Tài liệu Giáo án âm nhạc 4 trọn bộ

  • Số trang: 370 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2013 TIEÁT: 1 + OÂn taäp 3 baøi haùt: Quoá c ca Vieä t Nam Baø i ca ñi hoï c Cuø n g muù a haù t döôù i traê n g + Kyù hieäu ghi nhaïc ôû lôùp 3 I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 3 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3: Quoác ca Vieät Nam, Baøi ca ñi hoïc, Cuøng muùa haùt döôùi traêng. - Bieát haùt keát hôïp voã tay (goõ ñeäm) hoaëc vaän ñoäng theo baøi haùt. - Ghi chuù: + Bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca. + Nhôù moät soá kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc. II-CHUAÅN BÒ III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . 2.OÂn baøi cuõ:Tieát ñaàu thoâng qua 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp 3 baøi haùt lôùp 3 -Gv treo 3 böùc tranh minh hoïa cho 3 baøi haùt: Quoác ca Vieät Nam, Baøi ca ñi hoïc, Cuøng muùa haùt döôøi traêng. Keát hôïp cho Hs nghe giai ñieäu töøng baøi ñeã hs ñoaùn teân baøi haùt vaø taùc giaû -Höôùng daãn hs laàn löôït oân töøng baøi haùt + Quoác ca Vieät Nam: Oân haùt thuoäc 2 lôøi ca, -Hs ngoài ngay ngaén xem tranh vaø traû lôøi -OÂn haùt theo höôùng daãn. -Ñöùng haùt thuoäc lôøi, theå hieän haùt ñuùng giai ñieäu tieát taáu, theå hieän tính chaát haønh khuùc. Taäp cho hs ñöùng haùt Chaøo côø vôùi tö theá nghieâm trang. + Baøi ca ñi hoïc: hs haùt thuoäc lôøi ca, haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca. + Cuøng muùa haùt döôøi traêng: Hs haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp 3, haùt keát hôïp vaän ñoäng nheï nhaøng. tö theá nghieâm trang. -Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. Nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 2: Oân taäp moät soá kyù hieäu ghi nhaïc -Ñaët caâu hoûi: 1. ÔÛ lôùp 3 em ñaõ ñöôïc kyù ghi nhaïc gì? 2. Haõy keå teân moät soá noát nhaïc em ñaõ hoïc? -Nghe vaø traû lôøi caùc caâu hoûi -Khoùa Son, khuoâng nhaïc, 7 noát 3. Em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng hình noát naøo? nhaïc cô baûn -Ñoâ-Reâ-Mi-Fa-Son-La-Si -Noát traéng, noát ñen, noát moùc -Gv keát kôïp treo baûng phuï vaø laàn löôït oân ñôn, noát moùc keùp, daáu laëng cho hs caùc kieán thöùc: Khuoâng nhaïc, khoaù ñen, daáu laëng ñôn. son, teân caùc noát nhaïc, hình noát vaø vò trí noát -Oân vaø naém laïi caùc kyù hieäu treân khuoâng ghi nhaïc. +Khuoâng nhaïc: goàm 5 doøng keõ vaø 4 khe,… +Khoaù son: ñaët ôû ñaàu khuoâng nhaïc -Ghi nhôù +Teân caùc noát nhaïc: Ñoâ-Reâ-Mi-Fa-Son-LaSi. ( coù theå chæ vò trí caùc noát treân khuoâng baèng tay hoaëc treân khuoâng nhaïc ) +Caùc hình noát: Noát traéng , noát ñen , noát moùc ñôn , noát moùc keùp , daáu laëng ñen , daáu laëng ñôn . -Höôùng daãn hs taäp noùi teân noát nhaïc treân -Luyeän noùi teân noát treân khuoâng ( Bao goàm hình noát vaø teân noát ). Ví khuoâng duï: Son ñen, La traéng, Mi moùc ñôn, … -Höôùng daãn hs taäp vieát moät soá noát nhaïc treân khuoâng ( keû moät khuoâng nhaïc, vieát khoaù son -Luyeän vieát teân noát treân ñaàu khuoâng nhaïc, vieát moät soá noát nhaïc khuoâng trong ñoù theå hieän ñuû caùc hình noát) -Gv xem vaø nhaän xeùt moät soá vôû cuûa hs * Cuûng coá-Daën doø -Hoûi hs nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ ñöôïc oân, taùc giaû saùng taùc. -Haùt laïi moät soá caùc baøi haùt ñoù. -Daën doø hs veà oân laïi caùc kyù hieäu ghi nhaïc -Hs traû lôøi. ñaõ hoïc ñeå chuaån bò toát cho caùc tieát TÑN seõ hoïc ôû naêm hoïc naøy. -Thöïc hieän theo yeâu caàu. -Laéng nghe vaø ghi nhôù Thứ năm này 19 tháng 9 năm 2013 TIEÁT: 2 Hoïc haùt baøi: EM YEÂU HOAØ BÌNH Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñöùc Toaøn I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt thoe giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Ghi chuù: + Bieát taùc giaû baøi haùt laø nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn. + Bieát goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp. II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân -Haùt chuaån xaùc baøu haùt. -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc baøi haùt lôùp 4, baûng phuï. -Nhaïc cuï quen duøng. -Tranh aûnh minh hoaï baøi haùt. -Tieát taáu chuû ñaïo: * Hoïc sinh -SGK AÂm nhaïc 4 -Nhaïc cuï goõ ñeäm -Vôû ghi baøi III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . 2.OÂn baøi cuõ: -Cho HS nhaéc laïi teân vaø vò trí 7 noát nhaïc treân khuoâng. -Chöõa 2 baøi taäp ôû tieát hoïc tröôùc ( HS trình baøi treân baûng, GV chaám moät soá vôû ) -GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu:
- Xem thêm -