Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Qu¶ng Trêng TiÕt 1: Ngµy so¹n: 17/08/2014 Ngµy gi¶ng: 19/08/2014 Häc h¸t: M¸i trêng mÕn yªu I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i trêng, thÇy, c« gi¸o vµ réng h¬n lµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi M¸i trêng mÕn yªu. - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c bµi h¸t §i häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp. 2. KiÓm tra sù chuÈn bÞ §DHT m«n häc ¢m nh¹c cña HS. 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng. Néi dung Häc h¸t: m¸i trêng mÕn yªu Nh¹c vµ l¬×: Lª Quèc Th¾ng H§ cña HS HS ghi bµi. thuyÕt 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶: Trong cuéc ®êi HS nghe. mçi con ngêi, h×nh ¶nh vÒ m¸i trêng tuæi Êu th¬ vµ c¸c thÇy, c« gi¸o lu«n ®Ó l¹i trong lßng chóng ta nh÷ng t×nh c¶m trong s¸ng vµ ch©n thµnh. Bµi h¸t sÏ ®îc häc sau ®©y nh¾c nhë chóng ta biÕt yªu quý nh÷ng ngµy cßn ®i häc vµ biÕt tr©n träng c«ng søc cña c¸c thÇy c« - M¸i trêng mÕn yªu cña t¸c gi¶ Lª Quèc Th¾ng. Em nµo cã thÓ giíi thiÖu néi dung cña bµi h¸t? GV hái. HS ®äc lêi giíi thiÖu trang 6. GV ®iÒu 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy. HS nghe vµ khiÓn. c¶m nhËn. GV híng dÉn. 3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t gåm cã ba ®o¹n, HS nghe, ghi theo cÊu tróc a-¸-b. §o¹n a tõ ®Çu ®Õn “tÊm lßng nhí vµ nh¾c l¹i. thiÕt tha”, ®o¹n ¸ tiÕp theo ®Õn “khóc nh¹c dÞu ªm”, ®o¹n b lµ phÇn cßn l¹i, cã thÓ coi ®o¹n b lµ ®iÖp khóc cña bµi h¸t. Mçi ®o¹n cã bèn c©u vµ mæi c©u GV ®µn ®Òu cã hai « nhÞp. GV ®µn, híng 4. LuyÖn thanh.( 1 - 2 phót ) HS luyÖn thanh dÉn vµ yªu 5. TËp h¸t tõng c©u: §o¹n a. HS nghe thùc cÇu HS thùc GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy hiÖn theo y/c hiÖn ba lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp (®Õm 3-4) cho . HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y c¸c c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. Mét nöa líp h¸t ®o¹n a, råi sau ®ã ®Õn nöa cßn l¹i, GV nhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm. TiÕp tôc tËp h¸t nh vËy víi ®o¹n ¸ vµ ®o¹n b. GV ®µn vµ 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : ®iÒu khiÓn. GV h¸t ®o¹n a, mét nöa líp h¸t ®o¹n ¸, cßn l¹i h¸t HS tr×nh bµy. ®o¹n b. GV híng dÉn c¸ch ph¸t ©m, nh¾c HS lÊy h¬i vµ söa chç h¸t sai nÕu cã. §æi thø tù ®Ó lµm sao mçi HS ®Òu h¸t ®îc c¶ ba ®o¹n trong bµi. GV tr×nh. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -1- N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: H¸t giäng Em, tèc ®é = 118. Mét HS h¸t lÜnh xíng ®o¹n a, HS kh¸c lÜnh xíng ®o¹n ¸, c¶ líp cïng h¸t ®o¹n b. Quay l¹i tõ ®Çu ®Ó h¸t mét lÇn n÷a. ®iÒu 8. Cñng cè bµi: Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy l¹i bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. GV chØ ®Þnh. GV khiÓn. H¸t lÜnh xíng kÕt hîp h¸t hßa giäng. HS thùc hiÖn. 4.DÆn dß: - Häc thuéc lêi bµi h¸t . - KÓ tªn mét sè bµi h¸t cïng chñ ®Ò. - ChuÈn bÞ bµi T§N 1: LuyÖn ®äc tªn nèt nh¹c cã trong bµi. 5. Rót kinh nghiÖm : ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... *** tiÕt 2 ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 Ngµy so¹n: 24/08/2014 Ngµy gi¶ng: 26/08/2014 I. Môc tiªu: - HS ®îc «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi M¸i trêng mÕn yªu vµ biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi Ca ngîi Tæ quèc. - LuyÖn tËp kØ n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hßa giäng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô quen dïng: - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi M¸i trêng mÕn yªu. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N Ca ngîi Tæ quèc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp. 2. KiÓm tra bµi cò: ( lßng ghÐp trong giê häc ) 3. Bµi míi: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -2- N¨m häc 2014 - 2015 4. H§ cña GV GV b¶ng. GV híng dÉn. GV ®iÒu khiÓn. Trêng THCS Qu¶ng Trêng Néi dung I. ¤n tËp bµi h¸t: m¸i trêng mÕn yªu H§ cña HS HS ghi bµi. LuyÖn thanh. HS theo dâi. LuyÖn thanh (1-2 phót). GV h¸t l¹i bµi hoÆc cho HS nghe bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. GV híng dÉn. HS thùc hiÖn. ¤n tËp: C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu cao h¬n lµ ph¶i thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®îc «n l¹i, GV mêi mét vµi HS lªn h¸t ®¬n ca ®Ó kiÓm tra. GV b¶ng. HS ghi bµi. II. T§N 1: GV híng dÉn. T×m hiÓu bµi. ca ngîi tæ quèc Hái Tr¶ lêi. (TrÝch) 1. T×m hiÓu bµi: GV híng dÉn ? Bµi T§N ®îc viÕt ë lo¹i nhÞp mÊy. Em hiÓu HS ghi nhí vµ ntn vÒ lo¹i nhÞp nµy. vµ yªu cÇu. nh¾c l¹i. ? Bµi T§N sd nh÷ng cao ®é vµ trêng ®é g×. - GV chØ trªn b¶ng phô vµ híng dÉn HS ®äc tªn nèt nh¹c toµn bµi. 2. Chia c©u: §o¹n nh¹c chia thµnh bèn c©u HS l¾ng nghe. GV híng dÉn ng¾n, mçi c©u hai « nhÞp, nh vËy c©u mét vµ c©u ba cã giai ®iÖu gièng nhau. 3. §µn mÉu giai ®iÖu. GV ®µn. HS l¾ng nghe vµ 4. §äc gam C- dur GV ®µn c¶m nhËn GV ®µn, híng 5. T§N tõng c©u: Tran = - 2. HS luyÖn gam. GV ®µn mçi c©u hai lÇn.Y/ c 1 2 HS ®äc tªn dÉn vµ y / c HS TËp ®äc nh¹c. nèt nh¹c c©u ®ã.Gv tiÕp tôc ®µn c©u nh¹c ®ã 2 thùc hiÖn. lÇn vµ b¾t nhÞp ®Ó HS ®äc nh¹c. GV chØ ®Þnh 2 - 3 HS ®äc l¹i c©u nh¹c nµy. GV tËp t¬ng tù nh vËy víi nh÷ng c©u cßn l¹i. Nèi c¸c c©u l¹i thµnh bµi. 6. TËp h¸t lêi ca. GV híng dÉn. HS thùc hiÖn. Chia líp häc thµnh hai phÇn, mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m v÷ng nhiÖm vô råi míi ghÐp hai bªn víi nhau. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch phÇn tr×nh bµy, GV nhËn xÐt vÒ u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña tõng bªn. Nh¾c c¸c em kh«ng nªn T§N hoÆc h¸t qu¸ to, võa ph¶i thùc hiÖn bµi tËp cña m×nh võa nghe bµi cña c¸c b¹n. 7. Cñng cè bµi: GV ®µn. HS tËp ®äc nh¹c ( §iÖu Polka, Tp = 110 – 118 ) vµ h¸t lêi. HS thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi c¶ bµi. KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi T§N vµ h¸t lêi cña HS thùc hiÖn. GV chØ ®Þnh. tõng tæ hoÆc tõng bµn. Víi c¸ nh©n, nÕu c¸c em xung phong vµ tr×nh bµy ®¹t yªu cÇu, cã thÓ cho c¸c em ®iÓm tèt. - Lµm bµi tËp vÒ nhµ. - Xem tríc tiÕt 3: PhÇn ¢NTT. 5. Rót kinh nghiÖm : ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... *** Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -3- N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng tiÕt 3: Ngµy so¹n:07/09/2014 Ngµy gi¶ng: 09/09/2014 ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu ¤n tËp: T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng. I. Môc tiªu: - HS «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi M¸i trêng mÕn yªu vµ ®äc nh¹c chÝnh x¸c bµi T§N Ca ngîi Tæ quèc. - HS cã thªm hiÓu biÕt vÒ nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam qua phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng. - Gi¸o dôc HS cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp ©m nh¹c cña ®Êt níc.. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi M¸i trêng mÕn yªu. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N Ca ngîi Tæ quèc. - H¸t ®óng ®o¹n trÝch trong c¸c bµi Lªn ngµn, T×nh ca dïng ®Ó giíi thiÖu thªm vÒ nh÷ng bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp. 2. KiÓm tra bµi cò ( 2 - 3 em ) ? Tr×nh bµi bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu. 3. Bµi míi: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -4- N¨m häc 2014 - 2015 H§ cña GV GV ghi b¶ng. GV híng dÉn. GV thùc hiÖn. GV yªu cÇu. GV chØ ®Þnh vµ ghi ®iÓm GV ghi b¶ng. GV hái. GV yªu cÇu. GV híng dÉn. GV yªu cÇu. GV ghi b¶ng. GV chØ ®Þnh. Trêng THCS Qu¶ng Trêng Néi dung I. ¤n bµi h¸t: m¸i trêng mÕn yªu LuyÖn thanh (1-2 phót). GV h¸t l¹i bµi hoÆc cho HS nghe bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. ¤n tËp: C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu cao h¬n lµ thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh. GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®îc «n l¹i, kiÓm tra bµi cò b»ng c¸ch cho HS xung phong hoÆc GV chØ ®Þnh mét vµi em lªn kiÓm tra. II. ¤n T§N: ca ngîi tæ quèc ? Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u? H·y ®äc cao ®é cña gam §« trëng. Mét nöa líp T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vÒ nh÷ng chç cßn sai råi ®µn l¹i giai ®iÖu hoÆc T§N ®Ó HS nghe vµ söa cho ®óng. Yªu cÇu c¶ líp cïng tr×nh bµy bµi, ®äc nh¹c ®îc xem s¸ch, cßn h¸t ph¶i thuéc lêi. GV kiÓm tra bµi cò b»ng c¸ch cho HS xung phong hoÆc GV chØ ®Þnh. III - ¢m nh¹c thêng thøc: nh¹c sÜ hoµng viÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. GV hái ? Em biÕt g× vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt - Tªn khai sinh: Lª ChÝ Trùc - Sinh: n¨m 1928 - TiÒn Giang - MÊt n¨m 1967 GV thùc hiÖn. GV tr×nh bµy ®o¹n trÝch mét sè bµi h¸t næi tiÕng cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, gåm c¸c bµi Lªn ngµn, T×nh ca. GV y/ c §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ bµi h¸t GV ®iÒu Nh¹c rõng. Nghe bµi h¸t Nh¹c rõng qua b¨ng nh¹c kho¶ng 1-2 khiÓn. lÇn. ? C¶m nhËn cña em ntn khi nghe bµi h¸t nµy. GV hái Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -5- H§ cña HS HS ghi bµi. HS luyÖn thanh. HS nghe. HS thùc hiÖn. HS lªn b¶ng tr×nh bµy. HS ghi bµi. HS tr¶ lêi. 1-2 HS ®äc. HS thùc hiÖn. HS tr×nh bµy. HS ghi bµi. Mét vµi HS ®äc. HS tr¶ lêi HS nghe vµ c¶m nhËn. Mét vµi HS ®äc bµi. HS nghe vµ c¶m nhËn. HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng 4.Cñng cè, d¨n dß: - TiÕp tôc luyÖn tËp bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu vµ bµi T§N 1 - Lµm bµi tËp vÒ nhµ. - Xem tríc tiÕt 4.(SGK - T. 13) 5. Rót kinh nghiÖm : ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... *** tiÕt 4: Häc h¸t: LÝ c©y ®a Ngµy so¹n:15/09/2014 Ngµy gi¶ng: 16/09/2014 I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t LÝ c©y ®a, lµ mét bµi d©n ca quan hä B¾c Ninh. - LuyÖn tËp kÜ n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hßa giäng vµ h¸t ®èi ®¸p. - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ nh÷ng lµn ®iÖu ®ã. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi LÝ c©y ®a. - ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh vµ b¨ng ©m thanh giíi thiÖu vÒ d©n ca quan hä B¾c Ninh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp. 2. KiÓm tra bµi cò: ? Em h·y ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N 1 ( gâ ph¸ch ) 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng. HS ghi bµi. Häc h¸t: lÝ c©y ®a GV thuyÕt 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t: HS l¾ng nghe. tr×nh. B¾c Ninh - quª h¬ng d©n ca Quan hä. §ã lµ nh÷ng lµn ®iÖu duyªn d¸ng, tr÷ t×nh, víi phong c¸ch riªng biÖt ®· t¹o nªn mét miÒn d©n ca mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc ta. NhiÒu bµi d©n ca ®îc lu truyÒn phæ biÕn vµ trë nªn quen thuéc ®èi víi mäi ngêi nh: Hoa th¬m bím lîn, BÌo d¹t m©y tr«i...LÝ c©y ®a còng lµ mét bµi d©n ca nh thÕ. GV ®iÒu 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu ( hoÆc GV tù tr×nh bµy). HS nghe, c¶m Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -6- N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng khiÓn. GV hái nhËn HS dùa vµo SGK tr¶ lêi 3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t cã thÓ chia thµnh bèn HS nghe vµ c©u cã ®é dµi kh«ng b»ng nhau, lêi ca cña c©u hai vµ nh¾c l¹i. c©u bèn ®Òu lµ “r»ng t«i lÝ l¬i a c©y ®a r»ng t«i líi ¬i a c©y ®a”. HS luyÖn thanh 4. LuyÖn thanh: (1-2 phót). HS tËp h¸t theo 5. TËp h¸t tõng c©u: híng dÉn. ( Tr = -5 hoÆc dÞch xuèng giäng G - dur ). TËp c©u mét kho¶ng 3 - 4 lÇn, GV h¸t mÉu råi ®µn giai ®iÖu cho HS nghe vµ h¸t theo. Chó ý h¸t nh÷ng ch÷ cã dÊu luyÕn cho chÝnh x¸c. TËp c©u hai kho¶ng 2-3 lÇn. Nèi c©u mét vµ hai, h¸t kho¶ng 1-2 lÇn. TËp c©u ba kho¶ng 3-4 lÇn, tËp kÜ nh÷ng ch÷ h¸t luyÕn, ®©y lµ c©u h¸t dµi nhÊt trong bµi. TËp c©u bèn kho¶ng 2-3 lÇn, tuy lêi ca gièng c©u mét nhng kh¸c nhau vÒ cao ®é. H¸t nèi tiÕp c©u ba vµ bèn, sau ®ã nèi tiÕp c¶ bµi. HS thùc hiÖn. 6. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. LÊy tèc ®é = 102. ThÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t¬i, mÒm m¹i. Cã thÓ sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p b»ng c¸ch cho nöa líp h¸t c©u mét vµ c©u ba, cßn l¹i h¸t c©u hai vµ c©u bèn. Bµi h¸t ng¾n nªn h¸t hai lÇn c¶ bµi. HS thùc hiÖn 7. Cñng cè bµi. §Ó t¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp, GV cã thÓ tæ chøc cuéc thi h¸t gi÷a HS nam vµ HS n÷. - TÊt c¶ HS nam tr×nh bµy bµi h¸t, sau ®ã ®Õn tÊt c¶ HS tr×nh bµy. HS n÷. - Mét nhãm HS nam tr×nh bµy, sau ®ã ®Õn mét nhãm HS n÷. - H¸t ®èi ®¸p gi÷a HS nam, h¸t ®èi ®¸p gi÷a HS n÷. ? Néi dung cña bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×. GV híng dÉn. GV ®µn. GV híng dÉn, ®µn vµ yªu cÇu HS thùc hiÖn. GV ®µn vµ híng dÉn GV tæ chøc, ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm tîng trng. 4. Cñng cè, dÆn dß: - H¸t thuéc lêi bµi h¸t Lý c©y ®a. - Lµm bµi tËp vÒ nhµ. - Xem tríc tiÕt 5: NhÞp 4/4, T§N sè2. 5. Rót kinh nghiÖm : ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... *** Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -7- N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng TiÕt 5: I. Môc tiªu: Ngµy so¹n:22/09/2013 Ngµy gi¶ng: 23/09/2013 Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 - HS «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc bµi h¸t LÝ c©y ®a vµ tr×nh bµy bµi h¸t thªm mÒm m¹i, tù nhiªn. - Cung cÊp cho HS nh÷ng kiÕn thøc ©m nh¹c cÇn thiÕt vÒ nhÞp 4/4. - HS ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N ¸nh tr¨ng. II. gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô ®µn Organ. - TËp ®¸nh nhÞp 4/4 cho thuÇn thôc. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn, h¸t vµ ®¸nh nhÞp thuÇn thôc bµi T§N ¸nh tr¨ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh 2.KiÓm tra bµi cò: - Em h·y tr×nh bµy bµi LÝ c©y ®a? (2 em ) 3.Bµi míi: H§ cña gv N«i dung I. Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4 ? Sè chØ nhÞp cho biÕt ®iÒu g×? Sè chØ nhÞp cho biÕt mçi « nhÞp cã mÊy ph¸ch (sè bªn trªn) vµ gi¸ trÞ cña mçi ph¸ch cã trêng ®é lµ bao nhiªu ( lÊy nèt trßn chia cho sè bªn díi). GV hái ? Sè chØ nhÞp 2/4 cho biÕt ®iÒu g×? ? Sè chØ nhÞp 4/4 cho biÕt ®iÒu g×? - Kh¸i niªm nhÞp 4/4 (SGK) GV kÕt luËn - §äc tªn tõng nèt nh¹c trong vÝ dô. GV yªu cÇu Gv gi¶i thÝch. - KÝ hiÖu > lµ dÊu nhÊn (nhÊn m¹nh). - Trªn nèt nh¹c cã 2 dÊu nhÊn lµ ph¸ch m¹nh, 1 dÊu nhÊn lµ ph¸ch m¹nh võa. GV híng dÉn - C¸ch ®¸nh nhÞp 4/4: Tay ph¶i. S¬ ®å ®¸nh nhÞp tay 4 ph¶i. GV ghi b¶ng GV hái GV kÕt luËn. 2 1 HS tr¶ lêi. HS nh¾c l¹i HS ®äc HS nghe HS thùc hiÖn c¸ch ®¸nh nhÞp tay ph¶i. 3 §¸nh nhÞp hai Tay tr¸i ®¸nh nhÞp ®èi xøng víi tay ph¶i. tay. II. T§N sè 2: ¸nh tr¨ng GV ghi b¶ng. §©y lµ mét bµi d©n ca Ph¸p, tªn nguyªn gèc tiÕng Ph¸p Au clair de la lune, bµi h¸t ra ®êi GV giíi thiÖu tõ thÕ kû XVII. 1. T×m hiÓu bµi: ? Bµi T§N sd nh÷ng kÝ hiÖu, c¸c h×nh nèt vµ GV hái tªn nèt g×? - TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña bµi Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 H§ cña HS HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS l¾ng nghe. -8- §¸nh nhÞp hai tay HS ghi bµi HS nghe HS tr¶ lêi N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng GV ®iÒu khiÓn 2.Chia c©u: B¶n nh¹c cã 4 c©u. Mçi c©u cã 4 « GV híng dÉn nhÞp Nh÷ng c©u 1, 2 cã giai ®iÖu gièng nhau. 1. 3. §äc gam: C- dur. 2. 4. §µn mÉu giai ®iÖu. GV ®µn 3. 5. T§N tõng c©u GV thùc hiÖn 4. DÞch giäng = + 2. GV ®µn vµ h-5. - GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 3 lÇn, yªu íng dÉn cÇu HS ®äc nh¹c hßa víi tiÕng ®µn. 6. - GV vÉn ®µn giai ®iÖu c©u1, yªu cÇu HS tù h¸t lêi ca cïng giai ®iÖu ®ã. T Trong qu¸ tr×nh HS tù ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca hßa víi tiÕng ®µn, GV chó ý s÷a sai cho HS. TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¶ bµi. 6. T§N vµ h¸t lêi c¶ bµi: Khi ®Öm ®µn, GV cã thÓ dïng tiÕt tÊu Pop vµ tempo = 112. C¶ líp cïng thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi kho¶ng GV ®iÒu khiÓn 1-2 lÇn. 7. Cñng cè bµi: kiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi T§N vµ h¸t lêi ca cña tõng tæ vµ tõng bµn. HS cã thÓ xung phong - GV cho ®iÓm. HS ®oc tªn nèt HS theo dâi vµ ghi nhí HS thùc hiÖn HS l¾ng nghe. HS tËp ®äc nh¹c theo híng dÉn HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn GV kiÓm tra 4.Cñng cè, dÆn dß: - H¸t thuéc lßng bµi LÝ c©y ®a. - LuyÖn ®¸nh nhÞp 4/4. - §äc thuéc lßng bµi T§N sè 2. - Xem tríc tiÕt 6: NhÞp lÊy ®µ lµ g×? ; §äc tªn nèt nh¹c bµi tËp ®äc nh¹c 3; ®äc tríc phÇn ¢m nh¹c thêng thøc. *** TiÕt 6: I. Môc tiªu; Ngµy gi¶ng: 28 /9/2012 Nh¹c lÝ: NhÞp lÊy ®µ TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 ¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ mét sè nh¹c cô ph¬ng T©y - Cung cÊp cho HS mét kiÕn thøc ©m nh¹c cÇn thiÕt vµ hay gÆp, ®ã lµ nhÞp lÊy ®µ. - HS ®äc ®îc giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi ca bµi T§N §Êt níc t¬i ®Ñp sao. - HS hiªñ biÕt vÒ mét sè nh¹c cô phæ biÕn trªn thÕ giíi. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 -9- N¨m häc 2014 - 2015 II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Trêng THCS Qu¶ng Trêng - Nh¹c cô ®µn Organ. - LÊy dÉn chøng vÒ nhÞp lÊy ®µ trong c¸c bµi h¸t nh¹c rõng (Tr 11 SGK), LÝ c©y ®a ( Tr 13 SGK). - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N §Êt níc t¬i ®Ñp. - ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh vµ b¨ng ©m thanh giíi thiÖu vÒ c¸c nh¹c cô ph¬ng T©y ®îc phæ biÕn réng r·i. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ nhÞp lÊy ®µ? Em h·y T§N vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 2 ? 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung GV ghi b¶ng I - Nh¹c lÝ: NhÞp lÊy ®µ GV thuyÕt tr×nh Th«ng thêng, c¸c « nhÞp trong mét b¶n nh¹c ®Òu ph¶i cã ®ñ sè ph¸ch theo quy ®Þnh cña sè chØ nhÞp. Tuy nhiªn, riªng « nhÞp mì ®Çu cã thÓ ®ñ hoÆc thiÕu ph¸ch. NÕu « nhÞp më ®Çu thiÕu, nã cßn ®ù¬c gäi lµ nhÞp lÊy ®µ. ? Trong vÝ dô mét ë SGK,« nhÞp ®Çu tiªn GV hái thiÕu mÊy ph¸ch? (ba ph¸ch). ? Trong vÝ dô hai ë SGK, « nhÞp ®Çu tiªn thiÕu mÊy ph¸ch? (n÷a ph¸ch). - Kh¸i niÖm: Lµ « nhÞp ®Çu tiªn trong b¶n GV kÕt luËn nh¹c kh«ng ®ñ sè ph¸ch theo quy ®Þnh cña sè chØ nhÞp. II - TËp ®äc nh¹c: GV ghi b¶ng §Êt níc t¬i ®Ñp SAO 1. T×m hiÓu bµi: ? Bµi T§N cã ®Æc ®iÓm g× ( cao ®é, trêng ®é, kÝ hiÖu ©m nh¹c, « nhÞp ®Çu tiªn cña bµi). GV hái - HS ®äc tªn nèt c¶ bµi. 2. Chia tõng c©u: Khi T§N chia b¶n nh¹c GV ®iÒu khiÓn thµnh n¨m c©u ng¾n, nhng khi h¸t lêi chØ chia thµnh hai c©u dµi (mçi c©u bèn « nhÞp). GV híng dÉn 3. LuyÖn thanh: ®äc gam C- dur 4. §µn mÉu giai ®iÖu. 5. T§N tõng c©u GV ®µn TËp gâ h×nh tiÕt tÊu ®Æc trng cña bµi. GV ®µn - Mçi c©u GV ®µn giai ®iÖu 2 lÇn sau ®ã GV ®µn 2 lÇn ®ång thêi HS ®äc nh¹c. ChØ ®Þnh 2 GV híng dÉn HS thùc hiÖn l¹i. - T§N c©u mét, hai, ba võa ®äc nh¹c võa gâ GV®µn h×nh tiÕt tÊu. GV híng dÉn - T§N hai c©u cßn l¹i, KÕt hîp gâ tiÕt tÊu. Nèi c¶ n¨m c©u thµnh bµi T§N hoµn chØnh. 6. TËp h¸t lêi ca Chia líp häc thµnh hai phÇn, n÷a líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, n÷a cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. GV ®µn vµ ®iÒu TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m v÷ng nhiÖm vô råi míi ghÐp hai bªn l¹i víi nhau. khiÓn Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy cña mçi bªn, GV nhËn xÐt vÒ u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña tõng bªn. 7. T§N vµ h¸t lêi: Khi ®Öm ®µn, GV dïng tiÕt tÊu Cha- Cha- Cha vµ Tempo = 132. C¶ líp thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi kho¶ng 1-2 GV ®µn lÇn. 8. Cñng cè bµi: KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 10 - H§ cña HS HS ghi bµi HS l¾ng nghe HS tr¶ lêi HS ghi nhí vµ nh¾c l¹i HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS thùc hiÖn HS ghi nhí LuyÖn thanh HS l¾ng nghe HS ®äc nh¹c HS ®äc nh¹c vµ gâ tiÕt tÊu TËp h¸t lêi ca HS thùc hiÖn N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng T§N vµ h¸t lêi cña tõng tæ hoÆc tõng bµn. GV ®µn vµ yªu Víi c¸ nh©n, nÕu c¸c em xung phong vµ cÇu tr×nh bµy ®¹t yªu cÇu, cã thÓ cho c¸c em ®iÓm tèt. III- ¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ mét vµi nh¹c cô ph¬ng t©y GV ghi b¶ng Treo lªn b¶ng tranh ¶nh giíi thiÖu vÒ c¸c nh¹c cô nh Pi-a-n«, Vi-«-l«ng, Gi-ta, Ac-cãoc-®ª-«ng. GV thùc hiÖn H·y lªn b¶ng vµ chØ vµo nh¹c cô vµ giíi thiÖu ®iÒu em biÕt vÒ c¸c nh¹c cô ®ã cho c¸c b¹n nghe. GV yªu cÇu GV nhÊn m¹nh l¹i ®Æc ®iÓm cña c¸c nh¹c cô ®ã. Nghe b¨ng nh¹c giíi thiÖu vÒ ©m s¾c cña GV thùc hiÖn mét trong sè c¸c lo¹i nh¹c cô nµy. GV ®iÒu khiÓn HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS theo dâi Tõng HS lªn b¶ng giíi thiÖu HS ghi nhí 4.Cñng cè, dÆn dß: - N¾m ch¾c thÕ nµo lµ nhÞp lÊy ®µ. T×m c¸c vÝ dô vÒ nhÞp lÊy ®µ. - §äc thuéc lßng bµi T§N sè 3. - Xem tríc tiÕt 7. *** TCM kÝ duyÖt: 24/9/2012 HS nghe nh¹c cô vµ c¶m nhËn TrÇn §×nh Hng TiÕt 7: I/ Môc tiªu: ¤n tËp Ngµy gi¶ng: 06 /10/2012 - ¤n tËp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, ®Æc biÖt lµ c¸c bµi T§N Ca ngîi Tæ Quèc, ¸nh tr¨ng, §Êt níc t¬i ®Ñp sao. - LuyÖn kÜ n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng vµ h¸t ®èi ®¸p. II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô dµn Organ, b¨ng nh¹c. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc hai bµi T§N §Êt níc t¬i ®Ñp vµ LÝ c©y ®a - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc ba bµi T§N Ca ngîi Tæ Quèc, ¸nh tr¨ng, §Êt níc t¬i ®Ñp sao. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh líp: 2.KiÓm tra bµi cò: ( Lßng ghÐp trong tiÕt häc ). 3. Bµi míi: H§ cña GV Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 Néi dung - 11 - H§ cña HS N¨m häc 2014 - 2015 GV ghi b¶ng Trêng THCS Qu¶ng Trêng «n tËp I. ¤n hai bµi h¸t: GV ®iÒu khiÓn - GV cho HS nghe l¹i lÇn lît 2 bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. GV®Öm ®µn - Tr×nh bµy hoµn chØnh mçi bµi mét lÇn.( GV chó ý söa sai cho HS nÕu cã ). GV ghi b¶ng II.¤n tËp Nh¹c lÝ. GV hái ? NhÞp 4/4 lµ g×. ? NhÞp 4/4 kh¸c nhÞp 3/4 vµ 2/4 ntn. §iÓm gièng nhau cña 3 lo¹i nhÞp nµy lµ g×. ? NhÞp lÊy ®µ lµ g×. Em h·y lÊy VD vÒ nhÞp lÊy ®µ. GV ghi b¶ng III. ¤N tËp T§N: T§N 1, 2, 3 GV ®µn vµ h- GV ®µn giai ®iÖu c¸c bµi theo lÇn lît vµ híng íng dÉn dÉn c¸c em ®äc nh¹c, ghÐp lêi c¸c bµi T§N ( GV chó ý söa sai cho HS nÕu cã ). * LuyÖn tËp: H·y tù viÕt mét b¶n nh¹c ë nhÞp GV ghi ®Ò bµi 4/4 cã t¸m « nhÞp (10 phót). tËp HS ghi bµi HS l¾ng nghe HS h¸t HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS ghi bµi vµ «n tËp theo híng dÉn HS luyÖn tËp 4.Cñng cè, dÆn dß: - HÖ thèng hãa toµn bé kiÕn thøc tõ tiÕt 1 ®Õn 6. - §äc thuéc lßng bµi T§N sè1.2. 3. - ChuÈn bÞ bµi tèt tiÕt sau kiÓm tra. *** TCM kÝ duyÖt : 01/10/2012 TrÇn §×nh Hng Ngµy gi¶ng: 12/10/2012 KiÓm tra mét tiÕt TiÕt 8: ( thùc hµnh ) I. Môc tiªu: - KiÓm tra møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña häc sinh vÒ häc h¸t vµ tËp ®äc nh¹c. - KiÓm tra mét sè kÜ n¨ng biÓu diÔn, ®äc nh¹c, gâ tiÕt tÊu hoÆc vç ph¸ch nhÞp. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm chÊm. III. §Ò vµ ®¸p ¸n 1. §Ò thi: §Ò 1: Tr×nh bµy bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu (Lª Quèc Th¾ng ) §Ò 2: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 1: Ca ngîi Tæ quèc. §Ò 3: Tr×nh bµi bµi h¸t : LÝ c©y ®a ( D©n ca QHBN ) §Ò 4: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 2: ¸nh tr¨ng ( nh¹c Ph¸p ) §Ò 5: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 3: §Êt níc t¬i ®Ñp sao ( nh¹c Malayxia ) 2. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 12 - N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng *) §èi víi ®Ò h¸t: Yªu cÇu: - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t bµi h¸t ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi h¸t ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, kÕt hîp mét sè ®éng t¸c vËn ®éng t¹i chæ ( 2 ®iÓm ) - Ph¸t biÓu néi dung cña bµi h¸t nµy ( 2 ®iÓm ) *) §èi víi ®Ò T§N: Yªu cÇu: - §äc nh¹c chÝnh x¸c, gâ ph¸ch nhÞp ®óng ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, ®äc to, râ rµng ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi T§N ( 2 ®iÓm ) - Nªu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña bµi T§N ( 2 ®iÓm ) Xếp loại: §¹t yªu cÇu: tõ 5 ®iÓm trë lªn. Cha ®¹t : díi 5 ®iÓm. IV. NhËn xÐt, dÆn dß: - NhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é cña HS khi kiÓm tra. - Møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña HS. - DÆn dß: Xem tríc néi dung tiÕt 9 - Häc h¸t : Chóng em cÇn hoµ b×nh. *** TCM kÝ duyÖt : 08 /10/2012 TrÇn §×nh Hng Ngµy gi¶ng: 09/10/2012 TiÕt 9: I. Môc tiªu; Häc h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh. - LuyÖn kÜ n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung cña bµi h¸t, híng c¸c em cã th¸i ®é th©n ¸i víi mäi ngêi, biÕt yªu quÝ vµ b¶o vÖ nÒn hßa b×nh trªn tr¸i ®Êt. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ, ®µi ®Üa vµ ®Üa nh¹c. - Mét sè h×nh ¶nh nãi lªn sù tµn khèc cña chiÕn tranh vµ tinh thÇn ®oµn kÕt hßa b×nh, h÷u nghÞ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Chóng em cÇn hßa b×nh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 3. 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.Giíi thiÖu: GV treo tranh Trong lÞch sö ph¸t triÓn nh©n lo¹i, chiÕn HS theo dâi hoÆc ¶nh lªn tranh, bÖnh dÞch vµ thiªn tai lµ nh÷ng mèi b¶ng vµ thuyÕt ®e däa khñng khiÕp ®Õn cuéc sèng con ngtr×nh êi. ViÖt Nam lµ ®Êt níc tr·i qua nhiÒu cuéc chiÕn tranh nªn chóng ta hiÓu rÊt râ vÒ ®iÒu ®ã. H«m nay chóng ta häc mét bµi h¸t víi néi dung mong íc cuéc sèng hßa b×nh, thÇy (c«) mong c¸c em cã th¸i ®é th©n ¸i víi mäi ngêi, biÕt yªu quÝ vµ b¶o Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 13 - N¨m häc 2014 - 2015 GV yªu cÇu GV ®iÒu khiÓn GV hái GV híng dÉn GV ®µn GV híng dÉn GV híng dÉn gâ tiÕt tÊu GV híng dÉn vµ ®µn giai ®iÖu GV ®iÒu khiÓn GV híng dÉn GV yªu cÇu GV chØ ®Þnh GV gâ tiÕt tÊu GV híng dÉn GV yªu cÇu vµ chØ ®Þnh GV chØ ®Þnh vµ ®Öm ®µn GV ®iÒu khiÓn Trêng THCS Qu¶ng Trêng vÖ nÒn hßa b×nh trªn tr¸i ®Êt. ? Em h·y giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ cña bµi h¸t. 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy ? Em cã c¶m nhËn ntn vÒ bµi h¸t. 3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t gåm hai lêi, mçi lêi cã hai ®o¹n a vµ b. §o¹n b dïng chung cho c¶ hai lêi, ®îc gäi lµ ®iÖp khóc. Mçi ®o¹n cã thÓ chia thµnh hai c©u h¸t. 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót. 5. TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng = -3. Bµi h¸t viÕt giäng Pha trëng, nÕu dïng nh÷ng nh¹c cô kh«ng cã chøc n¨ng dÞch giäng, th× ®Öm bµi h¸t ë giäng Rª Trëng. TËp gâ h×nh tiÕt tÊu ®Æc trng cña ®o¹n a: GV gâ kho¶ng 2-3 lÇn, HS nghe vµ gâ l¹i cho chÝnh x¸c. GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy ba lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ (®Õm2-1) cho HS h¸t hßa víi tiÕng ®µn. T¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo, chó ý h¸t râ tÝnh chÊt ®¶o ph¸ch vµ dÊu lÆng ®en. Khi tËp xong hai c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau thµnh ®o¹n a, h¸t kho¶ng 1-2 lÇn. ChØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. TËp gâ h×nh tiÕt tÊu ®Æc trng cña ®o¹n b: GV gâ 2-3 lÇn, HS nghe vµ gâ l¹i. GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn vµ b¾t nhÞp (®ªm 2-1) cho HS h¸t cïng víi ®µn. C¸ch tËp t¬ng tù víi c©u cßn l¹i, h¸t nèi tiÕp hai c©u nµy råi sau ®ã nèi tiÕp toµn bé lêi mét. 6. Tr×nh bµy hoµn chØnh: Tempo = 120. ThÓ hiÖn tÝnh chÊt ©m nh¹c trong s¸ng, vui kháe. Cã thÓ h¸t lèi h¸t lÜnh xíng b»ng c¸ch cö mét HS h¸t ®o¹n a cña lêi mét, c¶ líp cïng h¸t ®o¹n b. Mét em kh¸c h¸t ®äan a cña lêi hai, c¶ líp h¸t ®o¹n b. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch h¸t ®o¹n b lÇn n÷a. 7. Cñng cè bµi. Thi h¸t gi÷a c¸c tæ - GV cho ®iÓm tîng trng ®Ó ®éng viªn c¸c tæ. HS tr¶ lêi HS nghe vµ c¶m nhËn HS tr¶ lêi HS nghe nh¾c l¹i vµ LuyÖn thanh HS tËp h¸t HS gâ tiÕt tÊu HS h¸t HS thùc hiÖn H¸t nèi hai c©u 1-2 HS tr×nh bµy HS nghe vµ gâ l¹i HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn lèi h¸t lÜnh xíng vµ hßa giäng HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn 4. DÆn dß: - LuyÖn h¸t thuÇn thôc bµi h¸t: Chóng em cÇn hoµ b×nh - Xem tríc tiÕt 10. *** TCM kÝ duyÖt: 08/10/2012 TrÇn §×nh Hng Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 14 - N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng TiÕt 10 : I. Môc tiªu: Ngµy so¹n: 02/11/2013 Ngµy gi¶ng: 04 /11/2013 ¤n tËp bµi h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4. - HS «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc h¬n bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh vµ tËp tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - HS h¸t ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 4 Mïa xu©n vÒ. - LuyÖn kÜ n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hßa giäng vµ h¸t ®èi ®¸p. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ, máy chiếu. - Tranh ¶nh vÒ mïa xu©n. - §äc nh¹c, ®¸nh ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N Mïa xu©n vÒ. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh líp: 2.KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng GV ®µn GV ®iÒu khiÓn GV híng dÉn GV ghi b¶ng - Em h·y ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 3. Néi dung I- ¤n tËp bµi h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh - LuyÖn thanh (1-2 phót) - GV h¸t l¹i hoÆc cho häc sinh nghe l¹i qua b¨ng nh¹c. - HS tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t: H¸t c¶ bµi vµ c©u kÕt "Kh«ng cßn tiÕng sóng tiÕng bom trªn hµnh tinh"®îc h¸t chËm l¹i m¹nh mÏ h¬n. - Sau ®ã GV kiÓm tra mét sè HS, yªu cÇu tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. II.TËp ®äc nh¹c - T§N sè 4: Mïa xu©n vÒ 1.T×m hiÓu bµi: ? Em h·y nhËn xÐt bµi T§N sè 4 GV hái GV híng dÉn HS ®äc tªn nèt nh¹c cña bµi GV híng dÉn 2.Chia tõng c©u: Bµi chia lµm n¨m c©u, mçi c©u cã t¸m ph¸ch. C©u mét vµ c©u ba cã ©m GV híng dÉn h×nh tiÕt tÊu gièng nhau, c©u hai c©u bèn vµ c©u n¨m cã ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau. 3. §µn mÉu giai ®iÖu (2 lÇn) 4. §äc gam §« trëng GV ®µn 5. T§N tõng c©u: DÞch giäng =-2 GV ®µn GV ®µn vµ h- - Mçi c©u GV ®µn giai ®iÖu 2 lÇn, sau ®ã cho HS ®äc nh¹c theo tiÕng ®µn 2 lÇn vµ chØ ®Þnh íng dÉn mét vµi HS thùc hiÖn l¹i.( GV chó ý söa sai cho HS nÕu cã ) - TËp t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i - TËp theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi 6. TËp ghÐp lêi ca GV híng dÉn Chia líp thµnh hai phÇn, mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. TËp HS ghÐp lêi riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m v÷ng nhiÖm vô råi ghÐp hai bªn l¹i víi nhau.Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy cña mçi bªn, GV Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 15 - H§ cña HS HS ghi bµi LuyÖn thanh HS nghe HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS ®äc tªn nèt HS theo dâi vµ nh¾c l¹i HS l¾ng nghe HS ®äc gam HS tËp ®äc nh¹c HS ghÐp lêi theo híng dÉn cña GV N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng nhËn xÐt vÒ u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña tõng bªn. Nh¾c c¸c em kh«ng nªn T§N hoÆc h¸t qu¸ to, võa thùc hiÖn bµi tËp cña m×nh võa nghe phÇn tr×nh bµy cña c¸c b¹n. 7. T§N vµ h¸t lêi c¶ bµi: ( Sty: Foxtrot vµ Tempo = 172) GV ®iÒu khiÓn Chia thµnh hai nöa, mét nöa T§N vµ h¸t lêi, HS thùc hiÖn nöa cßn l¹i chØ lµm nhiÖm vô gâ ®Öm theo ©m h×nh sau: Lu ý: Trong ©m h×nh nµy ph¶i gâ b»ng hai ©m s¾c kh¸c nhau, tay ph¶i gâ mét nh¹c cô, GV lµm mÉu gâ tay tr¸i gâ nh¹c cô kh¸c. Ph¸ch nhÑ cuèi HS thùc hiÖn ®Öm vµ híng cïng trong mçi « nhÞp ®îc gâ b»ng tay tr¸i dÉn (nèt nh¹c thø hai vµ thø n¨m trong ©m h×nh trªn). C¶ líp cïng thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi kho¶ng 1-2 lÇn. 8. Cñng cè bµi TËp sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p: H¸t lêi ca hai lÇn GV yªu cÇu - Mét nöa líp h¸t c©u mét vµ c©u ba. Nöa líp HS thùc hiÖn cßn l¹i h¸t c©u hai, bèn, n¨m. - HS nam h¸t c©u mét vµ ba. HS n÷ h¸t c©u hai, bèn n¨m. 4. DÆn dß: - Thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Chóng em cÇn hßa b×nh. - §äc thuéc bµi T§N sè 4 vµ kÕt hîp gâ ph¸ch nhÞp - Xem tríc tiÕt 11. *** TCM kÝ duyÖt: 22/10/2012 TrÇn §×nh Hng Ngµy so¹n: 02/11/2013 Ngµy gi¶ng: 04 /11/2013 TiÕt 11: ¤n tËp bµi h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh ¤n tËp: T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t Hµnh qu©n xa I. Môc tiªu; - HS «n l¹i bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh vµ bµi T§N Mïa xu©n vÒ. - Cã thªm hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp vÒ nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam lµ nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t cña «ng - bµi Hµnh qu©n xa. - Gi¸o dôc cho HS cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp trong sù nghiÖp ©m nh¹c cña ®Êt níc. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ, ®µi, ®Üa nh¹c vÒ mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ §ç NhuËn ®îc giíi thiÖu trong phÇn ¢m nh¹c thêng thøc. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh vµ bµi T§N Hµnh qu©n xa. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh líp: 2.KiÓm tra bµi cò: Em h·y tr×nh bµy bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh? Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 16 - N¨m häc 2014 - 2015 3. Bµi míi: Trêng THCS Qu¶ng Trêng H§ cña GV GV ghi b¶ng Néi dung I -¤n tËp bµi h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh GV hãng dÉn LuyÖn thanh (1-2 phót) GV h¸t l¹i hoÆc cho HS nghe l¹i qua b¨ng GV thùc hiÖn nh¹c. ¤n tËp: C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu GV híng dÉn cÇu cao h¬n lµ thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy ë møc ®é hoµn chØnh. GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chæ cßn sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em h¸t l¹i cho ®óng. Sau khi ®îc «n l¹i, GV chØ ®Þnh GV kiÓm tra bµi cñ b»ng c¸h cho HS xung phong hoÆc chØ ®Þnh mét vµi HS lªn kiÓm tra. II. «n T§N: GV ghi lªn Mïa xu©n vÒ b¶ng Bµi tËp ®äc nh¹c ®îc chia lµm mÊy c©u? H·y ®äc cao ®é cña gam §« trëng. GV hái Mét nöa líp T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau GV yªu cÇu ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vÒ GV ®iÒu khiÓn nh÷ng chæ cßn sai råi ®¸nh ®µn hoÆc lµm mÉu ®Ó HS nghe vµ söa l¹i cho ®óng. Yªu cÇu c¶ líp cïng tr×nh bµy bµi, T§N ®îc xem s¸ch, h¸t ph¶i thuéc lêi. GV kiÓm tra bµi cñ b»ng c¸ch cho HS xung phong hoÆc GV chØ ®Þnh. III. ¢m nh¹c thêng thøc: lªn Nh¹c sÜ ®ç nhuËn vµ bµi h¸t hµnh qu©n xa - Tªn b¶n giao hëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam? Ai lµ t¸c gi¶? (B¶n giao hëng Quª hGV hái ¬ng cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt). Trong tiÕt 3, chóng ta ®· lµm quen víi mét ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp ph¸t GV thuyÕt tr×nh triÓn ©m nh¹c cña ®Êt níc, ®ã lµ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. H«m nay chóng ta sÏ cã thªm hiÓu biÕt vÒ nÒn ©m nh¹c viÖt nam qua mét ngêi kh¸c, nh¹c sÜ §ç NhuËn. §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ §ç nhuËn. GV chØ ®Þnh GV tr×nh bµy ®o¹n trÝch mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ §ç NhuËn, nh bµi ChiÕn th¾ng GV thùc hiÖn §iÖn Biªn, ViÖt Nam quª h¬ng t«i. §äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ bµi h¸t Hµnh qu©n xa. GV chØ ®Þnh Nghe bµi h¸t Hµnh qu©n xa qua b¨ng nh¹c tõ 1-2 lÇn GV thùc hiÖn GV ghi b¶ng H§ cña HS HS ghi bµi LuyÖn thanh HS nghe HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS tr¶ lêi 2-3 HS ®äc HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS nghe HS ®äc HS theo dâi HS ®äc HS nghe vµ cã thÓ h¸t theo 4.Cñng cè, dÆn dß: - H¸t thuéc bµi Chóng em cÇn hßa b×nh. - §äc thuéc lßng bµi T§N sè 4. - Xem tríc tiÕt 12: §äc thuÇn thôc lêi ca bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca. 5. Rót kinh nghiÖm: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 17 - N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. *** TiÕt 12 : I. Môc tiªu; Ngµy so¹n: 09/11/2013 Ngµy gi¶ng: 11/11/2013 Häc h¸t: Khóc h¸t chim s¬n ca - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca. - LuyÖn kÜ n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, lèi h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung cña bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn thiªn nhiªn vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô Organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Khóc h¸t chim s¬n ca. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: Em h·y đọc nhạc bµi T§N sè 4? 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng Néi dung Häc h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca H§ cña HS HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶. GV chØ ®Þnh 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy. GV thùc hiÖn 3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t cã hai ®o¹n, GV híng dÉn ®o¹n a tõ ®Çu ®Õn " Mª say", ®o¹n b lµ phÇn cßn l¹i, ®o¹n b cã thÓ coi lµ phÇn ®iÖp khóc cña bµi h¸t. Mçi ®o¹n gåm bèn c©u. - §äc lêi ca. GV y/c 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót. GV ®µn GV híng dÉn vµ 5. TËp h¸t tõng c©u: Dich giäng = -3. GV dïng nh¹c cô ®¸nh giai ®iÖu c©u mét 3®µn 4 lÇn, nh¾c HS võa nghe giai ®iÖu võa nhÈm c©u h¸t trong ®Çu. Sau ®ã yªu cÇu HS h¸t l¹i c©u nµy ba lÇn cïng tiÕng ®µn. Nõu vÉn cã HS h¸t sai th× GV võa ®µn võa h¸t mÉu ®Ó söa cho c¸c em. Híng dÉn HS h¸t nèt hoa mü cho ®óng. TËp GV híng dÉn h¸t nh v©y víi c©u hai, khi hÕt hai c©u th× nèi hai c©u ®ã l¹i víi nhau. TiÕn hµnh theo c¸ch ®ã víi c¸c c©u cßn l¹i GV híng dÉn trong bµi. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 18 - HS ®äc trang 29 HS nghe HS theo dâi vµ nh¾c l¹i HS ®äc lêi ca LuyÖn thanh HS tËp h¸t HS nghe giai ®iÖu, h¸t nhÈm theo, sau ®ã h¸t víi tiÕng ®µn HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy N¨m häc 2014 - 2015 GV ®iÒu khiÓn GV yªu cÇu GV ®iÒu khiÓn GV híng dÉn Trêng THCS Qu¶ng Trêng 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. Chän tèc ®é = 96. DÞch giäng = -3. Bµi h¸t nµy cÇn thÓ hiÖn s¾c th¸i hån nhiªn, nhÝ nh¶nh vµ say sa. - H¸t lÇn mét: TÊt c¶ cïng h¸t hßa giäng. - H¸t lÇn hai: H¸t ®o¹n a chØ ®Þnh HS h¸t lÜnh xíng, ®o¹n b c¶ líp cïng h¸t hßa giäng. 8. Cñng cè bµi: Tõng tæ ®øng t¹i chæ tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp cho c¸c b¹n. GV chØ ®Þnh mét vµi HS h¸t ®¬n ca, mçi em h¸t mét ®o¹n trong bµi. HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn 4. Cñng cè, dÆn dß: - H¸t thuéc lêi ca vµ giai ®iÖu cña bµi Khóc h¸t chim s¬n ca. - Xem tríc tiÕt 13: ®äc vµ t×m hiÓu vÒ cung vµ nöa cung lµ ntn? DÊu hãa biÓu. 5. Rót kinh nghiÖm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. *** TiÕt 13: I. Môc tiªu; Ngµy so¹n: 16/11/2013 Ngµy gi¶ng: 18/11/2013 ¤n tËp bµi h¸t: Khóc h¸t chim s¬n ca Nh¹c lÝ: Cung vµ nửa cung- DÊu hãa - HS ®ưîc «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc h¬n bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca vµ biÕt Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 19 - N¨m häc 2014 - 2015 Trêng THCS Qu¶ng Trêng tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - Cung cÊp cho HS nh÷ng kiÕn thøc vÒ nh¹c lÝ cung nöa cung, dÊu hãa. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Khóc h¸t chim s¬n ca. - Phãng to h×nh phÝm ®µn ë trang 32 ®Ó giíi thiÖu vÒ phÇn nh¹c lÝ. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Lßng ghÐp sau «n tËp) 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng GV hưíng dÉn GV thùc hiÖn GV híng dÉn GV ghi b¶ng GV ghi b¶ng GV híng dÉn GV nhÊn m¹nh I. ¤n bµi h¸t: Néi dung Khóc h¸t chim s¬n ca H§ cña HS HS ghi bµi LuyÖn thanh (1-2 phót) GV h¸t l¹i bµi hoÆc cho HS nghe qua b¨ng nh¹c. C¸ nh©n HS tËp tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t: - H¸t c¶ bµi, kÕt thóc b»ng c¸ch h¸t l¹i c©u " §Ó c¸nh chim c©u... cña em". GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chæ cßn sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®îc «n l¹i, GV cho HS xung phong lªn b¶ng tr×nh bµy bµi h¸t ®Ó kiÓm tra. II. Nh¹c lÝ: cung vµ nöa cung - dÊu hãa LuyÖn thanh HS nghe HS thùc hiÖn HS ghi bµi 1. Cung vµ nöa cung HS ghi - Kh¸i niÖm: Lµ ®¬n vÞ dïng ®Ó ®o cao ®é trong ©m nh¹c, mét cung b»ng hai nöa cung. - KÝ hiÖu: Cung ®îc viÕt HS theo dâi Nöa cung ®îc viÕt Quan s¸t h×nh phÝm ®µn ë trang 31: Hai phÝm ®µn tr¾ng ë gÇn nhau, nÕu cã phÝm ®en ë gi÷a th× hai phÝm tr¾ng ®ã c¸ch nhau mét cung, nÕu kh«ng cã phÝm ®en th× nã chØ c¸ch nhau nöa cung. Trong ©m nh¹c, ngêi ta quy ®Þnh nh÷ng nèt HS ghi bµi nh¹c kh«ng bÞ th¨ng hoÆc gi¸ng ®îc gäi lµ c¸c ©m c¬ b¶n. §äc cao ®é cña c¸c ©m c¬ b¶n theo ®µn. HS ®äc §é cao chóng ta võa ®äc cßn ®îc gäi lµ g×? HS tr¶ lêi (Lµ gam §« trëng) 2. DÊu hãa ghi bµi GV ghi b¶ng - Kh¸i niÖm: Lµ c¸c kÝ hiÖu dïng ®Ó thay ®æi HS HS ghi Cho HS ghi cao ®é cña c¸c nèt nh¹c. kh¸i niÖm KÝ hiÖu: DÊu th¨ng- # DÊu gi¸ng- b DÊu b×nh( dÊu hoµn) ChØ vµo vÞ trÝ c¸c phÝm ®en (Cßn gäi lµ HS thùc hiÖn GV yªu cÇu nh÷ng ©m kh«ng c¬ b¶n) trong h×nh vÏ trang 31 cho biÕt tªn nèt nh¹c. GV híng dÉn GV hái 4. Cñng cè, dÆn dß: - H¸t thuéc bµi Khóc h¸t Chim s¬n ca ë møc ®é hoµn chØnh. - Xem tríc tiÕt 14: - tËp ®äc tªn nèt thuÇn thôc, ph©n tÝch ph¸ch nhÞp Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 - 20 - N¨m häc 2014 - 2015
- Xem thêm -