Tài liệu Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở việt nam

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHỎA LUẬT Bộ MÔN THƯƠNG MẠI LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP cử NHÂN LUẬT KHÓA 30 (20Ò4 - 2008) Đề tài GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRONG TÀI Ở VIÊT NAM Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN MAI HÂN Sinh viên thực hiên: CAO THỂ LĨNH MSSV: 5043975 Lớp: Luật Thương mại - K30 Cần thơ, tháng 5/2008 MỤC LỤC Trang Lời nói đẩu............................................................................................................................... Chương 1: Những vấn đề chung về trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại........................................................................................................................ Ì. Ì Tranh chấp thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp................................................................................................................. 1.1.1 Tranh chap thương mại................................................................................................. 1.1.2 Giải quyết tranh chấp thương mại................................................................................. 1.1.3 Các phương thức giải quyết tranh chấp......................................................................... 1.1.4 Thương lượng............................................................................................................... 1.1.5 Hoa giải......................................................................................................................... 1.1.6 Phương thức trọng tài.................................................................................................... Ì. Ì .3.4 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại bằng Tòa án................................ Ì .2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò, hình thức và sự hình thành của trọng tài thương mại..................................................................................................................................... 1.1.7 Khái niệm...................................................................................................................... 1.1.8 Đặc điểm....................................................................................................................... Ì .2.3 Vai trò............................................................................................................................ Ì .2.4 Hình thức của trọng tài thương mại................................................................................ Ì .2.5 Sơ lược về Luật mẫu UNOTRAL và những điểm tương thích của pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 với Luật mẫu l xen RAI.................................................. Ì .2.6 Sự hình thành của trọng tài thương mại ở Việt Nam...................................................... Ì .3 Ưu và nhược điểm của việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại so với Tòa án.......................................................................................................................... 1.1.9................................................................................................................................Mối quan hệ giữa Tòa án với trọng tài............................................................................................. 1.1.10..............................................................................................................................Thà nh lập trung tâm trọng tài.......................................................................................................... 1.5.1 Điều kiện thành lập trung tâm trọng tài........................................................................... Ì .5.2 Thủ tục thành lập trung tâm trọng tài............................................................................... 1.5.3 Tổ chức và hoạt động của trung tâm trọng tài............................................................... Chương 2: Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam.................... 2.1 Các nguyên tắc giải quyết trang chấp thương mại bằng trọng tài thương mại..................... 1.1.11.............................................................................................................................. Ngu yên tắc thỏa thuận trọng tài....................................................................................................... 1.1.12.............................................................................................................................. Ngu yên tắc trọng tài viên độc lập, vô tư, khách quan...................................................................... 1.1.13.............................................................................................................................. Ngu yên tắc trọng tài viên phải căn cứ vào pháp luật........................................................................ 1.1.14.............................................................................................................................. Ngu yên tắc Trọng tài viên phải tôn trọng sự thỏa thuận của các bên............................................... 2.1.5 Nguyên tắc giải quyết một lần.......................................................................................... 1.1.15.............................................................................................................................. T hẩm quyền của trọng tài thương mại......................................................................................... 1.1.16.............................................................................................................................. T rình tự giải quyết tranh chấp thương mại tại trọng tài thương mại............................................ 2.4. Ì Trình tự giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài của Trung tâm trọng tài.... 2.4. Ì. Ì Khởi kiện và thụ lý đơn .................................................................................................................................................. 1.1.17 Bản tự bảo vệ............................................................................................................... 1.1.18 Thành lập hội đồng trọng tài tại trung tâm trọng tài..................................................... 2.4. Ì .4 Chuẩn bị giải quyết...................................................................................................... 1.1.19 Hoa giải........................................................................................................................ 1.1.20 Tổ chức phiên họp, giải quyết tranh chấp và quyết định trọng tài................................ 2.4.2 Trình tự giải quyết tranh chấp trong trường họp giải quyết tranh chấp bằng hội đồng trọng tài do các bên thành lập........................................................................................... 1.1.21 Khởi kiện và thụ lý đơn.............................................................................................. 1.1.22 Bản tự bảo vệ.............................................................................................................. 1.1.23 Thành lập hội đồng trọng tài do các bên thành lập...................................................... 2.5 Cơ chế hỗ trợ của Tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài.................................................. 1.1.24.............................................................................................................................. S ự hỗ trợ của Tòa án để đảm bảo thi hành điều khoản hoặc thỏa thuận trọng tài 1.1.25.............................................................................................................................. S ự hỗ trợ của Tòa án trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời................................. 1.1.26.............................................................................................................................. S ự hỗ trợ của Tòa án đối với Hội đồng trọng tài do các bên thành lập........................................ 2.6 Hủy quyết định trọng tài..................................................................................................... 2.7. Thi hành quyết định trọng tài............................................................................................. Chương 3: Thực trạng và hướng hoàn thiện trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam........................................................................................................ 3. Ì Thực trạng áp dụng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng con đường trọng tài ở nước ta hiện nay....................................................................................................... 1.1.27.............................................................................................................................. T huận lợi..................................................................................................................................... 1.1.28.............................................................................................................................. K hó khăn..................................................................................................................................... 3.2 Hướng hoàn thiện trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở Việt Nam.......................... 1.1.29.............................................................................................................................. p háp lệnh trọng tài cần được tiếp tục hoàn thiện......................................................................... 1.1.30.............................................................................................................................. M ột số ý kiến đề xuất hoàn thiện.................................................................................................. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Trong bất kỳ chế độ xã hội nào, các hoạt động thương mại luôn có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong thời đại ngày nay, với môi trường kinh tế toàn cầu hóa, đa dạng về chủ thể kinh doanh, mà lợi nhuận là mục đích hàng đầu, cái mà nhà kinh doanh hướng tới. Mặt khác, " Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật"1 chính sự tự do kinh doanh này đã góp phần làm nảy sinh tranh chấp, phong phú và phức tạp hơn. Vì vậy, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại là nhu cầu cấp thiết của bản thân hoạt động kinh doanh và thương mại, nên pháp luật quy định các bên đương sự trong quan hệ kinh doanh có quyền tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh sau cho việc giải quyết tranh chấp phải khẩn trương kịp thời, nhằm ngăn chặn những hậu quả xấu, những ách tắt, khôi phục quan hệ hợp tác, bảo đảm yêu cầu của kinh doanh. So với các phương thức giải quyết tranh chấp khác thì phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại bằng trọng tài được sử dụng rộng rải và ở nhiều nước trên thế giới, bởi những ưu điểm đặc trưng của nó mà các phương thức giải quyết tranh chấp khác không có được. Hơn nữa, nước ta ngày càng mở rộng xu thế họp tác đầu tư với nước ngoài, nên nhu cầu đặt ra đòi hỏi có một phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh phù họp với những thực tiễn nền kinh tế ở Việt Nam, mà còn là hoạt động giải quyết tranh chấp kinh tế phù họp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện mở rộng họp tác kinh doanh đối ngoại thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. Từ những lý do trên cho thấy được tính cấp thiết của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng trọng tài ở Việt Nam. Vì vậy, đây là lý do mà người viết chọn đề tài " Giải quyết tranh chấp trong thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam" làm đề tài luận văn của mình. 1 Điều 57 Hiến pháp nước Cộng Hòa xa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, năm 1992 Đe tài nhằm hướng tới mục đích nghiên cứu một cách tổng quát cơ sở lý luận và những quy định của pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam. Đồng thời giúp người đọc nói chung, các doanh nghiệp nói riêng hiểu rõ những quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. Qua đó thấy được những ưu điểm nổi bật của phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại bằng trọng tài và vận dụng vào thực tiễn sau cho lợi ích của các doanh nghiệp được bảo vệ tối ưu. Đe tài được nghiên cứu một cách sâu rộng hơn. Người viết đã vận dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng họp, thống kê... để giải quyết từng vấn đề đặt ra của đề tài. GVHD: Nguyễn Mai Hân Trang Ì SVTH: Cao Thế Lĩnh
- Xem thêm -