Tài liệu Giáo án 11 tự chọn học kì 2

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61301 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -1- GV : Nguyễn Văn Vĩnh Ngaøy soaïn: 2/12/2012 Tiết 21-22-23-24 Bài : Giới hạn dãy số I.Chuẩn kiến thức kỹ năng 1.Kiến thức - Nhằm củng cố , khắc sâu và nâng cao các kiến thức về giới hạn của dãy số , giới hạn hàm số và tính liên tục của hàm số. 2.Kĩ năng. - Biết làm các dạng bài tập liên quan đến Giới hạn của hàm số. - Biết cách chứng minh tính liên tục của hàm số. 3. Tư duy_ Thái độ - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tiễn. - Óc tư duy lô gíc. - Cẩn thận chính xác trong việc làm và trình bày lời giải. II . Chuẩn bị phơng tiện dạy học. 1)Thầy: SGK, SGV, SBT, Giáo án 2)Trò: Ôn tập các kiến thức đã học về giới hạn . Đồ dùng học tập. III.Gợi ý phơng pháp dạy học -Sử dụng phơng pháp tổng hợp IV.Tiến trình bài học A.Các Hoạt động Gồm 9 hoạt động là nhằm giải quyết các dạng bài toán về giới hạn và tính liên tục của hàm số. B. Phần thể hiện trên lớp . 1.ổn định lớp. 2.Bài mới Tiết 21 Hoạt động 1 Bài tập 1.Tính các giới hạn sau : a) Lim( 2n 2  3n  5 ) n2  1 1 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -2- GV : Nguyễn Văn Vĩnh 3n3  2n  1 ) 2 n 2  2n  3 2n 2  3n  5 Lim ( ) c) 3n  1 2n 4  3n  1 d) Lim( 2 ) 3n  n  1 b) Lim( GV hướng dẫn học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Nhắc lại các giới hạn đặc biệt đã học? Câu hỏi 2 Xác định luỹ thừa bậc cao nhất trong phân số? Câu hỏi 3 Chia cả tử và mẫu cho n với luỹ thừa cao nhất đó.và áp dụng các giới hạn đặc biệt đã học để tính giới hạn của dãy số trên? Hoạt động của HS +. HS trả lời +. Là luỹ thừa 2 +.Chia cả tử và mẫu cho n 2 ta có : � 3 5 �2  n  n 2 2n  3n  5 Lim Lim( )= � n2  1 � 1  12 n � 2 � � �=2 � � Gọi học sinh giải câu b) ĐS : � Gọi học sinh giải câu c) Đs : 0 GV hướng dẫn học sinh làm câu d Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Xác định luỹ thừa bậc cao nhất trong phân số? GV : Khi chia phân số cho n 2 thì trong căn phải chia cho n 4 . Câu hỏi 2 áp dụng tìm giới hạn câu d) Hoạt động của HS +. Là luỹ thừa 2 +.Chia cả tử và mẫu cho n 2 ta có : 3 1  2n  3n  1 n3 n 4 )  2 Lim ( Lim( )= 1 1 3 3n 2  n  1 3  2 n n 4 2 2 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -3- GV : Nguyễn Văn Vĩnh Tiết 22 Hoạt động 2 Bài tập 2 : Tính tổng của các cấp số nhân lùi vô hạn sau a)-2,1,-1/2,1/4,-1/8,… b) 1,1/3,1/9,1/27,… c) -1,1/10,-1/100,… GV hướng dẫn học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Nêu công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn ? Câu hỏi 2 Xác định công bội của dãy số ? Câu hỏi 3 áp dụng tính tổng của cấp số nhân trên? Hoạt động của HS u1 +. S = 1  q + q =-1/2 2 4 +. S = 1  1 = 3 2 +.Học sinh lên bảng làm ý b) 1 ĐS : S = 1  1  3 2 3 +Học sinh lên bảng làm ý c) 1 10  ĐS : S = 1  1 11 10 Hoạt động 3 Bài tập 3 : Tính các giới hạn sau : a) Lim(n3  2n2  3) b) Lim(n 4  2n 2  3) c) Lim( 4n 2  3n  1  2n) d) Lim( n2  3n  1  n) 3 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -4- GV : Nguyễn Văn Vĩnh Giải Học sinh giải câu a) Đs : + � Học sinh giải câu b) Đs : - � GV hướng dẫn học sinh làm câu c) Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Khi n dần tới � thì dãy số tiến tới đâu? Câu hỏi 2 Nêu cách khử dạng vô định này và áp dụng tính giới hạn trên? Hoạt động c ủa HS +. Giới hạn dãy số có dạng vô định : �- � +.Nhân chia volứi biểu thức liên hợp để làm mất căn trên tử . Nhân chia vơí biểu thức ( 4n 2  3n  1  2n) ta có c) Lim( 4n 2  3n  1  2n) = Lim( ( 4n 2  3n  1  2n).( 4n 2  3n  1  2n) ( 4n 2  3n  1  2n) 3n  1 ) =� = Lim( 2 ( 4n  3n  1  2n) ) GV: tương tự gọi học sinh lên bảng làm câu d) Đs : 3 2 Tiết 23 Hoạt động 4 Bài 4 : Tính giới hạn của các dãy số sau : x2  5x  6 x 3 x2  4 b) Lim x �2 x 2  x  2 x2  x  6 c) Lim x �2 x 3 a) Lim x �3 4 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -5- GV : Nguyễn Văn Vĩnh Giải GV hướng dẫn học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Câu hỏi 1 Khi x � 3 thì tử số và mẫu số tiến +.Tử và mẫu cùng tiến tới 0 nên giưói hạn 0 tới mấy ? có dạng . 0 Câu hỏi 2 Nêu cách khử dạng vô định +.Phân tích tử số và mẫu số về tích của các nhị thức để khử nghiệm x =3 . 0 ? 0 Câu hỏi 3 áp dụng tính giới hạn trên ? +.Ta có : ( x  3).( x  2) x2  5x  6 Lim = x �3 x �3 x3 x 3 = Lim( x  2)  1 Lim x �3 GV gọi học sinh làm câu b) ĐS : 4 3 Gv gọi học sinh làm câu c) Đs : -8 Hoạt động 5 Bài tập 5 : Cho hàm số �x 2  7 x  12 , x �3 � f ( x)  � x  3 � 2 x  5, x  3 � f ( x ) , Lim f ( x ) và Lim f ( x ) nếu có Tính Lim x � x x �x x�x GV hướng dẫn học sinh làm Hoạt động của GV Hoạt động của HS Câu hỏi 1 f ( x ) =L � Lim f ( x ) = Lim f ( x) =L Nêu điều kiện để hàm số có giới +. Lim x� x x�x x �x hạn? Câu hỏi 2 f ( x) ? Tính giới hạn trái Lim x 2  7 x  12 ( x  3)( x  4) x�x Lim f ( x )  Lim +. x� x = Lim     Câu hỏi 3 x �3 ( x  4)  1 = Lim x �3 x3 x �3 x3  5 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -6- f ( x) ? Tính giới hạn phải Lim x �x Câu hỏi 4 So sánh hai giới hạn và kết luận ?  GV : Nguyễn Văn Vĩnh f ( x ) = Lim(2 x  5) =1 +. Lim x �x x�x   f ( x ) �Lim f ( x ) nên không tồn tại + vậy Lim x�x x �x   f ( x) giới hạn Lim x�x Hoạt động 6 Bài 6 : Tính các giới hạn sau : �2 x  3 � a) Lim � � x �3 �x  3 �  �2 x  3 � � �x  2 � �3  2 x � c) Lim �  � x �3 �x  3 � b) Lim � x �2  GV hướng dẫ học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Câu hỏi 1 Khi x � 3 tử số và mẫu số tiến +.Tử số tiến tới 9 , mẫu số tiến tới 0 . tới giái trị nào ? Câu hỏi 2 Xác định dấu của mẫu số khi x +.x � 3 nghĩa là x<3 nên x-3 < 0. � 3 ? Câu hỏi 3 Kết luận về giới hạn của dãy số ? �2 x  3 � Vậy Lim = � � � x �3  �x  3 � GV gọi học sinh lên bảng làm ý b) Đs : � GV gọi học sinh lên bảng làm ý b) Đsố : � Hoạt động 7 Bài 7 : Tính các giới hạn sau ( x 3  2 x  3) a) xLim � � (2 x 4  x 3  5) b) xLim � � 6 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -7- GV : Nguyễn Văn Vĩnh (2 x 3  3x 2  6) c) xLim � � Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Nêu các giới hạn đặc biệt của hàm số dần tới vô cực ? Câu hỏi 2 Nêu quy tắc tính giới hạn tích f(x).g(x) ? Câu hỏi 3 Đưa x3 ra làm nhân tử chung hãy tính giới hạn của hàm số ? Hoạt động của HS +. HS trả lời +.HS trả lời ( x 3  2 x  3) = Lim x 3 (1  22  33 ) = � +. xLim � � x � � x x GV gọi học sinh lên làm ý b) Đs : � GV gọi học sinh lên làm ý b) Đs : � Tiết 24 Hoạt động 8 Bài tập 8 : Xét tính liên tục của hàm số y= f(x) tại x0 = 2 biết : �x 3  8 , x �2 � f(x) = �x  2 � 5, x  2 � GV hướng dẫn học sinh làm : Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Nêu điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm ? Câu hỏi 2 Tính các giới hạn của hàm số ? Câu hỏi 3 Kết luận ? Hoạt động của HS +. HS trả lời . ( +. Lim x �2 x3  8 )  Lim( x 2  2 x  4)  12 x �2 x2 7 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -8( +.Vậy Lim x �2 GV : Nguyễn Văn Vĩnh x3  8 ) �f (2) nên hàm số gián x2 đoạn tại x= 2. Hoạt động 9 Bài 9 : Chứng minh rằng các phương trình sau có ít nhất một nghiệm : a) 2 x3  6 x  1  0 b) cos x  x GV hướng dẫn học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Câu hỏi 1 Nêu ĐL3 về điều kiện tồn tại +. Học sinh trả lời nghiệm của phương trình ? Câu hỏi 2 Tìm các khoảng (a;b) mà tại đấy +. Xét trên khoảng (0 ;1) có : f(0).f(1)=1. f(a).f(b) < 0 ? (-3) <0 nên hàm số có nghiệm trong khoảng (0;1). +. Xét trên khoảng (1 ;2) có : f(1).f(2)=(-3).11 <0 nên hàm số có nghiệm trong khoảng (1;2). Câu hỏi 3 Vậy phương trình 2 x3  6 x  1  0 có ít nhất Kết luận ? hai nghiệm thuộc các khoảng (0;1) và (1;2) . GV gọi HS làm ý b)  2 Đs: Có nghiệm trong (0; ). 3.Củng cố - Nhắc lại các kiến thức chính của chương : +.Cách tính giới hạn của dãy số. +.Các giới hạn đặc biệt của dãy số. +.Định lí về giưói hạn dãy số. +.Cách tính giưói hạn của hàm số. +.Tính liên tục của hàm số. +.Định lí về điều kiện tồn tại nghiệm của PT 4.Bài tập - Hoàn thiện các bài đã chữa vào vở . 8 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -9- GV : Nguyễn Văn Vĩnh ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 10 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh Ngaøy soaïn: 15/12/2012 Tiết 25-26 TỰ CHỌN PHẦN Giới hạn của hàm số I.Chuẩn kiến thức kỹ năng 1.Kiến thức - Nhằm củng cố, khắc sâu và nâng cao các kiến thức về giới hạn của hàm số, và tính liên tục của hàm số. 2.Kĩ năng. - Biết làm các dạng bài tập liên quan đến Giới hạn của hàm số. - Biết cách chứng minh tính liên tục của hàm số. 3. Tư duy_ Thái độ - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tiễn. - óc tư duy lô gíc. - Cẩn thận chính xác trong việc làm và trình bày lời giải. II . Chuẩn bị phơng tiện dạy học. 1)Thầy: SGK, SGV, SBT, Giáo án 2)Trò: Ôn tập các kiến thức đã học về giới hạn . Đồ dùng học tập. III.Gợi ý phơng pháp dạy học -Sử dụng phơng pháp tổng hợp IV.Tiến trình bài học A.Các Hoạt động Gồm 9 hoạt động là nhằm giải quyết các dạng bài toán về giới hạn và tính liên tục của hàm số. B. Phần thể hiện trên lớp . 1.ổn định lớp. 2.Bài mới Tiết 25 Hoạt động 1 Bài 4 : Tính giới hạn của các dãy số sau : 10 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 11 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh x2  5x  6 x 3 x2  4 Lim b) x �2 2 x x2 x2  x  6 c) Lim x �2 x 3 a) Lim x �3 Giải GV hướng dẫn học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Câu hỏi 1 Khi x � 3 thì tử số và mẫu số tiến +.Tử và mẫu cùng tiến tới 0 nên giưói hạn 0 tới mấy ? có dạng . 0 Câu hỏi 2 Nêu cách khử dạng vô định +.Phân tích tử số và mẫu số về tích của các nhị thức để khử nghiệm x =3 . 0 ? 0 Câu hỏi 3 áp dụng tính giới hạn trên ? +.Ta có : ( x  3).( x  2) x2  5x  6 Lim = x �3 x �3 x3 x 3 = Lim( x  2)  1 Lim x �3 GV gọi học sinh làm câu b) ĐS : 4 3 Gv gọi học sinh làm câu c) Đs : -8 Hoạt động 2 Bài tập 5 : Cho hàm số �x 2  7 x  12 , x �3 � f ( x)  � x  3 � 2 x  5, x  3 � f ( x ) , Lim f ( x ) và Lim f ( x ) nếu có Tính Lim x � x x �x x�x GV hướng dẫn học sinh làm Hoạt động của GV Hoạt động của HS 11 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 12 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh Câu hỏi 1 f ( x ) =L � Lim f ( x ) = Lim f ( x) =L Nêu điều kiện để hàm số có giới +. Lim x� x x�x x �x hạn? Câu hỏi 2 f ( x) ? 2 Tính giới hạn trái Lim x�x f ( x ) = Lim x  7 x  12  Lim ( x  3)( x  4) +. Lim x�x     Câu hỏi 3 f ( x) ? Tính giới hạn phải Lim x �x Câu hỏi 4 So sánh hai giới hạn và kết luận ?  x �3 ( x  4)  1 = Lim x �3 x3 x �3 x3  f ( x ) = Lim(2 x  5) =1 +. Lim x �x x�x   f ( x ) �Lim f ( x ) nên không tồn tại + vậy Lim x�x x �x   f ( x) giới hạn Lim x�x Hoạt động 3 Bài 6 : Tính các giới hạn sau : 2x  3 � � a) Lim � � x �3 �x  3 �  �2 x  3 � � �x  2 � �3  2 x � c) Lim �  � x �3 �x  3 � b) Lim � x �2  GV hướng dẫ học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Câu hỏi 1 Khi x � 3 tử số và mẫu số tiến +.Tử số tiến tới 9 , mẫu số tiến tới 0 . tới giái trị nào ? Câu hỏi 2 Xác định dấu của mẫu số khi x +.x � 3 nghĩa là x<3 nên x-3 < 0. � 3 ? Câu hỏi 3 Kết luận về giới hạn của dãy số ? �2 x  3 � Vậy Lim = � � � x �3  �x  3 � GV gọi học sinh lên bảng làm ý b) Đs : � GV gọi học sinh lên bảng làm ý b) Đsố : � 12 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 13 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh Hoạt động 4 Bài 7 : Tính các giới hạn sau ( x 3  2 x  3) a) xLim � � (2 x 4  x 3  5) b) xLim � � (2 x 3  3x 2  6) c) xLim � � Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Nêu các giới hạn đặc biệt của hàm số dần tới vô cực ? Câu hỏi 2 Nêu quy tắc tính giới hạn tích f(x).g(x) ? Câu hỏi 3 Đưa x3 ra làm nhân tử chung hãy tính giới hạn của hàm số ? Hoạt động của HS +. HS trả lời +.HS trả lời ( x 3  2 x  3) = Lim x 3 (1  22  33 ) = � +. xLim � � x � � x x GV gọi học sinh lên làm ý b) Đs : � GV gọi học sinh lên làm ý b) Đs : � Tiết 26 Hoạt động 5 Bài tập 8 : Xét tính liên tục của hàm số y= f(x) tại x0 = 2 biết : �x 3  8 , x �2 � f(x) = �x  2 � 5, x  2 � GV hướng dẫn học sinh làm : Hoạt động của GV Câu hỏi 1 Nêu điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm ? Hoạt động của HS +. HS trả lời . 13 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 14 - Câu hỏi 2 Tính các giới hạn của hàm số ? Câu hỏi 3 Kết luận ? ( +. Lim x �2 GV : Nguyễn Văn Vĩnh x3  8 )  Lim( x 2  2 x  4)  12 x �2 x2 x3  8 ( ) �f (2) nên hàm số gián +.Vậy Lim x �2 x  2 đoạn tại x= 2. Hoạt động 6 Bài 9 : Chứng minh rằng các phương trình sau có ít nhất một nghiệm : a) 2 x3  6 x  1  0 b) cos x  x GV hướng dẫn học sinh làm ý a) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Câu hỏi 1 Nêu ĐL3 về điều kiện tồn tại +. Học sinh trả lời nghiệm của phương trình ? Câu hỏi 2 Tìm các khoảng (a;b) mà tại đấy +. Xét trên khoảng (0 ;1) có : f(0).f(1)=1. f(a).f(b) < 0 ? (-3) <0 nên hàm số có nghiệm trong khoảng (0;1). +. Xét trên khoảng (1 ;2) có : f(1).f(2)=(-3).11 <0 nên hàm số có nghiệm trong khoảng (1;2). Câu hỏi 3 Vậy phương trình 2 x3  6 x  1  0 có ít nhất Kết luận ? hai nghiệm thuộc các khoảng (0;1) và (1;2) . GV gọi HS làm ý b)  2 Đs: Có nghiệm trong (0; ). 3.Củng cố - Nhắc lại các kiến thức chính của chương : +.Cách tính giới hạn của dãy số. +.Các giới hạn đặc biệt của dãy số. +.Định lí về giưói hạn dãy số. +.Cách tính giưói hạn của hàm số. +.Tính liên tục của hàm số. +.Định lí về điều kiện tồn tại nghiệm của PT 14 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 15 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 4.Bài tập - Hoàn thiện các bài đã chữa vào vở . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 16 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh Ngaøy soaïn: 17/12/2012 Tieát: 27-28 §1: BAØI TAÄP VECTƠ TRONG KH«NG GIAN -------- I/ Chuaån kieán thöùc kyõ naêng : 1) Kieán thöùc : - Hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm, caùc pheùp toaùn veà vectô trong khoâng gian 2) Kyõ naêng : - Xaùc ñònh ñöôïc phöông, höôùng, ñoä daøi cuûa vectô trong khoâng gian. - Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp toaùn vectô trong maët phaúng vaø trong khoâng gian. 3) Tö duy : - Phaùt huy trí töôûng töôïng trong khoâng gian, reøn luyeän tö duy loâgíc 4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. Baûng phuï . Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV -Theá naøo laø hai vectô cuøng phöông? -BT1/SGK/91 ? -Theá naøo laø hai vectô baèng nhau ? Qui taéc tam giaùc ? -BT2/SGK/91 ? Tieát: 27 HÑHS -Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp -Nhaän xeùt NOÄI DUNG BT1/SGK/91 : BT2/SGK/91 : uuu r uuuuu r uuuur uuu r uuur uuuu r uuuu r a) AB  B ' C '  DD '  AB  BC  CC '  AC ' uuur uuuuu r uuuuur uuur uuuur uuuuur uuur  D ' D  B ' D '  BD  DD '  D ' B '  BB ' b) uBD uur uuur uuur uuuur AC  BA '  DB  C ' D  uur uuuu r uuuuur uuuur uuu r r c)  uAC  CD '  D ' B '  B ' A  AA  0 16 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 17 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh Hoaït ñoäng 2 : BT3,4/SGK/91,92 HÑGV -BT3/SGK/91 ? -Caùch chöùng minh ñaúng thöùc vectô? -Goï i Orlaø taâum hbhr ABCD uur uuu ur uuu - SA  SC  ?, SB  SD  ? -Keát luaän ? HÑHS -Traû lôøi -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaä n kieá n thöùc r uuur uur uuu r uuu r uur uuu - SA  SC  2SO, SB  SD  2 SO NOÄI DUNG BT3/SGK/91 : BT4/SGK/92 : A uuuu r uuur uuur uuur -BT4/SGK/92 ? - MN  MA  AD  DN uuuu r uuur uuur uuur MN  MB  BC  CN -Theo qui taéc tam giaùc uuuu r uuur uuur uuuu r 2MN  AD  BC taùch MN thaønh ba vectô - uuuur 1 uuur uuur naøo coäng laïi ? � MN   AD  BC  2 -Coäng veá vôùi veá ta ñöôïc ñaûng thöùc naøo ? Keát luaän ? -b) töông töï ? M D B N C Hoaït ñoäng 3 : BT5/SGK/92 HÑGV -BT5/SGK/92 ? -Qui taéc hbh, hình hoäp ? -Ñeà cho gì ? Yeâu caàu gì ? -a)Ta coù : uuur uuu r uuur uuur AE  AB  AC  AD Maø  uuur uuur uuur uuur uuur AB  AC  AD  AG  AD  HÑHS -Traû lôøi -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc uuur uuu r uuur uuur -b) Ta coù : AF  AB  AC  AD Maø NOÄI DUNG BT5/SGK/92 B A G C E D 17 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 - 18 uuu r uuur uuur GV : Nguyễn Văn Vĩnh uuur uuur uuur Vôùi G laø ñænh coøn laïi hbh  AB  AC   AD  AG  AD  DG uuur uuur ABGC vì Vaäy AF  DG neân F laø ñænh uuur uuu r uuur AG  AB  AC coøn laïi hbh ADGF uuur uuur uuur Vaäy AE  AG  AD vôùi E laø ñænh coøn laïi hbh AGED . Do ñoù AE laø ñöôøng cheùo hình hoäp coù ba caïnh AB, AC, AD Tieát: 28 Hoaït ñoäng 4 : BT6-10/SGK/92 HÑGV -BT6/SGK/92 ? -Qui taéc tam giaùc ? -Ñeà cho gì ? Yeâu caàu gì ? uuur uuur uuu r DA  DG  GA -a)Ta coù : uuur uuur uuu r uuur uuur uuur DB  DG  GB, DC  DG  GC -Coäng veá vôùi veá ba ñaúng thöùc vectô treân ? uuu r uuu r uuur GA  GB  GC  ? -Keát luaän ? -BT7/SGK/92 ? -Ñeà cho gì ? Yeâu caàu gì ? -Qui taéc hbh ? -Vôùi P baát kyø trong khoâng gian theo qui taéc tröø hai vectô ta ñöôïc gì ? - Coäng veá vôùi veá boán ñaúng thöùc vectô treân ? -Döïa keát quaû caâu a) keát luaän ? -BT8/SGK/92 ? HÑHS -Traû lôøi -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc uuur uur r  IN  0 - IM uuur uu r uur uur uur uur - 2 IM  IA  IC , 2 IN  IB  ID uuur uur r 2 - IM  IN  0 uu r uur uur uur r - IA  IC  IB  ID  0   BT7/SGK/92 A M I D C N B BT9/SGK/63 uu r uuu r uur uur uuu r uur IA  PA  PI , IB  PB  PI - uur uuur uur uur uuur uur IC  PC  PI , ID  PD  PI S uuuur uuur uuuu r uuur uuur uuu r B ' C  AC  AB '  AC  AA '  AB - r r r  c ab uuuu r uuuu r uuu r uuur uuur uuu r BC '  AC '  AB  AA '  AC  AB - r r r  a  c b   NOÄI DUNG BT6/SGK/92   M A C B N BT10/SGK/63 -Trình baøy baøi giaûi 18 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 -Ñeà cho gì ? Yeâu caàu gì ? -BT9/SGK/92 ? -Ñeà cho gì ? Yeâu caàu gì ? -Qui taéc tam giaùc ? - 19 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc B C D A K I G F E H -BT10/SGK/92 ? -Ñeà cho gì ? Yeâu caàu gì ? -Theá naøo laø ba vectô ñoàng phaúng ? Cuûng coá : Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Daën doø : Xem baøi vaø BT ñaõ giaûi Xem tröôùc baøi “HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC” 19 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 Ngày soạn : Tiết 29-30-31 - 20 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 20/12/2012 VÉC TƠ . QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN I.Chuẩn kiến thức kỹ năng 1.Kiến thức - Nhằm củng cố , khắc sâu và nâng cao các kiến thức về véc tơ và các bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian. 2.Kĩ năng. - Biết làm các dạng bài tập liên quan đến véc tơ và các bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian. - Biết cách chứng minh đường thẳng vuông góc với đt , mặt phẳng và hai mặt phẳng cuông góc. - Xác định được góc giữa hai đường thẳng , góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng 3. Tư duy_ Thái độ - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tiễn. - Óc tư duy lô gíc. - Cẩn thận chính xác trong việc làm và trình bày lời giải. II . Chuẩn bị phương tiện dạy học. 1)Thầy: SGK, SGV, SBT, Giáo án 2)Trò: Ôn tập các chương III . Đồ dùng học tập. III.Gợi ý phương pháp dạy học -Sử dụng phơng pháp tổng hợp IV.Tiến trình bài học A.Các Hoạt động Gồm 9 hoạt động là nhằm giải quyết các dạng bài toán véc tơ và các bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian. B. Phần thể hiện trên lớp . 1.ổn định lớp. 2.Bài mới Tiết 29 Hoạt động 1 Bài tập 1 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Chứng minh rằng : uur uuu r uur uuu r SA  SC  SB  SD 20
- Xem thêm -