Tài liệu Giải pháp xác thực cho kiosk giao dịch và tra cứu thông tin cho ngân hàng công thương việt nam

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Giải pháp xác thực cho Kiosk giao dịch và tra cứu thông tin cho Ngân Hàng Công Thƣơng Việt Nam. Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Hồ Thị Hƣơng Thơm Sinh viên thực hiện : Trịnh Đình Tuân Mã SV: 10425 NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÁC THỰC. II. XÁC THỰC VÂN TAY. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK GIAO DỊCH VÀ TRA CỨU THÔNG TIN CHO NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM. I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÁC THỰC 1.1. Định nghĩa xác thực 1.2. Vấn đề xác thực ngƣời dùng và tầm quan trọng của nó 1.3. Các dạng xác thực + Sự xác thực thực thể. + Sự xác thực trách nhiệm văn bản gốc. 1.4. Các giao thức xác thực + Giao thức thử thách và trả lời + Giao thức mật khẩu đƣợc chuyển đổi + Giao thức mật khẩu sử dụng một lần + Giao thức chứng chỉ số I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÁC THỰC 1.5. Các phƣơng pháp xác thực 1.5.1. Xác thực theo thẻ. 1.5.2. Xác thực dựa theo tri thức. 1.5.3. Xác thực dựa theo nhân trắc quan. + Retina pattern (Mẫu võng mạc). + Fingerprint (Dấu ngón tay, dấu điểm chỉ). + Handprint (Dạng bàn tay). + Voice pattern (Mẫu giọng nói). + Signature (Chữ ký). II. XÁC THỰC VÂN TAY 2.1. Sự cần thiết của xác thực bằng sinh trắc. 2.2. Lịch sử của vân tay. + Năm 1964 + Năm 1788 + Năm 1809 + Năm 1888 + Đầu thế kỉ 20, cấu trúc của vân tay mới đƣợc mô tả một cách khá đầy đủ. + Phân loại vân tay: + Vân xoáy. + Vân móc. + Vân sóng. II. XÁC THỰC VÂN TAY… 2.3. Phân tích và biểu diễn vân tay Phân tích cấu trúc vân tay Biểu diễn hình ảnh vân tay Các hệ thống xác thực So sánh các đặc trƣng sinh trắc Các loại lỗi của hệ thống sinh trắc 2.4. Đối sánh vân tay Các kĩ thuật dựa độ tƣơng quan Các phƣơng pháp dựa chi tiết III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK 3.1. Đặt vấn đề Sử dụng hệ thống kiosk hiện hành thì khách hàng thực hiện giao dịch và tra cứu thông tin với 8 chức năng trên màn: - Chuyển khoản & Thanh toán hoá đơn (Bank transfer & bill payment). - Mua sắm (Shopping). - Rút tiền (Cash withdrawal). - Đổi mật khẩu (Change PIN). - Vấn tin (Inquiries). - Cài đặt tham số cá nhân (Setting Personal Profile). - Tra cứu thông tin (Information Libarary). - Thoát (Exit). III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… Với hệ thống kiosk hiện hành thì việc bảo mật cũng nhƣ bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng là một trong những vấn đề hàng đầu sau đây là một số trò gian lận thẻ ATM của bọn tội phạm: + Lấy cắp thẻ. + Trộm dữ liệu. + Trộm dữ liệu bằng camera. + Nhìn trộm qua vai. + Tội phạm ở các quầy thanh toán. + Ăn cắp bằng điện thoại có camera. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… + Cơ sở hạ tầng hiện tại Hình 3.1: Mô tả cấu trúc hiện tại của hệ thống III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… + Cơ sở hạ tầng hiện tại Hình 3.2: Mô tả cấu trúc hiện tại của hệ thống. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… 3.2. Giải pháp Kiosk mới cho hệ thống + Tra cứu thông tin - Giới thiệu thông tin về NHCT và từng chi nhánh. - Hiển thị các tin tức “nóng” tại mỗi chi nhánh - Hiển thị hình ảnh tiêu biểu, tin tức quảng bá của NHCT và chi nhánh - Tỉ giá ngoại tệ - Lãi suất của các loại tiền gửi, tiền vay, hỗ trợ tính lãi. - Giới thiệu các dịch vụ, lợi ích đem lại cho khách hàng - Hƣớng dẫn các quy trình, thủ tục đăng ký và sử dụng dịch vụ của Ngân Hàng - Câu hỏi thƣờng gặp - Tích hợp với các thông tin quảng bá khác để gia tăng lợi nhuận. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK... + Giao dịch - Tra cứu vấn tin tài khoản. - Vấn tin lịch sử giao dịch - Thanh toán hóa đơn. - Chuyển khoản. - Mua thẻ trả trƣớc - In hoá đơn, biên lai giao dịch - Xác thực ngƣời dùng bằng vân tay và thẻ. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… + Đối với Ngân Hàng. - Cung cấp một kênh giao dịch đa chức năng, mang tính đột phá. - Tạo môi trƣờng giao dịch văn minh hiện đại. - Nâng cao uy tín và diện mạo cho Ngân Hàng. - Tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng khách hàng. - Đáp ứng tối đa nhu cầu về thông tin và giao dịch của khách hàng. - Giảm bớt áp lực cho giao dịch viên, đảm bảo chất lƣợng giao dịch. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… + Đối với Khách Hàng. - Dễ dàng giao dịch mọi lúc mọi nơi - Nhận đƣợc thông tin một cách nhanh chóng, chính xác . - Chủ động trong việc khai thác dịch vụ, thân thiện, riêng biệt. - Thực hiện đồng thời nhiều giao dịch tại một địa điểm. - Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… 3.4. Thiết kế hệ thống KIOSK giao dịch và tra cứu thông tin mới + Việc đƣa ra giải pháp mới. + Các yêu cầu và thách thức. + Ý tƣởng xây dựng. + Kiến trúc. + Đề xuất phƣơng án triển khai. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… 3.4.1. Các yêu cầu và thách thức  Dựa vào các nền tảng sẵn có của NHCT.  Tận dụng các công cụ, module của InternetBanking, ATM.  Bảo mật cao.  Truy cập vào máy chủ AS400.  Web-based.  Khả năng tái sử dụng.  Khả năng mở rộng.  Khả năng tích hợp. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… 3.4.2. Ý tƣởng xây dựng giải pháp  Nền tảng J2EE, theo mô hình thiết kế MVC (Model– View–Controller).  Oracle 10g Application server.  Hỗ trợ từ ICB (xử lí message).  Sử dụng công nghệ xác thực vân tay.  Kinh nghiệm xây dựng các giải pháp FADS của HPT. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… 3.4.3. Cấu trúc của giải pháp Hình 3.3: Mô tả cấu trúc của hệ thống. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… + Cơ chế hoạt động của chƣơng trình: Hình 3.4: Cấu trúc hoạt động của hệ thống. III. GIẢI PHÁP XÁC THỰC CHO KIOSK… - Hệ thống nhận dạng vân tay tích hợp vào chƣơng trình đƣợc viết dƣới dang một ứng dụng web service. - Hoạt động trên nền J2EE, ngôn ngữ là java. - Phần lấy mẫu vân tay: do applet đảm nhiệm. Applet nằm ở client sẽ gửi mẫu vân tay về cho servlet ở server. - Phần so sánh vân tay: do servlet đảm nhiệm + Tính ổn định và chính xác: - Vì là so sánh 1-1 nên khả năng chính xác của mẫu vân tay là đảm bảo. - Về vấn đề bảo mật dữ liệu đƣờng truyền + Khả năng mở rộng: Hoàn toàn là một ứng dụng dạng web nên không cần cấu hình lại các chính sách bảo mật: về firewall…
- Xem thêm -