c cô ®éc ®¸o trong dµn nh¹c d©n téc, ®µn bÇu cã tõ rÊt l©u ®êi .H : Tr×nh bÇy hiÓu biÕt cña em vÒ cÊu t¹o c©y ®µn bÇu ? ( Th©n ®µn h×nh hép dµi , phÇn ®Çu nhá,phÇn cuèi to……….) H : So víi nhiÒu lo¹i nh¹c cô mµ em biÕt ®µn bÇu cã ®iÓm g× kh¸c biÖt ? - Gv cho HS nghe ©m thanh ®µn bÇu qua b¨ng. H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ ©m s¾c cña ®µn bÇu so víi nh¹c cô kh¸c ? 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : X¾p sÕp c¸c nèt nh¹c trong bµi T§N sè 1 - Nghe tiÕng ®µn theo ths tù tõ thÊp ®Õn cao vµ ®äc cao ®é c¸c nèt GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 11- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 ®ã ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 1 - T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng. Ngµy so¹n: 10 - 9 - 2012 Bµi 1 TiÕt 3 bÇu. Ngµy gi¶ng : 12 - 9 - 2012 - ¤n tËp bµi h¸t : M¸i trêng mÕn yªu - ¤n TËp T§N : T§N sè 1 -¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t, thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m nhuÇn nhuyÔn,kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. - Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÊt c¬ b¶n vÒ cuôoc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ t×m hiÓu vÒ bµi h¸t Nh¹c rõng. 2. KÜ n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t. - T§N ghÐp lêi ca theo nhãm vµ c¸ nh©n. - TËp nghe vµ c¶m thô nh÷ng bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. 3. Th¸i ®é. - Qua bµi häc trang bÞ thªm cho HS vÒ vÎ ®Ñp hoµn mÜ cña ©m nh¹c. Lµm tinh thÇn HS tho¶i m¸i, hµo høng khi l¾ng nghe bµi h¸t Nh¹c Rõng. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt - H¸t thuÇn thôc bµi h¸t Nh¹c rõng 2. Häc sinh. -Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t vµ ®äc , ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. - Su tÇm t liÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ mét sè bµi h¸t cña «ng. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 12- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 13- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 *.æn ®Þnh líp: 7A......... ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn N¨m häc 2013kÜ–n¨ng 2014 Líp trëng b¸o c¸o 7C………. 7B…..... 1. ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu . 2.¤n tËp :T§N sè 1 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. tËp theo Gv h- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t íng dÉn. - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. - Ch¬i trß ch¬i * GV híng dÉn trß ch¬i “ Nghe thÊu h¸t tµi “. - Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn. - Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp C - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm *Ho¹t ®éng 1I: - HS ®äc bµi - Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam §« trëng. - Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N. - Ghi nhí - G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 1. - Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 1. *Gam §« trëng - Gv nghe vµ söa sai cho HS. - Gv kiÓm tra HS ®äc vµ ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch - Nghe giai - gäi HS kh¸c nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. ®iÖu bµi h¸t + Cñng cè bµi T§N. - Gv h¸t cho HS nghe bµi h¸t Ca ngîi Tæ quèc ®Ó HS ghi nhí vÒ giai ®iÖu bµi T§N. * Ho¹t ®éng III : 3.¢m nh¹c thêng + Giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt thøc ;Nh¹c sÜ - Gv cho Hs quan s¸t ¶nh nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. Hoµng ViÖt vµ bµi - HS tr¶ lêi GV: Ph¹m Xu©n D¬ng Trêng §oµn X¸ H : Tr×nh bµy nh÷ng- 14hiÓu biÕt cña em vÒ cuéc ®êiTHCS h¸t nh¹c rõng. vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt ? a,Giíi thiÖu nh¹c sÜ - Gv bæ sung. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 17 - 9 - 2012 Bµi 2 TiÕt 4 Ngµy gi¶ng : 19 - 9 - 2012 - Häc h¸t bµi : LÝ c©y ®a - Bµi ®äc thªm : Héi lim I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - Th«ng qua bµi h¸t HS biÕt thªm vÒ d©n ca quan hä vµ bíc ®©ï lµm quen víi h¸t quan hä. 2. KÜ n¨ng. - TËp h¸t luyÕn ©m víi 3 nèt nh¹c. 3. Th¸i ®é. - HS nghe trÝch ®o¹n mét sè bµi quan hä tiªu biÓu, qua ®ã thÊy ®îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña d©n ca quan hä B¾c Ninh. II. ChuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t LÝ c©y ®a - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô - Mét sè tranh , ¶nh vÒ h¸t quan hä. - Mét sè bµi h¸t quan hä tiªu biÓu. 2. Häc sinh. - Su tÇm mét sè bµi h¸t D©n ca Quan hä B¾c Ninh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc 7B………. 7A........ ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o 1. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t M¸i trêng mªn yªu, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 1 ghÐp lêi. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: 1. Häc h¸t bµi: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. M¸i trêng mÕn - Gv giíi thiÖu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña vïng B¾c Ninh trªn b¶n yªu . ®å hµnh chÝnh ViÖt nam. a. Giíi thiÖu vÒ H : B¾c Ninh gi¸p víi nh÷ng tØnh nµo trªn ®Êt níc ta ? - Nghe giíi ( Gv chØ trªn b¶n ®å). t¸c gi¶ vµ bµi H: KÓ tªn mét sè lµn ®iÖu d©n ca quan hä mµ em biÕt? thiÖu h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 15- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - Gv bæ sung ; Cho HS nghe 2 trÝch ®o¹n Bìo d¹t m©y tr«i, Hoa th¬m bím lîn. - Gv : Bµi h¸t LÝ c©y ®a còng lµ mét trong nh÷ng lµn ®iÖu quen thuéc cña DCQH B¾c Ninh ®îc nhiÒu ngêi yªu thÝch. b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H:Theo em bµi h¸t LÝ c©y ®a ®îc chia lµm mÊy c©u ? - Bµi h¸t LÝ c©y ®a gåm 2 c©u C©u1:Tõ ®Çu…………líi ¬i a c©y ®a. C©u2: Ai ®em…………hÕt bµi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m b. Häc h¸t - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - Nghe h¸t mÉu - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i dan ca, trong giai ®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i luyÕn , l¸y : qu¸n dèc, t«i líi.....yªu cÇu h¸t liÒn tiÕng,chÝnh x¸c. - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã. - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch. - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - HS quan s¸t vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh - HS tr¶ lêi - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. - Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 2 4 f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t. c.Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV * Ho¹t ®éng 2: bµi ®äc thªm . - Gäi 1 HS ®äc phÇn ®äc thªm (SGK) H: Em hiÓu thÕ nµo lµ h¸t quan hä ? H: H¸t quan hä ®îc diÔn ra vµo nh÷ng dÞp nµo trong GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 16- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 2.Bµi ®äc thªm: Héi Lim. N¨m häc 2013 – 2014 n¨m ? H : T¹i sao lÔ héi nµy l¹i cã tªn lµ H«Þ Lim ? - Gv bæ sung : Héi Lim lµ lÔ héi chïa lµng Lim, ®îc tæ chøc hµng n¨m vµo ngµy 13 th¸ng giªng ©m lÞch. Hä coi ®©y nh ngµy TÕt thø 2 cña m×nh, hä tËp trung ca h¸t, sinh ho¹t v¨n ho¸ mang ®¹m b¶n s¾c d©n téc. Vµo lóc ®Çu hä h¸t lÒ lèi sau chuyÓn sang giäng vÆt vµ gi· b¹n ®Ó chia tay...... - C¶ líp theo dâi SGK - Gv h¸t cho HS nghe 1 vµi bµi h¸t dùa theo lµn diÖu d©n ca QH B¾c ninh nh : Nhí ®ªm gi· b¹n, Nh÷ng c« g¸i quan hä.......... - Nghe giíi thiÖu 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®Öm ®µn. - TËp h¸t 1 vµi lµn ®iÖu DCQH B¾c ninh mµ em biÕt. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - Tr¶ lêi c©u hái - Tr¶ lêi c©u hái - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi LÝ c©y - BiÓu diÔn theo nhãm vµ ®a. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 5. c¸ nh©n - HS ghi nhí Ngµy so¹n: Bµi 2 TiÕt 5 24 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 26 - 9 - 2012 - ¤n tËp bµi h¸t : LÝ c©y ®a - Nh¹c lÝ : NhÞp 44 - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2: ¸nh tr¨ng I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊy mÒm m¹i cña giai ®iÖu . Cã kh¸i niÖm nhÞp 44 vµ c¸c øng dông cña nã trong ©m nh¹c. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè vÒ : cao ®é, trêng ®é, tiÕt tÊu. Lµm quen víi c¸ch ®äc nh¹c ë nhÞp 44 . 2. KÜ n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng ®¸nh nhÞp C - KÜ n¨ng T§N ghÐp lêi ca. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS vÒ nÐt v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc qua bµi h¸t vµ sù hßc nhËp ©m nh¹c thÕ giíi qua bµi T§N. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 17- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N sè 2 - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô 2. Häc sinh. - ChÐp T§N vµo vë TËp chÐp nh¹c. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o ChuÈn kiÕn thøc * .æn ®Þnh líp: 7A......... 7C............. 7B…..... 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: 1. ¤n tËp bµi h¸t: *Ho¹t ®éng 1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng LÝ c©y ®a. - MÉu ©m 2. Nh¹c lÝ : NhÞp 4 4 a, Kh¸i niÖm nhÞp 4 4 - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm *ho¹t ®éngI1: - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - TËp bÓu diÔn bµi h¸t. - H : B»ng kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 6 hayc cho biÕt sè chØ nhÞp 44 cho ta biÕt ®iÒu g× ? - H : Gv yªu cÇu HS nghe vÒ møc ®é m¹nh, nhÑ cña mçi ph¸ch träng nhip 44 . - H : Tr×nh bµy kh¸I niÖm nhÞp 4 4 ? - Gv lÊy VD nhÞp 44 trong bµi T§N sè 2 ph©n tÝch trªn - HS tr¶ lêi b¶ng ®Ó HS hiÓu vÒ tÝnh chÊt cña nhÞp . GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 18- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - Ghi nhí - S¬ ®å c¸ch ®¸nh nhÞp : b, C¸h ®¸nh nhÞp - Gv thùc hiÖn ®éng t¸c tay theo h×nh vÏ vµ híng dÉn HS thùc hiÖn. 4 4 Gv giíi thiÖu : T§N sè lµ mét bµi h¸t Nh¹c Ph¸p ®îc 2.TËp ®äc nh¹c sÜ Lª Minh Ch©u dÞch phµn lêi. nh¹c :T§N sè 2 - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 2 ? 4 - Sè chØ nhÞp 4 + Gv bæ sung : Bµi T§N sè 2viÕt ë giäng Cdur , cã ©m chñ lµ ©m §«,ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸. H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu ©m - Cao ®é : §å, Rª , nh¹c cã trong bµi T§N sè 2 ? Mi , La , Son , Si. - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 2 (3 lÇn) - Trêng ®é : b. Chia tõng c©u , , . H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?( 3 c©u, mçi c©u 11 nèt nh¹c) , cau 1 ®îc nh¾c l¹i 2 lÇn. - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. - HS thùc hiÖn ®¸nh nhÞp theo híng dÉn. - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Nghe giai ®iÖu bµi T§N c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - TËp gâ theo tiÕt tÊu : *Gam §« trëng 4 4 - HS tr¶ lêi - §äc gam,gâ tiÕt tÊu d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u: C©u 1: C , C , C , D , E , D , C , E , D , D , C . C©u2: D , D , D , D , A, A , D , C , B , A , G - §äc T§N C©u 3: C , C , C , D , E , D , C , E , D , D , C - H : Em cã nhËm xÐt g× vÒ giai ®iÖu c©u 1 vµ c©u 3 ? ( gièng nhau) GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 19- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã) HS tr¶ lêi e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· ®äc. (Nh×n bÇu trêi tr¨ng s¸ng soi cïng chóng em vui ®ïa,............. ) - GhÐp lêi - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. - Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm. - Hs ®äc bµi 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : HS ®äc bµi T§N sè 2 kÕt hîp ®¸nh nhÞp . ( 2 HS) 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t LÝ c©y ®a , tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 2 - T×m hiÓu vÒ nhÞp lÊy ®µ,T§N sè 3, ¢NTT tiÕt 6. ***************************@@@***************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 20- Trêng THCS §oµn X¸
- Xem thêm -