Tài liệu Giáo án âm nhạc 4 năm học 2014 - 2015

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 13 Thø s¸u, ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2014 ¢m nh¹c TIÕT 13 : - ¤n tËp bµi h¸t:Cß l¶ - TËp ®äc nh¹c : TËp ®äc nh¹c sè 4 I. Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo gia ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - BiÕt ®äc bµi T§N sè 4 Con chim ri. - KNS: RÌn kü n¨ng h¸t d©n ca. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - §µn, b¶ng phô bµi TËp ®äc nh¹c sè4. 2. Häc sinh : - Thanh ph¸ch, SGK, mét vµi ®éng t¸c móa phô häa. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y,häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1 PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2 PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t Cß l¶ - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t. - NhËn xÐt chung, söa sai. - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - NhËn xÐt chung, khen thëng * Ho¹t ®éng 2 : TËp ®äc nh¹c T§N sè 4 - Treo b¶ng phô - Cho HS nhËn xÐt c¸c kÝ hiÖu trong bµi T§N(nhÞp,tªn nèt, h×nh nèt). Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Cß l¶ - L¾ng nghe - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t,l¾ng nghe - Luyªn theo tæ,nhãm 3 - NhËn xÐt tõng nhãm - Tù s¸ng t¹o ®éng t¸c móa - Quan s¸t, l¾ng nghe - Quan s¸t - NhËn xÐt N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - Cho HS luyÖn tËp cao ®é trong bµi T§N - Cho HS luyÖn tËp tiÕt tÊu cã trong bµi T§N - Chia bµi T§N thµnh 4 c©u ng¾n ,d¹y tõng c©u kÕt hîp ®µn . - Cho HS luyÖn ®äc nh¹c kÕt hîp ®µn . - NhËn xÐt chung, söa sai. - Cho häc sinh tù ghÐp lêi ca 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho häc sinh ®äc nh¹c,h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch bµi T§N sè 4 - NhËn xÐt giê häc,dÆn dß häc sinh. Trêng TiÓu häc Sai Nga - LuyÖn theo d·y - LuyÖn theo 3 tæ,c¸ nh©n - Häc tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi T§N - LuyÖn theo tæ,nhãm 2 - Quan s¸t,l¾ng nghe - GhÐp ®ång thanh - Thùc hiÖn 2 lÇn - L¾ng nghe. TuÇn 14 Thø s¸u, ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2014 ¢m nh¹c TIÕT 14 : ¤n tËp 2 bµi h¸t : Trªn ngùa ta phi nhanh, Kh¨n quµng th¾m m·i vai em- Nghe nh¹c. I. Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo gia ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - Nghe mét bµi d©n ca. - KNS: Gi¸o dôc häc sinh yªu mÕn d©n ca qua ho¹t ®éng nghe nh¹c. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - Gi¸o viªn : §µn, mét vµi ®éng t¸c móa phô häa cho c¸c bµi h¸t. 2. Häc sinh : - Thanh ph¸ch, mét vµi ®éng t¸c móa phô häa cho c¸c bµi h¸t. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1 PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt,®¸nh gi¸ 2 PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp 2 bµi h¸t:Trªn ngùa ta phi nhanh, Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t kÕt hîp ®µn - NhËn xÐt chung, söa sai - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch hoÆc theo tiÕt tÊu lêi ca - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÐt hîp vËn ®éng phô häa - NhËn xÐt chung, khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt * Ho¹t ®éng 2 : Nghe nh¹c; Bµi Ru em ( D©n ca X¬-§¨ng ) - Giíi thiÖu x¬ qua vÒ bµi h¸t - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - Gäi häc sinh ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ bµi h¸t: Giai ®iÖu, tiÕt tÊu, lêi ca, nhÞp ®iÖu... - Cho häc sinh nghe lÇn 2 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Cho häc sinh h¸t l¹i mét trong 2 bµi h¸t võa «n tËp - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Cß l¶ - Quan s¸t, l¾ng nghe - Nghe qua b¨ng, nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo tæ hoÆc nhãm ®«i - NhËn xÐt - Tù s¸ng t¹o ®éng t¸c móa phô häa - L¾ng nghe - Quan s¸t, l¾ng nghe - Nghe qua b¨ng nh¹c - Ph¸t biÓu c¸ nh©n - Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng - L¾ng nghe, ghi nhí N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 15 Thø s¸u, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2014 ¢m nh¹c TIÕT 15 : Häc h¸t : Bµi h¸t ru I Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca bµi h¸t. - Häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gi¸o dôc cho häc sinh biÕt H¸t xoan lµ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ cña nh©n lo¹i cÇn ®îc b¶o vÖ ( ho¹t ®éng 1). II ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - §µn, m¸y nghe nh¹c, b¶ng phô ghi s½n lêi ca. 2. Häc sinh : -Thanh ph¸ch. III C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. PhÇn më ®Çu: - C¶ líp h¸t mét bµi - æn ®Þnh tæ chøc líp - H¸t c¸ nh©n bµi ChiÕn sÜ tÝ hon - KiÓm tra bµi cò - L¾ng nghe - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2. PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t bµi H¸t ru - Quan s¸t, l¾ng nghe - Giíi thiÖu bµi h¸t : §©y lµ mét bµi h¸t xoan cña tØnh Phó Thä. Lêi ca cña bµi h¸t mît mµ, ®»m th¾m gièng nh t×nh c¶m cña nh÷ng ngêi con ®Êt ViÖt tõ ngµn ®êi nay. - Nghe gi¸o viªn h¸t mÉu - H¸t mÉu Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - Cho häc sinh ®äc lêi ca - Chia c©u h¸t, d¹y h¸t tõng c©u kÕt hîp ®µn. - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp ®µn. - NhËn xÐt, söa sai - Gäi 3 häc sinh h¸t kÕt hîp ®µn - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, khen thëng * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Híng dÉn häc sinh : Ru hêi ru hìi, ¬ hêi ru hêi * ** * ** - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - NhËn xÐt chung, söa sai 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho häc sinh h¸t bµi H¸t ru - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß HS vÒ thuéc bµi h¸t Trêng TiÓu häc Sai Nga - §äc ®ång thanh - Häc h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi - LuyÖn theo tæ,nhãm ®«i - L¾ng nghe, quan s¸t - Thùc hiÖn c¸ nh©n - NhËn xÐt tõng c¸ nh©n - L¾ng nghe - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo d·y, mét d·y h¸t, mét d·y gâ ®Öm - Quan s¸t, l¾ng nghe - H¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng - L¾ng nghe, ghi nhí. TuÇn 16 Thø s¸u, ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2014 ¢m nh¹c TIÕT 16 : «n tËp 3 bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh b¹n ¬i l¾ng nghe, cß l¶ I Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca bµi h¸t. - Häc sinh h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiÓu häc Sai Nga - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. II ChuÈn bÞ : - Gi¸o viªn : §µn, b¨ng nh¹c, m¸y nghe - Häc sinh : Thanh ph¸ch, mét vµi ®éng t¸c móa phô häa ®¬n gi¶n III C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1 PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt,®¸nh gi¸ 2 PhÇn ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, khen thëng * Ho¹t ®éng 3 : ¤n tËp bµi h¸t Trªn ngùa ta phi nhanh - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho HS h¸t l¹i mét bµi h¸t võa «n tËp Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Cß l¶ - L¾ng nghe - Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo nhãm ®«i - NhËn xÐt tõng nhãm - LuyÖn theo tæ,c¸ nh©n - Quan s¸t, l¾ng nghe - Tù s¸ng t¹o ®éng t¸c móa phô häa - Quan s¸t, l¾ng nghe - Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - Tù s¸ng t¹o ®éng t¸c móa phô häa - H¸t kÕt hîp ®µn ocgan N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - NhËn xÐt giê häc,dÆn dß häc sinh Trêng TiÓu häc Sai Nga - L¾ng nghe,ghi nhí TuÇn 17 Thø s¸u, ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2014 ¢m nh¹c TIÕT 17 : «n tËp 2 bµi T§N: sè 2 , sè 3 I Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca mét sè bµi h¸t ®· häc. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - BiÕt ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca vµ kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch bµi T§N sè 2, sè 3. - KNS: RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm. II ChuÈn bÞ : - Gi¸o viªn : §µn, b¶ng phô 2 bµi TËp ®äc nh¹c - Häc sinh : Thanh ph¸ch, SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1 PhÇn më ®Çu : - C¶ líp h¸t mét bµi - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KÕt hîp trong khi «n tËp - KiÓm tra bµi cò 2 PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi T§N sè 3 Cïng bíc ®Òu - LuyÖn ®ång thanh - Cho häc sinh luyÖn cao ®é trong bµi T§N - Quan s¸t, l¾ng nghe - NhËn xÐt, uèn söa - LuyÖn theo 2 d·y - Cho häc sinh luyÖn tiÕt tÊu trong bµi T§N - L¾ng nghe - §µn giai ®iÖu bµi T§N Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - Cho häc sinh luyÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi kÕt hîp víi ®µn. - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Cho häc sinh luyÖn ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - NhËn xÐt chung, uèn söa * Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp bµi T§N sè 4 Con chim ri - Cho häc sinh luyÖn cao ®é vµ tiÕt tÊu trong bµi TËp ®äc nh¹c - NhËn xÐt chung, uèn söa - §µn giai ®iÖu bµi TËp ®äc nh¹c - Cho häc sinh luyÖn ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp víi ®µn. - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Cho häc sinh luyÖn ®äc nh¹c,h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - NhËn xÐt chung, uèn söa 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Cho HS ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi T§N sè 3 - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh Trêng TiÓu häc Sai Nga - LuyÖn theo nhãm ®«i, c¸ nh©n - NhËn xÐt tõng nhãm - LuyÖn theo tæ - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo d·y vµ theo tæ - Quan s¸t, l¾ng nghe - L¾ng nghe - LuyÖn theo nhãm 3, c¸ nh©n - NhËn xÐt tõng nhãm - LuyÖn c¸ nh©n - NhËn xÐt tõng b¹n - Thùc hiÖn kÕt hîp ®µn - L¾ng nghe, ghi nhí TuÇn 18 Thø s¸u, ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2015 ¢m nh¹c I. Môc tiªu : TIÕT 18 : TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiÓu häc Sai Nga - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa vµ h¸t kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc gâ ®Öm - Häc sinh hµo høng tham gia biÓu diÔn vµ tù s¸ng t¹o c¸c ®éng t¸c móa phô häa ®¬n gi¶n. - Gióp häc sinh m¹nh d¹n tham gia biÓu diÔn tríc líp. II. ChuÈn bÞ : - Gi¸o viªn : §µn ocgan, b¨ng nh¹c, m¸y nghe. - Häc sinh : Mét vµi ®éng t¸c móa phô häa ®¬n gi¶n, nh¹c cô gâ. III C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1 PhÇn më ®Çu : - C¶ líp h¸t mét bµi - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KÕt hîp trong giê häc - KiÓm tra bµi cò 2 PhÇn ho¹t ®éng : *Ho¹t ®éng 1 : H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - Nghe qua b¨ng nh¹c - Cho häc sinh nghe mét sè bµi h¸t ®· häc - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - Chia líp thµnh 5 tèp, mçi tèp chän mét bµi - NhËn xÐt tõng tèp h¸t vµ lÇn lît biÓu diÔn - Quan s¸t, l¾ng nghe - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Tù s¸ng t¹o c¸c ®éng t¸c móa phô - NhËn xÐt chung, khen thëng nh÷ng häc sinh häa phï hîp hoµn thµnh tèt - Thùc hiÖn - Gäi tõ 3 ®Õn 5 häc sinh h¸t kÕt hîp móa phô häa. - Quan s¸t, l¾ng nghe - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung,khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt. *Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp víi h×nh thøc gâ ®Öm - Chia líp thµnh 7 nhãm nhá,mçi nhãm chän tù chän mét bµi h¸t vµ tù chän h×nh thøc gâ ®Öm phï hîp ®Ó biÓu diÔn bµi h¸t - NhËn xÐt tõng tèp - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Quan s¸t, l¾ng nghe - NhËn xÐt chung, khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - H¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng - Cho häc sinh h¸t mét bµi h¸t ®· häc Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh vÒ nhµ tËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t Trêng TiÓu häc Sai Nga - L¾ng nghe, ghi nhí TuÇn 19 Thø s¸u, ngµy 9 th¸ng 1 n¨m 2015 ¢m nh¹c TIÕT 19 : Häc h¸t : Bµi Chóc mõng Mét sè h×nh thøc tr×nh bµy bµi h¸t I. Môc tiªu : - BiÕt ®©y lµ bµi h¸t nh¹c níc ngoµi. - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt mét sè h×nh thøc h¸t nh ®¬n ca, song ca.... II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : §µn,b¨ng nh¹c, b¶ng phô ghi s½n lêi ca 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch, SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - C¶ líp h¸t mét bµi 2. PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t bµi Chóc mõng - Giíi thiÖu bµi h¸t : Lµ bµi h¸t kh¸ quen thuéc - L¾ng nghe Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 ®èi víi ngêi Nga,bµi h¸t cã giai ®iÖu nhÞp nhµng ®îc nh¹c sÜ Hoµng L©n ®Æt lêi míi - H¸t mÉu - Cho häc sinh ®äc lêi ca - Chia bµi h¸t thµnh 6 c©u h¸t, d¹y h¸t tõng c©u kÕt hîp víi ®µn. - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp ®µn ocgan - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 3 - Híng dÉn häc sinh: Ph¸ch m¹nh « nhÞp thø nhÊt vµ « nhÞp thø 3 nhón ch©n vÒ bªn tr¸i, « nhÞp thø 2 nhón ch©n vÒ bªn ph¶i - Cho häc sinh thùc hiÖn - NhËn xÐt chung, uèn söa * Ho¹t ®éng 3: Mét sè h×nh thøc tr×nh bµy bµi h¸t Cho HS biÕt ý nghÜa c¸c thuËt ng÷ chØ h×nh thøc biÓu diÔn: §¬n ca, song ca, tam ca, tèp ca 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - Cho häc sinh h¸t bµi Chóc mõng - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga - Nghe GV h¸t mÉu - §äc ®ång thanh - Häc h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi h¸t - LuyÖn theo tæ, nhãm 3 - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo nhãm, c¸ nh©n - NhËn xÐt tõng nhãm - Quan s¸t, l¾ng nghe - H¸t kÕt hîp nhón ch©n - L¾ng nghe - Quan s¸t vµ thùc hiÖn theo tõng thuËt ng÷ - H¸t kÕt hîp ®µn cho HS - L¾ng nghe, ghi nhí N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 20 Thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2015 ¢m nh¹c TIÕT 20 : ¤n tËp bµi h¸t Chóc mõng TËp ®oc nh¹c : T§N sè 5 I. Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ®¬n gi¶n. - BiÕt ®äc bµi T§N sè 5. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : §µn,b¨ng nh¹c, b¶ng phô bµi T§N sè 5 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch, SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2. PhÇn ho¹t ®éng : *Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t Chóc mõng - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - NhËn xÐt chung, uèn söa - Híng dÉn häc sinh móa phô häa - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp móa phô häa - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt khen thëng nh÷ng HS hoµn thµnh * Ho¹t ®éng 2 : TËp ®äc nh¹c : T§N sè 5 - Treo b¶ng phô bµi TËp ®äc nh¹c Hoa bÐ ngoan - Gäi häc sinh nhËn xÐt tªn nèt,h×nh nèt nh¹c vµ c¸c kÝ hiÖu kh¸c trong bµi T§N Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Chóc mõng - Nghe qua b¨ng nh¹c - LuyÖn theo tèp 3 - Quan s¸t, l¾ng nghe - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo tæ,c¸ nh©n - NhËn xÐt c¸ nh©n - Quan s¸t, l¾ng nghe - Quan s¸t - NhËn xÐt c¸ nh©n - LuyÖn theo tæ N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - Cho häc sinh luyÖn cao ®é trong bµi T§N - Cho häc sinh luyÖn tiÕt tÊu - §µn giai ®iÖu bµi T§N - D¹y tõng c©u kÕt hîp ®µn ocgan - Cho häc sinh luyÖn ®äc nh¹c - Cho häc sinh tù ghÐp lêi ca - NhËn xÐt chung, uèn söa 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho häc sinh ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch bµi T§N sè 5 - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh Trêng TiÓu häc Sai Nga - LuyÖn c¶ líp - L¾ng nghe - Häc tõng c©u nh¹c ng¾n - LuyÖn theo d·y, c¸ nh©n - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - Thùc hiÖn - L¾ng nghe, ghi nhí TuÇn 21 Thø s¸u, ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2015 ¢m nh¹c TIÕT 21 : Häc Bµi h¸t : Bµn tay mÑ Nh¹c sÜ: Bïi §×nh Th¶o I. Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt t¸c gi¶ bµi h¸t lµ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : §µn,b¨ng nh¹c, b¶ng phô ghi s½n lêi ca 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch, SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt,®¸nh gi¸ 2. PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t bµi Bµn tay mÑ - Giíi thiÖu bµi h¸t : Lµ mét s¸ng t¸c viÕt vÒ mÑ rÊt hay vµ tha thiÕt cña nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o - H¸t mÉu - Cho häc sinh ®äc lêi ca - Chia bµi h¸t thµnh 8 c©u h¸t, d¹y h¸t tõng c©u kÕt hîp ®µn. - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp ®µn cho HS - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, uèn söa khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Híng dÉn häc sinh : Bµn tay mÑ bÕ chóng con bµn tay mÑ ch¨m... * * * * * * * - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - NhËn xÐt chung,khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - Cho häc sinh h¸t bµi Bµn tay mÑ - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Chóc mõng - L¾ng nghe - L¾ng nghe - Nghe qua b¨ng nh¹c - §äc ®ång thanh - Häc h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi h¸t - LuyÖn theo tæ, nhãm ®«i - NhËn xÐt c¸ nh©n - L¾ng nghe - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn nhãm 3,c¸ nh©n - L¾ng nghe - H¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng - L¾ng nghe, ghi nhí N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 22 Thø s¸u, ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2015 ¢m nh¹c TIÕT 22 : «n tËp Bµi h¸t : Bµn tay mÑ TËp ®äc nh¹c : T§N sè 6 I. Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt t¸c gi¶ bµi h¸t lµ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : §µn,b¶ng phô bµi TËp ®äc nh¹c sè 6 : Móa vui 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch,SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2. PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t Bµn tay mÑ - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Híng dÉn häc sinh móa phô häa - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Bµn tay mÑ - L¾ng nghe - H¸t ®ång thanh - L¾ng nghe - LuyÖn theo d·y, nhãm ®«i - NhËn xÐt c¸ nh©n - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo nhãm 3 - Quan s¸t, l¾ng nghe N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - NhËn xÐt chung, uèn söa Trêng TiÓu häc Sai Nga * Ho¹t ®éng 2 : TËp ®äc nh¹c : T§N sè 6 - Treo b¶ng phô bµi tËp ®äc nh¹c Móa vui - Gäi häc sinh nhËn xÐt vÒ bµi tËp ®äc nh¹c - Cho häc sinh luyÖn cao ®é :§å,Rª,Mi,Son - Cho häc sinh luyÖn tËp tiÕt tÊu trong bµi T§N - NhËn xÐt chung,uèn söa - §µn giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c - D¹y tõng c©u kÕt hîp ®µn ocgan - Cho häc sinh luyÖn ®äc nh¹c - NhËn xÐt chung,uèn söa - Cho häc sinh tù ghÐp lêi ca - NhËn xÐt chung,uèn söa 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho häc sinh ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch bµi T§N sè 6 - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh - Quan s¸t - NhËn xÐt c¸ nh©n - LuyÖn theo 3 tæ - LuyÖn theo 2 d·y - Quan s¸t, l¾ng nghe - L¾ng nghe - Häc tõng c©u mãc xÝch - LuyÖn c¸ nh©n - L¾ng nghe - H¸t ®ång thanh - L¾ng nghe - Thùc hiÖn - L¾ng nghe, ghi nhí TuÇn 23 Thø s¸u, ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2015 ¢m nh¹c TIÕT 23 : Häc h¸t : Bµi Chim s¸o I. Môc tiªu : Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - BiÕt ®©y lµ bµi d©n ca - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt ®©y lµ bµi d©n ca cña d©n téc Kh¬-me ë Nam Bé. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : §µn, b¶ng phô ghi s½n lêi ca bµi h¸t. 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch,SGK Trêng TiÓu häc Sai Nga III C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu : - ¤n ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt,®¸nh gi¸ 2. PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t bµi Chim s¸o - Giíi thiÖu bµi h¸t : Lµ mét bµi h¸t d©n ca rÊt hay vµ vui t¬i cña ®ång bµo Kh¬-me (Nam Bé) do §Æng NguyÔn su tÇm - H¸t mÉu - Cho häc sinh ®äc lêi ca - Chia bµi h¸t thµnh 6 c©u h¸t, d¹y h¸t tõng c©u kÕt hîp ®µn cho HS. - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp ®µn. - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, uèn söa * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Híng dÉn häc sinh : Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o bay.... * * * * * ** - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt 3 PhÇn kÕt thóc : - Cho häc sinh h¸t bµi Chim s¸o Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Bµn tay mÑ - Quan s¸t,l¾ng nghe - Nghe GV h¸t mÉu - §äc ®ång thanh - Häc h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch - LuyÖn theo tæ, nhãm ®«i - NhËn xÐt c¸ nh©n - L¾ng nghe - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo d·y,c¸ nh©n - NhËn xÐt c¸ nh©n - L¾ng nghe - H¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh Trêng TiÓu häc Sai Nga nhµng - L¾ng nghe, ghi nhí TuÇn 24 Thø s¸u, ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2015 ¢m nh¹c TIÕT 24 : ¤n tËp bµi h¸t Chim s¸o ¤n tËp ®äc nh¹c sè 5 , sè 6 I. Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - BiÕt ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca vµ kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi T§N sè 5, sè 6. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : §µn, b¶ng phô bµi TËp ®äc nh¹c sè 5 vµ sè 6 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch,SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu : - æn ®Þnh tæ chøc líp - KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt,®¸nh gi¸ 2. PhÇn ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t Chim s¸o Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña häc sinh - C¶ líp h¸t mét bµi - H¸t c¸ nh©n bµi Chim s¸o N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 4 - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - NhËn xÐt,uèn söa - Cho HS luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Cho 3 tèp häc sinh lªn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt. * Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp TËp ®äc nh¹c sè 5 vµ sè 6 - Cho HS luyÖn cao ®é vµ tiÕt tÊu 2 bµi T§N - Cho häc sinh luyÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho 1 d·y ®äc nh¹c vµ mét d·y h¸t lêi ca - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Cho HS luyÖn ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - NhËn xÐt chung, uèn söa 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho häc sinh h¸t bµi Chim s¸o - NhËn xÐt giê häc, dÆn dß häc sinh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga - H¸t ®ång thanh - L¾ng nghe - LuyÖn nhãm ®«i - NhËn xÐt tõng nhãm - Tù s¸ng t¹o ®éng t¸c móa phô häa - NhËn xÐt tõng nhãm - L¾ng nghe - LuyÖn c¶ líp - LuyÖn theo tæ - L¾ng nghe, quan s¸t - 2 d·y thùc hiÖn - NhËn xÐt tõng d·y - LuyÖn theo nhãm 4 - L¾ng nghe - H¸t kÕt hîp nhón ch©n nhÞp nhµng - L¾ng nghe, ghi nhí N¨m häc : 2014 - 2015
- Xem thêm -