Tài liệu Giaide_kinhtevixmo

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ 006 (THI LẦN 1) ĐÁP ÁN 006 1. b 11. a 21. d 31. a 2. a 12. a 22. b 32. a 3. b 13. d 23. a 33. b 4. b 14. c 24. c 34. d 5. b 15. c 25. 35. b 6. d 16. c 26. b 36. b 7. c 17. d 27. a 37. d 8. 18. d 28. b 38. 9. d 19. a 29. d 39. c 10. c 20. c 30. b 40. d ĐỀ 005 ĐÁP ÁN 005 2 đề 005 và 006 trùng nhau 32 câu. Dưới đây là danh sách các câu trùng nhau. Đề 005 ghi trước. Câu 1 - Câu 7 Câu 21 - 20 Câu 2 - 36 Câu 22 - 14 Câu 3 - 18 Câu 23 - 27 Câu 4 - 20 Câu 24 - 19 Câu 5 - 25 Câu 25 - 4 Câu 7 - 38 Câu 26 - 31 Câu 8 - 21 Câu 28 - 39 Câu 9 - 26 Câu 29 - 6 Câu 11 - 20 Câu 30 - 9 Câu 13 - 34 Câu 31 - 32 Câu 14 - 17 Câu 33 -- tương tự như câu 38 đề 006 và câu 7 của đề này Câu 15 - 23 Câu 34 - 2 Câu 16 - 13 Câu 35 - 8 Câu 17 - 16 Câu 36 - 5 Câu 18 - 35 Câu 39 - 1 Câu 19 - 37 Câu 40 - 24 ĐÁP ÁN CÁC CÂU CÒN LẠI 6. d 10. b 12. c 20. a 27. d 32. b 37. a 38. b
- Xem thêm -