Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 15

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

-1- Baøi: - tieát: 01 Tuaàn daïy: 01 Ngày dạy:……… Hoïc haùt baøi: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU. Baøi ñoïc theâm: NHAÏC SÓ BUØI ÑÌNH THAÛO VAØ BAØI HAÙT ÑI HOÏC. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS bieát taùc giaû cuûa baøi Maùi tröôøng meán yeâu laø nhaïc só Leâ Quang Thaéng. + HĐ 2: Bieát noäi dung baøi haùt ca ngôïi maùi tröôøng vaø caùc thaày coâ yeâu quí. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : HS taäp luyeän kó naêng haùt taäp theå vaø haùt ñôn ca, loái haùt hoaø gioïng vaø haùt lónh xöôùng - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Thoâng qua baøi haùt giaùo ducï cho hocï sinh theâm yeâu quí maùi tröôøng, ôû ñoù coù nhöõng thaày coâ ngaøy ñeâm chaêm soùc, vun troàng nhöõng maàm xanh ñaát nöôùc. - Tính caùch:Yêu mái trường,Thầy cô . 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 7. - Baûng phuï baøi haùt. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. - Tìm nghe moät soá taùc phaåm aâm nhaïc veà maùi tröôøng, thaày coâ, baïn beø vaø nhaïc só Leâ Quoác Thaéng. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: + Lôùp 7A1: ......................................................................................................... + Lôùp 7A2: ......................................................................................................... + Lôùp 7A3: ........................................................................................................ + Lôùp 7A4: ........................................................................................................ + Lôùp 7A5: ......................................................................................................... -2- + Lôùp 7A6: ......................................................................................................... - OÅn ñònh choã ngoài 4.2. Kieåm tra mieäng: - Kieåm tra saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. - Kieåm tra kieán thöùc ñoïc nhaïc cô baûn. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi (5 phút) “Hoïc haùt baøi: Maùi tröôøng meán yeâu” NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ Tìm hieåu baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi: Leâ Quoác Thaéng - GV giôùi tieäu ñoâi neùt veàø taùc giaû Leâ Quoác Thaéng: - Ñoâi neùt veø taùc giaû Leâ Quoác - HS laéng nghe. Thaéng: OÂâng hieän soáng ôø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, laø taùc giaû cuaû raát nhieàu baøi haùt hay trong ñoù coù baøi - GV treo baûng phuï baøi haùt yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt Phoá Xa noåi tieáng. veà: * Nhaän xeùt: + Nhòp? 4/4 (C) - Nhòp: 4/4 (C) + Gioïng? Mi thöù - Gioïng Mi thöù. + Caùc daáu hieäu coù trong baøi: Daáu luyeán (2 aâm), daáu hoaù baát thöôøng (reâ thaêng). + Baøi haùt chia laøm 2 ñoaïn: Ñoaïn a: “Töø ñaàu…..dòu eâm”. Ñoaïn b: Coøn laïi. 2/ Hoïc haùt: * Hoaït ñoäng 2: Daïy hát (20p) - Goïi 1 -2 hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt. - Cho hoïc sinh nghe baøi haùt qua maùy ñiaõ 2 laàn. - Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh *Lôøi baøi haùt: Ôi haøng caây xanh thaém döôùi maùi haùt theo. - Thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát tröôøng meân yeâu, coù loaøi chim ñang baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu hoùt vang hoaø töïa nhö noùi, vì haïnh phuùc tuoåi thô vaø cho ñôøi theâm söùc luyeán, daáu hoaù baát thöôøng). soáng, thaày dìu daét chuùng em vôùi taám - Höôùng daãn vöøa haùt vöaø goõ phaùch. loøng thieát tha. - Chia lôùp thaønh 2 daõy thöïc hieän. Khi bình minh heù saùng phoá phöôøng - GV laéng nghe, chuù yù söûa sai cho HS. coøn nguû yeân, khi gioït söông long - Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp ñaùnh nhòp 4/4. lanh vaãn coøn ñoïng treân laù, thaày böùôc - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn. ñeán tröôøng em mang moät tình yeâu - GV laèng nghe, chuù yù söûa sai cho HS. öôùc mô, cho töøng aùnh maét treû thô cho - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hoïp cho ñieåm. töøng khuù nhaïc dòu eâm. - GV goïi HS nhaän xeùt. Nhö thôøi gian eâm ñeâm theo thaùng - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhòp. naêm, nhö doøng soâng gôïn ñeàu theo -3- côn gioù, mang tình yeâu cuaû thaày ñeán vôùi chuùng em, ñeà döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi. * Hoaït ñoäng 3: Baøi ñoïc theâm: Nhaïc Só Buøi Ñình Thaûo 3/ Baøi ñoïc theâm: Nhaïc Só Buøi Ñình vaø baøi haùt Ñi hoïc. (10p) Thaûo vaø baøi haùt Ñi hoïc. - GV giôùi thieäu cho hoïc sinh ñoâi neùt veà nhaïc só Buøi Ñình Thaûo, giôùi thieäu baøi haùt Ñi hoïc (SGK trang 72) - Goïi 1 hs ñoïc lôøi baøi haùt - Cho caû lôùp nghe baøi qua maùy haùt. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu”. - Caâu 2 : Haõy keå teân moät soá baøi haùt cuûa taùc giaû Leâ Quoác Thaéng. 4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Haùt `vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Maùi tröôùng meán yeâu”. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Taäp ñoïc nhaïc soá 1. + Ñoïc tröôùc baøi ñoïc theâm. 5/PHỤ LỤC: . ................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi:1 - tieát: 02 Tuaàn daïy: 02 Ngày dạy:26/08/2013 OÂn taäp baøi haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1 Baøi ñoïc theâm: CAÂY ÑAØN BAÀU. -4- 1. MUÏC TIEÂU: 1.1Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS bieát baøi TÑN soá 1 – Ca ngôïi Toå quoác laø saùng taùc cuûa nhaïc só Hoaøng Vaân, ñöôïc vieát ôû nhòp 2/4. + HĐ 2: Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca... - HS hiểu: + HĐ 1,2: Ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp theo tieát taáu cuûa baøi - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca cuûa baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - HS bieát trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: Trình baøy baøi haùt keát hôïp ñoäng taùc minh hoïa. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen : - Coù yù thöùc, coá gaéng hoïc haønh vöôn tôùi nhöõng öôùc mô töôi ñeïp. - Tính caùch:- Qua baøi haùt giaùo duïc cho hoïc sinh bieát yeâu quí maùi tröôøng, thaày coâ giaùo ñeå coù ñoäng cô hoïc taäp toát hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS ñoïc ñöôïc teân noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Ñaøn Organ, baûng phuï baøi TÑN soá 7. - GV taäp ñoïc nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi TÑN soá 7. 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu. - Vieát baøi TÑN soá 1, nhaän xeùt, taäp nhaän teân noát baøi TÑN. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. - OÅn ñònh toå chöùc. + Lôùp 7A1: ......................................................................................................... + Lôùp 7A2: ......................................................................................................... + Lôùp 7A3: ........................................................................................................ + Lôùp 7A4: ........................................................................................................ + Lôùp 7A5: ......................................................................................................... + Lôùp 7A6: ......................................................................................................... - Cho HS haùt moät baøi haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Loàng gheùp vaøo noäi dung oân taäp -5- 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15p) OÂn taäp baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi: Leâ Quoác Thaéng - GV thuyeát trình giôùi thieäu baøi. ÔÛ tieát tröôùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc moät baøi haùt noùi veá maùi tröôøng. Hoâm nay, chuùng ta seõ oân laïi vaø taäp moät vaøi ñoäng taùc minh hoïa cho baøi. Hoïc baøi TÑN soá 1- Ca ngôïi Toå quoác. - Gv ghi baûng, hs ghi baøi - Gv hoûi ? Em haõy neâu noäi dung cuûa baøi haùt Ñi caét luùa? Tính chaát cuûa baøi? + Hs traû lôøi: - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh. Caû lôùp haùt laïi baøi haùt: Ñi caét luùa. - GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Gv höôùng daãn hs minh hoaï moät vaøi ñoäng taùc - Gv kieåm tra, Hs thöïc hieän kieåm tra nhoùm , caù nhaân - Gv nhaän xeùt cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1(15p) “Ca ngôïi toå quoác” Nhaïc vaø lôøi: Hoøang Vaân - Gv ghi baûng, hs ghi baøi - Gv treo baûng phuï vaø giôùi thieäu baøi TÑN. - Gv höôùng daãn HS tìm hieåu baøi TÑN: + Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy? YÙ nghóa? + Baøi haùt vieát ôû gioïng gì? - Gv hoûi: Cao ñoä söû duïng trong baøi goàm nhöõng noát naøo? + Hs traû lôøi: - Gv hoûi:Tröôøng ñoä söû duïng trong baøi TÑN goàm nhöõng hình noát naøo? + Hs traû lôøi: - Gv hoûi: Baøi TÑN coù theå chia thaønh maáy caâu? + Hs traû lôøi - GV höôùng daãn HS ñoïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. - HS chia nhoùm luyeän taäp. - HS trình baøy ñoïc teân noát nhaïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. * Daïy ñoïc: - GV cho HS ñoïc gam Ñoâ tröôûng ( C ) 2-3 laàn. NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ OÂn taäp baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi: Leâ Quoác Thaéng 2/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 Trích baøi: “Ca ngôïi toå quoác” Nhaïc vaø lôøi: Hoøang Vaân * Nhaän xeùt: + Nhòp: 2/4 + Gioïng Ñoâ tröôûng + Cao ñoä: Ñoââ - reâ - mi - fa - son ñoá. + Tröôøng ñoä: Ñôn, ñen, traéng. + Chia thaønh 2 caâu. -6- - GV ñaøn giai ñieäu caâu 1 (2 laàn), Hs laéng nghe vaø caûm - Ñoïc nhaïc. nhaän. - Gv ñaøn giai ñieäu caâu 1, Hs ñoïc nhaïc hoaø theo ( 3 laàn) + Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu - GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù) - Taäp töông töï nhö vaäy vôùi nhöõng caâu coøn laïi theo loái moùc xích. TÑN caû baøi. - Gv chæ ñònh hs khaù ñoïc cho caùc baïn nghe. - GV cho HS gheùp lôøi ca. - Gv chia lôùp thaønh 2 daõy: 1 daõy ñoïc nhaïc, daõy kia gheùp lôøi ca, ngöôïc laïi - Gv chuù yù söûa sai cuï theå cho HS. - Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän laïi baøi TÑN. - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Gv höôùng daãn hs caùch haùt ñoái ñaùp: Nöûa lôùp haùt caâu 1, nöûa lôùp haùt caâu 2. Ngöôïc laïi. * Hoaït ñoäng 3: Baøi ñoïc theâm “Caây ñaøn baàu”(5p) - Goïi 2 hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi ñoïc theâm sgk trang 9. - Giaùo vieân ñoïc laïi va giaûi thích cho hoïc sinh hieåu bieát veà 3/ Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu. Caây ñaøn baàu - HS laéng nghe. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 1. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu keát hôïp goõ phaùch baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu. + Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc vaø tìm hieåu phaàn ANTT: Nhaïc só nhaïc só Hoøang Vieät vaø baøi haùt Nhaïc röøng. 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. -7- Baøi: 1 – tieát: 03 Tuaàn daïy: 03 Ngày dạy:03/09/2013 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: OÂn taäp baøi haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ HOAØNG VIEÄT VAØ BAØI HAÙT NHAÏC RÖØNG. -8- - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt thuoäc baøi Maùi tröôøng meán yeâu vaø theå hieän ñuùng toác ñoä, saéc thaùi, tình caûm, khaùc nhau ôû hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt, + HĐ 2: - HS taäp ñoïc nhaïc, gheùp lôøi ca, keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi. - HS hiểu: + HĐ 1,2:- Thoâng qua baøi haùt Nhaïc röøng, HS bieát vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø moät vaøi saùng taùc cuûa oâng. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi Maùi tröôøng meán yeâu. - HS thöïc hieän ñöôc :- Ñoïc nhaïc, goõ phaùch keát hôïp gheùp lôøi chính xaùc TÑN soá 1. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen: - Qua noäi dung baøi hoïc HS töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só Hoøang Vieät, qua ñoù theâm yeâu quyù neàn aâm nhaïc Vieät Nam. - Tính caùch: -Coù yù thöùc hoïc taäp toát hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS bieát vaøi neùt veà nhaïc só Hoøang Vieät. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Ñaøn Organ - Söu taàm tranh aûnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Hoøang Vieät. 3.2. Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu. - Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 7A1: ......................................................................................................... + Lôùp 7A2: ......................................................................................................... + Lôùp 7A3: ........................................................................................................ + Lôùp 7A4: ........................................................................................................ + Lôùp 7A5: ......................................................................................................... + Lôùp76A6: ......................................................................................................... - OÅn ñònh toå chöùc. - Cho HS haùt moät baøi haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu? - Caâu 1: Ñoïc nhaïc keát hôïp gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1? 4.3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC -9- * Giôùi thieäu baøi: ÔÛ caùc tieát tröôùc chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc haùt baøi Maùi tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá 1. Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi, taäp goõ nhòp, phaùch cho baøi haùt vaø cuøng tìm hieåu veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø moät taùc phaåm raát quen thuoäc cuûa oâng – Nhaïc röøng qua phaàn ANTT. - HS laéng nghe * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P) OÂn taäp baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi: Leâ Quoác Thaéng - Gv ghi baûng; Hs ghi baøi. - Gv goïi Hs nhaéc laïi noäi dung vaø saéc thaùi cuûa baøi haùt. - GV cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa 2 laàn. - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh + Caû lôùp haùt laïi baøi haùt: Maùi tröôøng meán yeâu. + GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai cuï theå baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm). - GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - GV söûa sai cho hoïc sinh caùc choã luyeán vaø caùc noát moùc ñôn lieân tieáp. - Goïi caù nhaân 2 – 3 hoïc sinh haùt. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Höôùng daãn 1 soá ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 1(15P) “Ca ngôïi Toå quoác” (trích) Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân - Gv ghi baûng, Hs ghi baøi - Gv hoûi: Em haõy neâu cao ñoä vaø tröôøng ñoä söû duïng trong baøi TÑN? + HS traû lôøi - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 – 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn(ñoïc) cho hs nghe laïi baøi TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc chính xaùc cao ñoä caùc noát) - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc(10P) 1/OÂn taäp baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi: Leâ Quoác Thaéng 2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 “Ca ngôïi Toå quoác” (trích) Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt Nhaïc röøng - 10 - “ Nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt Nhaïc röøng” * Giôùi thieäu veà taùc giaû: - GV treo aûnh Hoøang Vieät(neáu coù). - Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK - Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp saùng taùc cuûa oâng, - Giôùi thieäu moät soá baøi haùt noåi tieáng: Tình ca, Laù xanh…. - GV giaûi thích vaø haùt maãu trích ñoaïn caùc baøi haùt cuûa Hoøang Vieät, keát hôïp cho hs nghe moät soá baøi haùt hay cuûa oâng qua maùy ñóa. - Baøi haùt Nhaïc röøng: Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi baøi haùt, GV keát hoïp cho hs nghe baøi qua maùy ñóa. 1/ Nhaïc só Hoaøng Vieät: - Hoøang Vieät (1928-1967) teân thaät laø Leâ Chí Tröïc, Oâng sinh naêm 1928 taïi An Höïu, Caùi Beø, Tieàn Giang. - Caùc taùc phaåm noäi tieáng: Leân ngaøn, Laù xanh, Muøa luùa chín, Tình ca… - Oâng ñuôïc nhaø nöôùc truy taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc ngheä thuaät. 2/ Taùc phaåm: Nhaïc röøng - Baøi haùt Nhaïc röøng ra ñôøi naêm 1953 ôû Nam Boä trong thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haõy trình baøy caûm nghó veà baøi haùt Nhaïc röøng. - Caâu 2: Neâu moät soá taùc phaåm tieâu bieåu cuûa Nhaïc só Hoaøng Vieät? Ñaùp aùn: Caùc taùc phaåm noåi tieáng: Leân ngaøn, Laù xanh, Muøa luùa chín, Tình ca… 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu. + Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. + Ghi nhôù moät nhöõng neùt cô baûn veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt Nhaïc röøng. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc lôøi, tìm hieåu noäi dung vaø caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi Lí caây ña. 5/PHỤ LỤC: . ................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 2-tieát: 04 Tuaàn daïy: 04 Ngày dạy:09/09/2013 Hoïc haùt baøi: LÍ CAÂY ÑA. Baøi ñoïc theâm: HOÄI LIM. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1,2: - HS bieát baøi Lí caây ña laø moät baøi Daân ca quan hoï Baéc Ninh. - HS hiểu: - 11 - + HĐ 1,2:- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt vaø theå hieän ñöôïc nhöõng tieáng coù daáu luyeán. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi daân ca quan hoï Baéc Ninh. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Tính caùch:Töø ñoù coù thaùi ñoä ñuùng ñaén tích cöïc hôn trong hoïc taäp. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Lí caây ña. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 7. - Baûng phuï baøi haùt. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. - Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm daân ca caùc vuøng mieàn cuûa Vieät Nam. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 7A1: ......................................................................................................... + Lôùp 7A2: ......................................................................................................... + Lôùp 7A3: ........................................................................................................ + Lôùp 7A4: ........................................................................................................ + Lôùp 7A5: ......................................................................................................... + Lôùp7A6: ......................................................................................................... - OÅn ñònh choã ngoài - Cho lôùp haùt baøi haùt taäp theå. 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo nhòp 2 baøi Maùi tröôøng meán yeâu - Caâu 1: Ñoïc nhaïc, goõ phaùch keát hôïp gheùp lôøi TÑN soá 1. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(25p) 1/ Tìm hieåu baøi: “ Lí caây ña” “Hoïc haùt baøi Lí caây ña” Daân ca Quan hoï Baéc Ninh - GV ghi ñaàu baøi. * Baøi haùt “Lí caây ña” laø moät trong - GV giôùi thieäu baøi ñoâi neùt veà baøi haùt. - Giôùi thieäu baûn ñoà haønh chaùnh Vieät Nam, vò trí tænh Baéc nhöõng baøi haùt mang laøn ñieäu daân ca - 12 - Ninh treân baûn ñoà(neáu coù). - Giôùi thieäu moät vaøi baøi veà laøn ñieäu daân ca quan hoï. - HS chuù yù laéng nghe. - GV höôùng daãn HS tìm hieåu caùc daáu hieäu coù trong baøi: + Nhòp cuûa baøi haùt? Nhòp 2/4. + Gioïng cuûa baøi haùt? Ñoâ tröôûng keát baäc 5 (son). + Luyeán 2 aâm, 3 aâm. + Moùc giaät. - Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt. - Cho hoïc sinh nghe baøi haùt qua maùy ñóa. Daïy haùt. - Baùi haùt chia laøm 2 caâu + Caâu 1: “Töø ñaàu ……………caây ña”. + Caâu 2: “Ai ñem……………heát”. - Daïy haùt: Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán). - Moãi caâu GV chuù yù laéng nghe ñeå söûa sai cho HS. - Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch. - Chia lôùp thaønh 2 daõy, 1 daõy haùt lôøi, 1 daõy voã tay theo phaùch. Ngöôïc laïi. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm) - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän baøi haùt. - GV goïi HS nhaän xeùt. - Gv toùm yù. - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch. * Hoaït ñoäng 2: Baøi ñoïc theâm: Hoäi Lim(10p) - Goïi 2-3 hoïc sinh ñoïc noäi dung SGK - Giaûi thích thuaät ngöõ: Lieàn anh, lieàn chò, gioïng leà loái, gioïng vaët, gioïng giaõ baïn… - Giaùo duïc loøng yeâu daân ca, töï haøo daân toäc. - HS laéng nghe. quan hoï Baéc Ninh. * Moät vaøi baøi haùt coù laøn ñieäu daân ca quan hoï nhö: Caây truùc xinh, Beøo daït maây troâi, Hoa thôm böôùm löôïn… 2/Hoïc haùt: * Lôøi baøi haùt: Treøo leân quaùn doác ngoài goác ôi a caây ña raèng toâi lí ôi a caây ña raèng toâi lôù ôi a caây ña. Ai ñem a tình tính tang tình raèng cho ñoâi mình gaëp xem hoäi caùi ñeâm hoâm raèm raèng toâi lí ôi a caây ña raèng toâi loùi ôi a caây ña. 2/ Baøi ñoïc theâm: Hoäi Lim 4.4/Tổng kết - Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí caây ña”. - Caâu 2 : Haõy keå teân moät soá baøi haùt mang laøn ñieäu daân ca quan hoï. - 13 - Ñaùp aùn : Moät vaøi baøi haùt coù laøn ñieäu daân ca quan hoï nhö: Caây truùc xinh, Beøo daït maây troâi, Hoa thôm böôùm löôïn… 4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí caây ña”. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Tìm hieåu tröôùc phaàn nhaïc lí : nhòp 4/4. + Taäp ñoïc nhaïc soá 2. 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 2-tieát:05 Tuaàn daïy: 05 Ngày dạy:15/09/2013 OÂn taäp baøi haùt: LÍ CAÂY ÑA. Nhaïc lí: NHÒP 4/4 Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh haùt thuoäc baøi Lí caây ña vaø taäp theå hieän tính chaát meàm maïi, nheï nhaøng cuûa baøi haùt. + HĐ 2: - HS bieát khaùi nieäm veà nhòp 4/4 vaø caùch ñaùnh nhòp 4/4. - HS hiểu: - 14 - + HĐ 1,2: - Hoïc sinh bieát baøi TÑN soá 2 – AÙnh traêng vieát ôû nhòp 4/4. Ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2, keát hôïp ñaùnh nhòp. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi daân ca quan hoï Bacé Ninh. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Goõ ñöôïc phaùch vaø nhòp 4/4. 1.3. Thaùi ñoä: - Tính caùch: Thoâng qua baøi haùt caùc em hieåu theâm, vaø yeâu quí voán daân ca Vieät Nam. - Thoùi quen: Töø ñoù coù yù thöùc hoïc taäp boä moân. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt “Lí caây ña”. - HS ñoïc ñöïôc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa, CD aâm nhaïc lôùp 7. - Baûng phuï baøi haùt. Baûng phuï TÑN soá 2. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Thuoäc lôøi baøi haùt. - Ñoïc teân noát nhaïc, taäp goõ phaùch nhòp 4/4 TÑN soá 2. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 7A1:………………………………………………………………………………………………………………….. +Lôùp 7A2:…………………………………………………………………………………………………………………..; +Lôùp 7A3:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 7A4:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 7A5:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 7A6:……………………………………………………………………………………………………………………. - OÅn ñònh choã ngoài. 4.2. Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí caây ña. * Caâu 2: Tìm 1 soá baøi haùt trong chöông trình ñöïôc vieát ôû nhòp 2/4. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(10p) 1/ OÂn taäp baøi haùt: OÂn taäp baøi haùt “Lí caây ña” “Lí caây ña” Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. Daân ca quan hoï Baéc Ninh - GV baét gioïng cho caû lôùp haùt laïi baøi (keát hôïp voã tay theo phaùch cuûa nhòp 2/4) - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã luyeán 2 - 3 noát, - 15 - löu yù haùt ñuùng cao ñoä. - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän cho cho ñieåm. - GV goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù söûa sai. - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Nhac lí Nhòp 4/4 (C)(5p) -GV trình baøy thí duï: Haùt vaø goõ phaùch baøi Aùnh traêng theo thöù töï 1, 2, 3, 4 (maïnh, nheï, maïnh vöøa, nheï) ñeå hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc nhòp 4/4. - HS chuù yù laéng nghe ñeå hieåu ñeå coù caûm nhaän sô löôïc veà nhòp 4/4. - GV trình baøy thí duï nhòp 4/4 SGK/16 ñeå hoïc sinh hieåu roõ theá naøo laø nhòp 4/4. - HS chuù yù laéng nghe ñeå hieåu veà nhòp 4/4. - Caùch ñaùnh nhòp 4/4: GV veõ sô ñoà ñaùnh nhòp 4/4 roài höôùng daãn hs ñaùnh nhòp 4/4 keát hôïp haùt baøi Quoác ca. - HS chuù yù theo doõi ñeå hieåu vaø thöïc hieän. 2/ Nhac lí: Nhòp 4/4 (C) - Ñònh nghóa : Nhòp 4/4 coøn coù kí hieäu laø nhòp C, moãi nhòp coù 4 phaùch, moãi phaùch baèng moät noát ñen. Phaùch thöù nhaát laø phaùch maïnh, phaùch thöù hai laø phaùch nheï, phaùch thöù ba laø phaùch maïnh vöøa, phaùch thöù tö laø phaùch nheï. -Caùch ñaùnh nhòp 4/4: 4 2 - GV trình baøy cho HS hieåu veà öùng duïng cuûa nhòp 4/4. - HS chuù yù laéng nghe ñeå hieåu vaø vaän duïng. * Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 29(15p) Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 2. HS ghi baøi. - GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi: + Nhòp cuûa baøi haùt? + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Veà cao ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng noát gì? + Veà tröôøng ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng hình noát gì? - HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV keát hôïp ghi baøi. - Daïy ñoïc: + Cho hs ñoïc gam ñoâ truôûng 2 laàn (Ñi leân, ñi xuoáng) + GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe (2 laàn) + Moãi caâu nhaïc GV ñaøn cho hs nghe 3-4 laàn roài baét gioïng cho hs ñoïc theo (Cho gheùp 2 caâu nhieàu laàn). + Höôùng daãn hs vöøa ñoïc vöøa ñaùnh nhòp 4/4, keát hôïp gheùp lôøi ca. + GV chuù yù laéng nghe vaø söûa sai cho HS. + Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (GV söûa sai cho töøng 3 1 - ÖÙng duïng nhòp 4/4: Thöôøng ñöôïc duøng trong caùc haønh khuùc, caùc baøi haùt trang nghieâm hoaëc baøi haùt tröõ tình. 3/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2: “Aùnh traêng” Nhaïc Phaùp - Nhaän xeùt: + Nhòp? 4/4 (c) + Gioïng? Ñoâ tröôûng + Cao ñoä: Son, la, si, ñoâ, reâ, mi + Tröôøng ñoä: Troøn, ñen, traéng… + Daáu nhaéc laïi… - 16 - nhoùm). + Goïi caù nhaân 3-4 hs xung phong thöïc hieän vaø cho ñieåm. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí caây ña. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. - Caâu 3: Haõy neâu ñònh nghóa veà nhòp 4/4? Ñaùp aùn: Nhòp 4/4 coøn coù kí hieäu laø nhòp C, moãi nhòp coù 4 phaùch, moãi phaùch baèng moät noát ñen. Phaùch thöù nhaát laø phaùch maïnh, phaùch thöù hai laø phaùch nheï, phaùch thöù ba laø phaùch maïnh vöøa, phaùch thöù tö laø phaùch nheï. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí caây ña. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. + Ghi nhôù nhòp 4/4. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Nhaän bieát vaø ñoïc teân noát nhaïc TÑN soá 3. + Tìm hieåy phaàn nhaïc lí: Nhòp laáy ñaø. + Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc AÂNTT: Sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï phöông Taây. 5/PHỤ LỤC: . ................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 02 - tiết: 06 Tuaàn daïy: 06 Ngày dạy :23/09/2013 Nhaïc lí: NHỊP LẤY ĐÀ. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SỐ 3. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÄT VAØI NHAÏC CUÏ PHÖÔNG TAÂY. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh bieát veà nhòp laáy ñaø. + HĐ 2: - Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc hình daùng cuûa 1 vaøi nhaïc cuï phöông Taây. - HS hiểu: - 17 - + HĐ 1,2: - Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc ñaûo phaùch lieân tuïc. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:-- Bieát giöõ gìn vaø phaùt huy neùt ñoäc ñaùo cuûa nhaïc cuï daân toäc. - Tính caùch: Töø ñoù coù yù thöùc hoïc taäp boä moân. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS hieåu vaø öùng duïng nhòp laáy ñaø vaøo baøi TÑN, ñoïc ñöôïc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN soá 3 - HS bieát sô löôïc veà moät soá loaïi nhaïc cuï Taây phöông. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc 7. - Baûng phuï TÑN soá 3. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa, duïng cuï hoïc taäp - Ñoïc teân noát nhaïc TÑN soá 3 - Söu taàm moät vaøi nhaïc cuï phöông taây. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 7A1:………………………………………………………………………………………………………………….. +Lôùp 7A2:…………………………………………………………………………………………………………………..; +Lôùp 7A3:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 7A4:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 7A5:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 7A6:……………………………………………………………………………………………………………………. - OÅn ñònh choã ngoài. - Haùt taäp theå. 4.2. Kieåm tra mieäng: *Caâu 1: Nhòp 4/4 laø gì? Giaûi thích veà nhòp 4/4? Ñaùp aùn: Nhòp 4/4 coøn coù kí hieäu laø nhòp C, moãi nhòp coù 4 phaùch, moãi phaùch baèng moät noát ñen. Phaùch thöù nhaát laø phaùch maïnh, phaùch thöù hai laø phaùch nheï, phaùch thöù ba laø phaùch maïnh vöøa, phaùch thöù tö laø phaùch nheï. *Caâu 2: Ñoïc nhaïc goõ phaùch, gheùp lôøi TÑN soá 2. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CỦA GV VÀ HS NOÄI DUNG BAØI HỌC - 18 - * Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi(5p) 1/ Nhòp laáy ñaø: Nhaïc lí Nhòp laáy ñaø - GV haùt trích ñoïan 2 baøi haùt: OÂ nhòp ñaàu tieân cuûa moät taùc phaåm aâm + Maùi tröôøng meán yeâu (khoâng coù nhòp laáy ñaø) nhaïc khoâng ñuû phaùch (nhòp thieáu) goïi + Lí caây ña (coù nhòp laáy ñaø) laø nhòp laáy ñaø.  Hoïc sinh nghe vaø nhaän bieát söï khaùc nhau  keát luaän TD 1: Leân ñaøng (trích) TD 2: Khaên quaøng thaém maõi vai em veà nhòp laáy ñaø: OÂ nhòp ñaàu tieân cuûa moät taùc phaåm aâm nhaïc khoâng (trích) ñuû phaùch (nhòp thieáu) goïi laø nhòp laáy ñaø. 2/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3: * Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3(20p) * Nhaän xeùt: Giaùo vieân giôùi thieäu baûng phuï TÑN soá 3 - Nhòp: 4/4 Coù nhòp laáy ñaø * Nhaän xeùt: - Gioïng: Ñoâ tröôûng - Nhòp? Coù nhòp laáy ñaø khoâng? - Cao ñoä: ñoâ, reâ, mi, pha, son, la, si - Gioïng? - Tröôøng ñoä: ñôn, ñen, ñen chaám, - Cao ñoä? traéng, traéng chaám, laëng ñen. - Tröôøng ñoä? - Ñaûo phaùch: ñôn ñen ñôn - Ñaûo phaùch: ñôn ñen ñôn - Daáu nhaéc laïi - Daáu nhaéc laïi - Khung thay ñoåi - Khung thay ñoåi Cho caû lôùp ñoïc gam ñoâ tröôûng 2 laàn Ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe baøi 1-2 laàn Daïy ñoïc: Moãi caâu giaùo vieân ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 4-5 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh ñoïc theo. Löu yù söûa sai caùc ñaûo phaùch. Cho lôùp gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch Goïi theo nhoùm vaø caù nhaân thöïc hieän, gv nghe vaø söûa sai cuï theå. 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: * Hoaït ñoäng 3: (10p) Sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï phöông AÂm nhaïc thöôøng thöùc Taây Sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï phöông Taây - Ñaøn piano AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï - Ñaøn violon phöông Taây - Ñaøn ghita Goïi 1-2 hoïc sinh ñoïc noäi dung SGK, giaùo vieân treo - Ñaøn ac-cooc-ñe-ong tranh caùc nhaïc cuï ñeå giôùi thieäu ñeán hoïc sinh, moãi loïai nhaïc cuï neâu roõ coâng duïng – tính chaát – caùch dieãn taáu. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Ñoïc nhaïc goõ phaùch gheùp lôøi TÑN soá 3. - Caâu 2: Nhòp laáy ñaø laø gì? Ñaùp aùn caâu 2: OÂ nhòp ñaàu tieân cuûa moät taùc phaåm aâm nhaïc khoâng ñuû phaùch (nhòp thieáu) goïi laø nhòp laáy ñaø. - 19 - 4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Ñoïc nhaïc goõ phaùch gheùp lôøi TÑN soá 3. + Tìm vaø xaùc ñònh nhòp laáy ñaø cuûa moät soá baøi haùt coù trong chöông trình. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: OÂn taäp + Baøi Maùi tröôøng meán yeâu. + Baøi Lí caây ña. + Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1. + Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 02 - tiết: 07 Tuaàn daïy: 07 Ngày dạy:30/09/2013 OÂN TAÄP 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi baøi ca cuûa 2 baøi haùt: Maùi tröôøng meán yeâu, Lí caây ña. Bieát haùt keát hôïp caùc hình thöùc goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca… +HĐ 2:- HS nhaän bieát ñöôïc nhòp laáy ñaø. - HS hiểu: - 20 - + HĐ 1:- HS phaân bieät ñöôïc nhòp 2/4, 3/4, 4/4. Caùch ñaùnh nhòp 4/4. +HĐ 2:- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca caùc baøi TÑN soá 1, 2, 3. Bieát hình tieát taáu coù trong caùc baøi TÑN. 1. 2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng theå hieän 2 baøi haùt ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä. Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi nhôù aâm hình tieát taáu caùc baøi TÑN. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn kyõ naêng haùt caù nhaân , theo toå nhoùm. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Traân troïng yeâu quí thaày coâ qua baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu. - Tính caùch:- Yeâu thích daân ca caùc mieàn cuûa daân toäc Vieät Nam. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - OÂn taäp laïi 2 baøi haùt, 3 baøi TÑN 1,2,3. - OÂn taäp nhaïc lí. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy ñóa, ñóa CD aâm nhaïc 7. - Baûng phuï TÑN 1,2,3 3.2. Hoïc sinh: - OÂn taäp laïi 2 baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc - OÂn laïi 3 baøi TÑN 1,2,3 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lớp 7A1:............................................................................................. + Lớp 7A2:............................................................................................. + Lớp 7A3:............................................................................................. + Lớp 7A4:............................................................................................. + Lớp 7A5:............................................................................................. + Lớp 7A6:............................................................................................. - Oån ñònh choã ngoài 4.2. Kieåm tra mieäng: Khoâng kieåm tra 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(20p) 1/ OÂn taäp 2 baøi haùt: OÂn taäp2 baøi haùt + Maùi tröôøng meán yeâu. * Maùi tröôøng meán yeâu - Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa. + Lí caây ña. - Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp (goõ phaùch) - Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm.
- Xem thêm -