Tài liệu Giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở thừa thiên huế

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n hµ néi khoa kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh B¸o c¸o thùc tËp TæNG QUAN Hä tªn sinh viªn:Lªs §¨ng TiÕn Ngµnh häc: Qu¶n trÞ kinh doanh Kho¸ häc: K38 §Þa ®iÓm thùc tËp: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XKL§ (VINAHANDCOOP) Hµ néi, n¨m 2009 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, níc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ trong níc ®ang chuyÓn m×nh theo guång m¸y cña c¬ chÕ thÞ trêng. Víi chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ níc, mét mÆt ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña m×nh, mÆt kh¸c l¹i ®Æt c¸c doanh nghiÖp tríc mét thö th¸ch lín lao, ®ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong thêi kú kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i më réng thÞ trêng ngµnh nghÒ kinh doanh. MÆt kh¸c ®Ó n©ng 2 cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, còng nh ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é ®êi sèng cña ngêi d©n ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp ®· xin giÊy phÐp XuÊt khÈu lao ®éng nh»m ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« c¸c chó C¸n bé trong c«ng ty em ®· ®îc lµm quen víi c«ng viÖc vµ ®îc hiÓu biÕt thªm vÒ chøc n¨ng - nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý cña c¸c Phßng trong C«ng ty. Tuy nhiªn víi thêi gian vµ tr×nh ®é n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã ®îc sù quan t©m gãp ý kiÕn vµ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña ThÇy C« cïng Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt b¸o c¸o thùc tËp nµy. VÒ phÝa b¶n th©n, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy C« trong §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi ®· trang bÞ cho em nh÷ng c¬ së lý luËn gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng (Vinahandcoop) ®· híng dÉn, chØ b¶o vµ cung cÊp sè liÖu trong thêi gian em thùc tËp t¹i C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o: ..............................®· nhiÖt t×nh chØ b¶o vµ híng dÉn ®Ó em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. Thu ho¹ch thùc tËp nghiÖp vô gåm 3 ch¬ng chÝnh: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ VINAHANDCOOP Ch¬ng II: Thùc tr¹ng XuÊt khÈu lao ®éng t¹i VINAHANDCOOP Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng XuÊt khÈu lao ®éng t¹i VINAHANDCOOP 3 Ch¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ VINAHANDCOOP I. Giíi thiÖu vÒ VINAHANDCOOP 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng (Vinahandcoop) trùc thuéc Liªn minh HTX ViÖt Nam, ®îc chuyÓn ®æi tõ Liªn hiÖp s¶n xuÊt th¬ng m¹i HTX ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 576/Q§Liªn minh HTX ViÖt Nam cña Chñ tÞch Liªn minh HTX ViÖt Nam ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2006. V/v chuyÓn ®æi Liªn hiÖp s¶n xuÊt th¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng. Tõ sau n¨m 1987, Liªn hîp x· tiÓu thñ C«ng nghiÖp Trung ¬ng gi¶i thÓ, Ban trï bÞ §¹i héi thµnh lËp nhng kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn toµn bé sè c¸n bé hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c Ban cña Liªn hîp x· tiÓu thñ c«ng nghiÖp Trung ¬ng. Ngµy 25 th¸ng 09 n¨m 1990, ban trï bÞ §¹i héi- Héi ®ång Trung ¬ng c¸c HTX vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¹i quèc doanh (nay lµ Liªn minh HTX ViÖt Nam) ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Liªn hiÖp dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh tiÓu thñ C«ng nghiÖp Trung ¬ng víi môc ®Ých chñ yÕu - cã thÓ vµ duy nhÊt lµ tiÕp nhËn phÇn lín c¸n bé, nh©n viªn cña Liªn hîp x· gi¶i thÓ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, ch¨m lo ®êi sèng ngêi lao ®éng. Ngµy 02 th¸ng 07 n¨m 1994, Héi ®ång Trung ¬ng Liªn minh HTX ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn Liªn hiÖp dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh tiÓu thñ c«ng nghiÖp Trung ¬ng thµnh Liªn hiÖp s¶n xuÊt th¬ng m¹i HTX ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 570/H§TW-Q§. §Õn ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2006, Héi ®ång Liªn minh Trung ¬ng l¹i quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi Liªn hiÖp s¶n xuÊt th¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 576/Q§- LM HTX VN cña Chñ tÞch Liªn minh HTX ViÖt Nam. HiÖn nay C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 80 Hµng Gai - Sè 2 Hµng ChØ QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi vµ lµ ®¬n vÞ kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n vÒ tiÒn ViÖt vµ Ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng, cã con dÊu riªng. 4 Xuyªn suèt qu¸ tr×nh ®éc lËp theo tr×nh ®é ®æi míi, s¾p xÕp c¬ cÊu cña nªn kinh tÕ tËp thÓ, nhng C«ng ty ®· tõng bíc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ph¸t huy thÕ m¹nh, ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc tÝn nhiÖm, víi tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh ®ãng gãp thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ níc ngµy mét t¨ng. Song, ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch trªn lu«n ®øng v÷ng vµ v¬n lªn trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña ViÖt Nam vµ thÞ trêng Quèc tÕ, C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh. Ngoµi nh÷ng môc tiªu trªn C«ng ty lu«n më réng thÞ trêng, më réng mèi quan hÖ hîp t¸c trao ®æi víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh nghÒ vµ c¸c lÜnh vùc ®Ó chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc tæ chøc h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã ®Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a. Ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2000, C«ng ty ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi bæ sung chøc n¨ng cho phÐp C«ng ty ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi, t¹i quyÕt ®Þnh sè 1615/Q§-UB. Chñ tÞch Héi ®ång Trung ¬ng Liªn minh HTX ViÖt Nam ®· cã c«ng v¨n sè 01/H§TW - VP ngµy 20/02/2000 ®Ò nghÞ Bé lao ®éng th¬ng binh X· héi vµ ®· ®îc Bé Lao ®éng Th¬ng binh X· héi cÊp GiÊy phÐp xuÊt khÈu lao ®éng sè: 79/L§TBXH - GP ngµy 25/04/2000, vµ sau khi ®îc cÊp ®æi GiÊy phÐp míi sè: 104/BL§TBXH - GPXKL§ ngµy 07/12/2004. C«ng ty ®îc Së kÕ ho¹ch §Çu t Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho Doanh nghiÖp ®oµn thÓ sè: 200754 ngµy 09/02/1999. 2. C¬ cÊu tæ chøc BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch chung, trùc tuyÕn chØ huy c¸c Trung t©m, XÝ nghiÖp, §¬n vÞ ttrùc thuéc, c¸c phßng, ban nghiÖp vô, tham mu gióp viÖc. 5 (Cã S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý kÌm theo lÊy tõ Phßng tæ chøc lao ®éng) Chñ tÞch H§QT Tæng gi¸m ®èc S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña VINAHANDCOOP Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh Trung t©m ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng C¬ së 1 Phßng XuÊt khÈu Phßng Kinh doanh Trung t©m th Trung t©m ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ ¬ng m¹i vµ dÞch vô C¬ së 2 Phßng Mü thuËt øng dông Chi nh¸nh c«ng ty t¹i B¾c Giang C¬ së 3 6 3. Chøc n¨ng - nhiÖm vô C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Héi ®ång Trung ¬ng Liªn minh HTX ViÖt Nam, C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng chñ yÕu lµ tham gia vµo ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, xuÊt nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu lao ®éng, cô thÓ nh sau: - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc uû th¸c. - Th¬ng m¹i (b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý) - S¶n xuÊt hµng may mÆc - S¶n xuÊt ph©n bãn, ho¸ chÊt. - S¶n xuÊt hµng thñ c«ng Mü nghÖ - L¾p r¸p xe m¸y - DÞch vô (kÓ c¶ dÞch vô Du lÞch, vËn chuyÓn...) - XuÊt khÈu lao ®éng (®a ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi) - Qu¶ng c¸o Héi chî triÓn l·m, truyÒn th«ng b¸o chÝ. - §µo t¹o vµ d¹y nghÒ - ................................. 4. Ph¹m vi ho¹t ®éng. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n: - Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 1994: Lµ giai ®o¹n cñng cè, ®Æt mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. - Giai ®o¹n tõ 1995 ®Õn 1999: Lµ giai ®o¹n lµm ¨n ph¸t ®¹t cña C«ng ty. Giai ®o¹n nµy cã sù tÝch luü, cã ®ãng gãp nhiÒu cho Nhµ níc. - Giai ®o¹n tõ 2000 ®Õn cuèi n¨m 2003: Giai ®o¹n nµy C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, vay nî nhiÒu do gÆp vô lõa ®¶o cña Mü vµ Hång K«ng, ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n - Giai ®o¹n tõ 2004 ®Õn nay: C«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu v¬n lªn, quy m« ho¹t ®éng kh«ng ngõng më réng th¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch, qu¶ng c¸o Héi chî triÓn l·m, truyÒn th«ng b¸o trÝ, ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi níc ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi....§êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc khëi s¾c, mäi ngêi yªn t©m ®ãng gãp cho ngµnh, cho Nhµ níc ®Çy ®ñ. Tõ ®Çu n¨m 2006 ®Õn nay do chuÈn bÞ c«ng t¸c chuyÓn ®æi tõ Liªn hiÖp S¶n xuÊt - Th¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét 7 thµnh viªn S¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng nªn còng gÆp ph¶i mét sè bÊt cËp trong ho¹t ®éng kinh doanh nh: §æi giÊy phÐp kinh doanh, lµm l¹i con dÊu.....Nhng hiÖn nay ngoµi nh÷ng ngµnh nghÒ nh: DÞch vô Du lÞch, liªn kÕt ®µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ, lµm Qu¶ng c¸o Héi chî triÓn l·m.... th× nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ: Liªn doanh- liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi níc ®Ó xóc tiÕn c«ng t¸c XuÊt khÈu lao ®éng, ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi. C«ng ty lu«n phÊn ®Êu, t×m kiÕm më réng thÞ trêng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®«ng ®¶o cña chuyªn gia vµ ngêi lao ®éng ViÖt Nam. II. T×nh h×nh kinh doanh chung Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 ngoµi bu«n b¸n th¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch, liªn kÕt víi c¸c trêng ®µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ nh: Y t¸ , dîc sÜ... liªn kÕt víi c¸c t¹p chÝ lµm c«ng t¸c truyÒn th«ng, lµm héi chî triÓn l·m.... th× C«ng ty cßn liªn kÕt víi c¸c C«ng ty doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc ®Ó ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi. XuÊt khÈu lao ®éng lµ ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, cã ý nghÜa chiÕn lîc cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ, phï hîp víi nguyÖn väng cña tÇng líp nh©n d©n lao ®éng, gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, t¸c phong c«ng nghiÖp cho ngêi lao ®éng, t¨ng nguån thu cho chÝnh phñ vµ doanh nghÖp, ®«ng thêi t¨ng mèi quan hÖ hîp t¸c víi b¹n bÌ quèc tÕ. Víi sù æn ®Þnh chÝnh trÞ - kinh tÕ cña ViÖt Nam, mèi quan hÖ gi÷a c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi ngµy cµng t¨ng cêng, më réng vµ ph¸t triÓn. T¹i §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam Bé chÝnh trÞ ®· kh¼ng ®Þnh “§Èy m¹nh c«ng t¸c XKL§, x©y dùng vµ thùc hiÖn ®ång bé, chÆt chÏ c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ §µo t¹o nguån lao ®éng, ®a lao ®éng ra níc ngoµi, b¶o vÖ t¨ng uy tÝn cña lao ®éng ViÖt Nam ë níc ngoµi...” ®ã lµ mét lîi nhuËn cho doanh nghiÖp lµm vÒ lÜnh vùc XKL§. ThuËn lîi n÷a lµ chÝnh phñ ViÖt Nam ®· ban hµnh hÖ thèng chÝnh s¸ch ngµy cµng hoµn thiÖn nh: NghÞ ®Þng 152/1999/N§- CP ngµy 20/09/1999 vµ ®Õn nay ®· ®îc thay thÕ b»ng NghÞ ®Þnh 81/2003/N§ - CP ngµy 17/07/2003 cña ChÝnh phñ ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi vµ NghÞ ®Þnh sè141/2005/N§-CP ngµy 11/11/2005 vÒ cac biÖn ph¸p sö lý vÒ nh÷ng vi ph¹m trong lÜnh vùc XKL§. 8 VINAHANDCOOP ®· ®óc rót nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng m« h×nh qu¶n lý tèt, cã hiÖu qu¶ ®îc ¸p dông tæng kÕt ë nhiÒu ®Þa ph¬ng, c¸c ngµnh cã tr¸ch nhiÖm víi XKL§ doanh nghiÖp, phæ biÕn ®Ó ngêi d©n nhËn thøc tèt vÒ c«ng t¸c XKL§. C«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn chÝnh s¸ch, quyÒn lîi nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi c«ng khai, réng r·i. - §îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ lÜnh vùc XKL§ vµ c¬ quan chñ qu¶n Liªn minh HTX ViÖt Nam nªn c«ng t¸c XKL§ cña VINAHANDCOOP ngµy ®i vµo æn ®Þnh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. - NhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ ngêi lao ®éng ®· tin tëng, yªn t©m khi ®i lµm viÖc t¹i níc ngoµi. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c XKL§ cña C«ng ty n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc. - VINAHANDCOOP ®· cã c¬ së vËt chÊt khang trang, ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c XKL§ cã kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc v÷ng vµng. - VINAHANDCOOP ®· ®îc Côc qu¶n lý Lao ®éng Ngoµi níc - Bé lao ®éng th¬ng binh X· héi cho phÐp triÓn khai thùc hiÖn c¸c Hîp ®ång cung øng lao ®éng sang c¸c thÞ trêng sau: §µi Loan, NhËt B¶n, Anh, Malaysia, Trung §«ng (Dubai - UAE, Quatar...) Trong 5 n¨m trë l¹i ®©y xuÊt khÈu lao ®éng ®· ®îc coi lµ mét néi dung cña chiÕn lîc Lao ®éng viÖc lµm. Thùc tiÔn cho thÊy, víi gÇn nöa triÖu lao ®éng bao gåm c¶ kü thuËt lÉn gi¶n ®¬n tr¶i ra ë 40 níc vµ vïng l·nh thæ, sù nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¨ng cêng quan hÖ Quèc tÕ, thu thªm ngo¹i tÖ (xÊp xØ 1,5 tû USD/n¨m). §an xen gi÷a XKL§ cÊp chuyªn gia (chñ yÕu trong c¸c ngµnh y tÕ, gi¸o dôc n«ng nghiÖp), lao ®éng kü thuËt cã tay nghÒ, cßn XKL§ gi¶n ®¬n chñ yÕu gióp viÖc gia ®×nh, ch¨m sãc ngêi cao tuæi, ngêi èm, trÎ em.... Ph¶i nãi r»ng, víi lo¹i ®èi tîng thø 3 nµy, Nhµ níc ta ®· rÊt thËn träng, th¨m dß tõng bíc. Lóc ®Çu, cha chÊp nhËn, råi tiÕn tíi lµm thÝ ®iÓm t¹i §µi Loan  C¸c hîp ®ång ®· ký kÕt mµ VINAHANDCOOP ®· ký kÕt: - N¨m 2002: Chñ yÕu lµm c«ng t¸c t×m kiÕm vµ khai th¸c hîp ®ång víi ®èi t¸c níc ngoµi. - N¨m 2003: Ký ®îc 12 hîp ®ång víi 12 ®èi t¸c. - N¨m 2004: Ký ®îc 26 hîp ®ång víi 26 ®èi t¸c 9 - N¨m 2005: Ký ®îc 49 hîp ®ång víi 49 ®èi t¸c - N¨m 2006: Ký ®îc 102 hîp ®ång víi 102 ®èi t¸c - N¨m 2007: + Ký ®îc 51 hîp ®ång víi ®èi t¸c §µi Loan + Ký ®îc 04 hîp ®ång víi 04 ®èi t¸c Malaysia + Ký ®îc 01 hîp ®ång víi ®èi t¸c Anh - N¨m 2008: + Ký ®îc 02 hîp ®ång víi ®èi t¸c §µi Loan cßn l¹i thùc hiÖn theo c¸c hîp ®ång cò ®· ký kÕt. + Ký ®îc 06 hîp ®ång víi 04 ®èi t¸c Malaysia + Ký ®îc 02 hîp ®ång víi ®èi t¸c ë c¸c níc vïng Trung §«ng. (01 UAE, 01 Quatar) + Ký ®îc 02 hîp ®ång giao nhËn Tu nghiÖp sinh víi c¸c nghiÖp ®oµn NhËt B¶n.  C¸c Hîp ®ång ®· ®îc §¨ng ký t¹i c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. Sè lîng lao ®éng ®îc VINAHANDCOOP ®a lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi cña c¸c n¨m: + N¨m 2003: 11 lao ®éng + N¨m 2004: 54 lao ®éng + N¨m 2005: 70 lao ®éng + N¨m 2006: 476 lao ®éng + N¨m 2007: 228 lao ®éng + 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008: 240 lao ®éng §µo t¹o Ngo¹i ng÷ - Gi¸o dôc ®Þnh híng: VINAHANDCOOP ®· c¨n cø vµo tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh, vµ th«ng t híng dÉn vµ c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam, Bé Lao ®éng Th¬ng binh X· héi vµ c¨n cø theo yªu cÇu thùc tÕ cña ®èi t¸c níc ngoµi ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ qu¶n lý. C¸c c¬ së ®µo t¹o ®· cã trô së khang trang, ®ñ phßng häc, phßng ë, phßng thùc hµnh cho ngêi lao ®éng häc tËp, trang thiÕt bÞ, dông cô ®Çy ®ñ cho häc viªn thùc hµnh tèt. §éi ngò gi¸o viªn dËy Ngo¹i ng÷ vµ dËy cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm. §Þnh híng XKL§ C«ng ty sÏ khai th¸c t×m kiÕm, më réng thÞ trêng sang c¸c níc nh: óc, Mü, Ch©u ¢u (chñ yÕu lµ c¸c níc thuéc §«ng ¢u ®· cã quan hÖ truyÒn thèng, h÷u nghÞ víi ViÖt Nam) vµ c¸c níc khu vùc Ch©u ¸ kh¸c. Duy tr× thÞ trêng cò. 10 C«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng: VINAHANDCOOP ®· cö c¸c c¸n bé nghiÖp vô th«ng th¹o chuyªn m«n vÒ c¸c ®Þa ph¬ng víi chÝnh quyÒn tØnh, x· vµ c¸c c¬ së nhµ m¸y, xÝ nghiÖp (®èi víi lao ®éng cã nghÒ) ®Ó tuyÓn chän ngêi lao ®éng cã ®¹o ®øc, ý thøc tæ chøc kû luËt, gia ®×nh chÊp hµnh tèt ph¸p luËt cña Nhµ níc ®Ó ®a vÒ VINAHANDCOOP ®µo t¹o ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi. Tríc khi tuyÓn chän ®· c¨n cø theo ®¬n hµng vµ yªu cÇu cña phÝa ®èi t¸c ®Ó th«ng b¸o c«ng khai c¸c tiªu chuÈn cÇn tuyÓn: giíi tÝnh, ®é tuæi, ngµnh nghÒ, c«ng viÖc, n¬i lµm viÖc, thêi h¹n hîp ®ång, ®iÒu kiÖn lµm viÖc sinh ho¹t, tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i ®ãng gãp tríc khi ®i, c¸c kho¶n ph¶i trÝch nép tõ tiÒn l¬ng trong thêi gian lµm viÖc ë níc ngoµi nh: (VÐ m¸y bay lît ®i, c¸c lo¹i thuÕ ChÝnh phñ, chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh, ¨n, ë, ®i l¹i, ....) quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trªn ®©y lµ mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ bé m¸y, chøc n¨ng qu¶n lý, nhiÖm vô vµ ®¸nh gi¸ mét sè t×nh h×nh vÒ c«ng t¸c XKL§ cña C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XKL§ (VINAHANDCOOP). Ch¬ng II Thùc tr¹ng XKL§ t¹i c«ng ty vianhandcoop I. Quy tr×nh tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®èi víi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi Bíc 1: §¨ng ký khi cã ®¬n hµng t¹i ®Þa ph¬ng. C¸n bé t vÊn cÇn t vÊn vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c bíc sau: 11 1.1. C¸n bé t vÊn ®iÒu tra, lªn danh s¸ch c¸c hé gia ®×nh cã ngêi trong tuæi lao ®éng thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý cña m×nh. TiÕp ®ã t×m hiÓu t©m t nguyÖn väng vµ t vÊn cho ngêi lao ®éng hiÓu vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô trong thêi gian ®i lµm viÖc t¹i níc ngoµi. §ång thêi chuyÓn cho ngêi lao ®éng b¶n copy th«ng b¸o tuyÓn dông cña ®¬n hµng nh»m môc ®Ých cho ngêi lao ®éng ®äc vµ hiÓu ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña thÞ trêng n¬i m×nh muèn ®¨ng ký lµm viÖc. 1.2. NÕu ngêi lao ®éng ®ång ý, c¸n bé t vÊn híng dÉn cho ngêi lao ®éng ®i kh¸m søc khoÎ ®èi víi 02 c¨n bÖnh Viªm gan B vµ HIV t¹i tuyÕn huyÖn. 1.3. Sau khi kh¸m søc khÎo ngêi lao ®éng kh«ng m¾c 02 c¨n bÖnh trªn, c¸n bé t vÊn th«ng b¸o cho ngêi lao ®éng vÒ tæng kinh phÝ ph¶i nép theo ®¬n hµng lao ®éng ®· chän. - Nguån kinh phÝ do ngêi lao ®éng tù lo hay ph¶i vay cña Ng©n hµng. Ngêi lao ®éng chØ ®îc vay sè tiÒn cña Ng©n hµng khi b¶n th©n ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh kh«ng nî qu¸ h¹n sè tiÒn ®· vay. §ång thêi ngêi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn trong quy ®Þnh cña ng©n hµng. 1.4. Yªu cÇu lao ®éng ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn ký vµo ®¬n tù nguyÖn lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi (cã x¸c nhËn cña gia ®×nh vî chång hoÆc bè mÑ vµ c¬ së hoÆc ®Þa ph¬ng n¬i tuyÓn dông). 1.5. ChuÈn bÞ ®Õn trêng nhËp häc: Yªu cÇu ngêi lao ®éng khi ®Õn nhËp häc ph¶i mang theo: - Chøng minh nh©n d©n (b¶n gèc) - Hé khÈu (b¶n gèc) §èi víi lao ®éng ®¨ng ký thÞ trêng Dubai, ph¶i mang theo b»ng tèt nghiÖp cÊp II hoÆc cÊp III - b¶n gèc (Trõ nh÷ng ®¬n hµng kh«ng yªu cÇu b»ng cÊp) Bíc 2: Lao ®éng nhËp häc. 12 - Ngêi lao ®éng ph¶i ®äc kü vµ ký vµo b¶n cam kÕt thùc hiÖn néi quy cña trung t©m. - Khi nhËp häc ngêi lao ®éng ph¶i nép phÝ ®µo t¹o ¨n, ë víi sè tiÒn lµ: 2.400.000VN§ - §èi víi lao ®éng ®¹t kÕt qu¶ søc khÎo, c¸n bé thÞ trêng cung cÊp hå s¬ vay vèn ng©n hµng. Yªu cÇu nãi râ vay t¹i NHNN& PTNT hay NHCSXH. Sau 07 ngµy vay vèn nÕu gÆp khã kh¨n, ngêi lao ®éng th«ng tin kÞp thêi vÒ c¸c héi ®oµn thÓ, tæ chøc t v©n stuyÓn dông vµ vÒ Trung t©m gÆp c¸n bé, bé phËn thÞ trêng sÏ híng dÉn lµm thñ tôc. - PhÝ xuÊt c¶nh: (®èi víi 02 thÞ trêng Dubai vµ Malaysia) ngêi lao ®éng sÏ nép sau khi cã Visa vÒ (kho¶ng tõ 7 - 10 ngµy). §èi víi nh÷ng lao ®éng ph¶i vay vèn ng©n hµng C«ng ty sÏ lµm Hå s¬ ®Ó lao ®éng cã thÓ vÒ ng©n hµng cña HuyÖn ®Ó vay vèn. Bíc 3: Lµm hå s¬: Nh÷ng ngêi chóng tuyÓn cã tr¸ch nhiÖm nép ®Çy ®ñ Hå s¬ cho Trung t©m gåm: - Hé chiÕu (trong vßng 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp häc). Trung t©m sÏ tæ chøc lµm hé chiÕu tËp trung ®èi víi nh÷ng tØnh cã nhiÒu lao ®éng lªn nhËp häc. Ngêi lao ®éng ph¶i cã sæ hé khÈu vµ chøng minh th gèc. Trêng hîp lao ®éng cha cã chøng minh th vµ hé khÈu th× kh«ng lµm ®îc hé chiÕu nªn ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho trung t©m biÕt ®Ó híng dÉn vµ t vÊn thªm - GiÊy x¸c nhËn kh«ng cã tiÒn ¸n do phßng hå s¬ C«ng an tØnh thµnh phè cÊp (®èi víi nh÷ng ngêi ®i lao ®éng t¹i §µi Loan) - ¶nh: Yªu cÇu ngêi lao ®éng ph¶i nép 50 ¶nh 4x6 vµ 9x12 Nh÷ng ngêi lao ®éng cha cã ¶nh Trung t©m sÏ tæ chøc chôp ¶nh tËp thÓ. Lu ý: LÖ phÝ lµm hé chiÕu (theo quy ®Þnh), x¸c nhËn tiÒn ¸n, chôp ¶nh ngêi lao ®éng tù chi tr¶. - B»ng tèt nghiÖp cÊp II ®èi víi thÞ trêng Dubai (tuú tõng ®¬n hµng cã yªu cÇu b»ng hoÆc chøng chØ). Bíc 4: Kh¸m søc khoÎ: - Tríc khi nhËp häc ngêi lao ®éng ph¶i xÐt nghiÖm m¸u. 13 - Khi cã chñ nhËn ngêi lao ®éng sÏ ®îc ®i kh¸m søc khÎo tæng thÓ t¹i BÖnh viÖn B¹ch Mai, BV Giao th«ng vËn t¶i, BV Xanhp«n, BV Trµng An theo ®Þa chØ cña Bé lao ®éng th¬ng binh X· héi. Kinh phÝ kh¸m søc khoÎ ngêi lao ®éng ph¶i chÞu theo gi¸ quy ®Þnh cña Bé y tÕ cho tõng níc tuyÓn dông ngêi lao ®éng. - Víi nh÷ng lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn søc khoÎ, Trung t©m cho phÐp ngêi lao ®éng vÒ ®Þa ph¬ng lµm thñ tôc Hå s¬, hé chiÕu, lý lÞch t ph¸p vµ vay vèn trong thêi gian 10 ngµy. Bíc 5: Quy tr×nh ®µo t¹o: - Ngêi lao ®éng tríc khi xuÊt c¶nh lao ®éng ë níc ngoµi ®Òu ph¶i buéc häc häc ngo¹i ng÷ vµ Gi¸o dôc ®Þnh híng do Trung t©m cña C«ng ty tæ chøc ®µo t¹o (®èi víi lao ®éng gióp viÖc gia ®×nh ph¶i häc thªm phÇn thùc hµnh, ®èi víi kh¸n hé c«ng ph¶i häc thªm kiÕn thøc chuyªn m«n y t¸). Gi¸o tr×nh do Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc quy ®Þnh vµ tµi liÖu do Trung t©m biªn so¹n ®Ó tham kh¶o. Ngêi lao ®éng ®îc miÔn phÝ 02 ¸o ®ång phôc vµ gi¸o tr×nh häc tËp do Trung t©m biªn so¹n gi¸o tr×nh, tµi liÖu cña Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc, C«ng ty b¸n theo quy ®Þnh cña Côc. - Trong qu¸ tr×nh häc tËp, ngêi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh néi quy häc tËp vµ néi quy cña ký tóc x¸. NÕu häc sinh muèn nghØ häc ®Ó gi¶i quyÕt viÖc riªng ph¶i cã ®¬n xin nghØ häc (cã mÉu in s½n) vµ ®îc Gi¸m ®èc Trung t©m ®ång ý x¸c nhËn. NÕu nghØ häc 02 buæi trë lªn kh«ng cã lý do hoÆc sai hÑn qu¸ 04 giê ngêi lao ®éng sÏ bÞ ®×nh chØ v¾ng mÆt. Trung t©m sÏ th«ng b¸o trùc tiÕp vÒ ®Þa ph¬ng vµ gia ®×nh b»ng v¨n b¶n. - Sau khi kÕt thóc kho¸ häc, ngêi lao ®éng ph¶i thi cuèi kho¸ vµ ®îc cÊp Chøng chØ nÕu ®¹t. NÕu ngêi lao ®éng kh«ng ®¹t kÕt qu¶ sÏ kh«ng ®îc cÊp chøng chØ vµ kh«ng ®îc xuÊt c¶nh. §èi víi lao ®éng gióp viÖc gia ®×nh nÕu ngêi lao ®éng vÉn cã nguyÖn väng häc tiÕp th× ®îc ®¨ng ký häc (Trung t©m miÔn phÝ ®µo t¹o trong th¸ng thø 3) nhng ngêi lao ®éng ph¶i cam kÕt: §¶m b¶o chÊt lîng häc tËp vµ thùc hiÖn ®óng c¸c néi quy vµ cam kÕt t¹i c¬ së ®µo t¹o cña Trung t©m. - Thêi gian ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña Bé lµ 02 th¸ng nhng tuú theo t×nh h×nh cña mçi níc tuyÓn dông. Riªng ®èi víi gióp viÖc gia ®×nh §µi Loan tèi ®a lµ 03 th¸ng 07 ngµy ngêi lao ®éng sÏ ®îc tæ chøc xuÊt c¶nh. 14 Bíc 6: XuÊt c¶nh: - Ngêi lao ®äng kÕt thóc kho¸ häc, nép ®Çy ®ñ hå s¬, kinh phÝ sÏ ®îc lµm xuÊt c¶nh. Tríc khi xuÊt c¶nh ngêi lao ®éng ph¶i lµm tiÕp c¸c thñ tôc ký hîp ®ång víi C«ng ty, trong ®ã ghi râ ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng - Ngêi lao ®éng sÏ ®îc th«ng b¸o tríc khi xuÊt c¶nh tõ 1 ®Õn 3 ngµy ®Ó chuÈn bÞ t trang. - Ngêi lao ®éng ph¶i chuÈn bÞ 230.000VN§ ®Ó nép lÖ phÝ s©n bay. - Ngêi lao ®éng ph¶i ®Õn ®óng giê quy ®Þnh ®Ó c¸n bé C«ng ty ®a ra s©n bay. - Tríc khi ra s©n bay ngêi lao ®éng ®Òu ®îc c¸n bé C«ng ty t vÊn mét sè ®iÒu cÇn thiÕt vµ c¸c th«ng tin quan träng ë níc ®Õn lµm viÖc nh: Sè ®iÖn tho¹i cña ®èi t¸c, V¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty, tû gi¸... * Lu ý: TÊt c¶ c¸c kho¶n hç trî cho ngêi lao ®éng cña C«ng ty chØ rµnh riªng cho lao ®éng xuÊt c¶nh. Ngoµi ra lao ®éng vi ph¹m c¸c néi dung theo b¶n cam kÕt ®· ký th× Trung t©m sÏ yªu cÇu båi thêng vµ sÏ bÞ khÊu trõ c¸c kho¶n hç trî. Trªn ®©y lµ quy tr×nh tuyÓn chän, ®µo t¹o cho lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi. II. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc t¹i VINAHANDCOOP Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 do c«ng t¸c chuyÓn ®æi tõ Liªn hiÖp s¶n xuÊt th¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th¬ng m¹i vµ XKL§ theo quy ®Þnh cña chñ tÞch Héi ®ång Liªn minh HTX ViÖt Nam. MÆt kh¸c theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ §µi Loan th× sau 02 n¨m ph¶i ®æi GiÊy phÐp XKL§ vµo thÞ trêng §µi Loan còng lµ thêi gian mµ giÊy phÐp cña C«ng ty ®Õn thêi h¹n ph¶i ®æi. ChÝnh vi vËy, c«ng t¸c lµm Visa nhËp c¶nh cho lao ®éng vµo thÞ trêng §µi Loan ph¶i ch÷ng l¹i mét thêi gian ng¾n. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 sè lîng lao ®éng xuÊt c¶nh lµ 260 ngêi. KÕ ho¹ch 6 th¸ng cuèi n¨m sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn nèt 02 Hîp ®ång §µi Loan, 06 hîp ®ång Malaysia, 01 hîp ®ång UAE, 01 hîp ®ång Quatar, 02 hîp ®ång giao nhËn tu nghiÖp sinh víi c¸c nghiÖp ®oµn NhËt B¶n vµ mét sè hîp ®ång ®ang tiÕn hµnh khai th¸c nh: SÝp, Rumani... 15 1. §èi víi thÞ trêng §µi Loan: Víi vÞ trÝ ®Þa lý gÇn ViÖt Nam (gåm 75 ®¶o lín nhá, tæng diÖn tÝch 38000 km2) §µi Loan cã nhiÒu nÐt t¬ng ®ång vÒ tËp qu¸n, v¨n ho¸ vµ khÝ hËu. Tõ n¨m 1999, §µi Loan chÝnh thøc tiÕp nhËn lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc. D©n sè kho¶ng 25 triÖu ngêi, ng«n ng÷ sö dông chÝnh thøc lµ tiÕng hoa phæ th«ng vµ tiÕng ®Þa ph¬ng lµ tiÕng §µi Loan. §µi Loan cã møc thu nhËp b×nh qu©n14.000USD/ngêi/n¨m, xÕp hµng 25 trªn thÕ giíi. HiÖn cã gÇn 85000 lît lao ®éng ViÖt Nam xuÊt c¶nh sang §µi Loan lµm viÖc, vµ sè lîng lao ®éng t¨ng lªn kh«ng ngõng theo tõng th¸ng, §µi Loan nhËn sè lîng lín c¸c lao ®éng: c«ng nh©n c¬ khÝ, ®iÖn tö, hµn ®iÖn, dÖt, may, m¹ ®iÖn, lao ®éng phæ th«ng, kh¸n hé c«ng viÖn dìng l·o... Møc l¬ng c¬ b¶n do chÝnh phñ §µi Loan quy ®Þnh tr¶ cho lao ®éng níc ngoµi lµ 15.840NT$/th¸ng (xÊp xØ: 500USD) HiÖn nay theo yªu cÇu cña ®èi t¸c §µi Loan, C«ng ty ®ang cÇn tuyÓn chän lao ®éng víi c¸c ngµnh nghÒ: - - * C¸c nghÒ lµm viÖc trong nhµ m¸y - c«ng xëng a. Sè lîng: Nam, tuæi tõ 18 ®Õn 32, cao 1m65 vµ nÆng tõ 58 kg trë lªn N÷, tuæi tõ 18 ®Õn 32, cao 1m53 vµ nÆng tõ 45 kg trë lªn Tr×nh ®é v¨n hãa: Tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc trë lªn ¦u tiªn: nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o nghÒ, cã kinh nghiÖm lµm viÖc, biÕt tiÕng Trung. b. C¸c ngµnh nghÒ cÇn tuyÓn: §èi víi nam cho c¸c nghÒ: C¬ khÝ (hµn, tiÖn, nguéi, gß) söa ch÷a m¸y c¬ khÝ, m¹ ®iÖn, ®óc, dÖt, ®iÖn tö.... §èi víi n÷ cho c¸c nghÒ: §iÖn tö, dÖt, may,®ãng gãi ®«g hép... c. Thêi h¹n hîp ®ång: 02 n¨m, cã thÓ gia h¹n ®Õn 01 ®Õn 03 n¨m d. Thu nhËp: Tõ 8 000 000VN§ ®Õn 10 000 000VN§/th¸ng (tuú theo tõng ®¬n hµng cô thÓ) - Sè lîng lao ®éng xuÊt c¶nh t¹i thÞ trêng §µi Loan lµ 48 ngêi, trong ®ã: 28 lao ®éng phæ th«ng, hé lý vµ 20 chuyªn gia. 16 2. §èi víi thÞ trêng Malaysia: Malaysia lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng truyÒn thèng vÒ XKL§ víi ViÖt Nam, n»m c¸ch ViÖt Nam kho¶ng 03 giê bay, víi diÖn tÝch 329.733km2, víi 23,26 triÖu d©n theo tÝn ngìng ®¹o håi vµ ®¹o phËt, ng«n ng÷ chÝnh lµ tiÕng Malaysia, tiÕng Anh vµ tiÕng Trung. a. C¸c ngµnh nghÒ tuyÓn chän: VINAHANDCOOP ®· hîp t¸c víi ®èi t¸c Malaysia ký kÕt hîp ®ång cung øng lao ®éng cho nhiÒu nhµ m¸y, c«ng xëng, c¸c lo¹i ngµnh nghÒ víi møc thu nhËp hÊp dÉn vµ æn ®Þnh nh: - Ngµnh may c«ng nghiÖp: Cha cã nghÒ vµ cã nghÒ - Lao ®éng c«ng xëng: §iÖn tö, ®ãng gãi ®å hép ®«ng l¹nh, s¶n xuÊt mú èng, mú t«m. b. Sè lîng vµ thêi gian tuyÓn chän: - Tuú vµo tõng ®¬n hµng - Kh«ng h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ sè lîng. c. Dù kiÕn thêi gian xuÊt c¶nh: ChËm nhÊt lµ 06 th¸ng kÓ tõ ngµy tróng tuyÓn víi ®iÒu kiÖn ngêi lao ®éng ph¶i ®¸p øng ®ñ hå s¬, phÝ, kÕt qu¶ kh¸m søc khoÎ. d. Tiªu chuÈn tuyÓn chän: - Giíi tÝnh: Nam, N÷ - §é tuæi + §èi víi lao ®éng may c«ng nghiÖp: Tõ 18 ®Õn 33 tuæi + §èi víi lao ®éng c«ng xëng: Tõ 18 ®Õn 35 tuæi (tuú tõng ®¬n hµng cô thÓ) (tÝnh trßn th¸ng ®Õn ngµy xuÊt c¶nh) - Tiªu chuÈn: N÷: tuæi tõ 20 ®Õn 35. ChiÒu cao: 1,53m. C©n nÆng: 42 kg trë lªn. Nam: tuæi tõ 20 ®Õn 38. ChiÒu cao: 1,62m. C©n nÆng: 53kg trë lªn. §¶m b¶o vÒ søc khoÎ, kh«ng m¾c c¸c bÖnh ngoµi da, HIV, viªm gan B, C... Tr×nh ®é v¨n ho¸: Tèt nghiÖp PTCS trë lªn (kh«ng ph¶i nép chøng chØ vµ b»ng tèt nghiÖp) - Tr×nh ®é tay nghÒ 17 + §èi víi lao ®éng ngµnh may c«ng nghiÖp: Trung t©m tæ chøc ®µo t¹o miÔn phÝ nghÒ may c«ng nghiÖp cho nh÷ng lao ®éng cha cã nghÒ may vµ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ miÔn phÝ cho nh÷ng lao ®éng ®· cã nghÒ may. + §èi víi lao ®éng c«ng xëng: Kh«ng yªu cÇu tay nghÒ sau khi tuyÓn dông, ngêi lao ®éng sÏ ®îc ®µo t¹o nghÒ t¹i c«ng xëng t¹i Malaysia. e. NghÜa vô: - VÒ hå s¬: Khi nhËp häc yªu cÇu ngêi lao ®éng mang theo chøng minh nh©n d©n (b¶n gèc), hé chiÕu vµ lý lÞch t ph¸p (nÕu cã), 50 ¶nh (5x6) - Kinh phÝ ë trong níc: + PhÝ ph¶i nép tríc khi nhËp häc: 1.600.000VN§ (bao gåm: Häc, ¨n vµ ë trong 02 th¸ng) + PhÝ xuÊt c¶nh (vÐ m¸y bay, visa, lÖ phÝ s©n bay, phÝ dÞch vô...) Tuú tõng ®¬n hµng. Nép thµnh 1 ®ît, sau khi kh¸m søc khoÎ 10 ngµy. + Lu ý: HiÖn nay theo quy ®Þnh 392/NHNN& PTNT ngµy 21/02/2003 cña thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam: Ngêi cã nhu cÇu XKL§ ra níc ngoµi ®îc vay 80% tæng phÝ XuÊt c¶nh víi møc l·i xuÊt 1%/ th¸ng. - C¸c kho¶n khÊu trõ t¹i Malaysia: + TiÒn thuÕ Malysis 100Rm/th¸ng kho¶ng 400.000VN§ + TiÒn ¨n hµng th¸ng 100Rm/ th¸ng kho¶ng 400.000VN§ - TiÒn m«i giíi cho c¸c ®èi t¸c Malaysia (nÕu cha nép ë ViÖt Nam). f. QuyÒn lîi cña ngêi lao ®éng: - Thu nhËp: + L¬ng c¬ b¶n: Lao ®éng may c«ng nghiÖp, lao ®éng c«ng xëng: kho¶ng 18-20Rm/ngµy. - Trung b×nh 01 th¸ng kho¶ng: 19Rmx26 ngµy x 4.000VN§ = 976 000VN§ - Lµm thªm giê:Theo quy ®Þnh cña Malaysia - Tæng thu nhËp sau 03 n¨m tõ : 120 ®Õn 150 triÖu(phô thuéc vµo tay nghÒ cña ngêi lao ®éng). B¶o hiÓm: Kh¸m ch÷a bÖnh t¹i Malaysia ®îc miÔn phÝ theo chÕ ®é B¶o hiÓm y tÕ cña níc së t¹i vµ ®îc b¶o vÖ mäi quyÒn lîi theo hîp ®ång ký kÕt gi÷a ngêi lao ®éng víi chñ sö dông, gi÷a ngêi lao ®éng víi Trung t©m theo luËt ph¸p Malaysia vµ ViÖt Nam. T¹i thÞ trêng Malaysia víi 06 hîp ®ång C«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc 04 hîp ®ång vµ ®· ®a ®îc 200 lao ®éng sang lµm viÖc t¹i Malaysia. 18 3. §èi víi thÞ trêng Dubai: Dubai thuéc c¸c tiÓu v¬ng quèc ¶ rËp thèng nhÊt U.A.E víi diÖn tÝch 3885km2, víi d©n sè h¬n 675 000 ngêi theo tÝn ngìng ®¹o håi Sunni, ng«n ng÷ chÝnh lµ tiÕng Anh vµ tiÕng ¶ rËp. Dubai lµ mét trong nh÷ng níc cã thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi cao nhÊt trªn thÕ giíi kh«ng thu tiÒn thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi lao ®éng a. Chän c¸c ngµnh nghÒ tuyÓn chän: - Lao ®éng trong ngµnh kh¸ch s¹n: TuyÓn chän tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trong nghµnh kh¸ch s¹n nh: Phôc vô bµn, lÔ t©n, phôc vô phßng, ®Çu bÕp, qu¶n lý nhµ hµng kh¸ch s¹n, nh©n viªn phßng quan hÖ kh¸ch hµng... - Lao ®éng trong ngµnh x©y dùng: + Kü s, gi¸m s¸t: Yªu cÇu cã b»ng cÊp vµ tiÕng Anh. + Thî nÒ, thî èp l¸t, thî méc, thî cèt pha... - Lao ®éng trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c: + Thî c¬ khÝ, thî hµn, thî ®iÖn l¹nh... - Lao ®éng phæ th«ng. b. Tiªu chuÈn tuyÓn chän: - Giíi tÝnh: Nam, N÷ - §é tuæi: 18 ®Õn 35 tuæi - Tiªu chuÈn: Tuú tõng ®¬n hµng cô thÓ. - Tr×nh ®é v¨n ho¸: PTTH (nép b»ng tèt nghiÖp cÊp III b¶n gèc) (Riªng lao ®éng x©y dùng kh«ng yªu cÇu b»ng cÊp) - Tr×nh ®é tay nghÒ: Phô thuéc tõng lo¹i ngµnh nghÒ vµ tõng ®¬n hµng cô thÓ. 19 c. NghÜa vô: - VÒ hå s¬: Khi nhËp häc, yªu cÇu ngêi lao ®éng mang theo chøng minh nh©n d©n (b¶n gèc), hé khÈu (b¶n gèc), hé chiÕu vµ lý lÞch t ph¸p (nÕu cã), 50 ¶nh (4x6) - Kinh phÝ ë trong níc: + PhÝ ph¶i nép khi nhËp häc lµ: 2 400 000VN§ (bao gåm: ¨n, ë vµ häc 01 kho¸ häc) (Ngêi lao ®éng ph¶i xÐt nghiÖm m¸u viªm gan B, HIV tríc khi lªn nhËp häc) + PhÝ xuÊt c¶nh (vÐ m¸y bay, visa, lÖ phÝ s©n bay...): 1 300 - 1 600USD tuú theo tõng ®¬n hµng, + PhÝ xuÊt c¶nh ngêi lao ®éng ph¶i nép 01 lÇn tríc ngµy bay tõ 7-10 ngµy (®èi víi nh÷ng lao ®éng kh«ng ®ñ tiÒn nép C«ng ty sÏ lµm hîp ®ång ®Ó ngêi lao ®éng vÒ Ng©n hµng vay). + PhÝ dÞch vô nép tríc khi xuÊt c¶nh: 01 th¸ng l¬ng/01n¨m hîp ®ång (tuú tõng ®¬n hµng cô thÓ) Ngoµi nh÷ng chi phÝ trªn ngêi lao ®éng kh«ng ph¶i nép thªm bÊt kú kho¶n nµo kh¸c. d. QuyÒn lîi - TiÒn l¬ng: + §èi víi lao ®éng trong nghµnh dÞch vô kh¸ch s¹n, nhµ hµng..., møc l¬ng c¬ b¶n (kh«ng bao gåm tiÒn ¨n vµ tiÒn ë) tõ 150USD ®Õn 2000USD/ th¸ng (kho¶ng 2 400 000VN§ ®Õn 32 000 000VN§), phô thuéc vµo tõng vÞ trÝ vµ kinh nghiÖm lµm viÖc. Cô thÓ møc l¬ng nh sau: + §èi víi vÞ trÝ dän dÑp trong kh¸ch s¹n (kh«ng yªu cÇu kinh nghiÖm vµ còng kh«ng yªu cÇu tiÕng Anh thµnh th¹o) 130 - 300USD (kho¶ng 2 080 000 - 4 800 000VN§) + VÞ trÝ lµm phßng: 160 - 210USD (kho¶ng 2 560 000) + Phôc vô bµn: 220 - 270USD (kho¶ng 3 520 000 - 4 320 000VN§) + LÔ t©n: 270USD trë lªn (kho¶ng 4 320 000VN§ trë lªn) + C¸c vÞ trÝ phô bÕp, bÕp trëng vµ qu¶n lý nhµ hµng: 500 - 2000USD (kho¶ng 8000 000 - 32 000 000VN§) (phô thuéc vµo kinh nghiÖm lµm viÖc) 20 - §èi víi lao ®éng phæ th«ng, lao ®éng b¸n tay nghÒ vµ lao ®éng cã nghÒ: 190 - 400USD (kho¶ng 3 040 000 - 6 400 000VN§) - Kü s: l¬ng tèi thiÓu 700USD (kho¶ng 11 200 000VN§) - TiÒn ¨n, ë cña ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i Dubai + Ngêi lao ®éng ®îc ë trong phßng cã ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. + TiÒn ë vµ ®i l¹i: Do chñ sö dông ®µi thä + TiÒn ¨n: Kho¶ng 30USD/ th¸ng + Riªng lao ®éng trong c¸c nghµnh dÞch vô kh¸ch s¹n th× ®îc cung cÊp c¸c b÷a ¨n miÔn phÝ trong ngµy lµm viÖc vµ ®îc trî cÊp thùc phÈm hµng th¸ng trung b×nh: 50 - 100USD (kho¶ng 800 000 - 1 600 000VN§) + Thêi gian lµm viÖc: Tèi ®a lµ 8 giê/ ngµy, 48giê/tuÇn. Tuy nhiªn ë mét sè ngµnh nh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, b¶o vÖ th× cã thÓ lµm 9giê/ngµy + B¶o hiÓm: Ngêi lao ®éng ®îc chñ sö dông mua b¶o hiÓm tai n¹n vµ b¶o hiÓm y tÕ. Theo luËt UAE ngêi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc t¹i níc nµy ®îc ch¨m sãc vÒ mÆt y tÕ miÔn phÝ. + ThuÕ thu nhËp: Ngêi lao ®éng kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ thu nhËp trong suèt thêi gian lµm viÖc t¹i UAE + Dù kiÕn thêi gian xuÊt c¶nh: ChËm nhÊt lµ 6 th¸ng kÓ tõ ngµy tróng tuyÓn víi ®iÒu kiÖn ngêi lao ®éng ph¶i ®¸p øng ®ñ hå s¬, phÝ, kÕt qu¶ kh¸m søc kháe. 4. §èi víi thÞ trêng NhËt B¶n: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng khiÕn c¸c doanh nghiÖp XKL§ quan t©m nhiÒu. §©y lµ thÞ tr¬ng lao ®éng dµnh cho nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é kü thuËt cao, bëi NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng cêng quèc vÒ c«ng nghiÖp vµ còng lµ nhu cÇu cña ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é muèn sang häc hái kinh nghiÖm, muèn tiÕp xóc víi nh÷ng d©y truyÒn c«ng nghÖ cao...MÆt kh¸c møc thu nhËp cho ngêi lao ®éng sang lµm viÖc t¹i NhËt B¶n kh¸ cao tõ 800 - 1 200USD/th¸ng. ChÝnh v× vËy ®©y lµ thÞ trêng thu hót nhiÒu lao ®éng ViÖt Nam ®¨ng ký tham gia ®i lao ®éng t¹i NhËt B¶n. §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi lao ®éng C«ng ty ®· më réng thÞ trêng XKL§ vµ ®· ®¨ng ký víi c¸c nghiÖp ®oµn cña NhËt ®a lao ®éng tu nghiÖp sinh t¹i NhËt B¶n. 5. Nh÷ng thÞ trêng kh¸c
- Xem thêm -