Tài liệu Giáo án âm nhạc 3

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN 1 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Thöù ngaøy thaùng naêm 2006 Hoïc haùt: Baøi Quoác ca Vieät Nam Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao I. MUÏC TIEÂU - HS hieåu baøi Quoác ca cuûa nhaïc só Vaên Cao laø baøi haùt Nghi leã cuûa Nhaø nöôùc, ñöôïc haùt hoaëc cöû nhaïc khi chaøo côø. - HS haùt thuoäc lôøi 1, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, theå hieän tính chaát huøng maïnh trong baøi haùt. - Giaùo duïc HS yù thöùc trang nghieâm khi döï leã chaøo côø vaø haùt Quoác ca. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc vaø theå hieän tính chaát huøng maïnh cuûa baøi haùt. - Baûng phuï cheùp saün lôøi ca 1. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng tieán haønh vì laø tieát ñaàu tieân cuûa naêm hoïc, coù theå cho HS haùt oân moät vaøi baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 2 nhaèm taïo khoâng khí vui veû cho tieát hoïc. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy hatù Quoác ca (lôøi 1) - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: Quoác ca tröôùc ñaây laø baøi Tieán quaân ca vieát vaøo naêm 1944 cuûa nhaïc só Vaên Cao vôùi noäi dung keâu goïi toaøn daân vuøng leân cöùu nöôùc. Quoác ca ñöôïc haùt khi laøm leã chaøo côø. Khi haùt hoaëc cöû nhaïc Quoác ca phaûi ñöùng nghieâm trang vaø ñöùng nhìn Quoác kyø. - Cho HS xem hình aûnh laù côø Vieät Nam vaø leã chaøo côø. - Cho HS nghe baêng baøi Quoác ca (hoaëc GV haùt maãu thaät chính xaùc). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca: Ñoïc lôøi ca 1 theo tieát taáu. - Giaûi thích nhöõng tö økhoù trong baøi ñeå HS coù theå hieåu ñöôïc noäi dung lôøi ca. - Daïy haùt: daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát baøi. - Chuù yù nhöõng tieáng ngaân hoaëc nghó ñeán 3 phaùch ñeå höôùng daãn HS haùt ñuùng. - Trong baøi coù hai caâu haùt giai ñieäu gioáng nhau chæ khaùc ôû hai tieáng sau, GV löu yù ñeå höôùng daãn kyõ vì caùc em deã nhaàm laãn choã naøy. Ñöôøng vinh quang xaây xaùc quaân thuø Vì nhaân daân chieán ñaáu khoâng ngöøng - Taäp xong lôøi 1, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå HS thuoäc lôøi vaø giai ñieäu, GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù ttrình luyeän haùt. Hoaït ñoäng 2: Traû lôøi caâu hoûi. - Ñaët moät soá caâu hoûi ñeå kieåm tra nhaän thöùc HS ñoái vôùi Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 1 - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. - Xem tranh minh hoïa. - Nghe haùt maãu. - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu (lôøi 1). - Nghe giaûi thích nhöõng töø khoù trong baøi haùt. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Chuù yù nghe höôùng daãn ñeå haùt ñuùng choã ngaân, nghó trong baøi; phaân bieät ñöôïc aâm cao hôn aâm thaáp hôn ôû cuoái hai caâu haùt coù giai ñieäu gaàn gioáng nhau. - Chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, goïn tieáng. - Luyeän haùt: Ñoàng thanh, töøng daõy (toå). Haùt theå hieän tính chaát huøng maïnh. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 baøi Quoác ca. 1. Baøi Quoác ca ñöôïc haùt khi naøo? 2. Ai laø taùc giaû baøi Quoác ca? 3. Khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca, chuùng ta phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo? Nhaän xeùt HS traû lôøi, sau ñoù neâu laïi yeâu caàu khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca ñeå HS hieåu roõ vaø ghi nhôù. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe,ghi nhôù. 4. Nhaän xeùt – Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc vaø theå hieän ñuùng yeâu caàu cuûa baøi haùt, thaùi ñoä ñuùng möïc khi hoïc haùt ñoàng thôøi nhaéc nhöõng em chöa tích cöïc trong tieát hoïc caàn coá gaéng ñeå ñaït keát quaû toát hôn ôûû tieát sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc lôøi 1 baøi Quoác ca. Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 2 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 TUAÀN 2 Thöù ngaøy thaùng naêm 2006 Hoïc haùt: Baøi Quoác ca Vieät Nam( lôøi2 ) I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi 2, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, theå hieän tính chaát huøng maïnh trong baøi haùt. - Tieáp tuïc giaùo duïc HS yù thöùc trang nghieâm khi döï leã chaøo côø vaø haùt quoác ca. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc lôøi 2 vaø theå hieän tính huøng maïnh cuûa baøi haùt. - Baûng phuï cheùp saün lôøi ca 2. - Naém noäi dung lôøi 2 ñeå giaûi thích cho HS yù nghó lôøi ca. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp, nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Cho HS oân haùt lôøi 1 baøi Quoác ca (caû lôùp, roài töøng – daõy, toå). - Ñaët caâu hoûi (trong phaàn hoaït ñoäng 2 cuûa tieát 1) ñeå xem HS naém ñöôïc baøi khoâng? GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy hatù Quoác ca (lôøi 2) - GV toùm taét noäi dung lôøi ca 2 cho HS hieåu: Trong nhöõng ngaøy tröôùc caùch maïng thaùng Taùm (1945), haân daân ta soáng khoå cöïc döôùi aùch thoáng trò cuûa cheá ñoä thöïc daân phong kieán, daønh laïi ñoäc laäp töï do cho Toå quoác. - Cho HS nghe baêng baøi Quoác ca – lôøi 2 (hoaëc GV haùt maãu thaät chính xaùc lôøi 2). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca: Ñoïc lôøi ca 2 theo tieát taáu. - Giaûi thích nhöõng töø khoù trong baøi ñeå HS coù theå hieåu ñöôïc noäi dung lôøi ca (laàm than, goâng xích, caêm hôøn). - Daïy haùt: daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát baøi. - Chuù yù nhöõng tieáng ngaân hoaëc nghó ñeán 3 phaùch vaø cao ñoä khaùc nhau cuûa 2 tieáng cuoái hai caâu (tieáng thuø, ngöøng) nhö ôû lôøi 1 ñeå höôùng daãn HS haùt ñuùng. - Taäp xong lôøi 2, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå HS thuoäc lôøi vaø giai ñieäu, GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù ttrình luyeän haùt. - Höôùng daãn HS haùt noái hai lôøi cuûa baøi Quoác ca. Chuù yù söûa nhöõng choã HS haùt chöa ñuùng yeâu caàu. Haùt theå hieän tính chaát huøng maïnh khoâng haün laø haù Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 3 - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. - Nghe haùt maãu lôøi 2. - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu (lôøi 2). - Nghe giaûi thích nhöõng töø khoù trong baøi haùt. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Caàn theå hieän ñuùng nhöõng choã ngaân, nghó trong baøi theo höôùng daãn. - Chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, goïn tieáng. - Luyeän haùt: Ñoàng thanh, töøng daõy (toå). Haùt theå hieän tính chaát huøng maïnh, nhö nhòp böôùc chaân maïnh meõ cuûa ñoaøn quaân. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 to maø haùt coù löïc, nhaán maïnh phaùch trong töøng caâu haùt nhö khí theá ñoaøn quaân ñang tieán böôùc. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp taäp tö theá chaøo côø. - Höôùng daãn HS tö theá ñöùng chaøo côø vaø haùt Quoác ca: Ñöùng nghieâm trang, maét höôùng nhìn veà Quoác kì. Thaùi ñoä nghieâm tuùc, GV coù theå môøi moät vaøi HS leân thöïc hieän tö theá maãu. - Cho HS taäp ñöùng chaøo côø vaø haùt Quoác ca. - Nhaän xeùt. - HS laéng nghe, quan saùt. - HS luyeän taäp tö theá chaøo côø vaø haùt Quoác ca. 4. Nhaän xeùt – Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc baøi Quoác ca vaø theå hieän ñuùng yeâu caàu cuûa baøi haùt, thaùi ñoä ñuùng möïc khi hoïc haùt vaø luyeän taäp chaøo côø, ñoàng thôøi nhaéc nhöõng em chöa tích cöïc trong tieát hoïc caàn coá gaéng ñeå ñaït keát quaû toát hôn oû tieát sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc hai lôøi baøi Quoác ca. Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 4 Lớp 3 TUAÀN 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Thöù ngaøy thaùng naêm 2006 Hoïc haùt: Baøi Baøi ca ñi hoïc (Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng) I. MUÏC TIEÂU - HS bieát baøi haùt laø saùng taùc cuûa nhaïc só Traàn Baûng. - HS haùt thuoäc lôøi 1, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng. - Giaùo duïc HS tình caûm gaén boù vôùi maùi tröôøng, kính troïng thaày coâ vaø yeâu quyù baïn beø. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc vaø theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng cuûa baøi haùt. - Baûng phuï cheùp saün lôøi ca 1. - Tranh aûnh minh hoïa cho baøi haùt. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: HS nhaéc laïi teân baøi haùt khi chaøo côø, taùc giaû. Caû ñöùng leân haùt oân baøi Quoác ca vôùi tö theá vaø thaùi ñoä nghieâm trang. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt: Baøi ca ñi hoïc (lôøi 1). - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: Nhaïc só Phan Traàn Baûng toát nghieäp lôùp Sö phaïm aâm nhaïc ñaàu tieân cuûa Boä Giaùo duïc, ñaõ vieát nhieàu ca khuùc hay cho treû em nhö: Tröôøng em xinh, Vöôøn cam Baùc Hoà, Coäc caùch tuøng cheng, … Baøi haùt Baøi ca ñi hoïc laø moät haønh khuùc vui töôi vieát ôû gioïng Reâ tröôûng, moâ taû caûnh HS ñeán tröôøng trong nieàm haân hoan cuøng baïn beø. - Cho HS xem tranh minh hoïa keát hôïp nghe haùt maãu (nghe baêng nhaïc hoaëc nghe GV haùt). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca 1: ñoïc ñoàng thanh lôøi 1 - Xem tranh minh hoïa vaø nghe haùt theo tieát taáu. maãu - Daïy haùt: Daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát lôøi 1. - Chuù yù : Baøi haùt coù chung moät aâm hình tieát taáu: - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu (lôøi 1). - Trong baøi coù hai caâu haùt vaø 3 giai ñieäu gioáng nhau, caâu 2 vaø 4 giai ñieäu khaùc ôû phaàn cuoái, GV coù theå nhaán maïnh hoaëc cho HS nhaän xeùt nhaèm phaùt huy khaû naêng cuûa caùc em ñoái vôùi boä moân, giuùp caùc em thuoäc baøi nhanh hôn. - Taäp xong lôøi 1, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu, GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình luyeän haùt (söûa cho HS haùt chöa ñuùng), GV ñeäm ñaøn theo Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Höôùng daãn HS haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp (GV laøm maãu). Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 5 - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - HS nghe laïi giai ñieäu caùc caâu ñeå nhaän xeùt cho ñuùng. - Chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, goïn tieáng. - Luyeän haùt: ñoàng thanh, töøng daõy (toå), hoaëc haùt noái tieáp. Haùt theå hieän tính chaát vui töôi trong saùng. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh - Haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch: Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh - Haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca: Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh - Löu yù höôùng daãn HS haùt nhaán vaøo caùc phaùch maïnh cuûa nhòp 2 vaø goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu. - Luyeän taäp, söûa sai. - Nghe vaø xem GV thöïc hieän maãu. - HS thöïc hieän theo (söû duïng song loan). - Haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch (söû duïng thanh phaùch). - Haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca (söû suïng thanh phaùch). - Chuù yù haùt vaø goõ ñeäm ñuùng theo höôùng daãn cuûa GV - Daõy A haùt, daõy B goõ ñeäm theo tieát taáu. 4. Cuûng coá – Daën doø: - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa hoïc, taùc giaû; caû lôùp haùt ñoàng thanh lôøi 1 theo höôùng daãn cuûa GV. - Giaùo duïc HS tình caûm gaén boù maùi tröôøng, kính troïng thaày coâ vaø yeâu quyù baïn beø. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc lôøi 1, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt vaø bieát goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu cuûa baøi haùt, thaùi ñoä tích cöïc khi hoïc haùt ñoàng thôøi nhaéc nhöõng em chöa tích cöïc trong tieát hoïc caàn coá gaéng ñeå ñaït keát quaû toát hôn ôû tieát sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc lôøi 1 baøi haùt: Baøi ca ñi hoïc. Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 6 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 TUAÀN 4 Thöù ngaøy thaùng naêm 2006 Hoïc haùt: Baøi Baøi ca ñi hoïc (lôøi 2) (Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng) I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi 2, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng trong caû hai lôøi cuûa baøi haùt. - Giaùo duïc HS bieát yeâu quyù tröôøng lôùp, kính troïng thaày coâ vaø yeâu quyù baïn beø, töø ñoù coù yù thöùc hoïc taäp vaø reøn luyeän baûn thaân ngaøy moät toát hôn. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc vaø theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng cuûa baøi haùt. - Baûng phuï cheùp saün lôøi ca 2. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: HS nghe giai ñieäu nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, taùc giaû. Caû lôùp ñöùng leân haùt oân lôøi 1 baøi haùt Baøi ca ñi hoïc, haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt: Baøi ca ñi hoïc (lôøi 2). - Cho HS nghe haùt maãu (nghe baêng nhaïc hoaëc nghe GV haùt). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca 2: ñoïc ñoàng thanh lôøi 2 theo tieát taáu. - Daïy haùt: Daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát baøi (nhö ñaõ höôùng daãn ôû lôøi 1). - Taäp xong lôøi 2, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu, GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình luyeän haùt (söûa cho HS haùt chöa ñuùng). - Cho HS oân caû hai lôøi baèng nhöõng hình thöùc: ñoàng thanh, nhoùm, daõy, caù nhaân, haùt noái tieáp, … - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca caû hai lôøi (söû duïng nhaïc cuï goõ ñeäm: troáng nhoû, song loan, thanh phaùch). - Luyeän taäp söûa sai neáu coù. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Höôùng daãn HS haùt vaø vaän ñoäng phuï hoïa (GV thöïc hieän ñoäng taùc maãu). Cuï theå: Lôøi 1: Caâu 1: Nhuùn chaân sang traùi, sang phaûi theo nhòp. Hai tay ñöa leân cao cheách hình chöõ V, nghieân ngöôøi cuøng beân vôùi nhòp chaân. Caâu 2: Hai tay ñöa ngang nhö ñoäng taùc vaãy caùnh. Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 7 - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu (lôøi 2). - Taäp haùt töøng caâu theo höôøng daãn cuûa GV. - Luyeän haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi ca - Haùt noái hai lôøi theo höôùng daãn cuûa GV: haùt ñoàng thanh, theo daõy – nhoùm, caù nhaân, … Chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, goïn tieáng. Haùt theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca theo höôùng daãn. - Xem GV thöïc hieän maãu. HS thöïc hieän töøng ñoäng taùc theo höôùng daãn cuûa GV thaät nhòp nhaøng, chuaån xaùc. - Caùc em cuõng coù theå ngó theâm nhöõng ñoäng taùc khaùc ñeå hieän cho phong phuù hôn. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Chaân vaãn nhuùn ñeàu nhö ôû caâu 1. Caâu 3: Hai tay ñöa leân mieäng giaû ñoäng taùc chim hoùt. Caâu 4: Tay traùi choáng hoâng, tay phaûi ñöa leân cao laøm ñoäng taùc vaãy chaøo. Lôøi 2: Caâu 1 vaø 4 vaãn giöõ nguyeân ñoäng taùc nhö ôû lôøi 1. Caâu 2: Hai tay ñöa oâm cheùo tröôùc ngöïc. Caâu 3: Naém tay baïn beân caïnh, nghieân ngöôøi nheï nhaøng theo nhòp chaân. - GV cuõng coù theå gôïi yù ñeå HS töï nghó theâm nhöõng ñoäng taùc nhaèm phaùt huy tính tích cöïc, saùng taïo cuûa caùc em. - Sau khi höôùng daãn töøng ñoäng taùc, GV cho HS luyeän taäp vaøi laàn ñeå nhôù thöïc hieän thuaàn thuïc hôn. - Toå chöùc bieåu dieãn tröôùc lôùp (GV ñeäm ñaøn theo) - Luyeän taäp haùt keát hôïp vaän ñoäng cho ñeàu vaø thuaàn thuïc hôn: - Moãi toå cöû hai baïn leân bieåu dieãn 4. Cuûng coá – Daën doø: - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa hoïc, taùc giaû; Qua baøi haùt giaùo duïc ñeàu gì. Caû lôùp haùt ñoàng thanh theo höôùng daãn cuûa GV. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc baøi haùt, theå hieän ñöôïc tình caûm saéc thai vui töôi, bieát theå hieän ñoäng taùc vaän doäng phuï hoïa nhòp nhaøng, thaùi ñoä tích cöïc khi hoïc haùt ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em chöa töïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn ôû caùc tieát hoïc sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc baøi haùt: Baøi ca ñi hoïc. Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 8 Lớp 3 TUAÀN 5 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 TIEÁT 5 Ngµy…th¸ng …n¨m…. . Hoïc haùt: Baøi Ñeám sao (Trích) Nhaïc vaø lôøi: Vaên Chung I. MUÏC TIEÂU - HS bieát baøi haùt ôû nhòp ¾ vôùi tính chaát nhòp nhaøng, laø saùng taùc cuûa nhaïc só Vaên Chung. - HS haùt thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu, theå hieän tính chaát nhòp nhaøng, trong saùng. - Giaùo duïc HS tình caûm yeâu thieân nhieân. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc, baûng phuï cheùp saün lôøi ca. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø tranh aûnh minh hoïa cho baøi haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – Nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: HS nhaéc laïi baøi ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, taùc giaû. Caû lôùp ñöùng leân haùt oân baøi haùt Baøi ca ñi hoïc, keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Ñeám sao. - GV giôùi thieïu teân baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: Nhaïc só Vaên Chung coù raát nhieàu ca khuùc hay vieát cho treû em nhö: Lì vaø Saùo, Löôïn troøn löôïn kheùo, Thaèng Nhai thaèng Nha, … Nhöõng ca khuùc cuûa oâng thöôøng ngoä nghónh, deã thöông vaø ñaäm neùt daân toäc. Baøi haùt Ñeám sao ñöôïc vieát ôû nhòp 3/4 nhòp nhaøng dieãn taû caûnh caùc em nhoû quaây quaàn vôùi nhau vaøo nhöõng ñeâm trôøi ñaày sao, cuøng ngöôùc leân baàu trôøi vaø ñeám nhöõng vì sao thaät laø vui … - Cho HS xem tranh minh hoïa keát hôïp nghe haùt maãu (nghe baêng hoaëc GV haùt). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca treân baûng phuï. Chia baøi haùt thaønh 4 caâu. Khi ñoïc lôøi ca, GV löu yù ñeå höôùng daãn HS nhö sau: Moãi tieáng trong lôøi ca laø moät phaùch, coù nhöõng tieáng ngaân 2 hoaëc 3 phaùch. Cuï theå: Caâu 1: Tieáng saùng, oâng ngaân 2 phaùch, tieáng sao ngaân 3 phaùch. Caâu 2: Tieáng saùng ngaân 2 phaùch, tieáng vaøng ngaân 3 phaùch. Caâu 3: Tieáng sao ngaân 2 phaùch, tieáng saùng ngaân 2 phaùch. Caâu 4: Tieáng sao ngaân 3 phaùch, tieáng treân ngaân 2 phaùch, tieáng cao ngaân 3 phaùch. - Daïy haùt: Daïy töøng caâu noái tieáp cho ñeán heát baøi. Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 9 - HS ngoài ngay ngaén, laéngnghe. - Xem tranh minh hoïa vaø nghe haùt maãu. - Ñoïc lôøi ca, chuù yù nhöõng tieáng ngaân 2, 3 phaùch ñeå khi haùt coù theå ngaân ñuùng phaùch. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. - Chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, goïn tieáng, nghe GV ñeám phaùch ñeå haùt ñeàu vaø ñuùng nhòp. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 - GV chuù yù ñeám phaùch ôû nhöõng tieáùng ngaân 2, 3 ñeå giuùp HS haùt ñuùng vaø ñeàu. - Taäp xong baøi haùt, cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu, GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình luyeän haùt (söûa cho HS haùt chöa ñuùng). Coù theå cho HS haùt keát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch (GV thöïc hieän maãu): Moät oâng sao saùng hai oâng saùng sao Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa. Cuï theå: Caâu 1 vaø 2: Nhuùn chaân nhòp nhaøng beân traùi, phaûi theo nhòp. Hai tay ñöa leân taïo thaønh voøng troøn treân ñaàu, loøng baøn tay ngöûa leân treân, caùc ngoùn tay chaïm vaøo nhau. Caâu 3 vaø 4: Döa hai tay qua laïi nheï nhaøng treân ñaàu theo nhòp. - Luyeän taäp, söûa sai - Luyeän haùt: ñoàng thanh, töøng daõy (toå). Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch. - Nghe vaø xem GV thöïc hieän maãu. - HS thöïc hieän theo (söû duïng song loan hoaëc thanh phaùch). - Xem GV thöïc hieän maãu. HS thöïc hieän theo töøng ñoäng taùc. - Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn cuûa GV thaät ñeàu vaø nhòp nhaøng theo nhòp ¾. 4. Cuûng coá – Daën doø - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa hoïc, taùc giaû; Caû lôùp haùt ñoàng thanh theo höôùng daãn cuûa GV. - Giaùo duïc HS tình caûm yeâu thieân nhieân - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc baøi haùt, ñuùng giai ñieäu tieát taáu baøi haùt vaø bieát vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng, nhaéc nhôû nhöõng em chöa töïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn ôû caùc tieát hoïc sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc baøi haùt: Ñeám sao. rót kinh nghiÖm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tæ trëng kiÓm tra Kế hoạch bài học: Hát Nhạc Ban gi¸m hiÖu 10 Lớp 3 TUAÀN 6 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 TIEÁT 6 Ngµy…th¸ng …n¨m…. - OÂn taäp baøi haùt: Ñeám sao - Troø chôi aâm nhaïc I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu, nhòp nhaøng, theå hieän tình caûm vui töôi, trong saùng. - HS tham gia bieåu dieãn vaø hoaït ñoäng troø chôi thaät tích cöïc, soâi noåi - Giaùo duïc HS tinh thaàn taäp theå trong caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng lôùp. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Maùy nghe, baêng nhaïc. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø coù theå chuaån bò moät soá muõ gaén hình ngoâi sao ñeå HS bieåu treân lôùp. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – Nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Coù theå tieán haønh trong quaù trình oân taäp baøi haùt 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Ñeám sao. - Cho HS nghe laïi giai ñieäu baøi haùt (nghe baêng hoaëc GV ñaøn giai ñieäu). Hoûi HS nhaän bieát teân baøi haùt, taùc giaû. - Cho HS haùt oân baøi haùt baèng nhöõng hình thöùc: Haùt ñoàng thanh, nhoùm – daõy, caù nhaân, haùt noái tieáp, …keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch. - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp ¾ (söû duïng nhaïc cuï goõ ñeäm: troáng nhoû, song loan, thanh phaùch). - Môøi töøng nhoùm, daõy leân bieåu dieãn haùt keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng. - Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Troø chôi aâm nhaïc 1. Troø chôi theo tieát taáu - GV höôùng daãn HS ñeám töø 1 ñeán 10 oâng sao theo tieát taáu sau: Moät oâng sao Ba oâng sao saùng, hai oâng saùng sao saùng, boán oâng saùng sao - HS ngoài nagy ngaén, laéng nghe giai ñieäu baøi haùt. - HS traû lôøi. - Haùt oân baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV: Haùt ñoàng thanh, theo daõy – nhoùm, caù nhaân, … Chuù yù phaùt aâm roù lôøi, goïn tieáng. Haùt theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng vaø nhòp nhaøng. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, vaø vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn. - Töøng nhoùm, daõy leân bieåu dieãn tröùôc lôùp. - Nghe GV höôùng daãn ñeå thöïc hieän ñeám sao theo tieát taáu. - Caû lôùp ñoàng thanh ñeám, sau ñoù caùc nhoùm, daõy, caù nhaân thi ñua ñeám sao theo tieát taáu ñuùng nhaát. … Chín oâng sao saùng, möôøi oâng saùng sao 2. Troø chôi haùt theo caùc nguyeân aâm. - GV höôùng daãn HS haùt baèng caùc nguyeân aâm theo - Nghe GV höôùng daãn troø chôi. giai ñieäu cuûa baøi Ñeám sao. GV duøng kí hieäu baèng theá tay ñeå theå hieän caùc nguyeân aâm. Ví duï: Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 11 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 nguyeân aâm i – giô moät ngoùn troû; nguyeân aâm a duøng hai ngoùn troû vaø giöõa truùc ngöôïc xuoáng,… - Luùc ñaàu cho caû lôùp haùt haùt ñoàng thanh lôøi ca, sau ñoù GV coù theå chæ ñònh töøng nhoùm, daõy thöïc hieän haùt baèng caùc nguyeân aâm, khi GV theå hieän kí hieäu nguyeân aâm naøo thì daõy ñoù seõ haùt baèng nguyeân aâm ñoù cho ñeán khi GV theå hieän kí hieäu nguyeân aâm khaùc ,… - Tröôùc khi thöïc hieän troø chôi, GV neân taäp cho HS nhaän bieát caùc nguyeân aâm ñeå thöïc hieän toát troø chôi naøy. - Thöïc hieän troø chôi theo töøng nhoùm, daõy vaø theo yeâu caàu, hieäu leänh cuûa GV. Nhoùm haùt ñuùng giai ñieäu, ñeàu vaø chính xaùc caùc nguyeân aâm nhaát, nhoùm ñoù seõ thaéng cuoäc. 4. Cuûng coá – Daën doø - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa hoïc, taùc giaû; Qua baøi haùt giaùo duïc ñeàu gì? Caû lôùp haùt ñoàng thanh laïi baøi haùt Ñeám sao theo höôùng daãn cuûa GV. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc baøi haùt, theå hieän ñöôïc tình caûm saéc thaùi vui töôi, bieát theå hieän ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng, thaùi ñoä tích cöïc khi hoïc haùt cuõng nhö trong hoïat ñoäng troø chôi, ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em chöa thaät tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng cuûa tieát hoïc caàn coá gaéng hôn ôû caùc tieát hoïc sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc baøi haùt: Ñeám sao. rót kinh nghiÖm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tæ trëng kiÓm tra TUAÀN 7 Kế hoạch bài học: Hát Nhạc Ban gi¸m hiÖu TIEÁT 7 12 Ngµy…th¸ng …n¨m……. . Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Hoïc haùt: Baøi Gaø gaùy Daân ca Coáng (Lai Chaâu) Lôøi môùi: Huy Traân I. MUÏC TIEÂU - HS haùt baøi Gaø gaùy laø daân ca cuûa ñoàng baøo Coáng, moät daän toäc ít ngöôøi ôû tænh Lai Chaâu thuoäc vuøng Taây Baéc nöôùc ta. - HS haùt thuoäc lôøi , haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, bieát laáy caâu ñaàu moãi caâu haùt. - Giaùo duïc HS bieát yeâu meán laøn ñieäu daân ca treân moïi mieàn ñaát nöôùc. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc vaø theå hieän tính chaát vui töôi, linh hoaït trong baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc, baûng phuï cheùp saün lôøi ca . - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø tranh aûnh minh hoïa cho baøi haùt (caûnh nhaø saøn, nuùi cao, gaø gaùy ,….), baûn ñoà Vieät Nam ñeå xaùc ñònh vò trí tænh Lai Chaâu. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: HS nghe giai ñieäu nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, taùc giaû. Caû lôùp haùt oân baøi haùt Ñeám sao, voã tay hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng theo nhòp ¾ , GV goïi moät vaøi caù nhaân theå hieän laïi baøi haùt, GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Gaø gaùy. - GV giôùi thieäu baøi haùt: Baøi haùt dieãn taû gaø gaùy thaät thaân thöông, quen thuoäc ñoái vôùi ñoàng baøo daân toäc ít ngöôøi ôû vuøng cao naøy. Tieáng gaø nhö goïi Maët Trôøi vaø daân baûng thöùc daäy ñeå baét ñaàu moät ngaøy môùi nhö moïi ngaøy, vöøa baän roän nhöng laïi raát vui töôi vaø haïnh phuùc. - Cho HS xem tranh minh hoïa, giôùi thieäu vò trí tænh Lai Chaâu treân baûng ñoà, keát hôïp cho haùt maãu (nghe baêng hoaëc GV haùt). - Höôùng daãn HS taäp ñoïc lôøi ca: ñoïc ñoàng thanh lôøi ca theo tieát taáu. - Daïy haùt: daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát baøi. Chia baøi haùt thaønh 4 caâu, chuù yù höôùng daãn HS laáy hôi ôû moãi caâu haùt vì moãi caâu haùt khaù daøi, ñaëc bieät ôû caâu 3 neân laáy hôi 2 laàn (ôû ñaàu caâu vaø sau tieáng roài). - Taäp xong baøi haùt, cho HS oân laïi ñeå thuoäc lôøi vaø nhôù giai ñieäu. Chuù yù caùc tieáng ai ôi ôû cuoái caùc caâu ñeàu ngaân vaø nghó 2 phaùch ñeå höôùng daãn HS haùt ñuùng. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp 2 (GV thöïc hieän maãu): Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 13 - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. - Xem tranh minh hoïa vaø nghe haùt maãu. - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV, chuù yù nhöõng choã GV höôùng daãn veà laáy hôi, ngaân – nghó ñeå haùt ñuùng yeâu caàu. - HS luyeän haùt ñoàng thanh, nhoùm, daõy, caù nhaân,... - Laàn löôït xem GV thöïc hieän maãu haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch, nhòp vaø thöïc hieän theo. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 Con gaø gaùy le teù saùng roài ai ôi Theo phaùch: Theo nhòp: - Ñaàu tieân cho caû lôùp luyeän haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch, nhòp thaät ñeàu,sau coù theå chia lôùp thaønh caùc nhoùm haùt noái tieáp töøng caâu lieân tuïc vaø nhiïp nhaøng theo phaùch vaø theo nhòp 2. - Löu yù höôùng daãn HS haùt nhaán maïnh vaøo caùc phaùch maïnh cuûa nhòp 2 vaø goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu. - HS thöïc hieän theo höôùng daãn. (söû duïng song loan, troáng nhoû hoaëc thanh phaùch). - Chuù yù haùt vaø goõ ñeäm ñuùng theo höôùng daãn cuûa GV. 4. Cuûng coá – Daën doø - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa hoïc, daân ca cuûa daân toäc naøo? Caû lôùp haùt ñoàng thanh laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV. - Giaùo duïc HS bieát yeâu meán nhöõng laøn ñieäu daân ca treân moïi mieàn ñaát nöôùc. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc baøi haùt, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt vaø bieát goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu baøi haùt, thaùi ñoä tích cöïc khi hoïc haùt ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em chöa thöïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn ôû caùc tieát hoïc sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc baøi haùt: Gaø gaùy. rót kinh nghiÖm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tæ trëng kiÓm tra Ban gi¸m hiÖu TUAÀN 8 TIEÁT 8 Ngµy…th¸ng …n¨m… OÂn taäp baøi haùt: Baøi Gaø gaùy Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 14 Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc lôøi ca, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu; theå hieän tình caûm vui töôi, trong saùng. - HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt. - HS bieát yeâu nhöõng giai ñieäu daân ca cuûa caùc daân toäc treân moïi mieàn ñaát nöôùc. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi haùt, theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng cuûa baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – Nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Coù theå tieán haønh trong quaù trình oân taäp baøi haùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Gaø gaùy - Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt, hoûi HS teân baøi haùt, daân ca cuûa daân toäc naøo? - Cho HS nghe laïi baêng baøi haùt Gaø gaùy sau ñoù höôùng daãn HS oân haùt vaø theå hieän saéc thaùi vui töôi. - Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp söû duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp cuûa baìa haùt, Trong quaù trình oân haùt, GV coù theå keát hôïp ñaùnh giaù nhaän xeùt ñoái vôùi nhöõng caù nhaân haùt vaø goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu. - Nhaän xeùt. - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. - HS nghe laïi baøi haùt, sau ñoù oân haùt laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV: haùt ñoàng thanh, daõy, nhoùm ... - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, nhòp cuûa baøi haùt. Söû duïng caùc nhaïc cuï goõ: song loan, thanh phaùch,... Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng tac vaän ñoäng phuï hoïa. Caâu 1, 2: Chaân nhuùn nhòp nhaøng sang traùi, phaûi theo nhòp; hai tay ñöa leân meäng thaønh hình hoa, ñaàu ngaång cao nghieân cuøng beân vôùi nhòp chaân. Caâu 3, 4: Chaân traùi böôùc leân, chaân phaûi böôùc theo, nhuùn theo nhòp; chaân phaûi böôùc xuoáng, chaân traùi böôùc theo, thöïc hieän ñeàu ñaën nhòp nhaøng. Hai tay ñöa leân vaø keùo xuoáng theo nhòp chaân. - GV höôùng daãn töøng ñoäng taùc, sau khi taäp xong, cho HS thöïc hieän laïi vaøi laàn cho thuaàn thuïc. - Môøi vaøi nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn treân lôùp (vöøa haùt vöøa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa). - Nhaän xeùt. - Xem GV thöïc hieän maãu. - HS thöïc hieän ñoäng taùc theo höôùng daãn cuûa GV thaät nhòp nhaøng, chuaån xaùc. Hoaït ñoäng 3: Nghe haùt (hoaëc nghe nhaïc) - GV nhaéc HS tö theá vaø thaùi ñoä nghieâm tuùc khi nghe haùt hoaëc nghe nhaïc. - Cho HS nghe moät baøi haùt thieáu nhi choïn loïc - HS oån ñònh laïi tö theá khi nghe nhaïc. Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 15 - HS taäp laïi nhieàu laàn cho ñeàu vaø thuaàn thuïc hôn. - Töøng nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng. - Caùc nhoùm leân bieåu dieãn - HS laéng nghe. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 hoaëc moät baøi daân ca. GV caàn giôùi thieäu teân baøi haùt, taùc giaû tröôùc khi cho HS nghe. Neáu laø baøi daân ca, neân giôùi thieäu vuøng, mieàn, xöù sôû. - Coù theå ñaët moät vaøi caâu hoûi dau khi HS nghe xong ñeå giuùp HS caûm thuï taùc phaåm moät caùch ñaày ñuû hôn qua ñoù töøng böôùc naâng cao naêng löïc caûm thuï aâm nhaïc cuûa caùc em. Ví duï: Nhòp ñieäu baøi haùt nhanh hay chaäm, vui töôi soâi noåi hay eâm dòu nheï nhaøng? Noäi dung baøi haùt noùi veà ñieàu gì? Em nghe giai ñieäu coù hay khoâng? Sau ñoù GV coù theå toùm löôïc laïi veà noäi dung, hình thöùc aâm nhaïc cuûa baøi haùt ñeå HS naém ñöôïc. Neáu coøn thôøi gian coù theå cho caùc em nghe laïi moät laàn nöõa. - HS traû lôøi theo caûm nhaän cuûa caùc em doái vôùi caùc baøi haùt ñöôïc nghe. - Nghe GV nhaän xeùt baøi haùt vaø nghe baøi haùt laïi moät laàn. 4. Cuûng coá – Daën doø - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa hoïc, xuaát xöù; qua baøi haùt giaùo duïc ñieàu gì? Caû lôùp haùt ñoàng thanh laïi baøi haùt Gaø gaùy theo höôùng daãn cuûa GV. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc baøi haùt, theå hieän ñöôïc tình caûm saéc thaùi vui töôi, bieát theå hieän ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng, thaùi ñoä tích cöïc khi hoïc haùt cuõng nhö khi nghe nhaïc ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em chöa thöïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn ôû caùc tieát hoïc sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc baøi haùt: Gaø gaùy. rót kinh nghiÖm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tæ trëng kiÓm tra TUAÀN 9 Kế hoạch bài học: Hát Nhạc Ban gi¸m hiÖu TIEÁT 9 16 Ngµy…th¸ng …n¨m…. Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 OÂn taäp 3 baøi haùt: Baøi ca ñi hoïc, Ñeám sao, Gaø gaùy I. MUÏC TIEÂU - HS haùt thuoäc 3 baøi haùt, haùt ñuùng giai ñieäu, nhòp nhaøng, theå hieän tình caûm, saéc thaùi cuûa töøng baøi haùt. - HS bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo moät trong 3 kieåu: ñeäm theo nhòp, ñeäm theo phaùch, ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. - HS tham gia bieåu dieãn vaø hoaït ñoäng troø chôi thaät tích cöïc, soâi noåi II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Maùy nghe, baêng nhaïc. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm vaø tranh aûnh minh hoïa cho caùc baøi haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – Nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Coù theå tieán haønh trong quaù trình oân taäp baøi haùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Baøi ca ñi hoïc. - Hoûi HS baøi haùt naøo theå hieän nieàm haân hoan khi ñöôïc ñeán tröôøng cuûa caùc baïn nhoû? Taùc giaû baøi haùt teân gì? - Cho caû lôùp oân haùt laïi baøi haùt, GV môû baêng hoaëc ñeäm ñaøn. - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. - Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng theo baøi haùt. - Môøi töøng nhoùm, daõy hoaëc caù nhaân leân bieåu dieãn baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng. - Nhaéc laïi yù nghóa giaùo duïc cuûa baøi . - Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp baøi haùt: Ñeám sao. - Cho HS nghe laïi giai ñieäu baøi haùt (nghe baêng hoaëc GV ñaøn giai ñieäu). Hoûi HS nhaän bieát teân baøi haùt, taùc giaû. - Cho HS haùt oân baøi haùt baèng nhöõng hình thöùc: Haùt ñoàng thanh, nhoùm – daõy, caù nhaân, haùt noái tieáp, ...keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp ¾. - Troø chôi keát hôïp baøi haùt: Tröôùc heát, GV cho HS luyeän taäp ñeám phaùch cuûa nhòp ¾ : 1-2-3, 1-2-3, lieân tuïc vaø ñeàu ñaën. Khi ñeám 1, caùc em töï voã tay moät caùi; khi ñeám 2 – 3, Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 17 - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe vaø traû lôøi teân baøi haùt, taùc giaû. - Haùt oân baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV: Haùt ñoàng thanh, theo daõy – nhoùm, caù nhaân, ...Chuù yù phaùt aâm roõ lôøi, goïn tieáng. Haùt theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng, nhòp nhaøng. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca. - Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt. - Töøng nhoùm, daõy leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - Nghe giai ñieäu vaø ñoaùn teân baøi haùt, taùc giaû. - HS oân haùt theo höôùng daãn cuûa GV, keát hôïp söû duïng nhaïc cuï goõ ñeäm theo phaùch vaø nhòp cuûa baøi haùt. - Nghe höôùng daãn vaø luyeän taäp ñeám phaùch cuûa nhòp ¾. Keát hôïp thöïc hieän thao taùc voã tay thaät ñeàu ñaën, lieân tuïc tröôùc khi tham gia Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 caùc em ñöa tay phaûi ra tröôùc nhö ñang chaïm vaøo ñoái dieän mình 2 caùi. Ñeám 1, laïi tieáp tuïc voã tay mình, 2-3 thì ñoåi sang tay traùi. Cöù theá, GV taäp cho HS thuaàn thuïc thao taùc voã tay vaø ñoåi beân. Vaøo troø chôi, töøng ñoâi baïn quay maët ñoái dieän vaøo nhau, caû lôùp cuøng ñeám ñoàng thanh vaø keát hôïp voã tay nhö ñaõ höôùng daãn (khi ñeám 2 -3, caùc em voã vaøo tay cuûa baïn ñoái dieän mình – tay phaûi cuøng thöïc hieän tröôùc roài ñeán tay traùi sau, ...). Luùc ñaàu chöa quen, coù theå chia lôùp thaønh hai daõy, moät beân haùt, moät beân vöøa ñeám vöøa voã, roài ñoåi beân. Khi ñaõ quen caùch chôi, caû lôùp vöøa haùt keát hôïp voã tay nhö ñaõ höôùng daãn. Chuù yù khi haùt keát hôïp troø chôi phaûi bieát voã vaøo ñuùng phaùch maïnh, nheï cuûa nhòp ¾ (phaùch maïnh töï voã vaøo tay mình, hai phaùch nheï voã vaøo tay baïn). - Nhaéc laïi yù nghóa giaùo duïc cuûa baøi Hoaït ñoäng 3: OÂn taäp baøi haùt Gaø gaùy. - Cho HS xem tranh keát hôïp nghe giai ñieäu ñeå nhaän bieát teân baøi haùt, xuaát xöù. - Höôùng daãn HS oân haùt theo hình thöùc haùt noái tieáp laàn löôït töøng nhoùm, daõy ... - Höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch, nhòp cuûa baøi haùt. - Cho caû lôùp ñöùng leân haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt moät caùch nhòp nhaøng, linh hoaït. troø chôi. - Thöïc hieän nhö ñaõ höôùng daãn. Luùc ñaàu, caùc em ñeám soá keât hôïp troø chôi voã tay theo töøng ñoâi baïn. - HS haùt keát hôïp troø chôi – Chuù yù haùt vaø voã tay ñuùng maïnh, nheï cuûa baøi haùt. - HS xem tranh, nghe giai ñieäu ñeå ñoaùn teân baøi haùt. - OÂn haùt baøi Gaø gaùy theo höôùng daãn cuûa GV: Haùt ñoàng thanh, noái tieáp. - Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch hoaëc nhòp cuûa baøi haùt. - Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng theo baøi haùt. 4. Cuûng coá – Daën doø - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa ñöôïc oân, taùc giaû. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc baøi haùt, theå hieän ñöôïc tình caûm saéc thaùi vui töôi trong töøng baøi haùt, bieát goõ ñeäm theo baøi haùt, theå hieän ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa nhòp nhaøng, thaùi ñoä tích cöïc khi hoïc haùt cuõng nhö trong hoïat ñoäng troø chôi, ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em chöa thaät tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng cuûa tieát hoïc caàn coá gaéng hôn ôû caùc tieát hoïc sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc caùc baøi haùt ñaõ ñöôïc oân ôû tieát hoïc naøy. rót kinh nghiÖm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tæ trëng kiÓm tra Kế hoạch bài học: Hát Nhạc Ban gi¸m hiÖu 18 Lớp 3 TUAÀN 10 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 TIEÁT 10 Ngµy…th¸ng …n¨m…. Hoïc haùt: Baøi Lôùp chuùng ta ñoaøn keát Nhaïcvaø lôøi: Moäng Laân I. MUÏC TIEÂU - HS bieát baøi haùt laø saùng taùc cuûa nhaïc só Moäng Laân. - HS haùt thuoäc lôøi ca, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu, theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi. - Giaùo duïc HS tinh thaàn ñoaøn keát, bieát yeâu thöông vaø giuùp ñôõ baïn beø. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN - Haùt chuaån xaùc baøi haùt, theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi cuûa baøi haùt. - Maùy nghe, baêng nhaïc, baûng phuï cheùp saün lôøi ca. - Nhaïc cuï quen duøng, nhaïc cuï goõ ñeäm theo baøi haùt. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh lôùp – Nhaéc HS tö theá ngoài hoïc ngay ngaén. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Cho HS nghe giai ñieäu moät trong caùc baøi haùt ñaõ oân ôû tieát hoïc tröôùc. HS nhaéc teân baøi haùt, taùc giaû vaø oân laïi baøi haùt ñoàng thanh theo höôùng daãn cuûa GV ñeå keát hôïp khôûi ñoäng gioïng. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt: Nhaïc só Moäng Laân laø taùc giaû coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc thieáu nhi nöôùc ta. Oâng ñaõ vieát ca khuùc hay cho treû em nhö: Em laø maàm non cuûa Ñaûng, Queâ em böøng saùng, Nguyeãn Baù Ngoïc, Taám aûnh Baùc Hoà, Tieáng haùt ngaøy heø, ...Baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát laø moät baøi haùt vui, soâi noåi, goàm 4 caâu haùt coù chung moät aâm hình tieát taáu. Baøi haùt nhö nhaéc nhôû HS phaûi bieát ñoaøn keát, thöông yeâu vaø giuùp ñôõ laãn nhau cuøng tieán boä veà moïi maët, xöùng ñaùng laø con ngoan, troø gioûi. - Cho HS nghe baêng haùt maãu (hoaëc GV haùt). - Höôùng daãn HS taäp doïc lôøi ca ñoàng thanh theo tieát taáu. - Daïy haùt: Daïy töøng caâu vaø noái tieáp cho ñeán heát baøi. Chuù yù ôû caâu cuoái “Quyeát keát ñoaøn, giöõ vöõng beành, giuùp ñôõ nhau xöùng ñaùng troø ngoan” coù nhöõng tieáng cao ñoä hôi khoù haùt, GV caàn höôùng daãn caån thaän ñeå giuùp HS haùt ñuùng caâu naøy. - Taäp xong, cho HS oân haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt. GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình luyeän haùt (söûa cho HS haùt ñuùng). - Luyeän taäp söûa sai. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Höôùng daãn HS haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp, phaùch Kế hoạch bài học: Hát Nhạc 19 - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. - Nghe baêng maãu hoaëc nghe GV haùt. - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. - Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV. Chuù yù ñeå haùt ñuùng nhöõng choã khoù trong baøi maø GV ñaõ löu yù. - Luyeän haùt: ñoàng thanh, töøng daõy (toå), hoaëc haùt noái tieáp. Haùt theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi, phaùt aâm roõ lôøi, goïn tieáng. - Nghe vaø xem GV thöïc hieän maãu. - HS thöïc hieän theo (söû duïng song loan) ñeå Lớp 3 NguyÔn V¨n Cêng Dòng Trêng TiÓu häc §ång V¨n 2 maïnh ñaàu tieân rôi vaøo tieáng mình (GV laøm maãu): Lôùp chuùng mình raát vui haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp. Anh em ta chan hoaø tình thaân - Haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca (söû duïng thanh phaùch). - Haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca: Lôùp chuùng mình raát vui Anh em ta chan hoaø tình thaân - Löu yù höôùng daãn HS haùt nhaán maïnh vaøo caùc phaùch maïnh cuûa nhòp 2 vaø goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu. - Chuù yù haùt vaø goõ ñeäm ñuùng theo höôùng daãn cuûa GV 4. Cuûng coá – Daën doø - HS nhaéc laïi teân baøi haùt vöøa hoïc, taùc giaû; Caû lôùp haùt ñoàng thanh laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV (GV ñeäm ñaøn hoaëc cho HS haùt keát hôïp goõ ñeäm). - Giaùo duïc HS tinh thaàn ñoaøn keát, bieát yeâu thöông vaø giuùp ñôõ baïn beø. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen nhöõng em haùt thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt vaø bieát goõ ñeäm ñuùng yeâu caàu baøi haùt, thaùi ñoä tích cöïc khi hoïc haùt ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em chöa thöïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu trong tieát hoïc caàn coá gaéng hôn ôû caùc tieát hoïc sau. - Daën HS veà hoïc thuoäc lôøi 1 baøi haùt: Lôùp chuùng ta ñoaøn keát.. rót kinh nghiÖm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tæ trëng kiÓm tra Kế hoạch bài học: Hát Nhạc Ban gi¸m hiÖu 20 Lớp 3
- Xem thêm -