Tài liệu Gian lận thương mại và buôn lậu, thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr-êng ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹i nhÊt trong lÞch sö ph¸t triÓn cña v¨n minh nh©n lo¹i khi con ng-êi ®· ph¶i tr¶i qua sù thèng trÞ cña kinh tÕ tù nhiªn lu«n lµm cho x· héi vËn ®éng chËm ch¹p vµ sù thèng trÞ cña kinh tÕ chØ huy lµm mÊt ®éng lùc kinh tÕ, triÖt tiªu tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o cña con ng-êi. Cho ®Õn nay, chóng ta ch-a thÓ t×m ra ®-îc mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ nµo cã hiÖu qu¶ h¬n kinh tÕ thÞ tr-êng v× nã lu«n hµm chøa trong m×nh nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi sù nh¹y bÐn vµ s¸ng t¹o cña con ng-êi th«ng qua m«i tr-êng c¹nh tranh.... Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc th× c¬ chÕ thÞ tr-êng còng cã rÊt nhiÒu mÆt tiªu cùc mµ ng-êi ta hay 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gäi nã lµ "mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr-êng". Mét trong nh÷ng mÆt tiªu cùc ®ã lµ n¹n gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu Gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu lµ mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nã ¶nh h-ëng tíi t×nh h×nh kinh tÕ ,chÝnh trÞ –x· héi cña ®Êt n-íc.HiÖn nay, n¹n gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu diÔn ra víi nhiÒu h×nh thøc thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi h¬n. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh trong n-íc gÆp nhiÒu khã kh¨n, lµm thÊt thu ng©n s¸ch Nhµ n-íc, mÊt kû c-¬ng trong ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. Thùc tÕ nh÷ng hËu qu¶ do gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu g©y ra lµ hÕt søc nghiªm träng chÝnh v× vËy c¸c ngµnh c¸c cÊp, Nhµ n-íc vµ nh©n d©n cÇn ph¶i phèi hîp chÆt chÏ ®Ó ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó phßng chèng vµ diÖt trõ tËn gèc n¹n 2 gian lËn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ë n-íc ta hiÖn nay.Vµ ®ã còng chÝnh lµ lý do mµ em nghiªn cøu ®Ò tµi "Gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm: - Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu - Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ë ViÖt Nam - Ch-¬ng III: Gi¶i ph¸p chèng gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ë ViÖt Nam hiÖn nay. Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu, c¸c t¸c h¹i cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ gi¹n lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu Gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu lµ mét hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt g©y hËu qu¶ nghiªm träng ®èi víi x· héi, rÊt nhiÒu kÎ v× ham tiÒn ®· t×m mäi thñ ®o¹n bu«n gian, b¸n lËn, lõa bÞp ng-êi kh¸c ®Ó thu lîi bÊt chÝnh lµm thÊt thu ng©n s¸ch nhiÒu tû ®ång lµm cho nhiÒu doanh nghiÖp dë khãc dë c-êi thËm chÝ bÞ ph¸ s¶n v× bÞ lõa. HiÖn nay sè vô gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ngµy mét gia t¨ng vµ thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi h¬n. Ng-êi cã hµnh vi gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu gäi lµ "gian th-¬ng"; "kÎ bu«n b¸n gian lËn vµ tr¸i phÐp". Gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu g¾n liÒn víi thµnh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng÷ "Bu«n gian, b¸n lËn" vµ dïng ®Ó chØ nh÷ng thñ ®o¹n m¸nh khoÐ lõa läc kh¸ch hµng hoÆc ng-êi kh¸c ®Ó thu lêi bÊt chÝnh. Môc ®Ých cña hµnh vi gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu lµ nh»m thu lîi bÊt chÝnh. Hµnh vi ®ã th«ng qua hµnh ®éng lÈn tr¸nh viÖc nép thuÕ vµ viÖc tu©n thñ ph¸p luËt H¶i Quan. 1.2. T¸c h¹i cña gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu Nh- chóng ta ®· biÕt ®éng c¬ chñ yÕu cña c¸c hµnh vi gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu lµ trèn thuÕ. ChÝnh vËy lµm cho Nhµ n-íc thÊt thu thuÕ lín, ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh tÝch luü vèn ®Ó c©n ®èi thu chi ng©n s¸ch Ngoµi ra gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ®· t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ tiªu thô gi¶ t¹o trªn mét nÒn s¶n xuÊt ch-a c©n xøng. ¶nh h-ëng ®Õn ®Çu t- 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong n-íc vµ ®Çu t- n-íc ngoµi, g©y t©m lý e ng¹i cho c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi, t¹o ra sù mÊt æn ®Þnh vÒ gi¸ c¶, g©y rèi lo¹n thÞ tr-êng néi ®Þa, g©y ¸ch t¾c cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n-íc. Gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu len lái, ®ång thêi l«i kÐo, tÊn c«ng vµ lµm sa ng· mét bé phËn c¸n bé trong nhiÒu ho¹t ®éng tõ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Õn vËn t¶i, tö h¶i quan, biªn phßng ®Õn c¸c ngµnh t- ph¸p, lµm cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc kh«ng kiÓm so¸t ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ liªn doanh ®Çu t- víi n-íc ngoµi, c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu g©y ra t×nh tr¹ng hµng ngo¹i trµn ngËp vµo thÞ tr-êng néi ®Þa víi gi¸ rÎ t¹o ra t©m lý -a dïng hµng ngo¹i cho ng-êi tiªu dïng vµ g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÑp trong n-íc. Tuy nhiªn nguån hµng nµy lµ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng æn ®Þnh vµ rÊt bÊp bªnh cho nªn nã lu«n t¹o ra nh÷ng c¬n sèt vÒ hµng ho¸ vµ gi¸ c¶. 2. Nh÷ng hµnh vi gian lËn Th-¬ng M¹i vµ bu«n lËu chñ yÕu vµ c¬ së h×nh thµnh Khai sai tªn hµng ,sè l-îng,chñng lo¹i a) Ap sai m· sè ®Ó h-ëng thuÕ suÊt thÊp b) Kª khai gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu thÊp h¬n møc gi¸ tèi thiÓu ®èi hµng nhËp khÈu c) Kª khai kh«ng trung thùc gi¸ thùc tÕ mua b¸n d) Kª khai sai tªn gäi c¸c lo¹i h×nh thanh to¸n dÉn tíi sè thuÕ khai b¸o thÊp h¬n sè thuÕ ph¶i nép e) Gian lËn trong khÊu trõ, hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÝnh s¸ch më cöa hiÖn nay ®ang ®-îc kh«ng Ýt doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc h-ëng øng tÝch cùc.Tuy nhiªn hiÖn nay kh«ng Ýt doanh nghiÖp, nh÷ng ng-êi kinh doanh lîi dông c¬ chÕ tù do bu«n b¸n l-u th«ng hµng ho¸ kinh doanh tr¸i ph¸p luËt. HiÖn nay chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña ta ch-a râ rµng, thiÕu tÝnh ®ång bé chÝnh ®iÒu nµy ®· lµm c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n lîi dông ®Ó tiÕn hµnh hµnh vi gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu.ViÖc ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh th«ng tchång chÐo khiÕn cho viÖc thi hµnh cßn nhiÒu bÊt cËp.C¸c qui ®Þnh, v¨n b¶n tuy nhiÒu nh-ng ch-a s¸t víi thùc tÕ con nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh khi th-c hiÖn. Bªn c¹nh ®ã viÖc thùc thi chÝnh s¸ch cßn thiÕu ®ång bé. Ch-¬ng II 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc trang gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ë n-íc ta hiÖn nay 1. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ nø¬c ta víi GLTM & BL Khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng th× kh«ng thÓ tr¸nh khái gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu, thªm vµo ®ã lµ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay ®· lµm cho tÖ n¹n gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ngµy cµng gia t¨ng, c¸c doanh nghiÖp lîi dông sù yÕu kÐm trong qu¶n lÝ, sù thiÕu sãt trong ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn hµnh vi gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu. Gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ¶nh h-ëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, kh«ng khuyÕn khÝch thu hót ®Çu t- mµ ,lµm cho 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh tÕ mÊt æn ®Þnh, ¶nh h-ëng tíi chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi n-íc ta. 2. Thùc tr¹ng gian lËn TM & BL ë n-íc ta hiÖn nay * HiÖn nay hµnh vi gian lËn th-¬ng m¹i ph¸t sinh ph¸t triÓn ®a d¹ng, phøc t¹p víi nh÷ng thñ ®o¹n tinh vi h¬n. Hµng ngo¹i th«ng qua hµnh vi gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu ®ang trµn ngËp thÞ tr-êng néi ®Þa ViÖt Nam, bao gåm ®ñ lo¹i tõ hµng cao cÊp ®¾t tiÒn cho ®Õn nh÷ng hµng tiªu dïng b×nh th-êng, tõ xe h¬i, xe m¸y, ti vi, m¸y ®«ng l¹nh cho ®Õn r-îu, bia, thùc phÈm, thuèc l¸. Mét sè vÝ dô ®iÓn h×nh: MÆt hµng giÊy in b¸o, giÊy th-êng thuÕ suÊt 30-40% chñ hµng khai b¸o giÊy cao cÊp (thuÕ suÊt chØ 10%). MÆt hµng «t«: cã träng t¶i tõ 5 ®Õn d-íi 10 tÊn khi nhËp khÈu ph¶i chÞu thuÕ suÊt 50%, 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chñ hµng man khai thµnh xe chuyªn dïng ®«ng l¹nh, xe cã träng t¶i trªn 10 tÊn chØ chÞu møc thuÕ suÊt 1030% v.v... Mét sè doanh nghiÖp lîi dông quy chÕ cho phÐp kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c lo¹i hµng "NhËp nguyªn liÖu, t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm" ®Ó nhËp khÈu gia c«ng xuÊt khÈu nh-ng l¹i tiªu thô néi ®Þa. Vµ ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch : Khuyến khích nội địa hóa xe máy làm nảy sinh gian lận. Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe máy đang xôn xao về việc bộ tài chính kiến nghị thủ tướng cho truy thu thuế đối với các công ty gian lận về tỷ lệ nội địa hoá. Theo đó, trung bình mỗi doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm khoảng... 50 tỷ đồng..Vấn đề phát sinh từ quy định tỷ lệ nội địa hóa càng cao thì mức thuế phải nộp càng giảm. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp lắp ráp xe máy đạt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tỷ lệ nội địa hóa 40% thì mức thuế nhập khẩu linh kiện phải nộp là 15%. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng phụ tùng trong nước lại quá què quặt, nên các công ty kinh doanh lắp ráp xe máy nhập lậu (phụ tùng Trung Quốc) khá nhiều Đoàn kiểm tra liên ngành do bộ tài chính chủ trì đã phát hiện phần lớn trong số 52 doanh nghiệp lắp ráp xe máy được kiểm tra đã sử dụng hoá đơn bất hợp pháp (mua ít nhưng ghi nhiều, hoá đơn "ma", mua hoá đơn khống về tự ghi... ) để hợp lý hoá số phụ tùng trôi nổi mua được trên thị trường, kê khống tỷ lệ nội địa hóa để được hưởng mức thuế thấp. * Thủ đoạn gian lận mới trong nhập khẩu phụ tùng ôtô, xe máy Hiện nay, hiÖn tượng một số doanh nghiệp nhập 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khẩu phụ tùng xe máy dưới dạng nguyên liệu để sản xuất phụ tùng hoặc nhập khẩu ôtô có dấu hiệu đóng lại số khung, số máy để hạ đời xe nhằm gian lận một số phần thuế nhập khẩu. Th¸ng 5/2003, mét DN NK chuyÓn cöa khÈu tõ H¶i Phßng vÒ NghÖ An l« hµng xe hai b¸nh g¾n m¸y nguyªn chiÕc víi nh·n hiÖu tù khai b¸o lµ MBK PLAME 125 míi 100% do §µi Loan s¶n xuÊt. Nh·n hiÖu mµ DN khai b¸o nãi trªn cña lo¹i xe m¸y nµy ch-a cã tªn trong b¶ng gi¸ tèi thiÓu cña Bé Tµi chÝnh, l« hµng ®-îc tÝnh thuÕ vµ th«ng quan víi gi¸ tÝnh thuÕ cho c¸c lo¹i xe m¸y kh¸c ch-a ®-îc quy ®Þnh cô thÓ trong QuyÕt ®Þnh 164/2002/Q§ BTC ngµy 27/12/2002 cña Bé tµi chÝnh lµ70 USD/xe. ViÖc l¸ch gi¸ tèi thiÓu cña DN trªn ®· bÞ c¬ quan chøc n¨ng ph¸t hiÖn. Lo¹i xe m¸y MBK PLAME 125 trªn ®©y lµ do h·ng YAMAHA s¶n xuÊt nh-ng doanh nghiÖp ®· kª 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khai kh«ng ®Çy ®ñ nh·n hiÖu, lµm sai lÖch tÝnh gi¸ thuÕ. Côc H¶i quan HN ®· kiÓm tra sau th«ng quan va ph¸t hiÖn hai DN NK xe m¸y CKD ®æi hµng víi Lµo cã nh·n hiÖu YAMAHA MBKPLAME 125 còng khai b¸o nh·n hiÖu lµ MBKPLAME125, sè thuÕ chªnh lÖch ph¶i truy thu lªn tíi h¬n 3,8 tû ®ång. Mét vÊn ®Ò n÷a ®ang lµm ®au ®Çu c¬ quan H¶i quan ®ã lµ hiÖn t-îng gian lËn hÕt søc tinh vi trong ho¹t ®éng XNK gç nguyªn liÖu. Vµo th¸ng 6/2004, ®· x¶y ra vô c«ng ty TNHH Thµnh §¹t (§ång KÞ, B¾c Ninh) khai b¸o XK l« hµng bao gåm 1.392 côc, t-¬ng ®-¬ng 41,368 m3 gç gi¸ng h-¬ng cã nguån gèc nhËp khÈu tõ Lµo. Sè gç nµy còng ®· ®-îc H¹t phóc l©m s¶n Tiªn Phong- B¾c Ninh x¸c nhËn nguån gèc vµ ®ãng dÊu bóa kiÓm l©m. Thùc tÕ hµng ho¸ ph¸t hiÖn thÊy sè gç kh«ng ®óng nhkhai b¸o vµ toµn bé sè gç nµy cã dÊu phñ c¸c líp s¸p 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dÊu bóa cña kiÓm l©m t¹i S¬n La. Sù thËt sè gç nµy lµ gç rõng tù nhiªn t¹i ViÖt Nam ( lo¹i gç b¸ch xanh quý hiÕm chØ cã ë rõng nhiÖt ®íi cña ViÖt Nam) chø kh«ng ph¶i lµ gç cã nguån gèc nhËp khÈu tõ Lµo nh- chñ hµng ®· khai b¸o vµ ®-îc kiÓm l©m B¾c Ninh x¸c nhËn. HiÖn nay víi tiÕn tr×nh c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan theo h-íng ngµy cµng th«ng tho¸ng th× trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc H¶i quan, chØ cÇn hîp lÖ, khíp víi nhau lµ ®ñ còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè thuËn lîi ®Ó mét sè chñ hµng lîi dông lµm ¨n bÊt chÝnh. Chóng lîi dông ®Æc ®iÓm khung thuÕ suÊt cña ta cã nhiÒu bÊt hîp lý. VÝ dô mét sè mÆt hµng nh- «t« du lÞch, xe ®¹p, r-îu bia, hµng ®iÖn tö... Cã møc thuÕ suÊt cao nh-ng mét sè mÆt hµng t-¬ng tù mang tÝnh chÊt chuyªn dông th× thuÕ suÊt l¹i rÊt thÊp vµ bän gian lËn th-¬ng m¹i t×m mäi thñ ®o¹n ®Ó h-ëng møc chªnh lÖch nµy. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng GLTM cã lÏ gian lËn qua lîi dông chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ lo¹i h×nh gian lËn ®Æc thï nhÊt VÝ dô: Xe «t« du lÞch lo¹i 12 chç ngåi cã thuÕ suÊt lµ 160% nh-ng vÉn chiÕc xe ®ã, nÕu thay ®æi ®i mét vµi chi tiÕt phô nh-. th¸o hÕt ghÕ ®Ó thµnh xe t¶i th× thuÕ suÊt chØ cßn 60%, nh- vËy ®· gi¶m ®-îc 100% thuÕ. C¹nh ®ã, t×nh tr¹ng b¸n hµng kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n, ghi ho¸ ®¬n víi sè tiÒn ë c¸c liªn kh¸c nhau, sö dông hai lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n ghi gi¸ b¸n trªn ho¸ ®¬n thÊp h¬n so víi gi¸ thùc thanh to¸n diÔn ra kh¸ phæ biÕn (®iÓn h×nh lµ mÆt hµng xe m¸y, kho¶n chªnh lÖch nµy lªn tíi 6-10 triÖu ®ång/1 chiÕc xe b¸n ra). 3. Thùc tr¹ng ®Êu tranh chèng gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 1999, ngµnh thuÕ kiÓm tra 451 ®¬n vÞ ®-îc hoµn thuÕ thu vÒ 679 triÖu ®ång tiÒn hoµn thuÕ kh«ng ®óng, chiÕm 0,038% tæng sè thuÕ hoµn. N¨m 2000, kiÓm tra 902 ®¬n vÞ thu håi 8,532 tû ®ång, chiÕm 0,2% tæng sè tiÒn hoµn trong n¨m. N¨m 2002, ngµnh thuÕ kiÓm tra 32,1% sè ®¬n vÞ ®-îc hoµn thuÕ, ph¸t hiÖn sè thuÕ hoµn kh«ng ®óng lµ 39,908 tû ®ång, chiÕm 0,87% tæng sè thuÕ hoµn trong n¨m. KÕt qu¶ kiÓm tra hoµn thuÕ ë 1302 doanh nghiÖp trong n¨m 2001 cña ngµnh thuÕ cho thÊy cø hoµn 14 tû ®ång thuÕ GTGT Nhµ n­íc bÞ doanh nghiÖp “¨n khèng” 400 triÖu ®ång . Trong 3 n¨m tõ 1999-2001, sè doanh nghiÖp sai ph¹m trong hoµn thuÕ GTGT chiÕm 38% tæng sè doanh nghiÖp ®-îc kiÓm tra hoµn thuÕ. Theo thèng kª ch-a ®Çy ®ñ, ®Õn hÕt th¸ng 4/2002, lùc l-îng c¶nh s¸t kinh tÕ ®· ph¸t hiÖn 203 vô vi ph¹m hoµn thuÕ GTGT víi 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tæng sè tiÒn chiÕm ®o¹t trªn 300 tû ®ång. Trong 8 th¸ng ®Çu n¨m 2002, c¸c c¬ quan chèng bu«n lËu, gian lËn th-¬ng m¹i chØ trªn ®Þa bµn tØnh An Giang ®· ph¸t hiÖn 3683 vô vi ph¹m víi tæng trÞ gi¸ hµng ho¸ h¬n 14 tû ®ång, thu vÒ cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc trªn 8 tû ®ång. Theo thèng kª cña ngµnh thuÕ, tÝnh ®Õn nay trong c¶ n-íc cã 1354 c¬ së kinh doanh (gåm 179 doanh nghiÖp Nhµ n-íc, 758 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, 417 hé kinh doanh) ®· bá trèn, mang theo 89478 sè h¸o ®¬n GTGT, 13710 sè ho¸ ®¬n hµng b¸n vµ 2708 sè ho¸ ®¬n theo mÉu ®· hÕt gi¸ trÞ sö dông Ngµy 17 / 6 /2002 triÖt ph¸ ®-êng d©y vËn chuûen tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi t¹i khu vùc Hang D¬i - L¹ng S¬n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 3 /10 /2002 côc CS§T Bé c«ng an ®· ph¸ vô ¸n chiÕm ®o¹t tµi s¶n th«ng qua hoµn thuÕ GTGT x¶y ra t¹i chi nh¸nh c«ng ty XNK tæng hîp §µ n½ng chiÕm ®o¹t 25 tû ®ångNgµy 1 /1 /2003 kh¸m ph¸ ®õong d©y trèn thuÕ cña §«ng Nam Associate Ch-¬ng III gi¶i ph¸p phßng chèng gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu 1. Ph-íng h-íng ph¸t triÓn nghµnh TM vµ sù cÇn thiÕt ph¶i phßng chèng GLTM & BL 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +) Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn nghµnh th-¬ng m¹i vµ Sù cÇn thiÕt ph¶i chèng gian lËn th-¬ng m¹i vµ bu«n lËu Trong h¬n 10 n¨m tíi(2001-2010)ph-ong h-íng vµ nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn nghµnh th-¬ng m¹i n-íc ta lµ nç lùc gia t¨ng tèc ®é l-u chuyÓn hµng ho¸ vµ ho¹t ®éng th-¬ng m¹i,dÞch vô trong n-íc. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng ho¸ l-u th«ng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu theo h-íng t¨ng tû träng hµng ho¸ chÕ biÕn, hµng ho¸ cã hµm l-îng c«ng nghÖ vµ chÊt x¸m cao: ®a d¹ng ho¸, da ph-¬ng ho¸ trong ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. §æi míi ph-¬ng thøc kinh doanh theo h-íng v¨n minh hiÖn ®¹i: hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý th-¬ng m¹i phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng XHCN. §èi víi th-¬ng m¹i néi ®Þa: ph¸t triÓn m¹nh mÏ th-¬ng m¹i néi ®Þa b¶o ®¶m l-u th«ng hµng ho¸ th«ng suèt. Chó träng 20
- Xem thêm -