Tài liệu Giải pháp quản lý của hiệu trưởng trường thpt nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục thpt trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng C¸n bé Qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o --------------------W0X-------------------- Gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng trung häc phæ th«ng nh»m thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc trung häc phæ th«ng trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001-2010 B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi KHoa häc c«ng nghÖ cÊp Bé M∙ sè: B2002 - 53 - 10 Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Phóc Ch©u Thêi gian thùc hiÖn: Tõ th¸ng 4 n¨m 2002 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2003 7920 Hµ Néi – 2003 Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng C¸n bé Qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o --------------------W0X-------------------- Gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng trung häc phæ th«ng nh»m thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc trung häc phæ th«ng trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001-2010 B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi KHoa häc c«ng nghÖ cÊp Bé M∙ sè: B2002 - 53 - 10 Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Phóc Ch©u Thêi gian thùc hiÖn: Tõ th¸ng 4 n¨m 2002 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2003 Nh÷ng ng−êi tham gia nguyªn cøu: - ThS. Ng« ViÕt S¬n - TS. Hoµng Minh Thao - ThS. Ph¹m Xu©n Hïng Hµ Néi - 2003 Th− ký Môc lôc Môc lôc..................................................................................................................................................... C¸c côm tõ viÕt t¾t trong b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi .................................................................. Më ®Çu .................................................................................................................................................... Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o ................................................................................................ A. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu theo néi dung thuyÕt minh nghiªn cøu .......................... Trang 1 2 3 7 7 1. Nh÷ng luËn cø ®Ó x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng Trung häc phæ th«ng giai ®o¹n 2001 - 2010 ...................................................... 1.1. Ho¹t ®éng qu¶n lý vµ qu¶n lý nhµ tr−êng. .......................................................... 1.2. §Æc tr−ng ph¸t triÓn gi¸o dôc trung häc phæ th«ng giai ®o¹n 2001-2010..... 1.2.1. Nh÷ng t¸c ®éng x· héi ®èi víi nhµ tr−êng trung häc phæ th«ng... 1.2.2. Môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc trung häc phæ th«ng. ............................ 1.2.3. NhiÖm vô qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng trung häc phæ th«ng.. 1.2.4. Môc tiªu qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng trung häc phæ th«ng.... 1.3. Nh÷ng gi¶i ph¸p lín trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001-2010... - KÕt luËn môc 1. ................................................................................................................ 7 7 11 11 14 19 21 22 28 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng Trung häc phæ th«ng giai ®o¹n hiÖn nay ................................................................................................. 2.1. Ph−¬ng thøc tæ chøc nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng trung häc phæ th«ng trong giai ®o¹n hiÖn nay. ........................... 2.2. Nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng tr−êng trung häc phæ th«ng trong giai ®o¹n hiÖn nay. ......................................... - KÕt luËn môc 2. ................................................................................................................. 29 29 36 41 3. gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng nh»m gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc trung häc phæ th«ng giai ®o¹n 2001 - 2010. .............. 3.1. Nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng nh»m gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT giai ®o¹n 2001-2010. ................................................. 3.1.1. Nhãm gi¶i ph¸p thø nhÊt: ................................................................................ 3.1.2. Nhãm gi¶i ph¸p thø hai: .......................................................................... 3.1.3. Nhãm gi¶i ph¸p thø ba: ........................................................................... 3.1.4. Nhãm gi¶i ph¸p thø t−: ..................................................................................... 3.1.5. Nhãm gi¶i ph¸p thø n¨m: ....................................................................... 3.2. KÕt qu¶ b−íc ®Çu vÒ kh¶o nghiÖm tÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý ®· ®Ò xuÊt. .................................................................................................................... - KÕt luËn môc 3. ................................................................................................................. B. C¸c kÕt qu¶ míi, næi bËt ............................................................................................................. C. kÕt luËn vµ c¸c kiÕn nghÞ sö dông kÕt qu¶ nghiªn cøu .............................................. Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................................................................. Phô lôc ..................................................................................................................................................... 1 43 43 43 46 47 52 53 55 60 61 62 65 67 Nh÷ng côm tõ viÕt t¾t trong b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi - CBQL c¸n bé qu¶n lý. - CTQL chñ thÓ qu¶n lý. - CNH - H§H c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. - CSVC & TBGD c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc. - CSVC & TBTH c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ tr−êng häc. - GD & §T gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - H§QL ho¹t ®éng qu¶n lý. - KH - CN khoa häc - c«ng nghÖ. - KT - XH kinh tÕ - x· héi. - MTGD m«i tr−êng gi¸o dôc. - QLNT qu¶n lý nhµ tr−êng. - SGK s¸ch gi¸o khoa. - THPT trung häc phæ th«ng. - TC & NL tæ chøc vµ nh©n lùc. - TL & VL tµi lùc vµ vËt lùc. - TTGD th«ng tin gi¸o dôc. - tr trang. -% phÇn tr¨m. - NXB nhµ xuÊt b¶n. 2 Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. - ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010 ®· “x¸c ®Þnh môc tiªu, gi¶i ph¸p, c¸c b−íc ®i theo ph−¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸, chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x· héi ho¸, x©y dùng mét nÒn gi¸o dôc cã tÝnh thùc tiÔn vµ hiÖu qu¶, t¹o b−íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ chÊt l−îng, ®−a nÒn gi¸o dôc n−íc ta sím tiÕn kÞp c¸c n−íc ph¸t triÓn trong khu vùc, n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi d−ìng nh©n tµi, gãp phÇn ®¾c lùc thùc hiÖn ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001 2010”[4, tr 9]. ChiÕn l−îc ®· ®Þnh ra c¸c môc tiªu chung vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ môc tiªu ph¸t triÓn c¸c cÊp bËc häc, tr×nh ®é vµ lo¹i h×nh gi¸o dôc, trong ®ã cã môc tiªu ph¸t triÓn trung häc phæ th«ng (THPT); ®ång thêi ®Þnh ra c¸c gi¶i ph¸p lín nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung ®ã. - Còng nh− c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c, trong giai ®o¹n hiªn nay, nhµ tr−êng THPT ®ang tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc cÊp THPT ®· v¹ch ra trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010, trong ®ã ho¹t ®éng ®æi míi qu¶n lý ®−îc coi nh− kh©u ®ét ph¸. Nh− vËy, hiÖn nay hiÖu tr−ëng c¸c tr−êng THPT ®ang cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý nh»m thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT. - MÆt kh¸c vÊn ®Ò nªu trªn còng ®ang lµ nh÷ng néi dung mµ c¸c c¬ së lµm c«ng t¸c båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý (CBQL) tr−êng THPT trong toµn quèc cÇn nghiªn cøu ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y trong giai ®o¹n hiÖn nay. - ThÕ nh−ng, viÖc cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu chung vµ môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc c¸c cÊp, bËc häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o ®Ó cã ®−îc môc tiªu qu¶n lý tr−êng THPT giai ®o¹n 2001 - 2010 lµ mét vÊn ®Ò míi vµ khã ®èi víi hiÖu tr−ëng c¸c tr−êng THPT; ®ång thêi viÖc ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT mét c¸ch phï hîp víi lý luËn vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng qu¶n lý t¹i c¸c tr−êng THPT l¹i cµng lµ vÊn ®Ò khã kh¨n h¬n khi mµ ch−a cã c«ng tr×nh nµo nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy. V× vËy, chóng t«i chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT nh»m thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010” ®Ó nghiªn cøu nh»m gãp phÇn gióp cho ®éi ngò hiÖu tr−ëng 3 tr−êng THPT qu¶n lý nhµ tr−êng ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT; ®ång thêi gãp phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc n−íc nhµ trong giai ®o¹n hiÖn nay. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu . §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT nh»m gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT ®· ®Þnh ra trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu. 3.1. X¸c ®Þnh nh÷ng luËn cø cho viÖc x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT nh»m gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010. 3.2. T×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý cña ®éi ngò hiÖu tr−ëng tr−êng THPT trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 – 2010. 3.3. §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT nh»m gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT ®· ®Þnh ra trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010; ®ång thêi b−íc ®Çu minh chøng cho tÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p ®ã. 4. kh¸ch thÓ vµ ®èi t−îng nghiªn cøu. 4.1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu. Ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ tr−êng THPT giai ®o¹n 2001 - 2010. 4.2. §èi t−îng nghiªn cøu. Nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT nh»m gãp phÇn thùc hiÖn tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT ®· ®Þnh ra trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010. 5. Pham vi vµ giíi h¹n nghiªn cøu. Trong hoµn c¶nh h¹n chÕ vÒ nguån lùc vµ thêi gian, chóng t«i chØ tËp trung: - Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng c¸c tr−êng THPT c«ng lËp. - Chän mét sè tr−êng THPT mang tÝnh ®¹i diÖn cho tõng nhãm tr−êng ë miÒn nói, ®ång b»ng vµ thµnh phè thuéc c¸c tØnh phÝa B¾c lµm ®Þa bµn kh¶o s¸t thùc tr¹ng qu¶n lý vµ kh¶o nghiÖm c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ó tõ ®ã kh¸i qu¸t ho¸ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu. 4 6. Mét sè Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu. 6.1. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn. Nhãm ph−¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó t×m hiÓu luËn cø cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT th«ng qua ho¹t ®éng nghiªn cøu c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc ë trong vµ ngoµi n−íc cã liªn quan ®Õn néi dung ®Ò tµi. 6.2. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn. 6.2.1. Ph−¬ng ph¸p quan s¸t. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông víi môc ®Ých t×m hiÓu thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT trong giai ®o¹n hiÖn nay b»ng viÖc nh×n nhËn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng THPT t¹i ngay c¸c tr−êng ®ã. 6.2.2. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra. B»ng viÖc so¹n th¶o c¸c bé c©u hái ®Ó xin ý kiÕn cña ®éi ngò CBQL tr−êng THPT, ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông nh»m nhËn biÕt thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý vµ thùc tr¹ng sö dông c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý cña ®éi ngò hiÖu tr−ëng tr−êng THPT trong giai ®o¹n hiÖn nay. 6.2.3. Ph−¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm. B»ng viÖc ®−a kÕt qu¶ nghiªn cøu lý luËn vµo thùc tiÔn vµ lÊy thùc tiÔn kiÓm nghiÖm l¹i c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu lý luËn, ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý mµ chóng t«i ®· ®Ò xuÊt. 6.2.4. Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia. B»ng viÖc tæ chøc c¸c héi th¶o vµ ®−a ra phiÕu hái mét sè nhµ khoa häc vµ nhµ qu¶n lý, ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông nh»m võa x¸c ®Þnh c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi, võa t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý cña ®éi ngò hiÖu tr−ëng tr−êng THPT vµ võa t×m ®−îc c¸c sè liÖu minh chøng vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh hîp lý, kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý mµ chóng t«i ®· ®Ò xuÊt. 7. TiÕn tr×nh tæ chøc vµ thùc hiÖn nghiªn cøu: - Tõ th¸ng 4 n¨m 2002 - th¸ng 6 n¨m 2002: Chñ nhiÖm ®Ò tµi nghiªn cøu tµi liÖu vµ x©y dùng ®Ò c−¬ng nghiªn cøu. - Th¸ng 5 n¨m 2002: Häp nhãm nghiªn cøu vµ c¸c thµnh viªn, c¸c céng t¸c 5 viªn tham gia nghiªn cøu ®Ó th«ng qua ®Ò c−¬ng nghiªn cøu. - Tõ th¸ng 6 n¨m 2002 ®Õn th¸ng 9 n¨m 2002: S−u tÇm tµi liÖu, viÕt phÇn c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi. - Tõ th¸ng 10 n¨m 2002 ®Õn th¸ng 4 n¨m 2003: chuÈn bÞ c¸c phiÕu hái, ®iÒu tra thùc tr¹ng (®i thùc tÕ t¹i c¸c tr−êng THPT vµ c¸c së GD & §T ®Ó n¾m b¾t thùc tr¹ng vµ ®Æt bµi viÕt). - Tõ th¸ng 5 n¨m 2003 ®Õn th¸ng 8 n¨m 2003: xö lý kÕt qu¶ nghiªn cøu ®iÒu tra thùc tr¹ng vµ viÕt phÇn thùc tr¹ng. - Th¸ng 9 n¨m 2003: viÕt phÇn ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý. - Th¸ng 10 n¨m 2003: xin ý kiÕn chuyªn gia vÒ tÝnh kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý vµ tæ chøc héi th¶o ®Ó xin ý kiÕn chÊn chØnh c¸c néi dung c¬ b¶n cña b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi ®Ó chuÈn viÕt b¸o c¸o chÝnh thøc. - Th¸ng 11 n¨m 2003: tu söa néi dung b¸o c¸o (bæ sung luËn cø vµ sè liÖu cho b¸o c¸o tæng kÕt tæng kÕt ®Ò tµi). - Th¸ng 12 n¨m 2003: ViÕt b¸o c¸o chÝnh thøc vµ chuÈn bÞ thñ tôc nghiÖm thu vµ thanh to¸n kinh phÝ. 8. B¸o c¸o thùc hiÖn kinh phÝ. Tæng sè kinh phÝ cÊp cho ®Ò tµi 17 triÖu ®ång, ®−îc ph©n bæ cho viÖc tæ chøc nghiªn cøu nh− sau: - Tæ chøc häp vµ héi th¶o: 2.500.000 ®. - Chi cho c¸c hîp ®ång nghiªn cøu: 4.000.000 ®. - Chi cho thùc tÕ vµ ®iÒu tra thùc tr¹ng: 3.920.000 ®. - Chi cho Chñ nhiÖm vµ th− ký ®Ò tµi trong 20 th¸ng: 2.400.000 ®. - Chi cho ®¸nh m¸y vµ in b¸o c¸o 2 cÊp b¶o vÖ: 1.000.000 ®. - Chi cho ho¹t ®éng b¶o vÖ 2 cÊp: 2.500.000 ®. - Chi qu¶n lý phÝ cña Tr−êng: 680.000 ®. 6 Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o A. C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc theo néi dung b¶n thuyÕt minh nghiªn cøu 1. Nh÷ng luËn cø ®Ó x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý cña hiÖu tr−ëng tr−êng Trung häc phæ th«ng giai ®o¹n 2001 - 2010 1.1. ho¹t ®éng qu¶n lý vµ qu¶n lý nhµ tr−êng. 1.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng “trô cét” cña ho¹t ®éng qu¶n lý. §· cã nhiÒu nhµ khoa häc kh¼ng ®Þnh qu¶n lý cã bèn chøc n¨ng c¬ b¶n: kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra. Nh−ng ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c chøc n¨ng ®ã th× CTQL cÇn ph¶i dùa vµo mét sè yÕu tè mang tÝnh “trô cét” cña ho¹t ®éng qu¶n lý. Theo chóng t«i “Trô cét” cña ho¹t ®éng qu¶n lý (H§QL) lµ nh÷ng yÕu tè mµ bÊt kú CTQL cÊp nµo (vÜ m«, vi m«) còng võa ph¶i t×m c¸ch lµm cho chóng v÷ng m¹nh vµ võa ph¶i dùa vµo chóng ®Ó: thiÕt lËp vµ ph¸t triÓn tæ chøc; t«i luyÖn c¸c n¨ng lùc vµ kü n¨ng qu¶n lý; x¸c ®Þnh ®óng nhiÖm vô vµ chøc n¨ng qu¶n lý, môc tiªu vµ ph−¬ng tiÖn qu¶n lý, nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý; t×m ra ®éng lùc vµ gi¶i ph¸p qu¶n lý; tiÕn hµnh thanh tra vµ kiÓm tra kÕt qu¶ qu¶n lý. Víi c¸ch tiÕp cËn trªn, th× c¸c “trô cét” chñ yÕu cña H§QL gåm: - ChÕ ®Þnh x· héi (C§XH) vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc: thÓ chÕ vµ quy ®Þnh cña x· héi ®èi víi c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc. Bao gåm c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; c¸c chÝnh s¸ch cña quèc gia, ®Þa ph−¬ng vµ cña c¸c cÊp qu¶n lý; c¸c v¨n b¶n chuyªn m«n kü thuËt ®−îc ¸p dông ®èi víi tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cô thÓ trong x· héi. - Bé m¸y tæ chøc vµ nh©n lùc (TC& NL) cña tæ chøc: c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®−îc CTQL thiÕt lËp vµ ®éi ngò nh©n sù ®−îc CTQL bè trÝ trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæ chøc, cïng víi sù ph©n ®Þnh quyÒn h¹n, nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®ã. - Tµi lùc vµ vËt lùc (TL & VL) cña tæ chøc: tµi chÝnh, c¬ së h¹ tÇng, thiÕt bÞ kü thuËt vµ s¶n phÈm khoa häc - c«ng nghÖ (KH - CN) ®−îc c¸c ®¬n vÞ, thµnh viªn trong tæ chøc huy ®éng vµ sö dông ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tæ chøc. 7 - M«i tr−êng ho¹t ®éng (MTH§) cña tæ chøc: nh÷ng t¸c ®éng thuËn hoÆc bÊt thuËn cña tù nhiªn (®Þa h×nh, khÝ hËu, tµi nguyªn, ...) vµ x· héi (nhu cÇu vµ yªu cÇu x· héi, c¬ héi vµ th¸ch thøc, mèi quan hÖ vµ hîp t¸c, sù c¹nh tranh vµ tù vÖ, ...) ®Õn mäi ho¹t ®éng cña tæ chøc. - Th«ng tin vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc: nh÷ng kÕt qu¶ xö lý c¸c d÷ liÖu mang tin thu ®−îc tõ trong vµ ngoµi tæ chøc mµ tõng CBQL, mçi ®¬n vÞ vµ thµnh viªn cña tæ chøc cÇn nhËn biÕt chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®Ó ®Þnh h−íng c¸c ho¹t ®éng vµ sö dông chóng khi thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tæ chøc. Theo chóng t«i, 5 yÕu tè nªu trªn ®−îc xem lµ “trô cét” cña H§QL bëi lÏ: 1) H§QL chØ xuÊt hiÖn do yªu cÇu vËn hµnh tiÕn ®Õn môc tiªu cña mét hÖ thèng (mét tæ chøc). ThÕ mµ bÊt kú mét tæ chøc nµo còng bÞ chi phèi bëi c¸c quy luËt c¬ b¶n: chøc n¨ng vµ môc tiªu râ rµng, cÊu tróc ®ång nhÊt vµ phï hîp, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶, ... Trong khi ®ã C§XH, bé m¸y TC & NL cña tæ chøc, nguån TL & VL cña tæ chøc, MTH§ cña tæ ch−c vµ th«ng tin vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Òu lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó: Ên ®Þnh chøc n¨ng vµ x¸c ®Þnh môc tiªu, thiÕt lËp cÊu tróc, duy tr× ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn tæ chøc, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ cña tæ chøc. 2) C¸c CTQL coi c¸c yÕu tè nªu trªn lµ “m«i tr−êng”, lµ “c«ng cô” ®Ó thÓ hiÖn vµ rÌn luyÖn c¸c n¨ng lùc vµ kü n¨ng qu¶n lý: n¨ng lùc luËt ph¸p (thiÕt lËp vµ vËn dông C§XH), n¨ng lùc tæ chøc (ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh bé m¸y TC & NL), n¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ (huy ®éng vµ sö dông TL & VL), n¨ng lùc vËn ®éng x· héi (t¹o dùng MTH§ thuËn lîi), n¨ng lùc thu thËp vµ xö lý th«ng tin; kü n¨ng kü thuËt (vËn dông ph¸p luËt, x©y dùng chiÕn l−îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, huy ®éng vµ sö dông TL & VL ...), kü n¨ng giao tiÕp (hîp t¸c lµm viÖc ®−îc víi mäi ng−êi trong bé m¸y TC & NL, t¹o MTH§ thuËn lîi, ...), kü n¨ng nhËn thøc tæng hîp (chän läc c¸c th«ng tin nhê ph©n tÝch, tæng hîp, dù b¸o, ...). 3) §Ó thùc hiÖn sø m¹ng cña m×nh, mäi tæ chøc ®Òu cã nh÷ng nhiÖm vô hç trî (support mission) lµ: thùc thi C§XH; ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh bé m¸y TC & NL; huy ®éng vµ sö dông nguån TL&VL; t¹o lËp MTH§; thu thËp vµ xö lý th«ng tin vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc. MÆt kh¸c ®Þnh h−íng ph¸t triÓn, tiÒm n¨ng cña 5 yÕu tè trªn l¹i lµ c¨n cø ®Ó CTQL thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n lý (kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra); 8 4) H§QL ®−a tæ chøc ®¹t tíi môc tiªu chÝnh (principal objective), nh−ng tr−íc hÕt ph¶i ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu bæ trî (subsidiary objective): ®¶m b¶o hiÖu lùc cña C§XH, ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh hîp lý bé m¸y TC&NL, huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ TL & VL, t¹o ®−îc MTH§ thuËn lîi, n©ng cao ®−îc chÊt l−îng thu thËp vµ xö lý th«ng tin. MÆt kh¸c, khi xem xÐt mèi quan hÖ biÖn chøng cña cÆp ph¹m trï môc ®Ých vµ ph−¬ng tiÖn th× ph−¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu qu¶n lý cña CTQL l¹i lµ 5 yÕu tè ®· nªu; 5) 5 yÕu tè ®· nªu còng lµ c¬ së ®Ó mäi CTQL vËn dông nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý (t«n träng quan ®iÓm chÝnh trÞ, tËp trung d©n chñ, phèi hîp ngµnh víi ®Þa ph−¬ng vµ l·nh thæ, kÕt hîp c¸c lîi Ých, hiÖu qu¶) vµ sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n lý (chÝnh trÞ - t− t−ëng, hµnh chÝnh - ph¸p chÕ, tæ chøc - ®iÒu khiÓn, t©m lý - x· héi, lîi Ých kinh tÕ, ...); nh»m ®¶m b¶o c¸c tÝnh: môc ®Ých, hµnh ph¸p, nguyªn t¾c, hiÖu qu¶ vµ nh©n v¨n cña H§QL; 6) Rµo c¶n chñ yÕu cña H§QL th−êng lµ m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu cao cña môc tiªu qu¶n lý víi hiÖu lùc C§XH thÊp, n¨ng lùc bé m¸y TC & NL ch−a ®¹t chuÈn, nguån TL & VL h¹n hÑp vµ l¹c hËu, MTH§ bÊt thuËn, th«ng tin vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc võa thiÕu võa nhiÔu. V× vËy, ®Ó võa t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn tæ chøc võa th¸o gì c¸c rµo c¶n, CTQL th−êng tËp trung thiÕt lËp c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý ë 5 lÜnh vùc t−¬ng øng víi 5 yÕu tè trªn. 7) 5 yªu tè trªn cßn lµ 5 néi dung thanh tra, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ H§QL, §ã lµ thanh tra, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ vÒ: thùc thi quy chÕ lao ®éng, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y TC & NL, huy ®éng vµ sö dông TL & VL, t¹o dùng MTH§ vµ xö lý th«ng tin vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng; trong ®ã thanh tra khiÕu kiÖn chØ x¶y ra khi tæ chøc kh«ng thùc hiÖn tèt mét trong 5 néi dung nµy. Nh×n chung, 5 yÕu tè trªn kh«ng nh÷ng ®−îc vËn dông hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng qu¶n lý cÊp vÜ m« (qu¶n lý x· héi nãi chung, qu¶n lý mét quèc gia, mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh, qu¶n lý mét lÜnh vùc cô thÓ trong x· héi nh− kinh tÕ, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, ...); mµ cßn ®−îc vËn dông hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng qu¶n lý cÊp vi m« (qu¶n lý trùc tiÕp mét c«ng ty, bÖnh viÖn, tr−êng häc, ...) [5, tr 1]. Víi logic lËp luËn nh− trªn, chóng t«i nhËn thÊy c¸c “trô cét” cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ tr−êng (tr×nh bµy t¹i môc 1.1.2. d−íi ®©y). 9 1.1.2. Nh÷ng “trô cét” cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ tr−êng. 1.1.2.1. ChÕ ®Þnh GD & §T. “Trô cét” C§XH vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc trong qu¶n lý vËn dông vµo qu¶n lý nhµ tr−êng (QLNT) lµ chÕ ®Þnh GD & §T. Gåm ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT - XH, chiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc, ...; c¸c quy ®Þnh trong nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (c¸c luËt, luËt Gi¸o dôc), v¨n b¶n d−íi luËt (nghÞ quyÕt, chØ thÞ, th«ng t−, ...), v¨n b¶n qu¶n lý cña c¸c cÊp qu¶n lý (quy chÕ, ®iÒu lÖ, ...) vµ c¸c v¨n b¶n chuyªn m«n - kü thuËt (néi dung, ch−¬ng tr×nh, ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc, kÕ ho¹ch, ...). Trô cét nµy chøa ®ùng c¬ së ph¸p lý ®Ó ®Þnh h−íng vµ ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng; kh¼ng ®Þnh tÝnh chÊt vµ nguyªn lý gi¸o dôc; ®Þnh h−íng ®æi míi môc tiªu, néi dung, ch−¬ng tr×nh, ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc; chuÈn ho¸ ®éi ngò nhµ gi¸o, c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc (CSVC & TBDH); ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh vµ ph−¬ng thøc gi¸o dôc; x©y dùng m«i tr−êng gi¸o dôc (MTGD) vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc. 1.1.2.2. Bé m¸y TC & NL nhµ tr−êng. “Trô cét” bé m¸y TC & NL cña tæ chøc trong qu¶n lý vËn dông vµo QLNT lµ bé m¸y TC & NL nhµ tr−êng. Gåm kÕt qu¶ s¾p xÕp c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý (ban gi¸m hiÖu, phßng, ban, trung t©m, c¸c khoa, bé m«n, ...), bè trÝ ®éi ngò nh©n sù vµ sù ph©n ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong tr−êng. Trô cét nµy (yÕu tè con ng−êi) quyÕt ®Þnh møc ®é: thùc thi chÕ ®Þnh GD&§T, huy ®éng vµ sö dông TL & VL, t¹o dùng vµ ph¸t huy t¸c dông cña MTGD, thu thËp vµ xö lý th«ng tin gi¸o dôc (TTGD). Tõ ®ã kÐo theo møc ®é hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®æi míi môc tiªu, néi dung, ch−¬ng tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc. 1.1.2.3. Nguån TL & VL gi¸o dôc cña nhµ tr−êng. “Trô cét” nguån TL& VL cña tæ chøc trong qu¶n lý vËn dông vµo QLNT lµ nguån TL&VL gi¸o dôc cña nhµ tr−êng. Gåm tµi chÝnh, CSVC & TBDH vµ s¶n phÈm KH-CN ®−îc huy ®éng vµ sö dông ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña nhµ tr−êng. “Trô cét” nµy võa bao hµm yÕu tè h¹ tÇng cña nhµ tr−êng, võa lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó duy tr× mäi ho¹t ®éng cña bé m¸y TC & NL nhµ tr−êng. 1.1.2.4. M«i tr−êng gi¸o dôc cña nhµ tr−êng. “Trô cét” MTH§ cña tæ chøc trong qu¶n lý vËn dông vµo QLNT lµ MTGD cña nhµ tr−êng. Bao gåm: chÝnh s¸ch x· héi ho¸ gi¸o dôc, vÊn ®Ò x· héi häc tËp, 10 nhu cÇu vµ yªu cÇu nh©n lùc cña céng ®ång vµ x· héi, c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi gi¸o dôc, mèi quan hÖ vµ hîp t¸c, sù c¹nh tranh ph¸t triÓn, ho¹t ®éng tù vÖ víi nh÷ng bÊt thuËn cña tù nhiªn (« nhiÔm m«i tr−êng, thiªn tai, ...) vµ cña x· héi (dÞch bÖnh vµ c¸c tÖ n¹n x· héi, ...). “Trô cét” nµy bao hµm tæng hîp c¸c yÕu tè kh¸ch quan cã t¸c ®éng ®Õn môc tiªu ph¸t triÓn nhµ tr−êng. 1.1.2.5. HÖ thèng th«ng tin gi¸o dôc cña nhµ tr−êng. “Trô cét” th«ng tin vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc trong qu¶n lý vËn dông vµo QLNT lµ TTGD. Gåm nh÷ng d÷ liÖu ®· ®−îc xö lý vÒ lÜnh vùc: chÕ ®Þnh GD & §T, bé m¸y TC & NL, nguån TL & VL vµ MTGD; nh÷ng th«ng sè vÒ ®Çu vµo cña häc sinh, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc, nh−ng thµnh qu¶ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn KH-CN trong n−íc vµ trªn ThÕ giíi, ... Nã gièng nh− mét d¹ng “tµi nguyªn” cÇn khai th¸c ®Ó x©y dùng vµ t¹o sù bÒn v÷ng cho c¸c “trô cét” kh¸c, ®Ó bé m¸y TC & NL thùc hiÖn sø m¹ng cña nhµ tr−êng; ®ång thêi ®Ó CTQL ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cã hiÖu lùc. 1.2. §Æc tr−ng ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT giai ®o¹n 2001 - 2010. 1.2.1. nh÷ng t¸c ®éng cña X∙ héi ®èi víi nhµ tr−êng THPT. 1.2.1.1. Mèi quan hª cña nhµ tr−êng THPT víi céng ®ång vµ x∙ héi. - Nhµ tr−êng THPT lµ c¬ quan cña Nhµ n−íc, lµ ®¬n vÞ cÊu tróc c¬ b¶n cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; th−êng cã trô së ®Æt t¹i c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, khoa häc kü thuËt, ... cña tõng vïng d©n c−. - Cïng víi nh÷ng nhµ tr−êng cña c¸c cÊp häc vµ bËc häc kh¸c, nhµ tr−êng THPT cã nhiÖm vô: chuyªn tr¸ch h×nh thµnh vµ x©y dùng nh©n c¸ch ng−êi häc theo nh÷ng môc tiªu, nguyªn lý, néi dung, ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc, ... ®· ®−îc LuËt Gi¸o dôc quy ®Þnh. - Nhµ tr−êng THPT lu«n cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi céng ®ång vµ x· héi ë c¸c mÆt chñ yÕu: + Mçi tr−êng THPT ®−îc coi lµ mét trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, khoa häc kü thuËt, ... t¹i céng ®ång vµ thµnh qu¶ gi¸o dôc cña nã gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KT - XH cña céng ®ång. B¶n chÊt cña ®Æc tr−ng nµy ®−îc h×nh t−îng ho¸ thµnh luËn ®Ò “nhµ tr−êng lµ vÇng tr¸n cña céng ®ång”. 11 + Nhµ tr−êng THPT lu«n lu«n tËn dông c¸c nh©n tè tÝch cùc mang tÝnh truyÒn thèng, hiÖn ®¹i vµ thùc tiÔn cã ®−îc tõ céng ®ång vµ x· héi nh−: b¶n s¾c v¨n ho¸, thµnh tùu khoa häc kü thuËt, nguån lùc nh©n lùc, tµi lùc vµ vËt lùc, ... ®Ó thùc hiÖn hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh gi¸o dôc. B¶n chÊt cña ®Æc tr−ng nµy ®−îc h×nh t−îng ho¸ thµnh luËn ®Ò “céng ®ång lµ tr¸i tim cña nhµ tr−êng”. 1.2.1.2. Nh÷ng th¸ch thøc cña thêi ®¹i ®èi víi nhµ tr−êng THPT. Tõ c¸c mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c«ng ®ång vµ x· héi trong giai ®o¹n hiÖn nay ®· nªu trªn, nhµ tr−êng THPT chÞu sù chi phèi cña nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n vÒ xu h−íng ph¸t triÓn KT - XH cña thêi ®¹i, cña ®Êt n−íc vµ cña céng ®ång d©n c−. §ã lµ c¸c ®Æc tr−ng: + Cuéc c¸ch m¹ng KH - CN ®ang ph¸t triÓn víi nh÷ng b−íc tiÕn nh¶y vät nh»m ®−a ThÕ giíi chuyÓn tõ kû nguyªn c«ng nghiÖp sang kû nguyªn th«ng tin vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc; xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ nhê c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng hiÖn ®¹i (®Æc biÖt lµ m¹ng Internet) ®· võa t¹o ra qu¸ tr×nh hîp t¸c gi÷a c¸c n−íc ®Ó ph¸t triÓn vµ võa t¹o ra sù ®Êu tranh gay g¾t ®Ó b¶o vÖ lîi Ých quèc gia, ®Ó b¶o tån b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng c¸c d©n téc. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· lµm biÕn ®æi nhanh chãng vµ s©u s¾c ®Õn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi, trong ®ã cã gi¸o dôc mµ næi bËt lµ ®æi míi gi¸o dôc ®ang diÔn ra trªn toµn cÇu. Sù ®æi míi ®ã thÓ hiÖn tr−íc hÕt ë yªu cÇu míi vÒ nh©n c¸ch ng−êi häc, dÉn ®Õn yªu cÇu n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc. Nh−ng chÊt l−îng gi¸o dôc phÇn nhiÒu do chÊt l−îng qu¶n lý gi¸o dôc quyÕt ®Þnh, cho nªn tÊt yÕu kÐo theo sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi qu¶n lý gi¸o dôc (kh©u ®ét ph¸ trong c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn gi¸o dôc). + §èi víi n−íc ta, víi môc tiªu tõ nay ®Õn n¨m 2010 ph¶i ®−a ®Êt n−íc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n−íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp theo h−íng hiÖn ®¹i. Nh− vËy, ®Ó ®i t¾t vµ ®ãn ®Çu vÒ ph¸t triÓn KT - XH nh»m theo kÞp c¸c n−íc ph¸t triÓn, th× chÊt l−îng cña nguån nh©n lùc mang tÝnh quyÕt ®Þnh. Tõ ®ã vai trß cña qu¶n lý gi¸o dôc nãi chung vµ vÊn ®Ò ®æi míi qu¶n lý gi¸o dôc phæ th«ng nãi riªng nh»m ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã ®ñ c¸c n¨ng lùc vµ phÈm chÊt thùc hiÖn môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (CNH - H§H) ®Êt n−íc l¹i cµng râ nÐt h¬n. 12 1.2.1.3. Søc Ðp ng−êi häc vµ céng ®ång ®èi víi tr−êng THPT. - Häc sinh cña tr−êng THPT ®Òu lµ thanh niªn cã ®é tuæi trong kho¶ng 15 ®Õn 19 (®é tuæi cao nhÊt cña häc sinh bËc trung häc). Hä ®· tr¶i qua nhiÒu n¨m häc tËp ë c¸c cÊp häc d−íi víi mét nÒn gi¸o dôc t−¬ng ®èi toµn diÖn; ®ång thêi cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó thu nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th«ng tin vÒ nhu cÇu nh©n lùc cña x· héi. V× thÕ, nh×n chung c¸c em x¸c ®Þnh ®óng ®−îc môc ®Ých vµ ®éng c¬ häc tËp, biÕt c¸ch häc vµ ®· cã kh¶ n¨ng tù häc (cã thÓ tù ®éc lËp suy nghÜ, tù ®Æt vÊn ®Ò vµ s¸ng t¹o gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong häc tËp). MÆt kh¸c c¸c em lu«n lu«n kh¸t khao ®−îc thô h−ëng mét nÒn gi¸o dôc tiªn tiÕn (cã chÕ ®Þnh GD & §T hoµn chØnh, cã ®éi ngò nhµ gi¸o víi n¨ng lùc cao, cã c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc ®Çy ®ñ vµ hiÖn ®¹i, cã MTGD gi¸o dôc thuËn lîi vµ cã ®Çy ®ñ TTGD) ®Ó ®−îc ph¸t triÓn toµn diÖn tr−íc khi hä häc lªn ®¹i häc, cao ®¼ng, häc nghÒ hoÆc hoµ nhËp ngay vµo thÞ tr−êng lao ®éng. - Nh÷ng vÊn ®Ò t¸c ®éng m¹nh ®Õn d©n c− trong céng ®ång (chñ yÕu lµ cha mÑ häc sinh) cña tr−êng THPT trong giai ®o¹n hiªn nay lµ thÞ tr−êng lao ®éng cña thêi kú CNH - H§H ®Êt n−íc, lµ ph¸t triÓn KH - CN vµ ph¸t triÓn kinh tÕ dùa trªn tri thøc, lµ sù giao l−u vµ héi nhËp trªn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi trong n−íc vµ quèc tÕ. V× thÕ, hä cã biÓu hiÖn t©m lý chñ yÕu lµ lo l¾ng ®Õn viÖc ®Þnh h−íng cho con em cña hä b−íc vµo ®êi. Cho nªn hä quan t©m ®Õn chÕ ®Þnh GD & §T, ®Õn chÊt l−îng bé m¸y TC & NL nhµ tr−êng (cô thÓ lµ ®éi ngò CBQL vµ gi¸o viªn), ®Õn ph−¬ng thøc ®Çu t− TL & VL cho con em hä häc tËp, ®Õn nh÷ng thuËn lîi vµ bÊt thuËn cña MTGD vµ ®Õn c¸c th«ng tin vÒ lÜnh vùc gi¸o dôc. Tãm l¹i: - Nh÷ng ®Æc tr−ng vÒ vai trß, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña tr−êng THPT; mèi quan hÖ cña nhµ tr−êng víi céng ®ång vµ x· héi; nh÷ng th¸ch thøc cña thêi ®¹i cïng víi ®Æc ®iÓm cña ng−êi häc vµ céng ®ång ®Õn víi tr−êng THPT, ... ®· t¹o ra sù thay ®æi s©u s¾c trong gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc THPT nãi riªng. §ã lµ vÊn ®Ò ®æi míi gi¸o dôc vµ sù ®æi míi ®ã ®−îc xuÊt ph¸t, ®−îc thÓ hiÖn tr−íc hÕt ë yªu cÇu míi vÒ nh©n c¸ch ng−êi häc dÉn ®Õn quan niÖm míi vÒ chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc; kÐo theo quan ®iÓm ®æi míi vÒ t− duy vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý gi¸o dôc nh−: thiÕt lËp thÓ chÕ vµ chÝnh s¸ch gi¸o dôc; ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh bé m¸y TC & NL gi¸o dôc; ®Çu t− vµ qu¶n lý nguån TL & VL gi¸o dôc; x©y 13 dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy t¸c dông cña MTGD; thu thËp, xö lý vµ chuyÓn t¶i TTGD. - Nh− vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn KT - XH nãi chung vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc nãi riªng trong giai ®o¹n 2001 - 2010, th× ho¹t ®éng qu¶n lý t¹i c¸c tr−êng THPT ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn ®æi míi qu¶n lý trong c¸c lÜnh vùc: chÕ ®Þnh GD & §T; ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh bé m¸y TC & NL nhµ tr−êng; huy ®éng, trang bÞ, b¶o qu¶n vµ sö dông nguån TL & VL gi¸o dôc; x©y dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy t¸c dông cña MTGD; thu thËp, xö lý vµ chuyÓn t¶i TTGD. Mäi lÜnh vùc qu¶n lý tr−êng THPT ®· nªu ®Òu ph¶i tËp trung cao ®é vµo ®æi míi ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc, ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o (vÊn ®Ò träng t©m cña c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn gi¸o dôc). 1.2.2. Môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THpt. 1.2.2.1. Kh¸i qu¸t môc tiªu gi¸o dôc THPT. - LuËt Gi¸o dôc ®· kh¼ng ®Þnh môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ “Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng gióp cho häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc trung häc c¬ së, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ hiÓu biÕt th«ng th−êng vÒ kü thuËt vµ h−íng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng” [20, tr 17-18]. - ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 - 2010 kh¼ng ®Þnh môc tiªu chung vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ môc tiªu ph¸t triÓn c¸c cÊp bËc häc, tr×nh ®é vµ lo¹i h×nh gi¸o dôc nh− sau: + C¸c môc tiªu chung vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc: “T¹o b−íc chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ chÊt l−îng gi¸o dôc theo h−íng tiÕp cËn víi tr×nh ®é tiªn tiÕn cña thÕ giíi, phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam, phôc vô thiÕt thùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc; cña tõng vïng, tõng ®Þa ph−¬ng; h−íng tíi mét x· héi häc tËp. PhÊn ®Êu ®−a nÒn gi¸o dôc n−íc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng tôt hËu trªn mét sè lÜnh vùc so víi c¸c n−íc ph¸t triÓn trong khu vùc. ¦u tiªn n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt chó träng nh©n lùc khoa häc - c«ng nghÖ tr×nh ®é cao, c¸n bé qu¶n lý, kinh doanh giái vµ c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ trùc tiÕp gãp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ; ®Èy nhanh tiÕn ®é phæ cËp trung häc c¬ së. §æi míi môc tiªu, néi dung, ph−¬ng ph¸p, ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc c¸c cÊp bËc häc vµ tr×nh ®é ®µo tao; ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o ®¸p øng 14 yªu cÇu võa t¨ng quy m«, võa n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ vµ ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y - häc; ®æi míi qu¶n lý gi¸o dôc t¹o c¬ së ph¸p lý vµ ph¸t huy néi lùc ph¸t triÓn gi¸o dôc” [4, tr 22, 23]. “Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong gi¸o dôc vµ t¹o c¬ héi häc tËp ngµy cµng tèt h¬n cho c¸c tÇng líp nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ ë c¸c vïng cßn nhiÒu khã kh¨n” [4, tr 23]. + Trªn c¬ së c¸c môc tiªu chung vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc, ChiÕn l−îc ®· ®Þnh râ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc bËc häc phæ th«ng nh− sau: “Thùc hiÖn gi¸o dôc toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mü. Cung cÊp häc vÊn phæ th«ng c¬ b¶n, hÖ thèng vµ cã tÝnh h−íng nghiÖp; tiÕp cËn tr×nh ®é c¸c n−íc ph¸t triÓn trong khu vùc. X©y dùng th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, ph−¬ng ph¸p häc tËp chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o; lßng ham häc, ham hiÓu biÕt, n¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng” [4, tr 24]. + Trªn c¬ së c¸c môc tiªu chung vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc, c¸c môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc bËc häc phæ th«ng, ChiÕn l−îc ®· nªu bËt môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc ®èi víi cÊp THPT lµ: “Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ph©n ban hîp lý nh»m ®¶m b¶o cho häc sinh cã häc vÊn phæ th«ng, c¬ b¶n theo mét chuÈn thèng nhÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t huy n¨ng lùc cña mçi häc sinh, gióp häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ kü thuËt, chó trong h−íng nghiÖp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n luång sau trung häc phæ th«ng, ®Ó häc sinh vµo ®êi hoÆc chän ngµnh nghÒ häc tiÕp sau khi tèt nghiÖp” [4, tr 24]; ®ång thêi “T¨ng tû lÖ häc sinh trong ®é tuæi vµo trung häc phæ th«ng tõ 38 % n¨m lªn 45% vµo n¨m 2005 vµ 50% vµo n¨m 2010” [4, tr 25]. Sau khi xem xÐt kü c¸c môc tiªu chung vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc, môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc ®èi víi bËc häc phæ th«ng vµ cÊp häc THPT, chóng t«i nhËn thÊy mét sè ®Æc tr−ng c¬ b¶n vÒ môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT d−íi ®©y. 1.2.2.2. §Æc tr−ng môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT. 1) §æi míi qu¶n lý vµ t¨ng c−êng hiÖu lùc c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch gi¸o dôc cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. §Æc tr−ng nµy ®−îc thÓ hiÖn trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 2010: “§æi míi qu¶n lý gi¸o dôc t¹o c¬ së ph¸p lý vµ ph¸t huy néi lùc ph¸t triÓn gi¸o dôc” [4, tr 22, 23]; “§æi míi c¬ b¶n vÒ t− duy vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý gi¸o dôc theo h−íng n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n−íc, ph©n cÊp m¹nh mÏ nh»m 15 ph¸t huy tÝnh chñ ®éng vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®Þa ph−¬ng, c¸c c¬ së gi¸o dôc, gi¶i quyÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò bøc xóc, ng¨n chÆn, ®Èy lïi c¸c hiÖn t−îng tiªu cùc hiªn nay” [4, tr 33]. §èi víi nhµ tr−êng THPT, th× b¶n chÊt cña nhãm môc tiªu nµy lµ viÖc thùc thi c¸c quy ®Þnh cã trong chÕ ®Þnh GD & §T (trong ®ã cã c¶ nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ tr−êng). Nã kh«ng nh÷ng cã liªn quan ®Õn nhËn thøc cña CBQL, gi¸o viªn vµ nh©n viªn trong nhµ tr−êng, mµ cßn liªn quan ®Õn c¶ MTGD vµ TTGD víi ý nghÜa: lµm cho mäi lùc l−îng tham gia gi¸o dôc trong x· héi ®Òu nhËn biÕt vµ thùc hiÖn ®óng vÒ chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc. MÆt kh¸c, ®Æc tr−ng nµy cßn ®ång thêi lµ c¬ së ph¸p lý mang tÝnh tiÒn ®Ò ®Ó ®Þnh h−íng vµ ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng víi ý nghÜa: kh¼ng ®Þnh yªu cÇu nh©n c¸ch ng−êi häc, tÝnh chÊt vµ nguyªn lý gi¸o dôc; ®Þnh h−íng ®æi míi môc tiªu, néi dung, ch−¬ng tr×nh, ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc; chuÈn ho¸ ®éi ngò nhµ gi¸o, c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc (CSVC&TBGD); ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh vµ ph−¬ng thøc gi¸o dôc; x©y dùng MTGD vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc. 2) Ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o, x©y dùng th¸i ®é, ph−¬ng ph¸p häc tËp vµ n¨ng lùc ng−êi häc. §Æc tr−ng nµy ®−îc thÓ hiÖn râ trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 2010: “Ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o ®¸p øng yªu cÇu võa t¨ng quy m«, võa n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ vµ ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y - häc” [4, tr 22]. “X©y dùng th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, ph−¬ng ph¸p häc tËp chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o; lßng ham häc, ham hiÓu biÕt, n¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng” [4, tr 24]. Ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o lµ môc tiªu mang ý nghÜa ®¸p øng chñ tr−¬ng: ®æi míi môc tiªu, néi dung, ch−¬ng tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc nh»m thùc hiÖn gi¸o dôc toµn diÖn, hÖ thèng, phæ th«ng vµ c¬ b¶n; thùc hiÖn ph©n ban, h−íng nghiÖp vµ ph©n luång. B¶n chÊt cña nhãm môc tiªu nµy lµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o, nh−ng thùc chÊt nã bao hµm c¶ lÜnh vùc ®iÒu hµnh ®éi ngò CBQL, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh cña tr−êng nh»m h−íng tíi môc tiªu gi¸o dôc cÊp THPT, trong ®ã: + §Æc tr−ng ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ tr−êng cã ý nghÜa vÒ mÆt qu¶n lý lµ n©ng cao ®−îc tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô s− ph¹m cho ®éi ngò CBQL, 16 gi¸o viªn, nh©n viªn theo mét chuÈn thèng nhÊt; ®ång thêi bæ sung nh÷ng nhµ gi¸o cã ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc cña n−íc nhµ giai ®o¹n 2001 - 2010. §èi víi nhµ tr−êng THPT, môc tiªu nµy cã ý nghÜa vÒ mÆt qu¶n lý ë c¸c lÜnh vùc s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc, tuyÓn chän vµ båi d−ìng n©ng ®Ó cao tr×nh ®é ®éi ngò CBQL, gi¸o viªn vµ nh©n viªn cña tr−êng. + §Æc tr−ng n©ng cao chÊt l−îng viÖc ®iÒu hµnh bé m¸y TC & NL ®−îc hiÓu lµ tæ chøc vµ chØ ®¹o bé m¸y TC & NL nhµ tr−êng thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc h−íng tíi môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT. §èi víi nhµ tr−êng THPT, môc tiªu nµy cã ý nghÜa vÒ mÆt qu¶n lý ë chç ph¶i qu¶n lý nh− thÕ nµo ®Ó bé m¸y TC & NL ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®æi míi môc tiªu, néi dung, ch−¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa THPT míi; thùc hiÖn ®−îc gi¸o dôc toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mü; cung cÊp ®−îc häc vÊn phæ th«ng c¬ b¶n, hÖ thèng vµ cã tÝnh h−íng nghiÖp; tiÕp cËn ®−îc tr×nh ®é c¸c n−íc ph¸t triÓn trong khu vùc; x©y dùng ®−îc th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, ph−¬ng ph¸p häc tËp chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o, ham häc, ham hiÓu biÕt, cã n¨ng lùc tù häc vµ vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng. 3) §Æc tr−ng ®æi míi môc tiªu, néi dung, ch−¬ng tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p theo h−íng gi¸o dôc toµn diÖn, hÖ thèng, phæ th«ng vµ c¬ b¶n. §èi víi nhµ tr−êng THPT, nhãm môc tiªu “§æi míi môc tiªu, néi dung, ph−¬ng ph¸p, ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc c¸c cÊp bËc häc vµ tr×nh ®é ®µo tao”[4, tr 22]. “Thùc hiÖn gi¸o dôc toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mü. Cung cÊp häc vÊn phæ th«ng c¬ b¶n, hÖ thèng, ...” [4, tr 24] cã ý nghÜa vÒ mÆt qu¶n lý ë lÜnh vùc ®iÒu hµnh ®éi ngò nhµ gi¸o ®Ó ®éi ngò ®ã x©y dùng ®−îc môc tiªu tõng m«n häc, tõng ch−¬ng vµ tõng tiÕt gi¶ng; biÕt lùa chän néi dung gi¶ng d¹y ®Ó võa ®¶m b¶o tÝnh toµn diÖn trong gi¸o dôc, võa mang tÝnh phæ th«ng, hiÖn ®¹i, hÖ thèng vµ tÝnh thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn KT - XH cña céng ®ång; ®ång thêi sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi tõng m«n häc vµ tõng tiÕt häc. Trong ®ã ®Æc biÖt chó ý tíi ®æi míi ph−¬ng d¹y häc cña thÇy vµ trß. 4) §Æc tr−ng ph©n ban, h−íng nghiÖp vµ ph©n luång. §èi víi nhµ tr−êng THPT, nhãm môc tiªu “Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ph©n ban hîp lý, ... ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t huy n¨ng lùc cña mçi häc sinh, gióp häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ kü thuËt, chó träng h−íng nghiÖp ®Ó 17 t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n luång sau trung häc phæ th«ng, ®Ó häc sinh vµo ®êi hoÆc chän ngµnh nghÒ häc tiÕp sau khi tèt nghiÖp” [4, tr 24] cã ý nghÜa vÒ mÆt qu¶n lý ë c¸c lÜnh vùc tæ chøc vµ chØ ®¹o ®éi ngò gi¸o viªn thùc hiÖn tèt c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp ®Æc ®iÓm ph©n ho¸ theo n¨ng lùc vµ nguyªn väng häc sinh THPT. MÆt kh¸c ®Æc tr−ng nµy bao hµm c¶ ý nghÜa x©y dùng MTGD ®Ó ng−êi häc vµ céng ®ång x¸c ®Þnh ®óng môc ®Ých häc tËp, ph−¬ng thøc häc tËp phï hîp víi n¨ng lùc, nguyªn väng b¶n th©n vµ nhu cÇu vÒ nh©n lùc cña x· héi ë c¸c vïng, miÒn. 5) §Æc tr−ng chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phï hîp thùc tiÔn ViÖt Nam vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn KT - XH cña céng ®ång. §èi víi nhµ tr−êng THPT, nhãm môc tiªu “T¹o b−íc chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ chÊt l−îng gi¸o dôc theo h−íng tiÕp cËn víi tr×nh ®é tiªn tiÕn cña thÕ giíi, phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam, phôc vô thiÕt thùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc; cña tõng vïng, tõng ®Þa ph−¬ng [4, tr 22] cã ý nghÜa vÒ mÆt qu¶n lý ë c¸c lÜnh vùc võa ph¸t triÓn ®éi ngò ®Ó ®¶m b¶o võa chuÈn ho¸ vÒ tr×nh ®é, võa lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng MTGD ®Ó huy ®éng TL & VL, x©y dùng nhµ tr−êng ®¹t chuÈn quèc gia, hiÖn ®¹i vµ phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. MÆt kh¸c, nhãm môc tiªu nµy cßn mang ý nghÜa vÒ lÜnh vùc TTGD ë chç cËp nhËt ®−îc nhu cÇu vµ yªu cÇu vÒ sö dông nguån nh©n lùc cña c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän, cña tõng vïng vµ tõng ®Þa ph−¬ng ®Ó tõ ®ã thiÕt lËp ®−îc c¸c “phÇn mÒm” vÒ môc tiªu, néi dung vµ ch−¬ng tr×nh d¹y häc mét c¸ch thÝch øng víi ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu ph¸t triÓn KT - XH cña chÝnh céng ®ång mµ tr−êng ®ãng trô së. 6) §Æc tr−ng ph¸t huy néi lùc vµ t¨ng c−êng x· héi ho¸ gi¸o dôc. §èi víi nhµ tr−êng THPT, nhãm môc tiªu “®æi míi qu¶n lý gi¸o dôc t¹o c¬ së ph¸p lý vµ ph¸t huy néi lùc ph¸t triÓn gi¸o dôc” [4, tr 23] vµ “h−íng tíi mét x· héi häc tËp” [4, tr 23] cã ý nghÜa vÒ mÆt qu¶n lý ë viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi ho¸ gi¸o dôc, mµ b¶n chÊt cña nã lµ viÖc x©y dùng MTGD. Nã yªu cÇu ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ tr−êng cÇn t×m hiÓu nhu cÇu vµ yªu cÇu cña céng ®ång vµ x· héi, gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ mèi quan hÖ hîp t¸c, vÊn ®Ò c¹nh tranh, vÊn ®Ò tù vÖ víi nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña m«i tr−êng tù nhiªn vµ x· héi. Nh×n chung c¸c ®Æc tr−ng trªn ®Òu tËp trung vµo viÖc ph¸t triÓn nh©n c¸ch ng−êi häc ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn KT – XH cña thêi kú CNH – H§H ®Êt 18
- Xem thêm -