Tài liệu Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm ô tô nhập khẩu

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TÓM LƢỢC Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa hiện đại hóa cùng với đó là sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật thì xe ô tô cũng trở nên phổ biến và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của ngƣời dân Việt Nam. Với ƣu thế là dòng xe ô tô dƣới 9 chỗ nhập khẩu từ thị trƣờng Hàn Quốc có kiểu dáng nhỏ gọn, đẹp mắt và tiết kiệm nhiên liệu, nội thất sang trọng, giá cả hợp lý nên các mẫu xe Kia và Hyundai luôn là những mẫu xe đƣợc ƣu chuộng nhất trên thị trƣờng Việt Nam hiện nay. Đây là những nhân tố hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng xe này trên thị trƣờng. Tuy nhiên, những thách thức từ thị trƣờng quốc tế cũng nhƣ thị trƣờng nội địa và các chính sách của chính phủ đã làm bùng nổ sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu khiến họ phải không ngừng nỗ lực, cố gắng để tồn tại và phát triển đƣợc trên thị trƣờng đầy biến động này. Do đó, vấn để phát triển thƣơng mại đối với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô Kia và Hyundai trở nên hết sức cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Qua quá trình thực tập tốt nghiệp, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp mở rộng thị trƣờng nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội (lấy công ty CP ô tô Hoàng Gia làm đơn vị nghiên cứu)”. Nội dung đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô, tìm hiểu về thực trạng phát triển thƣơng mại mặt hàng này, phân tích những thành công, hạn chế và nguyên nhân của chúng từ đó đề xuất hƣớng giải pháp thị trƣờng nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới. Phƣơng pháp chủ yếu đƣợc sử dụng trong bài khóa luận là phân tích các dữ liệu thứ cấp (nhƣ giáo trình, luận văn, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, các trang web). Hy vọng, thông qua bài khóa luận này, công ty CP ô tô Hoàng Gia nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nói chung trên địa bàn Hà Nội có thể nhận ra đƣợc tầm quan trọng của phát triển thƣơng mại mặt hàng này và ứng dụng giải pháp đó vào thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách hợp lý nhất. LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo trƣờng Đại Học Thƣơng Mại đã trang bị cho em những nền tảng kiến thức cơ bản về các môn học cơ sở và chuyên ngành kinh tế thƣơng mại cũng nhƣ các kiến thức thực tế từ những bài giảng trên lớp trong suốt 4 năm học, để em hoàn thành bài khóa luận. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Vũ Tam Hòa đã tận tình giúp đỡ và hƣớng dẫn em trong quá trình làm bài khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bác Đỗ Minh Thế - Giám đốc công ty CP ô tô Hoàng Gia cùng các anh, chị cán bộ công nhân viên trong công ty em thực tập đã giúp đỡ, chỉ bảo và cung cấp tài liệu để em hoàn thành bài khóa luận. Mặc dù có nhiều cố gắng và nỗ lực trong quá trình làm bài khóa luận của mình, tuy nhiên do điều kiện thời gian, kinh nghiệm và năng lực của bản thân còn hạn chế nên đề tài này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất kính mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài khóa luận tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013 Sinh viên Vũ Thị Duân MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài ............................................................................ 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan.......................................................... 2 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu ....................................................................... 4 4. Mục tiêu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................ 4 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................. 6 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ....................................................................................... 7 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM Ô TÔ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOÀNG GIA .......... 8 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến thƣơng mại và phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia .............................................................. 8 1.1.1. Khái niệm về thƣơng mại và thƣơng mại hàng hóa .............................................. 8 1.1.2. Quan niệm về phát triển thƣơng mại ..................................................................... 8 1.1.3. Khái niệm về phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô .............................................. 8 1.2. Một số lý thuyết về phát triển thị trƣờng thƣơng mại sản phẩm ô tô ....................... 9 1.2.1. Thị trƣờng với phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô ............................................ 9 1.2.2. Các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô .................. 10 1.2.2.1. Quy mô thƣơng mại sản phẩm ô tô .................................................................. 10 1.2.2.2. Chất lƣợng thƣơng mại sản phẩm ô tô ............................................................. 12 1.2.2.3. Hiệu quả thƣơng mại sản phẩm ô tô ................................................................. 12 1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô ...................... 14 1.2.3.1. Nhóm nhân tố vi mô ......................................................................................... 14 1.2.3.2. Nhóm nhân tố vĩ mô ......................................................................................... 16 1.2.4. Vai trò của phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô ................................................ 17 1.3. Nội dung và nguyên lý phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu ............... 18 1.3.1. Nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm ô tô ............................................... 18 1.3.2. Đặc điểm phát triển thương mại của sản phẩm ô tô ........................................... 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM Ô TÔ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOÀNG GIA ............................... 22 2.1. Tổng quan tình hình PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty CP ô tô Hoàng Gia và ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến PTTM sản phẩm ô tô của công ty. ...... 22 2.1.1. Một số nét khái quát về công ty CP ô tô Hoàng Gia ........................................... 22 2.1.2. Ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty giai đoạn 2010 – 2012 ...................................................................................... 24 2.1.2.1. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ........................................................................ 24 2.1.2.2. Hệ thống chính sách, luật pháp......................................................................... 26 2.1.2.3. Các nhân tố khác .............................................................................................. 27 2.2. Thực trạng PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty CP ô tô Hoàng Gia giai đoạn 2010 – 2012 (trên địa bàn Hà Nội) ....................................................................... 27 2.2.1. Quy mô thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty CP ô tô Hoàng Gia . 27 2.2.2. Chất lƣợng hoạt động thƣơng mại ....................................................................... 31 2.2.3. Hiệu quả thƣơng mại sản phẩm ô tô .................................................................... 34 2.2.3.1. Trên cấp độ vĩ mô ............................................................................................. 34 2.2.3.2. Trên cấp độ doanh nghiệp ................................................................................ 35 2.3. Các kết luận và phát hiện vấn đề nghiên cứu về phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia (trên địa bàn Hà Nội) .................... 36 2.3.1. Những thành công đạt đƣợc trong việc PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty CP ô tô Hoàng Gia ............................................................................................ 36 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại ................................................................................... 37 2.3.3. Nguyên nhân ........................................................................................................ 39 CHƢƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG NHẰM PTTM SẢN PHẨM Ô TÔ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN Ô TÔ HOÀNG GIA ................................................................................................................. 40 3.1. Quan điểm, định hƣớng phát triển thị trƣờng nhằm PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty CP ô tô Hoàng Gia ............................................................................ 40 3.1.1. Dự báo về thị trƣờng ô tô của công ty CP ô tô Hoàng Gia (trên địa bàn Hà Nội).... 40 3.1.1.1. Khó khăn chung ................................................................................................ 40 3.1.1.2. Cơ hội chung .................................................................................................... 40 3.1.2. Phƣơng hƣớng phát PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu (trên địa bàn Hà Nội) ..... 41 3.2. Các đề xuất, giải pháp thị trƣờng nhằm PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty CP ô tô Hoàng Gia ..................................................................................................... 42 3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ ............................................. 42 3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của công ty ........................ 44 3.2.3. Một số giải pháp khác.......................................................................................... 45 3.3. Các kiến nghị với Nhà nƣớc nhằm PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu .................... 46 3.3.1. Nhà nƣớc cần đề ra các chính sách ổn định, phù hợp, lâu dài ............................ 46 3.3.2. Tăng cƣờng công tác quản lý thị trƣờng ............................................................. 46 3.3.3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông .................................................... 46 3.3.4. Tổ chức thông tin ................................................................................................. 47 3.3.5. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ ô tô ......................... 47 3.3.6. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực ................................................................... 47 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP ô tô Hoàng Gia, giai đoạn 2010 – 2012 ................................................................................................................... 28 Bảng 2.2. Tốc độ tăng trƣởng tiêu thụ các loại sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty giai đoạn 2010 – 2012 ................................................................................................... 30 Bảng 2.3. Cơ cấu các loại xe tiêu thụ của công ty CP ô tô Hoàng Gia giai đoạn 2010 – 2012 ............................................................................................................................... 30 Bảng 2.4. Cơ cấu thị trƣờng tiêu thụ của công ty CP ô tô Hoàng Gia giai đoạn 2010 – 2012 ............................................................................................................................... 33 Bảng 2.5.Tỷ trọng khách hàng mua xe theo nhóm năm 2012 ....................................... 33 Bảng 2.6. Tỷ suất lợi nhuận của công ty CP ô tô Hoàng Gia giai đoạn 2010 – 2012 ... 35 Biểu 2.1. Doanh thu – lợi nhuận của công ty CP ô tô Hoàng Gia giai đoạn 2010 – 2012.... 28 Biểu 2.2. Cơ cấu các loại xe tiêu thụ của công ty giai đoạn 2010 - 2012 ..................... 30 Biểu 2.3. Cơ cấu khách hàng mua xe theo nhóm năm 2012 ......................................... 34 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PTTM Phát triển thƣơng mại VAMA Hiệp hội ô tô Công ty CP Công ty cổ phần Công ty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNP Tổng sản phẩm quốc dân DN Doanh nghiệp VAT Thuế giá trị gia tăng NSNN Ngân sách Nhà nƣớc TNDN Thu nhập doanh nghiệp FDI Vốn đầu tƣ nƣớc ngoài GTVT Giao thông vận tải HĐNDTP Hội đồng nhân dân thành phố LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao thì nhu cầu mua sắm ô tô ngày càng nhiều. Việt Nam là một nƣớc có nền kinh tế đang phát triển, do đó nó là một thị trƣờng đầy tiềm năng để các doanh nghiệp khai thác và tận dụng ƣu thế đẩy mạnh hoạt động phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô, đặc biệt là các dòng xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Nhƣ vậy, ô tô ngày nay đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của đời sống con ngƣời. Ngành công nghiệp ô tô phát triển không những đáp ứng đƣợc nhu cầu đi lại của toàn xã hội và kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ mà thông qua hoạt động của thị trƣờng ô tô, nó còn giúp tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động, đóng góp đáng kể cho NSNN, thực hiện một cách có hiệu quả mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Tuy nhiên, thị trƣờng ô tô ở Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, mỗi chiếc ô tô sử dụng ở Việt Nam phải chịu đến năm loại thuế và chín loại phí, gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế TNDN, thuế môi trƣờng; phí trƣớc bạ, phí kiểm định phƣơng tiện, phí cấp biển, phí bảo trì đƣờng bộ, phí bảo hiểm... Vì vậy, giá ô tô ở Việt Nam cao gấp đôi đến gấp ba, thậm chí có loại gần gấp bốn lần giá xe các nƣớc trong khu vực và thế giới. Việc thuế tiêu thụ đặc biệt tăng mạnh từ năm 2009 cũng nhƣ việc tăng mạnh phí trƣớc bạ tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lên mức 15-20% kể từ đầu năm 2012. Thông tin về phí lƣu hành phƣơng tiện cá nhân sẽ đƣợc áp dụng với mức từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng mỗi năm và lệnh cấm đỗ xe trên hàng loạt tuyến phố trung tâm ở Hà Nội... đã liên tiếp "dội nƣớc lạnh" lên thị trƣờng sản xuất, lẫn tiêu thụ ô tô, khiến ngƣời tiêu dùng không muốn mua xe mới, còn ngƣời đang có thì muốn bán xe. Theo số liệu, năm 2012 nhu cầu toàn thị trƣờng chỉ đạt 92.584 chiếc, thấp hơn nhiều so với dự báo tiêu thụ 164.700 xe đƣợc VAMA đƣa ra khi thị trƣờng vẫn bình thƣờng, không có các loại phí mới do Bộ GTVT đề xuất... Hơn nữa, thị trƣờng ô tô Việt Nam còn chịu áp lực chƣa khuyến khích sở hữu ô tô do thực tế và mâu thuẫn giữa phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp ô tô và ùn tắc giao thông đô thị. Ðặc biệt, những gánh nặng hàng tồn kho, nợ khó đòi và số 1 DN phá sản, kể cả các "Doanh nghiệp- đại gia" đã phủ thêm "bóng đen" thanh khoản lên các khách hàng tiềm năng của thị trƣờng, nhất là cho các dòng xe loại sang, đắt đỏ vƣợt quá túi tiền của nhiều "tay chơi" và ngƣời Việt Nam yêu thích xe hơi loại sang. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thƣơng mại nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm ô tô đang là một thách thức lớn đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trên địa bàn Hà Nội phải có chiến lƣợc phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô một cách ổn định và bền vững. Cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề mở rộng quy mô, nâng cao chất lƣợng và tăng cƣờng hiệu quả của hoạt động thƣơng mại. Tức là làm thế nào để gia tăng doanh số, tăng doanh thu bán hàng trên thị trƣờng, mở rộng thị phần doanh nghiệp, đảy mạnh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm. Phát triển thƣơng mại bền vững phải kết hợp hài hòa với các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trƣờng của đất nƣớc. Đây là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp ô tô nói chung và các doanh nghiệp thƣơng mại kinh doanh sản phẩm ô tô nhập khẩu nói riêng. Là một DN chuyên kinh doanh ô tô nhập khẩu, công ty CP ô tô Hoàng Gia cũng đã đạt đƣợc những thành công nhất định và cũng có không ít những khó khăn, thách thức cần phải giải quyết. Kể từ khi thành lập năm 2006 đến nay, công ty đã đẩy mạnh đƣợc doanh số bán hàng và mở rộng thị trƣờng; doanh thu và lơi nhuận đạt mức cao nhất trong năm 2010, 2011.. Nhƣng đến năm 2012 kinh tế thế giới cũng nhƣ kinh tế Việt Nam có những biến động lớn đã ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty, mức tăng trƣờng về doanh thu không ổn đinh giữa các tháng, tỷ trọng thị trƣờng tiêu thụ sụt giảm, công tác điều tra nghiên cứu thị trƣờng sản phẩm còn nhiều hạn chế. Trƣớc những tác động xấu của diễn biến kinh tế, những khó khăn trên thị trƣờng cũng nhƣ những tác động của các chính sách Nhà nƣớc đối với sản phẩm ô tô nhập khẩu đang là vấn đề gây khó khăn, cản trở đối với hoạt động kinh doanh thƣơng mại của công ty CP ô tô Hoàng Gia. Vì vậy, việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội của công ty đang trở nên hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm ô tô nhập khẩu” nhƣ sau: 2 Tác giả Đặng Thị Lộc (2008) với đề tài “Củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải” - Luận văn tốt nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân. Luận văn đã phân tích thực trạng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần ô tô Trƣờng Hải, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong công tác củng cố mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội, từ đó xây dựng hệ thống giải pháp nhằm củng cố, mở rộng thị trƣờng. Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2009) với đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh bán hàng theo đơn đặt hàng sản phẩm ô tô của nhà máy sản xuất ô tô 1-5 chỗ trên thị trường miền Bắc” – Luận văn tốt nghiêp, Đại học Thƣơng mại. Ở đây, tác giả đi tìm hiểu các hình thức bán hàng, trong đó đi sâu vào hính thức bán theo đơn đặt hàng. Sau khi tìm hiểu thực trạng việc bán hàng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, tìm ra thành công và hạn chế, tác giả đƣa ra giải pháp để đẩy mạnh bán theo đơn đặt hàng cho doanh nghiệp. Tác giả Nguyễn Thị Minh Huyền (2009) với đề tài: “Hoàn thiện chính sách phát triển ngành kinh doanh ô tô dân dụng ở Việt Nam giai đoạn hiện nay” – Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Thƣơng mại, đã tìm hiểu chung về thực trạng các chính sách phát triển ngành kinh doanh ô tô dân dụng nhƣ chính sách về thuế, thị trƣờng, chính sách nguồn nhân lực… từ đó đƣa ra kết luận và giải pháp để hoàn thiện chính sách đó. Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu về các đề tài trên có thể thấy rằng, mỗi khía cạnh nghiên cứu liên quan đến sản phẩm ô tô lại gắn liền với một giải pháp cụ thể nhƣ giải pháp củng cố và mở rộng thị trƣờng, giải pháp bán theo đơn đặt hàng và hoàn thiện chính sách phát triển kinh doanh ô tô dân dụng. Phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu của những đề tài trên là thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp, thứ cấp, ngoài ra có thêm sự kết hợp với điều tra và phỏng vấn, mới chỉ tập trung vào giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển ngành. Do đó em chọn đề tài nghiên cứu về “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm ô tô nhập khẩu” trên ba khía cạnh chủ yếu về quy mô, chất lƣợng và hiệu quả. Vấn đề mà khóa luận nghiên cứu là một đề tài không mới, nhƣng nó bao quát đƣợc tình hình tiêu thụ sản phẩm của ô tô nhập khẩu hiện nay trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Khóa luận tập trung vào phân tích thực trạng phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội, đồng 3 thời đƣa ra các đề xuất giải pháp, kiến nghị phát triển thị trƣờng nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu trong thời gian tới 2013- 2015. 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu Từ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty với những khó khăn đã gặp phải và mục tiêu đảy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu, mở rộng thị phần của công ty CP ô tô Hoàng Gia thì cần có những biện pháp đổi mới, hoàn thiện trong nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty trong đó không thể thiếu giải pháp thị trƣờng nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô. Tuy nhiên công ty chƣa quan tâm sâu vào việc nghiên cứu thị trƣờng trong phát triển thƣơng mại, do vậy việc mở rộng thị trƣờng, thúc đẩy mạng lƣới kinh doanh trên địa bàn Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhất định. Đề giải quyết các vấn đề mà công ty đang gặp phải, khóa luận phải tập trung nghiên cứu trả lời các câu hỏi sau:  Về mặt lý luận: Nêu ró bản chất của phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô. Các chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố ảnh hƣởng tới PTTM sản phẩm ô tô.  Về mặt thực tiễn: Nêu đƣợc thực trạng PTTM sản phẩm ô tô của công ty CP ô tô Hoàng Gia trên địa bàn Hà Nội hiên nay, thị phần của công ty trên địa bàn Hà Nội. Hiệu quả và chất lƣợng sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty đã đạt đƣợc ở mức độ nào? Công ty đã làm gì để PTTM sản phẩm ô tô. Tiếp theo là giải pháp cho PTTM sản phẩm ô tô trong giai đoạn tiếp theo 2013- 2015. Xuất phát từ thực tế trên và vấn đề này cũng phù hợp với chuyên ngành đào tạo trong nhà trƣờng nên em quyết định lựa chọn đề tài: “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 4. Mục tiêu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Mục tiêu, đối tƣợng nghiên cứu Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến PTTM sản phẩm ô tô từ đó tạo cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng PTTM sản phẩm ô tô trên địa bàn Hà Nội. 4 Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội của công ty CP ô tô Hoàng Gia, nêu rõ những hoạt động liên quan đến nghiên cứu phát triển thị trƣờng mà công ty đang áp dụng. Bên cạnh đó, đƣa ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân gây ra những tồn tại đó của công ty để xác định vấn đề trọng tâm cần giải quyết để PTTM sản phẩm ô tô. Cuối cùng, đề xuất một số giải pháp thị trƣờng và kiến nghị với Nhà nƣớc nhằm PTTM sản phẩm ô tô cho các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nói chung đồng thời chỉ rõ những giải pháp mang tính cấp thiết, lâu dài cho bản thân công ty CP ô tô Hoàng Gia trên địa bàn Hà Nội. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Vấn đề PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội bao hàm rất nhiều nội dung, nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, với điều kiện về thời gian, kinh phí, mục tiêu nghiên cứu cũng nhƣ năng lực còn hạn chế của bản thân nên việc nghiên cứu đề tài này đƣợc giới hạn ở phạm vi sau:  Về nội dung: + Đánh giá PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội về các khía cạnh: quy mô, chất lƣợng và hiệu quả. + Các giải pháp đề xuất cần tập trung vào nhóm giải pháp thị trƣờng đối với doanh nghiệp và nhứng đề xuất với chính phủ nhƣ: tổ chức tốt công tác nghiên cứu và phát triển thị trƣờng, hoàn thiện chính sách sản phẩm, mở rộng mạng lƣới kinh doanh, xây dựng chính sách giá linh hoạt, hoàn thiện dịch vụ trƣớc, trong và sau bán, điều chỉnh chính sách, tổ chức thông tin, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn Hà Nội.  Về không gian: + Đơn vị nghiên cứu: Công ty CP ô tô Hoàng Gia + Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động PTTM của công ty CP ô tô Hoàng Gia trên địa bàn Hà Nội, trong đó tập trung chủ yếu ở các quận nội thành Hà Nội (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trƣng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông), ngoài ra có nghiên cứu thêm một số huyện nhƣ Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm,… + Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào một số sản phẩm ô tô Kia và Huyndai nhập khẩu từ Hàn Quốc. 5  Về thời gian: Khảo sát và phân tích thực trạng PTTM sản phẩm ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội, đông thời đƣa ra giải pháp cho giai đoạn tiếp theo 2013 – 2015 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu là thông tin vô cùng quan trọng, là cơ sở, nền tảng cho mọi nghiên cứu. Dữ liệu đƣợc chia làm hai loại gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chƣa qua xử lý, đƣợc ngƣời nghiên cứu trực tiếp thu thập lần đầu từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra, thống kê. Dữ liệu thứ cấp là những dữ liệu chƣa xử lý hoặc đã xử lý, đƣợc ngƣời nghiên cứu thu thập gián tiếp từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu. Việc nghiên cứu thƣờng bắt đầu từ việc thu thập các dữ liệu thứ cấp, chúng có ƣu điểm là tƣơng đối dễ kiếm. Căn cứ vào việc sử dụng các dữ liệu thứ cấp nhƣ tham khảo một số luận văn có liên quan đến đề tài, tổng hợp và phân tích số liệu từ báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, tiếp cận những thông tin liên quan đến sản phẩm trên tạp chí ô tô – xe máy, và các trang web điện tử, em đã chọn lọc và tiến hành nghiên cứu vấn đề PTTM sản phẩm ô tô trên địa bàn Hà Nội một cách kỹ lƣỡng để đảm bảo tính xác thực trong bài khóa luận của mình. 5.2. Phƣơng pháp phân tích, xử lý dữ liệu 5.2.1. Phƣơng pháp thống kê Phƣơng pháp thống kê là một phƣơng pháp bao gồm 4 bƣớc cơ bản là thu thập dữ liệu và thiết kế các nghiên cứu định lƣợng, tóm tắt thông tin, đƣa ra các kết luận dựa trên các số liệu đó và cuối cùng là ƣớc lƣợng kết quả hiện tại hoặc dự báo tƣơng lai. Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp nhƣ nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, nhật ký thu-chi tiền, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh… Em đã tiến hành thống kê giá cả, doanh thu, lợi nhuận và số lƣợng ô tô đƣợc tiêu thụ qua các năm cũng nhƣ cơ cấu sản phẩm ô tô nhập khẩu và phân phối… để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. 5.2.2. Phƣơng pháp so sánh Phƣơng pháp so sánh là phƣơng pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở. Các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp 6 về yếu tố không gian, thời gian cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lƣờng và phƣơng pháp tính toán. Có hai hình thức là so sánh tuyệt đối và so sánh tƣơng đối. Với các dữ liệu đã thu thập đƣợc nhƣ doanh thu, lợi nhuận, sản lƣợng bán ra, cơ cấu sản phẩm, giá cả các loại xe, có thể vận dụng phƣơng pháp so sánh để đối chiếu giữ các năm với nhau, giữa các đại lý hoặc so sánh với tổng lƣợng xe bán ra của Kia và Hyundai từ năm 2010 đến 2012. Kết quả so sánh sẽ cho ta biết đƣợc mức tăng trƣờng doanh thu, lợi nhuận của công ty qua các năm nghiên cứu, sự thay đổi giá cả và cơ cấu mặt hàng tiêu thụ, tốc độ và tỷ suất lợi nhuận cũng nhƣ hiệu quả sử dụng dụng các nguồn lực để từ đó giúp doanh nghiệp có phƣơng hƣớng điều chỉnh sản lƣợng nhập khẩu, xúc tiến thƣơng mại và dịch vụ một cách hợp lý. 5.2.3. Các phƣơng pháp khác Ngoài các phƣơng pháp nêu trên, bài khóa luận còn sử dụng một số phƣơng pháp khác nhƣ phƣơng pháp chỉ số. diễn giải, sử dụng phần mềm trong việc vẽ các biểu đồ phục vụ cho việc phân tích các dữ liệu thứ cấp. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài các phần tóm lƣợc, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, danh mục từ viết tắt, lời mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục; khóa luận có kết cấu gồm các chƣơng nhƣ sau: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia Chương 2: Thực trạng phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia Chương 3: Các đề xuất và kiến nghị phát triển thị trƣờng nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô nhập khẩu của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia 7 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM Ô TÔ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOÀNG GIA 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến thƣơng mại và phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia 1.1.1. Khái niệm về thƣơng mại và thƣơng mại hàng hóa Thương mại là tổng hợp các hiện tƣơng, các hoạt động và các quan hệ kinh tế gắn và phát sinh cùng với trao đổi hàng hóa và cung ứng dịch vụ nhằm mục đích lợi nhuận. Trong quá trình này, ngƣời bán là ngƣời cung cấp hàng hóa, dịch vụ… cho ngƣời mua, còn ngƣời mua sẽ phải trả cho ngƣời bán một giá trị tƣơng đƣơng. Thương mại hàng hóa là lĩnh vực trao đổi hàng hóa hữu hình, bao gồm tổng thể các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động hỗ trợ của các chủ thể kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi đó diễn ra theo mục tiêu xác định. Đó là hình thức hoạt động kinh tế của các chủ thể ngƣời bán và ngƣời mua. Ngƣời bán, ngƣời mua trong thƣơng mại hàng hóa chính là nhà sản xuất, ngƣời tiêu dùng và thƣơng nhân. Do vậy, quan hệ trao đổi trong thƣơng mại hàng hóa bao gồm các quan hệ chủ yếu giữa nhà sản xuất với sản xuất, nhà sản xuất với thƣơng nhân, thƣơng nhân với nhau, nhà sản xuất và thƣơng nhân với ngƣời tiêu dùng. Ngoài ra, chủ thể tham gia vào thƣơng mại hàng hóa còn có những nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ và thúc đấy thƣơng mại nhƣ môi giới, quảng cáo… Trong thƣơng mại hàng hóa, quan hệ giữa ngƣời bán và ngƣời mua đƣợc thể hiện trên thị trƣờng thông qua hình thức trao đổi hàng hóa – tiền tệ hoặc hàng đổi hàng. Các quan hệ trao đổi hàng hóa đƣợc thực hiện bởi các phƣơng thức mua bán khác nhau, cả trên thị trƣờng nội địa và thị trƣờng khu vực và toàn cầu. 1.1.2. Quan niệm về phát triển thƣơng mại Phát triển thương mại là tất cả các hoạt động của con ngƣời tác động theo hƣớng tích cực đến lĩnh vực thƣơng mại (mua bán sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy quá trình mua bán sản phẩm dịch vụ) làm cho lĩnh vực này ngày càng mở rộng về quy mô, tăng lên về chất lƣợng, nâng cao hiệu quả tiến tới phát triển bền vững. 1.1.3. Khái niệm về phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô Phát triển thương mại sản phẩm ô tô là một quá trình bao gồm sự mở rộng về quy mô, tốc độ tăng trƣởng tiêu thụ sản phẩm ô tô một cách ổn định và bền vững gắn 8 liền với việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm ô tô, cơ cấu thị trƣờng tiêu thụ và cơ cấu khách hàng một cách hợp lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thƣơng mại sản phẩm ô tô, đáp ứng hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội – môi trƣờng, tối đa hóa lợi ích của khách hàng và hƣớng tới PTTM một cách bền vững. Nhƣ vậy có thể hiểu khái niệm “phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô” một cách cụ thể hóa qua các khía cạnh sau: + PTTM sản phẩm ô tô là sự mở rộng về quy mô, tức là làm cho lĩnh vực thƣơng mại có sự gia tăng sản lƣợng ô tô tiêu thụ qua đó nâng cao doanh thu, lơi nhuận bán hàng và mở rộng thị phần của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Đây chính là khâu tạo đà cho sản phẩm ô tô bán đƣợc nhiều hơn, tái sử dụng vốn đầu tƣ, rút ngắn thời gian lƣu thông là yếu tố cốt lõi để tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. + PTTM sản phẩm ô tô phải gắn liền với nâng cao chất lƣợng thƣơng mại mặt hàng này khi cung cấp ra thị trƣờng nhƣ sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm ô tô theo hƣớng gia tăng các sản phẩm chất lƣợng tốt, khắc phục nhƣợc điểm còn tồn tại trong sản phẩm, giữ tốc độ tăng trƣởng sản phẩm theo doanh thu luôn cao và ổn định. + PTTM sản phẩm ô tô gắn liền với việc nâng cao hiệu quả hoạt động thƣơng mại. Hoạt động thƣơng mại sản phẩm ô tô chỉ có hiệu quả cao khi nó nâng cao đƣợc hiệu quả sử dụng vốn và doanh thu, tối thiểu hóa đƣợc chi phí sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận và hƣớng tới tính bền vững. Nghĩa là PTTM sản phẩm ô tô phải đảm bảo hài hòa các mối quan hệ lợi ích trong phát triển giữa hiện tại và tƣơng lai, giữa tăng trƣởng kinh tế với công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân thông qua giải quyết việc làm cho ngƣời dân và tăng thu cho ngân sách Nhà nƣớc. 1.2. Một số lý thuyết về phát triển thị trƣờng thƣơng mại sản phẩm ô tô 1.2.1. Thị trƣờng với phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô Thị trƣờng đóng một vai trò rất lớn đối với PTTM sản phẩm ô tô. Thị trƣờng là yếu tố quyết định sự sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động và chi phối mọi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh đồng thời điều tiết sản xuất và lƣu thông hàng hóa. Thị trƣờng mà doanh nghiệp chinh phục đƣợc càng lớn thì chứng tỏ khả năng thu hút khách hàng càng mạnh, tiêu thụ sản phẩm ô tô trở nên thuận lợi hơn dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cao hơn tạo điều kiện cho mở rộng thị trƣờng và đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh. Vì thế, mỗi doanh nghiệp trên cơ sở 9 nhận biết nhu cầu thị trƣờng và khả năng của mình để đề ra chiến lƣợc, kế hoạch và phƣơng án kinh doanh hợp lý nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Các chính sách PTTM mặt hàng ô tô chủ yếu nhƣ lựa chọn và phát triển lợi thế của sản phẩm, khai thác và sử dụng các nguồn lực, tiếp cận thị trƣờng và xác lập hệ thống phân phối, khuếch trƣơng sản phẩm, hậu mãi, các chính sách thuế và chính sách đầu tƣ nghiên cứu thị trƣờng, hoàn thiện mạng lƣới phân phối… Các chính sách này đòi hỏi mỗi DN cần nắm cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu thị trƣờng và khả năng của doanh nghiệp thực hiện kết hợp các chính sách trên một cách có hiệu quả nhất phù hợp với từng khu vực thị trƣờng và từng thời kỳ khác nhau. 1.2.2. Các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô 1.2.2.1. Quy mô thƣơng mại sản phẩm ô tô Chỉ tiêu quy mô thƣơng mại sản phẩm ô tô chính là tổng giá trị của sản phẩm ô tô do quá trình lƣu thông đem lại trong một khoảng thời gian xác định. Nó đƣợc biểu hiện bởi số lƣợng sản phẩm ô tô đƣợc tiêu thụ, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, tốc độ tăng trƣởng tiêu thụ sản phẩm và thị phần của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. + Số lƣợng sản phẩm ô tô đƣợc tiêu thụ chính là sự phản ánh quy mô thƣơng mại của công ty. Khi có sự gia tăng của các yếu tố đầu vào nhƣ mặt bằng kinh doanh, máy móc thiết bị, vốn, nhân lực, kỹ thuật,… thì sẽ là điều kiện thuân lợi cho doanh nghiệp để gia tăng số lƣợng sản phẩm ô tô tiêu thụ. Và ngƣợc lại, muốn đẩy mạnh hiệu quả các giao dịch mua bán sản phẩm ô tô trên thị trƣờng thì một yếu tố quan trọng là phải thay đổi quy mô thƣơng mại cả về chiều rộng và chiều sâu. + Doanh thu bán hàng là chỉ tiêu phản ánh quy mô và trình độ tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một chỉ tiêu tổng quát phản ánh lƣợng tiền mà doanh nghiệp thu đƣợc từ việc kinh doanh mặt hàng này trên thị trƣờng trong một khoảng thời gian xác định. Doanh thu bán hàng thƣờng đƣợc xác định bằng tích số giữa giá bán và sản lƣợng. Doanh thu (TR) = P × Q Trong đó: TR là doanh thu bán hàng P là giá bán của 1 sản phẩm ô tô Q là số lƣợng ô tô đƣợc bán ra 10 + Mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh suy cho cùng đều là lợi nhuận. Lợi nhuận kinh doanh ô tô là chỉ tiêu phản ánh kết quả tài chính cuối cùng, là nguồn vốn cơ bản để tái đầu tƣ và cũng là đòn bẩy tài chính hữu hiệu thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó chính là phần tài sản mà doanh nghiệp thu đƣợc sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí liên quan. Lợi nhuận kinh doanh càng lớn thì các doanh nghiệp kinh doanh ô tô càng có lợi. Công thức tính: Lợi nhuận ( ) = TR – TC Trong đó: TR là tổng doanh thu TC là tổng chi phí + Tốc độ tăng trƣởng sản phẩm ô tô là chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lƣợng phát triển thƣơng mại sản phẩm này. Công thức tính tốc độ trƣởng sản phẩm ô tô năm (n + 1) so với năm n tính theo doanh thu là: X = × 100 Trong đó: x là tốc độ tăng trƣởng sản phẩm ô tô năm (n+1) theo doanh thu Pn là giá bán của 1 sản phẩm ô tô trong năm n Qn là số lƣợng ô tô đƣợc tiêu thụ của công ty trong năm n Pn+1 là giá bán của 1 sản phẩm ô tô trong năm (n+1) Qn+1 là số lƣợng ô tô đƣợc tiêu thụ của công ty trong năm (n+1) Thông qua công thức này, doanh nghiệp có thể xác định đƣợc tốc độ tăng trƣởng sản phẩm ô tô theo doanh thu của năm thực hiện với năm kế hoạch, từ đó có chiến lƣợc phát triển thƣơng mại mặt hàng này một cách hợp lý. + Ngoài các nhân tố trên, quy mô thƣơng mại sản phẩm ô tô còn đƣợc phản ánh bởi tỷ lệ thị trƣờng mà DN chiếm lĩnh hay thị phần của DN. Trên thực tế, doanh nghiệp nào càng thâm nhập và chiếm lĩnh đƣợc nhiều thị phần thì càng thể hiện đƣợc sức mạnh chi phối thị trƣờng tiêu thụ. Có hai khái niệm: thị phần tuyệt đối và thị phần tƣơng đối. + Thị phần tuyệt đối là tỷ lệ giữa doanh thu của doanh nghiệp (TRDN) so với doanh thu của toàn ngành hiện có trên thị trƣờng (TR) về sản phẩm ô tô trong một khoảng thời gian xác định. Công thức tính: Thị phần tuyệt đối = 11 + Thị phần tƣơng đối là tỷ lệ giữa phần doanh thu của doanh nghiệp (TRDN) với phần doanh thu của đối thủ cạnh tranh nhất trong ngành (TRDTCT) về sản phẩm ô tô trong một khoảng thời gian xác định. Công thức tính: Thị phần tƣơng đối = Dựa trên hai khái niệm này có thể so sánh tỷ lệ phần doanh thu của doanh nghiệp so với doanh thu toàn ngành và với các đối thủ cạnh tranh nhất. Để giành giật mục tiêu thị phần trƣớc đối thủ, doanh nghiệp kinh doanh ô tô cần có chính sách giá phù hợp thông qua mức giảm giá cần thiết, nhất là khi mới gia nhập thị trƣờng. 1.2.2.2. Chất lƣợng thƣơng mại sản phẩm ô tô Chất lƣợng thƣơng mại sản phẩm ô tô là một trong những chỉ tiêu đánh giá sự PTTM sản phẩm này của doanh nghiệp. Nó đƣợc hiểu trên hai khía cạnh, là sự ổn định của tốc độ tăng trƣởng tiêu thụ sản phẩm ô tô và chuyển dịch cơ cấu (cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trƣờng và cơ cấu khách hàng). + Nhƣ trên đã phân tích, việc so sánh tốc độ tăng trƣởng tiêu thụ sản phẩm ô tô giữa các năm có ý nghĩa quan trọng đối với sự PTTM mặt hàng này. Nếu tốc độ phát triển cao và ổn định qua các năm sẽ là tín hiệu tốt chứng tỏ công tác PTTM sản phẩm ô tô của doanh nghiệp đang có sự cải thiện về chất lƣợng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa tiềm năng ngành ô tô trong tƣơng lai. Ngƣợc lại, nếu tốc độ phát triển cao nhƣng không ổn định hoặc tốc độ phát triển thấp sẽ là biểu hiện của sự PTTM sản phẩm ô tô chƣa thực sự bền vững và hiệu quả. + Chuyển dịch cơ cấu bao gồm: chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trƣờng sản phẩm và cơ cấu khách hàng tiêu dùng. Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm ô tô theo hƣớng chú trọng kinh doanh các sản phẩm ô tô chủ lực có ƣu thế hơn trên thị trƣờng, chuyển dịch cơ cấu thị trƣờng sản phẩm theo hƣớng mở rộng các đại lý bán hàng ra các thị trƣờng tiềm năng, khoanh vùng các khu vực có nhu cầu cao về ô tô, có mặt bằng thuận lợi gắn liền với nhiều đô thị hiện đại. Ngoài ra, đa dạng sản phẩm để đáp ứng các tập khách hàng có mức thu nhập khác nhau trên thị trƣờng. 1.2.2.3. Hiệu quả thƣơng mại sản phẩm ô tô Hiệu quả thƣơng mại là phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả đạt đƣợc theo mục tiêu với chi phí bỏ ra hay nguồn lực sử dụng để đạt đƣợc kết quả đó. Thể hiện bằng công thức: H = 12 Trong đó: H là hiệu quả thƣơng mại K là kết quả đạt đƣợc theo mục tiêu C là chi phí bỏ ra hoặc nguồn lực sử dụng Hoặc: H= Trong đó: là giá trị sản lƣợng là chi phí tài chính Xét trên cấp độ vĩ mô, hiệu quả thƣơng mại sản phẩm ô tô đƣợc biểu hiện qua khả năng đóng góp vào GDP quốc gia, khả năng thu hút lao động và việc làm, mức độ hạn chế gia tăng thất nghiệp và sự hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội – môi trƣờng… + Thông qua hoạt động kinh doanh sản phẩm ô tô trên thị trƣờng, doanh nghiệp đã tạo ra giá trị gai tăng trong thƣơng mại, một phần trong số đó dùng để trả lƣơng cho nhân viên và nộp thuế cho Nhà nƣớc. Tiền lƣơng và thuế mà doanh nghiệp phải trả đã góp phần hình thành nên nguồn thu nhập cho ngân sách quốc gia. + Cũng thông qua hoạt động kinh doanh này mà thu hút đƣợc lao động, giải quyết đƣợc vấn đề việc làm cho ngƣời lao động, giúp họ tiếp cận đƣợc những sản phẩm cơ khí hiện đại, thỏa mãn nhu cầu về phƣơng tiện giao thông hàng ngày, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động, đồng thời phát triển nếp sống văn minh đô thị. + PTTM sản phẩm ô tô đã và đang gắn liền với việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, con ngƣời đƣợc hƣởng ngày càng nhiều những lợi ích từ khoa học công nghê. Tuy nhiên cũng nảy sinh một số vấn đề tiêu cực trong PTTM sản phẩm này nhƣ ô nhiễm khí thải, tiếng ồn động cơ vì thế cần có sự cải tiến hơn nữa về ô tô theo hƣớng sử dụng nguồn nhiên liệu sạch, giảm bớt tiếng ồn, thân thiện hơn với môi trƣờng sống của con ngƣời trong tƣơng lại để đảm bảo yêu cầu PTTM sản phẩm này một cách bền vững. Xét trên cấp độ doanh nghiệp, hiệu quả thƣơng mại đƣợc xác định dựa vào hiệu quả sử dụng các nguồn lực thƣơng mại, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và trên doanh thu… + Để PTTM sản phẩm ô tô, đòi hòi các doanh nghiệp phải biết kết hợp sử dụng các nguồn lực bên trong và bên ngoài một cách hợp lý để đem lại hiệu quả tối ƣu nhất. Một số nguồn lực nhƣ: cơ sở vất chất, vốn kinh doanh, nhân lực, kinh nghiêm, thƣơng 13
- Xem thêm -