Tài liệu Giải thích chi tiết economy 2- test 8 - part 5

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4016 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG 101. Rather than the usual hosted dinner and drinks, we will be …………tonight at the Mandarin Garden at 2025 Shattuok Ave, near the corner of Elm Street. (A). dine (B). dined (C). dining (D). diner KEY CCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau WILL BE có thể là tính từ, V-ing, V3/ed hoặc danh từ => loại A - Loại D vì diner là danh từ đếm được, khi là số ít đứng 1 mình thì phải có a/an/… đứng trước để xác định, chỉ định - Loại B vì DINE là 1 nội động từ mà nội động từ thì không có thể bị động => chọn C ---------------------------------------Bổ sung: - Rather than có 2 cách nghĩa: + Nghĩa thứ 1 là thích hơn, hay đi vs prefer + Nghĩa thứ 2 là thay vì = in stead of + danh từ/cụm danh từ/V-ing -----------------------------------Từ vựng: - host (n): chủ nhà - host(v): tổ chức, đăng cai, dẫn => hosted(a): được tổ chức - dine (intrans verb: nội động từ): ăn cơm - diner(n): người dự bữa ăn, người dự tiệc, quán ăn rẻ tiền - usual(a): thường lệ ------------------------------------- GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG Dịch: Thay vì những đồ uống và bữa tối được tổ chức như thường lệ, chúng tôi sẽ ăn bữa tối nay ở Mandarin Garden tại số 2025 Shattuok Ave – gần góc phố Elm Street. 102. McAllister Orchards promises its customers nutritious and whole some grains, fruits, and vegetables ……… a low cost. A. in B. on C. at D. after KEY CCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 giới từ phù hợp: A. in: trong B. on: trên C. at: tại D. after: sau - Mặt khác, ta để ý đằng sau chỗ trống là A LOW COST ta sẽ chọn nhanh ngay được AT vì cụm này khá phổ biến: AT A LOW COST: ở mức giá thấp => chọn C -------------------------------------Bổ sung: các cụm hay gặp: - at a low cost >< at a high cost - at no extra cost = at no additional cost: ko thêm phí, ko có phụ phí ------------------------------------Từ vựng: - nutritious(a): dinh dưỡng GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG ----------------------------------------Dịch: McAllister Orchards cam kết với khách hàng sẽ cung cấp rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên chất và bổ dưỡng ở mức giá thấp 103. Shareholders voted that Deborah LaSalle is ………….. suited for the position of chief operating officer given her experience. A. ideal B. ideally C. idealized D. ideality KEY BBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống là động từ tobe IS và sau chỗ trống là tính từ đuôi –ed SUITED => chỗ trỗng là trạng từ bổ nghĩa => chọn B --------------------------------------Từ vựng: - shareholder = stockholder: cổ đông, người giữ cổ phần - vote(v): bỏ phiếu, bầu - suited for (a): phù hợp cho - ideal(a): lý tưởng - chief operating officer (CEO): giám đốc điều hành -----------------------------------------Dịch: Những cổ đông đã bầu Deborah Lasalle là người phù hợp lý tưởng cho vị trí giám đốc điều hành dựa vào kinh nghiệm của cô ấy GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG 104. This plan outlines the topics …….. plan to discuss at this afternoon’s staff meeting. A. my B. me C. I D. mine KEY CCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy đằng sau chỗ trống là PLAN nhưng từ này vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là trước đó có thể là my ( tính từ sở hữu ) hoặc I (đại từ chủ ngữ ). => loại B ( đại từ tân ngữ) và D(đại từ sở hữu ) - Giờ ta cùng phân tích câu này để biết PLAN là dạng gì nhé: + Nếu PLAN ở đây là danh từ thì nó sẽ là tân ngữ, tuy nhiên sau OUTLINES là THE TOPICS là tân ngữ rồi nên PLAN ko thể làm tân ngữ được nữa vì cấu trúc của OUTLINE là: OUTLINE ST (TO SB) chứ ko phải OUTLINE ST ST => plan ở đây là động từ => chọn C - Ở câu này sử dụng rút gọn đại từ quan hệ WHICH khi nó thay thế cho danh từ chỉ vật ở vị trí tân ngữ. Câu đầy đủ: This plan outlines the topics (which) I plan to discuss at this afternoon’s staff meeting. -------------------------------------Từ vựng: - outline(v): đề ra, vạch ra - discuss(v): thảo luận ------------------------------------- GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG Dịch: Kế hoạch này đề ra các chủ điểm mà tôi định trao đổi tại cuộc họp các nhân viên vào chiều nay 105. When looking into the projected draft for construction of a new shopping mall, the supervisor asked ----- -- was in charge of electrical engineering. (A) that (B) who (C) which (D) whom KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần 1 loại từ có thể đứng vai trò là chủ ngữ vì theo cấu trúc của ASK: ASK (THAT) + MỆNH ĐỀ( S + V); (Ta để ý THAT ở mẫu câu gián tiếp có thể lược bỏ nhé) => chọn B ---------------------------------------------------Bổ sung: - Ở đây who ko phải là đại từ quan hệ nha, nó chỉ đơn giản là dạng câu hỏi WHthôi - Câu này sử dụng cấu trúc ngữ pháp gián câu gián tiếp – câu trực tiếp => câu trực tiếp là: the supervisor asked: “who is in charge of electrical engineering”. Để ý khi chúng ta bỏ dấu “” thành câu gián tiếp thì mệnh đề đó phải lùi đi 1 thì. - Câu này cũng sử dụng rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ: chủ động thì chuyển V thành V-ing, bị động chuyển V thành V3/ed sau đó bỏ đi chủ ngữ ở và trợ động từ ở mệnh đề phụ ( ở đây là mệnh đề when ), câu đầy đủ: GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG When the supervisor looked into the projected draft for construction of a new shopping mall, the supervisor asked who was in charge of electrical engineering. -----------------------------------------------------Từ vựng: - look into: nhìn vào - darf(n): dự thảo, bản phác thảo - projected(a): dự kiến => project(n): đề án, dự án - construction(n): sự xây dựng - shopping mall: trung tâm mua sắm - in charge of(a): phụ trách, đảm nhiệm -------------------------------------------------------Dịch: Khi nhìn vào cái dự thảo dự kiến cho việc xây dựng 1 trung tâm mua sắm mới thì giám sát viên đã hỏi ai là người phụ trách kỹ thuật điện. 106. As the chief administrative officer, Quincy Paxton will face exciting ……….. in this new job with Laval International Shipping Company. (A) challenge (B) challenges (C) challenging (D) challenged KEY BBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước động từ là WILL FACE, EXCITING là tính từ bổ nghĩa => chỗ trống cần danh từ => loại C và D - Loại A vì challenge là danh từ đếm được số ít, cần phải có a/an/… ở trước để xác định, chỉ định => chọn B GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG -----------------------------------Từ vựng: - chief administrative officer = chief operating officer: giám đốc điều hành - face(v): đối mắt - challenge(n): thách thức, thử thách ----------------------------------Dịch: Như 1 giám đốc điều hành, Quincy Paxton phải đối mặt với những thử thách thú vị trong công việc mới với công ty Laval International Shipping 107. Rei Takahashi is one of the three people ----- -- for overseeing the Research Department at Omi-Tech Solutions. (A) responsible (B) responsibly (C) responsibility (D) responsibilities KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 dạng từ phù hợp, câu này là 1 câu thuộc dạng word form nhưng khá khó nếu ko nắm vững phần rút gọn mệnh đề quan hệ ở mệnh đề tính từ ( 1 trong các dạng rút gọn mệnh đề quan hệ ): ***Có 2 cách rút gọn ở mệnh đề tính từ như sau: + Công thức 1: Bỏ who, which,.. to be => giữ nguyên tính từ đằng sau #Điều kiện 1: nếu phía trước đại từ quan hệ là one of, one of the hoặc các đại từ phiếm chỉ như something, anything, anybody,…. Ví dụ: There must be something that is wrong = > There must be something wrong. GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG #Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước và phải có từ 2 tính từ trở lên Ví dụ: My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house. => My grandmother, old and sick, never goes out of the house. + Công thức 2: Những trường hợp còn lại ta đem tính từ lên trước danh từ Ví dụ: My grandmother, who is sick, never goes out of the house. => My sick grandmother never goes out of the house. I buy a hat which is very beautiful and fashionable. => I buy a very beautiful and fashionable hat. => chọn A. câu đầy đủ: . Rei Takahashi is one of the three people (who are ) responsible for overseeing the Research Department at Omi-Tech Solutions. --------------------------------------------------Từ vựng: - responsible for: chịu trách nhiệm về/cho - responsibly(adv): 1 cách hợp lý - responsibility(n): sự trách nhiệm - oversee(v): giám sát -----------------------------------------------------Dịch: Rei Takahashi là 1 trong 3 người chịu trách nhiệm cho việc giám sát bộ phận nghiên cứu ở Omi-Tech Solutions. 108. As the chief accountant, Ms. Dasgupta must ----- -- review and re-evaluate the company finances. (A) brightly (B) regularly (C) previously (D) accidentally GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 trạng từ mang nghĩa phù hợp: (A) brightly: sáng ngời (B) regularly: thường xuyên (C) previously: trước đây (D) accidentally: tình cờ => chọn B -------------------------------------------------Từ vựng: - chief accountant: kế toán trưởng - re-evaluate(v): đánh giá lại ------------------------------------------------Dịch: Là 1 kế toán trưởng, bà Dasgupta phải thường xuyên xem lại và đánh giá lại tài chính của công ty. 109. The CEO ----- -- appointed James Farley as vice president of Arctic Mining Ventures Co. (A) formalize (B) formally (C) formal (D) fomtalitv KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chủ ngữ là THE CEO, động từ là APPOINTED nên chỗ trống là trạng từ bổ nghĩa => chọn B --------------------------------------------- GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG Từ vựng: - CEO = chiefl operating officer: giám đốc điều hành - formally(adv): chính thức - appoint(v): bổ nhiệm - vice president: phó chủ tịch -----------------------------------------------Dịch:Giám đốc điều hành đã chính thức bổ nhiệm James Farley làm phó chủ tịch của công ty Arctic Mining Ventures. 110. Staif is reminded to treat new employees with courtesy ----- -- that a friendly and professional work environment can be maintained. (A) as (B) then (C) so (D) if KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 liên từ phù hợp, tuy nhiên ta để ý sau chỗ trống là THAT, nghĩ ngay đến cụm cố định SO THAT(để mà, vì vậy ) và thực ra ở câu này cũng chỉ có so đi được với that => chọn C ----------------------------------------Từ vựng: - remind sb to do st: nhắc nhở ai làm gì - treat(v): đối xử, hành xử - courtesy(n): sự lịch sự, sự nhã nhặn - maintain(v): duy trì GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG -----------------------------------------Dịch: Stafi được nhắc nhở về việc hành xử với các nhân viên mới 1 cách lịch sự để môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện có thể được duy trì. 111. Ms. Quong is a promising bookkeeper at our firm, as she completes ----- -assigned to her with precision and quickness. (A) working (B) worker (C) work (D) worked KEY CCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy chỗ trống đằng sau động từ COMPLETE nên ta cần 1 danh từ vì cấu trúc của complete: complete st => loại A và D - Loại B vì worker là danh từ đếm được số ít, khi đứng 1 mình phải có a/an…. => chọn C ---------------------------------------Bổ sung: câu sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, câu đầy đủ: Ms. Quong is a promising bookkeeper at our firm, as she completes WORK (which is ) assigned to her with precision and quickness. ----------------------------------------Từ vựng: - promising(a): đầy hứa hẹn, triển vọng - bookkeeper(n): kế toán, người giữ sổ sách - precision(n): sự chính xác - work ( danh từ ko đếm được ): công việc ----------------------------------------- GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG Dịch: Bà Quong là 1 nhân viên kế toán đầy triển vọng của công ty chúng tôi vì bà ấy hoàn thành công việc được giao 1 cách chính xác và mau lẹ. 112. Lancaster Productions ----- -- that all workers occasionally re-read their employee guideline booklets to help refresh their memories on company policies. (A) depends (B) adapts (C) specializes (D) recommends KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 động từ mang nghĩa phù hợp (A) depends ON: phụ thuộc vào (B) adapts: tra vào, thích nghi (C) specializes IN: chuyên về (D) recommends: khuyên, khuyến cáo => chọn D --------------------------------------------Từ vựng: - booklet(n): cuốn sách nhỏ - refresh(v): làm nhớ lại ------------------------------------------Dịch: Lancaster Prodictions khuyến cáo rằng tất cả công nhân thỉnh thoàng nên đọc lại những cuốn sách nhỏ hướng dẫn khi là nhân viên để giúp họ nhớ lại các chính sách, quy định của công ty GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG 113. For those ----- -- are determined to attend the seminar, tickets are available at the Human Resources Department. (A) who (B) whose (C) what (D) their KEY AAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta thấy đằng sau chỗ trống là động từ => loại B và D vì 2 cái này + danh từ - Loại C vì ko hợp nghĩa: không thể là “cho những gì được xác định để tham gia hội thảo được” => chọn A - Còn nếu bạn nào còn nhớ như mình đã nói ở các test trước, thì 2 cụm theo THOSE rất hay gặp là: THOSE WHO(những người mà) và ONLY THOSE(chỉ những người). --------------------------------------Dịch: Dành cho những ai mà được xác định tham dự hội thảo, những tấm vé có sẵn ở bộ phận nhân sự 114. Customers who purchase a Z-1000 desktop computer before February 3rd will receive a tree printer at no extra……….. (A) charge (B) frequency (C) value (D) product KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG - Ta cần 1 danh từ phù hợp: (A) charge: phí (B) frequency: tính thường xuyên (C) value: giá trị (D) product: sản phẩm => chọn A - Như mình đã nói ở các test trước, cụm hay gặp: + AT NO EXTRA COST/CHARGE = AT NO ADDITIONA COST/CHARGE: ko phải trả thêm phí, ko có phụ phí -------------------------------------Dịch: Những khách hàng người mà mua 1 chiếc máy tính để bàn loại Z-1000 trước 3/3 sẽ nhận thêm 1 chiếc máy in mà ko phải trả thêm phí 115. New students at Straiford College of Computer Science are advised to take a tree students’ guide booklet and review ……… thoroughly. (A) themselves (B) them (C) itself (D) it KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần 1 tân ngữ vì cấu trúc: REVIEW ST => loại A và D ( đại từ phản thân) - Ở chỗ trống là đại từ tân ngữ thay thế cho danh từ số ít GUIDE BOOKLET => loại B (them: họ, chúng) => chọn D ------------------------------------- GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG Dịch: Các sinh viên mới ở trường cao đẳng khoa học máy tính Staiford được khuyên nên nhận 1 cuốn sách nhỏ hướng dẫn và xem lại nó 1 cách kỹ lưỡng. 116. ---- -- hiring the British marketing agent Arthur Downshire, Keene Clothiers Co. has gained an edge against its competition. (A) Up (B) About (C) By (D) To KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 giới từ phù hợp: (A) Up: ở trên (B) About: về (C) By: bằng, nhờ (D) To: tới, để ( đi vs Vbare ) => chọn C ----------------------------------Từ vựng: - hire(v): thuê, mướn => hire(n): nhân viên - agent(n): đại lý - edge(n): lợi thế, ưu thế - competition(n): sự cạnh tranh, những đối thủ cạnh tranh --------------------------------------Dịch: Nhờ vào việc thuê đại lý marketing Arthur Downshire ở Anh, công ty Keen Clothiers đã giành lại được lợi thế với các đối thủ cạnh tranh GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG 117. Sutter Hotel Tours provides a weekend special which includes a ------ tour around the gorgeous bay area of the resort and some scenic islands accessible only by terry. (A) reported (B) demonstrated (C) shown (D) guided KEY DDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ TOUR (A) reported : được báo cáo (B) demonstrated: được minh họa (C) shown: được trình ra, được bày ra (D) guided: được hướng dẫn => chọn D --------------------------------------------Từ vựng: - gorgeous(a): rực rỡ, tuyệt đẹp - bay(n): vịnh - scenic(a): thuộc cảnh vật - accessible by: có thể đến được bằng phương tiện gì - ferry(n): phà ---------------------------------------------Dịch: Sulter Hotel Tours cung cấp 1 chuyến du lịch có hướng dẫn đặc biệt mà trong đó có 1 chuyến đi xung quanh khu vịnh tuyệt đẹp của khu nghỉ mát và 1 số danh lam thắng cảnh chỉ có thể đến được bằng phà GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG 118. Many locations in the city popular with tourists only ----- -- credit cards. (A) include (B) import (C) accept (D) enter . KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 động từ phù hợp: (A) include: bao gồm, gồm có (B) import: nhập khẩu (C) accept: chấp nhận, thanh toán (D) enter: nhập, bước vào => chọn C ----------------------------------------------Từ vựng: - popular with sb: được ai ưa chuộng - location(n): địa điểm - credit card: thẻ tín dụng -----------------------------------------------Dịch: Nhiều địa điểm trong thành phố được khách du lịch ưa chuộng chỉ chấp nhận thẻ tín dụng. 119. The music area will be enlarged to include practice room with immediate ----- -- to the stage. (A) next GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (B) close (C) adjacency (D) neighboring KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau giới từ WITH là danh từ, cụm danh từ hoặc V-ing, mặt khác IMMEDIATE là tính từ nên chỗ trống cần 1 danh từ => chọn C ------------------------------------Từ vựng: - enlarge(v): mở rộng - adjacency(n): sự gần kề - stage(n): sân khấu - near TO: kế bên - close TO: gần gũi - neighboring(a): lân cận ---------------------------------------Dịch: Khu vực âm nhạc sẽ được mở rộng bao gồm phòng tập kề sát ngay bên sân khấu. 120. Spokesmen for Newport Properties praise the company about ----- -well- made their dwellings are. (A) only (B) there (C) most (D) how KEY DDDDDDDDDDDDDDDD GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GIẢI THÍCH: - Ta để ý đằng sau chỗ trống là dạng: ……. + ADJ + S + Be nên chọn ngay đáp án HOW vì 2 cấu trúc hay gặp: + HOW + ADJ + S + (BE/REMAIN/BECOME/FEEL/…….) + HOW + ADV + S + V(trừ các linkin verb) => chọn D -----------------------------------------------Từ vựng: - Spokesman(n): người phát ngôn - praise(v): ca ngợi - well-made(a): phát triển cân đối - dwelling(n): sự ở, nơi ở ----------------------------------------------Dịch: Người phát ngôn cho Newport Properties ca ngợi công ty về việc làm thế nào mà nơi của họ lại phát triển cân đối đến nữa 121. The restaurants along upscale Fulton Avenue maintain a strict ----- . (A) standard (B) category (C) rate (D) qualification KEY AAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn 1 danh từ phù hợp: (A) standard: tiêu chuẩn (B) category: loại hạng (C) rate: tỷ lệ GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG (D) qualification: bằng cấp => chọn A ------------------------------------Từ vựng: - upscale(a): thượng lưu - strict(a): nghiêm ngặt --------------------------------------Dịch: Các nhà hàng dọc theo khu phố của giới thượng lưu Fulton luôn duy trì 1 tiêu chuẩn nghiêm ngặt. 122. Clayton Books hired some extra staff since setting up the store's website, so online orders can be handled ----(A) nearly (B) largely (C) efficiently (D) particularly KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần 1 trạng từ phù hợp: (A) nearly: gần như (B) largely: lớn (C) efficiently: hiệu quả (D) particularly: đặc biệt là => chọn C ---------------------------------------------Từ vựng: - set up: thiết lập, thành lập = establish GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!
- Xem thêm -