Tài liệu Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của công ty cổ phần năng lượng toàn mỹ

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TÓM LƢỢC Qua nghiên cứu kết hợp với các vấn đề thực tiễn phát hiện được trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng Năng Lượng mặt trời của Công ty Cổ phần Năng Lượng Toàn Mỹ”. Về lý thuyết, đề tài tập hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực tiễn cho vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Về thực tiễn, đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng Năng Lượng mặt trời của Công ty Cổ phần Năng Lượng Toàn Mỹ, qua đó đưa ra được những thành công về Sản lượng tiêu thụ của công ty về quy mô thị trường và các giải pháp phát triển thị trường của công ty. Bên cạnh một số thành công nhất định thì quá trình phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng Năng Lượng mặt trời của công ty còn những hạn chế về chất lượng, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, hạn chế trong công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Kết hợp với những định hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng Năng Lượng mặt trời của công ty trong giai đoạn 2013 đến 2015 đề xuất các giải pháp về Đẩy mạnh hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chủng loại và cơ cấu mặt hàng, giải pháp về phấn đấu hạ giá thành, tạo vốn và quản lý vốn, giải pháp về tăng cường công tác tổ chức và quản lý mạng lưới tiêu thụ, giải pháp về hoàn thiện cơ cấu mặt hàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, giải pháp về tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến bán. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị với nhà nước về việc tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động phát triển thị tường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, về chính sách hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời, chính sách bảo hộ hợp lý đối với mặt hàng thiết bị điện. Kiến nghị với hiệp hội về việc tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm máy nước nóng Năng Lượng mặt trời, về cung cấp các thông tin cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và việc thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của Công ty Cổ phần Năng Lượng Toàn Mỹ. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của thầy cô giáo trường đại học Thương Mại. Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đã tận tình dạy bảo em trong quá trình em học tập tại trường đại học Thương mại. Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy cô trong bộ môn kinh tế thương mại. Đặc biệt thầy giáo TS Thân Danh Phúc, đã tận tình giúp và hướng dẫn em để em có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bác, cô, chú, anh, chị trong công ty Cổ Phần Năng Lượng Toàn Mỹ. Đặc biệt cô, chú, anh, chị trong phòng kinh doanh, phòng kế toán đã tạo điều kiện thuận lợi giúp em có được những thông tin cần thiết cho khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc hoàn thiện khóa luận của mình, song do điều kiện thời gian, kinh nghiệm và năng lực bản thân còn hạn chế nên đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Phạm Công Thành MỤC LỤC TÓM LƢỢC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận. .................................................... 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan. .............................................. 1 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu. ................................................................. 3 4. Đối tƣợng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. ......................................................... 3 5. Phƣơng pháp nghiên cứu. ........................................................................................ 5 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ................................................................................... 5 CHƢƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. ........................................................................... 6 1.1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố ảnh hƣởng tới sự phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời. ............................................... 6 1.1.1. Khái niệm thị trường tiêu thụ sản phẩm.......................................................... 6 1.1.2. Vai trò của phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp và xã hội. ........................................................................................................................... 8 1.1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời. ................................................................................... 9 1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh sự phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời của Công ty CP Năng Lƣợng Toàn Mỹ............ 12 1.2.1. Các chỉ tiêu định lượng. ................................................................................. 13 1.2.2. Các chỉ tiêu định tính. ..................................................................................... 16 1.3. Nguyên tắc và yêu cầu giải quyết vấn đề phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời Ánh Dƣơng trên thị trƣờng nội địa.17 1.3.1. Nguyên tắc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng Năng Lượng mặt trời. ............................................................................................................ 17 1.3.2. Yêu cầu của phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng Năng Lượng mặt trời Ánh Dương. ........................................................................................ 18 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY NƢỚC NÓNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI CỦA CÔNG TY CP NĂNG LƢỢNG TOÀN MỸ. ............................................................ 20 2.1. Tổng quan về công ty và sản phẩm kinh doanh chủ yếu của Công ty CP Năng Lƣợng Toàn Mỹ. ............................................................................................... 20 2.1.1. Giới thiệu khái quát Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ. ............................. 20 2.1.2. Giới thiệu về sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời Ánh Dương. 20 2.1.3. Kết quả kinh doanh và đánh giá về kết quả kinh doanh của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ. ................................................................................................ 24 2.2. Thực trạng phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm và chính sách phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Năng Lƣợng Toàn Mỹ. ................. 26 2.2.1. Đặc điểm thị trường của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ ....................... 26 2.2.2. Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ tại Hà Nội. ........................................................................................ 28 2.2.3. Các giải pháp đã được doanh nghiệp áp dụng. ............................................. 31 2.3. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời của Công ty CP Năng Lƣợng Toàn Mỹ........................................................................................................... 34 2.3.1. Thành công trong việc nghiên cứu và phát triển thị trường của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ. ................................................................................................ 34 2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân. ................................................................................. 35 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY NƢỚC NÓNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI CỦA CÔNG TY CP NĂNG LƢỢNG TOÀN MỸ. ....................................... 38 3.1. Quan điểm định hƣớng phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. ............................................................................................................ 38 3.1.1. Quan điểm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ............................................................................................................ 38 3.1.2. Những mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ. ............................................................................................................ 38 3.2. Đề xuất giải pháp phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời của Công ty CP Năng Lƣợng Toàn Mỹ. .............................. 39 3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường. .................................. 39 3.2.2. Tăng ngân sách cho hoạt động phát triển thị trường. ..................................... 41 3.2.3. Hoàn thiện chủng loại và cơ cấu mặt hàng. .................................................... 42 3.2.4. Một số giải pháp khác. ..................................................................................... 42 3.3. Kiến nghị. .............................................................................................................. 42 3.3.1. Đối với nhà nước. ............................................................................................ 42 3.3.2. Đối với cơ quan chức năng địa phương. ....................................................... 43 3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu ............................................. 43 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Bảng 2.1: Tính ưu việt khi sử dụng máy nước nóng NLMT .......................................... 21 Hình 2.1: Cấu tạo máy nước nóng năng lượng mặt trời .............................................. 23 Bảng 2.2: cơ cấu sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời Ánh Dương mà công ty kinh doanh. ............................................................................................................ 24 Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2011 - 2013. ........................... 25 Biểu đồ 2.1: Doanh thu và lợi nhuận thuần của doanh nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013 ............................................................................................................ 26 Bảng 2.4: Cơ cấu sản lượng tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời Ánh Dương trong năm 2013.......................................................................................... 28 Bảng 2.5: Cơ cấu theo doanh thu của doanh nghiệp theo một số khu vực thị trường . 29 Bảng 2.6: Tình hình tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời theo các kênh phân phối. ............................................................................................................ 31 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐH : Đại học TNHH TNDN GDP : Trách nhiệm hữu hạn : Thu nhập doanh nghiệp : Tổng sản phẩm quốc nội LN Công ty CP : Lợi nhuận : Công ty Cổ Phần NSNN : Ngân sách nhà nước NLMT : Năng lượng mặt trời LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận. Trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, có được thị trường đã khó, phát triển thị trường càng khó hơn mà không phải các doanh nghiệp đều dễ dàng làm được. Để đạt được điều đó họ phải qua thời kỳ khó khăn, tìm tòi nghiên cứu và định hướng phát triển, và trong kế hoạch chiến lược marketing của họ thì việc phát triển thị trường giữ một vai trò quan trọng vì không một doanh nghiệp nào phát triển mà không cần phát triển thị trường. Phát triển thị trường là yếu tố quyết định ảnh hưởng tới sự thành bại của doanh nghiệp, doanh nghiệp có tiêu thụ được hàng hóa hay không, hàng hóa có được khách hàng chấp nhận hay không là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì điều kiện trước tiên là phải tiêu thụ được hàng hóa. Để tiêu thụ được hàng hóa thì doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng vào công tác phát triển thị trường của mình. Sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Năng Lượng Toàn Mỹ, được tìm hiểu về thực trang hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, em thấy rằng: Hiện nay doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, phát triển thị trường. Cụ thể như sau: - Do sản phẩm cung cấp của doanh nghiệp là mặt hàng máy nước nóng Năng Lượng mặt trời, có thể nói mặt hàng này là mặt hàng mới có tính chu kỳ mà thông tin về thị hiếu cũng như nhu cầu của người tiêu dùng của công ty còn chậm và không thường xuyên. - Thứ hai, chi phí chi việc nghiên cứu thị trường lại rất cao trong khi đó doanh nghiệp đang tiến hàh các biện pháp cắt giảm tối đa các chi phí ngoài kinh doanh. Vì vậy doanh nghiệp khó có thể phát triển thị trường và mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp nếu không có một kế hoạch phù hợp. - Thứ ba, doanh nghiệp có thị trường rộng khắp cả nước. Là một thị trường rộng lớn nhưng cơ cấu không đều. Do vậy việc khai thác hết tiềm năng thị trường là hết sức cần thiết. Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Giải pháp phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời của Công ty Cổ phần Năng Lƣợng Toàn Mỹ” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan. Nguyễn Thị Thắm (2005) “Giải pháp phát triển tiêu thụ hàng hóa của Doanh nghiệp tạp phẩm và bảo hộ lao động” Luận văn tốt nghiệp khoa kinh tế, ĐH Thương Mại. Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tiêu thụ các công cụ, dụng cụ, tạp phẩm 1 phục vụ cho sản xuất và các sản phẩm bảo hộ lao động tại Doanh nghiệp tạp phẩm và bảo hộ lao động. Trong quá trình nghiên cứu đề tài đi sâu nghiên cứu về thực trạng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đó trong giai đoạn 2002 - 2005. Kết hợp với việc sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu theo các chỉ tiêu phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm cùng với nhu cầu an toàn của con người ngày càng cao, đề tài đã đề xuất những giải pháp thiết thực với doanh nghiệp và kiến nghị vĩ mô. Nguyễn Thu Hường (2003).“ Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Doanh nghiệp bóng đèn phích nước Rạng Đông” Luận văn khoa quản trị kinh doanh, ĐH Thương Mại. Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề chính như: thực trạng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, sử dụng phương pháp phân tích, so sánh đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tìm ra thành công và hạn chế, nguyên nhân mà doanh nghiệp đang gặp phải, đưa ra một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường cho các sản phẩm của doanh nghiệp và có một số giải pháp được doanh nghiệp ứng dụng trong giai đoạn này như: Tăng cường và nghiên cứu chiến lược thị trường, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, chính sách giá cả, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông xúc tiến. Đoàn Bích Ngọc (2009) “ Những giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy biến tần ở Việt Nam” Luận văn khoa kinh tế, ĐH Điện lực. Đề tại lựa chọn sản phẩm máy biến tần mới và chưa có đề tài nào đề cập tới. Máy biến tần là sản phẩm hiện đại dùng trong sản xuất sản phẩm công nghiệp như các thiết bị điện tự động hóa, điều khiển từ xa và doanh nghiệp phân phối sản phẩm này mới xuất hiện ở Việt Nam năm 2009, đây là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp phân phối máy biển tần. Sản phẩm máy biến tần trong nước chưa thể tự sản xuất được và phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa nên đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp phát triển thị trường non trẻ này: Các giải pháp về sản phẩm đầu vào, mạng lưới phân phối, marketing, xúc tiến quảng cáo, chiết khấu thương mại. Đây là những giải pháp nổi bật của đề tài và đang được ứng dụng hiệu quả tại Doanh nghiệp TNHH thiết bị bán dẫn và đo lường độ rộng xung Minh Phát. Nguyễn Thúy Biển (2013). “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nội địa cho các sản phẩm thiết bị điện tại Doanh nghiệp Cổ phần tập đoàn Hanaka” Khóa luận tốt nghiệp, ĐH Thương Mại. Đề tài đi sâu nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm thiết bị điện của doanh nghiệp Cổ phần tập đoàn Hanaka, nghiên cứu số liệu trong giai đoạn 2009 - 2012 và đề xuất những giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ cho giai đoạn sau năm 2012, sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu kết hợp các chỉ tiêu phát triển thị trường để phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại 2 Doanh nghiệp cổ phần tập đoàn Hanaka, những giải pháp đưa ra đã gắn được với các hạn chế hiện tại của doanh nghiệp. 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu. Hiện nay, do nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng, trong khi đó nguồn năng lượng hoá thạch như than đá, dầu mỏ,… ngày càng cạn kiệt, đòi hỏi phải có một nguồn năng lượng mới thay thế. Các nguồn năng lượng mới có thể thay thế như: năng lượng mặt trời, năng lượng thuỷ triều, năng lượng gió,… Trong đó năng lượng mặt trời là một trong các nguồn năng lượng thay thế rất có triển vọng đang được quan tâm nhất hiện nay. Nó đang từng bước được sử dụng mạnh mẽ vào đời sống hàng ngày với sự xuất hiện đa dạng các sản phẩm đặc biệt là máy nước nóng năng lượng mặt trời và cùng với đó là sự phát triển về sản xuất kinh doanh mặt hàng này. Đối với doanh nghiệp, thị trường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến từng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì nó là mục tiêu của những người kinh doanh và cũng là môi trường của hoạt động kinh doanh hàng hóa. Đứng trước một thị trường rộng lớn như ở Việt Nam, các doanh nghiệp không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc phát triển sản phẩm hàng tiêu dùng, tăng thị phần của doanh nghiệp, đồng thời tạo hình ảnh tốt và là chỗ dựa cho niềm tin của khách hàng. Hà Nội có số dân đông, khoảng hơn 6 triệu người, thu nhập bình quân là 2257 USD/người/năm (2012), mức thu nhập này là khá cao nên kéo theo nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng lên. Đó là điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển. Điều này đồng nghĩa với sự cạnh tranh để thu hút người tiêu dùng của các doanh nghiệp trở nên gay gắt, thu nhỏ thị phần của các doanh nghiệp và đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp. Để thực hiện được vấn đề cần nghiên cứu chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi sau: - Thực tế về tình hình phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ trong giai đoạn 2011 2013 diễn biến như thế nào? - Những nhân tố tác động, mức độ tác động của các nhân tố đó đến tình hình phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ trong giai đoạn 2011 – 2013? - Căn cứ vào thực trạng tình hình phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, công ty cần đưa ra những giải pháp, kiến nghị gì để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm? 4. Đối tƣợng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. a. Đối tượng nghiên cứu. 3 - Lý luận, thực tiễn và các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời nói chung, của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ nói riêng. - Đơn vị nghiên cứu: Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ b. Mục tiêu nghiên cứu. Qua việc chọn đề tài này nghiên cứu, tác giả muốn đạt được các mục tiêu sau: - Mục tiêu tổng quát: Tìm ra giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ. - Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu cần làm rõ một số khái niệm cơ bản về khái niệm thương mại, phát triển thương mại, phát triển thị trường và lý thuyết khác liên quan đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của công ty Cổ phần Năng Lượng Toàn Mỹ. - Dựa trên những lý luận đã nêu cùng với quá trình thực tập qua tìm hiểu thị trường sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời nói chung và nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Năng Lượng Toàn Mỹ nói riêng. Trên cơ sở lý luận và thực tế nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển trường sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của công ty. c. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. - Nội dung nghiên cứu: Để đạt được mục đích của đề tài đã đề ra, nội dung nghiên cứu của đề tài cần tập trung vào các vấn đề sau: Tìm hiểu các lý thuyết về phát triển thị trường, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ. Đề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm theo quy mô thị trường, cách thức quản lý, số lượng khách hàng, quy mô sản phẩm. Từ đó đưa ra các phương án phát triển phù hợp, cụ thể. Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường phù hợp áp dụng vào thực trạng của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ. - Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời tại thị trường nội địa. - Phạm vi thời gian: Để nghiên cứu và tìm hiểu sự biến động của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ nhằm đưa ra các nhận xét khách quan, thời gian nghiên cứu thực trạng kết quả kinh doanh thực tế doanh nghiệp đã đạt được là từ năm 2011 đến tháng 12 năm 2013, cũng 4 như phương hướng, nhiệm vụ và đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 và các năm tiếp theo. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong cả quá trình nghiên cứu đề tài là phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê; phương pháp so sánh trên cơ sở phân tích và tổng hợp các số liệu thực tế trên sách, báo, tạp chí... Trên cơ sở lý thuyết đã học và những kiến thức thực tế và tài liệu hiện tại của Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ nơi tác giả thực tập, phương pháp nghiên cứu đề tài đựơc tập trung ở những điểm: - Nghiên cứu qua sự vận dụng lý thuyết về thị trường vào tình hình phát triển thị trường ở các doanh nghiệp thương mại qua lý thuyết được học trong nhà trường. - Dựa trên các báo cáo thực tế về tình hình kinh doanh tại phòng thị trường cũng như các phòng ban khác của chi nhánh doanh nghiệp. - Các tài liệu hướng dẫn, tham khảo của nhà trường, sách báo, tạp chí,… - Sự hướng dẫn chỉ bảo của các anh, các chị làm việc tại Công ty CP Năng Lượng Toàn Mỹ nơi tác giả thực tập. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần tóm lược, mục lục, danh mục bảng biểu, hình vẽ, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được chia thành 3 chương, cụ thể: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Chƣơng 2: Thực trạng phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời của Công ty Cổ Phần Năng Lƣợng Toàn Mỹ. Chƣơng 3: Các đề xuất kiến nghị phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời của Công ty Cổ Phần Năng Lƣợng Toàn Mỹ. 5 CHƢƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 1.1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố ảnh hƣởng tới sự phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời. 1.1.1. Khái niệm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1.1. Khái niệm thị trường. Thị trường gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá, nó ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất lưu thông hàng hoá. Vậy thị trường là gì? Theo nghĩa ban đầu - nghĩa nguyên thuỷ: “thị trường gắn liền với một địa điểm nhất định. Nó là nơi diễn ra các quá trình trao đổi, mua bán hàng hoá. Thị trường có tính không gian và tính thời gian”. Theo nghĩa này thị trường có thể là hội chợ hoặc các khu vực tiêu thụ phân theo các mặt hàng, ngành hàng. Ta có thể hiểu khái niệm thị trường trên hai góc độ sau: Góc độ vĩ mô: Thị trường được hiểu là một tập phức hợp và liên tục các nhân tố môi trường kinh doanh, các quan hệ trao đổi hàng hóa được hấp dẫn thực hiện trong một không gian mở, hữu hạn các chủ thể cung cầu và các phương thức tương tác giữa chúng nhằm tạo điều kiện tồn tại và phát triển cho sản xuất và kinh doanh. Góc độ vi mô: Thị trường được hiểu là một tập khách hàng là người cung ứng hiện thực và tiềm năng cùng có nhu cầu về những mặt hàng mà doanh nghiệp có dự án kinh doanh và tập người bán – đối thủ cạnh tranh của nó. Khi nói về thị trường thông thường cũng có thể hiểu là: “ Thị trường là tổng hoà các mối quan hệ mua bán ” “ Thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu ” “ Thị trường là nơi trao đổi hàng hóa” hay “ thị trường là cái chợ”. vv. Trên thực tế, người ta còn dùng rất nhiều các thuật ngữ gắn liền với khái niệm thị trường như thị trường bán buôn, thị trường bán lẻ, thị trường tiêu dùng, thị trường cung ứng, thị trường nhân lực, thị trường chứng khoán, vv. . . Ngoài ra mỗi loại hàng hoá lại có các loại thị trường riêng của nó như thị trường gạo, thị trường muối, thị trường cà phê,... Nhìn chung việc hiểu theo ý nghĩa nào theo các nghĩa nói trên cũng đều đúng. Để rồi sau đó phân tích các yếu tố của thị trường như cung - cầu, giá cả, hàng hoá tiền tệ, cạnh tranh. Để mô tả thị trường của doanh nghiệp, chúng ta có thể mô tả theo 3 cách thức sau: 6 - Thị trường doanh nghiệp theo tiêu thức sản phẩm: Theo tiêu thức này doanh nghiệp thường xác định thị trường theo ngành hàng hay nhóm hàng mà họ kinh doanh và bán ra thị trường. - Thị trường doanh nghiệp theo tiêu thức địa lý: Doanh nghiệp có thể xác định thị trường theo phạm vi khu vực địa lý mà họ có thể vươn tới để kinh doanh. - Thị trường theo tiêu thức khách hàng với nhu cầu của họ: Doanh nghiệp mô tả thị trường của mình theo các nhóm khách hàng mà họ hướng tới để thoả mãn bao gồm cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Dù theo tiêu thức nào trong các tiêu thức trên thì bất cứ một yếu tố nào dù rất nhỏ của thị trường đều có thể ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau đến khả năng thành công hay thất bại trong tiêu thụ. Đặc điểm và tính chất của thị trường là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, sách lược, công cụ điều khiển tiêu thụ. 1.1.1.2. Khái niệm phát triển thị trường. Phát triển thị trường có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu. Khi mà sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển, lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường ngày càng dồi dào và phong phú, thị trường sẽ được mở rộng và phát triển. Phát triển thị trường còn có thể được hiểu là việc làm gia tăng khách hàng của doanh nghiệp trên thị trường, gia tăng khối lượng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tăng thị phần của doanh nghiệp về sản phẩm hàng hóa trên thị trường mà doanh nghiệp kinh doanh. Vậy phát triển thị trường của doanh nghiệp chính là việc mở rộng bán hàng trên thị trường mục tiêu. Sản phẩm bán có thể là sản phẩm hiện tại hoặc sản phẩm mới. thị trường mục tiêu của doanh nghiệp có thể là thị trường mới, các phân đoạn mới của thị trường hiện tại hay các nhóm khách hàng tiềm năng trên các đoạn thị trường hiện tại. 1.1.1.3. Bản chất của phát triển thị trường. Bản chất của phát triển thị trường là sự mở rộng mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp hay mối quan hệ mua bán. Như vậy theo quan niêm này thì phát triển thị trường bao gồm phát triển thị trường bao gồm phát triển thị trường theo chiều rộng và chiều sâu: Phát triển thị trường theo chiều rộng liên quan đến khách hàng và khu vực địa lý. Vậy phát triển thị trường là phát triển quy mô, đối tượng khách hàng và mở rộng khu vực địa lý. Phát triển theo chiểu sâu liên quan đến đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp. sản phẩm này có thể là sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ. doanh nghiệp luôn chú ý 7 tới việc nâng cao chất lượng, thay đổi mẫu mã sản phẩm của mình để đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng 1.1.2. Vai trò của phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp và xã hội. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng cho cả doanh nghiệp và cho xã hội. - Đối với doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Thông qua hoạt động mua bán trên thị trường, các doanh nghiệp đạt được mục tiêu chính của mình là tìm kiếm lợi nhuận. Với các doanh nghiệp thương mại, đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp trong lưu thông mua bán hàng hoá để kiếm lời thì thị trường là nhân tố luôn cần tìm kiếm. Thị trường càng lớn thì hàng hoá tiêu thụ càng nhiều, còn thị trường bị thu hẹp hay doanh nghiệp bị mất thị trường thì doanh nghiệp sẽ bị suy thoái, không thể tồn tại lâu. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm làm ra phải được bán trên thị trường hay tiêu thụ được thì doanh nghiệp mới thu hồi được vốn để thực hiên quá trình tái sản xuất, tái mở rộng và phát triển. Phát triển thị trường giúp cho doanh nghiệp quay vòng được vốn. Khi phát triển được thị trường tiêu thụ được sản phẩm nhanh thì vòng quay của vốn nhanh và ngược lại, hàng hóa tiêu thụ chậm thì thời gian quay vòng vốn chậm. tiêu thụ nhanh sẽ tiết kiệm được vốn. Trên thực tế, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng mở rộng thì tiềm lực doanh nghiệp ngày càng lớn và có chỗ đứng trên thị trường, khi đó có nhiều người biết đến doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ càng mở rộng, phát triển, vị thế của doanh nghiệp ngày càng nâng cao, lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được ngày càng lớn, thương hiệu ngày càng mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp trên thương trường. - Đối với xã hội và nền kinh tế. Về mặt xã hội, doanh nghiệp mở rộng được thị trường tức là mở rộng mối quan hệ xã hội. khi tiêu thụ ngày càng nhiều sản phẩm của doanh nghiệp đồng nghĩa với sản phẩm của doanh nghiệp đã mang lại càng nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, tạo ra việc làm, cà cho xã hội. có thể nhờ đó mà đời sông của người dân được cải thiện và nâng cao. Không chỉ có ảnh hưởng tới đời sống dân cư, đối với xã hội mà việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp còn có ý nghĩa tói việc phát triển mặt 8 hàng máy nước nóng năng lượng mặt trời, các ngành hàng kinh doanh liên quan cũng như ngành công nghiệp chế tạo phát triển. Đặc biệt, xét trong dài hạn, việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp còn góp phần giải quyết bài toán về nguồn năng lượng trong tương lai và đáp ứng các mục tiêu và chiến lược phát triển và an ninh năng lượng quốc gia. 1.1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh trên thị trường đều chịu rất nhiều ảnh hưởng của các nhân tố xung quanh tác động. Sự thành công trong hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp xuất hiện khi kết hợp hài hoà các yếu tố bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Tuy từng cách phân loại khác nhau mà ta có các yếu tố ảnh hưởng khác nhau, theo cách thông thường có thể chia thành các nhân tố bên ngoài môi trường kinh doanh và nhân tố thuộc tiềm lực doanh nghiệp. Sau đây là một số nhân tố có sức ảnh hưởng lớn, trực tiếp cũng như gián tiếp tới phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. 1.1.3.1. Nhân tố vĩ mô. - Yếu tố pháp luật. Kinh tế và pháp luật luôn đi kèm với nhau. Làm kinh doanh thì phải hiểu pháp luật Nhà nước quy định đối với lĩnh vực hoạt động của mình. Thông qua pháp luật, Nhà nước điều tiết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, điều tiết cung cầu. Các công cụ pháp luật mà nhà nước sử dụng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là thuế. Môi trường này bao gồm các chính sách, quy chế, định chế luật, chế độ đãi ngộ, thủ tục và quy định của Nhà nước. Luật pháp cùng các cơ quan Nhà nước có vai trò điều tiết các hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi của các Công ty,bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Hoạt động theo pháp luật và nghiêm túc tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, lợi ích khách hàng, bảo vệ môi trường sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi cho công ty phát triển, ngược lại nếu làm trái quy định của pháp luật sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu công ty, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. - Môi trường xã hội: Bao gồm các yếu tố như nhân khẩu, phong cách sống, xu hướng phát triển, nền văn hóa, tỷ lệ tăng dân số,… Những biến đổi trong các yêu tố xã hội cũng tạo nên những cơ hội và thách thức cho công ty như tốc độ phát triển, mức độ năng động cũng như chiến lược phát triển của mỗi vùng, trong mỗi giai đoạn, tâm lý của người dân trong việc thích ứng với việc sử dụng năng lượng mặt trời thay cho các nguồn năng lượng khác đã quen thuộc như năng lượng điện, khí đốt,... Do đó đòi hỏi doanh nghiệp 9 phải hết sức nhạy cảm và có sự điều chỉnh kịp thời. Ví dụ như xu hướng, hạn chế sử dụng các dạng năng lượng hóa thạch không tái tạo, bảo vệ môi trường sống của người dân sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời. - Môi trường tự nhiên: Đó là những vấn đề như : Ô nhiễm môi trường, khan hiếm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, nhiên liệu bị khai thác bừa bãi… Những vấn đề đó buộc các cơ quan chức năng và doanh nghiệp phải có những biện pháp tích cực để nhằm khắc phục và thích nghi. Công ty cần tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường và cuộc sống của con người. - Môi trường công nghệ: Mỗi công nghệ phát sinh sẽ thay thế các công nghệ được sinh ra trước đó, không ít thì nhiều. Đây là sự hủy diệt mang tính sáng tạo và phát triển. Đối với doanh nghiệp thì các yếu tố công nghệ luôn tồn tại hai mặt. Mặt tích cực là những công nghệ mới sẽ đem lại phương pháp chế tạo mới, nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí theo quy mô… Mặt khác, công nghệ hiện đại tiến bộ cũng là sự lo ngại cho các doanh nghiệp khi họ không có đủ nguồn lực để chạy theo công nghệ. Tuy nhiên công ty Toàn Mỹ với tiềm lực lớn mạnh về tài chính, đầu tư công nghệ trang thiết bị hiện đại, đã tạo ra được lợi thế lớn trong sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao. 1.1.3.2. Các nhân tố về mặt thị trường. - Nhân tố cầu. Cầu là nhu cầu của con người có khả năng thanh toán. Khi nói đến hoạt động thị trường, người ta đặc biệt quan tâm đến câu nói: “trong cơ chế kinh tế thị trường cứ ở đâu có cầu là ở đó có cung”. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng cao hơn. Nếu nhu cầu về một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó là cao thì doanh nghiệp sẽ có cơ hội mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và ngược lại. - Nhân tố cung. Cung của một loại hàng hoá hoặc dịch vụ là khối lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán sẵn sàng bán ở một mức giá nhất định với các điều kiện khác không thay đổi. Trên thị trường chỉ có những loại hàng hoá có nhu cầu mới được cung ứng và phải chú ý hàng hoá được cung ứng không phải là bằng bất cứ giá nào mà phải căn cứ vào khả năng sẵn sàng bán. Cần phải nhận thấy rằng điều mấu chốt mà người tiêu dùng quan tâm khi mua một loại hàng hoá hay dịch vụ chính là những lợi ích do việc tiêu dùng hàng hoá dịch vụ đó đem lại. Như vậy những hàng hoá và dịch vụ mà người kinh doanh đem cung ứng chỉ là phương tiện truyền tải những lợi ích mà người tiêu dùng chờ đợi. Do vậy nhiệm vụ đặt ra cho các nhà kinh doanh là phải xác định nhu 10 cầu, lợi ích của người tiêu dùng để từ đó sản xuất và cung ứng những hàng hoá và dịch vụ để có thể bảo đảm tốt nhất những lợi ích cho người tiêu dùng. - Nhân tố cạnh tranh. Trên thị trường có vô số người sản xuất kinh doanh và vô số người tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Một sự tự do trong kinh doanh, đa dạng kiểu hình và nhiều thành phần kinh tế, nhiều người sản xuất kinh doanh là cội nguồn của sự cạnh tranh. Cạnh tranh là bất khả kháng trong một nền kinh tế thực chất. Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường không thể lần tránh cạnh tranh vì như vậy là mất thị trường và nắm chắc phá sản, phải chấp nhận cạnh tranh, đón trước cạnh tranh và sử dụng vũ khí cạnh tranh hữu hiệu. Qua đó cạnh tranh trên thị trường sẽ có ảnh hưởng làm doanh nghiệp mở rộng và phát triển hoặc có thể mất thị trường. - Nhân tố giá cả. Có nhiều khái niệm về giá cả, trong kinh tế thương mại ta sử dụng khái niệm sau: “giá cả là lượng tiền mà người mua sẵn sàng trả để đổi lấy hàng hóa hay dịch vụ mà họ có nhu cầu”, khả năng mua của khách hàng trước hết phụ thuộc vào kha năng tài chính hiện tại của họ, vì vậy nó có giới hạn. Trên thị trường có vô số người tiêu dùng và các khả năng tài chính khác nhau. Giá cả mà người ta sử dụng là một nhân tố rất linh hoạt điều tiết mọi hoạt động kinh doanh của người cung ứng cũng như sự tiêu dùng của khách hàng đối với một hoặc một nhóm sản phẩm hay dịch vụ. Tất nhiên cầu về hàng hóa dịch vụ này còn chịu nhiều ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác ngoài giá, nhưng thông thường khi giá tăng ngay lập tức cầu về hàng hóa dịch vụ đó sẽ giảm xuống và ngược lại. Trong kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần phải xây dựng chính sách giá cho hàng hóa hay dịch vụ của mình trong đó cần chú ý đặc biệt đến chiến lược giảm giá. Nó có tác động kích thích mua hàng, đồng thời thỏa mãn khả năng tài chính của người mua. Một chiến lược giảm giá liên tục và có suy tính rõ ràng sẽ có khả năng mở rộng và phát triển đáng kể ngay cả khi sức mua trung bình bị giới hạn. 1.1.3.3. Các nhân tố khác. - Yếu tố tiềm năng doanh nghiệp. Tiềm năng doanh nghiệp là khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường của doanh nghiệp. Tiềm năng của doanh nghiệp bao gồm tiềm ăng vô hình và tiềm năng hữu hình. Tiềm năng vô hình: + Uy tín của doanh nghiệp trên thị trường: Nếu doanh nghiệp có niềm tin của khách hàng đến với doanh nghiệp ngày càng nhiều hơn thì uy tín của doanh nghiệp sẽ tăng lên và ngược lại. 11 + Thế lực của doanh nghiệp: Các nhà sản xuất kinh doanh đều muốn sau mỗi chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp phải tăng trưởng và phát triển nếu không doanh nghiệp sẽ bị phá sản. Thế lực của doanh nghiệp được thể hiện qua sự tăng trưởng của số lượng hàng hóa, khả năng liên doanh, liên kết, mức độ phụ thuộc vào doanh nghiệp khác,… + Vị trí của doanh nghiệp: Chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường. Tiềm năng hữu hình + Tiềm năng về vốn: doanh nghiệp có số vốn lớn sẽ có khả năng mở rộng quy mô kinh doanh của mình. + Tiềm năng về lao động: Lao động trong doanh nghiệp dược chia ra làm hai loại là lao động chân tay và lao động trí óc. Một doanh nghiệp có số lượng lao động hợp lý và trình độ sẽ tạo ra những sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng tốt cho nhu cầu của thị trường. + Tiềm năng về nguyên vật liệu: đối với một doanh nghiệp thương mại, nguyên vật liệu đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tiếp tục quá trình sản xuất. +Tiềm năng về công nghệ: Công nghệ cũng rất quan trọng vì nó liên quan đến khả năng sản xuất và cung cấp hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp tốt hơn hay kém hơn các doanh nghiệp khác kinh doanh sản phẩm cùng loại. - Các kế hoạch, mục tiêu của từng doanh nghiệp: Mỗi một doanh nghiệp đều có các kế hoạch, mục tiêu kinh doanh và phát triển thị trường của doanh nghiệp khác nhau cũng như thời gian khác nhau để phát triển thị trường của doanh nghiệp. 1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh sự phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy nƣớc nóng Năng Lƣợng mặt trời của Công ty CP Năng Lƣợng Toàn Mỹ. Để giải quyết vấn đề về phát triển thị trường gồm có mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng phát triển thị trường. Và giải quyết những vấn đề này dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá, tiêu chí sự gia tăng về quy mô, sự thay đổi về chất lượng của hoạt động thương mại và sự hài hòa về các mục tiêu phát triển thương mại. Từ đó, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phản ánh phát triển thương mại, có thể là định tính, định lượng hoặc phản ánh về quy mô, thị trường, nguồn hàng, chính sách... Trên thực tế, có những nhân tố ảnh hưởng, có những trường hợp phát triển thương mại có thể hoặc không thể đo lường được. Do vậy, sử dụng kết hợp các chỉ tiêu định tính và đinh lượng sẽ bổ sung cho nhau. Từ đó, hệ thống chỉ tiêu phát triển thương mại được xác lập và đưa vào phân tích phải dựa theo những chuẩn mực chung. 12 1.2.1. Các chỉ tiêu định lượng. 1.2.1.1. Quy mô thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong cơ chế thị trường, đầu ra quyết định đến quá trình tái sản xuất sản phẩm, đảm bảo cho quá trình sản xuất tăng trưởng cao. Vì nếu sản phẩm sản xuất ra không có thị trường tiêu thụ thì quá trình tái sản xuất khó có thể thực hiện được, thậm chí việc thu hồi vốn cũng khó tiến hành được. Khi một sản phẩm xuất hiện trên thị trường thì theo lý thuyết nó sẽ giành được một phần thị trường. Phần thị trường mà sản phẩm đó thực hiện giá trị của mình được gọi là thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. Ngoài ra, trên thị trường còn tồn tại nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp khác do đó nó sẽ chiếm hữu một phần thị trường của đối thủ cạnh tranh. Hai phần chiếm lĩnh thị trường trên là rất lớn nhưng chưa đủ rộng để bao phủ toàn bộ thị trường. Trên thị trường còn tồn tại một khoảng trống gọi là thị trường lý thuyết, tại đó con người có nhu cầu nhưng chưa thỏa mãn nhu cầu đó vì chưa có khả năng thanh toán. Thị trường lý thuyết. thị trường của đối thủ cạnh tranh chính là các cơ hội, các khe hở của thị trường để các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là quá trình mở rộng hay tăng khối lượng khách hàng và lượng bán ra của doanh nghiệp bằng cách lôi kéo người tiêu dùng đang có nhu cầu mua hàng trở thành khách hàng của doanh nghiệp dịch và lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh sang tiêu thụ sản phẩm của mình. Hay mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là việc doanh nghiệp tăng thị phần của mình bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong toàn bộ thị trường. 1.2.1.2. Số lượng hàng hóa, doanh thu và lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm. - Sản lượng sản phẩm tiêu thụ. Số lượng sản phẩm được bán ra trên thị trường là một chỉ tiêu cụ thể phản ánh rõ nét hiệu quả của công tác mở rộng thị trường. Doanh nghiệp cần so sánh tỷ lệ tăng sản lượng trong năm thực hiện so với năm kế hoạch, xem xét mức độ kế hoạch là bao nhiêu, xem xét loại sản phẩm nào là bán chạy nhất, so sánh sản lượng tiêu thụ của mình với đối thủ cạnh tranh để xem xét mức độ xâm nhập vào thị trường tiêu thụ của đối thủ cạnh tranh như thế nào. - Tổng doanh thu. Đây là một chỉ tiêu tổng quát. Nó là kết quả tổng hợp của công tác mở rộng thị trường cho các loại sản phẩm doanh nghiệp sản xuất trên các loại thị trường khác nhau. Cũng như chỉ tiêu sản lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh nghiệp cũng cần so sánh mức độ tăng trưởng doanh thu kỳ trước mức tăng doanh thu của ngành và của đối thủ cạnh tranh. Do chỉ tiêu doanh thu có liên quan đến yếu tố tiền tệ nên chỉ tiêu này còn 13
- Xem thêm -