Tài liệu Giải pháp phát triển thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng công thương hoàn kiếm

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng xuÊt hiÖn nh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan kh«ng thÓ xo¸ bá, ®ång thêi nã còng lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn. §Êt níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp lµ chÊp nhËn ®¬ng ®Çu víi th¸ch thøc c¹nh tranh tõ c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n, cã kinh nghiÖm c¹nh tranh h¬n, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho c¸c c«ng ty doanh nghiÖp thuéc mäi lo¹i h×nh kinh tÕ t¹i ViÖt Nam. Mçi c«ng ty doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cÇn ph¶i nhanh chãng t×m ra c¸c gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ trêng, x¸c lËp vÞ thÕ ®Ó ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp m×nh ph¸t triÓn, ®Ó gãp phÇn ®a hµng ho¸ ViÖt Nam c¹nh tranh cïng thÕ giíi trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ . C«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay ë ViÖt Nam còng nh trªn thÕ giíi ph¸t triÓn rÊt m¹nh. C¸c c«ng ty kinh doanh vÒ vi tÝnh , tin häc kh«ng ph¶i lµ Ýt vµ kh«ng chØ cã c¸c c«ng ty trong níc mµ cßn c¶ nh÷ng c«ng ty níc ngoµi ®ang ®Çu t vµo ViÖt Nam mét c¸ch rÇm ré. V× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt tin häc H¶i Anh cÇn t×m cho m×nh mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÝch hîp. “C«ng ty H¶i Anh víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng” lµ ®Ò tµi t«i chän ®Ó lµm bµi. §Ò ¸n m«n häc ®îc chia lµm ba phÇn: PhÇn I : T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh – mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh c«ng ty. PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. PhÇn I t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh - mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng I. ThÞ trêng vµ c¸c qui luËt cña thÞ trêng. 1. ThÞ trêng. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, thùc hiÖn dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp dÞch vô còng nh b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®Òu diÔn ra trªn thÞ trêng. ThÞ trêng cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chóng ®îc xem xÐt tõ nhiÒu gãc ®é vµ ®îc ®a ra vµo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. Theo nghÜa réng , thÞ trêng lµ mét ph¹m trï cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®îc biÓu hiÖn b»ng c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi diÔn ra trong kh«ng gian, thêi gian nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra thÞ trêng cßn ®îc hiÓu lµ tæng hîp c¸c quan hÖ trao ®æi mua b¸n gi÷a nh÷ng ngêi b¸n vµ ngêi mua ®îc thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ (L.Reudos) hay thÞ trêng lµ tËp hîp c¸c sù tho¶ thuËn th«ng qua ®ã ngêi b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Theo nghÜa hÑp, thÞ trêng lµ n¬i mµ ë ®ã cã sù gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu; gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua; vµ lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Quan ®iÓm cña Samuelson cho r»ng thÞ trêng lµ mét qu¸ tr×nh ngêi mua vµ ngêi b¸n gÆp gì nhau ®Ó x¸c ®Þnh lªn sè lîng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸. Qua c¸c kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ rót ra kÕt luËn: b¶n chÊt cña thÞ trêng lµ ho¹t ®éng trao ®æi, th«ng qua ®ã ngêi mua, ngêi b¸n tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. Nh vËy, c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn thÞ trêng bao gåm: ®èi tîng cña ho¹t ®éng trao ®æi lµ s¶n phÈm vËt thÓ hoÆc dÞch vô, chñ thÓ cña ho¹t ®éng trao ®æi lµ ngêi b¸n vµ ngêi mua, vµ c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi. ThÞ trêng bao hµm c¶ yÕu tè kh«ng gian vµ thêi gian vµ trong nh÷ng quan niÖm hiÖn nay vÒ thÞ trêng th× kh«ng gian vµ thêi gian cña trao ®æi lµ nh÷ng quan niÖm më. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng. a. Vai trß cña thÞ trêng: Doanh nghiÖp nhËn biÕt nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó quyÕt ®Þnh lo¹i hµng ho¸ s¶n xuÊt, kh¶o s¸t ®èi tîng trong thÞ trêng ®Ó doanh nghiÖp tËp trung phôc vô vµ tõ ph¶n håi cña kh¸ch hµng trªn thÞ trêng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh. Nh vËy thÞ trêng cã vai trß lµ m«i trêng kinh tÕ x· héi, lµ tÊm g¬ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhËn biÕt nhu cÇu vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ThÞ trêng ph¶n ¸nh mét c¸ch ch©n thùc t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng lµ mét kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. Cã thÞ trêng th× qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ míi cã thÓ diÔn ra. Lu th«ng hµng ho¸ thuËn lîi th× qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn míi diÔn ra nhanh chãng. Vµ cã nh thÕ t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ míi ®îc më réng vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ míi vËn ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng, æn ®Þnh. ThÞ trêng cßn lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ n¬i hoµn thµnh c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp víi doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ trêng lµ tham gia vµo c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trªn thÞ trêng. C¸c mèi quan hÖ nµy bao gåm tõ c¸c mèi quan hÖ tæng thÓ lµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n cho ®Õn nh÷ng mèi quan hÖ c¸ thÓ lµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau nh quan hÖ mua b¸n, quan hÖ céng t¸c, quan hÖ c¹nh tranh… Khi c¸c mèi quan hÖ ®îc kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ tøc lµ doanh nghiÖp ®Ò ra ®îc nh÷ng chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, ®ã sÏ t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn. cßn trêng hîp ngîc l¹i doanh nghiÖp sÏ kh«ng cßn c¬ héi ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. V× vËy cã thÓ nãi thÞ trêng lµ n¬i kiÓm nghiÖm ®óng ®¾n nhÊt c¸c ®êng lèi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ nhµ níc, cña c¸c nhµ kinh doanh. b. Chøc n¨ng cña thÞ trêng: Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra víi môc ®Ých ®Ó b¸n nghÜa lµ s¶n xuÊt cho nhu cÇu cña x· héi. S¶n phÈm b¾t buéc ph¶i b¸n ®îc trªn thÞ trêng th× míi ®îc x· héi thõa nhËn. V× vËy mµ thÞ trêng cã chøc n¨ng thõa nhËn. ThÞ trêng chØ thõa nhËn hµng ho¸ vµ dÞch vô nÕu nã phï hîp víi nh÷ng ®ßi hái cña ngêi tiªu dïng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kh¸ch hµng mua s¶n phÈm nghÜa lµ thÞ trêng ®· “bá phiÕu b»ng tiÒn” cho sù tån t¹i cña s¶n phÈm. Ngîc l¹i, nÕu kh«ng ®îc thÞ trêng thõa nhËn th× doanh nghiÖp sÏ bÞ ph¸ s¶n. Muèn ®îc thÞ trêng thõa nhËn, doanh nghiÖp ph¶i “cung c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i m×nh thÝch hoÆc cã kh¶ n¨ng cung øng”. Chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ trêng ®îc biÓu hiÖn: thÞ trêng lµ n¬i thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc thùc hiÖn th«ng qua gi¸ c¶ thÞ trêng trªn c¬ së gi¸ trÞ cña chóng ®îc thÞ trêng thõa nhËn. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®îc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc hiÖn, ngêi b¸n thu ®îc tiÒn vÒ tõ ngêi mua th× quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®îc chuyÓn tõ ngêi b¸n sang ngêi mua, hµng ho¸ ®i sang lÜnh vùc tiªu dïng c¸ nh©n ë ®ã gi¸ trÞ sö dông cña nã sÏ ®îc thùc hiÖn, ®ã lµ môc ®Ých cuèi cïng cña s¶n xuÊt. Sù vËn ®éng cña quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ trêng thùc hiÖn sù c©n ®èi vÒ tæng sè còng nh c¬ c©u cung vµ cÇu th«ng qua ®ã mµ thùc hiÖn sù c©n ®èi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng x· héi trong ®iÒu kiÖn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lµ mét lÜnh vùc ph¶n ¸nh tæng hîp nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ th«ng qua mua, b¸n v× vËy nã chøa ®ùng th«ng tin ®a d¹ng vµ nhiÒu mÆt. ThÞ trêng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ cung, cÇu (tæng sè vµ c¬ cÊu); vÒ hµng ho¸ (chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mÉu m·…); vÒ kh¸ch hµng (kh¶ n¨ng thanh to¸n, thu nhËp, së thÝch, thÞ hiÕu, thãi quen tiªu dïng…). ThÞ trêng còng chøa ®ùmg c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh vÒ chi phÝ, gi¸ c¶. Th«ng tin cña thÞ trêng lµ th«ng tin hai chiÒu diÔn ra gi÷a ngêi b¸n  ngêi b¸n, ngêi b¸n  ngêi mua, ngêi mua  ngêi mua. Nh÷ng th«ng tin nµy kh«ng chØ cÇn thiÕt cho ngêi s¶n xu©t, ngêi tiªu dïng mµ c¶ ®èi víi Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng víi s¶n xuÊt, lu th«ng vµ tiªu dïng cña x· héi ®îc thùc hiÖn qua sù vËn ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ trêng th«ng qua quan hÖ cung cÇu vµ tÝn hiÖu gi¸ c¶ thÞ trêng. Víi s¶n xuÊt, thÞ trêng thùc hiÖn viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc (vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai) vµo c¸c ngµnh, c¸c khu vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. Víi lu th«ng, thÞ trêng ®iÒu tiÕt sù lu th«ng hµng ho¸ tõ n¬i thõa ®Õn n¬i khan hiÕm, tõ n¬i gi¸ c¶ thÊp ®Õn n¬i cã gi¸ c¶ cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi th«ng qua ®ã mµ ®¹t ®îc lîi nhuËn. Vµ ®èi víi tiªu dïng, chøc n¨ng ®iÒu tiÕt biÓu hiÖn ë chç kÝch thÝch hoÆc lµm h¹n chÕ tiªu dïng víi tõng lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô, x©y dùng c¬ cÊu tiªu dïng hîp lý. Chøc n¨ng cuèi cïng lµ chøc n¨ng kÝch thÝch cña thÞ trêng. ThÞ trêng kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ kinh doanh cã l·i ph¶i t¹o cho m×nh u thÕ c¹nh tranh b»ng c¸ch ®æi míi c«ng nghÖ, kü thuËt, n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm… vµ ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng. 3. C¸c qui luËt cña thÞ trêng. Qui luËt gi¸ trÞ : §©y lµ qui luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng ho¸. C¨n cø vµo qui luËt nµy hµng ho¸ ®îc trao ®æi trªn thÞ trêng ph¶i c¨n cø vµo thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã tøc lµ chi phÝ b×nh qu©n trong x· héi. Qui luËt gi¸ trÞ kÝch thÝch ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ chó ý tíi hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt vµ ra søc gi¶m hao phÝ c¸ biÖt xuèng ®Ó gi¶m gi¸ b¸n. Tõ ®ã, thóc ®Èy c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i quan t©m c¶i tiÕn kÜ thuËt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm,t¹o lîi thÕ c¹nh tranh. Qui luËt gi¸ trÞ cßn cã t¸c dông ®iÒu tiÕt sù ph©n phèi lao ®éng x· héi vµ t liÖu lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh th«ng qua c¬ cÊu gi¸ c¶ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÞ trêng. Sù t¨ng hay gi¶m cña gi¸ c¶ xung quanh gi¸ c¶ s¶n xuÊt chØ cho ngêi s¶n xuÊt biÕt nhu cÇu vÒ thø hµng ho¸ ®ã t¨ng lªn hay gi¶m ®i. Sù vËn ®éng gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ trÞ hµng ho¸ biÓu hiÖn cña quy luËt gi¸ trÞ cïng víi t¸c ®éng ®ång thêi cña nh÷ng quy luËt kh¸c trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt nhÊn m¹nh quy luËt cung cÇu. Qui luËt cung – cÇu : Quan hÖ cung cÇu lµ mèi quan hÖ kinh tÕ lín nhÊt, c¬ b¶n nhÊt cña thÞ trêng. Nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ trêng. Quy luËt cung cÇu lu«n cã xu híng vËn ®éng xÝch l¹i gÇn nhau ®Ó t¹o ra sù c©n b»ng trªn thÞ trêng vµ g¾n liÒn víi nã lµ sù vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng. Qui luËt c¹nh tranh : lµ c¬ chÕ vËn ®éng trªn thÞ trêng. C¹nh tranh kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ sù qu¶n lý cña nhµ níc lµ ®Ó h¹n chÕ tÝnh kh«ng lµnh m¹nh trong c¹nh tranh. C¹nh tranh diÔn ra gi÷a ngêi b¸n víi ngêi mua trong qu¸ tr×nh mÆc c¶ s¶n phÈm, gi÷a ngêi mua víi ngêi mua khi hµng ho¸ khan hiÕm vµ diÔn ra thêng xuyªn lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi b¸n ®Ó giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. II. T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh - mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. 1. Kh¸i niÖm c¹nh tranh : C¹nh tranh ®Æc biÖt ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ t b¶n chñ nghÜa. Theo M¸c “C¹nh tranh trong t b¶n chñ nghÜa lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t b¶n nh»m giµnh giËt ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thÞ hµng ho¸ ®Ó thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”. Kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh cµng cã vai trß quan träng. Nã lµ ®iÒu kiÖn, lµ yÕu tè kÝch thÝch kinh doanh vµ lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung. Nhê cã c¹nh tranh mµ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi kh«ng ngõng t¨ng lªn – yÕu tè ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña mçi quèc gia trªn con ®êng ph¸t triÓn . Tãm l¹i, cã thÓ hiÓu c¹nh tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh ho¹t ®éng trªn thÞ trêng nh»m giµnh giËt nh÷ng kh¶ n¨ng vÒ më réng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, më réng thÞ phÇn cho doanh nghiÖp, t¹o ra cho x· héi nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng cao, nh÷ng dÞch vô chu ®¸o. 2. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¹nh tranh ë mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mçi doanh nghiÖp b¾t ®Çu khëi sù kinh doanh ph¶i cã nh÷ng nguån lùc nhÊt®Þnh. §Ó ®¸nh gi¸ mét doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh hay yÕu ngêi ta c¨n cø vµo nhiÒu yÕu tè : tiÒm lùc vÒ vèn, vÒ c«ng nghÖ, lao ®éng. §Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy triÖt ®Ó mäi tiÒm lùc nµy, mäi thÕ m¹nh mµ m×nh cã. Tøc lµ víi nguån lùc ®ã ph¶i lµm sao t¹o ®îc lîi thÕ h¬n so víi c¸ doanh nghiÖp kh¸c trong tho¶ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m·n ®Õn møc cao nhÊt ®ßi hái cña thÞ trêng. Hay chÝnh lµ viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. Thùc chÊt t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ t¹o ra ngµy mét nhiÒu h¬n c¸c u thÕ vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt : Gi¸ c¶, gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm, uy tÝn. Cô thÓ lµ doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, hoµn thiÖn m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng… hay nãi c¸ch kh¸c t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng vÒ mäi mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ trêng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i thùc hiÖn x©y dùng vµ ¸p dông chiÕn lîc c¹nh tranh, song còng ph¶i tu©n theo quy luËt c¹nh ttanh. Víi c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh cã thÓ ®µo th¶i kh«ng th¬ng tiÕc c¸c doanh nghiÖp cã chi phÝ cao chÊt lîng s¶n phÈm tåi, tæ chøc tiªu thÞ kÐm. MÆt kh¸c, nã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ ®Ó gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tæ chøc thùc hiÖn c¸ dÞch vô tiªu thô, qu¶ng c¸o, b¶o hµnh mét c¸ch chu ®¸o. Nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ cña con ngêi lµ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, song ®Òu cã cïng xu thÕ tÝch tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cã hcÊt l îng tèt mµ gi¸ thµnh hîp lý. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ßi hái mçi doanh nghiÖp kh«ng ®îc b»ng lßng víi chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh mµ cÇn ph¶i kh«ng ngõng t¨ng cêng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, ®¸nh gi¸ ®óng m×nh, ®óng ngêi, x©y dùng nh÷ng chiÕn lîc ®Çy tham väng bëi v× x¶n phÈm h«m nay ®îc a dïng cã thÓ ngµy mai trë nªn lçi thêi. Ngoµi ra khoa häc c«ng nghÖ còng lu«n ph¸t triÓn, ®µo th¶i c«ng nghÖ cò kü l¹c hËu, thay thÕ lµ nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. nã lµ mét t¸c nh©n kh«ng nhá ¶nh hëng tíi viÖc t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë mçi doanh nghiÖp. Nh vËy n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ tÊt yÕu kh¸ch quan b¶o ®¶m cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë mçi doanh nghiÖp. 3. C¸c h×nh thøc c¹nh tranh. Trong nÒn kinh tÕ thj trêng nÕu lîi nhuËn thóc ®Èy c¸c c¸ nh©n tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanhh th× c¹nh tranh b¾t buéc hä, thóc ®Èy hä ph¶i ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Khi xem xÐt c¹nh tranh ë nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau ta cã thÓ thÊy mçi khÝa c¹nh, c¹nh tranh l¹i cã nhiÒu møc ®é. * Díi gãc ®é thùc chøng, c¹nh tranh ®îc chia lµm 3 møc ®é: c¹nh tranh hoµn h¶o hoÆc thuÇn tuý, c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o vµ ®éc quyÒn. C¹nh tranh hoµn h¶o hay ®îc gäi lµ c¹nh tranh thuÇn tuý lµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh trong ®ã gi¸ c¶ cña mét lo¹i hµng ho¸ kh«ng ®æi trong toµn bé c¸c ®Üa danh cña thÞ trêng, bëi v× ngêi mua vµ ngêi b¸n cã sù hiÓu biÕt têng tËn vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, vÒ thÞ trêng. Trong thÞ trêng ®ã cã sù tù do lu©n chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c, ë ®ã chi phÝ vËn t¶i kh«ng ®Ò cËp ®Õn vµ coi nh b»ng kh«ng. C¹nh tranh thuÇn tuý muèn tån t¹i cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kiÖn sau: TÊt c¶ c¸c h·ng kinh doanh trong ngµnh ®ã ph¶i t¬ng ®èi nhá; sè lîng kinh doanh trong ®ã ph¶i rÊt nhiÒu. C¸c c«ng ty ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm hoµn toµn gièng nhau ®Õn møc c¶ ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng ®Òu khã ph©n biÖt. TÊt c¶ c¸c h·ng kinh doanh ®Òu nhá do ®ã viÖc gia nhËp ngµnh vµ bá ngµnh rÊt dÔ dµng.trong lo¹i h×nh c¹nh tranh nµy, gi¸ c¶ ®îc ®Þnh ®o¹t mét c¸ch duy nhÊt trªn thÞ trêng th«ng qua quan hÖ gi÷a søc cung vµ søc cÇu. C¶ ngêi b¸n vµ ngêi mua ®Òu ph¶i chÊp nhËn gi¸ c¶ ®ang phæ biÕn trªn thÞ trêng. §éc quyÒn tån t¹i khi trong ngµnh c«ng nghiÖp hoÆc trªn thÞ trêng chØ cã mét ngêi san xuÊt hoÆc mét ngêi b¸n. Do viÖc chØ cã mét ngêi b¸n duy nhÊt ®· cho phÐp c«ng ty ®ã cã thÓ kiÓm so¸t trän vÑn ®îc gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm cña m×nh, cho phÐp hä cã thÓ n©ng gi¸ hoÆc h¹ gi¸ tuú theo chiÕn lîc cña c«ng ty ®Ó thu lîi nhuËn ®éc quyÒn. Hçu hÕt c¸c thÞ trêng ngµy nay ë vµo kho¶ng gi÷a cña c¹nh tranh hoµn h¶o vµ ®éc quyÒn, ®îc gäi lµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ h×nh thøc c¹nh tranh chiÕm u thÕ trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt mµ ë ®ã c¸c c¸ nh©n b¸n hµng hoÆc c¸c nhµ s¶n xuÊt cã ®ñ søc m¹nh vµ thÕ lùc ®Ó cã thÓ chi phèi ®îc gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Trong c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã c¹nh tranh mang tÝnh ®éc quyÒn vµ ®éc quyÒn nhãm. C¹nh tranh mang tÝnh chÊt ®éc quyÒn lµ mét h×nh thøc cña c¹nh tranh mµ ë ®ã nh÷ng ngêi b¸n cã thÓ ¶nh hëng ®Õn nh÷ng ngêi mua b»ng sù kh¸c nhau cña c¸c s¶n phÈm cña m×nh vÒ h×nh d¸ng, kÝch thíc, chÊt lîng vµo m¸c nh·n. Trong rÊt nhiÒu trêng hîp nh÷ng ngêi b¸n cã thÓ buéc nh÷ng ngêi mua chÊp nhËn gi¸. §éc quyÒn nhãm tån t¹i trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt mµ ë ®ã chØ cã mét sè Ýt ngêi s¶n xuÊt, mçi ngêi ®Òu nhËn thøc ®îc r»ng gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm cña m×nh kh«ng chØ phô thuéc vµo s¶n lîng cña m×nh mµ cßn phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña nh÷ng kÎ c¹nh tranh quan träng trong ngµnh ®ã. Nh÷ng ngêi b¸n hoÆc nh÷ng ngêi s¶n xuÊt ë ®©y thêng cã tiÒm lùc kinh tÕ lín. Sù th©m nhËp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thêng rÊt khã kh¨n bëi v× ®ßi hái mét sè vèn ®Çu t rÊt lín. Trªn thÕ giíi, c¸c níc ph¸t triÓn thêng ®éc quyÒn nhãm trong c¸c ngµnh nh s¶n xuÊt « t«, ®iÖn tö, * XÐt theo gãc ®é chuÈn t¾c cña c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× c¹nh tranh cã c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ c¹nh tranh kh«ng ®Ñp. C¹nh tranh lµnh m¹nh lµ h×nh thøc c¹nh tranh ®Ñp, trong s¸ng vµ gi¶i tho¸t ®îc khái c¸c thãi h tËt xÊu trong cuéc sèng ®êi thêng. Trong c¹nh tranh nµy, mäi ®èi thñ ®Òu b×nh ®¼ng vµ tham gia “cuéc ch¬i” mét c¸ch c«ng b»ng, tu©n thñ quy luËt c¹nh tranh mµ kh«ng dïng thñ ®o¹n ®Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. C¹nh tranh kh«ng ®Ñp lµ c¹nh tranh kh«ng trung thùc hoÆc kh«ng phï hîp víi c¸c c¸ch c xö cã thÓ chÊp nhËn ®îc cña kinh doanh. Cã thÓ nãi c¹nh tranh kh«ng ®Ñp lµ biÓu hiÖn mÆt xÊu cña c¹nh tranh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nhng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc sÏ h¹n chÕ sù c¹nh tranh kh«ng ®Ñp vµ khuyÕn khÝch c¹nh tranh lµnh m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nhµ níc qu¶n lý ë cÊp vÜ m« ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ kh«ng ®i chÖch ®Þnh híng XHCN. 4. Mét sè chÝnh s¸ch c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh. a. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ lµ viÖc x¸c ®Þnh 1 møc gi¸ hoÆc nhiÒu møc gi¸ b¸n cho c¸c trung gian ph©n phèi hoÆc cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng vµ phøc t¹p nhÊt cña mét c«ng ty liªn quan ®Õn gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña nã. Nõu nh÷ng ngêi mua tiªu dïng hoÆc nh÷ng ngêi mua tæ chøc nhËn ra r»ng gi¸ h¬i cao, hä cã thÓ chuyÓn sang mua nh÷ng nh·n hiÖu c¹nh tranh hay nh÷ng hµng ho¸ thay thÕ, dÉn ®Õn nh÷ng thua thiÖt vÒ khèi lîng b¸n vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. NÕu gi¸ qu¸ thÊp, khèi lîng b¸n cã thÓ sÏ t¨ng lªn nhng kh¶ n¨ng lîi nhuËn sÏ xÊu ®i, hoÆc cã thÓ t©m lý ngêi mua sÏ cho r»ng hµng ho¸ ®ã kÐm chÊt lîng mµ kh«ng mua hµng ho¸ cña c«ng ty. Bëi vËy, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ ph¶i ®îc ®a ra xem xÐt mét c¸ch cÈn thËn ®Ó võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ, võa ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Thùc tÕ cho thÊy, trong viÖc x¸c lËp hoÆc thay ®æi gi¸ c¸c h·ng cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt sù c¹nh tranh sÏ t¸c ®éng tíi gi¸ cña s¶n phÈm. §Çu tiªn cÇn ph¶i xem xÐt c¸c nh©n tè sau: 1. Sè lîng ®èi thñ c¹nh tranh. 2. Quy m« cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 3. Khu vùc cã ®èi thñ c¹nh tranh. 4. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ra nhËp ngµnh c«ng nghÖ. 5. Møc ®é phô thuéc däc cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 6. Sè lîng s¶n phÈm ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh b¸n. 7. C¬ cÊu gi¸ cña ®èi thñ. 8. C¸c ph¶n øng trong lÞch sö cña c¸c ®èi thñ víi nh÷ng thay ®æi vÒ gi¸. Nh÷ng nh©n tè nµy gióp cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña h·ng nªn ë møc ®é nµo. §Þnh gi¸ mét s¶n phÈm tõ møc gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh ®îc gäi lµ “®Þnh gi¸ theo tØ lÖ” vµ nã rÊt th«ng dông ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã tÝnh ®ång nhÊt, v× lÏ ph¬ng ph¸p nµy thÓ hiÖn mét sù hiÓu biÕt chung cña ngµnh kinh doanh vµ kh«ng ph¸ vì sù hµi hoµ cña ngµnh ®ã. Bªn c¹nh nh÷ng nh©n tè vi m« ®ã cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, doanh nghiÖp còng cÇn xem xÐt ®Õn c¶ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ë cÊp vÜ m« nh: luËt lÖ cña chÝnh phñ, l¹m ph¸t, suy tho¸i, l·i suÊt, tØ gi¸… ®Ó ®a ra møc gi¸ phï hîp vµ hÊp dÉn ngêi tiªu dïng b. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong viÖc n©ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®ãng vµi trß chñ yÕu v× tÇm quan träng cña c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vµ hiÖu n¨ng cña s¶n phÈm c«ng nghÖ ®èi víi ngêi mua, chÝnh v× vËy muèn s¶n phÈm cña m×nh cã søc c¹nh tranh th× ®iÒu ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b¸n s¶n phÈm cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp lµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tèt nhÊt nh÷ng ®Æc trng cña s¶n phÈm (cã thÓ b»ng c¸ch n¾m gi÷ b»ng s¸ng chÕ ph¸t triÓn), tiÕn hµnh thêng xuyªn ho¹t ®éng ®æi míi kü thuËt. ViÖc kÕt hîp ®ång bé gi÷a nghiªn cøu c«ng nghÖ víi Marketing vµ nghiªn cøu thÞ trêng cã t¸c dông kh«ng nhá tíi sù thµnh c«ng cña c¸ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ c¹nh tranh vÒ chÊt lîng ®øng vÞ trÝ hµng ®Çu th× vÊn ®Ò dÞch vô bæ sung g¾n liÒn víi s¶n phÈm cµng lµm t¨ng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, bëi v× nhê vËy s¶n phÈm ngµy cµng phï hîp víi kh¸ch hµng h¬n mµ møc gi¸ b¸n kh«ng ®æi – mét lîi thÕ quan träng trong c¹nh tranh. c. ChÝnh s¸ch ph©n phèi hµng ho¸. Lµm tèt c«ng t¸c ph©n phèi vµ b¸n hµng lµ thóc ®Èy cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®îc thuËn lîi , nhanh chãng vµ còng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. ChÝnh s¸ch ph©n phèi bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng, gi¶i ph¸p liªn quan tíi viÖc ph©n phèi s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®a hµng ho¸ ®Õn ngêi tiªu dïng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, viÖc b¸n hµng cßn bao gåm c¶ viÖc cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi mua hµng sö dông mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. V× vËy, ngêi b¸n hµng cÇn cã mét tr×nh ®é hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ tin häc. Doanh nghiÖp cÇn chó ý tíi nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®Ó tham gia tiªu thô s¶n phÈm, gióp cho viÖc lµm cho s¶n phÈm ngµy cµng tho¶ m·n ngay c¶ nh÷ng yªu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch hµng. d. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng. §©y lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc nh»m n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp, t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng vµ x©y dùng mét h×nh ¶nh chung thuËn lîi cho doanh nghiÖp. Giao tiÕp, khuyÕch tr¬ng ®ãng vai trß chuÈn bÞ vµ vai trß ®éng lùc trong b¸n hµng. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th× giao tiÕp, khuyÕch tr¬ng lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch hÕt søc cÇn thiÕt. Trong hÖ thèng c¸c ph¬ng tiÖn giao tiÕp khuyÕch tr¬ng, qu¶ng c¸o ®îc sö dông mét c¸ch thêng xuyªn vµ triÖt ®Ó. Tuy nhiªn cÇn cã c¸ch qu¶ng c¸o hîp lý ®Ó võa gi¶m chi phÝ qu¶ng c¸o l¹i võa ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Vµ c¸ch qu¶ng c¸o ph¸t huy ®îc t¸c dông nhÊt trong lÜnh vùc kinh doanh vi tÝnh lµ qu¶ng c¸o trªn m¹ng th«ng tin víi u thÕ næi tréi cña viÖc hoµ m¹ng toµn cÇu víi tÝnh cËp nhËt th«ng tin cña m¹ng. Bªn c¹nh ®ã lµ kÕt hîp víi c¸c c¸ch qu¶ng c¸o truyÒn thèng vÉn ph¸t huy ®îc t¸c dông tõ xa. Cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®a s¶n phÈm cña m×nh ®Õn víi mäi ®èi tîng kh¸ch hµng vµ mäi khóc thÞ trêng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh kinh doanh cña c«ng ty thiÕt bÞ kÜ thuËt tin häc H¶i Anh I. Kh¸i qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty. C«ng ty thiÕt bÞ kÜ thuËt tin häc H¶i Anh lµ c«ng ty t nh©n ®îc thµnh lËp ngµy 19/5/2000. §Þa chØ : 49 Lý Nam §Õ - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Tel : (84 - 4) 7337538 – 7471134 Fax: (84 - 4) 7471134 Email: haianhco@fpt.vn Web : www.haianh.com.vn C«ng ty tuy míi thµnh lËp ®îc 4 n¨m nhng còng ®ñ ®Ó cho thÊy sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña c«ng ty. N¨m 2000, «ng §inh Cù Thµnh thµnh lËp c«ng ty chñ yÕu kinh doanh m¸y vi tÝnh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng. Trong ®ã c«ng ty ®Æc biÖt cã thÕ m¹nh vÒ lÜnh vùc kinh doanh m¸y vi tÝnh vµ c¸c linh kiÖn m¸y vi tÝnh. Lóc ®Çu víi lùc lîng chØ cã h¬n 10 thµnh viªn ®Õn nay c«ng ty ®· cã mét ®éi ngò nh©n viªn hïng hËu vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó cã thÓ ®¸p øng mäi yªu cÇu dï lµ kh¾t khe nhÊt cña kh¸ch hµng. N¨m 2003, c«ng ty më thªm mét chi nh¸nh ë ®Þa chØ 83 NguyÔn Phong S¾c. S¬ ®å c¬ cÊu cña c«ng ty : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo c¬ chÕ qu¶n lý trùc tuyÕn. Gi¸m ®èc lµ ngêi ra mäi quyÕt ®Þnh trong c«ng ty. Víi quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc c«ng ty, «ng §inh Cù Thµnh ph¶i ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tuyÓn dông nh©n viªn, x©y dùng vµ ký duyÖt nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh, quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng vµ ph¸p luËt, vµ x©y dùng ph¬ng ¸n hîp t¸c, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch chÊt lîng cña c«ng ty. C¸c trëng phßng ®¶m nhiÖm phÇn tr¸ch nhiÖm cña m×nh ë c¸c phßng chøc n¨ng trong c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc gi¸m ®èc. Trëng phßng kü thuËt NguyÔn TuÊn Giang ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c nh©n viªn phô tr¸ch kü thuËt cña c«ng ty. §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt trong c«ng ty v× vËy c¸c nh©n viªn trong bé phËn nµy ®îc tuyÓn lùa mét c¸ch kü cµng vµ hä ph¶i lµ nh÷ng kü s tin häc ®iÖn tö cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao. Kh«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn l¾p ®Æt, kiÓm tra thiÕt bÞ khi nhËp hµng vÒ, phßng kü thuËt cßn ph¶i kiªm nhiÖm c¶ dÞch vô b¶o hµnh cña c«ng ty. ChÊt lîng lµm viÖc cña phßng ban nµy quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Mai V¨n Thµnh lµ trëng phßng kinh doanh cña c«ng ty. §©y lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh thÝch hîp cho c«ng ty vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n víi kÕ to¸n trëng lµ Ph¹m BÝch Th¶o chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn tµi chÝnh kÕ to¸n. C¸c trëng phßng cña c¸c phßng ban trong c«ng ty hµng th¸ng ph¶i tæng hîp thµnh b¸o c¸o ho¹t ®éng cho gi¸m ®èc kiÓm tra ®Ó tõ ®ã gi¸m ®èc cã nh÷ng kÕ ho¹ch chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng ty. S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ chÊt lîng cao. C«ng ty lu«n lu«n cËp nhËt th«ng tin míi nhÊt ®Ó cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm tin häc ®¹t tiªu chuÈn hä cÇn. C¸c lo¹i linh kiÖn mµ c«ng ty kinh doanh: mµn h×nh, m¸y in – m¸y quÐt, case – vá m¸y vi tÝnh, Bo m¹ch chñ, CPU’s, qu¹t CPU, bé nhí trong, æ cøng, æ mÒm, card mµn h×nh, bµn phÝm, chuét, card m¹ng, modems, card ©m thanh, 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CD-DVD, loa, card TV, webcam – camera, USB FlashDisk, bé lu ®iÖn, … Nh÷ng linh kiÖn nµy mang c¸c nh·n hiÖu cña c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty nh: BENQ, DAEWOO, INTEL, LG, SAMSUNG, BIOSTAR, vµ SPARKLE. Víi nh÷ng ®èi t¸c tªn tuæi vµ chÊt lîng hµng hãa ®¶m b¶o yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®· t¹o cho c«ng ty mét uy tÝn vµ chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh cho c«ng ty. 2. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m ho¹t ®éng. Tríc hÕt ta h·y xÐt trong n¨m 2003, n¨m mµ doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ thuËn lîi víi viÖc cã thªm mét chi nh¸nh n÷a cña c«ng ty, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m N¨m % 2002 2003 1 Doanh thu b¸n hµng 4598 5270 115 2 C¸c kho¶n ph¶i nép 398 465 116.83 3 Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®· kÝ trong n¨m 1850 2375 128.38 4 Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång gèi ®Çu sang 120 132 110 n¨m 5 Thu nhËp b×nh qu©n (ngêi/th¸ng) 1.5 2 133.33 Phßng kÕ to¸n Theo b¶ng trªn cho thÊy: N¨m 2003, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty hiÖu qu¶ h¬n n¨m tríc ®ã lµ n¨m 2002 lµm doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty t¨ng thªm 15% hay t¨ng 672 triÖu ®ång. Lý do lµ sang n¨m 2003 c«ng ty ®· kÝ ®îc nh÷ng hîp ®ång víi gi¸ trÞ lín ®¹t 2375 triÖu ®ång h¬n n¨m 2002 lµ 525 triÖu dï r»ng gi¸ trÞ hîp ®ång gèi ®Çu n¨m 2003 lµ 132 triÖu lín h¬n n¨m tríc 12 triÖu. Sè hîp ®ång gèi ®Çu nµy chñ yÕu lµ do ký kÕt vµo dÞp cuèi n¨m gi¸p tÕt nªn doanh nghiÖp ph¶i ®Ó thùc hiÖn trong nh÷ng ngµy ®Çu cña n¨m sau. Trong n¨m 2003, lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh, lµ c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc H¶i Anh ®· thu hót ®îc c¸c kh¸ch hµng ë c¶ nh÷ng tØnh kh¸c t×m ®Õn víi c«ng ty kÝ kÕt nh÷ng hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ tin häc vµ v¨n phßng. Nhµ níc ta l¹i kh¸ khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña viÖc vi tÝnh ho¸ c¸c c«ng viÖc v¨n phßng nªn t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c¸c c«ng ty tin häc nh H¶i Anh. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh vËy, c«ng ty ®· kh«ng bá lì thêi c¬ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh vµ kÕt qu¶ lµ doanh nghiÖp ®· cã thªm mét chi nh¸nh n÷a vµ thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty còng t¨ng b×nh qu©n tõ 1.5 triÖu lªn 2 triÖu ®ång 1 th¸ng. Kh«ng chØ t¨ng thu nhËp cho nh©n viªn, c«ng ty cßn tæ chøc ®îc nh÷ng dÞp ®i tham quan cho nh©n viªn nh ®i tham quan VÞnh H¹ Long, khu du lÞch ®¶o TuÇn Ch©u … C«ng ty sÏ cßn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña m×nh ®Ó kh«ng chØ cã ®îc thÞ phÇn trong níc mµ t¬ng lai cßn híng ra thÞ trêng níc ngoµi. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ta cã thÓ hy väng ®îc ®iÒu nµy nÕu xem xÐt qua kÕt qu¶ c¶ qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty tõ 2000 ®Õn 2003: §¬n vÞ: triÖu ®ång Thùc hiÖn N¨m N¨m N¨m N¨m 2003 ChØ tiªu 2000 2001 2002 Doanh thu b¸n hµng 3902 4073 4598 5270 C¸c kho¶n ph¶i nép 279 314 398 465 Thu nhËp b×nh qu©n(ng1.5 1.5 1.5 2 êi/th¸ng) L·i 89 95 106 125 Phßng kÕ to¸n C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy tèc ®é t¨ng trëng cña c«ng ty vµ minh ho¹ b»ng ®å thÞ sau: Doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty l·i cña c«ng ty Tèc ®é t¨ng trëng cña c«ng ty: Tèc ®é t¨ng trëng 2001/2000 2002/2000 2003/2000 Theo doanh thu tiªu thô 1.05 1.18 1.35 Tõ b¶ng trªn cho thÊy, tèc ®é t¨ng trëng cña c«ng ty æn ®Þnh vµ t¨ng kh¸ ®Òu qua c¸c n¨m. Víi sè doanh thu thu ®îc hµng n¨m c«ng ty ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ níc mét kho¶n kh«ng ph¶i nhá trong khèi thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n trong níc. Vµ nh vËy cã thÓ thÊy, c«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt tin häc H¶i Anh ®ang cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c vµ ®óng ®¾n. II. NhËn xÐt kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña c«ng ty ®Ó x©y dùng chiÕn lîc c¹nh tranh, t¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty. a. Lùa chän nhãm kh¸ch hµng vµ thÞ phÇn. Víi quy m« cßn cha ®îc xÕp vµo doanh nghiÖp võa vµ lín, c«ng ty chñ yÕu chØ nh¾m vµo c¸c khu vùc cña thÞ trêng néi ®Þa. T¹i thÞ trêng nµy, viÖc c¸c doanh nghiÖp t nh©n kinh doanh trong lÜnh vùc tin häc “mäc lªn nh nÊm sau c¬n ma” v× sù ph¸t triÓn cña xu thÕ héi nhËp toµn cÇu ®· lµm cho c«ng ty H¶i Anh ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc rÊt lín. Thªm vµo ®ã lµ sù ph¸t triÓn tri thøc , nh÷ng ngêi hiÓu biÕt vÒ tin häc ngµy cµng nhiÒu v× thÕ nªn yªu cÇu kh¾t khe vÒ mÉu m·, chÊt lîng, dÞch vô cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. Tuy nhiªn, c«ng ty kh«ng coi ®ã lµ khã kh¨n th¸ch thøc mµ coi ®ã lµ tiªu chuÈn mµ c«ng ty cÇn ph¶i ®¹t tíi ®Ó tù hoµn thiÖn dÇn kh¶ n¨ng kinh doanh. Vµ môc tiªu mµ H¶i Anh cßn muèn v¬n tíi ®ã lµ ph¸t triÓn ra thÞ trêng níc ngoµi mµ thÞ trêng trong níc lµ ®iÓm tùa v÷ng ch¾c. TÊt c¶ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu thÊu hiÓu mét ®iÒu: “Kh¸ch hµng míi lµ ngêi quyÕt ®Þnh t¬ng lai, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña H¶i Anh”. V× vËy toµn thÓ nh©n viªn c«ng ty H¶i Anh lu«n t©m niÖm vµ lµm theo: “H·y phôc vô kh¸ch hµng nh chóng ta ®ang phôc vô cho chÝnh b¶n th©n chóng ta”. §èi tîng kh¸ch hµng nµo ®Õn c«ng ty còng lu«n ®îc sù phôc vô tËn t×nh cña nh©n viªn trong c«ng ty vµ c«ng ty kh«ng tËp trung chñ yÕu vµo mét ®èi tîng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh. Nh vËy, thÞ trêng cña c«ng ty lµ thÞ trêng ®a khóc. b. Chñ tr¬ng vµ c¸ch thøc thu thËp th«ng tin. Lµ c«ng ty kinh doanh tronglÜnh vùc tin häc, c«ng ty lÊy th«ng tin chñ yÕu trªn m¹ng internet vµ mét phÇn tõ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng truyÒn th«ng. C¨n cø tõ nh÷ng th«ng tin cËp nhËt trªn m¹ng, c«ng ty nhanh chãng tiÕp cËn ®îc víi nh÷ng linh kiÖn hiÖn ®¹i nhÊt ®Ó phôc vô kÞp thêi cho nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c«ng ty x¸c ®Þnh l¹i mét c¸ch chÝnh x¸c th«ng tin trªn m¹ng ®Ó kh«ng ®¸nh mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. Ngoµi ra, c«ng ty víi phßng kinh doanh thêng xuyªn tiÕp xóc víi thÞ trêng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng t¸c ®éng. Cã thÓ nãi c«ng ty rÊt n¨ng ®éng trong kinh doanh ®Ó kh«ng ®Ó m×nh bÞ tôt l¹i phÝa sau trong cuéc ch¹y ®ua ®a nh÷ng s¶n phÈm tin häc míi nhÊt ®Õn víi kh¸ch hµng. c. ChÝnh s¸ch ph©n phèi hµng ho¸: Hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, nÕu ®Ó bÞ Èm ít, bôi bÆm dÔ bÞ mÊt chøc n¨ng ho¹t ®éng, bëi vËy yªu cÇu cña kho tµng lu gi÷ hµng ho¸ ph¶i thùc sù kh« tho¸ng vµ s¹ch sÏ. Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi c«ng ty bëi v× mét chiÕc xe m¸y còng cã thÓ lµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nÕu víi sè lîng Ýt. Nh©n viªn trong c«ng ty hÇu hÕt ®Òu cã xe m¸y ®Ó nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu cã thÓ vËn chuyÓn hµng vÒ tËn nhµ vµ l¾p r¸p t¹i chç cho kh¸ch hµng ®¶m b¶o chÊt lîng kü thuËt thiÕt bÞ. C«ng ty còng cã c¶ xe « t« ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn cho nh÷ng ®¬n ®Æt hµng xa vµ sè lîng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lín. Vµ víi tÝnh chÊt dÔ vËn chuyÓn cña hµng ho¸ chØ cÇn tr¸nh va ®Ëp m¹nh g©y háng thiÕt bÞ, c«ng ty lu«n s½n sµng phôc vô ®Õn tËn n¬i cho kh¸ch hµng dï ë bÊt cø n¬i ®©u. §iÒu nµy ®· g©y ®îc kh¸ nhiÒu thiÖn c¶m cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. 2. ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng tíi søc c¹nh tranh cña c«ng ty. C¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh thiÕt bÞ kü thuËt tin häc, thÕ kh«ng thuéc vÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶. V× lóc nµy, gi¸ c¶ ®îc coi nh cè ®Þnh ®èi víi c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cïng lo¹i. Nh vËy, ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c c«ng ty kh¸c, c«ng ty ph¶i chó träng vµo chÊt lîng cña s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô ®i kÌm víi s¶n phÈm, tøc lµ tËn dông u thÕ c¹nh tranh cña chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng. VÒ chÊt lîng s¶n phÈm, c¸c nh©n viªn kü thuËt trong c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra xem xÐt chÊt lîng c¸c thiÕt bÞ ®îc nhËp vÒ ®Ó ®¶m b¶o r»ng khi cung cÊp cho kh¸ch hµng ph¶i lµ nh÷ng hµng ho¸ tèt nhÊt. C¸c s¶n phÈm ®ã ph¶i lu«n ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng kü thuËt, ®Çy ®ñ nh·n m¸c vµ c¸c giÊy tê liªn quan. VÒ c¸c dÞch vô kÌm theo, c«ng ty ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i dµnh cho kh¸ch hµng cña c«ng ty nh: ®èi víi nh÷ng ngêi mua trän bé linh kiÖn cña H¶i Anh th× ®îc miÔn phÝ c«ng l¾p r¸p, cµi ®Æt phÇn mÒm.. theo yªu cÇu cña quÝ kh¸ch hµng, ®îc b¶o tr× miÔn phÝ 3 n¨m kÓ tõ ngµy mua hµng, ®îc hëng nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i ®Æc biÖt trong tõng thêi kú cña c«ng ty. Cßn ®èi víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo ®Õn víi H¶i Anh th× ®îc b¶o tr×, b¶o dìng, cµi ®Æt phÇn mÒm…miÔn phÝ kÓ c¶ nh÷ng m¸y tÝnh, thiÕt bÞ kh«ng ph¶i do H¶i Anh cung cÊp, c«ng ty còng s½n sµng t vÊn tËn t×nh trong viÖc sö dông vi tÝnh cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®· hoµn toµn ®¸nh vµo t©m lý kh¸ch hµng. §Ó kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn víi c«ng ty, c«ng ty ®· lËp mét trang web riªng cña m×nh, trong ®ã cã ®Çy ®ñ th«ng tin tõ list c¸c linh kiÖn ®Õn gi¸ c¶, mÉu m·, dÞch vô sau b¸n hµng vµ ®Ó t¨ng ®é tin cËy cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty, trong trang web cßn cã c¶ danh s¸ch c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty. Kh«ng chØ ®a c¸c th«ng tin lªn m¹ng ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn c«ng ty mµ c«ng ty cßn cho ®¨ng b¸o, ph¸t tê r¬i ë c¸c cæng trêng, nhÊt lµ c¸c trêng ®¹i häc ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó ®èi tîng kh¸ch hµng chiÕm mét sè lîng ®«ng ®¶o nµy. NhiÒu kh¸ch hµng ®· t×m ®Õn víi c«ng ty th«ng qua nh÷ng tê r¬i vµ kh¸ hµi lßng vÒ chÊt lîng phôc vô ë ®©y. C«ng ty lu«n thÓ hiÖn quan ®iÓm b¸n hµng cña cña m×nh: kh«ng b¸n hµng kÐm chÊt lîng, lu«n cung cÊp s¶n phÈm tèt víi gi¸ c¶ c¹nh tranh, ®Æt ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu, ®Æt m×nh vµo vÞ trÝ cña kh¸ch hµng ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh, c xö ph¶i lÏ nhÊt vµ lu«n lµm hµi lßng kh¸ch hµng theo quan ®iÓm: “kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng”. 3. §¸nh gi¸ chung vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty kh¸c kinh doanh cïng lÜnh vùc, c«ng ty ®· ®Ó l¹i cho kh¸ch hµng nh÷ng Ên tîng kh¸ tèt ®Ó kh¸ch hµng nhí ®Õn c«ng ty. §ã lµ mét dÊu hiÖu tèt cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Lµ mét c«ng ty t nh©n cßn non trÎ, thµnh lËp trong giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong níc, c«ng ty võa cã u thÕ lµ cÇu ®ang nhá h¬n cung nhng nÕu kh«ng tËn dông ®îc søc c¹nh tranh th× c«ng ty còng kh«ng thÓ cã ®îc chç ®øng nh hiÖn nay. C«ng ty ph¶i lu«n t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó t¹o ra tÝnh n¨ng ®éng cho c«ng ty thÝch øng víi mäi biÕn ®éng cña thÞ trêng, ®¸p øng ®îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay thÞ phÇn cña c«ng ty chiÕm kho¶ng h¬n 10% thÞ trêng vi tÝnh c¶ níc, mét con sè còng ®¸ng nãi bëi v× sè lîng c¸c c«ng ty kinh doanh vi tÝnh kh«ng ph¶i lµ nhá vµ søc hÊp dÉn cña thÞ trêng nµy vÉn cha gi¶m sót chót nµo. Nh vËy, c«ng ty gi÷ v÷ng ®îc thÞ phÇn hiÖn t¹i còng lµ mét cè g¾ng rÊt lín vµ kh¸ tèn kÐm c«ng søc, tiÒn cña cña c«ng ty. C«ng ty ph¶i tËn dông nh÷ng u ®iÓm s½n cã cña c«ng ty. §ã lµ: §éi ngò nh©n viªn hïng hËu víi tr×nh ®é kü thuËt cao nhng lu«n ph¶i n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é cña hä bëi v× c«ng nghÖ kü thuËt tiÕn bé tõng ngµy. Th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn trong c«ng ty rÊt tËn t×nh víi kh¸ch hµng nªn chiÕm ®îc rÊt nhiÒu c¶m t×nh cña hä. §Þa ®iÓm cña c«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi – lµ mét trung t©m kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña c¶ níc, v× thÕ rÊt thuËn lîi trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng vµ ®Çu t më réng quy m« cña c«ng ty. M¹ng líi th«ng tin hoµ m¹ng toµn cÇu, th«ng tin lu«n ®îc cËp nhËt mét c¸ch nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng ty n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng. §ång thêi ®ã còng lµ mét thÞ trêng kh¸ réng lín mµ c«ng ty ®ang khai th¸c b»ng ph¬ng c¸ch b¸n hµng qua m¹ng. Kh¸ch hµng chØ viÖc kÝch vµo linh kiÖn m×nh cÇn, c«ng ty sÏ tÝnh gi¸ vµ göi hµng ®Õn tËn tay kh¸ch hµng. Thªm vµo ®ã, chÝnh s¸ch cña nhµ níc ®ang rÊt khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó cã thÓ tiÕn kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty t nh©n nh c«ng ty H¶i Anh ph¸t triÓn nªn ®· t¹o mét m«i trêng kinh doanh kh¸ th«ng tho¸ng. Víi tÊt c¶ nh÷ng u ®iÓm, nh÷ng thuËn lîi c¶ ë tÇm vi m« vµ vÜ m« nh vËy, c«ng ty ®· t×m ra ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn kh«ng chØ tríc m¾t mµ c¶ chiÕn lîc l©u dµi ®Ó b¶o ®¶m ph¸t triÓn æn ®Þnh c«ng ty trong t¬ng lai. Tuy nhiªn, c«ng ty kh«ng ph¶i lµ kh«ng cßn nh÷ng h¹n chÕ vµ tån t¹i. C«ng ty lµ c«ng ty t nh©n nªn vèn cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ lín mµ viÖc ph¸t triÓn c«ng ty l¹i cÇn rÊt nhiÒu ®Ó lËp nh÷ng chi nh¸nh ë c¸c tØnh kh¸c. Qu¶ng c¸o trªn ti vi lµ mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp khuyÕch tr¬ng kh¸ hiÖu qu¶ nhng cha thÊy c«ng ty sö dông. Phßng kinh doanh cña c«ng ty kiªm nhiÖm kh¸ nhiÒu nh kh¶o s¸t thÞ trêng, ho¹t ®éng marketing…mµ sè ngêi trong phßng th× Ýt, nh vËy ho¹t ®éng cña 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phßng sÏ kÐm hiÖu qu¶. MÆc dï phßng kü thuËt lµ linh hån cña c«ng ty nhng phßng kinh doanh còng lµ mét phÇn quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña c«ng ty nªn còng cÇn ®îc chó ý. Ph¬ng thøc thanh to¸n cña c«ng ty chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, thÎ tÝn dông mµ cha thÊy cã ph¬ng thøc chuyÓn kho¶n, sÐc vµ tiÒn ®iÖn tö. Tuy nhiªn, h¹n chÕ nµy còng do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan mang l¹i bëi nhµ níc ta mÆc dï rÊt khuyÕn khÝch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i nhng t©m lý d©n ta vÉn thÝch sö dông tiÒn mÆt h¬n. §iÒu nµy ®· lµm cho ph¬ng thøc thanh to¸n cña c«ng ty kh«ng ®îc ®a d¹ng. Nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt trªn cã c¶ phÇn chñ quan cña c«ng ty vµ còng cã c¶ phÇn kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng thiÕu sãt chñ quan, doanh nghiÖp cÇn kÞp thêi söa ch÷a bëi v× nã n»m trong kh¶ n¨ng cña c«ng ty, tr¸nh ®îc nh÷ng ¶nh hëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cßn nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan ¶nh hëng th× chØ cã thÓ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc ®ã. Gãp mét phÇn m×nh vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn cña doanh nghiÖp, t«i xin ®îc ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn mang tÝnh chñ quan cña m×nh. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty 1. Më réng vµ ph¸t triÓn c«ng ty kh«ng chØ trong néi thµnh Hµ Néi mµ cßn ®Æt thªm chi nh¸nh ë mét sè tØnh thµnh kh¸c ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. HiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ m¹nh, rÊt nhiÒu thµnh phè ®« thÞ ®îc ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Ngêi d©n cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã ®îc tiÕp xóc víi c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, hä cã rÊt nhiÒu nhu cÇu trong viÖc cËp nhËt th«ng tin vµ ®ã còng lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c«ng ty ®a tíi hä nh÷ng hµng ho¸ cña m×nh. NÕu c«ng ty chØ cã mçi trô së t¹i Hµ Néi, n¬i cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty kh¸c cïng ngµnh c¹nh tranh gay g¾t, trong khi cã rÊt nhiÒu thÞ trêng réng lín kh¸c ®ang chê c¸c c«ng ty khai th¸c, c«ng ty sÏ bá mÊt mét sè doanh thu cã thÓ lín gÊp nhiÒu lÇn. §ång thêi v× chØ cã trô së t¹i Hµ Néi, khi cã nhu cÇu cÊp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¸ch ë c¸c tØnh thµnh kh¸c, c«ng ty kh«ng thÓ ®¸p øng kÞp thêi hoÆc kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu chÊt lîng cña kh¸ch hµng sÏ lµm cho uy tÝn c«ng ty bÞ gi¶m xuèng. V× vËy, c«ng ty nªn më réng quy m« ë mét sè c¸c tØnh kh¸c trong níc. C«ng ty cã thÓ huy ®éng thªm vèn ®Ó t¨ng quy m« b»ng c¸ch chuyÓn ®æi tõ c«ng ty t nh©n sang c«ng ty cæ phÇn. §©y lµ c¸ch huy ®éng vèn nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ nhÊt. C¸ch thø hai c«ng ty cã thÓ liªn doanh, liªn kÕt. T×m kiÕm c¸c ®èi t¸c liªn doanh cã thÓ lµ c¸c c«ng ty kinh doanh cïng lÜnh vùc th× sÏ gi¶m bít ®îc ®èi thñ c¹nh tranh vµ ®ång thêi quy m« cña c«ng ty còng t¨ng lªn. NÕu c«ng ty muèn t¨ng sè vèn kinh doanh cña m×nh lªn mµ kh«ng chyÓn ®æi c¬ cÊu kinh doanh, c«ng ty sö dông phÇn lîi nhuËn cha ph©n phèi ®Çu t hÕt vµo kinh doanh. TÊt nhiªn viÖc lµm nµy cña c«ng ty ph¶i ®îc sù ®ång ý cña tÊt c¶ nh©n viªn trong c«ng ty. 2. Lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn thªm nh©n lùc cho c«ng ty vµ xóc tiÕn n©ng cao tay nghÒ cho tÊt c¶ nh©n viªn trong c«ng ty. C«ng nghÖ kü thuËt ph¸t triÓn liªn tôc kh«ng ngõng vµ cã thÓ tÝnh theo tõng ngµy, v× vËy viÖc n©ng cao tay nghÒ cho nh©n viªn trong c«ng ty lµ mét tÊt yÕu. Cã mét sè ngêi sau khi häc xong ra trêng xin vµo c¸c c«ng ty t nh©n mµ kh«ng cã ý ®Þnh l©u dµi, g¾n bã cèng hiÕn cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty bëi v× c¬ héi ra níc ngoµi häc hái trong c«ng ty kh«ng cã. Gi¶i thÝch vÊn ®Ò nµy cã thÓ do kh«ng cã ý ®Þnh g¾n bã víi c«ng ty nªn c«ng ty kh«ng muèn bá c«ng ra ®µo t¹o, nhng nÕu c«ng ty ®· ®µo t¹o ®îc ngêi cña m×nh th× ch¾c ch¾n ngêi ®ã sÏ ë l¹i g¾n bã víi c«ng ty. §©y lµ 2 sù t¸c ®éng ®èi lËp trong mèi quan hÖ gi÷a nh©n viªn víi c«ng ty. Nh vËy, tríc tiªn vÒ phÝa c«ng ty, c«ng ty cÇn cã nh÷ng mèi quan hÖ ®Ó cã thÓ ®a nh©n viªn cña m×nh ra níc ngoµi ®Ó cã thÓ tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c tiÕn bé kü thuËt trªn thÕ giíi, sau ®ã trë vÒ phôc vô cho c«ng ty. Nguån kinh phÝ ®µo t¹o cã thÓ lÊy tõ phÇn lîi nhuËn. B¶n th©n cña c¸c nh©n viªn còng cÇn tù cñng cè kiÕn thøc vµ tr×nh ®é ®Ó khái bÞ tôt l¹i sau. Cã nh vËy c«ng ty míi cã thÓ ph¸t triÓn vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. 3. TËp trung t×m kiÕm c¸c hîp ®ång lín nhng còng kh«ng l¬ lµ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh nhá ®Ó cñng cè c¬ së nÒn t¶ng ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty ®· t¹o ®îc mét uy tÝn vµ vÞ thÕ nh hiÖn nay th× viÖc kh¸ch hµng t×m ®Õn c«ng ty víi nh÷ng hîp ®ång lín kh«ng ph¶i lµ hiÕm. Nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh nhá nh b¸n linh kiÖn lÎ, sè lîng Ýt lµ t¹o dùng lßng tin trong kh¸ch hµng. B¸n cho hä víi sè lîng vµ chñng lo¹i nh vËy mµ vÉn ®¶m b¶o, uy tÝn chÊt lîng, th¸i ®é phôc vô hoµ nh· sÏ ®em l¹i c¶m t×nh cña hä. Mét ®«n mêi, mêi ®ån tr¨m. Tªn tuæi cña c«ng ty kh«ng qu¶ng c¸o nhiÒu mµ vÉn cã thÓ ®Õn víi nhiÒu kh¸ch hµng. Trong sè nh÷ng kh¸ch hµng ®ã, cã thÓ cã nh÷ng ngêi mang l¹i nh÷ng hîp ®ång lín cho c«ng ty b»ng c¸ch tuyªn truyÒn vÒ chÊt lîng hµng ho¸, vµ sù phôc vô. Khi ®· cã trong tay nh÷ng hîp ®ång lín, 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng ty còng ph¶i tËp trung ®¶m b¶o chÊt lîng hoµn h¶o nhng kh«ng nªn v× thÕ mµ quªn ®i nh÷ng kh¸ch hµng mua lÎ. C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch chiÕn lîc ®óng ®¾n trong viÖc phôc vô c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng. 4. §Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn m¹nh th× ho¹t ®éng Marketing cµng gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Víi 4 chøc n¨ng cña Marketing lµ: chøc n¨ng lµm thÝch øng s¶n phÈm víi nhu cÇu thÞ trêng, chøc n¨ng ph©n phèi, chøc n¨ng tiªu thô hµng ho¸, chøc n¨ng yÓm trî. NÕu ho¹t ®éng Marketing ®îc ®Èy m¹nh th× cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®îc n©ng cao. Phßng kinh doanh cña c«ng ty ph¶i ®¶m nhiÖm thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng marketing ®ång thêi víi nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nªn ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty cã phÇn kh«ng hiÖu qu¶. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy, tríc hÕt ph¶i tæ chøc riªng phßng marketing. Tõ ®ã t¨ng cêng xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nh: nghiªn cøu thÞ trêng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ b¸n hµng, më réng thÞ trêng b»ng chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng. T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng víi môc ®Ých x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô mét sè s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, nghiªn cøu møc ®é c¹nh tranh cña s¶n phÈm m×nh ®ang tiªu thô vµ triÓn väng cña s¶n phÈm ®ã ®Ó cã kÕ ho¹ch nhËp hµng cho ®óng, cho ®ñ, tr¸nh thõa, ø ®äng vèn, hµng ho¸. Víi nh÷ng ®Þa chØ cô thÓ c¶ trªn m¹ng vµ theo ®i¹ lý, c«ng ty cã thÓ cã nh÷ng hßm th gãp ý ®èi víi c«ng ty. C«ng ty cö ngêi th©m nhËp vµo thÞ trêng ®Ó xem xÐt khu cÇu, ph¶n øng cña kh¸ch hµng vµ møc ®é biÕt ®Õn nh·n hiÖu cña c«ng ty. Tõ ®ã, c«ng ty cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Õn chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ khuyÕch tr¬ng tªn tuæi c«ng ty. KhuyÕch tr¬ng s¶n phÈm kh«ng chØ trªn m¹ng, b¸o, ph¸t tê r¬i, c«ng ty nªn qu¶ng c¸o c¶ trªn ®µi, TV, qu¶ng c¸o ngoµi ®êng. §©y lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o kh¸ phæ th«ng vµ truyÒn thèng, tõ l©u ®· kh¼ng ®Þnh ®îc hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn C¹nh tranh lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu, lµ quy luËt phæ biÕn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Khi tham gia vµ kinh doanh trªn th¬ng trêng ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th«ng qua c¹nh tranh thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn, ®ång thêi nã còng ®µo th¶i c¸ doanh ngiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ ra khái thÞ trêng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c nhµ kinh doanh vÉn thêng nãi “th¬ng trêng lµ chiÕn trêng” qu¶ ®óng vËy: trong c¹nh tranh kh«ng cã nh©n nhîng, phÇn th¾ng chØ dµnh cho nh÷ng ai biÕt n¾m b¾t thêi c¬, biÕt ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh vµ h¹n chÕ tèi thiÓu nh÷ng bÊt lîi ®Ó dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. ChÝnh v× vËy, c¹nh tranh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña tõng doanh nghiÖp còng nh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. C«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt tin häc H¶i Anh vît qua giai ®o¹n bì ngì trªn thÞ trêng ®Ó b»ng chÝnh søc m¹nh vµ thùc lùc cña m×nh ®Ó v¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng tin häc ViÖt Nam. C«ng ty ®ang bíc nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c trªn con ®êng ph¸t triÓn cña m×nh. Víi ®Ò tµi “c«ng ty H¶i Anh víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng”, t«i mong gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh kiÕn tËp em ®· ®îc sù gióp ®ì rÊt nhiÖt t×nh cña l·nh ®¹o c«ng ty, vµ c¸c phßng ban. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý c«ng ty. Em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« trêng §¹i häc C«ng §oµn vµ ®Æc biÖt xin c¶m ¬n c« §inh Minh H¹nh ®· híng dÉn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh kiÕn tËp. Tuy nhiªn víi kh¶ n¨ng cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ c¸c ý kiÕn gãp ý mang tÝnh chñ quan, em rÊt mong ®îc sù th«ng c¶m cña c«ng ty còng nh sù híng dÉn chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 20
- Xem thêm -