Tài liệu Gian lận thương mại và buôn lậu, thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MôC §ÝCH cña ®ît thùc tËp Thùc tËp lµ mét h×nh thøc häc tËp bæ Ých vµ hiÖu qu¶, gióp chóng em cã nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ, lµm quen víi nhµ m¸y thùc phÈm, c¬ cÊu vËn hµnh cña nhµ m¸y tõ ®ã cho c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Tõ ®ã xem xÐt m¸y mãc, n¾m ®îc nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn mµ chóng em ®· ®îc häc. RÌn luyÖn b¶n th©n, tham gia lao ®éng ®ång thêi cho chóng em hiÓu chÝnh x¸c h¬n c«ng viÖc sau nµy cña m×nh vµ cña nhu®î÷ng ngêi kÜ s sinh häc nãi chung. PhÇn: C«NG ty r¬u hµ néi Ch¬ng I C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty rîu hµ néi C«ng ty Rîu Hµ Néi cã tªn viÕt t¾t lµ HaLiCo. HiÖn nay C«ng Ty cã 662 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Tæ chøc cña C«ng Ty gåm:  Ban Gi¸m §èc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tæ chuyªn viªn, trî gióp Gi¸m §èc tõng phÇn viÖc nh: c«ng t¸c c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ, c«ng t¸c cæ phÇn ho¸, c«ng t¸c chuÈn bÞ di chuyÓn C«ng Ty ra ngo¹i thµnh theo yªu cÇu cña UBND thµnh phè Hµ Néi.  V¨n phßng C«ng Ty  Phßng thÞ trêng  Phßng kÕ ho¹ch vËt t  Phßng kü thuËt c«ng nghÖ vµ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm  Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn vµ nghiªn cøu ph¸t triÓn  Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh  Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh  XÝ NghiÖp Rîu Mïi: lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt rîu pha chÕ tõ nguyªn liÖu cån vµ c¸c lo¹i h¬ng liÖu chiÕt xuÊt tõ hoa qu¶. 1.Tæ qu¶n lý 5. Tæ ®ãng chai 9. Tæ ®ai kÐt 2.Tæ pha chÕ 6. Tæ chän rîu 10. Tæ vËn chuyÓn 3. Tæ c¬ khÝ 7. Tæ d¸n nh·n 11. Tæ c¾t nh·n 4. Tæ m¸y röa 8. Tæ bao b× 12. Tæ rîu níc Trong ®ã tæ pha chÕ vµ tæ chän rîu lµ 2 tæ kü thuËt cÇn c«ng nh©n lµnh nghÒ.  XÝ NghiÖp Rîu Tr¾ng(Cån): lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cån tõ nguyªn liÖu tinh bét. 1. Tæ qu¶n lý 5. Tæ chng cÊt 2.Tæ vËn hµnh lß dÇu 6. Tæ vËn chuyÓn 3. Tæ nÊu tinh bét 7. Tæ ph©n tÝch 4. Tæ ®êng ho¸, g©y men gièng vµ lªn men 8. Tæ vËn hµnh m¸y nÐn, m¸y b¬m  XÝ NghiÖp C¬ §iÖn: phôc vô s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a lín trung ®¹i tu m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ xëng theo ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt.  XÝ NghiÖp Tæng Hîp s¶n xuÊt rîu vang, champage s¶n xuÊt bao b×. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phè NguyÔn C«ng Trø Héi trêng C¸c quÇy c¨ngtin cña nhµ m¸y Phßng chøa c¸c b×nh khÝ CO2 Ph©n xëng dÞch ho¸ vµ ® êng ho¸ Phßng sinh khèi Phßng nÊm men kiÓm tra chÊt lîng Phßng lªn men Phßng hoµ trén nguyªn liÖu tríc khi ®em dÞch ho¸ V¨n phßng XNSX-Rîu Cån Phßng b¶o vÖ Tæ ch ng cÊt BÓ chøa giÊm chÝn HÖ thèng läc n íc tríc khi cho vµo lß h¬i Kho chøa r¸c vµ ,phÕ phÈm chai lä bao b× Xëng Lß h¬i BÓ chøa dÇu ®Ó ®èt á lß h¬i Nhµ kho chøa nguyªn liÖu vµ xay x¸t Tæ chng cÊt h ¬ng liÖu ë XNSX rîu mïi Tæ pha,tµng tr÷ ë XNSX r îu mïi Nhµ che cho c¸c xe vËn chuyÓn Tæ läc vµ thµnh phÈm Khu vùc khai th¸c níc ngÇm cho s¶n xuÊt Xëng c¬ khÝ Nhµ ®ùng vá chai vµ thµnh phÈm rîu mïi V¨n phßng PG§,vµ phßng kÕ to¸n tµi vô S¬ ®å tæng mÆt b»ng nhµ m¸y rîu hµnéi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng ii: quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt rîu t¹i c«ng ty rîu Hµ Néi A. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cån Cån lµ rîu tr¾ng cã nång ®é cao ®îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu tinh bét Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cån ªtylic bao gåm c¸c giai ®o¹n chÝnh sau:  NÊu nguyªn liÖu  §êng ho¸ dÞch ch¸o  G©y men gièng vµ lªn men  Chng cÊt S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cån (h×nh 1) NghiÒn nguyªn liÖu chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh ®êng ho¸ Giai ®o¹n dÞch ho¸ vµ ®êng ho¸ Giai ®o¹n lªn men,vµ ta thu ®îc dÞch giÊm chÝn Nguyªn liÖu (bét s¾n) ®îc hoµ trén tríc trong nåi hoµ bét theo tû lÖ 1 bét: C«ng ®o¹n chng cÊt vµ tinh luyÖn hoµ ta thu ®trén îc cånkü thùcth× ta dïng b¬m b¬m lªn nåi nÊu vµ 4 níc . Khi nguyªn liÖu ®îc phÈm dïng h¬i ®Ó nÊu, sau kho¶ng 2.5h ®Õn 3.5h th× chuyÓn sang nåi ®êng ho¸. Sau khi ®êng ho¸ xong ta chuyÓn sang lªn men, thêi gian lªn men kho¶ng 80h ®Õn 100h. Khi ®· lªn men ®¹t yªu cÇu th× chuyÓn sang chng cÊt vµ cuèi cïng lµ chuyÓn cån vÒ kho cån. Trong c¸c giai ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt ®Òu sö dông h¬i. H¬i ®îc cung cÊp tõ lß cung cÊp h¬i. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. lß cung cÊp h¬i C«ng Ty Rîu Hµ Néi cã 2 lß cung cÊp h¬i. §ã lµ lß h¬i SEOM ®èt dÇu FO ®îc thiÕt kÕ nh sau:  C«ng suÊt: 10 tÊn/h + ¸p suÊt thiÕt kÕ: 10kg/cm3 + ¸p suÊt lµm viÖc: 07kg/m3 + N¨m chÕ t¹o: 1979  N¬i chÕ t¹o: Ph¸p + Lo¹i lß h¬i: ®èt dÇu FO, èng lß, èng löa ®Æt n»m ngang I.1. CÊu t¹o lß h¬i 1 2 3 Lß h¬i gåm c¸c bé phËn chÝnh sau: 4 1. MÆt sµng 2. èng lß 3. èng löa 4. th©n lß èng lß dµi 6,2m cã ®êng kÝnh  = 1000mm, chiÒu dÇy 16mm, èng löa cã 172 èng, ®êng kÝnh èng 70 x 4 mm, chiÒu dµi 6,2m. Th©n lß h×nh trô, dµi 6,2 m, dÇy 20mm. Hai mÆt sµng cã chiÒu dµy 34,5mm. Trªn lß cã cöa ®Ó måi löa, cã c¸c hÖ thèng tù ®éng: hÖ thèng tù ®éng cÊp níc-®Ìn b¸o hÕt níc: ®Ìn ®á, xanh, vµng. Khi ®Ìn ®á s¸ng ph¶i dõng lß ngay, ®Ìn xanh ho¹t ®éng b×nh thêng. Ngoµi ra cßn cã hÖ thèng ®iÒu chØnh dÇu, giã vµ hÖ thèng ®iÒu chØnh ¸p suÊt. Trªn ®Ønh lß cã g¾n èng lÊy h¬i vµ èng tho¸t khãi dÇu. I.2. S¬ ®å, nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng lß h¬i  S¬ ®å hÖ thèng lß h¬i ( h×nh 2) 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Nguyªn lý lµm viÖc hÖ thèng lß h¬i  §êng khãi DÇu FO sau khi tõ bÓ chøa dÇu, bÓ chøa cã thÓ tÝch 90m3 ®Õn 120m3, ®îc läc cÆn qua líi läc. DÇu s¹ch ®îc ®a vµo b¬m cao ¸p vµ ®i qua hÖ thèng gia nhiÖt lªn 40C ®Ó thuËn lîi cho viÖc ch¶y vµo ®êng èng ®Òu ®îc cung cÊp tíi bé ®Çu ®èt cña lß. Khi dÇu ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng (nhiÖt ®é 70C  85C ) th× dÇu ®îc phun vµo buång ®èt gÆp löa bèc ch¸y. Ngän löa vµ khãi nãng ®îc ®èt ch¸y ë trong buång ®èt, sau ®ã khãi nãng ®i suèt chiÒu dµi èng lß tíi hép löa phÝa sau ph©n bè vµo c¸c èng löa vµ ®i vÒ phÝa tríc lß vµ tíi èng khãi ra ngoµi trêi. Trong c¸c qu·ng ®êng ®i, khãi nãng lµ nguån cung cÊp nhiÖt cho níc trong lß h¬i ®Ó sinh ra h¬i níc cung cÊp cho c¸c n¬i sö dông ®Ó s¶n xuÊt rîu. +§êng níc Níc tõ bÓ, ®i qua hÖ thèng b¬m cÊp níc ë phÝa díi vµ ®îc ®a vµo trong bông lß. Tríc khi níc ®a vµo lß ph¶i xö lý ®é cøng ®Ó gi¶m i«n Ca2+, Mg2+ môc ®Ých tr¸nh hiÖn tîng lµm cÆn ®êng èng. C¸ch xö lý nh sau: níc thµnh phè ®îc b¬m lªn vµ ®i qua bÓ läc th« chøa c¸c h¹t c¸t, sái. Sau ®ã níc ®îc ®i qua bÓ läc tinh chøa c¸c h¹t nhùa vµ lÊy mÉu níc ®i ph©n tÝch, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc ®a lªn bÓ chøa, bÓ chøa cã thÓ tÝch 12m 3. Níc khi xö lý ph¶i ®¶m b¶o  ®é cøng 0,5mg§L/lÝt, nÕu vît qu¸ th× ph¶i hoµn nguyªn. Sau mét thêi gian sö dông th× ph¶i röa h¹t nhùa b»ng c¸ch cho muèi vµo bÓ ng©m muèi, cho níc vµo, ng©m cho muèi tan hÕt råi b¬m vµo b×nh läc tinh, ng©m trong kho¶ng 2h  4h, sau ®ã röa l¹i mét lÇn n÷a b»ng níc s¹ch. Cßn bÓ läc th« th× röa b»ng níc thêng ®Õn khi thÊy níc röa trong lµ ®îc. T¹i c¸c bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt trong lß, níc ®îc ®un s«i vµ chuyÓn ho¸ thµnh h¬i, h¬i qua c¸c hÖ thèng èng dÉn h¬i ®Õn n¬i sö dông. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, mét phÇn níc ph¶i ®îc x¶ ®¸y ®Ó lo¹i bá mét phÇn cÆn trong lß. ViÖc cung cÊp h¬i tuú thuéc vµo yªu cÇu s¶n xuÊt. Mïa ®«ng th× nhu cÇu h¬i tõ 7  8 tÊn/h, mïa hÌ lîng h¬i cÇn cung cÊp 5  6 tÊn h¬i/h. Lîng dÇu tiªu thô còng phô thuéc lîng h¬i cÇn cung cÊp, th«ng thêng 1 ca s¶n xuÊt 8h th× cÇn 36  40m3 níc vµ kho¶ng 3 tÊn dÇu.+ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ii. nguyªn liÖu ChÊt lîng cña nguyªn liÖu còng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh hiÖu suÊt vµ chÊt lîng rîu.V× vËy, nguyªn liÖu ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau:  Hµm lîng ®êng hoÆc tinh bét cao, cã kh¶ n¨ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao  Vïng nguyªn liÖu ph¶i tËp trung vµ tho¶ m·n nhu cÇu s¶n xuÊt Nguyªn liÖu chñ yÕu cña Nhµ m¸y lµ bét s¾n vµ mét phÇn g¹o. Bét s¾n ®îc lµm b»ng c¸ch: s¾n t¬i ®îc th¸i l¸t, råi ®em ph¬i kh« vµ cuèi cïng lµ nghiÒn thµnh bét mÞn. Môc ®Ých nghiÒn thµnh bét nh»m ph¸ vì cÊu tróc mµng tÕ bµo, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i phãng c¸c h¹t tinh bét khái c¸c m«. Bét s¾n vµ g¹o sau khi thuû ph©n sÏ chuyÓn thµnh ®êng lªn men ®îc. Thµnh phÇn ho¸ häc (%) cña s¾n kh« bao gåm:  Níc : 14  ChÊt tro : 17,9  Gluxit : 67,6  ChÊt bÐo : 0,87  Pr«tÝt : 1,75  Xenlul«za : 3,38 III. nÊu nguyªn liÖu Khi nghiÒn nguyªn liÖu thµnh bét th× chØ mét phÇn c¸c mµng ®ã bÞ ph¸ vì, phÇn lín mµng tÕ bµo cßn l¹i sÏ ng¨n c¶n sù tiÕp xóc cña enzyme amylaza víi tinh bét. MÆt kh¸c ë tr¹ng th¸i kh«ng hoµ tan, enzyme amylaza t¸c dông lªn tinh bét rÊt chËm vµ kÐm hiÖu qu¶. Môc ®Ých chñ yÕu cña nÊu nguyªn liÖu lµ nh»m ph¸ vì mµng tÕ bµo cña tinh bét, t¹o ®iÒu kiÖn biÕn chóng thµnh tr¹ng th¸i hoµ tan trong dung dÞch. Qu¸ tr×nh nÊu cã thÓ kÕt hîp víi enzyme ®Ó ph¸ vì thµnh tÕ bµo. III.1. S¬ ®å thiÕt bÞ vµ thao t¸c khi nÊu III.1.1.S¬ ®å, thiÕt bÞ nÊu nguyªn liÖu CÊu t¹o nåi nÊu 1.nåi nÊu Tho¸t h¬i thõa 2.vá c¸ch nhiÖt 3.c¸nh khuÊy th¼ng 4.c¸nh khuÊy ch©n vÞt 5.van cho dÞch vµo 5 1 3 2 H¬i vµo 4 6.nhiÖt kÕ 8 8 7 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7.van x¶ ®¸y 8.van thö mÉu 7 Nåi nÊu cã thÓ tÝch V=20m3, ®êng kÝnh D=3m, chiÒu cao H=4,2m Nåi nÊu h×nh trô, ®¸y c«n, cã 2 tÇng c¸nh khuÊy: c¸nh khuÊy th¼ng ë phÝa trªn, c¸nh khuÊy ch©n vÞt ë phÝa díi. Bªn ngoµi nåi cã líp vá c¸ch nhiÖt, ë gi÷a 2 líp vá lµ líp thuû tinh c¸ch nhiÖt. Nåi ®îc lµm b»ng inox vµ dïng h¬i níc ®Ó nÊu. III.1.2. Thao t¸c khi nÊu TiÕn hµnh nÊu theo ph¬ng ph¸p gi¸n ®o¹n. §Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ toµn bé qu¸ tr×nh nÊu ®îc tiÕn hµnh trong cïng mét nåi vµ dïng h¬i ®Ó nÊu.  ¦u ®iÓm: tèn Ýt vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o thiÕt bÞ, thao t¸c ®¬n gi¶n.  Nhîc ®iÓm: tèn h¬i v× kh«ng sö dông h¬i thø, nÊu l©u ë ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é cao nªn g©y tæn thÊt nhiÒu ®êng. Tríc khi nÊu, tiÕn hµnh hoµ bét ë nåi hoµ bét, nåi hoµ bét ®Æt ch×m díi ®Êt vµ theo nguyªn t¾c:  Ph¶i kiÓm tra toµn bé thiÕt bÞ, ®éng c¬, líi ch¾n, r¸c, b¬m, khi an toµn vµ s¹ch míi vËn hµnh nåi hoµ bét.  LÊy níc ( níc thµnh phè ) vµo nåi víi tû lÖ 1bét : 4níc. Khi lÊy ®ñ níc míi cho bét vµo nåi ®ång thêi ch¹y c¸nh khuÊy vµ vËn hµnh hót bôi  Khi bét hoµ hÕt víi níc tiÕn hµnh ®a lªn nåi nÊu  Sau mçi ca ph¶i vÖ sinh nåi s¹ch sÏ Sau khi hoµ bét xong dïng b¬m ly t©m b¬m lªn nåi nÊu. Nguyªn t¾c vËn hµnh nåi nÊu:  Tríc khi vËn hµnh ph¶i kiÓm tra an toµn hÖ thèng b¬m, van x¶ nguyªn liÖu, h¬i, ®éng c¬.  Tríc khi b¬m nguyªn liÖu më h¬i nhÑ tríc 5 phót vµ më n¾p nåi B¬m nguyªn liÖu vµo nåi, ®ång thêi ch¹y c¸nh khuÊy, cho dÞch enzyme Termamyl nh»m môc ®Ých ph¸ vì mµng tÕ bµo cña tinh bét. Vµ t¹o ®iÒu kiÖn biÕn tinh bét thµnh tr¹ng th¸i hoµ tan trong níc. Tû lÖ 610ml Termamyl trªn mét nåi nÊu 2800kg bét s¾n. Khi b¬m ph¶i ®ãng van x¶ nguyªn liÖu 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  x¶ h¬i nãng tõ tõ ®Ó kh«ng rung ®éng m¹nh, t¨ng nhanh nhiÖt ®é lªn 50 oC  60oC ®Ó rót ng¾n thêi gian ho¹t ®éng cña enzyme Termamyl. Sau 2h th× ®¹t 90oC, ®ãng om 30 phót  TiÕp tôc n©ng nhiÖt ®é tõ 90oC lªn 100oC. Duy tr× nhiÖt ®é 100oC trong 30 phót ®Ó ch¸o chÝn vµ s¸t trïng, duy tr× b»ng c¸ch më hÐ van h¬i, më hÐ van h¬i cßn cã t¸c dông tr¸nh ch¸o trµn ra ngoµi  LÊy mÉu ®i kiÓm tra, nÕu ®¹t ®é chÝn th× x¶ xuèng nåi ®êng ho¸ ( thêi gian chuyÓn kho¶ng 10  15 phót ). NÕu cha chÝn th× tiÕp tôc nÊu tiÕp  C¸ch x¸c ®Þnh tinh bét chÝn: dïng dung dÞch chuÈn i«t, hµm l¬ng tinh bét chÝn (g/l) sÏ t¬ng ®¬ng víi sè gam i«t chuÈn, hoÆc cã thÓ dïng c¶m quan nÕu ch¸o chÝn sÏ cã mïi th¬m nhÑ, mµu vµng r¬m hoÆc c¸nh gi¸n.  Lu«n lu«n cã ngêi theo dâi  Sau mçi chu kú nÊu ph¶i cã ngêi vÖ sinh nåi s¹ch sÏ. Khi cã ngêi chui vµo ph¶i cã ngêi ë ngoµi c¶nh giíi vµ dïng ®Ìn 36V  Lu«n më n¾p nåi trong qu¸ tr×nh nÊu  Trong qu¸ tr×nh nÊu ph¶i cã èng tho¸t h¬i thõa ( kh«ng khÝ vµ khÝ kh«ng ngng ) iv. ®êng ho¸ dÞch ch¸o Khi nÊu xong, tinh bét trong dÞch ch¸o ®· chuyÓn sang tr¹ng th¸i hoµ tan nhng cha thÓ lªn men trùc tiÕp ®Ó biÕn thµnh rîu, mµ ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh thuû ph©n do xóc t¸c cña amylaza - chÕ phÈm enzyme cã ho¹t lùc cao ®Ó biÕn thµnh ®êng. Qu¸ tr×nh ®êng ho¸ ®ãng vai trß quan träng trong s¶n xuÊt cån etylic. Qu¸ tr×nh nµy quyÕt ®Þnh hiÖu suÊt thu håi rîu do gi¶m bít hoÆc gia t¨ng ®êng vµ tinh bét sãt sau khi lªn men. IV.1. Vai trß, chøc n¨ng t¸c dông cña hÖ amylaza trong qu¸ tr×nh thuû ph©n tinh bét. Khi tham gia qu¸ tr×nh thuû ph©n tinh bét, enzyme cã vai trß ph©n c¾t nèi glucozit trong ph©n tö amyloza vµ amylopectin vµ ®Ýnh vµo ®ã mét ph©n tö níc. Enyme amylaza cã 3 lo¹i:  -amylaza chØ t¸c dông lªn nèi -1,4 glucozit ë vÞ trÝ bÊt kú nhng tËp trung vµo gi÷a m¹ch amyloza vµ amylopectin. Do lµm gi¶m nhanh ®é nhít nªn 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -amylaza ®îc gäi lµ enzyme dÞch ho¸. S¶n phÈm lµ c¸c dextrin, ®êng maltoza vµ mét Ýt glucoza.  -amylaza, ph©n c¸ch nèi -1,4 glucozit nhng b¾t ®Çu tõ vßng kh«ng cã nhãm khö vµ c¾t theo hai gèc glucoza mét trong ph©n tö amyloza vµ amylopectin. S¶n phÈm t¹o thµnh lµ ®êng maltoza, gäi lµ enzyme ®êng ho¸. C¶ hai enzyme trªn ®Òu kh«ng c¾t ®îc nèi -1,6 glucozit.  -amylaza ph©n c¾t ®îc c¶ nèi -1,6 glucozit vµ biÕn 100% tinh bét thµnh ®êng glucoza. IV.2. Sù biÕn ®æi cña c¸c chÊt kh¸c trong qu¸ tr×nh ®êng ho¸ Khi ®êng ho¸ ngoµi biÕn ®æi cña tinh bét thµnh ®êng cßn cã x¶y ra mét sè biÕn ®æi cña c¸c chÊt kh¸c. Cã thÓ t¹o ra axit pectic, alcol metylic, dextrin vµ ®êng pentoza, glucoza. Dextrin sau nµy sÏ biÕn thµnh maltoza vµ lªn men ®îc, cßn pentoza kh«ng tham gia vµo ph¶n øng t¹o rîu. IV. 3. S¬ ®å thiÕt bÞ vµ thao t¸c khi ®êng ho¸ IV.3.1. S¬ ®å thiÕt bÞ CÊu t¹o nåi ®êng ho¸ èng tho¸t h¬i 1 2 3 3 4 5 8 6 Nåi ®êng ho¸ h×nh trô, ®¸y c«n, vá b»ng thÐp kh«ng gØ, ®îc s¬n chèng gØ ë bªn ngoµi cã thÓ tÝch 20m3 ®êng kÝnh 3m, chiÒu cao 4,2m. Bao gåm c¸c bé phËn sau: 1. Van lÊy dÞch ch¸o 4. èng ruét gµ lµm m¸t 7. Van lÊy h¬i ®Ó s¸t trïng 2. Th©n nåi 5. Van thö mÉu 8. §êng th¸o níc lµm l¹nh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. KhuÊy ch©n vÞt 6. Van lÊy dÞch ®êng 9. M¸ng gom níc lµm l¹nh Bªn ngoµi nåi cßn cã èng lµm m¸t khi nÊu nhiÒu, vµ cã ®êng th¶i níc lµm m¸t ®i. C¸nh khuÊy gióp qu¸ tr×nh lµm l¹nh ®îc nhanh. IV.3.2. Thao t¸c ®êng ho¸ §êng ho¸ theo ph¬ng ph¸p gi¸n ®o¹n: toµn bé qu¸ tr×nh nÊu ®îc thùc hiÖn trong mét nåi. C¸c bíc tiÕn hµnh nh sau: • Tríc khi vËn hµnh ph¶i kiÓm tra an toµn nåi, ®éng c¬, b¬m, c¸c van chÆn nåi, níc déi. Khi an toµn s¹ch sÏ míi ®îc vËn hµnh. • VÖ sinh nåi ®êng ho¸. Dïng níc tia s¹ch m«i trêng cßn l¹i trªn thµnh thïng vµ èng ruét gµ. Më van ®¸y ®Ó ®a níc vÖ sinh xuèng cèng. X¶ hÕt, ®ãng van ®¸y. • Khi cÇn thiÕt vµo thïng, yªu cÇu thùc hiÖn ®óng quy tr×nh an toµn lao ®éng ®· häc, ph¶i cã ngêi c¶nh giíi ë ngoµi dïng ®Ìn 36V. • S¸t trïng thïng: më van h¬i s¸t trïng kho¶ng 15phót. ChØ më h¬i võa ph¶i, khi thÊy h¬i bay nhÑ ra khái èng tho¸t h¬i lµ ®îc. • X¶ m«i trêng tõ nåi nÊu xuèng ®ång thêi ch¹y c¸nh khuÊy. Khi m«i trêng xuèng hÕt, ®o thÓ tÝch, nhiÖt ®é vµ ghi sæ, sau ®ã më níc déi nguéi. • H¹ nhiÖt ®é m«i trêng xuèng 55oC  1oC, cho SanSuper vµ thuèc s¸t trïng theo tû lÖ ®· quy ®Þnh: 130ml SanSuper/1000kg tinh bét, thuèc s¸t trïng tû lÖ 2/1000. Gi÷ nhiÖt ®é m«i trêng ë 30 phót. • lµ ®îc. • LÊy mÉu kiÓm tra ®é ®êng lÇn 1: nång ®é ®êng kho¶ng 50  60 g/l Më níc déi nguéi xuèng 36oC  37oC. • LÊy mÉu x¸c ®Þnh ®é ®êng lÇn 2: nång ®é kho¶ng 90  100 g/l lµ ®îc, ®ång thêi kiÓm tra m«i trêng qua kÝnh. • Më van ®¸y, cho dÞch b¬m sang thïng lªn men. Tríc khi b¬m ph¶i kiÓm tra ®é ®êng chuyÓn ho¸, lîng tinh bét sãt, van, thiÕt bÞ an toµn. • Khi ngõng s¶n xuÊt ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ trong vµ ngoµi thïng ®êng ho¸. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • X¸c ®Þnh hµm lîng ®êng chuyÓn ho¸ ( mg ) dùa vµo sè mg Cu: lÊy cô thÓ sè ml dÞch ®êng ho¸, sau ®ã cho sè mg Cu vµo. Dùa vµo sè mg Cu tiªu tèn sÏ x¸c ®Þnh ®îc sè mg ®êng chuyÓn ho¸ (tra b¶ng) V. lªn men dÞch ®êng §êng ho¸ xong, dÞch ®¬ng ®îc lµm l¹nh tíi nhiÖt ®é lªn men vµ b¬m vµo thïng lªn men. T¹i thïng lªn men díi t¸c dông cña nÊm men, ®êng sÏ biÕn thµnh rîu vµ khÝ cacbonic cïng víi nhiÒu s¶n phÈm trung gian kh¸c. Lªn men xong ta thu ®îc hçn hîp gåm rîu - níc - b· gäi lµ giÊm chÝn. V.1. NÊm men trong s¶n xuÊt cån etylic • CÊu t¹o tÕ bµo nÊm men: gåm 2 phÇn chÝnh vá tÕ bµo vµ phÇn trong néi tÕ bµo ( nh©n tÕ bµo cã h×nh trßn, kh«ng bµo lµ chç t¹o ra c¸c s¶n phÈm trung gian ). TÕ bµo nÊm men cã h×nh bÇu dôc hoÆc «van vµ c¸c h×nh thï kh¸c • §Æc ®iÓm cña nÊm men: cã kh¶ n¨ng n¶y chåi vµ t¸ch nh©n ra lµm hai, lµ chÊt xóc t¸c sinh häc • Thµnh phÇn dinh dìng cña nÊm men: thêng bao gåm Protit 35  50%, trung b×nh 40% Gluxit 24  40%, trung b×nh 30% ChÊt bÐo 2  5%, trung b×nh 4% ChÊt kho¸ng 5  11%, trung b×nh 9% • NÊm men dïng trong s¶n xuÊt cån etylic lµ ph¶i cã n¨ng lùc lªn men m¹nh, biÕn ®êng thµnh rîu nhanh vµ hoµn toµn. §ång thêi ph¶i æn ®Þnh vµ chÞu ®îc nh÷ng biÕn ®æi cña canh trêng. Thêng lµ chñng saccaromyces, lªn men trong s¶n xuÊt cån lµ lªn men næi: trong giai ®o¹n lªn men chÝnh chóng t¹o trªn bÒ mÆt mét líp bät t¬ng ®èi dµy, tr¹ng th¸i nµy ®îc duy tr× cho tíi khi gÇn kÕt thóc. Sau ®ã nÊm men sÏ l¾ng dÇn nhng chËm vµ kh«ng t¹o thµnh líp men xÝt, b¸m ch¾c ë ®¸y thïng. NÊm men thuéc d¹ng h¹t, Ýt liªn kÕt nhau thµnh chuçi nh nÊm men ch×m. V.2. C¸c yÕu tè ho¸ lý häc ¶nh hëng tíi sinh trëng, ph¸t triÓn nÊm men + ¶nh hëng cña nhiÖt ®é: nÊm men saccharomyces nhiÖt ®é tèi u n»m trong giíi h¹n 28oC  32oC. NÕu b¾t ®Çu lªn men ë nhiÖt ®é thÊp th× kh¶ n¨ng lªn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 men sÏ cao vµ kÐo dµi h¬n. Trong qu¸ tr×nh lªn men ph¶i lµm l¹nh ®Ó ®¶m b¶o nhiÖt ®é tèi u. NÕu lªn men ë nhiÖt ®é cao, ho¹t tÝnh cña nÊm men sÏ bÞ gi¶m nhanh nhng chñ yÕu lµ dÔ bÞ nhiÔm lactic vµ nÊm men hoang d¹i, mÆt kh¸c cßn t¹o ra nhiÒu ester, aldehyt vµ tæn thÊt rîu theo CO2 sÏ t¨ng. + ¶nh hëng cña pH: pH ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng cña nÊm men. Chóng cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi ®iÖn tÝch cña vá tÕ bµo, lµm t¨ng hoÆc gi¶m møc ®é thÈm thÊu c¸c chÊt dinh dìng còng nh chiÒu híng qu¸ tr×nh lªn men. DÞch ®êng tõ tinh bét s¾n thêng ®Ó ë pH = 4,8  5,2 nh»m kÕt hîp gi÷ cho amylaza tiÕp tôc chuyÓn ho¸ tinh bét vµ dextri thµnh ®êng lªn men ®îc. NÕu t¨ng pH th× dÔ bÞ nhiÔm khuÈn, t¹o nhiÒu glyxerin vµ gi¶m hiÖu suÊt lªn men. Trong mét dung dÞch, khi pH gÇn nh æn ®Þnh cßn ®é chua l¹i thay ®æi nhiÒu phô thuéc vµo møc ®é nhiÔm khuÈn cña nguyªn liÖu vµ dÞch lªn men. V× vËy ®é chua còng ¶nh hëng ®Õn lªn men. + ¶nh hëng cña nång ®é dÞch lªn men: nång ®é dÞch ®êng qu¸ cao sÏ dÉn ®Õn lµm t¨ng ¸p suÊt vµ lµm mÊt c©n b»ng tr¹ng th¸i sinh lý cña nÊm men. DÉn ®Õn r¬ô nhiÒu sÏ øc chÕ c¶ t¹p phÈm vµ nÊm men. Khi ®êng nhiÒu sÏ dÉn ®Õn tæn thÊt hoÆc kÐo dµi thêi gian lªn men. Ngîc l¹i nÕu nång ®é dÞch ®êng thÊp sÏ kh«ng kinh tÕ v× sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt thiÕt bÞ lªn men, mÆt kh¸c sÏ tèn h¬i khi chng cÊt vµ t¨ng tæn thÊt rîu trong b· rîu vµ níc th¶i. + ¶nh hëng cña mét sè ho¸ chÊt vµ chÊt s¸t trïng: ph¶i ®¶m b¶o ®îc h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña t¹p khuÈn vµ kh«ng lµm ¶nh hëng xÊu tíi ho¹t ®éng cña nÊm men. Ngoµi ra cßn cã furfurol, melanoidin cã trong dÞch ®êng lµm ¶nh hëng ®Õn sinh s¶n cña nÊm men. + ¶nh hëng cña sôc khÝ: sôc khÝ võa ®ñ ®Ó hoµ tan «xy vµo dÞch ®êng sÏ gióp cho nÊm men ph¸t triÓn nhanh h¬n. Nhng víi nguyªn liÖu tõ tinh bét th× khi sôc khÝ sÏ lµm t¨ng lîng rîu bay h¬i. MÆt kh¸c khi sôc khÝ d sÏ dÉn ®Õn t¹o nhiÒu sinh khèi vµ aldehyt, do ®ã lµm gi¶m hiÖu suÊt lªn men. + ¶nh hëng cña nguån nit¬ bæ sung: v× lîng nit¬ trong dÞch ®êng ho¸ tõ nguyªn liÖu s¾n kh«ng ®¶m b¶o cho ph¸t triÓn cña nÊm men. Bæ sung thªm nit¬ cho phÐp gi¶m bít ®îc thêi gian lªn men, ®ång thêi lªn men tèt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. V.3. S¬ ®å thiÕt bÞ vµ thao t¸c g©y men, lªn men 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V.3.1: S¬ ®å thiÕt bÞ 8 1 2 9 5 1.van lÊy dÞch g©y men 2.èng ruét gµ lµm m¸t 3 3.thïng g©y men 1 m3 4 4.van x¶ ®¸y 5.van h¬i khö trïng 6.thïng g©y men 6 m3 6 7.thïng lªn men 60 m3 8.van lÊy dÞch ®êng 9.van sôc khÝ 7 Thïng g©y men vµ lªn men h×nh trô, ®¸y c«n, ®îc lµm b»ng t«n ®en vµ cã hÖ thèng ruét gµ lµm m¸t. Cã n¾p ®Ó quan s¸t qu¸ tr×nh sinh khèi, lªn men vµ ®Ó vÖ sinh. V.3.2. Thao t¸c g©y men vµ lªn men  G©y men: nÊm men gièng thêng ®îc chuÈn bÞ theo hai giai ®o¹n: giai ®o¹n trong phßng thÝ nghiÖm tíi 10 lÝt trong s¶n xuÊt, nh©n gièng tíi sè lîng ®ñ 10% thïng lªn men. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Nh©n gièng trong phßng thÝ nghiÖm: m«i trêng ph¶i chøa ®Çy ®ñ chÊt dinh dìng vµ tiÖt trïng. ChuÈn bÞ m«i trêng: malt ®¹i m¹ch ®em nghiÒn nhá, cho níc vµo víi tû lÖ 5:1, khuÊy ®Òu råi t¨ng dÇn nhiÖt ®é tíi 48  53oC, gi÷ 20  30 phót t¹o ®iÒu kiÖn cho proteaza trong malt thuû ph©n protit thµnh axit amin. TiÕp ®ã t¨ng nhiÖt ®é lªn 60  62oC vµ gi÷ 30 phót ®Ó amylaza biÕn tinh bét thµnh ®êng, cho mét Ýt San Super, t¨ng tiÕp nhiÖt ®é lªn 70  72oC vµ duy tr× cho tíi khi ®êng ho¸ hoµn toµn. Sau ®ã läc qua giÊy v¶i, dïng H 2SO4 ®Ó ®iÒu chØnh tíi nång ®é 13  16% khèi lîng vµ pH = 4,5  5. DÞch ®êng ®ã ®îc ph©n phèi vµo èng nghiÖm 10ml, 250ml, lÊy dÞch ë thïng ®êng ho¸ läc bít b· th«, råi cho vµo b×nh 10l. Nót b×nh b»ng b«ng kh«ng thÊm níc, sau ®ã ®em ®i thanh trïng b»ng h¬i níc kho¶ng 1h, sau ®ã ®Ó nguéi, 24 giê sau ®em ®i thanh trïng lÇn 2. §Ó nguéi b×nh 10ml ®Õn nhiÖt ®é thÝch hîp råi cho nÊm men vµo. Råi tiÕp tôc chuyÓn tõ b×nh 10ml  b×nh 250ml  b×nh 10l. KiÓm tra thÊy nÊm men to, ®Òu, mäc nhiÒu chåi lµ ®îc.  Nh©n gièng trong s¶n xuÊt: m«i trêng ®Ó g©y men lÊy trùc tiÕp tõ thïng ®êng ho¸. HÖ thèng nµy cã 3 thïng 1m3, 6 thïng 6m3, c¸ch g©y men nh sau:  Tríc khi sö dông ph¶i kiÓm tra toµn bé hÖ thèng ho¹t ®éng tèt míi ®a vµo sö dông.  Mçi chu kú g©y men ph¶i vÖ sinh thïng 1m3, 6m3 s¹ch. Hµng tuÇn dïng kh¨n lau s¹ch vµ dïng xµ phßng cä röa ruét gµ, thµnh thïng.  Xóc röa phÝa trong ruét gµ b»ng ho¸ chÊt 1 tuÇn 1lÇn.  Më h¬i nãng s¸t trïng 30 phót, chó ý më võa ph¶i vµ khi h¬i nãng bay nhÑ ra khái miÖng lµ ®îc.  B¬m m«i trêng vµo thïng 1m3, 6m3. Më h¬i nãng, n©ng lªn nhiÖt ®é s«i råi ®ãng om 20  30 phót ®Ó s¸t trïng l¹i.  H¹ nhiÖt ®é xuèng 36oC, lÊy mÉu kiÓm tra ®é ®êng, kiÓm tra m«i trêng qua kÝnh ph¶i ®¹t chÊt lîng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Khi m«i trêng ®· ®¹t tiªu chuÈn th× tiÕn hµnh chuyÓn men tõ b×nh 10l vµo thïng 1m3, ®ång thêi sôc khÝ võa ph¶i sao cho nÊm men ph¸t triÓn tèt. Trong qu¸ tr×nh g©y men, ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra vµ sau kho¶ng 7  8h th× thÊy cã rÊt nhiÒu bät khÝ næi lªn tøc lµ nÊm men ®· sinh khèi m¹nh. LÊy mÉu ®em ®i ph©n tÝch, nÊm men ®¹t tiªu chuÈn tøc lµ ®· ph¸t triÓn tèt vÒ sè lîng vµ chÊt lîng th× chuyÓn toµn bé dÞch ë thïng 1m3 xuèng thïng 6m3. Thêi gian g©y men còng tõ 7  8h.  Lªn men: theo ph¬ng ph¸p gi¸n ®o¹n, ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ dÔ lµm, khi nhiÔm dÔ xö lý nhng n¨ng suÊt thu ®îc kh«ng cao. Sau khi men ®· ®¹t yªu cÇu th× chuyÓn xuèng thïng 60m3, hÖ thèng lªn men cã 14 thïng. Tríc khi cho vµo th× ph¶i vÖ sinh vµ s¸t trïng thïng c¸c ®êng èng thêng xuyªn b»ng c¸ch: më h¬i tõ tõ vµ ®i tõ díi lªn, thêi gian gi÷ ë 95  100oC kho¶ng 50 ®Õn 60 phót. Thanh trïng xong thïng ®îc lµm l¹nh tíi 30oC, th¸o hÕt níc ngng råi ®ãng van ®¸y. Thïng lªn men cã c¸nh khuÊy ®Ó t¨ng cêng qu¸ tr×nh lªn men. Thêi gian lªn men 80  100h trong ®ã: • Thêi gian tõ 4  20h dïng níc lµm l¹nh bªn ngoµi ®Ó æn ®Þnh nhiÖt ®é 34  36oC. • Thêi gian sau 20  40h th× kho¶ng 80% ®êng chuyÓn thµnh rîu. Thêi gian nµy lªn men m·nh liÖt ph¶i më van thu khÝ CO2. • §Õn 64h th× kiÓm tra ®é ®êng sãt, kho¶ng 3g/l lµ ®¹t yªu cÇu, nÕu ®é ®êng cao th× ®é rîu thÊp. • Trong thêi gian lªn men phô ph¶i më n¾p ®Ó tr¸nh hiÖn tîng vì thïng . Trong khi lªn men ph¶i bæ sung thªm ®¹m ure, sau 8h lÊy dÞch lªn men ®em läc kiÓm tra ®é chua vµ ®o Balinh 1 lÇn, nÕu ®é chua t¨ng nhanh, ®é ®êng gi¶m chËm th× cã thÓ ®· bÞ nhiÔm khuÈn. C¸ch xö lý: nÕu nhiÔm Ýt th× cã thÓ chia dÞch bÞ nhiÔm sang c¸c thïng lªn men tèt, nÕu nhiÔm nhiÒu th× dïng axit ®iÒu chØnh vÒ pH = 4,0  4,2 ®Ó 1 ®Õn 2h råi chia bít sang c¸c thïng ®ang lªn men m¹nh. §ång thêi ph¶i lu«n theo dâi nhiÖt ®é, ph¶i lu«n vÖ sinh sµn nhµ s¹ch sÏ ®Ó tr¸nh nhiÔm khuÈn. Lªn men ®îc lµ sau 8h ®é ®êng ( ®o Balinh ) b»ng 0 vµ kh«ng thay ®æi. Sau thêi gian lªn men, tríc khi ®em chng cÊt ph¶i kiÓm tra c¸c 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th«ng sè: ®é ®êng sãt, ®é chua, lîng tinh bét sãt, ®é lªn men: lµ nång ®é chÊt hoµ tan trong dÞch läc giÊm chÝn ®îc biÓu diÔn theo ®é saccharometre, ®é rîu. • KiÓm tra ®é chua b»ng c¸ch dïng NaOH 0,1N. Sè ml NaOH sÏ t¬ng ®¬ng víi ®é chua ( g/l ). • X¸c ®Þnh lîng ®êng sãt LÊy V ml giÊm chÝn + 20 ml dung dÞch K 3Fe(CN)6 pha lo·ng 10% + 5ml dung dÞch NaOH + 3 giät xanh mªtylen. Khi dung dÞch cã mµu ngµ vµng lµ ®îc. • C¸ch kiÓm tra ®é rîu trong giÊm chÝn: muèn x¸c ®Þnh ph¶i chng cÊt ®Ó t¸ch rîu khái c¸c chÊt hoµ tan. TiÕn hµnh chng cÊt trong phßng thÝ nghiÖm: lÊy 100ml giÊm chÝn cã nhiÖt ®é kho¶ng 20 oC cho vµo b×nh ®Þnh møc 100ml, rãt dÞch giÊm vµo b×nh cÊt 500ml råi tr¸ng b×nh b»ng 100ml níc cÊt råi ®æ vµo b×nh cÊt. Nèi víi hÖ thèng cÊt, tiÕn hµnh chng cÊt cho ®Õn khi ®îc gÇn 100ml th× dõng l¹i vµ cho vµo nåi ®iÒu nhiÖt vµ gi÷ ë 20 oC. Sau 10 ®Õn 15 phót thªm níc cÊt tíi ngÊn råi ®Ëy kÝn vµ dïng rîu kÕ ®o ®é rîu. §é rîu  8o lµ ®îc. VI. chng cÊt vµ tinh chÕ cån Chng cÊt lµ qu¸ tr×nh t¸ch rîu vµ c¸c t¹p chÊt dÔ bay h¬i khái giÊm chÝn vµ nhËn ®îc rîu th« hoÆc cån th«. T¹p chÊt trong giÊm chÝn rîu, ester, aldehyt vµ mét sè alcol cao ph©n tö ( dÇu fusel ), tinh bét, protit, axit h÷u c¬ vµ chÊt kho¸ng. T¹p chÊt trong cån th«: aldehyt, ester, alcol cao ph©n tö vµ c¸c axit h÷u c¬. Tinh chÕ hay tinh luyÖn lµ qu¸ tr×nh t¸ch c¸c t¹p chÊt khái cån th« vµ n©ng cao nång ®é cån. S¶n phÈm thu ®îc lµ cån tinh chÕ hay cån thùc phÈm cã nång ®é cao trong kho¶ng 95,5  96,5% V vµ chøa Ýt t¹p chÊt. Hµm lîng c¸c t¹p chÊt kh«ng vît qu¸ 0,5% so víi lîng cån etylic. Cån tinh chÕ trong suèt, kh«ng mµu, cã mïi vÞ ®Æc trng, kh«ng cã mïi vÞ l¹. VI.1. S¬ ®å hÖ thèng th¸p chng cÊt HÖ thèng chng cÊt lµ liªn tôc vµ bao gåm 3 th¸p: • Th¸p A1: cao 14m, lµ th¸p chng th«, kho¶ng c¸ch c¸c ®Üa ®o¹n luyÖn lµ 500mm, ®o¹n chng lµ 200mm s¶n phÈm lµ cån th«. • Th¸p A2: cao 8m • Th¸p A3: cao 12m Hai th¸p A2, A3 lµ th¸p chng tinh, th¸p A2dïng ®Ó t¸ch aldehyt kho¶ng c¸ch c¸c ®Üa lµ 200mm, cã chç chØ 150mm. C¸c th¸p lµ th¸p chãp m¸ng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • S¬ ®å hÖ thèng th¸p chng cÊt ( h×nh 4 ) VI.2. Quy tr×nh thao t¸c vËn hµnh hÖ thèng th¸p chng cÊt VI.2.1: Quy tr×nh thao t¸c vËn hµnh th¸p chng cÊt A1 a, ChuÈn bÞ  §ãng tÊt c¶ c¸c van  B¬m níc lªn ®µi níc  B¬m giÊm níc lªn bÓ chøa  KiÓm tra van, c¸nh b¬m ph¶i më tõ b×nh ngng tô C1 qua CR1 60%  KiÓm tra ®êng èng cån th« vÒ kho, ph¶i më vÒ bÓ chøa  Më níc vµo c¸c thiÕt bÞ ngng tô vµ lµm l¹nh  §ãng cÇu dao ®iÖn, kiÓm tra c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng cã tèt kh«ng b, C«ng t¸c khëi ®éng  Ch¹y m¸y nÐn khÝ  ChØnh bé läc giã, gi¶m ¸p khÝ nÐn ë ¸p suÊt 1,4 kg/cm2  §a mòi nhän vÒ phÝa MA-MU ®Ó ®iÒu chØnh kim ®á  Më van èng thuû ®¸y vµ ®Ønh ®Ó theo dâi ¸p suÊt  Më van h¬i ®Çu nguån, cuèi nguån thËt æn ®Þnh tõ 2 kg/cm3  2,2 kg/cm3  Më h¬i vµo th¸p x«ng nãng tõ tõ b»ng c¸ch ®iÒu chØnh kim ®á lªn dÊu 0,1 0,2...cho ®Õn khi æn ®Þnh, thêi gian tõ 40  60 phót  Ch¹y b¬m tuÇn hoµn nhê më van lµm nguéi b¬m c, C«ng t¸c vËn hµnh víi giÊm chÝn  Khi giÊm chÝn ®· nãng ( kiÓm tra b»ng tay trªn èng b¬m tuÇn hoµn, hai èng ®Òu nãng lµ ®îc ).  B¾t ®Çu cho n¹p liÖu vµo th¸p tõ tõ 1  4 m3/h vµ nguyªn liÖu ®îc ®a vµo ®Üa tiÕp liÖu  Ch¹y b¬m b· P1 A/b më van, më níc, lµm nguéi b¬m 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  T¨ng lîng dÊm vµ h¬i vµo th¸p ®Õn møc æn ®Þnh theo th«ng sè cÊt gi÷ nhiÖt ®¸y A1 tõ 103  105oC. NhiÖt ®é m©m ch¹y kho¶ng 90  91oC b»ng c¸ch chØnh lu lîng cån th«  Khi tÊt c¶ ®· æn ®Þnh, sau 2h kh«ng thay ®æi ®a vÒ chØnh MA-MU sang AU-TO ®Ó ®iÒu chØnh tù ®éng mµ vÉn gi÷ nguyªn ¸p suÊt.  NhiÖt ®· æn ®Þnh më tay van lÊy giÊm ë van nh¹y c¶m, kiÓm tra nång ®é cån vµ chØnh lu lîng kÕ b»ng 20l/h.  Gi÷ æn ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt chng cho tèt: nhiÖt ®é, ¸p suÊt, lu lîng.  ChØnh lîng níc vµo c¸c thiÕt bÞ ngng tô vµ lµm l¹nh cña A1, cña C1 ë 75oC, CR1 ë 35  40oC. d, Thao t¸c lóc ngng th¸p  §ãng van nhËp liÖu vµo th¸p, ngõng b¬m giÊm.  Ngõng b¬m b·, ®ãng van  Ngõng b¬m tuÇn hoµn vµ ®ãng van  §ãng h¬i vµo th¸p tõ tõ b»ng c¸ch ®iÒu chØnh MA-MU vµ h¹ dÇn kim ®á ®Õn 20 phót sau th× ngõng h¼n  §ãng giã nÐn vµo c¸c kÝnh läc giã ®Ó gi¶m ¸p khÝ nÐn  Ngõng m¸y nÐn khÝ vµ x¶ níc ®¸y  C¾t cÇu dao ®iÖn vµ ®éng c¬ + ®ãng níc vµo c¸c b×nh ngng tô vµ lµm l¹nh e, VÖ sinh th¸p sau khi chng cÊt  Th¸p ph¶i nguéi h¼n míi cho b¬m níc l· vµo th¸p qua ®êng èng nhËp liÖu giÊm vµ x¶ ®¸y  M©m bÞ nghÑt kh«ng xuèng ®îc ta cho më n¾p vµ xö lý ngay m©m bÞ nghÑt VI.2.2: Quy tr×nh thao t¸c vËn hµnh th¸p chng A2, A3 a, ChuÈn bÞ  §ãng tÊt c¶ c¸c van nhËp liÖu vµo th¸p A1  §ãng tÊt c¶ c¸c van cån vµ tinh dÇu cuèi, ®Çu  B¬m níc lªn ®µi níc 20
- Xem thêm -