Tài liệu Giải quyết việc làm cho thanh niên hà tĩnh thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

Môc lôc. Trang A. PhÇn më ®Çu. 3 B. PhÇn néi dung. 6 Ch¬ng I. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn vÊn ®Ò cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay. 1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n. 6 6 1.1.1. Kh¸i niÖm viÖc lµm. 1.1.2. Kh¸i niÖm thÊt nghiÖp. 1.2. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn vÊn ®Ò cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay. 1.2.1. Thanh niªn mét bé phËn lao ®éng c¬ b¶n cña x· héi 7 9 9 1.2.2. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn vÊn ®Ò cèt lâi b¶o ®¶m æn ®Þnh, an toµn, c«ng b»ng x· héi vµ tiÕn bé x· héi. 10 1.2.3. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn yÕu tè quan träng ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH - H§H ®Êt níc. 11 Ch¬ng Thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra II. trong viªc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh trong nh÷ng n¨m võa qua. 14 2.1. Mét vµi nÐt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, xÉ héi Hµ TÜnh. 14 2.1.1. §Æc ®iÔm ®Þa lý hµnh chÝnh. 2.1.2 §Æc ®iÔm kinh tÕ-x· héi. 2.2. Thùc tr¹ng lao ®éng viÖc lµm, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh trong nh÷ng n¨m qua. 2.2.1. Thùc tr¹ng lao ®éng viÖc lµm cña thanh niªn 1 14 15 19 19 Hµ TÜnh. 2.2.2. Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh trong nh÷ng n¨m qua. 24 2.3. Nh÷ng v©n ®Ò ®Æt ra trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh. 28 Ch¬ng Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m gi¶i III. quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh trong giai ®o¹n CNH-H§H. 31 3.1. §Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ t¹o viÖc lµm míi cho thanh niªn. 31 3.2. Khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm. 34 3.3. T¨ng cêng híng nghiÖp, d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm cho thanh niªn. 36 3.4. Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. 37 3.5. X· héi ho¸ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng cêng sù l·nh ®¹o qu¶n lý cña nhµ níc vÒ viÖc lµm cña thanh niªn. 40 C . KÕt luËn. 42 Danh môc vµ tµi liÖu tham kh¶o. 2 A. PhÇn më ®Çu. 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. Trong lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc ta, biÕt bao thÕ hÖ thanh niªn ®· ph¸t huy chñ nghÜa yªu níc vµ nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc, lµm nªn nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch. §Æc biÖt, trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, thanh niªn ViÖt Nam ®· nªu cao chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng, lµm r¹ng rì h¬n truyÒn thèng cña d©n téc vµ truyÒn thèng cña thanh niªn ViÖt Nam trong thêi ®¹i míi. Còng chÝnh thanh niªn níc ta, víi trÝ th«ng minh, tµi s¸ng t¹o, lßng dòng c¶m vµ tinh thÇn lao ®éng cÇn cï ®· cã nh÷ng cèng hiÕn to lín vµo sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Ngµy nay, ®Êt níc ®ang trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh CNH,H§H víi môc tiªu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. §Ô thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã ®ßi hái §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i ph¸t huy ®îc mäi nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ nguån lùc thanh niªn bëi thanh niªn chiÕm h¬n 50% lao ®éng x· héi vµ chiÕm gÇn 29% d©n sè. Thanh niªn cã mét vÞ trÝ quan träng ®èi víi sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt níc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tõng nãi: Níc nhµ thÞnh hay suy, 3 yÕu hay m¹nh, mét phÇn lín lµ do c¸c thanh niªn. Tæng BÝ th §ç Mêi còng ®· tõng nãi: Thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn hay ®Ó ®Êt níc tiÕp tôc tr× trÖ trong t×nh tr¹ng nghÌo nµn, l¹c hËu chñ yÕu lµ do thanh niªn quyÕt ®Þnh. Víi tÇm quan träng ®Æc biÖt nh vËy. Cho nªn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Æc biÖt, ®èi víi Hµ TÜnh lµ mét trong nh÷ng tØnh ®ang cßn nhiÒu khã kh¨n so víi c¶ níc vµ cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ con ngêi. §iÒu ®ã, ®ßi hái trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng nãi chung vµ thanh niªn nãi riªng ph¶i cã sù t×m tßi, s¸ng t¹o phï hîp víi hoµn c¶nh cã tÝnh ®Æc thï cña tØnh. Víi ý nghÜa ®ã, t«i chän ®Ò tµi: “Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh-Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ". Lµm ®Ò tµi nghiªn cøu nh»m mét phÇn ®¸p øng nhu cÇu ®ã. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi. VÊn ®Ò viÖc lµm, thÊt nghiÖp vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ë níc ta nãi chung vµ Hµ TÜnh nãi riªng ®· ®îc l·nh ®¹o c¸c cÊp, nhiÒu nhµ khoa häc nghiªn cøu. Bªn c¹nh hÖ thèng c¸c tµi liÖu b¸o c¸o cña Nhµ níc vµ c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan nh: Tæng côc Thèng kª; Bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi; Ban xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm... vµ nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc ®· ®îc c«ng bè. Ch¼ng h¹n: NguyÔn H÷u Dòng, TrÇn V¨n Trung, VÒ chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ViÖt Nam, NXB CTQG, HN 1997; TS Lª V¨n L¬ng, Ch¬ng tr×nh lao ®éng viÖc lµm ë Hµ TÜnh giai ®o¹n 20012005; Bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi, Thùc tr¹ng lao ®éng viÖc lµm n¨m 1998 vµ 1999; TrÇn §×nh Gia, Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn §øc Thä - Hµ TÜnh - Thùc tr¹ng vµ gi¶i 4 ph¸p, HN 2000; NguyÔn V¨n Trung (chñ biªn) ChÝnh s¸ch ®èi víi thanh niªn (lý luËn vµ thùc tiÔn), NXB CTQG, HN 1996. . . Tuy nhiªn, vÊn ®Ò viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ë mét tØnh víi nh÷ng ®Æc thï riªng nh ë Hµ TÜnh, hÇu nh cha cã mét c«ng tr×nh nµo nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vµ ®ång bé. V× vËy, t«i chän ®Ò tµi: “ Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”. Lµm ®Ò tµi nghiªn cøu. 3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu. 3.1. Môc ®Ých nghiªn cøu. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng lao ®éng viÖc lµm vµ viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh trong nh÷ng n¨m võa qua. Qua ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p lªn c¸c cÊp l·nh ®¹o, qu¶n lý lao ®éng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh trong giai ®o¹n CNH, H§H. 3.2. NhiÖm vô nghiªn cøu. - Nghiªn cøu c¸c kh¸i niÖm, nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh trong nh÷ng n¨m võa qua. - T×m hiÓu nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ nh÷ng h¹n chÕ vÒ lao ®éng viÖc lµm cña thanh niªn Hµ TÜnh. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng chñ yÕu ®Õn c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. Tõ ®ã nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu. 5 §Ò tµi chØ tËp trung nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ë Hµ TÜnh. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ TÜnh. 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - §Ò tµi ®îc nghiªn cøu dùa trªn c¬ së lý luËn vµ ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc vµ t tëng Hå ChÝ Minh vÒ thanh niªn vµ viÖc lµm cho thanh niªn. - §Ò tµi sö dông c¸c ph¬ng ph¸p. + Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn, pháng vÊn. + Ph¬ng ph¸p th«ng kª. + Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh. + Ph¬ng ph¸p tæng hîp tµi liÖu. 6. KÕt cÊu cña ®Ò tµi. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm cã 3 ch¬ng. 6 B. PhÇn néi dung Ch¬ng I. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn VÊn ®Ò cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay. 1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n . 1.1.1. Kh¸i niÖm viÖc lµm: ViÖc lµm lµ mét kh¸i niÖm tæng hîp liªn kÕt c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ vµ nh©n khÈu, nã lµ vÊn ®Ò chñ yÕu cña toµn bé ®êi sèng x· héi. T¹i héi nghÞ qu«c tÕ lÇn thø 13 cña tæ chøc Lao ®éng thÕ giíi (ILO), c¸c nhµ thèng kª lao ®éng ®· ®a ra kh¸i niÖm ngêi cã viÖc lµm nh sau: “Ngêi cã viÖc lµm lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc g× ®ã cã ®îc tr¶ tiÒn c«ng, lîi nhuËn hoÆc ®îc thanh to¸n b»ng hiÖn vËt, hoÆc ngêi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt tù t¹o viÖc lµm v× lîi Ých hay v× thu nhËp gia ®×nh kh«ng ®îc nhËn tiÒn c«ng hoÆc hiÖn vËt " [12, 14] ë níc ta theo tõ ®iÓn TiÕng viÖt ( xuÊt b¶n n¨m 1992) x¸c ®Þnh viÖc lµm nh sau: 1. Hµnh ®éng cô thÓ; 2. C«ng viÖc ®îc giao cho lµm vµ ®îc tr¶ tiÒn c«ng Bé luËt lao ®éng ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh: “Mäi ho¹t ®éng t¹o ra nguån thu nhËp kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm ®Òu ®îc thõa nhËn lµ viÖc lµm”[3]. Cã thÓ nãi quan niÖm vÒ viÖc lµm ë níc ta hiÖn nay còng cã thay ®æi so víi tríc ®©y. Ngêi cã viÖc lµm kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i vµo biªn chÕ nhµ níc, lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc mµ cã thÓ lµm viÖc ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ hoÆc do b¶n th©n ngêi lao ®éng tù t¹o ra ®Ó cã thu nhËp. ViÖc lµm lµ biÓu thÞ kh¶ n¨ng lao ®éng thùc tÕ cña c¸c thµnh viªn trong x· héi. Tù m×nh hoÆc liªn kÕt víi c¸c thµnh 7 viªn tiÕn hµnh mét lo¹i ho¹t ®éng x· héi cã Ých nµo ®ã, b»ng c¸ch hä b¶o ®¶m c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tháa m·n nhu cÇu cña b¶n th©n m×nh vµ nh÷ng nhu cÇu nhÊt ®Þnh cña x· héi. Trong mçi mét x· héi viÖc lµm phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: §ã lµ mèi quan hÖ gi÷a sè lîng viÖc lµm víi d©n c, trong ®ã quan t räng nhÊt lµ bé phËn d©n c cã kh¶ n¨ng nguyÖn väng lµm viÖc - Møc ®é viÖc lµm kh«ng t¸ch khái møc ®é ph¸t triÓn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - Ph¸t triÓn tiÒm n¨ng cña c¶i cña ®Êt níc. - Phô thuéc vµo nh©n tè chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi. §Ó lµm s¸ng tá thªm kh¸i niÖm viÖc lµm ngêi ta cßn ®a ra kh¸i niÖm viÖc lµm ®Çy ®ñ vµ viÖc lµm hîp lý: ViÖc lµm ®Çy ®ñ : Lµ sù tháa m·n ®Çy ®ñ viÖc lµm cho bÊt kú ai cã kh¶ n¨ng lao ®éng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Hay nãi c¸ch kh¸c, viÖc lµm ®Çy ®ñ lµ tr¹ng th¸i mµ mçi ngêi cã kh¶ n¨ng lao ®éng, muèn lµm viÖc th× cã thÓ kiÕm ®îc viÖc lµm trong thêi gian t¬ng ®èi ng¾n. Kh¸i niÖm viÖc lµm ®Çy ®ñ nãi lªn sù cã viÖc lµm vÒ mÆt sè lîng. ViÖc lµm hîp lý: ViÖc lµm hîp lý lµ hµm chøa viÖc lµm ®Çy ®ñ vµ viÖc lµm ®ã ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng, nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng. Do vËy, viÖc lµm hîp lý cã kh¶ n¨ng ®a l¹i n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n viÖc lµm ®Çy ®ñ. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc lµm ®Çy ®ñ cÇn tõng bíc thùc hiÖn viÖc lµm hîp lý, tuy nhiªn sù ph©n biÖt hai kh¸i niÖm nµy chØ mang ý nghÜa t¬ng ®èi, bëi v× 8 trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã ®iÒu tiÕt th× viÖc lµm ®Çy ®ñ vµ viÖc lµm hîp lý kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng cã ngêi thÊt nghiÖp. §èi víi nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt, nhng nguån lao ®éng t¨ng chËm dÉn ®Õn thiÕu lao ®éng. Ngîc l¹i ®èi víi nh÷ng níc chËm ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ, nguån lao ®éng dåi dµo dÉn ®Õn mét bé phËn lao ®éng kh«ng nhá muèn lµm viÖc nhng kh«ng cã viÖc lµm. 1.1.2. Kh¸i niÖm thÊt nghiÖp: Theo tæ chøc lao ®éng thÕ giíi ILO. (Ngêi thÊt nghiÖp: lµ nh÷ng ngêi kh«ng cã viÖc lµm nhng ®ang tÝch cùc t×m viÖc lµm hoÆc ®ang chê trë l¹i lµm viÖc)[12,42]. ë níc ta hiÖn nay thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm ®îc x¸c ®Þnh: ThÊt nghiÖp lµ ngêi trong ®é tuæi lao ®éng, cã søc lao ®éng nhng cha cã viÖc lµm, ®ang cã nhu cÇu lµm viÖc nhng cha t×m ®îc viÖc lµm. ThiÕu viÖc lµm lµ t×nh tr¹ng cã viÖc lµm nhng do nguyªn nh©n kh¸ch quan ngoµi ý muèn cña ngêi lao ®éng, hä ph¶i lµm viÖc kh«ng hÕt thêi gian theo ph¸p luËt quy ®Þnh hoÆc lµm nh÷ng c«ng viÖc cã thu nhËp thÊp, kh«ng ®ñ sèng, muèn t×m thªm viÖc lµm bæ sung. XÐt theo nguyªn nh©n ngêi ta ph©n thÊt nghiÖp thµnh c¸c lo¹i: ThÊt nghiÖp c¬ cÊu: Do c¬ cÊu cña cung lao ®éng kh«ng phï hîp nhu cÇu s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô, lo¹i thÊt nghiÖp nµy mang ®Æc ®iÓm tån t¹i l©u dµi. ThÊt nghiÖp c«ng nghÖ: Do thay ®æi c«ng nghÖ vµ ¸p dông nh÷ng kü thuËt tiÕn bé míi, lµm gi¶m nhu cÇu chung vÒ lao ®éng trong mét sè nghÒ nhÊt ®Þnh. Lo¹i nµy cã ®Æc ®iÓm cã thÓ tån t¹i l©u dµi hay ng¾n h¹n tïy thuéc vµo kh¶ 9 n¨ng ®µo t¹o l¹i, ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho ngêi thÊt nghiÖp vµ ®é tuæi cña nh÷ng ngêi ®µo t¹o l¹i. ThÊt nghiÖp nhu cÇu (chu kú) liªn quan ®Õn chu kú kinh tÕ. Lo¹i thÊt nghiÖp nµy gi¶m trong thêi kú t¨ng trëng, vµ t¨ng trong thêi kú suy tho¸i. ThÊt nghiÖp theo mïa vô: Tuú thuéc vµo mïa vô trong n¨m, ®Æc biÖt lµ trong n«ng nghiÖp vµ trong ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ x©y dùng. ThÊt nghiÖp t¹m thêi: liªn quan ®Õn viÖc di chuyÓn lao ®éng gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt. Ngêi ta gäi lo¹i nµy lµ thÊt nghiÖp tù nhiªn víi ý nghÜa vµ thêi gian t×m viÖc ng¾n h¹n vµ kh«ng ¶nh hëng c©n b»ng trªn thÞ trêng lao ®éng. Theo h×nh thøc biÓu hiÖn cã thÓ chia thÊt nghiÖp thµnh: ThÊt nghiÖp ng¾n h¹n díi 3 th¸ng, trung h¹n trªn 3 th¸ng ®Õn 12 th¸ng, dµi h¹n trªn 12 th¸ng. ThÊt nghiÖp l©u dµi: Thêng xÈy ra víi nh÷ng nhãm d©n sè nhÊt ®Þnh, nh thanh niªn, phô n÷, ngêi khuyÕt tËt, nh÷ng ngêi vît qóa giíi h¹n tuæi nhÊt ®Þnh. ThÊt nghiÖp toµn phÇn: Bao gåm toµn bé thêi gian lµm viÖc vµ thÊt nghiÖp tõng phÇn v× thêi gian kh«ng ®Çy ®ñ. ThÊt nghiÖp h÷u h×nh: Lµ lo¹i thÊt nghiÖp thèng kª ®îc. Lo¹i nµy cã thÓ bao gåm toµn phÇn hoÆc tõng phÇn. ThÊt nghiÖp h÷u h×nh tõng phÇn thêng lµ hËu qu¶ cña viÖc thõa lao ®éng. Tãm l¹i: c¸c kh¸i niÖm viÖc lµm, thÊt nghiÖp vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña nã nh×n chung cã sù thèng nhÊt trong quan ®iÓm cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ vµ ë níc ta, ®ã lµ 10 vÊn ®Ò liªn quan vµ t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn ®êi sèng kinh tÕ-x· héi . 1.2. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn vÊn ®Ò cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay. 1.2.1. Thanh niªn mét bé phËn lao ®éng c¬ b¶n cña x· héi. TiÕp cËn ®èi tîng thanh niªn tõ nhiÒu gãc ®é cña c¸c ngµnh: sinh häc, x· héi häc, t©m lý häc, kinh tÕ chÝnh trÞ häc ta cã thÓ thÊy: thanh niªn lµ mét ph¹m trï løa tuæi chuyÓn tiÕp tõ trÎ em sang ngêi lín (ë ViÖt Nam vµ phÇn lín c¸c níc kh¸c ®Òu tÝnh ®é tuæi thanh niªn tõ 15-30 tuæi) . §ã lµ løa tuæi në ré vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn vµ trÝ tuÖ, løa tuæi h×nh thµnh nh©n c¸ch vµ phÈm chÊt ngêi c«ng d©n, h×nh thµnh thÕ giíi quan vµ lý tëng ®¹o ®øc. §ã lµ løa tuæi t×m hiÓu b¶n th©n m×nh vµ t×m hiÓu ngêi kh¸c, løa tuæi tù kh¼ng ®Þnh vµ t×m c¸ch x¸c ®Þnh “sø m¹ng” cña m×nh trong x· héi. Thanh niªn lµ mét tÇng líp x· héi cã nguån gèc xuÊt th©n tõ nhiÒu giai cÊp, tÇng líp kh¸c nhau. Nã kh«ng ph¶i lµ mét giai cÊp nhng do ®iÒu kiÖn xuÊt th©n gi÷a hä kh«ng gièng nhau vÒ lîi Ých giai cÊp, vÒ vai trß ®Þa vÞ cña hä trong x· héi, nªn thanh niªn ®îc chia thµnh: thanh niªn c«ng nh©n, thanh niªn n«ng d©n, thanh niªn tri thøc, thanh niªn häc sinh . . . “Thanh niªn lµ mét nhãm x· héi- nh©n khÈu ®Æc thï cã løa tuæi tõ 15-30 ®îc g¾n víi c¸c giai cÊp, tÇng líp x· héi vµ cã mÆt trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi"[13,9] Cã thÓ nãi thanh niªn bao giê còng lµ mét nhãm x· héi chiÕm tû lÖ lín trong c¬ cÊu d©n sè x· héi, lµ lùc lîng lao ®éng to lín thêng chiÕm tõ 25%-30%, trong c¬ cÊu d©n sè cña mçi quèc gia. Hä cã u thÕ h¬n h¼n vÒ søc khoÎ, tÝnh 11 n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn trong viÖc tiÕp cËn vµ chiÕm lÜnh tri thøc nh©n lo¹i, cã lßng nhiÖt t×nh vµ hoµi b·o lín v¬n tíi c¸i míi c¸i ®Ñp. Hä ®·, ®ang vµ sÏ lµ lùc lîng lao ®éng ®«ng ®¶o, hïng hËu ®îc ®ãn nhËn sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi, gãp phÇn to lín vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Víi tÇm quan träng nh vËy cho nªn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch vµ quan träng cña mçi quèc gia . 1.2.2. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn vÊn ®Ò cèt lái b¶o ®¶m æn ®Þnh, an toµn, c«ng b»ng x· héi vµ tiÕn bé x· héi. Khi nghiªn cøu vÒ x· héi vµ qui luËt ph¸t triÓn cña x· héi C. M¸c ®· tõng nãi: T¬ng lai cña x· héi loµi ngêi hoµn toµn phô thuéc vµo viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ c«ng nh©n t¬ng lai. Chñ TÞch Hå ChÝ Minh còng ®· kh¼ng ®Þnh : “Níc nhµ thÞnh hay suy, yÕu hay m¹nh, mét phÇn lín do c¸c thanh niªn”[8,13] §¶ng ta rÊt coi träng vµ ®¸nh gi¸ thanh niªn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø IV cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VII nªu râ: “Thanh niªn ta ngµy nay lµ lùc lîng x· héi to lín, cã tiÒm n¨ng hïng hËu kÕ thõa tinh hoa truyÒn thèng cña d©n téc vµ nh÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, qua ®ã më réng giao lu quèc tÕ, thanh niªn ta hiÖn nay cã mÆt m¹nh c¬ b¶n ®ã lµ tr×nh ®é häc vÊn cao h¬n tríc , tÇm nh×n réng nh¹y c¶m víi cuéc sèng, giµu lßng yªu níc, kh¸t väng mau chãng ®a ®Êt níc vît qua nghÌo nµn vµ l¹c hËu, thùc hiÖn d©n giµu níc m¹nh XH c«ng b»ng v¨n minh"[5] Trong sù nghiÖp ®æi míi §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh :”Sù nghiÖp ®æi míi cã thµnh c«ng hay kh«ng, ®Êt níc bíc vµo 12 thÕ kØ XIX cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong céng ®ång thÕ giíi hay kh«ng, c¸ch m¹ng viÖt nam cã v÷ng bíc ®i theo con ®êng XHCN hay kh«ng phÇn lín tuú thuéc vµo lùc lîng thanh niªn “[8,23].Víi vÞ trÝ vµ vai trß to lín nh vËy , nªn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, gi¸o dôc lý tëng cho thanh niªn trªn c¬ së c«ng viÖc, nghÒ nghiÖp æn ®Þnh cã ý nghÜa cùc k× to lín . ë níc ta hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi m¹nh. Nhng nh×n chung s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÉn chñ yÕu, lao ®éng thñ c«ng cã n¨ng suÊt thÊp, nhu cÇu søc lao ®éng ph¸t triÓn chËm; trong khi ®ã mét thêi gian dµi d©n sè ph¸t triÓn kh«ng cã kÕ ho¹ch, tØ lÖ t¨ng d©n sè cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè ngêi bíc vµo løa tuæi lao ®éng ngµy cµng t¨ng (Hµng n¨m cã 1,2 triÖu ngêi ®Õn 1,5 triÖu ngêi ). ChÝnh nh©n tè nµy ®· t¹o nªn søc Ðp lín cho x· héi trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶n trë qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Nguån thu nhËp cña ngêi lao ®éng nãi chung vµ thanh niªn nãi riªng chñ yÕu dùa vµo viÖc lµm. NÕu thanh niªn cã viÖc lµm æn ®Þnh, thu nhËp hîp lÝ th× hä sÏ c¶i thiÖn ®îc cuéc sèng, ®¶m b¶o viÖc ®Çu t cho hoc tËp, rÌn luyÖn n©ng cao tay nghÒ, tõ ®ã ngêi lao ®éng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng. Ngoµi ra, ngêi lao ®éng cã thu nhËp æn ®Þnh th× hä cã nhu cÇu ®Ó mua s¾m, tÝch luü lµm cho søc mua t¨ng lªn, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn . Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn nãi riªng, ngêi lao ®éng nãi chung cã hiÖu qu¶, tøc lµ sö dông tèi ®a lùc lîng lao ®éng vµo nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tiÕt kiÖm ®îc c¸c nguån nh©n lùc cña ®Êt níc. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®ång thêi 13 nã còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi nguån lùc lao ®éng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng trªn c¬ së ®ã nÒn kinh tÕ quèc d©n sÏ t¨ng trëng bÒn v÷ng . Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cßn cã ý nghÜa vÒ chÝnh trÞ, x· héi v× ®©y lµ lùc lîng ®«ng ®¶o, trÎ trung, ®Çy nhiÖt huyÕt, n¨ng ®éng s¸ng t¹o. Trªn c¬ së viÖc lµm æn ®Þnh, nhËn thøc chÝnh trÞ, lËp trêng giai cÊp ®îc còng cè mét c¸ch v÷ng ch¾c. Nhu cÇu viÖc lµm kh«ng ®îc tho· m·n lµ nguån gèc ph¸t sinh c¸c vÊn ®Ò vÒ t tëng, ý thøc c«ng d©n, niÒm tin vµo lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng bÞ suy gi¶m bÞ phai nh¹t. NÕu kh«ng cã viÖc lµm sÏ ¶nh hëng ®Õn sù h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch cña thanh niªn . Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn tøc lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thanh niªn rÌn luyÖn phÊn ®Êu trë thµnh ngêi c«ng d©n h÷u Ých, t¹o thêi c¬ ®Ó thanh niªn ®em søc m×nh cèng hiÕn cho ®Êt níc vµ ch¨m lo cho chÝnh t¬ng lai cña b¶n th©n. Víi c¸ch tiÕp cËn ®ã gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn kh«ng chØ lµ tÝnh tÊt yÕu kinh tÕ mµ cßn lµ tÝnh tÊt yÕu vÒ chÝnh trÞ - x· héi nh»m ®em l¹i sù ph¸t triÓn cho con ngêi vµ cho c¶ x· héi . 1.2.3. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn yÕu tè quan träng ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt níc . Trong sù nghiÖp CNH - H§H hiÖn nay, thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam cµng ph¶i ý thøc s©u s¾c vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh tríc lÞch sö, ®ã lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi. Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh: NhiÖm vô thËt sù x©y dùng x· héi céng s¶n chñ nghÜa, chÝnh lµ cña thanh niªn. Thanh niªn lµ líp ngêi thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô träng ®¹i vµ nh÷ng íc väng cao ®Ñp mµ thÕ hÖ tríc cha cã ®iÒu kiÖn hoµn thµnh hoÆc cha lµm ®îc, “vµ n©ng nã lªn mét tÇm cao míi, mét tr×nh ®é 14 chÊt lîng míi” [25,66]. V× thÕ, CNH, H§H ®Êt níc kh«ng chØ lµ mong íc ngµn ®êi cña nh©n d©n ta, mµ cßn lµ sù giao phã cña lÞch sö ViÖt Nam cho thÕ hÖ thanh niªn ngµy h«m nay. TiÕp tôc kÕ thõa, ph¸t huy vµ ph¸t triÓn nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña lÞch sö, nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn do c¸c thÕ hÖ tríc t¹o nªn, nh÷ng tinh hoa cña d©n téc lµ nhiÖm vô tù th©n cña thanh niªn, lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi. Kh«ng kÕ thõa, b¶n th©n thanh niªn kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®îc.”Thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn hay ®Ó ®Êt níc tiÕp tôc tr× trÖ trong t×nh tr¹ng nghÌo nµn, l¹c hËu chñ yÕu lµ do thanh niªn quyÕt ®Þnh ”[6,40]. Kh«ng ai kh¸c, chÝnh thanh niªn ngµy h«m nay còng nh ngµy mai míi ®¸p øng ®îc ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ tµi n¨ng, trÝ tuÖ, vÒ tay nghÒ ... tiÕp thu c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn. H¬n ai hÕt, thanh niªn víi ý chÝ trau dåi kiÕn thøc, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é mäi mÆt sÏ lµ ngêi b¾t kÞp tr×nh ®é cña thanh niªn thÕ giíi, ®a ®Êt níc ®i vµo t¬ng lai. Do ®ã, thanh niªn kh«ng chØ lµ lùc lîng chÝnh trong nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o vÖ an ninh trËt tù x· héi, mµ thanh niªn cßn lµ nguån nh©n lùc chñ chèt, lµ nguån ®µo t¹o nh©n tµi cña sù nghiÖp CNH, H§H.Thanh niªn ch¼ng nh÷ng ®ång t×nh ñng hé sù nghiÖp CNH, H§H, mµ cßn h¨ng h¸i tham gia ®i ®Çu trong sù nghiÖp träng ®¹i ®ã.Thanh niªn kh«ng thÓ ®øng ngoµi chÝnh trÞ. HiÖn thùc cña cuéc sèng chÝnh trÞ sÏ thu hót lùc lîng trÎ, sö dông lùc lîng ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo qu¸ tr×nh CNH,H§H, ph¸t triÓn x· héi lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan cña x· héi ta. Sù nghiÖp CNH, H§H sÏ t¹o nªn mét x· héi ph¸t triÓn n¨ng ®éng, hiÖn ®¹i. §ã lµ m«i trêng, ®iÒu kiÖn ®Ó thanh niªn thi thè tµi n¨ng, t×m kiÕm viÖc lµm, cã thÓ thùc hiÖn mäi ®iÒu m×nh h»ng Êp ñ. Thanh niªn n«ng th«n, thanh 15 niªn c«ng nh©n ,thanh niªn sinh viªn tri thøc ®ang cã nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cho b¶n th©n vµ cho x· héi. Song nã còng ®ßi hái thanh niªn ph¶i cã chÝ lín, quyÕt t©m cao, tù trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó lµm viÖc ®ã . Thanh niªn lµ lùc lîng tiªn phong trong sù nghiÖp CNH, H§H ë nø¬c ta, lµ “ ngêi chñ t¬ng lai cña níc nhµ ”.Víi u thÕ vÒ søc khoÎ, thÓ lùc, phÈm chÊt t©m lÝ, t duy, trÝ nhí, khÝ chÊt. . . vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt - v¨n ho¸, v v... thÕ hÖ trÎ níc ta cã søc lao ®éng dåi dµo vµ thÝch øng tèt víi sù biÕn ®æi cña néi dung lao ®éng díi t¸c ®éng cña c¸c tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ. B¶n chÊt x· héi vµ ®Æc ®iÓm t©m lý thanh niªn ®· t¹o nªn ë hä nh÷ng nh©n tè trïng hîp tù nhiªn gi÷a nguyÖn väng, kh¸t väng cña hä víi yªu cÇu sù nghiÖp CNH, H§H. V× thÕ mµ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, n©ng cao tÝnh tÝch cùc chÝnh trÞ cña thanh niªn, t×m ra c¬ chÕ ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ®ã sÏ ®em l¹i nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ cña sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt níc. Tãm l¹i: Thanh niªn lµ mét bé phËn cÊu thµnh x· héi vµ lµ chñ thÓ x· héi tÝch cùc cña sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt níc. Qu¸ tr×nh CNH, H§H hÕt søc thuËn lîi cho thanh niªn béc lé c¸c tiÒm n¨ng, tµi n¨ng mäi mÆt cña m×nh. §iÒu quan träng lµ cÇn ph¶i ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi dìng, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä nhËp cuéc ®Ó hä cèng hiÕn vµ ph¸t triÓn. Mçi bíc tiÕn cña CNH, H§H sÏ ®em l¹i sù ph¸t triÓn cao h¬n vÒ chÊt nguån lùc thanh niªn vµ ngîc l¹i nguån lùc thanh niªn ®îc n©ng cao sÏ lµ ®éng lùc lín ®Èy m¹nh CNH, H§H, x©y dùng mét níc ViÖt Nam XHCN, c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh hiÖn ®¹i. 16 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Hµ tÜnh nh÷ng n¨m qua. 2.1. Mét vµi nÐt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi ë Hµ TÜnh. 2.1.1. §Æc ®iÓm ®Þa lý hµnh chÝnh. Hµ TÜnh thuéc B¾c Trung Bé n»m ë vÞ trÝ 17 053’36”18046’24” vÜ ®é B¾c vµ 105010’48”-106029’30” kinh ®é ®«ng, phÝa B¾c gi¸p víi tØnh NghÖ An, phÝa Nam gi¸p tØnh Qu¶ng B×nh, T©y Nam gi¸p CHDCND Lµo, §«ng B¾c gi¸p víi biÓn §«ng, c¸ch Thñ ®« Hµ Néi 350 km vÒ phÝa nam, cã ®êng quèc lé 1A vµ ®êng Hå ChÝ Minh ch¹y däc tØnh, quèc lé 17 8A ch¹y theo ®êng §«ng T©y nèi liÒn níc b¹n Lµo, cã bê biÓn dµi 137 km víi bèn con s«ng lín ®æ ra biÓn ®«ng. Hµ TÜnh cã diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn 6.053,98 km 2 (§Êt ®åi nói chiÕm 3/4 diÖn tÝch) Tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm17,4% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn (105,390 ha). Trong ®ã ®Êt canh t¸c hµng n¨m lµ 87,328 ha (82,86%). §Êt trång c©y l©u n¨m lµ 2,674 ha; ®Êt vên 14,722 ha (chiÕm 13,96% ) diÖn tÝch ao hå 512 ha vµ hµng ngµn ha ®ång cá n»m ë c¸c huyÖn trung du b¸n s¬n ®Þa. Hµ TÜnh n»m trong vung khÝ hËu giã mïa nãng Èm, nhiÒu ma nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m lµ 24,5 0C. Lîng ma b×nh qu©n hµng n¨m lµ 3000m3. Víi 150 ngµy ma, ®é Èm 80% sè giê n¾ng 1500 giê/n¨m; mïa ma tËp trung tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10, giã t©y nam kh« nãng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 7, thêi tiÕt khÝ hËu kh«ng mÊy thuËn lîi , ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt n«ng -l©m - ng nghiÖp . §Õn n¨m 2001 d©n sè Hµ TÜnh cã 1.270.409 ngêi trong ®ã Nam chiÕm 48,2%; N÷ chiÕm 51,8%, thµnh thÞ 8% n«ng th«n 92%; d©n c ®ång b»ng cã 630.000 ngêi. ChiÕm 48,64% .Trung du miÒn nói cã 411.597 ngêi chiÕm 31,5% trong ®ã cã 250 hé d©n téc thiÓu sè cã 1271 ngêi gåm c¸c d©n téc Chøt, Lµo , Th¸i, Mêng, Thæ, M· LiÒng, vïng ven biÓn cã 110.000 ngêi chiÕm 8,5% Cã 11 ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn, gåm 2 thÞ x· , 9 huyÖn víi 263 x·, phêng, thÞ trÊn cã 108 x· miÒn nói. MËt ®é d©n c trung b×nh toµn tØnh lµ 214 ngêi/km2, toµn tØnh cã 613.000 lao ®éng chiÕm tû lÖ 41% d©n sè, ®é tuæi tõ 1530 chiÕm 292.100 ngêi, chiÕm 47,6% lùc lîng lao ®éng vµ 22,6% d©n sè, hÇu hÕt lµ häc hÕt cÊp trung häc c¬ së. 18 C¬ cÊu lao ®éng trong c¸c ngµnh kinh tÕ: n«ng- l©mng nghiÖp 74% c«ng nghiÖp x©y dùng 6%, th¬ng m¹i dÞch vô chiÕm 20%, phÇn lín sè lao ®éng cha ®îc ®µo t¹o, tr×nh ®é tay nghÒ thÊp, phæ biÕn lµ lao ®éng gi¶n ®¬n. 2.1.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ, x· héi VÒ kinh tÕ: §Æc ®iÓm næi bËt cña kinh tÕ Hµ TÜnh ®ã lµ nÒn kinh tÕ dùa trªn mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, c«ng nghiÖp manh món vµ nhá bÐ, giao lu bu«n b¸n hµng ho¸ chËm ph¸t triÓn; d©n c chñ yÕu sèng ë n«ng th«n vµ lµm n«ng nghiÖp chiÕm ®Õn 90% d©n sè Hµ TÜnh. KÓ tõ khi t¸i lËp tØnh tõ 1991 cho ®Õn nay, h¬n 10 n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, c¬ cÊu kinh tÕ Hµ TÜnh ®· tõng bíc ®îc thay ®æi, ®· h×nh thµnh mét sè ®« thÞ nhá vµ trung b×nh díi nhiÒu h×nh thøc nh thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø vµ côm kinh tÕ kü thuËt nhá; ®· t¹o nªn nh÷ng trung t©m thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong c¬ cÊu kinh tÕ, tû träng n«ng nghiÖp gi¶m dÇn, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i, dÞch vô, x©y dùng cã xu híng t¨ng dÇn. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®· g¾n víi s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm, ®· t¹o thªm viÖc lµm t¨ng thu nhËp, gi¶m bít ®êi sèng khã kh¨n cña ngêi d©n. Trong n«ng nghiÖp nhê chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i vµ thay ®æi mïa vô nªn gi¶m bít ®îc thiÖt h¹i mïa mµng. . . Ngêi d©n b¾t ®Çu cã t duy míi theo kinh tÕ thÞ trêng, tuy nhËn thøc nµy cßn h¹n chÕ nhng ®©y ®îc coi lµ tÝn hiÖu kh¶ quan. Nhê ®æi míi h×nh thøc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, ngêi n«ng d©n ®îc giao ruéng ®Êt víi quyÒn lîi ph¸p lý râ rµng. (Sö dông, thÕ chÊp, chuyÓn nhîng, thõa kÕ . . .) §îc giao kho¸n ®Êt rõng, sö dông ®óng ph¸p luËt. . . Cïng víi nhiÒu 19 thµnh phÇn kinh tÕ, ®· t¹o nªn t©m lý æn ®Þnh tin tëng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®· h×nh thµnh m¹ng líi chÕ biÕn nh: h¶i s¶n,chÌ, nhùa th«ng, ®å méc, m©y tre, chiÕu cãi, mÝa ®êng vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nh: g¹ch ngãi, kim khÝ tiªu dïng, m¸y mãc nhá, s÷a ch÷a c¬ khÝ. . . ®· gãp phÇn phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n trong tØnh. Mét sè mÆt hµng ®· xuÊt khÈu ra ngo¹i tØnh nh: than ®¸, g¹ch, gç p¬ mu, t«m, mùc. . . ®¹t kÕt qu¶ kh¸. Líi ®iÖn ®· ®Õn 89% sè x· trong tØnh, ®iÖn th¬ng phÈm t¨ng lªn gÊp 5 lÊn so víi n¨m 1991 (tõ 30 triÖu kw lªn 150 triÖu kw). HÖ thèng giao th«ng ®îc n©ng cÊp, lµm cho giao lu trong toµn tÜnh, trong níc vµ quèc tÕ thuËn lîi h¬n. C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®îc x©y dùng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña thiªn tai, võa tiÕp thu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, ®· lµm phong phó vµ ®a d¹ng c¸c ®« thÞ vµ c¸c vïng n«ng th«n míi. Ngµnh thñy lîi ®· n©ng cÊp x©y dùng c¸c hÖ thèng ®Ëp, ao hå chøa níc, dung tÝch 500 triÖu m3 níc võa b¶o ®¶m chèng h¹n trªn 65% diÖn tÝch lóa mµu, võa chèng óng, lò quÐt lµm ®iÒu hoµ khÝ hËu m«i trêng. HÖ thèng ®ª ®iÒu gi÷ ngät, gi÷ mÆn, gi¶m lò ®îc tu bæ, x©y dùng kh¸ h¬n, v× vËy mµ s¶n lîng l¬ng thùc t¨ng gÊp ®«i n¨m 1991 (tõ 22 v¹n lªn ®Õn 45 v¹n n¨m 2000). Th¬ng m¹i dÞch vô ®· cã bíc ph¸t triÓn, m¹ng líi ®iÖn n«ng th«n ®îc më réng, chî ®« thÞ ®îc n©ng cÊp t¹o ra c¸c trung t©m bu«n b¸n. Gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. 20
- Xem thêm -