Tài liệu Giải pháp phát triển quan hệ công chúng (pr - public relation) tại việt nam

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TỀ NGOẠI THƯƠNG FOREIGN T1WDE UNIVERSirr KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Đề tủi! GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN Hệ C Ô N G CHÚNG (PR-PUÍ5LIC RCinTIONS) TẠI VIỆT NOM Sinh viên thực hiện NGUYÊN THỊ BÍCH NGỌC Lớp NHẬT 4 - K40F - KTNT Giáo viên hướng dẫn TS. PHẠM THU HƯƠNG Ị : Hũ VIÊN I tai HÀ NÔI - 2005 MỤC L Ụ C LỜI NÓI Đ Ầ U Ì CHƯƠNG ì: TỔNG QUAN VỀ PR 3 ì. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh (Promotion) Ì. Mục đích của chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 3 3 1.1) Đ ẩ y mạnh việc bán hàng 3 Ì .2) Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 4 1.3) Truyền đạt thông tin và sân phẩm đến người tiêu dùng 4 Ì .4) Là vũ khí cạnh tranh trên thương trường 2. Các công cụ của chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 2.1) Quảng cáo (Advertisement) 2.2) Quan hệ công chúng (PR-Public relations) 2.3) Hội chợ triển lãm thương mại (Trade Fair and Exhibition) 5 6 6 10 11 2.4) Xúc tiến bán hàng (Sales Promotion) 12 2.5) Bán hàng cá nhân (Personal Selling) n. Quan hệ công chúng (PR-Public relations) l.Khái niệmPR 13 14 14 1.1) Lịch sử ngành PR 14 1.2) Định nghĩa 15 1.3) Phạm vi và nội dung hoạt động PR 2. Vai trò cua PR 18 22 2.1) Tẩm quan trọng của PR 22 2.2) Sự khác nhau của PR với quảng cáo 23 2.3) Vai trò của PR trong cạnh tranh, xây dựng và quảng bá thương hiệu 3. Các công cụ quan trọng trong PR 26 27 3.1) Phương tiện truyền thông đại chúng 27 3.2) Nhễng sự kiện văn hoa thể thao 30 3.3) Các bài phát biểu 30 3.4) Tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo 3.5) Các công cụ khác CHƯƠNG li: THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG PR TRÊN THÊ GIỚI V À TẠI VIỆT NAM ì. Hoạt động PR trên thế giói 1. Thực tiễn hoạt động PR 1.1) Hoạt động PR ở cấp Chính phủ 31 31 33 33 33 33 1.1.11 PR trong các hoạt động ngoại giao 33 1.1.21 PR trong các hoạt động đối nội 1.2) Hoạt dộng PR ở các doanh nghiệp 7.2.7/ Các doanh nghiệp tự làm PR 37 42 42 1.2.21 Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PR 46 1.3) Hoạt động PR tại các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ quốc tế 2. Kinh nghiệm thu được 2.1) Những ưu điểm và kinh nghiệm cẩn học hỏi 47 50 50 2.2) Những nhược điểm và bài học cần rút ra n. Hoạt động PR tại Việt Nam Ì. Thực tiễn hoạt động PR 52 53 53 1.1) Hoạt động PR ặcấp Chính phủ 53 1.1.11 PR trong các hoạt động Ngoại giao 53 1.1.21 PR trong các hoạt động đối nội 56 1.2) Hoạt động PR ặ các doanh nghiệp 58 1.2.11 Các doanh nghiệp tự làm PR 58 ỉ.2.2/ Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PR 62 1.3) Hoạt động PR tại các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ 2. Đánh giá hoạt động PR tại Việt Nam 69 73 2.1) Những mặt mạnh 73 2.2) Những mặt hạn chế CHƯƠNG IU: MỘT số GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHAM PHÁT 75 T R I Ể N PR T Ạ I V I Ệ T N A M ì. Xu hướng phát triển PR hiện nay 1. PR là công cụ chính trong quảng bá thương hiệu doanh nghiệp 2. PR trên mạng ngày càng phát triển 3. PR là ngành đang được quan tâm hiện nay l i . Giải pháp phát triển PR 1. Đ ố i với Chính phủ 2. Đ ố i với các doanh nghiệp 77 77 77 79 80 82 82 83 2.1) Đ ố i với các doanh nghiệp tự làm PR 2.1.11 Làm PR khi chi phí eo hẹp 83 ................ .83 2.1.21 Các phương thức PR đề phát triển doanh nghiệp 2.2) Đ ố i với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PR 2.2.11 Với bản thăn các doanh nghiệp 85 90 90 2.2.21 Với cá nhân nhũng người hoạt động trong lĩnh vực PR 3. Đ ố i với các Hiệp hội, tổ chức hỗ trợ 100 IU. Kiến nghị đối vói hoạt động PR 102 Ì. Nhà nước cẩn ban hành một hành lang pháp lý hợp lý trong lĩnh vực PR 102 2. Các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội... cần phải làm theo quy định của Nhà nước KẾT LUẬN 106 TÀI L I Ệ U T H A M K H Ả O 104 95 Qiđi pháp. phát hiển. 2u(m hệ C&HỶ cẬum<ỷ (Pfí-Puầiic R&iaíiở*tí) tại Việt Nam L Ờ I NÓI Đ Ầ U Marketing là một hoạt động chính để Doanh nghiệp phát triển hiệu quá và bền vững. Nói tới Marketing thì không thể không nhắc đến Marketing-Mix. Trong các công cụ của Marketing-Mix, chính sách xúc tiến và phát triển kinh doanh (Promotion) là công cụ được các doanh nghiệp áp dụng một cách sáng tạo nhất. Đ ể đẩy mạnh việc tiều thụ sản phẩm, để quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sân phẩm doanh nghiệp và đế cạnh tranh trên thương thường, các doanh nghiệp thường dùng chính sách xúc tiến và hị trợ kinh doanh (Promotion) như một biện pháp rất hữu hiệu. Promotion bao gồm Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Hội chợ triển lãm, Xúc tiến bán hàng và Bán hàng cá nhân. Trước đây, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu chì dùng công cụ Quảng cáo trong Promotion để giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên, gần đây, công cụ này đã không còn chiếm vị trí độc tôn trong Promotion. Hiện nay, các doanh nghiệp cũng như các tổ chức đang có xu hướng chuyển bớt chi phí xúc tiến và hị trợ kinh doanh dành cho quảng cáo sang hoạt động Quan hệ công chúng (PR). Bởi vì thực tế công chúng bị ảnh hướng bởi các hoạt động PR cao hơn nhiều so với các hoạt động quảng cáo. Qua PR, doanh nghiệp muốn lôi kéo được cảm tình của công chúng, muốn quảng bá thương hiệu của mình với số đông chít không phải chỉ để thuyết phục mọi người mua sán phẩm như Quảng cáo. Trên thế giới, hoạt động PR đã rất phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của xã hội chứ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế. Với sự yêu thích và muốn tìm hiểu kĩ hơn về nội dung này, em đã chọn đề tài "Giải pháp phát triển Quan hệ công chúng (PR-Public Relations) tại Việt Nam". Trong khuôn khổ bài Khoa luận tốt nghiệp của mình, em xin được đi sâu tìm Ì HtỊMỊầt Hụ âkU/lẹạc -Aiật - ffl7 Qìảiọịiáp. ọítdi hiển 2iiGa kệ áHKỊ- cÂÚẬUỷ (Píị-PưẨdic Reliỉúurt) tại Việt Nam hiểu về khái niệm PR, tìm hiểu về một số thực tiễn hoạt động PR trên thế giới và tại Việt Nam ở tất cả các cấp, để từ đó nêu ra một vài giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần phát triển hoạt động PR tại Việt Nam hiện nay, đạc biệt là nhằm góp phần phát triển PR ở cấp doanh nghiệp. Nội dung bài Khoa luận đưẫc chia làm 3 chương: Chương ì: Tổng quan về PR Chương l i : Thực tiễn về hoạt động PR trên t h ế giói và tại Việt Nam Chương n i : M ộ t sô giải pháp, kiên nghị nhằm phát triển hoạt động PR tại Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình cùa TS Phạm Thu Hương, giáo viên trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành bài khoa luận này. Em cũng xin cảm em tất cả các thầy cô giáo trường Đ ạ i học Ngoại thương Hà Nội, các thầy cô đã dạy dỗ, chỉ bảo, tạo điều kiện học tập cho em trong suốt những năm học qua. 2 NẹMịln llụliíÂPtcịạc -Nkạiụ-Ktơĩ-K.1N1 Qiẩi pháp. phái triển 2UOM, hệ cânạ ckiú^Ỷ (PR-Puấiictòelatỉữíté.)tại ViệiNam Chương ì: Tổng quan về PR Có thể nói Quan hệ công chúng (PR) là một khái niệm rất rộng và được tất cả các hình thức áp dụng, từ các chính phủ, các tổ chức, hiệp hội cho đến các doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì PR ở cấp doanh nghiệp đang được quan tâm nhiều nhất vì nó đang ngày càng chứng tò vai trò đắc lực của mình trong việc quảng bá thương hiệu và sản phậm của doanh nghiệp. Đ ố i với cấc doanh nghiệp thì PR là một bộ phận quan trọng trong chính sách xúc tiến và hổ trợ kinh doanh (Promotion). Đậu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc điểm cơ bản nhất của Promotion đế từ đó có được cái nhìn toàn diện hơn về PR, để hiểu rõ được bân chất của PR và phân biệt được PR với các công cụ khác trong Promotion như Quảng cáo, H ộ i chợ triển lãm, Xúc tiến bán hàng và Bán hàng cá nhân. ĩ. Chính sách xúc tiến và hồ trơ kinh doanh ( Promotion) 1. M ụ c đích của chính sách xúc tiên và hỗ t r ợ k i n h doanh 1.1/ Đẩy mạnh việc bán hàng Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh có vai trò to lớn trong Marketing. Nhờ có các công cụ của chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh sẽ thúc đậy nhanh việc chào hàng, bán hàng, thâm nhập thị trường, làm tăng doanh thu, quay vòng vốn nhanh và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh giúp cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trở nên thuận lợi và có hiệu quả cao hơn nhờ khối lượng hàng bán ra tăng lên, đổng thời giúp cho doanh nghiệp thâm nhập được thị trường mới và tăng thị phận trên thị trường, thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng, đem lại cho doanh nghiệp nhiêu lợi nhuận hơn; từ đó giúp doanh nghiệp vững vàng và lớn mạnh hơn qua những thất bại và thành công trên thương trường. 3 Nẹuyín Thị Híchft - Xem thêm -