Tài liệu Giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc trả lương và các khoản trích theo lương của các công ty xây dựng nhà nước tại việt nam

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua , Nhµ n-íc ta ®· tÝch cùc , chñ ®éng lµm rÊt nhiÒu viÖc ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ . Ngµy nay, khi ViÖt Nam ®ang tiÕn s©u vµo qu¸ tr×nh héi nhËp th× yªu cÇu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ c¶ 3 mÆt : hµng ho¸ - dÞch vô , doanh nghiÖp vµ quèc gia cµng trë nªn bøc b¸ch , trong ®ã tÝnh chñ ®éng ,tÝch cùc cña c¸c doanh nghiÖp cã ý nghÜa cùc kú quan träng nÕu nh- kh«ng nãi lµ quyÕt ®Þnh . ThËt nguy h¹i nÕu nh- kh«ng tiÕn hµnh r¸o riÕt c«ng viÖc nµy . MÆt kh¸c còng cÇn thÊy râ kh«ng thÓ cã ngay ®-îc mäi nh©n tè cÊu thµnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh . V¶ l¹i trong mét thÕ giíi biÕn ®éng kh«ng ngõng , n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc , kh«ng lóc nµo ng-ng nghØ . Do ®ã , kh«ng thÓ thô ®éng chê ®îi héi ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh míi héi nhËp mµ cÇn chñ ®éng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ngay trong qu¸ tr×nh héi nhËp , trong sù cä s¸t trªn thÞ tr-êng quèc tÕ … Trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn nhá cña m×nh , em kh«ng cã tham väng th©u tãm toµn bé nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh , mµ chØ mong gãp nh÷ng ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mÆt hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . Bµi viÕt cña em bao gåm c¸c phÇn sau : 1.Lý luËn chung 1.1.C¹nh tranh lµ g× , ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh? 1.2.Vai trß cña nguån lùc tiÒm lùc vµ n¨ng lùc chñ yÕu trong viÖc giµnh lîi thÕ c¹nh tranh. 1.3.Tõ lîi thÕ c¹nh tranh ®Õn chiÕn l-îc c¹nh tranh. 2. Thùc tr¹ng -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc víi n«ng nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . 2.2.Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n ViÖt Nam 3. Mét sè gi¶i ph¸p 3.1.§Þnh h-íng chiÕn l-îc ph¸t triÓn n«ng s¶n xuÊt khÈu 3.2.§Çu t- nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ 3.3.Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n 3.4.C¸c gi¶i ph¸p thÞ tr-êng vµ hç trî xuÊt khÈu 3.5.Liªn kÕt quèc tÕ trong s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n Do kiÕn thøc vµ kh¶ n¨ng tæng hîp th«ng tin cã h¹n , bµi tiÓu luËn cña em kh«ng khái m¾c ph¶i nh÷ng thiÕu xãt . KÝnh mong c¸c thÇy c« gãp ý cho em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung 1.Lý luËn chung 1.1.C¹nh tranh lµ g× ? Ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh ? 1.1.1.C¹nh tranh lµ g× ? C¹nh tranh lµ viÖc ®Êu tranh hoÆc giµnh giËt cña mét sè ®èi thñ vÒ kh¸ch hµng , thÞ tr-êng hoÆc nguån lùc cña c¸c tæ chøc .Ngay c¶ c¸c c¸ nh©n còng th-êng c¹nh tranh ®Ó giµnh c¸c ®èi t-îng hoÆc kÕt qu¶ mong muèn . Mèi quan t©m chñ yÕu cña chóng ta lµ c¹nh tranh bëi v× nã liªn quan ®Õn tæ chøc .C-êng ®é c¹nh tranh (nghÜa lµ c¸c tæ chøc giµnh giËt kh¸ch hµng , hoÆc nguån lùc gay g¾t nh- thÕ nµo ) biÕn ®æi phô thuéc vµo lý thuyÕt rÊt c¬ b¶n cña kinh tÕ häc , ®ã lµ quan hÖ cung – cÇu cña thÞ tr-êng. Khi nhu cÇu thÞ tr-êng ch-a ®-îc ®¸p øng ®Çy ®ñ th× hÇu hÕt c¸c mÆt hµng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®ã ®Òu cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng . Nh-ng khi cung ®· v-ît qu¸ cÇu th× c¹nh tranh sÏ ngµy cµng trë nªn gay g¾t ,khèc liÖt h¬n . 1.1.2.Ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh ? Mét ph-¬ng ph¸p ®Þnh nghÜa ®èi thñ c¹nh tranh cho r»ng c¸c ®èi thñ cã thÓ ®Þnh nghÜa theo gãc ®é ngµnh kinh doanh hoÆc gãc ®é Marketing. D-íi gãc ®é kinh doanh , ®èi thñ ®-îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng tæ chøc s¶n xuÊt cïng mét s¶n phÈm gièng nhau hoÆc cung cÊp dÞch vô gièng nhau , vÝ dô ngµnh dÇu khÝ , kinh doanh siªu thÞ , s¶n xuÊt xe m¸y vµ ngµnh nha khoa . Nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trong mçi ngµnh nµy s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp nh÷ng chñng lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô gièng nhau . H¬n thÕ n÷a , nh÷ng ngµnh nµy hoÆc ngµnh kh¸c cã thÓ sÏ m« t¶ theo sè ng-êi b¸n vµ tiªu chuÈn c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cã gièng nhau hoÆc kh¸c nhau kh«ng . L-îng ng-êi b¸n vµ møc ®é kh¸c biÖt s¶n phÈm / dÞch vô sÏ ¶nh h-ëng ®Õn c-êng ®é c¹nh tranh cña ngµnh . -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gãc ®é marketing cña c¹nh tranh cho r»ng c¸c ®èi thñ lµ nh÷ng tæ chøc ®¸p øng cïng mét nhu cÇu cña kh¸ch hµng . VÝ dô , nÕu nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ vui ch¬i gi¶i trÝ , th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ bao gåm tÊt c¶ c¸c h×nh thøc tõ nhµ s¶n xuÊt trß ch¬i ®iÖn tö , ®Õn c¸c c«ng viªn , c¸c r¹p chiÕu phim , cho ®Õn nh÷ng dµn nh¹c . D-íi gãc ®é marketing , møc ®é c¹nh tranh phô thuéc vµo viÖc nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®-îc hiÓu hoÆc ®-îc ®Þnh nghÜa nh- thÕ nµo vµ viÖc tæ chøc kh¸c cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®ã nhthÕ nµo. Mét ph-¬ng ph¸p kh¸c ®Þnh nghÜa ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh sö dông gãc ®é nhãm chiÕn l-îc .Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ra r»ng c¸c nhãm ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c nhau tu©n thñ nh÷ng chiÕn l-îc c¹nh tranh t-¬ng tù nhau. Mét nhãm chiÕn l-îc lµ mét nhãm c¸c c«ng ty theo ®uæi c¬ b¶n mét chiÕn l-îc gièng nhau trong mét thÞ tr-êng hoÆc mét ngµnh cô thÓ. C¹nh tranh cã thÓ ,vµ th-êng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng tæ chøc cïng ë trong nhãm chiÕn l-îc cña chÝnh c«ng ty m×nh . Møc ®é c¹nh tranh tõ gãc ®é nµy phô thuéc vµo viÖc mçi ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ x©y dùng ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh bÒn v÷ng mét c¸ch hiÖu qu¶ nh- thÕ nµo vµ chiÕn l-îc , hµnh ®éng c¹nh tranh ®-îc mçi ®èi thñ trong nhãm chiÕn l-îc sö dông lµ g× ? Cho dï ta cã ®Þnh nghÜa ®èi thñ c¹nh tranh nh- thÕ nµo , sù thùc lµ cã c¸c tæ chøc ®ang ho¹t ®éng tÝch cùc ®Ó giµnh lÊy kh¸ch hµng , tµi nguyªn vµ c¸c kÕt qu¶ kh¸c . Mçi tæ chøc nµy ®Òu cã nh÷ng nguån lùc vµ kh¶ n¨ng mµ nã cè g¾ng khai th¸c . §ã chÝnh lµ c¸i mµ chóng ta sÏ xem ë phÇn vai trß cña nguån lùc vµ tiÒm lùc ®èi víi lîi thÕ c¹nh tranh . 1.2.Vai trß cña nguån lùc tiÒm lùc vµ n¨ng lùc chñ yÕu trong viÖc giµnh lîi thÕ c¹nh tranh C¸i g× ®· lµm cho mét sè tæ chøc nµy thµnh c«ng h¬n nh÷ng tæ chøc kh¸c . T¹i sao mét sè ®éi bãng th-êng xuyªn ®¹t chøc v« ®Þch hoÆc thu hót -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc nhiÒu kh¸n gi¶ . T¹i sao thu nhËp vµ lîi nhuËn cña mét sè tæ chøc t¨ng liªn tôc kh«ng ngõng . T¹i sao mét tr-êng ®¹i häc hoÆc mét sè khoa thi l¹i liªn tôc t¨ng sè l-îng tuyÓn sinh .T¹i sao mét sè tæ chøc th-êng xuyªn xuÊt hiÖn trªn b°ng xÕp h¹ng “tèt nhÊt” “®­îc yªu mÕn nhÊt ” hoÆc “hiÖu qu° nhÊt ”. Mçi tæ chøc ®Òu cã nguån lùc v¯ hÖ thèng / qui tr×nh c«ng viÖc cho dï cã ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµo ch¨ng n÷a. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i mäi tæ chøc ®Òu cã kh¶ n¨ng khai th¸c hiÖu qu¶ nguån lùc hoÆc n¨ng lùc nã cã hoÆc cã ®-îc nh÷ng nguån lùc , n¨ng lùc nã cÇn . Mét sè tæ chøc cã kh¶ n¨ng “tËp hîp tÊt c° l¹i ” , ph¸t triÓn nh÷ng n¨ng lùc cèt lâi v¯ tiÒm lùc riªng cña m×nh ®Ó t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh tranh bÒn v÷ng . C¸c tæ chøc kh¸c kh«ng bao giê ®¹t tíi ®iÓm nµy . C¸c tæ chøc sÏ x©y dùng c¸c chiÕn l-îc khai th¸c nh÷ng nguån lùc vµ n¨ng lùc cÇn nh-ng kh«ng cã ®Ó thùc hiÖn vµ ®¹t ®-îc môc tiªu mong muèn nh- kh¸ch hµng , thÞ phÇn , nguån lùc hoÆc thËm chÝ v« ®Þch quèc gia nh- tr-êng hîp ®éi bãng . Trong khi hä thùc hiÖn viÖc nµy , c¸c tæ chøc kh¸c (tõ Ýt ®Õn nhiÒu ) còng lµm nh÷ng ®iÒu gièng nh- vËy . Lîi thÕ c¹nh tranh , nh- ®óng b¶n chÊt cña nã , ngô ý r»ng chóng ta ph¶i cè g¾ng giµnh ®-îc -u thÕ h¬n ng-êi kh¸c . Khi c¸c tæ chøc nç lùc ®Ó giµnh ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh , m«i tr-êng c¹nh tranh – gay g¾t , trung b×nh hoÆc yÕu ®-îc x¸c lËp. 1.3.Tõ lîi thÕ c¹nh tranh ®Õn chiÕn l-îc c¹nh tranh Lîi thÕ c¹nh tranh lµ mét thuËt ng÷ cã nhiÒu c¸ch hiÓu .Tuy nhiªn quan ®iÓm thèng nhÊt cho r»ng lîi thÕ c¹nh tranh lµ c¸i lµm cho mét tæ chøc næi bËt h¬n h¼n so víi tæ chøc kh¸c . Khi cã lîi thÕ c¹nh tranh , tæ chøc ®ã sÏ cã c¸i mµ ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c kh«ng cã ,ho¹t ®éng tèt h¬n tæ chøc kh¸c ,lµm ®-îc nh÷ng viÖc mµ ng-êi kh¸c kh«ng lµm ®-îc .Lîi thÕ c¹nh tranh lµ nh©n tè cÇn thiÕt cho sù thµnh c«ng vµ tån t¹i l©u dµi cña mét tæ chøc , thËm -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝ c¶ nh÷ng tæ chøc phi lîi nhuËn . Lîi thÕ c¹nh tranh cña mét tæ chøc rÊt dÔ bÞ xãi mßn (rÊt nhanh) do hµnh ®éng b¾t ch-íc cña ®èi thñ c¹nh tranh . §Ó t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh bÒn v÷ng , c¸c tæ chøc cÇn t×m ra c¸ch t¹o sù kh¸c biÖt cña chÝnh m×nh . C¸c tæ chøc lùa chän thùc hiÖn ®iÒu ®ã nh- thÕ nµo lµ tÊt c¶ nh÷ng g× chiÕn l-îc c¹nh tranh ®Ò cËp ®Õn . Lùa chän chiÕn l-îc c¹nh tranh lµ lùa chän c¸ch thøc c¹nh tranh cña mét tæ chøc hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh trong ngµnh hoÆc thÞ tr-êng cña m×nh . ViÖc lùa chän chiÕn l-îc c¹nh tranh dùa trªn c¬ së nµo ? Nã dùa trªn lîi thÕ c¹nh tranh mµ tæ chøc ®ã cã thÓ t¹o ra . Khi tæ chøc cñng cè lîi thÕ c¹nh tranh bÒn v÷ng cña m×nh (cho dï nã n»m trong c¸c nguån lùc , tiÒm n¨ng hoÆc n¨ng lùc riªng biÖt ), c¬ së cho chiÕn l-îc c¹nh tranh sÏ ®-îc x¸c lËp . Sau cïng , ®ã lµ viÖc x©y dùng chiÕn l-îc c¹nh tranh cña tæ chøc b»ng ph-¬ng ph¸p sö dông c¸c chiÕn l-îc , tiÒm lùc , n¨ng lùc riªng cña nã ®Ó t¹o ra cho m×nh sù kh¸c biÖt so víi ®èi thñ kh¸c . 2.Thùc tr¹ng Tr-íc khi ®i vµo nghiªn cøu t×nh h×nh thøc tÕ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n ViÖt Nam , ta h·y nh×n l¹i mét chót vÒ nh÷ng t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam . 2.1.Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc víi n«ng nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mang l¹i nhiÒu c¬ héi nh-ng còng ®Æt ra kh«ng Ýt th¸ch thøc gay g¾t víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam .§iÒu kiÖn ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i biÕt tËn dông c¸c c¬ héi vµ ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 2.1.1.Nh÷ng c¬ héi chñ yÕu -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-êng n«ng s¶n ®-îc më réng ViÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ th«ng qua c¸c hiÖp dÞnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng vµ ®a ph-¬ng , tham gia vµo c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ sÏ t¹o nh÷ng c¬ héi thuËn lîi ®Ó ®-a hµng n«ng s¶n ViÖt Nam th©m nhËp vµo thÞ tr-êng quèc tÕ . Qu¸ tr×nh ®ã ®ång thêi còng t¹o søc Ðp thóc ®Èy ®æi míi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , øng dông nh÷ng thµnh tùu míi cña khoa häc vµ c«ng nghÖ ®Ó n«ng s¶n ViÖt Nam ®-îc thÞ tr-êng thÕ giíi chÊp nhËn . Thu hót ®Çu t- vµo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót nguån vèn ®Çu ttõ n-íc ngoµi , ®Æc biÖt lµ nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp vµo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n . §ã lµ mét c¬ héi tuyÖt vêi vµ nã ®-îc lý gi¶i nh- sau : ViÖt Nam lµ n-íc cã tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp , nhiÒu hµng n«ng s¶n ViÖt Nam ®· x¸c lËp ®-îc vÞ thÕ trªn thÞ tr-êng quèc tÕ ; n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ khu vùc ®-îc Nhµ n-íc khuyÕn khÝch ®Çu t- b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i ; héi nhËp quèc tÕ thóc ®Èy viÖc c¶i thiÖn m«i tr-êng ®Çu t- , t¹o nªn sù yªn t©m cho c¸c nhµ ®Çu t-. ViÖc c¸c nhµ ®Çu trãt vèn vµo khu vùc nµy lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu nÕu b¶n th©n chóng ta cè g¾ng thùc sù . TiÕp nhËn chuyÓn giao , ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ , ViÖt Nam sÏ cã c¬ héi ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng to lín cña nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi th«ng qua viÖc tiÕp nhËn chuyÓn giao vµ ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ : th«ng qua thu hót ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi , tham gia nhiÒu h¬n nh÷ng ch-¬ng tr×nh vÒ hîp t¸c hîp t¸c khoa häc c«ng nghÖ ®a ph-¬ng vµ song ph-¬ng ®Ó tiÕp nhËn c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ kü n¨ng qu¶n lý tiÕn tiÕn ; t¨ng thªm c¸c nguån hç trî kü thuËt , t¨ng c-êng n¨ng lùc khi gia nhËp c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ quèc tÕ víi t- c¸ch n-íc nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn ; cã c¬ héi tiÕp cËn vµ häc hái c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý tiªn tiÕn qua c¸c trao ®æi víi chuyªn gia , tham dù c¸c kho¸ ®µo -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹o .Ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®Ó cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ , do vËy ®ã còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ë n-íc ta . 2.1.2. Nh÷ng th¸ch thøc lín : Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi kÓ trªn , khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ , ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá . XuÊt ph¸t ®iÓm khi ®Èy m¹nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña n«ng nghiÖp ViÖt Nam cßn hÕt søc thÊp kÐm , trong khi ®ã nh÷ng rµng buéc cña c¸c quan hÖ kinh tÕ song ph-¬ng vµ ®a ph-¬ng l¹i hÕt søc ngÆt nghÌo chÝnh lµ th¸ch thøc lín nhÊt . Cã thÓ xem xÐt cô thÓ h¬n ë mét sè mÆt sau ®©y : §Êt n-íc ta ®· ph¶i tr¶i qua mét thêi kú chiÕn tranh tµn khèc , ¶nh h-ëng nghiªm träng ®Õn nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc .Do vËy nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n ch-a tho¸t khái t×nh tr¹ng quy m« nhá , ph©n t¸n vµ l¹c hËu . Tuy nhiªn kh«ng thÓ ®æ lçi hoµn toµn do chiÕn tranh , NhËt B¶n lµ mét n-íc cã nguån tµi nguyªn nghÌo nµn , vËy mµ hä ®· kh¾c phôc khã kh¨n , tËn dông lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn . Chóng ta cã mét nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó , nÒn n«ng nghiÖp ch-a ph¸t triÓn phÇn lín lµ do b¶n th©n chóng ta ch-a biÕt c¸ch khai th¸c thÕ m¹nh cña m×nh , sau ®ã míi kÓ ®Õn c¸c yÕu tè kh¸ch quan . Kh¶ n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt còng nh- tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña chóng ta cßn qu¸ yÕu kÐm . N«ng nghiÖp ph¸t triÓn chñ yÕu theo bÒ réng dùa trªn kh¶ n¨ng tù nhiªn , møc ®Çu t- khoa häc vµ c«ng nghÖ thÊp , kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n tªn thÞ tr-êng cßn thÊp . S¶n phÈm xuÊt khÈu cña chóng ta chñ yÕu lµ s¶n phÈm th« , ch-a qua chÕ biÕn . Chóng ta më réng chñng lo¹i hµng ho¸ trong khi l¹i kh«ng quan t©m ®Õn chuyÖn ®Çu t- c«ng nghÖ ®Ó chÕ biÕn n«ng s¶n cña chóng ta thµnh nh÷ng s¶n phÈm hoµn h¶o mang th-¬ng hiÖu ViÖt Nam . Do ®ã míi ®Ó x¶y ra t×nh huèng hµng cña ViÖt Nam xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi víi gi¸ rÎ , qua mét vµi kh©u chÕ biÕn ®¬n gi¶n , g¾n nh·n m¸c hµng -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc ngoµi , quay trë l¹i ViÖt Nam víi mét møc gi¸ t¨ng vät . N«ng s¶n ViÖt Nam míi ®-îc biÕt ®Õn chñ yÕu nh- mét thø nguyªn liÖu , do ®ã khi ®Õn tay ng-êi tiªu dïng , nã ®· trë thµnh hµng cña mét n-íc kh¸c , hµng n«ng s¶n cña chóng ta cµng cã chÊt l-îng cao bao nhiªu th× n-íc chÕ biÕn sÏ cµng cã uy tÝn bÊy nhiªu . Søc c¹nh tranh cña n«ng s¶n ViÖt Nam còng v× thÕ mµ cµng trë nªn gi¶m sót so víi mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn . Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ , hµng rµo thuÕ quan ngµy cµng gi¶m vµ tiÕn tíi lo¹i bá . Tuy nhiªn , ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ chóng ta ph¶i ®èi chäi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mét c¸ch khèc liÖt h¬n . Rµo c¶n kü thuËt lµ biÖn ph¸p thay thÕ cho thuÕ quan , song ®ã l¹i lµ mét ranh giíi mong manh cho nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt thùc sù vµ nh÷ng biÖn ph¸p nh»m t¹o rµo c¶n kh¾t khe ®Ó b¶o hé cho s¶n xuÊt néi ®Þa cña mét sè n-íc . Tr-êng hîp ®¹o luËt chèng ph¸ gi¸ vµ nh÷ng qui dÞnh vÒ an toµn vµ vÖ sinh thùc phÈm cña Mü lµ mét thÝ dô sèng ®éng . Do ®ã trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ , chóng ta cÇn hÕt søc thËn träng tr-íc nh÷ng m¸nh khoÐ , thñ ®o¹n cña ®èi thñ c¹nh tranh . Mét tiªu chÝ kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ ph¶i cã mét hÖ thèng ph¸p lý hoµn chØnh , nhÊt qu¸n vµ æn ®Þnh . §iÒuTuy nhiªn n-íc ta vÉn ch-a ®¹t ®-îc tiªu chuÈn nµy . C¬ së h¹ tÇng , dÞch vô , hÖ thèng ph¸p lý cßn nhiÒu bÊt cËp . §ã còng lµ nguyªn nh©n khiÕn mét sè nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi ¸i ng¹i khi bá vèn ®Çu t- vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam nãi chung , thÞ tr-êng n«ng s¶n ViÖt Nam nãi riªng . Ngoµi ra hÖ thèng Ph¸p luËt cña ViÖt Nam cßn cã nh÷ng ®iÓm chång chÐo gi÷a c¸c ngµnh LuËt , do ®ã b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tu©n thñ HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt . Ngoµi ra , c¬ së h¹ tÇng cña chóng ta cßn ch-a tèt , do ®ã dÉn tíi t×nh tr¹ng n¨ng suÊt lao ®éng thÊp . C¸c dÞch vô hç trî cßn Ýt , do ®ã ng-êi n«ng d©n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong kh©u s¶n xuÊt còng nh- tiªu thô . -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thiªn nhiªn ®· ban tÆng cho chóng ta rõng vµng , biÓn b¹c , song nhthÕ kh«ng cã nghÜa lµ chóng ta hoµn toµn ®-îc thiªn nhiªn -u ®·i . Thiªn tai x¶y ra th-êng xuyªn g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , xãi mßn tho¸i ho¸ ®Êt canh t¸c . M«i tr-êng bÞ « nhiÔm nÆng nÒ , céng thªm n¹n ph¸ rõng , ®èt n-¬ng lµm rÉy ®· lµm c¹n kiÖt tµi nguyªn rõng . Nh÷ng hiÖn t-îng tù nhiªn kh¾c nghiÖt Êy th-êng xuyªn x¶y ra khiÕn mïa mµng mÊt æn ®Þnh , chÊt l-îng n«ng s¶n ch-a ®¹t ®-îc nh÷ng chØ tiªu ®Æt ra trong tiÕn tr×nh héi nhËp . 2.2.Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n ViÖt Nam Tr-íc hÕt , ta h·y nh×n vµo nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan cña n«ng s¶n ViÖt Nam . Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vÒ kinh tÕ , n«ng nghiÖp lµ lÜnh vùc ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu hÕt søc to lín . S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· liªn tôc trong nhiÒu n¨m ®¹t møc t¨ng tr-ëng trªn 4,5% / n¨m . HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp ®Òu cã nh÷ng tiÕn bé , trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn s¶n xuÊt l-¬ng thùc , ch¨n nu«i , rau qu¶ vµ c©y c«ng nghiÖp ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ . Song song víi viÖc ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n yªu cÇu cña thÞ tr-êng trong n-íc , xuÊt khÈu n«ng s¶n còng t¨ng nhanh c¶ vÒ s¶n l-îng vµ kim ng¹ch . Tû träng hµng n«ng l©m s¶n xuÊt khÈu chiÕm kho¶ng 30 – 35% khèi l-îng hµng n«ng s¶n thùc phÈm lµm ra , trong ®ã lóa g¹o chiÕm kho¶ng 20% , cµ phª chiÕm kho¶ng 95% , cao su : 85% , h¹t ®iÒu : 90% , chÌ : 80% , h¹t tiªu : 95% …Mét sè n«ng s¶n ViÖt Nam nh- g¹o , cµ phª , h¹t ®iÒu , h¹t tiªu ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ trªn thÞ tr-êng thÕ giíi . ThÞ tr-êng tiªu thô n«ng s¶n ®· ®-îc më réng , ngoµi c¸c khu vùc tiªu thô truyÒn thèng n«ng s¶n cña ViÖt Nam nh- Trung Quèc , ASEAN , Nga vµ c¸c sn-íc §«ng ¢u , n«ng s¶n ViÖt Nam còng ®· b-íc ®Çu th©m nhËp thÞ tr-êng Trung §«ng , EU , Mü vµ Ch©u Phi . Tuy ch-a chiÕm ®-îc thÞ phÇn cao ë c¸c thÞ tr-êng míi - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh-ng th©m nhËp ®-îc vµo nh÷ng thÞ tr-êng míi nµy còng ®· ®-îc xem nhthµnh c«ng cña nÒn xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam . Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ vÞ thÕ cña chóng ta trªn tr-êng quèc tÕ . Trong sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña xuÊt khÈu n«ng s¶n , ®ang næi lªn mét vÊn ®Ò lµ søc c¹nh tranh cña hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ cßn thÊp kÐm , do vËy , hiÖu qu¶ xuÊt khÈu ch-a cao , ch-a t¹o ®-îc thÕ ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng . Sau ®©y xin trÝch dÉn b¶ng sè liÖu vµ kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét sè mÆt hµng n«ng s¶n chñ lùc cña ViÖt Nam : MÆt hµng §VT 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 G¹o 1.000T 1.988 3.003 3.575 3.730 4.508 3.476 3.729 3.241 Cµ phª 1.000T 248 284 392 382 482 733 931 711 H¹t tiªu 1.000T 17,9 25,3 24,7 15,1 34,8 37,0 57,0 77,0 H¹t ®iÒu 1.000T 19,8 16,5 33,3 25,7 18,4 34,2 43,7 62,8 Cao su 1.000T 138,1 194,5 194,2 191,0 263,0 273,4 308,1 444,0 Rau qu¶ Tr.USD 56,1 90,0 71,0 53,0 106,5 213,1 330,0 200,0 ChÌ 1.000T 18,8 20,8 32,9 33,0 36,0 55,6 68,2 75,0 L¹c 1.000T 11,5 127,0 86,0 87,0 56,0 76,1 78,2 107,0 G¹o lµ mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ®-îc coi lµ cã søc c¹nh tranh cao . Tr-íc ®©y , hµng n¨m ViÖt Nam ph¶i nhËp khÈu trªn d-íi 1 triÖu tÊn l-¬ng thùc , ®Õn nay ®· v-¬n lªn hµng thø 3 trªn thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu g¹o . Tuy nhiªn , trªn thÞ tr-êng thÕ giíi , g¹o ViÖt Nam l¹i yÕu thÕ c¹nh tranh vÒ phÈm chÊt theo yªu cÇu cña thÞ tr-êng vµ gi¸ c¶ . G¹o xuÊt khÈu ViÖt Nam chñ yÕu lµ g¹o tÎ th-êng , trong mét vµi n¨m gÇn ®©y ®· b¾t ®Çu chó ý s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o phÈm chÊt cao vµ g¹o ®Æc s¶n nh-ng sè l-îng ch-a nhiÒu . VÒ gi¸ c¶ , gi¸ g¹o xuÊt khÈu cña ViÖt Nam th-êng thÊp h¬n gi¸ g¹o cïng lo¹i cña Th¸i Lan tõ 10 ®Õn 20 USD / tÊn . Gi¸ g¹o 5% tÊm (FOB) cña Th¸i Lan - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ 195 USD / tÊn , cña ViÖt Nam lµ 181 USD / tÊn ; g¹o 10% tÊm lµ 192 USD vµ 172 USD ; g¹o 15% tÊm lµ 188 USD vµ 165 USD ; g¹o 25% tÊm lµ 175 USD vµ 160 USD . Cµ phª còng lµ mÆt hµng ®-îc xÕp vµo nhãm hµng cã søc c¹nh tranh cao . S¶n l-îng cµ phª xuÊt khÈu t¨ng víi tèc ®é nhanh song kim ng¹ch xuÊt khÈu l¹i kh«ng t¨ng tØ lÖ thuËn víi s¶n l-îng . Cã 3 nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi t×nh tr¹ng nµy . Thø nhÊt , trªn thÞ tr-êng cµ phª thÕ giíi ,cung lín h¬n cÇu lµm cho gi¸ xuÊt khÈu gi¶m ®¸ng kÓ . Thø hai , trong biÕn ®éng gi¸ c¶ , c¶ hai lo¹i cµ phª lµ arabica vµ robusta ®Òu bÞ gi¶m gi¸ , nh-ng gi¸ cµ phª robustagiamr nhanh h¬n gi¸ cµ phª arabica , trong khi ®ã ViÖt Nam l¹i chñ yÕu trång cµ phª robusta – lo¹i cµ phª dÔ trång , cho n¨ng suÊt cao nh-ng chÊt l-îng thÊp vµ do ®ã gi¸ thÊp h¬n . Vµ cuèi cïng lµ do ViÖt Nam chñ yÕu xuÊt khÈu cµ phª h¹t vµ xuÊt khÈu trung gian nªn gi¸ cµ phª rÎ vµ l¹i thªm kho¶n chi phÝ trung gian . Cao su vµ chÌ lµ hai mÆt hµng ®-îc xÕp vµo nhãm hµng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trung b×nh do cã lîi vÒ chi phÝ lao ®éng thÊp . Nh-ng ®iÓm yÕu trong c¹nh tranh cña hai mÆt hµng nµy lµ n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng cßn thÊp . Cã thÓ nhËn thÊy râ ®iÒu ®ã qua nh÷ng sè liªu cô thÓ : n¨ng suÊt cao su ViÖt Nam ®¹t 545 kg / ha , trong khi cña Indonesia lµ 743 kg , Th¸i Lan lµ 1.479 kg ,n¨ng suÊt trung b×nh cña thÕ giíi lµ 910 kg ; n¨ng suÊt chÌ cña ViÖt Nam lµ 935 kg / ha , cña Indonesia lµ 1.386 kg , Malaysia lµ trªn 2.000 kg , gi¸ chÌ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam th-êng thÊp h¬n gi¸ chÌ thÞ tr-êng thÕ giíi tõ 600 USD / tÊn ®Õn 1.000 USD / tÊn . Tr¸i c©y lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n cã triÓn väng më réng xuÊt khÈu . Tuy nhiªn hiÖn nay , tr¸i c©y ViÖt Nam vÉn ch-a hÊp dÉn ng-êi tiªu dïng n-íc ngoµi , thËm chÝ ngay trªn thÞ tr-êng néi ®Þa viÖc tiªu thô còng gÆp nhiÒu khã kh¨n . N¨m 2002 míi xuÊt khÈu kho¶ng 100.000 tÊn c¶ b»ng chÝnh ng¹ch vµ tiÓu ng¹ch . Nh×n chung so víi c¸c n-íc trong khu - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vùc , søc c¹nh tranh cña tr¸i c©y ViÖt Nam cßn thua kÐm c¶ vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh . VÒ mÆt chÊt l-îng , sù ph¸t triÓn cña tr¸i c©y ViÖt Nam vÉn mang nÆng tÝnh tù nhiªn , sö dông nhiÒu gièng cò , chÊt l-îng vµ n¨ng suÊt thÊp , møc ®é øng dông khoa häc c«ng nghÖ ch-a nhiÒu vµ ch-a réng r·i . §ã lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu tr¸i c©y ViÖt Nam . Ch¼ng h¹n trong khi Th¸i Lan xuÊt khÈu ®-îc 3,5% triÖu tÊn chuèi , th× ViÖt Nam chØ xuÊt ®-îc 0,8% trong tæng s¶n l-îng 1,32 triÖu tÊn . Gi¸ thµnh s¶n xuÊt tr¸i c©y ViÖt Nam còng cao h¬n nhiÒu n-íc trong khu vùc : so víi Th¸i Lan , gi¸ thµnh cam ViÖt Nam cao h¬n 4 lÇn , xoµi cao h¬n gÊp 5 lÇn vµ cµ chua cao gÊp ®«i . Còng cã thÓ thÊy t×nh tr¹ng t-¬ng tù nÕu xem xÐt víi nh÷ng lo¹i n«ng s¶n xuÊt khÈu kh¸c , nh- cao su , chÌ , hå tiªu , h¹t ®iÒu . Qua mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh nªu trªn cã thÓ thÊy , xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ ,nh-ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ cßn thÊp kÐm . Thùc tÕ ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm ®Ó kh«ng bÞ mÊt chç ®øng trªn thÞ tr-êng quèc tÕ . Chóng ta sÏ nghiªn cøu mét sè gi¶i ph¸p ë môc sau . 3.Mét sè gi¶i ph¸p 3.1.§Þnh h-íng chiÕn l-îc ph¸t triÓn n«ng s¶n xuÊt khÈu ChiÕn l-îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cô thÓ cña thÞ tr-êng , b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ chñng lo¹i , sè l-îng , chÊt l-îng thêi gian vµ chi phÝ . Trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ph¶i coi träng c«ng t¸c dù b¸o nhu cÇu trung h¹n vµ dµi h¹n theo tõng lo¹i n«ng s¶n vµ theo tõng khu vùc thÞ tr-êng ®Ó võa cã c¬ së ®Þnh h-íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt , võa cã chÝnh s¸ch thÝch øng b¶o ®¶m kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng vµ cñng cè vÞ thÕ cña hµng ho¸ trªn tõng thÞ tr-êng cô thÓ. §©y lµ kh©u mµ hiÖn t¹i chóng ta cßn lµm rÊt kÐm , mét phÇn do ¶nh h-ëng cña chÕ ®é bao cÊp . Song chóng ta sÏ ph¶i dÇn dÇn thay ®æi nhËn thøc vÒ nhu cÇu cña thÞ tr-êng n«ng s¶n . Thay v× ®em b¸n nh÷ng mÆt hµng mµ chóng ta cã , chóng ta ph¶i biÕt thÕ giíi ®ang cÇn g× , ®ßi hái cña hä vÒ chÊt l-îng còng nh- gi¸ c¶ nh- thÕ nµo ? ChiÕn l-îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ph¶i h-íng tíi h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu tøng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ , n©ng cao chÊt l-îng vµ gi¸ trÞ n«ng s¶n hµng ho¸ . CÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng s¶n xuÊt manh món , thiÕu tÝnh tæ chøc vµ ®Þnh h-íng .ChiÕn l-îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®-îc ho¹ch ®Þnh cã c¬ së khoa häc ph¶i ®-îc sö dông nh- mét trong nh÷ng c«ng cô träng yÕu ®Ó Nhµ n-íc ®Þnh h-íng ®Çu t- ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch thóc ®Èy c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Çu t- theo ®Þnh h-íng ®ã . 3.2.§Çu t- nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ Tr×nh ®é khoa häc vµ c«ng nghÖ , kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ , chi phÝ cho nghiªn cøu vµ triÓn khai , sè l-îng c¸c b¶n quyÒn s¸ng chÕ , ph¸t ninh , ®Çu t- vÒ kiÓu d¸ng s¶n phÈm …lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ chÊt l-îng vµ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm . N¨m 1999 – 2000 , ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung -¬ng cïng c¸c chuyªn gia cña uû ban hîp t¸c quèc tÕ cña NhËt (JICA) ®· x¸c ®Þnh 6 yÕu tè c¶n trë qua tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ trong doanh nghiÖp Nhµ n-íc ë ViÖt Nam . §a sè c«ng nghÖ ®ang ®-îc sö dông ë ViÖt Nam ®Òu l¹c hËu nhiÒu thÕ hÖ so víi tr×nh ®é tiªn tiÕn thÕ giíi , do ®ã h¹n chÕ ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm , dÞch vô cã tÝnh n¨ng -u viÖt vµ chÊt l-îng cao . §Ó khoa häc vµ c«ng nghÖ gãp phÇn tÝch cùc vµo ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ , trong nh÷ng n¨m tr-íc m¾t cÇn chó träng tËp rtung nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , kkhai th¸c lîi - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÕ cña tõng vïng sinh th¸i võa ®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng , võa n©ng cao n¨ng suÊt , chÊt l-îng , gi¶m gi¸ thµnh , n©ng cao søc c¹nh tranh cña n«ng s¶n , t¨ng gi¸ trÞ kinh tÕ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch . Víi tõng vïng , tõng lo¹i c©y trång vËt nu«i, cÇn chó ý ®æi míi c«ng nghÖ ë nh÷ng khoa häc vµ c«ng nghÖ©u tr-íc , trong vµ sau s¶n xuÊt theo h-íng hiÖn ®¹i . §Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc trong n«ng nghiÖp b»ng viÖc thay thÕ c¸c gièng c©y trång vµ vËt nu«i cã n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng , thÊp kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ . Cïng víi viÖc øng dông kü thuËt canh t¸c vµ nh÷ng gièng c©y trång , vËt nu«i míi , cÇn hÕt søc coi träng nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo khoa häc vµ c«ng nghÖ sau thu ho¹ch – kh©u cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc gi¶m tæn thÊt , n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o ®¸p øng tèt yªu cÇu cña ng-êi tiªu dïng . Ngoµi viÖc hiÖn ®¹i ho¸ kü thuËt ph¬i sÊy , cÇn chó träng nghiªn cøu c¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n rau , hoa , qu¶ , thÞt , s÷a vµ c¸c lo¹i n«ng s¶n thùc phÈm kh¸c nh»m ®- ®Õn ng-êi tiªu dïng nh÷ng n«ng s¶n t-¬i sèng hÊp dÉn c¶m quan b»ng mµu s¾c , h-¬ng vÞ vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm . 3.3.Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn lµ c¸ch thøc n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng cña n«ng s¶n vµ thu hÑp t×nh trong¹ng xuÊt khÈu s¶n phÈm th«. ViÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn cßn t¹o nªn thÞ tr-êng néi ®Þa to lín vµ æn ®Þnh cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp .HiÖn nay c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n cña ViÖt Nam cßn nhá bÐ , c«ng nghÖ l¹c hËu , tØ träng n«ng s¶n chÕ biÕn trong tæng s¶n l-îng s¶n xuÊt cßn thÊp (chÌ :55% ; rau qu¶ : 5%; thÞt : 1%) §Ó ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn , cÇn gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò , trong ®ã chñ yÕu lµ : - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quy ho¹ch x©y dùng c¸c vïng nguyªn liÖu tËp trung, quy m« lín theo ®Þnh h-íng xuÊt khÈu .. Tõ ®ã t¹p trung ®Çu t- th©m canh vµ øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ míi ®Ó ®¸p øng tèt yªu cÇu chÕ biÕn xuÊt khÈu . T¨ng c-êng ®Çu t- ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n g¾n víi vïng nguyªn liÖu . Cã nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i kÝch thÝch sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t- ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu . Thùc hiÖn song song 2 h-íng : ®Çu t- ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n hiÖn cã , ®Çu t- x©y dùng c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn míi víi tr×nh ®é c«ng nghÖ hiªn ®¹i . ThiÕt lËp vµ cñng cè mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt nguyªn liÖu vµ chñ thÓ chÕ biÕn nguyªn liÖu n«ng s¶n . BÊt k× doanh nghiÖp nµo còng ph°i ho¹t ®éng trong mèi “quan hÖ ngang” víi c¸c doanh nghiÖp , “®Çu ra ” cña doanh nghiÖp n¯y l¯ “®Çu v¯o ” cña doanh nghiÖp kia v¯ ng-îc l¹i , do ®ã ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña b¶n th©n m×nh th× mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc lµ kh¶ n¨ng hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp h÷u quan. 3.4.C¸c gi¶i ph¸p thÞ tr-êng vµ hç trî xuÊt khÈu Trî gióp n©ng cao n¨ng lùc thÞ tr-êng cho c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt n«ng s¶n . N¨ng lùc thÞ tr-êng cña nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt hµng ho¸ ë n«ng th«n hiÖn nay cßn yÕu , do vËy , hä dÔ bÞ thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt mét c¸ch tù ph¸t , dÔ bÞ thua thiÖt trong c¸c quan hÖ thÞ tr-êng . Bªn c¹nh kh¶ n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ , mét tiªu chuÈn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi mét doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao lµ biÕt c¸ch tiÕp thÞ , chñ ®éng x«ng ra thÞ tr-êng , tham gia c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i ,tiÕn hµnh ®µm ph¸n , ký hîp ®ång cã lîi nhÊt. NhiÒu doanh nghiÖp n-íc ta míi ®i ra thÞ tr-êng thÕ giíi vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng nªn cßn bì ngì víi c¸c - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹t ®éng tiÕp thÞ , xóc tiÕn th-¬ng m¹i . H¬n thÕ n÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung thuéc lo¹i nhá vµ võa , kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã h¹n nªn cµng lóng tóng bÞ ®éng . HiÓu râ t×nh h×nh ®ã , ChÝnh phñ ®· lËp Quü hç trî xuÊt khÈu ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµy . C¸c ®Þa ph-¬ng còng cÇn hç trî cho c¸c doanh nghiÖp . Trî gióp c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt n«ng s¶n x©y dùng th-¬ng hiÖu hµng ho¸ , tr-íc hÕt víi nh÷ng c©y , con ®Æc s¶n ë tõng vïng T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia trùc tiÕp vµo viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng , kh¸ch hµng vµ tæ chøc sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷a c¸c chñ thÓ Êy trªn cïng mét thÞ tr-êng vµ cïng mét lo¹i hµng ho¸ . §Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i n«ng s¶n : tham gia héi chî triÓn l·m trong vµ ngoµi n-íc ; qu¶ng b¸ hµng ho¸ vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ; tiÕn tíi thµnh lËp c¸c trung t©m giao dÞch n«ng s¶n ë c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung … 3.5.Liªn kÕt quèc tÕ trong s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n Phèi hîp trong lÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra nh÷ng gièng c©y trång vµ vËt nu«i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao Phèi hîp x©y dùng hÖ thèng dÞch vô kiÓm dÞch ®éng thùc vËt xuÊt khÈu theo tiªu chuÈn quèc tÕ Thu hót ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi vµo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n . Phèi hîp c¸c chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i cña c¸c n-íc trong khu vùc trong thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng s¶n . H×nh thµnh c¸c HiÖp héi theo ngµnh hµng ®Ó phèi hîp hµnh ®éng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ . Tõ khi më cöa ë n­íc ta lu«n cã t×nh tr¹ng “tranh mua tranh b¸n” ®­a tíi chç gi°m thiÓu kh° n¨ng c¹nh tranh cña ta . H¬n lóc nµo - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hÕt cÇn ph¸t huy t¸c dông cña c¸c HiÖp héi ngµnh hµng , t¹o thµnh sù hiÖp ®ång chÆt chÏ khi ®i ra thÞ tr-êng thÕ giíi . - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi kÕt Qua bµi tiÓu luËn nhá cña m×nh , em kh«ng mong g× h¬n ngoµi viÖc gãp mét phÇn ý kiÕn cho sù ph¸t triÓn cña n«ng s¶n ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . Thùc tÕ cho thÊy søc c¹nh tranh cña mÆt hµng n«ng s¶n ViÖt Nam cßn rÊt yÕu ®Ó cã thÓ v÷ng b-íc trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ . Theo sù chØ ®¹o cña Thñ t-íng ChÝnh phñ , hiÖn nay c¸c c¬ quan h÷u quan ®ang khÈn tr-¬ng tiÕn hµnh c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ dÞch vô n-íc ta . Tuy nhiªn , do hµng ho¸ vµ lo¹i h×nh dÞch vô rÊt ®a d¹ng ,cã ngh×n v¹n lo¹i nªn kh«ng mét ai cã thÓ thay thÕ c¸c doanh nghiÖp lµm viÖc nµy . V× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn mæ xÎ , ph©n tÝch tõng kh©u trong quy tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng mÆt yÕu kÐm , tõ ®ã ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao chÊt l-îng h¹ gi¸ thµnh . ViÖc nµy nhÊt thiÕt cÇn ®-îc tiÕn hµnh trong sù so s¸nh víi nh÷ng s¶n phÈm vµ lo¹i h×nh dÞch vô cïng lo¹i cña n-íc kh¸c , chÝ Ýt còng lµ c¸c n-íc trong khu vùc vµ nh÷ng n-íc c¹nh tranh chñ yÕu víi n-íc ta. Ngoµi ra , trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay , ChÝnh phñ vµ c¸c cÊp c¸c ngµnh cÇn ph¶i ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch , cã chÕ ®é -u tiªn , -u ®·i ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t- n-íc ngoµi , còng nh- t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng vµ æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý ®Ó thu hót ®Çu t- n-íc ngoµi vµo hµng ho¸ xuÊt khÈu nãi chung vµ ®Çu t- vµo khai th¸c vµ chÕ biÕn n«ng s¶n nãi riªng , gióp cho søc c¹nh tranh cña n«ng s¶n xuÊt khÈu ViÖt Nam ngµy cµng ®-îc n©ng cao . N©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu ViÖt Nam chÝnh lµ ch×a kho¸ vµng ®Ó ViÖt Nam cã thÓ x©y dùng vµ gi÷ v÷ng vÞ thÕ cña m×nh trong héi nhËp . Vµ mét phÇn tr¸ch nhiÖm rÊt lín thuéc vÒ chóng ta , nh÷ng nhµ kinh tÕ trong t-¬ng lai . - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bµi tiÓu luËn cña em ®Õn ®©y xin phÐp ®-îc kÕt thóc . Bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt , em rÊt mong c¸c thÇy , c« gãp ý cho em ®Ó em cã ®-îc mét c¸i nh×n toµn diÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! - 20 -
- Xem thêm -