Tài liệu Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế theo các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn và khả năng áp dụng ở việt nam

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN N G À N H KINH DOANH QUỐC TÊ K H Ó A LUẬN TỐT NGHIỆP (Đềtài: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH QUỐC TÊ THEO C Á C P H Ư Ơ N G THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LỰA CHỌN V À KHẢ N Ă N G Á P DỤNG ở VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : V ũ Mai Anh Lớp : Anh 6 Khóa : 45 Giáo viên hướng dần : TS. Nguyễn Minh Hàng THƯ VIÊN NŨCAI- TH'.'3ỉlj ! UC'>Cọ-J : H à Nội, tháng 05/2010 [ - Xem thêm -