Tài liệu Giải pháp phát triển thị trường bán lẻ việt nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết gia nhập wto

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KẾT LUẬN Nhƣ vậy, Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra rất nhiều cơ hội phát triển cho thị trƣờng bán lẻ Việt Nam: tiếp nhận nguồn vốn lớn, kinh nghiệm quản lý, cơ sở hạ tầng phát triển… Tuy vậy, thách thức đối với thị trƣờng bán lẻ Việt Nam cũng không nhỏ. Thách thức lớn nhất vẫn là nguy cơ chiếm lĩnh thị trƣờng của các tập đoàn bán lẻ nƣớc ngoài. Trong khi đó, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: phƣơng thức phân phối, cơ sở hạ tầng, kỹ năng quản lý, chất lƣợng nguồn nhân lực... còn bộc lộ nhiều yếu kém. Nếu nhƣ Chính phủ, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bán lẻ không có những biện pháp giải quyết kịp thời thì khả năng thách thức trở thành hiện thực là rất lớn. Bài học từ thị trƣờng bán lẻ Thái Lan là minh chứng rất rõ ràng cho khả năng đó. Bởi vậy, Chính phủ cần đƣa ra chiến lƣợc phát triển, quy hoạch thị trƣờng bán lẻ rõ ràng. Đồng thời, Chính phủ cũng cần hoạch định những chính sách pháp luật về thị trƣờng bán lẻ nói riêng, hoạt động thƣơng mại nói chung chi tiết, đầy đủ góp phần vào sự minh bạch hoá của thị trƣờng và tạo ra một môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra, Chính phủ cần hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ bằng cách hỗ trợ thông tin, giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực. Còn các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ chính mình cũng cần phải đổi mới về tƣ duy và phƣơng thức kinh doanh. Điều quan trọng là Chính phủ và các chủ thể tham gia bán lẻ cần có sự phối hợp nhịp nhàng để tạo ra đƣợc sức mạnh thống nhất đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn bán lẻ nƣớc ngoài. Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ; sự tự thân vận động của các doanh nghiệp bán lẻ và sự ủng hộ của ngƣời dân, thị trƣờng bán lẻ Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển nhanh và có một môi trƣờng cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp. Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tài liệu tham khảo Sách: 1. Đỗ Đức Bình và Nguyễn Thƣờng Lạng, Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb Lao động, Năm 2002. 2. Tô Xuân Dân, Chính sách kinh tế đối ngoại, Nxb Lao động, năm 1998. 3. Chu Văn Cấp, Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nƣớc ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia. 4. Nguyễn Thừa Lộc và Trần Văn Bão, Giáo trình chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp thƣơng mại, Nxb Lao động, Năm 2005. 5. Nguyễn Thị Nhiễu, Siêu thị, phƣơng thức kinh doanh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam, Nxb Lao động, Năm 2006. 6. Ngân hàng thế giới, Sổ tay về Phát triển, Thƣơng mại và WTO, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2004. 7. Văn kiện và biểu thuế gia nhập WTO của Việt Nam. Năm 2007. 8. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2006. 9. Nguyễn Văn Thƣờng và Nguyễn Kế Tuấn , Kinh tế Việt Nam năm 2006: Chất lƣợng tăng trƣởng và hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2007. Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 29 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các website tham khảo: 1. www.sttt.com.vn - Thị trƣờng bán lẻ 4 cây chụm lại…2007 2. www.sgtt.com.vn – Tăng tốc chạy đua trong hệ thống bán lẻ, 2006 3. www. dantri.com.vn - Thị trƣờng bán lẻ Việt Nam vào cuộc đua, 2006 4. www.vnn.vn – Ngành phân phối Việt Nam chạy đua với WTO, 2006 5. www.vneconomy.com.vn – Đƣa hàng vào siêu thị cả hai bên đều khó, 2006 6. www.vneconomy.com.vn - Dịch vụ phân phối dƣới sức ép cạnh tranh, 2006 7. www.vnn.vn – Siêu thị mới thách thức thị trƣờng bán lẻ truyền thống Việt Nam, 2006 8. www.dantri.com.vn - Chuyển động thị trƣờng bán lẻ, chúng tôi cần chính sách hỗ trợ, 2006 9. www.vnexpress.net - Thị trƣờng bán lẻ Việt Nam hấp dẫn hơn Trung Quốc, 2006 10. www.ngoisao.net - Đổ bộ vào thị trƣờng bán lẻ Việt Nam, 2006 11. www. vnexpress.net – Saigon co.op lọt vào top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á, 2006 12. www.sgtt.com.vn - Bốn đại gia bán lẻ hợp sức để cạnh tranh, 2007 13. www.vietnamnet.vn - Thị trƣờng bán lẻ Việt Nam hấp dẫn thứ 3 toàn cầu, 2006 14. www.vneconomy.com.vn – Chúng tôi kinh doanh cái tiện lợi, 2006 15. www.lic.vnu.edu.vn - Việt Nam con hổ đang chuyển mình. Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục từ viết tắt B2B: Bussiness to bussiness - Hình thức thƣơng mại điện tử mà khách hàng là công ty. B2C: Business to customer - Hình thức thƣơng mại điện tử mà khách hàng là cá nhân. CH: Cửa hàng Dh: Duyên hải Đb: Đồng bằng FDI: Foreign direct investment - Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. HAPRO: Công ty thƣơng mại Hà Nội. GDP: Gross domestic product - Tổng sản phẩm quốc nội. ICT Reseller club: Câu lạc bộ các nhà bán lẻ sản phẩm công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh. KH&KT: Khoa học và kỹ thuật. SRA: Hiệp hội bán lẻ Singapore SATRA: Tổng công ty thƣơng mại Sài Gòn VDA: Công ty cổ phần đầu tƣ và phát triển hệ thống phấn phối Việt Nam. WTO: World trade organization - Tổ chức thƣơng mại thế giới Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 31 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ 1. Sơ đồ 1.1. Cấu trúc phân phối thị trƣờng bán lẻ ……………………..4 2. Sơ đồ 1.2. Minh hoạ cho các cửa hàng bán lẻ làm ngƣời trung gian bán lẻ…..........................................................................................................6 3. Sơ đồ 1.3. Các kênh phân phối bán lẻ từ ngƣời sản xuất đến ngƣời tiêu dùng…......................................................................................................9 4. Biểu đồ 2.1 Tổng mức bán lẻ giai đoạn 2000-2006………………… 30 5. Biểu đồ 2.2. Bức tranh mạng lƣới bán lẻ Việt Nam ………………… 33 6. Biểu đồ 2.3. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ của cả nƣớc phân theo cơ cấu các thành phần kinh tế giai đoạn 2000-2005 ……………….......... 35 7. Biểu đồ 2.4. Tốc độ phát triển tổng sản phẩm quốc nội giai đoạn 2000-2006 …………………………………………………………… 49 8. Bảng 2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tính theo các vùng, miền trên cả nƣớc…..................................................................................................... 31 9. Bảng 2.2. Giá cả hàng hoá qua các năm (2000 – 2006) …....................... 41 Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “ Giải pháp phát triển thị trƣờng bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết gia nhập WTO” là đề tài tác giả lựa chọn sau khi xem xét thực trạng phát triển của thị trƣờng bán lẻ Việt Nam và sự cần thiết phải đổi mới sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Đề tài có sự tham khảo và phát triển từ những đề tài truyền thống các tài liệu trên cơ sở cách tiếp cận mới của tác giả. Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp của tôi không sao chép y nghuyên từ bất cứ cuốn chuyên đề hay luận văn nào. Sinh viên thực hiện Lƣu Trƣờng Giang Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Lởi mở đầu …........................................................................................1 CHƢƠNG 1. THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT GIA NHẬP WTO..............................................4 1.1.Tổng quan về thị trƣờng bán lẻ ......................................................................4 1.1.1 Định nghĩa về thị trường bán lẻ................................................................4 1.1.2. Cấu trúc kênh phân phối của thị trường bán lẻ.......................................5 1.1.3. Các loại hình bán lẻ ..............................................................................10 1.1.4. Vai trò của hoạt động bán lẻ ................................................................13 1.1.5. Chức năng của hoạt động bán lẻ...........................................................14 1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của thị trường bán lẻ.................................................................................................16 1.2. Thị trƣờng bán lẻ Việt Nam theo các cam kết gia nhập WTO ...............18 1.2.1. Các cam kết trong WTO của Việt Nam về mở cửa thị trường bán lẻ.......................................................................................................... 18 1.2.2. Cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO của thị trường bán lẻ Việt Nam................................................................................................... . 19 1.2.3. Yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của thị trường bán lẻ ..................................................................................... 22 Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.4. Một số bài học kinh nghiệm từ các nước có thể áp dụng cho Việt Nam...........................................................................................................23 Kết luận chƣơng 1................................................................................................27 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM......................................................................................................................28 2.1. Khái quát chung về thị trƣờng bán lẻ Việt Nam…....................................28 2.2. Thực trạng thị trƣờng bán lẻ Việt Nam ….................................................29 2.2.1. Giai đoạn trước khi gia nhập WTO (2000 – 2006) …..........................29 2.2.1.1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ…............................................ 29 2.2.1.2. Mạng lưới phân phối......................................................................... 33 2.2.1.3. Các doanh nghiệp bán lẻ ..................................................................34 2.2.1.4. Thương mại điện tử.......................................................................... 39 2.2.1.5. Giá cả hàng hoá..................................................................................40 2.2.2. Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam sau khi gia nhập WTO ..........42 2.3. Một số đánh giá về thực trạng phát triển thị trƣờng bán lẻ Việt Nam....45 2.3.1 Đánh giá về thành công ..................................................................... 45 2.3.1.1. Thành công ................................................................................... ...45 2.3.1.2. Nguyên nhân của thành công.......................................................... .46 2.3.2. Đánh giá về hạn chế.......................................................................... . 51 2.3.2.1. Hạn chế .......................................................................................... . 51 2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế ................................................................52 Kết luận chƣơng 2...............................................................................................58 Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 3. TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM............................................................................................59 3.1. Những xu hƣớng phát triển thị trƣờng bán lẻ thế giới.......................... 59 3.1.1. Thương mại điện tử............................................................................ 59 3.1.2. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng phát triển ...................................... 60 3.1.3. Hình thành các tập đoàn bán lẻ lớn.................................................... .61 3.1.4. Nhượng quyền thương hiệu ............................................................. .....61 3.2. Dự báo về các yếu tố ảnh hƣởng tình hình phát triển thị trƣờng bán lẻ Việt Nam giai đoạn hiện nay đến năm 2010 ................................... .....62 3.2.1. Tổng quan về nền kinh tế ................................................................ ....62 3.2.2. Các đối thủ cạnh tranh .........................................................................63 3.2.3. Người tiêu dùng.....................................................................................63 3.3. Quan điểm phát triển thị trƣờng bán lẻ của Chính phủ............................64 3.4. Mục tiêu phát triển thị trƣờng bán lẻ....................................................... . 65 3.5. Đề xuất các giải pháp để phát triển thị trƣờng bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới ...................................................................................... ........67 3.5.1.Quy hoạch tổng thể thị trường ....................................................... .. 67 3.5.1.1. Quy hoạch mạng lưới bán lẻ ....................................................... .....67 3.5.1.2. Tiếp tục mở rộng thị trường .............................................................69 3.5.1.3. Tiếp tục mở rộng kênh phân phối ................................................... 70 3.5.2. Hoàn thiện khung pháp lý …................................................................72 Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 36 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.5.3. Những chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam …................................................................................................... 74 3.5.4. Đẩy mạnh mối liên kết với các doanh nghiệp …................................ 76 3.5.5. Tăng cường các hoạt động quảng bá tiếp cận người tiêu dung…........ 77 Kết luận chƣơng 3……………………………………………………………….79 KẾT LUẬN..................................................................................................80 Tài liệu tham khảo Phụ lục Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phụ lục Phụ lục 1 Danh sách siêu thị, trung tâm thƣơng mại ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn www.vietnamtradefair.com) Hà nội: Siêu thị ROSA Công ty Cổ Phần Bai Tho Ha Noi Địa chỉ: Toa nha CT4A, Khu do thi Bac Linh Dam, Ha Noi, Viet Nam Điện thoại: 84-04 6414652/ 6414061; Fax: 84-04 6414074 Email: mailto:demvietnams@yahoo.com?subject=DK from VietnamTradeFair.com SIÊU THỊ BÁCH KHOA Địa chỉ: E7 Bách Khoa - Hà Nội Điện thoại: 8257083 SIÊU THỊ BẢO QUANG Địa chỉ: 23 Láng Hạ - Hà Nội Điện thoại: 5141449, 5141900 SIÊU THỊ Điện thoại: 04 6411537, 6411536 SIÊU THỊ TRÀNG TIỀN Địa chỉ: Điện thoại: 04 SIÊU THỊ METRO Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 04 7551617 Fax: 04 7551650 SIÊU THỊ KIM LIÊN Địa chỉ: Điện thoại: 04 SIÊU THỊ BIGC - Trung tâm thƣơng mại Bourbon Thăng Long Địa chỉ: 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04 SIÊU THỊ INTIMEX Địa chỉ: Điện thoại: 04 SIÊU THỊ ELMACO Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Địa chỉ: 240 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 5116501 SIÊU THỊ HÀ NỘI Địa chỉ: 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04 9745002 SIÊU THỊ FIVIMART - Công ty Cổ phần Nhất Nam Địa chỉ: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8260167 Fax: (84-4) 9341039 E-mail: mailto:fivi@hn.vnn.vn?subject=From VietnamTradeFair.com Web: http://www.fivimart.com.vn/ SIÊU THỊ QUAN NHÂN Địa chỉ: B1 Làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04 7910217 SIÊU THỊ SAO HÀ NỘI Địa chỉ: 36 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 7330346 SIÊU THỊ SEIYU Địa chỉ: 8 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 5742451 Fax: 04 5742450 SIÊU THỊ NỘI BÀI Địa chỉ: Ga Nội Bài, Hà Nội Điện thoại: 04 5844393, 5844159 Fax: 04 5844128 SIÊU THỊ THÁI HÀ Địa chỉ: 174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 8572513 SIÊU THỊ THĂNG LONG Địa chỉ: 87 - 89 Lê Duẩn, Hà Nội Điện thoại: 04 9420482 TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: 04 TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI VKO Địa chỉ: Điện thoại TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI BOURBON THĂNG LONG Địa chỉ: 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI ĐÔNG ANH Địa chỉ: Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội Điện thoại: SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hệ Thống siêu thị CO-OPMART 1. CO-OPMART Cống Quỳnh Địa chỉ: 189C Cống Quỳnh, P.NCT, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 8325239 2. CO-OPMART Nguyễn Đình Chiểu Địa chỉ: 168 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 930 1384 3. CO-OPMART ga Sài Gòn Địa chỉ: 1 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 935 1263 4. CO-OPMART Đinh Tiên Hoàng Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.BT, TP. HCM Điện thoại: 510 0091 5. CO-OPMART Cầu Kinh Địa chỉ: 684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.BT, TP. HCM Điện thoại: 899 0472 6. CO-OPMART Thắng Lợi Địa chỉ: 2 Trường Chinh, P.15, Q.TB, TP. HCM Điện thoại: 815 5483 7. CO-OPMART Trần Hƣng Đạo Địa chỉ: 727 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP. HCM Điện thoại: 8384552 8. CO-OPMART Phú Lâm Địa chỉ: 6 Bà Hom, P.13, Q.6, TP. HCM Điện thoại: 751 4798 9. CO-OPMART Hậu Giang Địa chỉ: 188 Hậu Giang, P.6, Q.6, TP. HCM Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 40 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Điện thoại: 960 0913 10. CO-OPMART Đầm Sen Địa chỉ: 3 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP. HCM Điện thoại: 8589968 11. CO-OPMART Nguyễn Kiệm Địa chỉ: 571 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.PN, TP. HCM Điện thoại: 9972 475 Hệ thống siêu thị CITIMART 12. SIÊU THỊ MAXIMARK Địa chỉ: 3C đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 8356617 Email: maximark.sg@bdvn.vnd.net 13. CITIMART MINH CHÂU Địa chỉ: 369 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 931 1268 14. CITIMART SÀI GÒN Địa chỉ: Lê Duẩn, P.BN, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 825 6868 15. CITIMART SKY GARDEN Địa chỉ: 20 Lê Thánh Tôn, P.BN, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 822 8868 16. CITIMART SOMERSET Địa chỉ: 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai (SOMERSET CHANCELLOR COURT), P.BN, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 824 4818 Các siêu thị điện máy Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN Chi nhánh 1: Lô G, chung cư Hùng Vương, P.11, Q.5 ĐT: 8866449 Web site: http://www.stdienmay.netcenter-vn.net/ Email: cholontown@hcm.vnn.vn Chi nhánh 2: Maximark Cộng Hòa Chi nhánh 3: 113B Trần Phú, TP. Cần Thơ Chi nhánh 4: 65 - 66 Lạc Hồng Chi nhánh 5: TTTM Parkson 35 Lê Thánh Tôn, Q.1 18. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY KỲ ĐỒNG Địa chỉ: 167 Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 935 1447 19. CTY TNHH TMDV THIÊN NAM HÒA Địa chỉ: 277B Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 863 3733 * Email: thiennamhoa@hcm.vnn.vn Siêu thị Thiên Hòa: 2/6B Trường Chinh, Q. Tân Bình TT Bảo hành: 27-29 A Cộng Hòa, Q. Tân Phú 20. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY E-MART CN1: 245 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.17, Q. Bình Thạnh, ĐT: 5125 361 CN2: 167 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3 21. CTY RỒNG THÁI BÌNH DƢƠNG - VIỆT NAM SHOP SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY VN Shop I Địa chỉ: 308A Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, ĐT: 832 7150 SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY VN Shop II Địa chỉ: 600 Điện Biên Phủ, P.22, Q.5, ĐT: 512 6252 - 53 - 54 22. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY IDEA Địa chỉ: 141 A-B CMT8, F5, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 832 8171 / 172 / 173 23. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY TỰ DO CN1: 62A Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.19, Q.Bình Thạnh, ĐT: 840 1396 Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 42 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CN2: 520 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7 - 873 3324 24. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY LỘC LÊ Địa chỉ: 454 Nguyễn Thi Minh Khai, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 827 7828 - 839 1208 - 834 1796 25. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY GIA THÀNH CN1: 975 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5, TP. HCM - ĐT: 923 1536 CN2: 79B Lý Thường Kiệt, P.9, Q. Tân Bình Các siêu thị nội thất 26. SIÊU THỊ NỘI THẤT NAM PHƢƠNG Địa chỉ: 1B Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 825 6371 27. SIÊU THỊ NỘI THẤT GIA ĐÌNH NHÀ XINH Địa chỉ: 1 Hòang Việt, P.4, Q.TB, TP. HCM Điện thoại: 811 4723 Email: tb_nhaxinh@aacorporation.com 28. SIÊU THỊ PHỐ XINH Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.12, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 8633634 Hệ Thống siêu thị METRO 29. METRO AN PHÚ Địa chỉ: P. An Phú, Q.2, TP. HCM Điện thoại: 519 0390 30. METRO BÌNH PHÚ Địa chỉ: Khu Bình Phú, P.11, Q.6, TP. HCM Điện thoại: 876 9711 Các siêu thị khác Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 43 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 31. SIÊU THỊ ĐỊA ỐC ACB Địa chỉ: 29TER Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐK, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 824 3770 32. SIÊU THỊ ĐỊA ỐC ACB - chi nhánh Địa chỉ: 30/6A Cộng Hòa, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM Điện thoại: 810 5518 33. CITY PLAZA Địa chỉ: 230 Nguyễn Trãi, P.NCT, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 837 9088 34. BIG C MIỀN ĐÔNG Địa chỉ: 138B Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 864 3905 - 863 2990 35. MART BÌNH TÂY Địa chỉ: 56 Tháp Mười, Q.6, TP. HCM Điện thoại: 855 4394 36. SIÊU THỊ HÀ NỘI Địa chỉ: 189 Cống Quỳnh, P.NCT, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 833 4225 37. SIÊU THỊ JAPAN GOOD SHOP Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q.PN, TP. HCM Điện thoại: 844 6223 38. SIÊU THỊ MIỀN ĐÔNG Địa chỉ: 202B Hòang Văn Thụ, P.9, Q.PN, TP. HCM Điện thoại: 847 7494 39. SIÊU THỊ SÀI GÒN Địa chỉ: 34 Đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 862 7298 40. SIÊU THỊ PARKLAND Địa chỉ: 628A, P. An Phú, Q.2, TP. HCM Điện thoại: 898 9000 41. SIÊU THỊ SUPERBOWL MINIMART Địa chỉ: A43 khu 1 Trường Sơn, P.2, Q.TB, TP. HCM Điện thoại: 848 6471 Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 44 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 42. ZEN PLAZA Địa chỉ: 56 Nguyễn Trãi, P.BT, Q.1, TP. HCM 43. SIÊU THỊ PACIFIC GOGO MART Địa chỉ: 8A đường 3 tháng 2, P.14, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 863 7973 44. SIÊU THỊ CÔNG ĐOÀN Địa chỉ: 85 Cách Mạng Tháng Tám, P.BT, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 839 8272 45. SIÊU THỊ AN LẠC Địa chỉ: Hồ Học Lãm, TT. An Lạc, H. Bình Chánh, TP. HCM Điện thoại: 8770 670 TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI 46. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI MIỀN ĐÔNG Địa chỉ: 138A Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 47. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI LUCKY PLAZA Địa chỉ: 38 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 48 TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI MÊ LINH POITE Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 49. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI DIAMOND PLAZA Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 50. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI CITI PLAZA Địa chỉ: 230 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 51. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI QUỐC TÊ (ITC) Địa chỉ: 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Điện thoại: (84-8) 52. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI SAIGON CENTER Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 53. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI SAIGON SQUARE Địa chỉ: 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 54. TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI THUẬN KIỀU PLAZA Địa chỉ: 190 Hùng Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phụ lục 2 Danh sách các chợ lớn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn www.vietnamtradefair.com) THỦ ĐÔ HÀ NỘI: CHỢ ĐỒNG XUÂN Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHỢ NGÃ TƢ SỞ Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHỢ MƠ Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHƠ LONG BIÊN Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHỢ HÔM Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHỢ THÀNH CÔNG Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHỢ BƢỞI Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHỢ 19-2 Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: CHỢ HÀNG DA Địa chỉ: Điện thoại: Hàng hoá bày bán: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Sinh viên thực hiện: Lưu Trường Giang 47
- Xem thêm -