Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 16

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

- Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 14 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y : th¸ng n¨m 2013 TuÇn 1 Häc h¸t M¸i trêng mÕn yªu. Nh¹c vµ lêi : Lª quèc Th¾ng Bµi ®äc thªm Nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc. I Môc tiªu: -Víi niÒm vui tùu trêng, qua bµi h¸t båi dìng thªm lßng yªu trêng, kÝnh yªu thÇy c«, ra søc häc tËp tèt ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu, th¸ng ®Çu cña n¨m häc míi. - Bíc ®Çu c¶m nhËn ®îc ©m hëng cña giäng Mi thø " Mét chót dÞu dµng.lu luyÕn." - Qua bµi ®äc thªm cho hs nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c gi¶ bµi h¸t ®i häc. ( Nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o, th¬ Minh ChÝnh.) Còng nh sù nghiÖp s¸ng t¸c ©m nh¹c cho thiÕu nhi cña nh¹c sü. II ChuÈn bÞ: - H¸t vµ ®Öm ®µn thµnh th¹o bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu. B¶ng phô chÐp lêi ca. - Tham kh¶o tµi liÖu vÒ 2 nh¹c sü Lª Quèc Th¾ng vµ Bïi §×nh Th¶o. - ¶nh ch©n dung 2 nh¹c sü. III TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc. KiÓm tra sü sè hs. 2 KiÓm tra bµi cò.( 1 phót) KiÓm tra SGK vµ vë ghi cña hs. 3 Bµi míi. Néi dung 1 D¹y h¸t M¸i trêng mÕn yªu. ( 30 phót) Bµi 1 TiÕt 1 T/ gian 1 phót 1 phót 3 phót Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 1-Giíi thiÖu: Trong nh÷ng ngµy ®Çu n¨m häc, h×nh ¶nh vÌ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o cµng in ®Ëm trong t×nh c¶m chóng ta. C¶m nhËn dîc t×nh c¶m ®ã, t/g Lª Quèc Th¾ng viÕt lªn ca khóc ''M¸i trêng mÕn yªu". 2- H¸t mÉu: GV bËt tiÕt tÊu ®µn ®Ó h¸t mÉu hoÆc cho hs nghe b¨ng. 3- T×m hiÓu bµi h¸t- ®äc lêi ca. Cho 2 hs ®äc lêi ca. Nªu c©u hái? - H×nh ¶nh nµo trong lêi ca nãi nªn sù tr©n träng nghÒ nghiÖp cña ngêi thÇy 1 * HS nghe. *HS nghe vµ c¶m nhËn. * §äc lêi ca vµ tr¶ lêi c©u hái - Trong lêi ca ngêi thÇy ®· ®Ðn trêng tõ rÊt sím. Khi phè phêng cßn ngñ 2 phót 15 phót 8 phót - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 gi¸o? yªn.... - Víi t×nh yªu m¸i trêng, chóng ta - Ph¶i phÊn ®Êu häc thËt tèt ngay tõ nghÜ g× khi bíc vµo n¨m häc míi? ngµy ®Çu n¨m häc míi. GV gi¶ng T/G Lª Quèc Th¾ng hiÖn ®ang sèng t¹i TP- HCM ®· dïng nÐt nh¹c nhÑ nhµng ë gam thø ®Ó biÓu ®¹t c¶m xóc vÒ m¸i trêng mÕn yªu. 4- LuyÖn thanh: TËp ph¸t ©m nhÑ * LuyÖn thanh theo ®µn. nhµng khÈu h×nh ©m A vµ I. Ma a a..... Dïng ®µn ®Ó hs luyÖn thanh. Mi i i...... 5- TËp h¸t:(Treo b¶ng phô cã bµi h¸t) * TËp h¸t theo ®µn vµ theo sù híng - D¹y theo lèi mãc xÝch cho tõng dÉn cña GV. ®o¹n . §1 ¥i hµng.....dÞu ªm. §1 - ¤i hµng .....mÕn yªu. §2 Nh....s¸ng ngêi. - cã loµi......nãi. §¸nh ®µn cho hs tËp theo ®µn, mçi - V× h¹nh......søc sèng. c©u ®µn cho hs nghe giai ®iÖu 2 lÇn - ThÇy d×u.....thiÕt tha. s©u ®ã b¾t nhÞp cho hs h¸t ( Mçi c©u h¸t 2 lÇn). ( Bèn c©u sau cã giai ®iÖu gièng * Lu ý sang §2 cã ®¶o ph¸ch vµ mét nhau hs tù h¸t) sè cuèi c©u ng©n dµi nªn cho hs h¸t §2 T¬ng tù nh §1 chÝnh x¸c. 6-¤n luyÖn: §Öm ®µn cho hs «n * ¤n luyÖn theo sù híng dÉn. luyÖn L1 C¶ líp ®ång ca c¶ bµi. GV nghe, nhËn xÐt, söa sai. L2 H¸t theo nhãm. N1 h¸t §1 N2 h¸t §2 vµ ®¶o l¹i L3 Mét sè c¸ nh©n h¸t. Néi dung 2 Bµi ®äc thªm: Nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc. (10 phót) 5 phót 1 Cho hs ®äc bµi. * HS ®äc bµi vµ theo dâi Em A ®äc tõ '' Nh¹c sü........®êng em Em B ®äc ®o¹n SGK. cßn l¹i. Cho hs xem ¶nh nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o. 2 phót 2 Giíi thiÖu nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o: * HS nghe. Nh¹c sü sinh ngµy 4-2-1931. Tríc n¨m 1954 «ng lµm c¸n bé v¨n ho¸ quÇn chóng ë Duy Tiªn, g¾n bã nhiÒu víi n«ng th«n. N¨m 1960 «ng theo häc líp ©m nh¹c cña Bé v¨n ho¸ råi trë vÒ lµm trëng ®oµn ca móa tØnh Hµ Nam. Sau khi häc xong §¹i häc khoa lý luËn s¸ng t¸c «ng trë vÒ lµm trëng phßng v¨n nghÖ Së v¨n ho¸ Hµ Nam Ninh cho ®Õn khi nghØ hu(1994) Nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o viÕt kh¸ nhiÒu, ®Òu ®Æn vÒ c¸c 2 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 bµi h¸t cho thiÕu nhi nh: §i häc; Em ®i gi÷a biÓn vµng; S¸ch bót th©n yªu ¬i; Bµn tay mÑ; Vµng ¶nh vµng anh....( GV h¸t minh ho¹ 1 sè bµi h¸t nµy ). 3 Giíi thiÖu bµi h¸t §i häc. Bµi h¸t dùa trªn bµi th¬" 3 phót H¬ng cèm ®Õn trêng" cña nhµ th¬ Minh ChÝnh ®îc nhµ xuÊt b¶n Kim ®ång in n¨m 1997. T¸c gi¶ bµi th¬ lµ anh Hoµng Minh ChÝnh, sinh n¨m 1944 quª ë huyÖn ý Yªn TØnh Ninh B×nh, theo g® lªn khu kinh tÕ míi ë Phó Thä. N¨m 1963 anh t×nh nguyÖn nhËp ngò vµo c/® ë MiÒn Nam vµ hi sinh th¸ng 3 n¨m 1970. B¶n th¶o bµi th¬ ghi " KØ niÖm th¨m th«n" ( Th«n b¶n anh lµ vïng ®åi ®Þa thÕ rÊt ®Ñp cã nhiÒu ®åi cä.) Nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o ®äc ®îc bµi th¬ khi ®ang c«ng t¸c ë Phó Thä. Víi rung c¶m nghÖ thuËt, víi chÊt liÖu d©n ca Tµy, nh¹c sü ®· phæ th¬ trë thµnh ca khóc §i häc. Mét ca khóc ®îc b×nh chän vµo nh÷ng ca khóc hay nhÊt thÕ kû 20. GV bËt tiÕt tÊu ®µn ®Ó h¸t minh ho¹ hoÆc më b¨ng cho häc sinh nghe. 4. Cñng cè: ( 4 phót) - BËt tiÕt tÊu ®µn cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t " M¸i trêng mÕn yªu" - Cã thÓ cho hs h¸t bµi §i häc nÕu hs thuéc bµi h¸t nµy. 5. DÆn dß: ( 1 phót) NhËn xÐt tiÕt häc. Nh¾c nhë hs vÒ nhµ häc bµi cò. IV. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................... nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 2 3 Ngµy so¹n: 21 th¸ng 8 n¨m 2013 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 Ngµy d¹y: th¸ng 8 n¨m 2013 ¤ n tËp bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu. TËp ®äc nh¹c Bµi sè 1 "Ca ngîi Tæ quèc" Bµi ®äc thªm C©y ®µn bÇu I Môc tiªu: Cñng cè l¹i bµi h¸t. TËp diÔn c¶m cho bµi qua mét sè ®äng t¸c phô ho¹. Bíc ®Çu hs biÕt ®äc bµi T§N cã ©m h×nh tiÕt tÊu.... II ChuÈn bÞ: -Nghiªn cøu s¾c th¸i, t×nh c¶m cña tõng ®o¹n trong bµi. TËp tríc mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho hîp. -§µn Oãc-gan, b¶ng phô chÐp bµi T§N, ¶nh nh¹c sü Hoµng V©n III TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc. 2 KiÓm tra bµi cò: Xen kÏ trong giê. 3 Bµi míi. Néi dung 1 ¤n bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu.(15 phót) Bµi 1 TiÕt 2 T gian 1phót 2phót 5phót 7phót Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. 1. Giíi thiÖu: Giê häc h«m tríc chóng ta ®· häc bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu.§Ó cñng cè l¹i bµi h¸t h«m nay chóng ta sÏ «n l¹i bµi h¸t nµy. 2. LuyÖn thanh. §µn cho hs luyÖn thanh theo ©m h×nh ©m A, I 3. ¤n tËp bµi h¸t. §µn cho hs h¸t . GV nghe nhËn xÐt, söa sai. * Häc sinh nghe. * LuyÖn thanh Ma a a...... * ¤n tËp theo sù híng dÉn. L1 H¸t ®ång ca c¶ bµi. L2 H¸t ®èi ®¸p theo nhãm. L3 H¸t kÕt hîp vç tiÕt tÊu. GV nghe nhËn xÐt cho ®iÓm. L4 H¸t c¸ nh©n. 4. Híng dÉn ®éng t¸c phô ho¹ * H¸t kÕt hîp phô ho¹. KiÓu võa h¸t võa vËn ®éng. Mét nhãm 5 em hs n÷ ®øng tríc líp §1 Nhón ®Òu 2 ch©n theo ph¸ch. Mòi lµm mÉu, hs c¶ líp ®øng t¹i chç lµm bµn ch©n lµm trô, nh¾c gãt ch©n lªn råi theo. h¹ xuèng. 4 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 §2 Nhón, ký: ch©n tr¸i bíc sang bªn tr¸i (vµo ph¸ch m¹nh) ch©n ph¶i kÐo theo råi c¶ hai ch©n cïng nhón nhÑ xuèng. Néi dung 2 TËp ®äc nh¹c Bµi sè 1 Ca ngîi Tæ quèc. ( 20 phót) 2phót 1 phót 2 phót 8 phót 2 phót 5 phót 1. Giíi thiÖu: Bµi h¸t ca ngîi Tæ quèc cña nh¹c sü Hoµng V©n lµ 1 bµi phæ biÕn ®· ®îc h¸t trong tæ khóc hîp xíng. Giê häc h«m nay chóng ta sÏ ®äc trÝch ®o¹n bµi h¸t nµy. Cho hs xem ¶nh nh¹c sü Hoµng V©n vµ h¸t minh ho¹ bµi h¸t nµy. Treo b¶ng phô cã bµi T§N 2. §äc mÉu: GV ®µn giai ®iÖu 1 lÇn sau ®ã ®äc mÉu. 3. NhËn xÐt bµi: - Bµi viÕt ë nhÞp mÊy? - Cao ®é cña bµi cã nh÷ng nèt nµo? -Nèt nµo cao nhÊt? Nèt nµo thÊp nhÊt? - VÒ trêng ®é cã nh÷ng h×nh nèt nµo? 4. TËp ®äc nh¹c: -Cho hs ®äc trôc gam theo ®µn. -§äc cao ®é theo que chØ nèt theo c¸ch tù do. - §äc riªng cao ®é cho tõng tiÕt tõng c©u.( §äc 2-3 lÇn) - NhËn xÐt tiÕt 1 c©u 1 víi tiÕt 1 c©u 2 em thÊy g×? - §äc tiÕt tÊu - §äc kÕt hîp cao ®é víi trêng ®é. (§µn 2 lÇn sau ®ã b¾t nhÞp cho hs ®äc) 5. H¸t lêi ca cho bµi T§N. GhÐp giai ®iÖu theo ©m la 2 lÇn sau ®ã míi ghÐp lêi. 6. ¤n luyÖn §µn víi tèc ®é chËm cho hs ®äc bµi. GV nghe nhËn xÐt, söa sai 5 * HS nghe. * HS nghe * Tr¶ lêi c©u hái: - Bµi viÕt ®îc viÕt ë nhÞp 2/4. -Cao ®é cã nh÷ng nèt § R M P - VÒ trêng ®é cã nèt ®en, moc ®¬n, nèt tr¾ng. * TËp ®äc theo sù híng dÉn. - NhËn xÐt: hai tiÕt nh¹c nµy hoµn toµn gièng nhau. * H¸t lêi ca theo sù híng dÉn. * ¤n luyÖn: L1 C¶ líp ®äc ®ång thanh. L2 §äc theo nhãm. L3 Nam ®äc nh¹c n÷ h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i. - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 L4 Mét sè hs ®äc c¸ nh©n. Néi dung 3 Bµi ®äc thªm C©y ®µn bÇu.(7 phót) 2 phót 1 phót 4 phót 1 .Giíi thiÖu: VÒ gi¸ trÞ cña c©y ®µn bÇu «ng cha ta ®· *HS nghe. cã c©u"§µn bÇu ai g¶y th× nghe Lµm th©n con g¸i chí nghe ®µn bÇu." C©y ®µn ®· cã søc quyÕn rò t×nh c¶m ngêi nghe ra sao, chóng ta cïng t×m hiÓu qua bµi ®äc nµy.( Treo tranh minh ho¹, hoÆc c©y ®µn thËt cho hs quan s¸t ) * Hai hs ®äc bµi. 2. §äc bµi. A §äc tõ ®©u ®Õnvãt nhän. B §äc ®o¹n cßn l¹i. 3. Gi¶ng gi¶i bæ xung. * HS nghe * CÊu t¹o c©y ®µn bÇu: chØ vµo tõng bé phËn cÊu t¹o nªn c©y ®µn. Th©n ®µn, cÇn ®µn( cßn gäi lµ vßi ®µn) ®Ó ®iÒu chØnh ®é rung cña nèt nh¹c. BÇu ®µn ®Ó céng hëng ©m thanh, mét d©y ®µn, 1 que g¶y. * VÒ nguyªn lÝ ph¸t ©m: ¢m thanh cña ®µn bÇu lµ båi ©m, kh«ng ph¸t ra nguyªn xi ©m cña d©y rung mµ ©m ®ã bÞ bµn tay ch¹m nhÑ. C¸c ngãn kÜ thuËt cã ngãn riªng, ngãn nhÊn( lµm cho ©m biÕn ®æi) ngãn chïn (lµm cho ©m chïng xuèng) ngãn nhón (©m thanh ®iÒu chØnh ®îc l¸y lªn hoÆc l¸y xuèng). Cho hs nghe b¨ng ®éc tÊu ®µn bÇu. * Gi¸ trÞ nghÖ thuËt: ChØ b»ng 1 d©y, víi c¸c kÜ thuËt nãi trªn ®µn bÇu cã thÓ b¾t tríc giäng ngêi uÊn Ðo, ng©n nga. Tai ®¹i héi liªn hoan thanh niªn sinh viªn thÕ giíi ®îc quèc tÕ ngîi ca, tß mß t×m hiÓu.Vµ c¶m xóc Êy ®îc thÓ hiÖn qua bµi th¬ cña nhµ th¬ Bla-ga§i-mitr«-va khi nghe ®éc tÊu ®µn bÇu VN. "Mét c©y ®µn cæ ViÖt Nam. G¶y trªn 1 d©y ®µn duy nhÊt Vµ d©y bçng n¶y ra suèi h¸t TiÕng chim kªu, tiÕng ngêi nÊc Mét ®iÖu ru con, mét trËn b·o vÒ. Råi d©y mét m×nh väng m·i tiÕng ng©n nga. T«i run rÈy nh t«i ho¸ d©y ca. C¶ vò trô vÒ, trªn d©y rung ®éng."( 1967) 4 Cñng cè( 2 phót) -C¶ líp h¸t dång ca l¹i bµi h¸t " M¸i trêng mÕn yªu" - Hai hs ®äc l¹i bµi T§N" Ca ngîi Tæ quèc" 6 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 5 DÆn dß.(1 phót) NhËn xÐt giê häc - DÆn dß hs vÒ nhµ häc bµi cò. IV. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................... nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 3 Ngµy so¹n: 24 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2013 ¤ n tËp bµi h¸t " M¸i trêng mÕn yªu" ¤ n tËp ®äc nh¹c " Ca ngîi tæ quèc" ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sü Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t "Nh¹c rõng". I Môc tiªu: - B»ng c¸c h×nh thøc ®· tËp ®Ó tõ ®ã thÓ hiÖn dîc bµi h¸t "M¸i trêng mÕn yªu" nh mét tiÕt môc biÓu diÔn. 7 Bµi 1 tiÕt 3 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 - §äc v÷ng vµng bµi T§N sè 1, ghÐp lêi ca tèt. - Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ th©n thÕ sù nghiÖp ©m nh¹c cña nh¹c sü Hoµng ViÖt, mét tµi n¨ng nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng cña ngêi nh¹c sü trÎ thÕ hÖ tríc cßn ®Ëm nÐt trong lÞch sñ ©m nh¹cVN. II ChuÈn bÞ: - TËp c¸c ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó híng dÉn hs ®îc v÷ng vµng, ®ång thêi biÕt chØ huy cho h¸t tèp ca cã h¸t ®uæi ë ®o¹n 2. - B¶ng phô chÐp bµi T§N. B¶ng cÊu t¹o gam, que chØ nèt. - ¶nh nh¹c sü Hoµng ViÖt, t×m hiÓu th©n thÕ sù nghiÖp cña nh¹c sü, tËp h¸t trÝch ®o¹n mét sè ca khóc cña Hoµng ViÖt ®Ó minh ho¹. - §µn Oãc- gan. III TiÕn tr×nh. 1 æn ®Þnh tæ chøc. 2 KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ trong giê. 3 Bµi míi. Néi dung1 ¤n bµi h¸t " M¸i trêng mÕn yªu"(15 phót) T/gian 1phót 5phót 5phót 4phót Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu: Giê häc h«m nay chóng ta * HS nghe. sÏ tËp biÓu diÔn tèp ca (Ghi ®Çu bµi) 2 LuyÖn thanh: §µn ®Ó hs luyÖn thanh * LuyÖn thanh theo ®µn theo ©m A,I cho c©u 1 ®o¹n 1 ( N©ng dÇn ®é cao ©m ®Çu) a a a...... i i i 3 ¤n tËp: §¸nh ®µn cho hs «n tËp víi * ¤n tËp. c¸c h×nh thøc ®· häc. L1 H¸t ®ång ca c¶ líp. L2 C¶ líp ®øng dËy h¸t cã nhón ch©n * TËp h¸t ®uæi. * TËp h¸t ®uæi cho §2. Chia 2 giäng Nam vµ N÷: N÷ h¸t tríc BÌ 1 Nh thêi gian..... Nam h¸t sau. BÌ 2 Nh thêi gian. Khi vÒ kÕt bÌ ®uæi h¸t bít ®i 2 ph¸ch, bÌ trªn h¸t b×nh thêng. GV chØ huy cho c¸ líp h¸t. 4 Híng dÉn mét sè ®éng t¸c bæ trî: * TËp ®éng t¸c bæ trî nh híng §éng t¸c ch©n nhón, ký. §éng t¸c tay gv dÉn cña gv. híng dÉn cho c¶ líp ®øng t¹i chç lµm theo. C1 "¬i hµng...mÕn yªu." 8 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 Thay ®æi ®Ó mét tay chèng h«ng, 1 tay chØ m¾t nh×n theo tay, hÕt c©u h¸t tõ tõ bu«ng tay xuèng. C2 " Cã....nh nãi." §æi tay chØ nhng chØ dïng 1 ngãn chá ®Ó ghÐ s¸t tai nh m¸ch b¶o. C3 " ThÇy ....thiÕt tha" Tay tõ tõ ®a vµo ngùc ë cuèi c©u. C¸c c©u sau gièng c¸c ®éng t¸c trªn nhng ®æi tay. Néi dung 2 ¤ n bµi T§N " Ca ngîi Tæ quèc"( 10 phót) 1phót 9 phót 1 Giíi thiÖu : Giê häc tríc chóng ta ®· häc bµi T§N nµo? Giê häc h«m nay chóng ta sÏ «n tËp l¹i bµi T§N ®ã. 2 ¤n tËp: -Treo b¶ng phô cã bµi T§N * §µn trôc gam cho hs ®äc. - §äc hµng ©m. - §äc vµo bµi T§N. * HS nghe vµ tr¶ lêi c©u hái: Giê häc h«m tríc chóng ta ®· häc bµi "Ca ngîi Tæ quèc" * ¤n tËp theo híng dÉn. §äc trôc gam §« ®i lªn vµ xuèng 2 lÇn. - §äc hµng ©m ®i lªn, xuèng. -§äc bµi T§N C¶ líp ®äc 2 lÇn, ghÐp lêi 1L * KiÓm tra: Gäi tõ 3-5 em ®äc nh¹c 1 * KiÓm tra c¸ nh©n. hs h¸t lêi. GV nghe ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. * C¶ líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi 2 lÇn. C¶ líp ®äc l¹i bµi T§N Néi dung 3 ¢m nh¹c thêng thøc.( 16 phót) Giíi thiÖu nh¹c sü Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng. 1phót 8 phót 1 Giíi thiÖu: T¹i ®¹i héi v¨n c«ng toµn quèc lÇn thø I *HS nghe. vµo cuèi n¨m 1954 ®oµn v¨n c«ng Nam bé tr×nh diÔn rÊt thµnh c«ng bµi h¸t "Mïa lóa chÝn" cña Hoµng ViÖt, Tõ ®ã H ViÖt ®îc nh¾c ®Õn qua nhiÒu ca khóc quen thuéc kh¸c nh Nh¹c rõng; Lªn ngµn; vµ t×nh ca. Th©n thÕ sù nghiÖp cña nh¹c sü Hoµng ViÖt ra sao chóng ta cïng t×m hiÓu.( Cho hs xem ¶nh) 2 Cho hs ®äc bµi vµ GV gi¶ng gi¶i. *HS ®äc bµi vµ nghe. - Hä vµ tªn chÝnh lµ Lª TrÝ Trùc, bót danh Hoµng ViÖt A ®äc tõ ®Çu....v¨n Lª Quúnh. Sinh ngµy 29-1928. Quª qu¸n Quª néi x· häc nghÖ thuËt. Phíc LÔ, Bµ RÞa, Vòng Tµu. Quª ngo¹i thuéc x· An Hùu, C¸i BÌ tØnh TiÒn Giang. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng : NhËp ngò n¨m 1946. Suèt 9 n¨m kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chiÕn ®Êu ë chiÕn trêng MiÒn §«ng Nam Bé( MiÒn ®«ng gian lao mµ anh dòng" Nh¹c rõng") N¨m 1954- 58 TËp kÕt ra B¾c lµm 9 7phót - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 viÖc ë toµ so¹n b¸o Q§ND. N¨m 1959 häc trêng nh¹c VN råi sang Bun-ga-ri häc ë nh¹c viÖn X«-phi-a B¶n giao hëng '' Quª h¬ng" viÕt vµo thêi k× nµy. N¨m 1965 trë vÒ Nam ho¹t ®éng víi bót danh Lª Quúnh viÕt nh¹c kÞch "B«ng sen" Nh¹c sü hy sinh ngµy 31-12-1967 do m¸y bay oanh t¹c, mét qu¶ rèc kÐt r¬i tróng hÇm. Ngêi ta chØ t×m thÊy 1 dóm tãc b¹c cïng 1 vµi m¶nh thi thÓ ®em ch«n ë sau chïa lµng MÜ ThiÖn huyÖn C¸i BÌ. * Sù nghiÖp ©m nh¹c: H¸t cho hs nghe bµi h¸t Nh¹c rõng hoÆc bËt b¨ng Gi¶ng më réng: Ngoµi t¸c phÈm nh¹c rõng, mét sè t¸c phÈm cã gi¸ trÞ lµ " L¸ xanh" viÕt n¨m 1952 kØ niÖm B ®äc bµi h¸t Nh¹c víi vî lµ chÞ L©m thÞ Ngäc H¹nh. Lêi ca " Anh trai rõng.... lµng vÊn v¬ng gia ®×nh lµm chi..."Khi 2 ngêi chia tay nhau cïng ®i ho¹t ®éng 2 miÒn ( GV h¸t trÝch ®o¹n) Bµi h¸t "Lªn ngµn" viÕt n¨m 1952 N¨m mµ MiÒn §«ng Nam bé bÞ lôt lín. Bé ®éi, nh©n d©n trÌo thuyÒn trªn s«ng Vµm cá ®Ó lªn rõng ph¸ rÉy, lµm n¬ng lÊy n¬ng thùc kh¸ng chiÕn. Trong bµi cã c©u " '' Em chÌo thuyÒn ®i lªn rÉy tr¸ng cång..." chÝnh lµ lêi t©m sù göi g¾m cña ngêi vî. ( H¸t minh ho¹) Bµi h¸t "T×nh ca" viÕt n¨m 1957 khi ®ang ë MiÒn B¾c. Bµi h¸t göi t×nh yªu chung thuû, niÒm tin s¾t ®¸ göi vÒ gia ®×nh, vÒ quª h¬ng. (H¸t minh ho¹) Ngoµi ra nh¹c sü cßn viÕt giao hëng sè 1"Quª h¬ng viÕt dë giao hëng sè 2 " Cöu Long Giang" Nh¹c sü ®îc truy tÆng gi¶i thëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt.( 1996) 4 Cñng cè ( 3phót) - C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t " M¸i trêng mÕn yªu" - Hai nhãm ®äc l¹i bµi T§N sè 1 5 DÆn dß ( 1 phót) NhËn xÐt giê häc. Nh¾c nhë hs vÒ nhµ «n kÜ lai bµi, su tÇm nghe c¸c bµi h¸t cña nh¹c sü Hoµng ViÖt. IV. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................... nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n 10 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 TrÇn ThÞ Ngoan Ngµy so¹n : 31 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2013 TuÇn 4 Bµi sè 2 tiÕt 4 Häc h¸t LÝ c©y ®a D©n ca quan hä B¾c Ninh. Bµi ®äc thªm: Héi lim. I Môc tiªu: Th«ng qua häc bµi h¸t LÝ c©y ®a vµ nghe minh ho¹ 1 sè bµi h¸t kh¸c cho hs thÊy ®îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña d©n ca quan hä B¾c Ninh. C¶m nhËn ®îc ©m ®iÖu cña vïng d©n ca nµy, ®ång thêi cung cÊp 1 sè hiÓu biÕt vÒ tËp tôc ®Ñp ®Ï, lÒ lèi chÆt chÏ cña h¸t quan hä. II ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh vÒ héi Lim, vÒ h¸t Quan hä. - §Öm ®µn vµ h¸t tèt bµi h¸t LÝ c©y ®a, ®ång thêi su tÇm 1sè bµi h¸t kh¸c ®Ó minh ho¹( C©y tróc xinh; BÌo d¹t m©y tr«i; Hoa th¬m bím lîn; 36 thø chim....) - B¶ng phô chÐp bµi h¸t, ®µn Oãc- gan. III TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc. 2 KiÓm tra bµi cò.( 5 phót) Hai hs h¸t l¹i bµi h¸t '' M¸i trêng mªn yªu" Yªu cÇu thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi, nhón ch©n theo nhÞp. 3 Bµi míi. Néi dung 1 Häc h¸t LÝ c©y ®a.( 30 phót) D©n ca Quan hä B¾c Ninh T/gian 2 phót 2 phót Ho¹t ®éng cña thÇy Häat ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu: C¸ch thñ ®« Hµ Néi kho¶ng * Hs nghe. 10km ë phÝa b¾c lµ vïng kinh B¾c, mét thêi lµ kinh ®« nhµ Lý, mét vïng giµu truyÒn thèng v¨n ho¸, trong ®ã cã h¸t quan hä. Bµi Lý c©y ®a lµ 1 trong vµi tr¨m bµi d©n ca do ND B¾c Ninh s¸ng t¹o ra. Chóng ta cïng nhau häc bµi h¸t nµy ®Ó gi÷ g×n vèn v¨n ho¸ d©n téc ®Æc s¾c nµy.( Ghi ®Çu bµi, xem tranh ¶nh vÒ h¸t quan hä) 2 H¸t mÉu: BËt tiÕt tÊu ®µn ®Ó h¸t hoÆc * HS nghe c¶m nhËn giai ®iÖu. cho hs nghe b¨ng 3 §äc lêi ca * Hai hs ®äc lêi ca vµ tr¶ lêi c©u 11 2 phót 4 phót 15 phót 5 phót - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 Cho 2 hs ®äc lêi ca. hái. Lêi ca chØ lµ c©u th¬: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi ca cña bµi? Gi¶i thÝch: LÝ c©y ®a lµ mét bµi h¸t vÒ c©y " TrÌo lªn qu¸n dèc, ngåi gèc c©y ®a, n¬i hß hÑn cña nh÷ng ®«i løa, n¬i nghØ ®a. Cho ®«i m×nh gÆp xem héi ch©n cña ngêi n«ng d©n khi ®i lµm ®ång ®ªm r»m" Cßn l¹i lµ nh÷ng tiÕng ®Öm" ¬i a, tÝnh tang" vµo nh÷ng buæi tra hÌ nãng nùc. 4 LuyÖn thanh: LuyÖn ph¸t ©m mÒm m¹i, * LuyÖn thanh. luyÕn l¸y 3 ©m Mi i Ý i × mµ a ¸... * TËp h¸t 5 TËp h¸t theo ph¬ng ph¸p mãc xÝch. GV ®µn giai ®iÖu 2 lÇn Sau ®ã b¾t nhÞp C©u 1: -TrÌo lªn qu¸n dèc tõng c©u mét.Mçi tiÕt h¸t tõ 2-3 lÇn. - Ngåi gèc ¬i a c©y ®a r»ng Mçi c©u cã 4 tiÕt. Chó ý luyÖn c¸c tiÕng - T«i lÝ íi a c©y ®a r»ng cã luyÕn. - T«i líi íi a c©y ®a. C©u 2:- Ai ®em t×nh tÝnh tang t×nh r»ng.- Cho ®«i m×nh gÆp. - Xem héi ....c©y ®a r»ng. - T«i líi íi a c©y ®a r»ng. - T«i líi íi a c©y ®a. * ¤n luyÖn cñng cè. 6 ¤n luyÖn- cñng cè. L1 C¶ líp h¸t ®ång ca. BËt tiÕt tÊu cho hs h¸t. GV nghe nhËn xÐt, L2 H¸t nèi gi÷a nam vµ n÷. söa sai N÷ : TrÌo lªn....c©y ®a Nam : Ai ®em....c©y ®a. L3 H¸t c¸ nh©n ( 3-4 hs) Néi dung 2 Bµi ®äc thªm: Héi Lim (8 phót ) 1) Giíi thiÖu: Héi Lim lµ héi h¸t Quan hä, ®îc tæ chøc ë chïa lµng Lim, trë thµnh trung t©m cña h¸t Quan hä B¾c Ninh. Chóng ta cïng t×m hiÓu vÒ héi h¸t nµy, còng nh lèi h¸t Quan hä B¾c Ninh. 2) §äc SGK: Cho 2 häc sinh ®äc bµi. GV ghi b¶ng tãm t¾t vµ gi¶ng më réng. a) Quª h¬ng h¸t Quan hä: - Héi lim lµ héi chïa lµng Lim, tæ chøc trªn ®åi Lim thuéc x· Néi DuÖ, huyÖn Tiªn S¬n, tØnh B¾c Ninh. §©y lµ 1 trong 49 lµng quan hä cña tØnh B¾c Ninh. - Héi lim ®îc tæ chøc vµo ngµy 13 th¸ng giªng ©m lÞch hµng n¨m. - Cã nhiÒu truyÒn thuyÕt vÒ h¸t Quan hä. Mét trong c¸c truyÒn thuyÕt ®ã lµ sù kÕt nghÜa gi÷a hai lµng " D©n Lòng Giang mua gç chë vÒ theo s«ng Tiªu T¬ng. Khi qua Tam S¬n th× bÞ m¾c c¹n. D©n Tam S¬n kÐo ra gióp Søc chë gç vÒ. Sau khi dùng ®×nh lµng xong, d©n Lòng Giang mêi lµng Tam S¬n sang dù lÔ kh¸nh thµnh, tæ chøc ca h¸t. Tõ ®ã ngµy 13-1 hµng n¨m hai lµng l¹i cö ®oµn h¸t ®Õn h¸t cïng nhau ë trªn ®åi Lim " b) TËp tôc h¸t Quan hä: Mçi lµng cö 1 ®éi h¸t, bªn Nam gäi lµ liÒn anh, bªn N÷ gäi lµ liÒn chÞ. Mçi ®éi cã tõ 5-6 ngêi. Cã «ng trïm, bµ trïm, anh hai,chÞ hai, anh ba, 12 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 chÞ ba... Khi ®· kÕt nghÜa thf cÊm tuyÖt ®èi kh«ng ®îc nghÜ ®Õn viÖc kÕt duyªn vî chång v× ®· coi nhau nh chÞ em trong nhµ. Canh h¸t cã thÓ diÔn ra ngoµi trêi( Trªn ®åi, trªn s«ng, díi gèc ®a, s©n ®×nh) vµ h¸t ë trong nhµ cã khi th©u ®ªm. Mét canh h¸t quan hä b¾t ®Çu b»ng giäng lÒ lèi( coi nh giíi thiÖu). TiÕp theo lµ giäng vÆt( gäi lµ gÞng vôn) ( Minh ho¹ bµi C©y tróc xinh; Hoa th¬m bím lîn) Cuèi cïng lµ h¸t gi· b¹n ®Ó chia tay, hÑn gÆp l¹i n¨m sau. ( BÌo d¹t m©y tr«i...) Cho ®Õn nay ngêi ta ®· su tÇm ®îc trªn 200 lµn ®iÖu d©n ca quan hä. 4 Cñng cè:(1 phót) C¶ líp h¸t l¹i LÝ c©y ®a. 5 DÆn dß:(1 phót) NhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë hs vÒ nhµ tù tËp h¸t. IV. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................... nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n TuÇn 5 ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan Ngµy so¹n: 11 th¸ng 9 n¨m 2013 Ngµy d¹y: th¸ng 9 n¨m 2013 ¤ n bµi h¸t LÝ c©y ®a. Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4. TËp ®äc nh¹c: Bµi sè 2 " ¸nh tr¨ng"nh¹c Ph¸p. I Môc tiªu: - H¸t thuéc, h¸t ®óng, h¸t thÓ hiÖn tÝnh mÒm m¹i cho bµi d©n ca. Cã ng÷ng ®éng t¸c bæ trî. - N¾m ®îc kiÕn thøc vÒ nhÞp 4/4, biÕt c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4. - NhËn biÕt nèt S_ trªn khu«ng, viÕt ®óng dßng kÎ phô cho nèt. §äc ®îc bµi T§N nhÞp 4/4 víi c¸c h×nh nèt II ChuÈn bÞ: - C¸c ®éng t¸c bæ trî ®Ó híng dÉn hs thÓ hiÖn. - B¶ng phô chÐp bµi T§N, b¶ng cÊu t¹o gam, que chØ nèt nh¹c. - TËp ®¸nh nhÞp 4/4 thµnh th¹o. Bµi 2 TiÕt 5 13 - §µn Oãc-gan. III TiÕn tr×nh: - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 1 æn ®Þnh tæ chøc: 2 KiÓm tra bµi cò: Xen kÏ trong giê. 3 Bµi míi: Néi dung 1 ¤n bµi h¸t LÝ c©y ®a (15 phót). T/gian Ho¹t ®éng cña thÇy 1phót 1 Giíi thiÖu: TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ «n l¹i cho thËt tèt vµ tËp thªm mét sè ®éng t¸c phô ho¹. 2 H¸t mÉu: BËt tiÕt tÊu GV h¸t mÉu vµ lµm ®éng t¸c phô ho¹. 3 LuyÖn thanh: TiÕp tôc tËp ph¸t ©m mÒm m¹i víi c¸c tiÕng cã luyÕn hai, ba nèt. Dïng c©u h¸t ®Çu ®Ó luyÖn, n©ng dÇn ®é cao, nèt ®Çu lµ La, §è, RÕ. §¸nh ®µn theo 3 gam La trëng, Rª trëng, §« trëng. 4 ¤n tËp bµi h¸t: §Öm ®µn cho hs «n luyÖn theo nhãm, tæ gv nghe nhËn xÐt söa sai. KiÓm tra c¸ nh©n tõ 4-5 em. 5 TËp ®éng t¸c bæ trî Chñ yÕu dïng ®éng t¸c tay lóc tay ph¶i, lóc tay tr¸i. GV híng dÉn tõng ®éng t¸c 1phót 2 phót 6 phót 5 phót Ho¹t ®éng cña trß. * HS nghe * HS nghe h¸t. * LuyÖn thanh. TrÌo lªn qu¸n dèc ngåi gèc - La ( La trëng....) - §« ( §« trëng...) - Rª ( Rª trëng...) * ¤n tËp: L1 : C¶ líp h¸t ®ång ca. L2 H¸t thay ®æi theo nhãm. L3 H¸t c¸ nh©n. * TËp ®éng t¸c bæ trî. - TËp ®a tay- tay ®a tõ tõ khíp víi nÐt nh¹c råi l¹i tõ tõ h¹ xuèng, m¾t nh×n theo tay. - TËp tõng c©u: C1"TrÌo...®a'' Tay ph¶i ®a lªn ®Õn ch÷ dèc th× tõ tõ h¹ xuèng. C2 "Ai....m×nh gÆp"Tay ph¶i gËp l¹i ngãn trá cña bµn tay ghÐ s¸t tai, ®Çu nghiªng s¸t ngãn tay. C3 " T«i ....c©y ®a"Tay tr¸i ®a lªn ®Ó kÕt thóc + TËp h¸t vµ lµm ®éng t¸c 2 lÇn Néi dung 2 Nh¹c lÝ NhÞp 4/4 vµ c¸ch ®¸nh nhÞp (10 phót) 2phót 1 Gi¶i thÝch: (Treo b¶ng phô cã bµi * Nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. T§N - Trong bµi T§N cã nh÷ng h×nh nèt nµo? 14 3 phót 4 phót 1 phót - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 Trêng ®é t¬ng quan ra sao? Trong bµi cã nèt ®en, tr¾ng, trßn. tr¾ng ng©n dµi b»ng 2 nèt ®en, - VÒ ®é cao ta cã nèt sßn( chØ vµo vÞ trÝ Nèt nèt trßn b»ng 4 nèt ®en. nèt S -). Nèt nµy ë díi khu«ng vµ cã 2 dßng kÎ phô. Lµ dßng kÎ phô nªn nã Quan s¸t nèt Sßn vµ tËp viÕt ra ng¾n nhng vÉn c¸ch ®Òu vµ song song víi giÊy nh¸p. khu«ng nh¹c. ( Cho hs viÕt ra giÊy nh¸p gv quan s¸t kiÓm tra) 2 VÒ nhÞp 4/4. - Quan s¸t trong bµi T§N trong mçi « * NhÞp 4/4 nhÞp trêng ®é tæng céng c¸c nèt nh¹c - Trong mçi « nhÞp trêng ®é tæng céng b»ng 4 nèt ®en. b»ng bao nhiªu nèt ®en? - V× vËy ®©y lµ nhÞp 4/4 ViÕt 2 sè 4 chång lªn nhau theo dßng kÎ thø 3 cña - Quan s¸t c¸ch viÕt sè chØ nhÞp khu«ng nh¹c. Ngêi ta cßn dïng ch÷ C 4/4 thay cho sè 4/4. Trong nhÞp 4/4 mçi « nhÞp cã 4 ph¸ch: ph¸ch ®Çu lµ ph¸ch m¹nh. Ph¸ch 2 lµ ph¸ch nhÑ, ph¸ch 3 lµ m¹nh võa, ph¸ch 4 ph nhÑ. 3 C¸ch ®¸nh nhÞp 4/4 theo s¬ ®å sau: * TËp ®¸nh nhÞp 4/4 theo s¬ ®å, miÖng ®Õm 1-2-3-4 4 TÝnh chÊt nhÞp 4/4: GV h¸t minh ho¹ * Nghe ®µn vµ h¸t minh ho¹ ®Ó mét sè bµi h¸t " Quèc Ca; §êng chóng ta c¶m nhËn tÝnh chÊt nhÞp C. ®i; L¸ xanh..." Cho hs nhËn xÐt tÝnh chÊt cña nÐt nh¹c. (Mang tÝnh chÊt trang nghiªm, hïng tr¸ng..) - GV minh ho¹ bµi " Chµo mõng §¶ng" Néi dung 3 TËp ®äc nh¹c: ¸nh tr¨ng ( Nh¹c níc Ph¸p) 20 phót. 1 phót 1 phót 10 phót 1- Giíi thiÖu: B©y giê chóng ta sÏ ®äc vµo bµi nhÞp C ®ã lµ bµi ¸nh tr¨ng nh¹c cña níc Ph¸p, ®Æt lêi míi Minh ch©u. ( Treo b¶ng phô cã bµi T§N) 2- §µn cho HS nghe giai ®iÖu. §äc mÉu víi tèc ®é h¬i nhanh, tay ®¸nh nhÞp C. 3- TËp ®äc nh¹c: * Cho hs ®äc tªn nèt nh¹c theo que chØ. * §µn trôc gam C. * Häc sinh nghe. * HS nghe vµ theo dâi b¶ng phô. * TËp ®äc nh¹c theo ®µn. - C¶ líp ®äc tªn nèt nh¹c 2 lÇn. - Nghe ®µn ®äc trôc gam, (®i lªn vµ ®i xuèng 2 lÇn,) - C¶ líp ®äc vµ gâ tiÕt tÊu. * Cho hs ®äc vµ gâ tiÕt tÊu. * Cho hs ®äc cao ®é.( GV dïng que chØ - §äc cao ®é theo que chØ nèt. §äc 1 lÇn nÕu cha tèt ®äc lÇn 2. nèt chØ tõng nèt nh¹c cho hs ®äc) * GhÐp cao ®é vµ trêng ®é:( GV ®µn cho - Nghe ®µn ®äc cao ®é lÉn trêng ®é 15 3 phót 3 phót 2 phót - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 hs nghe 1 lÇn sau ®ã cho hs ®äc) - C©u 1: gâ theo ph¸ch, nèt tr¾ng gâ 2 ph¸ch, nèt trßn gâ 4 ph¸ch. - C©u 2 lÆp l¹i do cã dÊu hiÖu dÊu nh¾c l¹i. - C©u 3 chó ý nèt Sßn. - C©u 4 ng©n ®ñ 4 ph¸ch. 4- H¸t lêi ca: * GhÐp lêi ca - Xíng ©m c©u nh¹c. + Xíng ©m tõng c©u nh¹c. - Xíng nguyªn ©m c©u nh¹c. + Xíng nguyªn ©m a - Thay nguyªn ©m b»ng lêi ca( TËp theo + Thay nguyªn ©m b»ng lêi ca. lèi mãc xÝch) 5- øng dông ®¸nh nhÞp C * §¸nh nhÞp C. - GV ®¸nh nhÞp mÉu 1 lÇn. - Cho hs c¶ líp ®øng dËy ®¸nh nhÞp cho HS theo dâi. C¶ líp ®øng t¹i chç tËp ®¸nh nhÞp h¸t lêi ca. miÖng h¸t lêi ca. 6- Cñng cè: Cho tõng nhãm ®äc ( Nhãm ®äc, nhãm * ¤n luyÖn cñng cè. Nhãm A ®äc nh¹c- nhãm B h¸t lêih¸t lêi, nhãm ®¸nh nhÞp) nhãm C ®¸nh nhÞp sau ®ã ®æi l¹i. 4 Cñng cè: NhËn xÐt tiÕt häc. Gäi 2 hs h¸t tèt h¸t bµi LÝ c©y ®a. Mét hs ®äc tèt ®äc bµi T§N. 5 DÆn dß: VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái SGK vµ xem tríc tiÕt häc sè 6. IV. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................... nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 6 Ngµy so¹n 19 th¸ng 9 n¨m 2011 16 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 Ngµy d¹y 01 th¸ng 10 n¨m 2011 Nh¹c lý: NhÞp lÊy ®µ. TËp ®äc nh¹c: Bµi 3 " §Êt níc t¬i ®Ñp sao". ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c cô ph¬ng t©y. I Môc tiªu: HiÓu vÒ nhÞp lÊy ®µ ®Ó øng dông vµo c¸ch ®¸nh nhÞp cho ®óng h×nh tiÕt tÊu vµ ®¶o ph¸ch c©n trong nhÞp 4/4. Bµi nh¹c cã sö dông dÊu nh¾c l¹i vµ khung tiÕp ®o¹n( träng t©m ) - NhËn biÕt h×nh d¸ng, cÊu t¹o, tÝnh n¨ng cña mét sè nh¹c cô ph¬ng t©y ®Ó khi nghe dµn nh¹c tÊu, cã thÓ ph©n biÖt ®îc c¸c ©m s¾c. II ChuÈn bÞ: - Cïng víi vÝ dô ë SGK cÇn t×m thªm nh÷ng bµi nh¹c cã nhÞp lÊy ®µ ®Æc biÖt lµ nhÞp 3/4( Ngµy ®Çu tiªn ®i häc, Nh¹c rõng) - B¶ng phô chÐp bµi T§N, vµ mét sè vÝ dô cã nhÞp lÊy ®µ. - B¶ng cÊu t¹o gam, que chØ nèt nh¹c. - Tranh vÏ c¸c lo¹i nh¹c cô Pian«, Vi«lon,Ghi ta, ¾c- coãc ®ª«ng. - §µn oãc-gan. III TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc. 2 KiÓm tra bµi cò. Hai hs ®äc bµi T§N sè 2.( §äc ®óng cao ®é, trêng ®é, ghÐp lêi ca) 3 Bµi míi. Néi dung 1 Nh¹c lÝ: NhÞp lÊy ®µ(5 phót) Bµi 2 tiÕt 6 T/gian 4phót 1phót Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1- GV gi¶i thÝch( Treo b¶ng phô cã bµi T§N) - Em cã nhËn xÐt g× vÒ nhÞp ®Çu cña bµi T§N khi sè chØ nhÞp lµ nhÞp 4/4? -Treo b¶ng phô cã 1 sè vÝ dô( Lªn §µng, Kh¨n quµng th¾m m·i vai em..) - C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ nhÞp ®Çu cña c¸c vÝ dô trªn? 2 KÕt luËn : Nh÷ng « nhÞp nµy gäi lµ nhÞp lÊy ®µ. ( Cho hs nh¾c l¹i) * Häc sinh quan s¸t vÝ dô vµ tr¶ lêi c©u hái. - NhÞp ®Çu chØ cã 1 ph¸ch, kh«ng ®ñ trêng ®é cña nhÞp 4/4. - NhÞp ®Çu cña c¸c vÝ dô trªn ®Òu thiÕu trêng ®é. * NhÞp ®Çu b¶n nh¹c mµ kh«ng ®ñ trêng ®é ®ã lµ nhÞp lÊy ®µ. Néi dung 2 T§N bµi sè 3" §Êt níc t¬i ®Ñp sao’' (25 phót) 17 1 phót. 2 phót. 5 phót. 5 phót. 2phót. 3 phót. 7 phót. - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 1 Giíi thiÖu: Trong bµi T§N h«m * Häc sinh nghe. nay chóng ta häc 1 ca khóc cña Malai- xia * HS nhËn xÐt bµi: 2 NhËn xÐt bµi T§N: - Cao ®é cã nh÷ng nèt: S L X D R M - Cao ®é c¸c nèt nh¹c cã trong bµi gåm F S L. nh÷ng nèt nµo? Em h·y xÕp tõ thÊp lªn cao.( GV kÎ khu«ng nh¹c vµ ghi) - VÒ trêng ®é cã nh÷ng h×nh nèt nµo? - Trêng ®é cã nh÷ng h×nh nèt: §en, tr¾ng, trßn, nèt ®en cã chÊm. Ngoµi ra cßn kÝ hiÖu nµo kh¸c? 3. §äc trôc gam: GV ®µn cho hs ®äc * §äc trôc gam theo ®µn: khi ®äc xuèng nèt S díi. - GV ®µn hµng ©m cho hs ®äc ®i lªn, ®i xuèng 2 lÇn. 4. §äc cao ®é: ( Cã thÓ gv dïng que chØ nèt chØ tõng nèt trªn b¶ng phô * §äc cao ®é theo que chØ nèt. cho hs ®äc. Nèt nµo hs ®äc sai th× ®µn l¹i cho hs nghe ®Ó ®äc cho ®óng) 5. §äc ©m tiÕt tÊu ( Chó ý ®äc h×nh * §äc ©m tiÕt tÊu. nèt ®en cã chÊm d«i vµ ®¶o ph¸ch) 6. §äc kÕt hîp gi÷a cao ®é vµ tiÕt tÊu cho tõng tiÕt, tõng c©u theo lèi mãc xÝch. ( Mçi c©u tõ 2-3 lÇn) 7. ¤n tËp cñng cè: Cho hs ®äc theo nhãm, tæ, c¸ nh©n. GV nghe, nhËn xÐt vµ söa sai. HS nµo ®äc tèt cã thÓ cho ®iÓm. * §äc kÕt hîp gi÷a cao ®é vµ tiÕt tÊu. * ¤n tËp cñng cè: L1 §äc ®i lªn cã khung tiÕp ®o¹n - giäng n÷. L2 §äc l¹i khung tiÕp ®o¹n 2 - giäng nam. L3+ L4 chia 4 nhãm cho hs ®äc nèi nhau theo tõng c©u. Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc.( 10 phót) S¬ lù¬c vÒ mét vµi lo¹i nh¹c cô ph¬ng t©y. 1 phót. 1. Giíi thiÖu: NhiÒu nh¹c cô ph¬ng t©y du nhËp vµo níc ta ®· tõ rÊt l©u. Phæ biÕn h¬n cã lÏ lµ c¸c lo¹i ®µn Pian«, Vi«l«ng, Ghi ta, ¾c- coãc®ª- «ng... Chóng ta cïng nhËn biÕt s¬ lîc vÒ c¸c lo¹i nh¹c cô nµy. 2 phót. 2. §µn Pian«: Cßn gäi lµ ®µn D¬ng cÇm. §µn gåm hÖ th«ng d©y vµ bµn phÝm g¾n liÒn víi bé bóa. Khi bÊm phÝm bóa gâ vµo d©y. ¢m thanh Pian« trang träng, thêng ®éc tÊu hoÆc ®Öm cho c¸c lo¹i nh¹c cô kh¸c, ®Öm cho h¸t. ( Cho hs xem tranh vÏ vµ bËt phÝm Pian« trªn ®µn Oãc gan cho hs nghe ©m s¾c) 2 phót. 3. §µn Vi«l«ng: Cßn cã tªn lµ ®µn VÜ cÇm. Ra ®êi tõ níc ý. Gåm hép ®µn, cÇn ®µn( Kh«ng cã phÝm) §µn cã 4 d©y vµ kÐo b»ng vÜ ( Xem tranh minh ho¹. ¢m thanh cña Vi«l«ng cao trong trÎo, quý ph¸i ®îc t«n lµ bµ chóa cña ©m thanh. H×nh d¸ng gièng Vi«l«ng nhng to h¬n, ®Æt chèng xuèng ®Êt mµ kÐo lµ ®µn Xen-l«. ¢m s¾c trÇm hïng.( Xem tranh vµ nghe ©m s¾c trªn ®µn Oãc) 18 *Häc sinh nghe ®µn vµ quan s¸t tranh ¶nh. - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 2 phót. 4. §µn Ghi ta: Cßn gäi lµ T©y ban cÇm v× gèc ë níc T©y Ban Nha. §µn gåm thïng ®µn, cÇn ®µn cã phÝm m¾c 6 d©y( hoÆc lµ kim lo¹i hoÆc lµ ni l«ng) nªn cßn gäi lµ Lôc huyÒn cÇm ( ®µn 6 d©y). Mét tay bÊm phÝm 1 tay g¶y. §µn cã thÓ ®éc t©u, ®Öm cho h¸t. Ghi ta cã lo¹i gç (©m thanh nhá) Ghi ta ®iÖn( ©m thanh ®îc dßng ®iÖn kÝch lªn to) ¢m thanh cña ghi ta Êm ¸p , t©m t×nh dïng phæ th«ng. ( Cho hs quan s¸t c©y ®µn ghi ta thËt vµ tÊu 1 ®o¹n nh¹c cho hs nghe). 2 phót 5. §µn ¡c-coãc-®ª-«ng: §µn cßn cã tªn lµ phong cÇm( §µn giã) v× lÊy h¬i trong hép giã lïa vµo c¸c lç cã c¸c cùa gµ b»ng kim lo¹i to nhá kh¸c nhau ®Ó ph¸t ra ©m cao thÊp. §µn gåm bµn phÝm ( Bªn ph¶i lµ giai ®iÖu ). Vµ bªn phÝm ®Öm gam ( bªn tr¸i basse) dïng quai ®eo vµo vai mµ kÐo. ¢m thanh cña ®µn trong trÎo, vui t¬i, ®Öm cho h¸t tËp thÓ, h¸t ®¬n ca rÊt tiÖn cho h¸t quÇn chóng v× ©m lîng ngoµi trêi võa ph¶i, mang ®eo gän gµng. ( Cho hs xem tranh vµ nghe ©m s¾c cña ®µn) 4. Cñng cè: ( 4 phót) NhËn xÐt tiÕt häc cña hs. Cho c¶ líp ®äc l¹i bµi T§N. 5. DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi T§N , TËp ghÐp lêi ca. IV. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 7 Ngµy so¹n 28 th¸ng 9 n¨m 2011 Ngµy d¹y 8 th¸ng 10 n¨m 2011 Bµi 2. TiÕt 7. ¤ n tËp vµ kiÓm tra. I. Môc tiªu: 19 - Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7 - Võa «n tËp võa ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ KT 2 bµi h¸t ®· häc " M¸i trêng mÕn yªu" vµ bµi "LÝ c©y ®a" Hai bµi T§N sè 1,2 vµ 3. - Giµnh 10 phót KT giÊy kiÕn thøc vÒ nh¹c lÝ. II. ChuÈn bÞ: - §µn Oãc gan ghi ©m vµo bé nhí 2 bµi h¸t. - B¶ng phô chÐp c¸c bµi T§N vµ ®Ò KT lÝ thuyÕt. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1: ¤n vµ kiÓm tra bµi h¸t.(15 phót) T/ gian 1 phót. 2 phót. 6phót. 6 phót. Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 1. Giíi thiÖu: §¸nh ®µn trÝch ®o¹n 1 c©u trong 2 bµi h¸t vµ hái ®ã lµ bµi h¸t nµo? H«m nay chóng ta sÏ võa «n vµ võa kiÓm tra lÊy ®iÓm. 2. LuyÖn thanh: - TËp ph¸t ©m nhÑ nhµng. Më khÈu h×nh ©m A.U Më réng ®é cao lªn nèt R' 3. ¤n TËp vµ kiÓm tra bµi " M¸i trêng mÕn yªu". - §¸nh ®µn cho hs nghe giai ®iÖu 1 lÇn. - §µn cho hs «n luyÖn. * HS nghe vµ tr¶ lêi: §ã lµ bµi h¸t :" M¸i trêng mÕn yªu" vµ bµi "LÝ c©y ®a". GV nghe nhËn xÐt cho ®iÓm. 4. ¤n TËp vµ kiÓm tra bµi "LÝ c©y ®a". Theo tr×nh tù bµi trªn. * LuyÖn thanh theo ®µn. * ¤n TËp vµ kiÓm tra bµi " M¸i trêng mÕn yªu". - L1: Nghe gv ®µn. - L2: C¶ líp h¸t ®ång ca. - L3: H¸t ®æi giäng nam, n÷ h¸t nèi: N÷- " ¬i hµng....tha" Nam- " " Khi b×nh....dÞu ªm" vµo c¶ ®o¹n cuèi. - C¸ nh©n thùc hiÖn KT. * ¤n TËp vµ kiÓm tra bµi "LÝ c©y ®a".- L1: Nghe gv ®µn. - L2: C¶ líp h¸t ®ång ca. - L3 : H¸t nèi tiÕp gi÷a 2 c©u h¸t. C¸ nh©n thùc hiÖn KT. Néi dung 2:¤ n vµ kiÓm tra bµi T§N sè 1,2 vµ 3.( 15 phót) 1 phót. 1. Giíi thiÖu: Tõ ®Çu n¨m chóng ta ®· * häc sinh nghe. häc 3 bµi T§N b©y giê chóng ta sÏ cïng nhau «n l¹i vµ kiÓm tra lÊy ®iÓm. (Treo b¶ng phô cã 3 bµi T§N) 2. LuyÖn ®äc chung: §¸nh ®µn cho 20
- Xem thêm -