Tài liệu Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty tnhh 1 thành viên sông lam

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ................................................................................... 1 LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................ 2 CHƢƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ............................................................. 3 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM ........................................................................................................................ 3 1. Quá trình hình thành và phát triển. ............................................................... 3 2. Hệ thống tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của công ty .................... 4 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam ........ 4 2.2 Nhiệm vụ của công ty ........................................................................... 7 3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ..................................................... 8 4. Một số kết quả đạt đƣợc của công ty trong những năm qua ......................... 8 4.1 Các thành tích mà Công ty Sông Lam đã đạt đƣợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xã hội. ..................................................... 8 4.2. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ trong thời gian tới của công ty TNHH một Thành viên Sông Lam ( Năm 2010 – 2013). ....................................... 8 II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. ........................................................................................................................ 9 1. Khái niệm nguồn nhân lực: ........................................................................... 9 2. Khái niệm về nguồn nhân lực ( trong doanh nghiệp ) .................................. 9 3. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực.......................................................... 10 4. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực......................................................... 11 5. Một số lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực. .......................................... 11 CHƢƠNG II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM TRONG NHỮNG NĂM QUA. .................................................................. 13 I. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. .............................................................. 13 1.Về mặt số lượng ........................................................................................... 13 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Về mặt chất lượng ........................................................................................ 13 II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM................................................................................................ 14 1. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam ........................................................................................................ 14 II. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM TRONG NHỮNG NĂM QUA .............................. 16 1. Công tác tuyển dụng lao động bổ sung ....................................................... 16 2. Công tác đào tạo bồi dƣỡng ........................................................................ 19 3. Công tác bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ....................................................... 23 4. Đánh giá chung về đặc điểm trong phát triển nguồn nhân lực ở Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam ...................................................................... 23 4.1. Đánh giá chung về nguồn nhân lực công ty TNHH một Thành viên Sông Lam .......................................................................................... 23 4.2 Đánh giá về công tác phát triển nguồn nhân lực ................................. 27 CHƢƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM................................................................................................ 35 1. Một số giải pháp chung ..................................................................................... 35 1.1 Thu hút duy trì nguồn nhân lực. ............................................................... 35 1.2. Đào tạo nguồn nhân lực: .......................................................................... 37 1.3. Xây dựng nguồn nhân lực đa nguyên hóa ............................................... 38 1.4. Quản lý phát triển nguồn nhân lực: ......................................................... 43 2. Các đề xuất về phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam. ............................................................................................................. 44 2.1 Tăng mức kinh phí và nâng cao chất lƣợng công tác tuyển dụng nhân sự ..................................................................................................................... 44 2.2 Cải thiện mức lƣơng, thƣởng và trợ cấp cho nhân viên........................... 44 2.3 Sắp xếp bố trí nhân lực trong công ty một cách hợp lý. ........................... 44 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Các kiến nghị về vấn đề phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam. .......................................................................................... 45 3.1 Kiến nghị với công ty................................................................................ 45 3.2 Kiến nghị với cơ quan Nhà nƣớc .............................................................. 46 KẾT LUẬN ........................................................................................................... 48 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1: Sự gia tăng số lƣợng lao động các năm Bảng 2: Biến động về cơ cấu lao động theo giới tính và trình độ Bảng 3: Kết quả đào tạo ngắn hạn năm 2007 - 2009 Bảng 4: Danh sách nhân viên phòng Hành chính nhân sự Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam Sơ đồ 2: Tiến trình thực hiện quá trình tuyển dụng Sơ đồ 3: Quy trình đào tạo nhân lực của Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam Sơ đồ 4: Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng Hành chính – Nhân sự 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Con ngƣời luôn đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Và đặc biệt trong các hoạt động kinh tế thì nguồn nhân lực con ngƣời là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công của mọi tổ chức doanh nghiệp. Nhân lực là nguồn lực quý giá của các doanh nghiệp. Bởi vậy phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề trung tâm trong hệ thống phát triển các nhân lực. Đầu tƣ vào con ngƣời là cơ sở vững chắc nhất cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực tế cũng cho rằng bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì yếu tố con ngƣời bao giờ cũng đƣợc đặt lên hàng đầu. Quản trị nhân sự là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề nhƣ tâm sinh lý, xã hội, đạo đức,… Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật nghệ thuật quản trị con ngƣời. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò của nhà quản trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trƣờng có ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân sự. Chính vì những khó khăn của vấn đề nguồn nhân lực nói chung và tình trạng về phát triển nguồn nhân lực nói riêng trong công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam em xin chọn đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam”. Do thời gian thực tập có hạn nên em không thể tìm hiểu hết những ƣu điểm và khuyết điểm của công ty để có đánh giá chính xác nhất. Em xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc đã giúp đỡ, đóng góp những ý kiến quý báu để em có thể hoàn thành báo cáo thực tập này. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM 1. Quá trình hình thành và phát triển. Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam đƣợc thành lập ngày 16/02/1998 theo giấy phép kinh doanh số 002/Cl của UBND Thị Xã Cửa Lò cấp đƣợc thành lập với mức vốn ban đầu là 300.000.000 VNĐ. Thông tin chung về công ty  Giới thiệu về công ty: Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM Trụ sở chính: Khối Hải Triều, Phƣờng Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Tel: 0383 829158 Fax: Ngay trong những năm đầu đi vào hoạt động, quy mô còn nhỏ nhƣng trải qua hơn 12 năm đi vào hoạt động, công ty đang có đƣợc những bƣớc phát triển đáng mừng, tốc độ tăng trƣởng bình quân trong năm 2009 so với năm 2005 là 19%. Với sự nỗ lực của tập thể công nhân viên đã giúp cho công ty có đƣợc hƣớng đi ngày càng vững chắc hơn. Về cơ sở vật chất hiện nay, công ty đã kiến thiết gần nhƣ hoàn thiện các cơ sở vật chất đó là: xây dựng 03 tòa nhà làm việc mới, với diện tích hơn 4.000 m2 mặt bằng và gần 3.000 m2 nhà xƣởng là nơi sản xuất và dịch vụ. Từ năm 2006 - 2009 công ty đã đầu tƣ mới rất nhiều trang thiết bị và máy móc sản xuất với tổng số vốn đầu tƣ là 08 tỷ đồng, đã nâng cao đƣợc năng xuất lao động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và phục vụ tốt quá trình làm việc của toàn thể cán bộ nhân viên xí nghiệp. Qua hơn 12 năm hình thành và đi vào hoạt động, Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam đã giải quyết công ăn việc làm cho 114 lao động. Trong đó: số lao động chính thức là 39 ngƣời, số lao động không xác định thời hạn là: 55 ngƣời và số lao động xác định thời hạn là 20 ngƣời. Nhƣ vậy 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty đã góp phần nào sức ngƣời, sức của vào việc xây dựng và ổn định kinh tế đất nƣớc. Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Chƣơng Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Lai Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hồng 2. Hệ thống tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của công ty Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam là cơ cấu tổ chức quản lý trực tuyến chức năng, lãnh đạo cấp cao nhất là Giám đốc, tiếp đến là phó giám đốc, sau đó là trƣởng các phòng ban. Bộ máy tổ chức này khá phù hợp với loại hình công ty này, tránh đƣợc sự cồng kềnh, phức tạp với nhiều tầng nấc. 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng ban Giám đốc: Là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Nhà nƣớc theo quy định hiện hành, là ngƣời ra quyết định kí kết hợp đồng ban hành các quy chế nội bộ của xí nghiệp bổ nhiệm miễn nhiệm tuyển dụng lao động và tổ chức thực hiện quyết định một cách có hiệu quả nhất. Giám đốc điều hành mọi hoạt động của xí nghiệp theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình; chịu trách nhiệm cá nhân trƣớc cấp trên về mọi hoạt động công tác của xí nghiệp. Giám đốc thực hiện nguyên tắc làm việc sau đây: - Xây dựng nguyên tắc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ xí nghiệp và trong quan hệ với tổ chức, cơ quan khác và với dân. - Có quy định về điều hoà, phối hợp trong quá trình giải quyết công việc giữa các bộ phận trong công ty. - Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính, quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban. Khi Giám đốc Ban đi công tác, nghỉ phép dài ngày (từ 3 ngày trở lên) thì phải có uỷ quyền bằng văn bản cho Phó giám đốc thay mặt giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty. - Phó giám đốc: Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc, thay mặt Giám đốc giải quyết cụ thể công việc đƣợc phân công, đảm bảo thực hiện đúng đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định của Tỉnh cũng nhƣ mục tiêu phƣơng hƣớng của công ty và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình Khi tiếp xúc và trả lời các cơ quan ngôn luận về những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách phải báo cáo Giám đốc và phải đƣợc Giám đốc nhất trí. Phó giám đốc đƣợc phân công phụ trách điều hành một số lĩnh vực công tác; trực tiếp điều hành, quản lý cán bộ và lĩnh vực công tác đƣợc phân công và phối hợp với các trƣởng phó phòng chức năng của công ty thực hiện 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 các nhiệm vụ công tác có liên quan Phòng Hành chính –Nhân sự: Giúp công ty quản lý nhân sự, sắp xếp các hoạt động trong công ty về các khoản nhƣ Quản lý lao động, tiền lƣơng, chế độ, chính sách đối với ngƣời lao động; - Thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng, kỷ luật; - Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho ngƣời lao động; - Huấn luyện, đào tạo; - Quản lý hành chính, văn thƣ; - Quản lý tài sản, trang thiết bị, dụng cụ văn phũng; Bảo vệ trật tự an ninh; - Quản lý, điều hành xe đƣa rƣớc, dịch vụ; Truyền đạt các thông tin trong nội bộ của công ty đến mọi cá nhân một cách đầy đủ và kịp thời giúp công ty đi vào hoạt động một cách có hiệu quả và thống nhất từ trên xuống. Phòng Kế toán: Lập kế hoạch theo dõi hƣớng dẫn các mặt công tác về tài chính, kế toán giúp công ty chủ động về nguồn vốn. Cụ thể là lập kế hoạch tài chính, dự trữ ngân sách hàng năm cho từng dự án của công ty, tổ chức theo dõi và kiểm soát các công việc chi tiêu. - Công tác quản lý tài chính, công tác kế toán của công ty. - Kiểm tra các dự toán chi phí trong quá trình thực hiện dự án trƣớc khi trình lãnh đạo công ty phê duyệt. - Quản lý về tài chính các tài sản của công ty, các tài sản thu hồi, các tài sản đầu tƣ từ dự án cho các đơn vị khác (vào sổ theo dõi tài sản, đánh giá giá trị tài sản, hạch toán tăng giảm nguồn vốn). Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm triển khai các mã hàng mới cùng vói phòng mẫu và tƣ vấn cho phòng kế hoạch, phòng tài chính về vấn đề mua và nhập khẩu trang thiết bị máy móc phục vu cho hoạt động sản xuất của Công ty. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đồng thời tiến hành các hoạt động bảo dƣỡng sửa chữa đối với những trang thiết bị và máy móc sản xuất nhằm phát huy năng suất tối đa trong công việc. Phòng liên kết xuất khẩu lao động: Có nhiệm vụ tìm kiếm. Đào tạo và giải quyết các thủ tục cho ngƣời lao động đƣợc học tập và làm việc tại các nƣớc cần nguồn nhân lực phổ thông nhƣ Hàn quốc, Đài loan, Nhật bản... Phòng bảo vệ: Có nhiệm vụ bảo quản toàn bộ khu vực nhà xƣởng phòng ban 24/24, kiểm tra số lƣợng hàng hoá sản phẩm xuất khỏi khu vực công ty nhà xƣởng khi có giấy phép. Quản lý thiết bị, nhà xƣởng, vật kiến trúc thuộc phạm vi trỏch nhiệm kể cả hệ thống xử lý nƣớc thải; Xây dựng kế hoạch bảo dƣỡng sửa chữa tháng, năm 2.2 Nhiệm vụ của công ty - Hoạt động và sản xuất kinh doanh theo các qui định của pháp luật và điều lệ của công ty. - Cung cấp kịp thời đầy đủ, chất lƣợng, đúng pháp luật… cho các ngành kinh tế trong cả nƣớc. - Xây dựng và phát triển công ty ngày càng bền vững, xây dựng đƣợc chiến lƣợc, kế hoạch hoạt động thích hợp với công ty trong từng thời kì, tổ chức các nguồn lực hợp lý, đặc biệt là sử dụng vốn và nguồn nhân lực một cách có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của chủ sở hữu. - Đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống, điều kiện làm việc an toàn cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. - Đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ công ty xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý và các đơn vị vững mạnh. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nƣớc về các khoản đóng góp ngân sách nhƣ các khoản thuế, phí, lệ phí… - Bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn an ninh và an toàn xã hội. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh mang đặc điểm vừa tập trung vừa phân tán ( Các ngành nghề nhƣ xây dựng, xăng dầu, xuất khẩu lao động) và tính chất sản xuất kinh doanh dịch vụ đa dạng nhiều ngành nghề. Tính đến thời điểm hiện nay ( 30/12/2009) Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam đang sản xuất và kinh doanh những mặt sau: - Sản xuất: Sữa chữa tàu thuyền, xây dựng công trình, xƣởng cơ khí và sữa chữa ô tô, sản xuất đá lạnh và chế biến hải sản - Kinh doanh dịch vụ: Dạy nghề và giới thiệu việc làm, Liên kết xuất khẩu lao động, Dịch vụ điện thƣơng phẩm, kinh doanh nhà hàng, dịch vụ văn hóa, kinh doanh xăng dầu. 4. Một số kết quả đạt được của công ty trong những năm qua 4.1 Các thành tích mà Công ty Sông Lam đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xã hội. - Bằng khen Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An năm 2006, 2008 - Đƣợc Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua SX năm 2007. - Đƣợc Bộ Công thƣơng cấp bằng khen năm 2008. - Đƣợc Bảo hiểm Việt Nam tặng bằng khen năm 2008. - Đƣợc chủ tịch nƣớc tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động hạng Nhì năm 2009. 4.2. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của công ty TNHH một Thành viên Sông Lam ( Năm 2010 – 2013). A. Nhiệm vụ tổng quát Căn cứ vào đặc điểm tình hình, khó khăn và thuận lợi, những thành tích đạt đƣợc, những tồn tại và khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty hiện nay, những thời cơ và thách thức trong quá trình phát triển kinh tế. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đơn vị đã đề ra nhiệm vụ tổng quát đó là: Tiếp tục thực hiện phƣơng châm SXKD đa dạng nhiều ngành nghề, lấy ngắn nuôi dài, lấy ngành thu nhập cao hỗ trợ ngành có thu nhập thấp trƣớc mắt chƣa có hiệu quả. Lấy dịch vụ, thƣơng mại, du lịch làm định hƣớng phát triển chiến lƣợc cho đơn vị. Mở rộng đầu tƣ chiều sâu nhiều ngành nghề sẵn có nhằm giải quyết việc làm cho ngƣời lao động và có hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh doanh thƣơng mại hiện đại để đón bắt cơ hội hội nhập kinh tế khu vực theo định hƣớng phát triển của Tỉnh Nghệ An và của Thị Xã Cửa Lò. B. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - Doanh thu: Đạt mức tăng trƣởng từ 12 – 15%, Năm 2010: Đạt 23 tỷ đồng - Nạp ngân sách: Bình quân hằng năm tăng 8 – 10%; Năm 2010: Đạt 500 triệu đồng. - Tiền lƣơng: Bình quân hàng năm tăng 10 – 12% II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 1. Khái niệm nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực của một quốc gia là bộ phận của dân số nằm trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật và có khả năng tham gia lao động. Nhƣ vậy số lƣợng nguồn nhân lực vừa phụ thuộc vào khả năng tham gia lao động của từng cá nhân vừa phụ thuộc vào quy định “ độ tuổi lao động” của từng quốc gia. Hiện nay ở Việt Nam theo bộ luật lao động quy định độ tuổi lao động là từ 15-60 tuổi đối với nam và từ 15 -55 tuổi đối với nữ. 2. Khái niệm về nguồn nhân lực ( trong doanh nghiệp ) Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là tất cả mọi cá nhân tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nó bao gồm các cá nhân có vai trò 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khác nhau và đƣợc lien kết với nhau theo những mục tiêu nhất định. Nguồn nhân lực đƣợc coi là một nguồn vốn, một nguồn tài nguyên quý báu của doanh nghiệp. Do vậy nếu doanh nghiệp biết cách sử dụng và khai thác hợp lý thì đó là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thể tồn tại, cạnh tranh và phát triển đƣợc ở hiện tại và trong tƣơng lai. 3. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực ( theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức đƣợc tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của ngƣời lao động. Trƣớc hết, phát triển nguồn nhân lực chính là toàn bộ những hoạt động học tập đƣợc tổ chức bởi doanh nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho ngƣời lao động. Các hoạt động đó có thể đƣợc cung cấp trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí tới vài năm, tùy vào mục tiêu học tập; và nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp cho ngƣời lao động theo hƣớng đi lên, tức là nhằm nâng cao khả năng và trình độ nghề nghiệp của họ. Nhƣ vậy, xét về nội dung, phát triển nguồn nhân lực bao gồm ba loại hoạt động là: giáo dục, đào tạo và phát triển. - Giáo dục: đƣợc hiểu là các hoạt động học tập để chuẩn bị cho con ngƣời bƣớc vào một nghề nghiệp hoặc chuyển sang một nghề mới, thích hợp hơn trong tƣơng lai. - Đào tạo ( hay còn gọi là đào tạo kỹ năng ): đƣợc hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho ngƣời lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập để ngƣời lao động nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng của ngƣời lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn. - Phát triển: là các hoạt động học tập vƣơn ra khỏi phạm vi công việc trƣớc mắt của ngƣời lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hƣớng tƣơng lai của tổ chức. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực * Đối với doanh nghiệp - Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc - Nâng cao chất lƣợng thực hiện công việc - Giảm bớt sự giám sát vì ngƣời lao động đƣợc đào tạo là ngƣời có khả năng tự giám sát - Nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức - Duy trì và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - Tạo điều kiện cho áp dụng tiến bộ kỹ thuật và quản lý vào doanh nghiệp - Tạo ra đƣợc lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp * Đối với ngƣời lao động - Tạo đƣợc sự gắn bó giữa ngƣời lao động với công ty - Tạo ra tính chuyên nghiệp của ngƣời lao động - Tạo ra sự thích ứng giữa ngƣời lao động và công việc hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai. - Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát triển của ngƣời lao động. - Tạo cho ngƣời lao động có cách nhìn, cách tƣ duy mới trong công việc của họ, là cơ sở để phát huy tính sáng tạo của ngƣời lao động trong công việc. 5. Một số lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực. Lý thuyết của Berker: Theo Berker có nhiều cách khác nhau để đầu tƣ phát triển vốn nhân lực nhƣ là tạo tinh thần làm việc thoải mái, chọn đầu vào nhân lực chất lƣợng cao, giáo dục đào tạo…Tuy nhiên theo ông để đào tạo và phát triển vốn nhân lực hiệu quả và chủ yếu nhất vẫn thông qua giáo dục, đào tạo. Thông qua giáo dục, đào tạo sẽ giúp lao động có đƣợc lƣợng kiến thức, kỹ năng nối với ngành nghề lao động làm việc, điều này theo ông là hiệu quả nhất để phát triển vốn nhân lực. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong sách “ Giáo trình nguồn nhân lực” của Trƣờng Đại Học Lao Động – Xã hội có đƣa ra một số quan điểm về phát triển nguồn nhân lực ở trình độ cao, đây cũng chính là quan điểm về phát triển vốn nhân lực ở trình độ cao. Quan điểm này phát biểu nhƣ sau: Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao là phát triển vốn quý của đất nƣớc; thứ hai, lao động có trình độ cao là lao động sáng tạo và rất phức tạp; thứ ba, xã hội phải tạo động lực làm việc cho lao động có trình độ cao; thứ tƣ, giáo dục đào tạo là một nhân tố quan trọng bậc nhất đối với phát triển nhân lực trình độ cao; thứ năm, sử dụng lao động hiệu quả là yếu tố quan trọng thúc đầy phát triển vốn nhân lực trình độ cao; cuối cùng, đảm bảo quyền lựa chọn việc làm của lao động trình độ cao cũng nhƣ có tác động thúc đẩy phát triển nhân lực trình độ cao. Việt Nam cũng đƣa ra quan điểm riêng của mình về phát triển vốn nhân lực phù hợp với tình hình đất nƣớc. Mục tiêu chiến lƣợc của phát triển nguồn nhân lực Việt Nam là đáp ứng sự nghiệp CNH – HDH đất nƣớc để đến năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp. Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng, đã định hƣớng cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam là: “ Ngƣời lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, đƣợc đào tạo và bồi dƣỡng bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học công nghệ”. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM TRONG NHỮNG NĂM QUA. I. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào, do đó đầu tƣ vào việc nâng cao chất lƣợng, quy mô nguồn nhân lực là một hƣớng đầu tƣ hiệu quả nhất. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực là phát triển về mặt số lƣợng và chất lƣợng. 1. Về mặt số lượng Phát triển nguồn nhân lực về mặt số lƣợng đƣợc thể hiện qua sự gia tăng về quy mô, cơ cấu lao động theo độ tuổi, giới tính cũng nhƣ trình độ của nhân viên qua các năm. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực còn đƣợc thực hiện thông qua tuyển dụng lao động qua các năm. Mục đích của sự gia tăng về mặt quy mô, số lƣợng lao động tại công ty nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực, đảm bảo có đủ số lƣợng nhân viên với các phẩm chât phù hợp cho công việc của doanh nghiệp, đảm bảo lực lƣợng lao động cho quá trình phát triền lâu dài. 2. Về mặt chất lượng Phát triển nhân lực về mặt chất lƣợng trong doanh nghiệp chú trọng đến việc nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ cao để hoàn thành tốt công việc đƣợc giao. Nội dung của việc phát triển về mặt chất lƣợng đƣợc thể hiện thông qua các khía cạnh sau: Thứ nhất, là thông qua giáo dục đào tạo ở doanh nghiệp: vấn đề đào tạo nguồn nhân lực luôn là yêu cầu thƣờng xuyên và liên tục đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ chuyên môn của ngƣời lao động nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lƣợc mà doanh nghiệp đã đề ra. Doanh nghiệp đào tạo dƣới hai hình 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thức đó là: đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài. Thứ hai, là thông qua đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự là quá trình chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời lao động để ngƣời lao động có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Vấn đề đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp đƣợc trình bày thông qua các nội dung sau: Đãi ngộ vật chất: tiền lƣơng, tiền thƣởng, trợ cấp, phụ cấp Đãi ngộ tinh thần: môi trƣờng làm việc, trợ cấp ốm đau, tai nạn, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG LAM 1. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam Từ khi thành lập, nhân sự chỉ có khoảng từ 20 ngƣời. Đến nay công ty đã trở thành 1 đơn vị kinh tế lớn và có 114 công nhân viên trong công ty trong đó có ngƣời đạt trình độ Thạc Sỹ, Kỹ sƣ, cử nhân. Bảng 1. Sự gia tăng số lượng lao động Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 (người) (người) (người) 60 87 114 - Lao động trực tiếp 42 57 78 - Lao động gián tiếp 18 30 36 Chỉ tiêu Tổng lao động Phân công theo tính chất lao động. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhìn vào bảng cơ cấu lao động của công ty ta thấy: Lực lƣợng lao động của công ty có sự thay đổi rõ rệt cả về số lƣợng với tính chất ngƣời lao động.Nhìn tổng thể thì ngƣời lao động của công ty năm sau hơn năm trƣớc và tốc độ tăng năm 2009 so với năm 2008 là cao hơn. Nguyên nhân là do việc sản xuất kinh doanh, dịch vụ mở rộng và phát triển thêm các loại hình sản xuất kinh doanh mới nhƣ nhà hàng, xây dựng cao nên nhu cầu lao động năm 2009 tăng cao. Tuy nhiên do tình hình suy thoái kinh tế trên toàn thế giới đã ảnh hƣởng tới Việt Nam nên có thể nhu cầu lao động năm 2010 sẽ giảm xuống. Bảng 2. Biến động về cơ cấu lao động theo giới tính và trình độ Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 (người) (người) (người) 60 87 114 - Lao động Nam 45 54 66 - Lao động Nữ 15 33 48 - Trên Đại Học 01 03 07 - Đại học, Cao Đẳng 12 19 23 - Trung cấp 32 43 50 - Lao động phổ thông 15 22 34 Chỉ tiêu Tổng lao động 1. Phân công theo giới tính 2. Phân công theo trình độ Theo giới tính: Do tính chất của công ty là kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nhƣ xây dựng và sữa chữa tàu thuyền nên số lƣợng lao động nam cao hơn số lƣợng nữ. Tuy nhiên năm 2009 tốc đọ tăng của lực lƣợng lao động nữ giới có 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xu hƣớng tăng lên. Nhƣng lực lƣợng lao động nam trong công ty vẫn chiếm ƣu thế hơn lao động nữ. Xét theo trình độ lao động: Ta nhận thấy số lƣợng lao động ở rất nhiều các trình độ. Lao động phổ thông, trung cấp, Đại học và trên Đại học có xu hƣớng tăng. Tuy nhiên mức độ tăng và tốc độ tăng của số lƣợng lao động ở các trình độ này là khá chậm chạp và không thống nhất. Nhìn chung, số lao động hiện có của công ty đã đáp ứng đƣợc nhu cầu về số lƣợng nhƣng còn hạn chế trong việc đáp ứng những yêu cầu của công việc. Để có thể thực hiện đƣợc những chiến lƣợc phát triển trong công ty và đứng vững trên thị trƣờng thì yêu cầu đội ngũ lao động không những đủ về mặt số lƣợng mà cần phải có chuyên môn, có kinh nghiệm, có năng lực để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe. Do đó công ty phải có kế hoạch đào tạo các nhân viên, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ để nâng cao hiệu quả công việc hơn nữa. II. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG LAM TRONG NHỮNG NĂM QUA Do ý thức đƣợc tầm quan trọng của nguồn nhân lực nên Công ty TNHH 1 thành viên Sông Lam đã có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực lâu dài cho Công ty. Hiện nay, Công ty có đội ngũ lao động khá đông đảo 114 ngƣời nhƣng số lao động có trình độ đại học và trên đại học còn khá hạn chế chỉ có 30 ngƣời số còn lại lao động phần lớn đã đƣợc đào tạo qua. Do đó để duy trì và phát triển Công ty lên một tầm cao mới và bắt nhịp với sự phát triển của công ty là quá trình hội nhập đang diễn ra rất mạnh mẽ thì yêu cầu công ty có cho mình một chiến lƣợc cụ thể để phát triển nguồn nhân lực của mình. Để làm đƣợc điều đó thì yêu cầu đầu tiên là phải có nguồn kinh phí hàng năm để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mình. 1. Công tác tuyển dụng lao động bổ sung Hàng năm, công ty có căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở yêu cầu công việc các phòng ban trực thuộc đăng ký kế hoạch bổ sung lao động báo cáo 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ban giám đốc phê duyệt. Quy định một phƣơng pháp thống nhất cho việc tìm kiếm và lựa chọn đƣợc những Cán bộ nhân viên có kiến thức, có kỹ năng, có năng lực, có động cơ làm việc phù hợp và đáp ứng đƣợc các yêu cầu của các vị trí công việc tại Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Lam. Nguồn tuyển dụng chủ yếu: thứ nhất, là ƣu tiên tuyển trong nội bộ công ty, thực chất của việc này là thuyên chuyển, sắp xếp lao động từ bộ phận này sang bộ phận khác ký lại hợp đồng lao động nhằm cân đối nhân lực. Thứ hai là tuyển dụng nguồn lao động ngoài công ty, đây là nguồn tuyển dụng chủ yếu của công ty ( chiếm trên 50%). Công ty có áp dụng quy chế tuyển dụng riêng của mình trong công tác tuyển dụng nhân sự và đƣợc áp dụng đối với việc tuyển dụng nhân viên mới nhƣ sau: 17
- Xem thêm -