Tài liệu Giải pháp phát triển thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng công thương hoàn kiếm

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu hµn cã quy m« lín nhÊt ViÖt Nam, ®îc xÕp thø hai trong c¸c nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu hµn ë §«ng Nam ¸. NhiÒu s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc tÆng huy ch¬ng vµng, ng«i sao chÊt lîng t¹i c¸c kú héi chî. §Ó cã ®îc nh÷ng thµnh c«ng vµ vÞ trÝ nh vËy, c«ng ty ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu th¨ng trÇm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. VËy nguyªn nh©n nµo ®· ®a c«ng ty vît qua khã kh¨n th¸ch thøc cña buæi ®Çu thµnh lËp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vèn khèc liÖt vµ ®éng lùc nµo ®· gióp c«ng ty ph¸t triÓn ®îc m¹nh mÏ nh ngµy h«m nay? Nh÷ng c©u hái ®ã ®· th«i thóc em ®Õn thùc tËp t¹i c«ng ty ®Ó t×m c©u tr¶ lêi. B»ng nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®îc ë trêng vµ nh÷ng g× ®· t×m hiÓu ®îc ë C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc qua thêi gian thùc tËp em ®· giíi thiÖu, ph©n tÝch vµ ®a ra nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ nh÷ng mÆt ®îc vµ cha ®îc cña c«ng ty. Qua ®ã em còng ®· x¸c ®Þnh ®îc híng ®Ò tµi mµ m×nh sÏ ®i s©u h¬n n÷a ®Ó nghiªn cøu. Qua hai th¸ng t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc, em ®· cè g¾ng sö dông thêi gian vµ kiÕn thøc cña m×nh ®Ó häc hái, lµm viÖc vµ viÕt nªn b¸o c¸o nµy, tuy vËy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n trong luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh sau nµy. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ph¹m ThÞ Kim Ngäc vµ c¸c c« chó trong C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· tËn t×nh gióp ®ì, h íng dÉn, gãp ý vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Sinh viªn thùc hiÖn Ng« Kim Phîng PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp I.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt- §øc - Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc - Tªn giao dÞch quèc tÕ: Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company ViÕt t¾t lµ: Viwelco - §Þa chØ: NhÞ Khª - Thêng TÝn – Hµ T©y - §iÖn tho¹i: 034.853364 Fax: 034.853653 - Email: Viwelco @ fpt.vn Webside: www.Viwelco.com.vn Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp, lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n, lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu hµn cã quy m« lín nhÊt ViÖt Nam, ®îc xÕp thø hai trong c¸c nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu hµn ë §«ng Nam ¸, víi ph¬ng ch©m s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, lÊy t«n chØ vµ môc ®Ých chÊt lîng lµ hµng ®Çu, th¬ng hiÖu que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· g©y ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. C«ng ty ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1967 víi tªn gäi ban ®Çu lµ Nhµ m¸y que hµn ®iÖn ViÖt - §øc. Nh÷ng n¨m bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhµ m¸y gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. N¨m 1990 chØ s¶n xuÊt ®îc 2.082 tÊn, viÖc lµm Ýt thu nhËp cña ngêi lao ®éng thÊp. §Õn th¸ng 3 n¨m 1995, nhµ m¸y ®îc bé c«ng nghiÖp quyÕt ®Þnh ®æi thµnh C«ng ty que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®Ó phï hîp víi quy chÕ kinh doanh míi. §©y lµ thêi c¬ thuËn lîi ®Ó c«ng ty x©y dùng chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh, chiÕm lÜnh thÞ trêng. Trong ®iÒu kiÖn nhµ xëng ®· xuèng cÊp, c«ng ty ®· ®Çu t c¶i t¹o, n©ng cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt, s¾p xÕp l¹i lao ®éng nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. N¨m 1997, s¶n phÈm que hµn cña c«ng ty chiÕm kho¶ng 10% thÞ phÇn, n¨m 2002 ®· ®¹t 25%, tíi n¨m 2004 thÞ trêng tiªu thô cña c«ng ty ®· ®¹t 32%, m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty v¬n tíi kh¾p c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc. 7 n¨m gÇn ®©y c«ng ty lu«n hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t, nghiªn cøu, x©y dùng vµ thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO nhiÒu s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc tÆng huy ch¬ng vµng, ng«i sao chÊt lîng t¹i c¸c kú triÓn l·m Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. C«ng ty que hµn ®iÖn ViÖt §øc ®· ®îc tæ chøc QMS ( Australia) vµ Quacert ( ViÖt Nam) cÊp chøng chØ vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001:2000. §Õn th¸ng 1/2004 C«ng ty que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®îc chÝnh thøc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc theo quyÕt ®Þnh sè 166/2003/QB – BCN cña bé c«ng nghiÖp. §©y lµ m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi t¹o cho c«ng ty thuËn lîi ph¸t huy thÕ m¹nh nhng còng cã rÊt nhiÒu khã kh¨n. §ã lµ sù c¹nh tranh s¶n phÈm vËt liÖu hµn ngµy mét gia t¨ng. N¨m 2004 ®· cã nhiÒu c¬ së trong níc ®Çu t s¶n xuÊt vËt liÖu hµn, gi¸ ®Çu t vËt liÖu ®Çu vµo t¨ng cao ®· ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o ra nh÷ng bÊt lîi trong qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc sau mét n¨m cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, n¨m 2005 c«ng ty tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c khoa häc kü thuËt nh»m duy tr× chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, më réng thÞ trêng, khai th¸c thÕ m¹nh c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Æc chñng. Duy tr× thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt lîng, qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:2000, coi ®ã lµ môc tiªu, yÕu tè hµng ®Çu ®Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn th¬ng hiÖu que hµn ®iÖn ViÖt - §øc lªn tÇm cao míi. I.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc I.2.1 Chøc n¨ng Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· s¶n xuÊt vµ cung øng cho thÞ trêng nhiÒu lo¹i vËt liÖu hµn cã chÊt lîng tèt, æn ®Þnh bao gåm: que hµn vá bäc, d©y hµn vµ bét hµn. * C¸c lo¹i que hµn gåm bèn nhãm: - Que hµn thÐp carbon thÊp vµ hîp kim thÊp cã ®é bÒn trung b×nh: N38-VD ; N42 – VD; N45 – VD; N46 – VD; J420 – VD; J421 – VD; VD – 6013 - Que hµn thÐp carbon thÊp vµ hîp kim thÊp cã ®é bÒn vµ ®é dÎo cao: N50 – 6B; N55 –6B; E7016 – VD; E7018 – VD - Que hµn ®¾p phôc håi bÒ mÆt: DCr60; DCr250; DMn350; DMn500; HX5 - C¸c lo¹i que hµn ®Æc biÖt: que hµn Inox VD.308-16; que hµn ®ång HmCu; que hµn gang G33; que c¾t C5 * D©y hµn H08-VD vµ bét hµn nãng ch¶y F6-VD D©y hµn víi khÝ b¶o vÖ CO2W49-VD I.2.2 NhiÖm vô - Tù tæ chøc bé m¸y vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña c«ng ty. - Sö dông tèi u mäi nguån lùc cña c«ng ty ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. - §æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, duy tr× thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt lîng, qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:200 lµ môc tiªu, yÕu tè hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn th¬ng hiÖu que hµn ®iÖn ViÖt §øc. Silicat côc D©y thÐp Nguyªn liÖu - B¶o vÖ c«ng ty, b¶o vÖ s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×nvátrËt bäctù an toµn x· héi, lµm trßn nghÜa vô quèc phßng. - Thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc, ®¶m b¶o ®êi sèng vµ viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. SÊy I.3 C«ng nghÖ s¶n xuÊt que hµn ®iÖn Hoµ tan, Vuèt S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt que hµn c« ®Æc NghiÒn, sµng C¾t C©n, trén Trén ít Ðp b¸nh Ðp que Ph¬i, sÊy Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Gãi s¶n phÈm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguån: Phßng Kü thuËt – ChÊt lîng Néi dung c¸c bíc c«ng viÖc s¶n xuÊt que hµn ®iÖn * ChÊt kÕt dÝnh: + Hoµ tan silicat côc, c« ®Æc níc silicat + Phèi liÖu theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh * D©y thÐp: - Vuèt: kÐo d©y tõ Φ6.5 xuèng c¸c ®êng kÝnh nhá h¬n - C¾t: ®Çu tiªn ph¶i uèn th¼ng d©y thÐp sau ®ã c¾t ph©n ®o¹n ra c¸c ®o¹n dµi 400, 350, 300 mm. * Nguyªn liÖu vá bäc: gåm rÊt nhiÒu nguyªn liÖu nh Rutil,Iminhit, Ferro... - SÊy: ®èi víi c¸c nguyªn liÖu nh caolanh, phÕ phÈm c¸c lo¹i ph¶i qua c«ng ®o¹n sÊy. ( sÊy thñ c«ng b»ng than). Trong qu¸ tr×nh sÊy ph¶i thêng xuyªn ®¶o liÖu ®Ó tr¸nh bÞ ch¸y côc bé - NghiÒn: + NghiÒn bóa: ®èi víi c¸c nguyªn liÖu mÒm, dai nh caolanh, mika... + NghiÒn bi: ®èi víi c¸c nguyªn liÖu cøng vµ dßn. §èi víi nghiÒn bi ®æ nguyªn liÖu vµ bi víi 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh vÒ khèi lîng vµo thïng vµ quay trong mét thêi gian. - Sµng: sau khi nghiÒn tiÕn hµnh sµng ph©n ly ®Ó lo¹i bá nh÷ng h¹t kh« - C©n – trén + C©n: c©n phèi liÖu c¸c lo¹i nguyªn liÖu víi nhau theo 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c«ng nghÖ, yªu cÇu kü thuËt . Víi mçi lo¹i que hµn cã phèi liÖu kh¸c nhau. + Trén: sau khi c©n xong th× tiÕn hµnh trén ®Ó ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu cña nguyªn liÖu. - Trén ít – Ðp b¸nh – Ðp que + Trén ít: ngêi ta trén thuèc bäc ®· phèi liÖu víi níc kÕt dÝnh theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. Khi trén ít ph¶i ®¶m b¶o ®îc tÝnh c«ng nghÖ khi Ðp que. + Ðp b¸nh: sau khi trén ít xong tiÕn hµnh Ðp thµnh nh÷ng b¸nh ®Ó phôc vô c«ng ®o¹n Ðp que. + Ðp que: ngêi ta tiÕn hµnh Ðp thuèc bäc vµo lâi que thµnh que hµn b»ng m¸y Ðp thuû lùc. - Ph¬i – sÊy Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ph¬i: sau khi Ðp que xong ngêi ta r¶i que vµo c¸c giµn ®Ó trªn c¸c xe que ®a ra khu vùc ph¬i tù nhiªn. Môc ®Ých gi¶m ®é Èm trong que ®Ó tiÕt kiÖm nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh sÊy. + SÊy: sau khi que hµn ph¬i tù nhiªn ®¹t thêi gian quy ®Þnh tiÕn hµnh sÊy que hµn ( sÊy b»ng ®iÖn). Tuú theo lo¹i, kÝch cì que hµn mµ cã c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ sÊy kh¸c nhau, thêi gian vµ nhiÖt ®é sÊy kh¸c nhau. - Gãi s¶n phÈm: sau khi sÊy kh« que hµn, ®Ó nguéi tíi nhiÖt ®é phßng råi tiÕn hµnh gãi que hµn, tuú theo kÝch cì que hµn chñng lo¹i s¶n phÈm mµ ngêi ta gãi que vµo nh÷ng hép cã träng lîng kh¸c nhau. Trong lîng c¸c hép que hµn 2.5 – 5 (kg) ®èi víi hép nhá. $ hép nhá l¹i gãi trong mét hép to 10- 20 (kg). Sau khi bao gãi ngêi ta tiÕn hµnh co ®ai ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi vËn chuyÓn. I.4 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc I.4.1 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc lµ mét tæ hîp s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm 8 phßng ban chøc n¨ng, 3 ph©n xëng s¶n xuÊt lín chñ yÕu vµ 1 bé phËn phôc vô söa ch÷a ®Ó s¶n xuÊt. Chóng cã mèi liªn quan mËt thiÕt víi nhau vÒ c«ng viÖc, tæ chøc s¶n xuÊt, sö dông nguyªn vËt liÖu vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c vËt liÖu hµn cã chÊt lîng cao. Ba ph©n xëng s¶n xuÊt lín cña c«ng ty lµ ph©n xëng c¾t chÊt bäc, ph©n xëng gia c«ng níc silicat vµ ph©n xëng Ðp – sÊy - bao gãi que hµn. C¸c ph©n xëng ®Òu ®îc chia ra thµnh c¸c tæ chuyªn m«n nh tæ vuèt lâi que, tæ nghiÒn bi, tæ c©n trén, tæ Ðp que... I.4.2 KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®Òu ®îc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ cña §øc vµ Italia. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c ph©n xëng gia c«ng chÊt bäc vµ ph©n xëng Ðp – sÊy- bao gãi que hµn. Bé phËn s¶n xuÊt phô lµ ph©n xëng gia c«ng níc silicat. Bé phËn phô trî lµ bé phËn phôc vô söa ch÷a ®Ó s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c ph©n xëng nµy khi tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh ®Òu ph¶i tu©n theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é theo yªu cÇu. TÊt c¶ c¸c bé phËn trªn ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Ph©n xëng c¾t – chÊt bäc lµ ph©n xëng s¶n xuÊt c«ng ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt que hµn bëi vËy khi ph©n xëng c¾t chÊt bäc s¶n xuÊt c«ng ®o¹n ®Çu xong th× míi chuyÓn sang c«ng ®o¹n ë ph©n xëng Ðp – sÊy – bao gãi. Bé phËn phô trî cã nhiÖm vô kiÓm tra, söa ch÷a b¶o dìng vµ thay thÕ khi c¸c thiÕt bÞ cña ph©n xëng c¾t chÊt bäc, ph©n xëng Ðp sÊy bao gãi vµ ph©n xëng sx níc silicat bÞ háng. Ngoµi ra bé phËn söa ch÷a thiÕt bÞ s¶n xuÊt cßn cã nhiÖm vô chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ mau mßn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. I.5 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc §Ó thµnh c«ng trong kinh doanh, ho¹t ®éng cña mäi doanh nghiÖp ®Òu cÇn ®îc thùc hiÖn trªn nÒn cña mét hÖ thèng cÊu tróc hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Trong Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, hÖ thèng tæ chøc cÇn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thÝch øng tèt víi c¸c xu híng vËn ®éng, t¨ng trëng hay suy tho¸i trong kinh doanh. N¾m v÷ng ®iÒu ®ã, C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc trong nh÷ng n¨m qua ®· x©y dùng ®îc mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n, giái nghiÖp vô. §Õn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi hîp lý, ®îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh tËp trung thèng nhÊt theo chÕ ®é mét thñ trëng. Ban l·nh ®¹o cña c«ng ty bao gåm: - Mét gi¸m ®èc: lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty vµ cã nghÜa vô tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y vµ tæ chøc SX-KD cã hiÖu qu¶, chØ ®¹o ®iÒu hµnh c¸c phßng ban PXSX thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, mua s¾m, b¶o qu¶n, lu kho c¸c nguyªn vËt liÖu, phô tïng, thiÕt bÞ , vËt liÖu phôc vô cho nhu cÇu SX vµ c«ng t¸c n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi ..., lËp chÝnh s¸ch chÊt lîng cña c«ng ty, duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng. - Mét phã gi¸m ®èc: lµ ngêi ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc s¶n xuÊt, lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt lîng. Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô tham mu cho G§ vÒ x©y dùng môc tiªu chÊt lîng trong tõng thêi kú, chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh c¸c phßng ban ph©n xëng cã liªn quan trong viÖc thùc hiÖn KHSX th¸ng/quý/n¨m, b¶o ®¶m æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®êi sèng ngêi lao ®éng, c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh: mua s¾m thiÕt bÞ v¨n phßng... C¸c phßng ban: - Phßng kü thuËt chÊt lîng (KT-CL): +Chøc n¨ng: nghiªn cøu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi, qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt, thiÕt bÞ m¸y mãc, ®iÖn níc..., chÊt lîng vËt t ®Çu vµo, gia c«ng chÕ t¹o phô tïng, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ. + NhiÖm vô: Qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ®óng tiªu chuÈn chÊt lîng qui ®Þnh, qu¶n lý kü thuËt an toµn s¶n xuÊt vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ngn nh©n. - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ( KH-KD): lµ sù s¸p nhËp gi÷a phßng kÕ ho¹ch vËt t vµ phßng kinh doanh + Chøc n¨ng: lËp kÕ ho¹ch SX-KD ( mua vËt t, cÊp ph¸t vËt t...), b¸n c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c do c«ng ty giao cho + NhiÖm vô: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, cung øng vËt t phôc vô SXKD, b¸n s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ra - Phßng tæ chøc nh©n sù (TC): + Chøc n¨ng: gióp G§ qu¶n lý vÒ tæ chøc nh©n sù, ®µo t¹o lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng. Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + NhiÖm vô: C¨n cø vµo c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng ®Ó triÓn khai thùc hiÖn trong c«ng ty, lËp c¸c kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng, ®µo t¹o, quy ho¹ch c¸n bé, gióp G§ trong viÖc tuyÓn dông bè trÝ lao ®éng, x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ l¬ng s¶n phÈm, theo dâi phong trµo thi ®ua trong c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th lu tr÷... - Ph©n xëng c¾t bäc(PXCB) + Chøc n¨ng: gia c«ng thuèc bäc, c¾t lâi que hµn + NhiÖm vô: tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, sö dông ®óng ®Þnh møc vÒ vËt t, phô tïng nguyªn liÖu, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn qui ®Þnh. - Ph©n xëng sÊy gãi que hµn( PXES): + Chøc n¨ng: Ðp, sÊy, gãi c¸c lo¹i que hµn vµ nhËp kho c«ng ty + NhiÖm vô: gièng PXCB - Ph©n xëng d©y hµn (PXDH) + Chøc n¨ng: kÐo, vuèt d©y thÐp, m¹ cuén thµnh phÈm d©y hµn, kÐo vuèt d©y thÐp lµm lâi que hµn, hoµ tan silicat ë d¹ng côc thµnh dung dÞch silicat. + NhiÖm vô: gièng PXCB vµ PXES - Phßng tµi vô( TV): + Chøc n¨ng: gióp G§ vÒ viÖc qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. + NhiÖm vô: §Ò xuÊt tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, thèng kª phï hîp lo¹i h×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Gióp G§ kiÓm tra, kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty, lËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh ®óng biÓu mÉu qui ®Þnh, thanh to¸n l¬ng thëng..., cung cÊp sè liÖu cho c¸c phßng cã liªn quan ... - YtÕ: thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, cÊp cøu tai n¹n x¶y ra S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc Gi¸m ®èc NÐt liÒn: s¬ ®å tæ chøc hµnh chÝnh NÐt ®øt: s¬ ®å tæ chøc vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng Nguån: sæ tay chÊt lîng cña c«ng ty Ng« Kim Phîng- QTDN K8 YtÕ Phßng TV PXDH PXES PXCB Phßng TC Phßng KH-KD Phßng KT-CL PG§ kiªm §DL§ vÒ chÊt lîng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.6 Tæng quan vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng vËt liÖu hµn ë níc ta kh«ng ngõng biÕn ®éng, ®ã lµ sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c c¬ së trong níc ®Çu t s¶n xuÊt vËt liÖu hµn do ®ã sù c¹nh tranh s¶n phÈm vËt liÖu hµn ngµy mét gia t¨ng, gi¸ vËt t ®Çu vµo l¹i t¨ng cao. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ®· ®Çu t “ C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt d©y hµn tù ®éng díi líp khÝ b¶o vÖ CO2”. Do ®Çu t h¹ng môc nµy, n¨ng lùc cña c«ng ty ®· ®îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m cô thÓ nh sau: B¶ng 01:KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh TT ChØ tiªu §¬n vÞ 1 2 3 4 5 6 7 Tæng s¶n lîng Doanh thu Tæng chi phÝ Lîi nhuËn Nép ng©n s¸ch Thu nhËp b×nh qu©n Tæng sè lao ®éng TÊn Tû ® Tû ® Tû ® TriÖu ® TriÖu ® Ngêi 2002 9537 65.61 64.10 1.23 700.3 2.328 338 N¨m 2003 2004 8586 8016 62.38 80.55 61.00 78.72 1.02 1.82 628.4 4169 2.108 2.272 288 238 So s¸nh 2003/2002 2004/2003 ± % ± % -951 90.03 -570 93.36 -3.23 95.08 18.17 129.12 -3.1 94.41 17.72 129.05 -0.21 83.04 0.80 178.20 -71.9 89.73 3541 663.35 -0.22 90.55 0.164 107.78 -50 85.21 -50 82.64 Nguån: Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh Qua b¶ng trªn ta thÊy trong n¨m 2003 tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cña c«ng ty ®Òu gi¶m so víi n¨m 2002, tuy nhiªn sang n¨m 2004 do ¸p dông nhiÒu qui tr×nh c«ng nghÖ míi h¬n n÷a lµ sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu thµnh c«ng ty cæ phÇn do vËy c«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn vît bËc. MÆc dï tæng s¶n lîng vÉn gi¶m so víi n¨m 2003 song tæng doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty vÉn t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do gi¸ vËt t ®Çu vµo t¨ng lªn so víi n¨m tríc nªn ®· ¶nh hëng tíi gi¸ cña s¶n phÈm. Doanh thu cña c«ng ty trong n¨m 2004 ®· t¨ng 29.12% so víi n¨m 2003, tû lÖ t¨ng lîi nhuËn ®¹t 78,2%, ®©y lµ con sè rÊt kh¶ quan ®èi víi c«ng ty. Cïng víi sù t¨ng lªn vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc, tû lÖ nép ng©n s¸ch t¨ng 563.35% so víi n¨m 2003. Tæng sè lao ®éng ë c«ng ty cã xu híng gi¶m dÇn. Do ®Çu t thªm quy tr×nh c«ng nghÖ nªn gi¶m ®îc lao ®éng t¹i mét sè kh©u, c«ng ty ®· ¸p dông biÖn ph¸p tinh gi¶m lao ®éng theo m« h×nh míi, gän nhÑ mµ hiÖu qu¶ nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng vµ viÖc lµm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, thu nhËp cña ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc n©ng cao, thÓ hiÖn ë møc thu nhËp b×nh qu©n 2.272.000®/th¸ng 2004 t¨ng 7.78% so víi n¨m 2003. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc chøng tá c«ng ty ®· ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, chøng tá sù ®Çu t ®óng híng vµ sù nç lùc ®ãng gãp cña bé m¸y qu¶n lý vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. PhÇn II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.1 Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng Marketing II.1.1 S¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· cung cÊp cho thÞ trêng rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu hµn cã chÊt lîng cao, æn ®Þnh bao gåm: que hµn vá bäc, d©y hµn vµ bét hµn. Mçi lo¹i vËt liÖu nµy l¹i cã nhiÒu chñng lo¹i rÊt phong phó, ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô trong vµ ngoµi níc. II.1.1.1 Mét sè s¶n phÈm que hµn B¶ng 02: Mét sè s¶n phÈm que hµn øng dông §Æc ®iÓm sö dông N38-VD Dïng hµn nèi c¸c kÕt cÊu thÐp carbon thÊp, t¶i träng trung b×nh, cã ®é bÒn kÐo nhá nhÊt 400N/mm2 N46-VD Hµn nèi thÐp carbon thÊp, t¶i träng trung b×nh vµ cã ®é dÎo cao, phï hîp hµn c¸c kÕt cÊu thÐp c¸n, vá tµu.. Hµn nèi thÐp carbon thÊp cã ®é bÒn kÐo >510N/mm2, thÝch hîp hµn c¸c kÕt cÊu tµu thuyÒn, cÇu phµ vµ c¸c thiÕt bÞ chÞu lùc - Thuéc nhãm Rutil, hå quang æn ®Þnh, dÔ lÊy l¹i hå quang, xØ dÔ bong, mèi hµn s¸ng, ®Ñp. - Cã thÓ hµn ®îc ë mäi t thÕ - SÊy que hµn ë 70-100oC trong thêi gian 30-60phót tríc khi hµn. - Thuéc nhãm Titan trung b×nh, cã thÓ hµn ®îc ë mäi t thÕ, xØ dßn, dÔ bong - SÊy que hµn ë 70-100oC trong thêi gian 30-60phót tríc khi hµn. - Thuéc nhãm hydrogen thÊp, hå quang æn ®Þnh, Ýt næ b¾n, xØ dÔ bong. - Mèi hµn cã ®é ngÊu tèt, chÞu ®îc sù nøt nhiÖt nãng vµ l¹nh. - SÊy que hµn ë 300-350oC trong thêi gian 1 giê tríc khi hµn, khi hµn nªn gi÷ hå quang ng¾n ®Õn møc cã thÓ - HÖ sè hµn ®¾p cao - Kh¶ n¨ng chèng mµi mßn tèt víi nh÷ng chi tiÕt cã ®é cøng cao. - Sau khi hµn kh«ng gia c«ng c¾t gät ®îc -SÊy que hµn 200-250oC trong thêi gian 1 giê Tªn SP N55-6B DCr60 ThÝch hîp hµn ®¾p c¸c chi tiÕt m¸y bÞ mµi mßn, dông cô c¾t, gät, khu«n rÌn dËp... cã ®é cøng cao Ngoµi mét sè que hµn kÓ trªn c«ng ty cßn cã c¸c lo¹i que hµn ®Æc biÖt nh que hµn Inox VD.308-16, que hµn ®ång Hm-Cu, que hµn gang GG33, que c¾t C5. II.1.1.2 S¶n phÈm d©y hµn W49 – VD D©y hµn W49 – VD ®îc chøng nhËn chÊt lîng bëi: §¨ng kiÓm ViÖt Nam ( VR) øng dông: D©y hµn W49 – VD hµn víi khÝ CO 2 b¶o vÖ, thÝch hîp cho hµn thÐp thêng hoÆc thÐp cã ®é bÒn cao >510 N/mm 2. Dïng cho hµn tù ®éngcho c¸c kÕt cÊu tµu, thuyÒn, x©y dùng hoÆc «t«. §Æc ®iÓm sö dông: Khi hµn cho hå quang æn ®Þnh. §é ngÊu tèt, ®Æc biÖt khi hµn vËt hµn máng. BÒ mÆt mèi hµn bãng, ®Ñp vµ cã ®é ngÊu tèt. C¬ tÝnh kim lo¹i mèi hµn: §é bÒn kÐo 640 Min (N/mm 2), ®é d·n 30 Min (%) II.1.1.3 Bét hµn nãng ch¶y F6 – VD øng dông: Dïng hµn tµu thuyÒn, thÐp kÕt cÊu, thÐp x©y dùng, cÇu vµ c¸c kÕt cÊu thÐp quan träng... Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm sö dông: §é ngÊu lín, khi hµn tÊm máng cÇn cã miÕng lãt. §é dai va ®Ëp vµ kh¶ n¨ng chèng nøt cña kim lo¹i mèi hµn cao do vËy rÊt thÝch hîp cho hµn mét hoÆc nhiÒu líp ®èi víi c¸c kÕt cÊu quan träng. Dïng ®Ó hµn mét phÝa hoÆc hµn hai d©y tríc sau cung mét lóc. Lîng tiªu hao thuèc nhá do vËy rÊt kinh tÕ, khi hµn cã thÓ dïng dßng xoay chiÒu AC hoÆc dßng ®iÖn mét chiÒu d©y hµn nèi cùc d¬ng DC. Híng dÉn sö dông: sÊy que hµn ë 200-300oC trong thêi gian mét giê tríc khi hµn. T¨ng ®iÖn ¸p hµn sÏ lµm gi¶m ®Æc tÝnh liªn kÕt, do vËy cÇn gi÷ ®iÖn ¸p thÊp. Thªm thuèc hµn míi mét c¸ch ®Þnh kú ®Ó tr¸nh khuyÕt tËt mèi hµn vµ sù h×nh thµnh bÒ mÆt mèi hµn xÊu cã thÓ x¶y ra. C¬ tÝnh kim lo¹i mèi hµn: giíi h¹n ch¶y 380 Min(N/mm 2), ®é d·n dµi 24 Min (%) II.1.2 KÕt qu¶ tiªu thô c¸c sp que hµn cña Cty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc B¶ng 03: KÕt qu¶ tiªu thô que hµn §¬n vÞ: tÊn Tªn s¶n phÈm Que hµn thÐp carbon thÊp Que hµn thÐp carbon thÊp, ®é bÒn cao Que hµn ®¾p phôc håi bÒ mÆt C¸c lo¹i que hµn ®Æc biÖt N¨m 2002 8106.45 667.59 476.85 286.11 2003 7298.1 601.02 429.3 257.58 2004 6482.1 533.82 381.3 228.78 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch Kinh doanh Gi¸ vËt t ®Çu vµo nh lâi que FeroMn dïng ®Ó s¶n xuÊt que hµn ngµy cµng t¨ng cao, gi¸ lâi thÐp t¨ng kho¶ng 60% so víi n¨m 2003 vµ ®Çu n¨m 2004, c¸c nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt que hµn ®Òu t¨ng 36% so víi cïng kú n¨m 2003, ®iÒu nµy ®· ¶nh hëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o ra nh÷ng khã kh¨n trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy s¶n lîng tiªu thô cña c«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu cã xu híng gi¶m ®Òu gi÷a c¸c lo¹i que hµn. N¨m 2004 c«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt 2 lo¹i s¶n phÈm míi lµ d©y hµn vµ bét hµn, do ®ã còng ¶nh hëng tíi s¶n lîng tiªu thô cña c¸c lo¹i que hµn. II.1.3 ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc Que hµn ®iÖn ViÖt §øc ®· cã mÆt trªn thÞ trêng h¬n 30 n¨m qua, tr¶i qua bao biÕn ®éng s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn lu«n lu«n ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn vµ tÝn nhiÖm, rÊt nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm cña ®Êt níc nh : c«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng §µ, ®êng d©y 500KV, cÇu Th¨ng Long, Thuû ®iÖn Yaly... ®Òu ®· sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty. HiÖn nay víi ®éi ngò qu¶n lý giµu kinh nghiÖm, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ph¬ng ch©m kh«ng ngõng ®æi míi vÒ mäi mÆt nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng, s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn trªn thÞ trêng, ®îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc tin dïng víi 460 ®¹i lý lín nhá trªn toµn quèc. Bªn c¹nh viÖc ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu cña c¸c ngµnh: ®ãng tµu, giao th«ng, x©y dùng...N¨m 2001 lÇn ®Çu tiªn Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng ty ®· xuÊt khÈu ®îc 100 tÊn que hµn ra thÞ trêng níc ngoµi, n¨m 2002 møc xuÊt khÈu t¨ng gÊp 2 lÇn n¨m 2001. N¨m 2003 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty ®¹t 147,8% so víi n¨m 2002. Nh vËy s¶n phÈm cña c«ng ty ®· bíc ®Çu t¹o ®îc sù tÝn nhiÖm cña b¹n hµng B¶ng 04: B¶ng ph©n tÝch doanh sè theo ®Þa ph¬ng STT §Þa ph¬ng 1 MiÒn B¾c 2 MiÒn Trung 3 MiÒn Nam 4 XuÊt khÈu Nguån: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Ng« Kim Phîng- QTDN K8 % tiªu thô 85% 6% 7% 2% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 05: B¶ng ph©n tÝch doanh sè tiªu thô theo lÜnh vùc kh¸ch hµng STT LÜnh vùc % doanh sè s¶n phÈm Kh¸ch hµng ®ãng tµu 35 Kh¸ch hµng thuû ®iÖn vµ c¸c 2 15 c«ng tr×nh Quèc Gia 3 Kh¸ch hµng ngµnh GTVT 15 4 Kh¸ch hµng c¬ khÝ s¶n xuÊt 18 5 Kh¸ch hµng tiªu dïng 10 6 Kh¸ch hµng kh¸c 7 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Qua hai b¶ng trªn ta thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc tiªu thô chñ yÕu ë khu vùc phÝa B¾c víi ®èi tîng kh¸ch hµng ®ãng tµu lµ chñ yÕu. II.1.4 ChÝnh s¸ch gi¸ cña c«ng ty Gi¸ c¶ lµ mét yÕu tè then chèt trong c¹nh tranh vµ ®ång thêi nã ph¶n ¸nh chÊt lîng cña hµng ho¸, ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i ®a ra ®îc mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. Do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm ph¶i sö dông nhiÒu yÕu tè ®Çu vµo vµ ph¶i phèi hîp c¸c nguyªn vËt liÖu víi nhau ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng kh¸c nhau nªn ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i cã nh÷ng h×nh thøc gi¸ kh¸c nhau nhng chóng ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c bíc x¸c ®Þnh gi¸ sau: + X¸c ®Þnh môc tiªu ®Æt gi¸ + X¸c ®Þnh nhu cÇu ®èi víi s¶n phÈm + X¸c ®Þnh chi phÝ + X¸c ®Þnh gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh... Ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸: theo chi phÝ b×nh qu©n céng phô gi¸ P = C + C * mc hoÆc P = C + P * mp Trong ®ã: P: gi¸ b¸n cha cã VAT C: gi¸ thµnh toµn bé hay chi phÝ b×nh qu©n mp: tû lÖ l·i mong ®îi trªn gi¸ b¸n hay tû lÖ phô gi¸ trªn gi¸ b¸n mc: tû lÖ l·i mong ®îi trªn chi phÝ hay tû lÖ phô gi¸ trªn chi phÝ Ngoµi ra c«ng ty cßn ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ c¶ linh ho¹t trong c¸c trêng hîp cô thÓ vµ sö dông ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo hÖ sè kÕt hîp mét sè ph¬ng ph¸p sau: + Gi¸ ph©n biÖt ( gi¶m gi¸) dùa theo khèi lîng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. + Gi¸ cña s¶n phÈm theo khu vùc. + Gi¸ cña s¶n phÈm theo lo¹i kh¸ch hµng. Trëng phßng KH- KD vµ trëng phßng KT- CL lµ nh÷ng ngêi cïng ®a ra quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ sau ®ã tr×nh Gi¸m ®èc th«ng qua. HiÖn nay c«ng ty ®· ¸p dông tû lÖ chiÕt khÊu theo khèi lîng s¶n phÈm nh sau: cø 1kg s¶n phÈm c¸c lo¹i th× ®îc chiÕt khÊu 300®. Riªng ®èi víi s¶n phÈm que hµn J420VD; J421VD ®îc chiÕt khÊu 300.000®/ 1tÊn que hµn. 1 Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸ cña c¸c s¶n phÈm phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo nªn t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, gi¸ cña c¸c s¶n phÈm còng kh¸c nhau. Sau ®©y lµ b¶ng gi¸ mét sè s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc. §©y lµ gi¸ b¸n t¹i c«ng ty cha tÝnh cíc vËn chuyÓn. B¶ng 06: Gi¸ b¸n mét sè s¶n phÈm cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn s¶n phÈm Que hµn N46  2.5 Que hµn J421  2.5 Que hµn J 320  3.25, 4 Que hµn N38  3 Que hµn N50-6B Que hµn ®ång  3 D©y hµn H08A-VD  1.6 Bét hµn Gi¸ cha thuÕ VAT 10800 10500 8800 9400 11700 44800 10500 7500 VAT 1080 1050 880 940 1170 4480 1050 750 Gi¸ thanh to¸n 11880 11550 9680 10340 12870 49280 11550 8250 II.1.5 HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Ph©n phèi lµ ho¹t ®éng ®a hµng ho¸, dÞch vô tõ nhµ s¶n xuÊt tíi ngêi sö dông do ®ã ph©n phèi hµng ho¸ lµ mét kh©u quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nã gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. §Ó qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra ®îc an toµn, rñi ro tèi thiÓu vµ ®Ó cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ ®îc nhanh chãng hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng ph©n phèi hîp lý. S¬ ®å 03: HÖ thèng ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm Ngêi b¸n bu«n Ngêi tiªu dïng Cty CP QH§ ViÖt- §øc §¹i lý Ngêi tiªu dïng Ngêi b¸n lÎ II.1.5.1 Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp B¶ng 07: Sè lîng tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c kªnh N¨m 2002 2003 Ph©n phèi trùc tiÕp 6676 5881 Ph©n phèi gi¸n tiÕp 2861 2705 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Kªnh ph©n phèi Ng« Kim Phîng- QTDN K8 2004 5587 2429 §¬n vÞ: TÊn % Tiªu thô 2002 2003 2004 70% 68.5% 69.7% 30% 31.5% 30.3% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· thiÕt lËp ®îc mét m¹ng líi tiªu thô réng kh¾p c¶ níc gåm 460 ®¹i lý vµ c¸c cöa hµng lín nhá. Tuy nhiªn sù ph©n bæ c¸c m¹ng líi nµy l¹i kh«ng ®ång ®Òu, c¸c ®¹i lý tËp trung chñ yÕu ë khu vùc phÝa B¾c. Th«ng qua kªnh ph©n phèi nµy, tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ngõng ®îc ®Èy m¹nh, s¶n lîng tiªu thô chiÕm tõ 68-70% khèi lîng tiªu thô. §©y lµ mét kÕt qu¶ kh¸ tèt xong c«ng ty vÉn cÇn ®a ra c¸c chiÕn lîc phï hîp ®Ó kÝch thÝch kªnh ph©n phèi nµy trªn toµn quèc ®Æc biÖt lµ khu vùc phÝa Nam. II.1.5.2 Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp Do th¬ng hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· næi tiÕng céng víi 38 n¨m cã mÆt trªn thÞ trêng, ngµy cµng t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, do vËy c¸c kh¸ch hµng ®Õn mua trùc tiÕp s¶n phÈm còng ngµy mét nhiÒu h¬n chiÕm 32-30 % khèi lîng tiªu thô. II.1.6 C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng Xóc tiÕn b¸n hµng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng Marketing rÊt quan träng. V× vËy ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc hiÖn rÊt quan t©m ®Õn c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n. Ho¹t ®éng ®îc duy tr× thêng xuyªn nhÊt lµ Héi nghÞ kh¸ch hµng thêng niªn, bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tham gia víi t c¸ch lµ nhµ tµi trî cho c¸c héi thi thî giái ngµnh ®ãng tµu- mét kh¸ch hµng lín vµ quan träng cña ngµnh vËt liÖu hµn. Mét ho¹t ®éng hÕt søc quan träng cña h×nh thøc xóc tiÕn b¸n lµ qu¶ng c¸o ®îc c«ng ty quan t©m hµng ®Çu.Tuy nhiªn ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o hÇu nh kh«ng thay ®æi qua c¸c n¨m ®ã lµ b¸o vµ t¹p chÝ. C«ng ty còng ®· vµ ®ang vËn hµnh mét c«ng cô tuyªn truyÒn ®iÖn tö hiÖn ®¹i lµ trang web t¹i ®Þa chØ http:// www.viwelco.com.vn. §èi víi ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, c«ng ty rÊt Ýt khi tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i nh»m kÝch thÝch tiªu thô s¶n phÈm, viÖc nµy chØ diÔn ra vµo 3 ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn sau nh÷ng ngµy nghØ TÕt cæ truyÒn nh»m t¹o kh«ng khÝ s«i næi ngay tõ ®Çu n¨m. Ho¹t ®éng thø hai lµ tham gia c¸c héi chî triÓn l·m trong vµ ngoµi níc nh n¨m 2003 vµ 2005 tham gia héi chî hµng C«ng nghiÖp ViÖt Nam, héi chî ngµnh ho¸ chÊt, n¨m 2002: héi chî quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp t¹i Myanmma hay Héi chî quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp Mªk«ng (Campuchia) vµo n¨m 2004. B¶ng 8: Ng©n s¸ch truyÒn th«ng cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 2001 2002 ChØ tiªu Qu¶ng c¸o 45.2 82.5 Tuyªn truyÒn 50 70 KhuyÕn m¹i 30 30 Nguån: Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh Ng« Kim Phîng- QTDN K8 2003 37.3 70 30 2004 36 30 30 Dù kiÕn 2005 11.6 35 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.1.7 §èi thñ c¹nh tranh Trªn thÞ trêng ViÖt Nam hiÖn nay tån t¹i trªn díi 10 c«ng ty néi ®Þa chuyªn s¶n xuÊt vµ cung øng vËt liÖu hµn cïng mét sè lîng cha thèng kª c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n cung cÊp c¸c lo¹i vËt liÖu nhËp tõ Th¸i Lan, Hµn Quèc, Trung Quèc... C¸c c«ng ty c¹nh tranh nhau chñ yÕu lµ ë mÆt hµng th«ng thêng, chØ cã mét sè Ýt c«ng ty lµ c¹nh tranh nhau ë mÆt hµng cao cÊp. Gi¸ cña s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Gi¸ b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc thÊp h¬n so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh cô thÓ lµ thÊp h¬n gi¸ cña hai c«ng ty ®øng ®Çu lµ Hµ ViÖt vµ Kim TÝn, c¶ hai c«ng ty nµy ®Òu n»m ë phÝa Nam, lý do mét phÇn lµ gi¸ nh©n c«ng ë miÒn B¾c rÎ h¬n miÒn Nam do ®ã gi¶m ®îc chi phÝ nh©n c«ng dÉn ®Õn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm còng gi¶m theo. B¶ng 09: Gi¸ b¸n mét sè s¶n phÈm cña c«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh §¬n vÞ: ®ång S¶n phÈm Tªn c«ng ty QH- N46 QH- J421 QH- J320 E 7016 D©y hµn ViÖt §øc 10800 10500 8800 15900 10500 Hµ ViÖt 11300 10800 9500 Nam TriÖu 10500 9900 9000 15500 11000 Kim TÝn 11000 10800 9200 H÷u NghÞ 10000 10200 8800 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch – Kinh doanh Gi¸ b¸n cña c¸c c«ng ty chªnh lÖch nhau kh«ng nhiÒu chØ dao ®éng trong kho¶ng 1000®, gi¸ b¸n cña ViÖt §øc thÊp h¬n so víi Hµ ViÖt vµ Kim TÝn song l¹i cã gi¸ cao h¬n Nam TriÖu vµ H÷u NghÞ lµ 2 c«ng ty thuéc khu vùc phÝa B¾c ë mét sè s¶n phÈm. ViÖt §øc chñ yÕu c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c ë c¸c s¶n phÈm cao cÊp, víi chñng lo¹i phong phó h¬n h¼n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. B¶ng 10: S¶n phÈm cña c¸c c«ng ty vËt liÖu hµn ViÖt Nam Tªn c«ng ty S¶n phÈm th«ng thêng S¶n phÈm cao cÊp Hµ ViÖt Nam TriÖu H÷u NghÞ Kim TÝn Atlantic ViÖt §øc HV-J420, HV-J421, HVJ422, HV-26, HV-N48 E6013 FS-E420, FS-E421, FSE422, FS-E46, FS-E52, FS-I60, FS-D45 KT-N48,KT-421,KT6013,KT-N46 J420,J421 N38-VD,N42-VD,N46VD,J420-VD,J421VD,N45-VD,VD-6013 Kh«ng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng nhËp khÈu E7016, E7018, C¸c lo¹i d©y hµn KT GEMINI GG33,N50-6B,N55-6B,E7016VD,E7018VD,DMn350,DMN500,DMn13B,HX5,DCr250,DCr60,N-308R,C5 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch- Kinh Doanh Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 11: Doanh thu tõ que hµn vµ thÞ phÇn theo doanh thu cña mét sè c«ng ty vËt liÖu hµn ViÖt Nam trong n¨m 2004 Tªn c«ng ty S¶n lîng tiªu ThÞ phÇn theo s¶n Doanh thu ThÞ phÇn theo thô (tÊn) lîng tiªu thô (tû ®ång) doanh thu Hµ ViÖt 8500 22.3 86000 22.2 Nam TriÖu 5800 15.2 60000 15.5 H÷u NghÞ 2421 6.3 24000 6.2 Kh¸nh Héi 1500 3.9 14870 3.8 Kim TÝn 10000 26.2 101176 26.1 ViÖt §øc 7860 20.6 81000 20.9 Atlantic 2100 5.5 20818 5.4 Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch- Kinh doanh Qua b¶ng tæng hîp trªn ta thÊy, Kim TÝn lín nhÊt vÒ qui m« n¾m 26,2% thÞ phÇn, Hµ ViÖt vÒ nh× víi 22,3%, tiÕp ®ã lµ ViÖt §øc víi 20,6%. Nh vËy ViÖt §øc còng kh«ng thua kÐm mÊy c«ng ty nµy lµ bao vµ lu«n ®øng v÷ng ch¾c trong ba c«ng ty ®Çu ®µn. II.1.8 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c marketing cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc Tr¶i qua 38 n¨m cã mÆt trªn thÞ trêng, víi bao biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ®îc b¹n hµng tÝn nhiÖm. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc c«ng ty vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ cÇn ph¶i ®îc kh¾c phôc. II.1.8.1 Nh÷ng thµnh c«ng vµ u ®iÓm §Ó gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn uy tÝn cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cña m×nh trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· x©y dùng vµ ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9001- 2002 ®ång thêi tËp trung ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ dÞch vô nh»m cung cÊp cho thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt, rÎ nhÊt vµ mang ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng tiÖn Ých cao nhÊt. Víi t«n chØ nh vËy, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng mõng. NhiÒu s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc tÆng c¸c huy ch¬ng vµng, ng«i sao chÊt lîng t¹i c¸c kú héi chî ®ã lµ que hµn N46VD, VD-6013, J421, E7016...§Æc biÖt s¶n phÈm N46, VD6013, E7018 ®· ®îc ®¨ng kiÓm NhËt B¶n NK, CHLB §øc Germanicher- Lioyd vµ ®¨ng kiÓm ViÖt Nam cÊp chøng chØ. Doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty qua ®ã còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc n©ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi trong mét th¸ng lªn tíi 2,3 triÖu ®ång vµo n¨m 2004. Nh÷ng thµnh tùu nµy chøng tá bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cïng víi sù nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §iÒu nµy còng kh¼ng ®Þnh c«ng t¸c Marketing ë c«ng ty ®· ®îc chó träng vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. II.1.8.2 H¹n chÕ vµ tån t¹i Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cïng víi viÖc ghi nhËn c¸c thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc c«ng ty cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ. ThÞ trêng xuÊt khÈu cña c«ng ty cha ®îc chó träng, cho ®Õn nay c«ng ty míi chØ xuÊt khÈu ®îc mét khèi lîng nhá sang Malayxia, tØ lÖ xuÊt khÈu míi chØ ®¹t 2% s¶n lîng tiªu thô cña c«ng ty. ThÞ trêng trong níc ph¸t triÓn cha ®ång ®Òu, tËp chung chñ yÕu ë khu vùc phÝa B¾c ( chiÕm tíi 85% s¶n lîng tiªu thô). C«ng ty cÇn ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu ra thÞ trêng quèc tÕ vµ më réng thÞ trêng trong níc ë khu vùc miÒn Trung vµ miÒn Nam. C«ng t¸c tuyªn truyÒn thùc hiÖn cha ®ång ®Òu. C«ng ty cha cã mét chÝnh s¸ch cô thÓ nµo cho c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n. Ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o hÇu nh kh«ng thay ®æi qua c¸c n¨m, tranh web cña c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë møc giíi thiÖu cha cã sù phong phó vµ kh«ng thÓ hiÖn mét chiÕn lîc hay tÇm nh×n cô thÓ... C«ng ty cÇn ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, ®Ó cã thÓ v¬n lªn h¬n n÷a trong top 3 c«ng ty ®Çu ®µn . II.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l¬ng II.2.1 C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc §Ó ®Êt níc cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× cÇn cã sù tham gia cña c¸c doanh nghiÖp hïng m¹nh mµ con ngêi chÝnh lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc lu«n quan t©m ch¨m sãc tíi ngêi lao ®éng, lÊy hä lµm trung t©m ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®Æc thï thuéc ngµnh c«ng nghiÖp nÆng nªn ®ßi hái ®éi ngò c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¶i nhiÖt t×nh lµm viÖc, cã søc khoÎ dÎo dai, thÝch øng ®îc víi cêng ®é lµm viÖc cao, nªn c«ng ty thu hót phÇn lín lao ®éng lµ nam giíi, chiÕm 65% lùc lîng lao ®éng, cã nhiÒu tr×nh ®é kh¸c nhau nh: ®¹i häc, cao ®¼ng,trung cÊp, c«ng nh©n kü thuËt... B¶ng 12: C¬ cÊu lao ®éng vµ tr×nh ®é lao ®éng DiÔn gi¶i N¨m 2003 N¨m 2004 Sè lîng % Sè lîng % * VÒ sè lîng - Tæng sè lao ®éng 288 100 238 100 - Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt 130 45.14 108 45.38 20 6.95 20 8.40 -  sè l·nh ®¹o 138 47.91 110 46.22 -  sè CN kü thuËt + NghiÖp vô + Qu¶n lý * VÒ chÊt lîng - Tr×nh ®é §H – C§ 83 28.82 76 31.93 - Trung cÊp, d¹y nghÒ 205 71.18 162 68.07 Nguån: Phßng tæ chøc nh©n sù Nh×n chung chÊt lîng lao ®éng cña toµn c«ng ty ®¹t ë møc trung b×nh do ®Æc thï chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ b¸n hµng nªn kh«ng ®ßi hái ph¶i lao ®éng trÝ ãc nhiÒu mµ chØ ®ßi hái søc khoÎ, sù dÎo dai, khÐo lÐo, ch¨m chØ. N¨m 2004 sè lîng lao ®éng gi¶m ®i 50 ngêi, chñ yÕu lµ do c«ng ty ®Çu t nhiÒu trang thiÕt bÞ míi nªn gi¶m ®îc cêng ®é lao ®éng t¹i mét sè kh©u. Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.2.2 Ph¬ng ph¸p x©y dùng møc thêi gian lao ®éng Møc lao ®éng lµ lîng lao ®éng hîp lý nhÊt ®îc qui ®Þnh ®Ó chÕ t¹o mét s¶n phÈm hay hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh ®óng tiªu chuÈn vµ chÊt lîng trong c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc- kü thuËt- t©m sinh lý- kinh tÕ vµ x· héi x¸c ®Þnh. Cã hai ph¬ng ph¸p x©y dùng møc thêi gian lao ®éng lµ ph¬ng ph¸p kh¸i qu¸t vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch. C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó x©y dùng møc thêi gian lao ®éng cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt qua viÖc ®iÒu tra ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n ph©n tÝch. C«ng ty ®· kÕt hîp gi÷a hai ph¬ng ph¸p lµ bÊm giê c«ng nh©n lµm viÖc vµ n¨ng suÊt thiÕt bÞ cña m¸y ®Ó ®a ra ®îc møc thêi gian hay møc s¶n lîng ®èi víi c¸c c«ng nh©n ®øng c¸c lo¹i m¸y mãc kh¸c nhau trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt. §Ó x©y dùng møc thêi gian cña mét s¶n phÈm cô thÓ c«ng ty ph¶i thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh thêi gian s¶n xuÊt chÝnh, thêi gian s¶n xuÊt phô vµ thêi gian qu¶n lý sau ®ã tæng céng l¹i ®Ó ra ®îc møc thêi gian. II.2.3 T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng Lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®îc chia lµm 2 khèi: - Khèi s¶n xuÊt: bao gåm 3 ca lµm viÖc + Ca thø nhÊt: tõ 6h s¸ng ®Õn 2h chiÒu + Ca thø hai: tõ 2h chiÒu ®Õn 10h tèi + Ca thø ba: tõ 10h tèi ®Õn 6h s¸ng h«m sau. C«ng nh©n c«ng ty ®îc nghØ mét ngµy trong tuÇn vµ ph¶i tËn dông hÕt thêi gian s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm - Khèi qu¶n lý, kü thuËt, nghiÖp vô lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh, ®îc nghØ chñ nhËt. S¸ng lµm viÖc tõ 7h15’ ®Õn 11h30’, chiÒu tõ 13h ®Õn 16h30’. II.2.4 N¨ng lùc s¶n xuÊt Trang thiÕt bÞ: N¨ng lùc s¶n xuÊt tèi ®a tíi 8000T que hµn trong mét n¨m. VÒ lao ®éng vµ tr×nh ®é kü thuËt: lao ®éng hiÖn t¹i cã bËc nghÒ vµ th©m niªn s¶n xuÊt que hµn cao HiÖn nay c«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Çu t nghiªn cøu, n©ng cao phÈm cÊp vµ ®¨ng ký chÊt lîng hµng ho¸. HÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng t¹i c«ng ty ë mét sè kh©u ®îc qui ®Þnh nh sau: * Kh©u c¾t lâi que hµn Lâi  4: 512 kg/1 ca m¸y Lâi  3: 280 kg/ 1ca m¸y * Xö lý bÒ mÆt lâi que §¸nh rØ, xö lý bÒ mÆt lâi que  4: 520 kg/ca §¸nh rØ, xö lý bÒ mÆt lâi que  4: 480 kg/ca Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Ðp que hµn Ðp que hµn lâi  4: 3000kg/ca m¸y Ðp que hµn lâi  3: 1274kg/ca m¸y Ðp que hµn lâi  2.5: 600kg/ca m¸y *SÊy kh« que hµn b»ng lß ®iÖn Que hµn lâi  4: 1200kg/ca m¸y Que hµn lâi  3: 840 kg/ca m¸y * Gãi, lång hép que hµn  4: 360kg/c«ng  3: 840kg/c«ng * Gia c«ng tói PE: 110 tói/c«ng II.2.5 N¨ng suÊt lao ®éng N¨ng suÊt lao ®éng cña mét c«ng nh©n viªn WNV = Tæng gi¸ trÞ s¶ n xuÊt Tæng sè c«ng nhan viª n N¨m 2002: WNV = 9537 28.22 tÊn/ngêi N¨m 2003: WNV N¨m 2004: WNV 338 = 8536 29.64 tÊn/ngêi 288 = 8016 33.68 tÊn/ngêi 238 N¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n viªn t¨ng lªn qua c¸c n¨m chøng tá c«ng ty ®· sö dông lao ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶. II.2.6 TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng * TuyÓn chän nh©n viªn míi: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tuyÓn chän trùc tiÕp t¹i c«ng ty. Nhng hiÖn nay do ®Çu t nhiÒu d©y chuyÒn thiÕt bÞ míi nªn c«ng ty thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tinh gi¶n lao ®éng. V× vËy rÊt Ýt khi c«ng ty tuyÓn chän c¸c vÞ trÝ míi mµ chØ tuyÓn bæ sung c¸c chç trèng. * C«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc cha cã mét ng©n quü riªng cho viÖc ®µo t¹o lao ®éng, c«ng viÖc ®µo t¹o diÔn ra mét c¸ch kh«ng thêng xuyªn, nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu cã th©m niªn l©u n¨m trong nghÒ. Hµng n¨m tuú theo yªu cÇu cña c«ng viÖc c«ng ty míi tiÕn hµnh ®µo t¹o theo hai h×nh thøc sau: + Tù ®µo t¹o: c«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt ®îc ph©n c«ng ®µo t¹o n©ng bËc cho c«ng nh©n theo yªu cÇu cña c«ng ty. Ng« Kim Phîng- QTDN K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Göi ra ngoµi: ¸p dông víi c¸c trêng hîp cÇn n©ng cao nghiÖp vô, n©ng cÊp n©ng bËc. C¸c nh©n viªn sÏ ®îc c«ng ty göi sang c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi ®Ó ®îc ®µo t¹o theo yªu cÇu cña c«ng viÖc. II.2.7 Tæng quü l¬ng cña c«ng ty Tæng quü l¬ng cña c«ng ty trong n¨m kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: n QL  Qi Di  Quü l¬ng bæ sung i 1 Trong ®ã: Q lµ sè lîng theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm i D lµ ®¬n gi¸ l¬ng tæng hîp cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm i n: sè lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt n¨m kÕ ho¹ch i i Quü l¬ng bæ sung lµ phÇn quü l¬ng n»m ngoµi quü l¬ng s¶n phÈm ( QiDi), ®Ó tr¶ cho nh÷ng ngµy nghØ viÖc ®îc hëng l¬ng vµ l¬ng tr¶ cho nh÷ng lao ®éng mµ thêi gian lµm viÖc cña hä cha ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ l¬ng tæng hîp vµ c¸c kho¶n kh¸c, cô thÓ bao gåm: + TiÒn l¬ng tr¶ cho nh÷ng ngµy nghØ ®îc hëng l¬ng TL1 + Tæng phô cÊp theo chøc vô TL2 + Tæng phô cÊp lµm thªm giê TL3 + Tæng l¬ng thëng theo chÊt lîng vµ khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao TL4 +Tæng quü phô cÊp ( lÔ, phÐp, häp...) TL5 II.2.8 C¸ch x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng * Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: ®îc tÝnh theo phÇn tr¨m doanh thu: §èi víi s¶n phÈm que hµn: tû lÖ tiÒn l¬ng lµ 9% doanh thu §èi víi s¶n phÈm d©y hµn: tû lÖ tiÒn l¬ng lµ 3.5%doanh thu Quü TL trong ®îc hëng trong th¸ng = tû lÖ tiÒn l¬ng theo doanh thu* Doanh thu thùc hiÖn theo s¶n lîng nhËp kho * tû lÖ khuyÕn khÝch chÊt lîng * Tû lÖ khuyÕn khÝch chÊt lîng - Hµng nhËp kho ®¹t chÊt lîng cÊp 1 quü thu nhËp hëng 100% ®¬n gi¸. - Hµng nhËp kho ®¹t chÊt lîng cÊp 2 quü thu nhËp hëng 70% ®¬n gi¸. - Hµng nhËp kho ®¹t chÊt lîng cÊp 3 quü thu nhËp kh«ng ®îc hëng 1¬ng. II.2.9 C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ë doanh nghiÖp * §èi víi khèi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. §g = Lg x Tsp - §g: ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm; - Lg: tiÒn l¬ng giê tÝnh trªn c¬ së cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n, phô cÊp b×nh qu©n vµ møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp - Tsp: Møc lao ®éng cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ( tÝnh b»ng giê-ngêi). L¬ng th¸ng = §g * s¶n lîng thùc tÕ * ph©n h¹ng thµnh tÝch + thu nhËp kh¸c * §èi víi c¸c phßng ban, nh©n viªn kü thuËt ®îc tr¶ l¬ng theo thêi gian Ng« Kim Phîng- QTDN K8
- Xem thêm -