Tài liệu Giải pháp phát triển du lịch mice tại nha trang – khánh hòa

  • Số trang: 155 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH TRONG ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TRONG ĐỀ TÀI LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DU LỊCH MICE 1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH MICE: ......................................... 1 1.1.1 Khái niệm về du lịch MICE .......................................................................... 1 1.1.1.1 Meeting ....................................................................................................... 1.1.1.2 Intensive ...................................................................................................... 1 1.1.1.3 Conference .................................................................................................. 1 1.1.1.4 Event ........................................................................................................... 1 1.1.2 Đặc điểm của du lịch MICE.......................................................................... 2 1.1.2.1 Đặc điểm về loại hình MICE ....................................................................... 2 1.1.2.2 Đặc điểm về khách MICE ............................................................................ 3 1.1.3 Các yếu tố bảo đảm cho sự thành công của du lịch MICE ............................. 3 1.1.4 Lợi ích do du lịch MICE đem lại .................................................................. 4 1.2 NHỮNG RỦI RO TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE ................... 4 1.2.1 Kinh tế............................................................................................................ 4 1.2.2 Xã hội............................................................................................................. 4 1.2.3 Văn hoá .......................................................................................................... 6 1.2.4 Công nghệ ...................................................................................................... 7 1.2.5 Chính trị ......................................................................................................... 7 1.2.6 Con người....................................................................................................... 7 1.2.7 Điều kiện tự nhiên .......................................................................................... 8 1.2.8 Cơ sở hạ tầng.................................................................................................. 9 1.3 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 1.3.1 Xu hướng phát triển MICE trên thế giới ......................................................... 9 1.3.2 Xu hướng phát triển MICE tại Việt Nam ....................................................... 10 1.4 KINH NGHIỆM THỰC TIỂN TRONG DU LỊCH MICE ................................ 10 1.4.1 Kinh nghiệm của Singapore ............................................................................ 10 1.4.2 Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh...................................................... 11 1.4.3 Kinh nghiệm của Vũng Tàu ............................................................................ 12 1.4.4 Những bài học rút ra ....................................................................................... 12 Kết luân chương 1 CHƯƠNG II: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCCH MICE TẠI NHA TRANG-KHÁNH HOÀ 2.1 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TAI NHA TRANG-KHÁNH HOÀ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên ........................................................................................ 14 2.1.2 Văn hoá, lễ hội, con người ............................................................................ 15 2.1.3 Cơ sở hạ tầng................................................................................................ 17 2.1.4 Ẩm thực ....................................................................................................... 18 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỂ DU LỊCH MICE NHA TRANG – KHÁNH HOÀ ........................................................................................................ 19 2.2.1 Kinh tế.......................................................................................................... 19 2.2.2 An ninh-chính trị-luật pháp ........................................................................... 20 2.2.2.1 Chính trị- luật pháp...................................................................................... 20 2.2.2.2 An ninh....................................................................................................... 21 2.2.3 Giao thông và những ảnh hưởng của nó ........................................................ 21 2.2.4 Môi trường công nghệ .................................................................................. 22 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI NHA TRANG-KHÁNH HOÀ TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA ....................................................... 22 2.3.1 Khách du lịch ............................................................................................... 22 2.3.1.1 Tình hình chung về thị trường du khách quốc tế .......................................... 22 2.3.1.2 Khách du lịch MICE .................................................................................... 23 2.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh về thị trường MICE ....................................... 23 2.3.2.1 Khối lữ hành ................................................................................................ 24 2.3.2.2 Khối khách sạn ............................................................................................ 25 2.3.3 Thị trường nhà cung cấp dịch vụ MICE và hướng đầu tư phát triển phục vụ du lịch MICE ................................................................................................ 25 2.3.3.1 Hệ thống cơ sở lưu trú ................................................................................. 25 2.3.3.2 Các câu lạc bộ hội nghị hội thảo .................................................................. 27 2.3.3.3 Trung tâm hội nghị triển lãm ....................................................................... 27 2.3.3.4 Hãng vận chuyển ......................................................................................... 27 2.3.3.5 Nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ ...................................................................... 28 2.3.4 Nguồn nhân lực phục vụ du khách ................................................................ 28 2.3.5 Các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch ....................................................... 29 2.4 NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA DU LỊCH MICE TẠI NHA TRANG-KHÁNH HOÀ.................................................................................... 30 2.4.1 Những điểm mạnh ........................................................................................ 30 2.4.2 Những điểm yếu ........................................................................................... 30 2.5 CƠ HỘII VÀ THÁCH THỨC CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI NHA TRANG-KHÁNH HOÀ ................................................................... 30 2.5.1 Cơ hội .......................................................................................................... 30 2.5.2 Thách thức.................................................................................................... 31 Kết luận chương 2 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI NHA TRANG-KHÁNH HOÀ 3.1 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ......................................... 32 3.1.2 Mục tiêu của giải pháp.................................................................................. 32 3.1.2 Quan điểm đề xuất các giải pháp .................................................................. 32 3.2 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ...................................................................... 32 Bảng phân tích SWOT 3.3 CÁC GIẢI PHÁP ........................................................................................... 33 3.3.1 Giải pháp1: Giải pháp liên kết để phát triển thị trường MICE ....................... 33 3.3.1.1 Nội dung của giải pháp ................................................................................ 33 3.3.1.2 Điều kiện thực hiện...................................................................................... 35 3.3.1.3 Lợi ích dự kiến của giải pháp ....................................................................... 35 3.3.2 Giải pháp 2: Giải pháp thành lập trung tâm xúc tiến phát triển du lịch MICE 3.3.2.1 Nội dung của giải pháp ................................................................................ 35 3.3.2.2 Điều kiện thực hiện...................................................................................... 37 3.3.2.3 Lợi ích dự kiến của giải pháp ....................................................................... 37 3.3.3 Giải pháp 3: Giải pháp xây dựng và phát triển du lịch MICE tại Nha Trang . 38 3.3.3.1 Mục tiêu của giải pháp................................................................................. 38 3.3.3.2 Nội dung của giải pháp ................................................................................ 38 3.3.3.3 Lợi ích mong đợi từ giải pháp ...................................................................... 41 3.3.4 Giải pháp 4: Giải pháp thu hút vốn đầu tư tại Nha Trang – Khánh Hoà........ 41 3.3.4.1 Mục tiêu của giải pháp................................................................................. 41 3.3.4.2 Nội dung của giải pháp ................................................................................ 41 3.3.4.3 Lợi ích dự kiến từ giải pháp ......................................................................... 43 3.3.5 Giải pháp 5: Xây dựng khu trung tâm văn hoá ẩm thực quốc tế tại Nha Trang 3.3.5.1 Mục tiêu của giải pháp................................................................................. 43 3.3.5.2 Nội dung của giải pháp ................................................................................ 43 3.3.5.3 Lợi ích dự kiến từ giải pháp ......................................................................... 45 3.3.6 Giải pháp 6: Giải pháp phát triển sản phẩm mới ........................................... 45 3.3.6.1 Mục tiêu của giải pháp................................................................................. 45 3.3.6.2 Nội dung hoạt động ..................................................................................... 45 3.3.6.3 Hiệu quả của giải pháp mang lại .................................................................. 48 3.3.7 Giải pháp 7: Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ............................ 48 3.3.7.1 Mục tiêu của giải pháp................................................................................. 48 3.3.7.2 Nội dung hoạt động ..................................................................................... 48 3.3.7.3 Hiệu quả của giải pháp ................................................................................ 49 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ .......................................................................................... 50 3.4.1 Kiến nghị đối với chính quyền ...................................................................... 50 3.4.2 Kiến nghị đối với sở du lịch tỉnh Khánh Hoà ................................................ 50 3.4.3 Kiến nghị đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ........... 50 Kết luận chương 3 Kết luận Danh mục tài lịêu tham khảo PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát và kết quả khảo sát Phụ lục 2: Quy hoạch và đầu tư Phụ lục 3: Kinh nghiệm phát triển du lịch MICE Phụ lục 4: Một số tiềm năng phát triển du lịch MICE tại Nha Trang-Khánh Hoà. DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH Chương 2: trang Biểu đồ 2.1: Đánh giá của du khách về tình hình an ninh tại Nha Trang……21 Chương 3: Biêu đồ 3.1: Khảo sát về địa điểm tổ chức du lịch MICE…………………...38 Biểu đồ 3.2: Đánh giá của du khách về những thuân lợi chi việc phát triển du lịch MICE tại Nha Trang…………………………………………………………39 Biểu đồ 3.3: Đánh giá của khách MICE về việc xây dựng trung tâm văn hoáẩn thực quốc tế………………………………………………………………….43 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH Chương 1: Hình 1.1: Cấu trúc của một ngành du lịch MICE…………………………..2 HÌNH 1.2: TRUNG TÂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Ở SINGAPORE…………………10 Chương 2: HÌNH 2.1: CÁC DI TÍCH VĂN HOÁ TẠI NHA TRANG…………………………..15 HÌNH 2.2: CÁC THẮNG CẢNH THIÊN NHIÊN……………………………………16 HÌNH 2.3: CÁC KHU DU LỊCH NỔI TIẾNG TẠI NHA TRANG………………….25 Chương 3: Hình 3.1: Sơ đồ trung tâm xúc tiến phát triển MICE thành phố Nha Trang – Khánh Hòa………………………………………………………………….36 Hình 3.2 : Sơ đồ phân công công việc “ngày hội đầu tư”………………….42 Danh mục các bảng sử dụng trong công trình Chương 1: Bảng 1.1: Các trung tâm Singapore…………………………………..11 hội thảo ở Chương 2: Bảng 2.1: Vốn tích lũy của các nhà đầu tư vào Nha Trang-Khánh Hoà………....19 Bảng 2.2: Đóng góp của ngành du lịch vào doanh thu của tỉnh Khánh Hoà…….19 Bảng 2.3: Doanh thu ngành du lịch Khánh Hoà…………………………………19 Bảng 2.4: Doanh thu của ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà………………………..20 Bảng 2.5: Chỉ số giá tiêu dung của các tháng cuối năm so với năm trước………20 Bảng 2.6: Lượng khách quốc tế đến Việt Nam và Nha Trang – Khánh Hoà (lượt khách) trong giai đoạn 2001 – 2007.......................................................................22 Bảng 2.7: Khách công vụ quốc tế đến Việt Nam (số lượt) từ năm 2001 – 2007..23 Bảng 2.8: Tỷ lệ tour của công ty lữ hành ở Nha Trang………………………….24 Bảng 2.9: Cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, theo phân hạng…………25 Bảng 2.10: Các khách sạn có phòng hội nghị, hội thảo hiện nay tại Nha Trang (từ 3* trở lên)………………………………………………………………………..26 Bảng 2.11: Các khách sạn có phòng hội nghị, hội thảo dự kiến sẽ hoàn tất trong những năm gần đâu……………………………………………………………...26 LỜI MỞ ĐẦU 1/Lý do chọn đề tài: Du lịch là một ngành công nghiệp không khói rất phát triển hiện nay. Lợi ích mà nó mang lại là hết sức to lớn nên phần lớn các quốc gia trên thế giới đều lấy nó làm mũi nhọn để phát triển đặc biệt là loại hình du lịch MICE. MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE có một khối lượng khách hàng lớn với mức chi tiêu cao đồng thời giá trị của loại hình du lịch này lớn hơn rất nhiều so với du lịch cá nhân và du lịch nhóm khác (theo tính toán của các công ty du lịch, loại hình du lịch này có giá trị cao gấp sáu lần so với du lịch thông thường) nên sức hấp dẫn của nó đặc biệt lớn. Theo thống kê từ Tổ chức du lịch thế giới cho thấy, giá trị thu được từ thị trường du lịch MICE trên toàn thế giới hằng năm khoảng 300 tỉ USD và nó có mối quan hệ với các lĩnh vực kinh tế khác tạo ra trị giá gần 5.490 tỉ USD, chiếm hơn 10% GDP thế giới. Việt Nam ta hiện đã gia nhập vào WTO – một tổ chức thương mại lớn nhất hiện nay, vì thế hình ảnh đất nước cũng như tiềm năng phát triển là rất lớn đã góp phần tạo động lực cho ngành du lịch nói chung và ngành du lịch MICE nói riêng phát triển mạnh. Những năm gần đây, hình thức du lịch MICE cũng đang có những bước phát triển khá mạnh mẽ ở Việt Nam bởi ngoài việc được đánh giá là một điểm đến an toàn và thân thiện, Việt Nam còn là điểm đầu tư hấp dẫn. Thêm vào đó các sự kiện MICE, nhất là hội nghị khách hàng hay họp mặt toàn công ty, là những chính sách thường kỳ của các công ty và tập đoàn đa quốc gia. Mỗi lần tổ chức, các công ty thường thích thay đổi địa điểm và di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để phục vụ nhu cầu du lịch của những người tham dự. Việt Nam là điểm mà nhiều khách du lịch muốn đến tham quan, trước hết là vì sự mới mẻ của quốc gia này, khi những quốc gia khác trong khu vực đang trở nên nhàm chán đối với họ.Đánh giá về tiềm năng phát triển MICE ở nước ta, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn về loại hình du lịch MICE và nếu phát triển nó thì Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn của Singapore (trung tâm thu hút MICE lớn nhất Đông Nam Á hiện nay). Nha Trang – một thành phố biển xinh đẹp hiền hòa, có biển Nha Trang – được xếp vào một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ khác. Nơi đây có những cảnh đẹp làm say đắm lòng người, một địa điểm rất lý tưởng cho sự phát triển của du lịch MICE. Thêm vào đó Nha Trang lại được chọn là nơi tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ – cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới vào tháng 7/2008 đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và Nha Trang – Khánh Hòa đến bạn bè trên khắp thế giới và khẳng định tên tuổi của mình trong việc tổ chức được các sự kiện lớn trên thế giới. Trung tâm Hội nghị Hồng Kông, nơi mà trước đây được chính quyền Hồng Kông xây dựng để tổ chức lễ chuyển giao cho Trung Quốc, trở thành cơ hội khai thác thị trường MICE của ngành du lịch Hồng Kông thì đối với Nha Trang, Diamond Bay Resort & Golf – nơi tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008 sẽ là một cơ hội lớn cho việc khai thác thị trường MICE. Nhìn chung Nha Trang – Khánh Hòa hội đủ tiềm năng cũng như cơ hội để phát triển loại hình du lịch MICE nhưng hiện nay việc phát triển loại hình này cũng còn nhiều hạn chế và chưa xứng tầm. Ai cũng nhận thấy rằng đây là một loại hình du lịch thu được giá trị kinh tế cao song làm thế nào để khai thác tốt nó lại không dễ dàng. Du lịch MICE có yêu cầu đặc thù về cơ sở hạ tầng, hệ thống các dịch vụ đi kèm với nó cũng như các dịch vụ khác như: ăn uống, vui chơi, mua sắm... nên chỉ những trung tâm du lịch, những thành phố lớn của nước ta mới đáp ứng được đòi hỏi "cao cấp" của loại hình này. Tuy du lịch Mice hiện nay cũng đã phát triển mạnh ở nước ta nhưng nhìn chung vẫn còn có nhiều hạn chế và khai thác chưa tốt. Một số nước trên thế giới đã khác thác rất tốt ngành này và thu về một lợi nhuận rất lớn chẳng hạn như Singapore, Thái Lan, Malaysia….Đặc biệt đối với Nha Trang – Khánh Hòa du lịch MICE cũng còn là loại hình khá mới mẻ vì thế những yếu tố chính cho việc phát triển MICE cũng còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn hiện nay thành phố chưa có một cơ quan chuyên trách và một tổ chức chuyên nghiệp về MICE, chưa có đội ngũ nhân viên có đủ trình độ chuyên môn về loại hình này hay chưa có đủ khu ăn uống, mua sắm, vui chơi… đạt tiêu chuẩn quốc tế… Trong những năm tới, nếu như những khó khăn trên được cải thiện sớm, thì triển vọng thu hút khách MICE đến Vỉệt Nam và Nha Trang – Khánh Hòa sẽ rất khả quan. Do nhóm nghiên cứu là những người rất quan tâm đến ngành du lịch, đặt biệt rất hứng thú đến du lịch MICE – ngành du lịch có yêu cầu cao nhưng mang lại lợi nhuận lớn cho đất nước. Là những người con xứ trầm hương nên nhóm cũng muốn có những đóng góp nho nhỏ cho sự phát triển của tỉnh vì vậy nhóm đã quyết định chọn đề tài: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA” Với công trình nghiên cứu này nhóm mong nó có thể được coi là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với mọi thành viên có liên quan đến lĩnh vực MICE, nhất là đối với những giới chức quản lý và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch MICE tại Nha Trang – Khánh Hòa cũng như các địa phương khác trong bối cảnh có nhiều thời cơ phát triển hiện nay. 2/Mục đích công trình:  Thực hiện công trình này nhóm nghiên cứu đã đề ra các mục tiêu sau:  Đánh giá, phân tích toàn diện một cách khách quan thực trạng kinh doanh loại hình du lịch MICE ở Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng trong thời gian qua. Đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn, cơ hội và nguy cơ đối với du lịch MICE ở Việt Nam và đặc biệt là hướng tới Nha Trang – Khánh Hòa.  Thông qua việc phân tích được thực trạng chung trong kinh doanh MICE ở Việt Nam và Nha Trang, nhóm nghiên cứu đề xuất những kiến nghị, những giải pháp mang tầm nhìn chiến lược và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và kinh doanh cũng như khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch MICE hấp dẫn này trong xu thế hội nhấp kinh tế thế giới.  Phát triển thị trường nội địa và thâm nhập thị trường thế giới.  Đưa du lịch MICE trở thành loại hình mang lại lợi nhuận cao và hoạt động chuyên nghiệp ở Nha Trang và Việt Nam.  Và điều quan trọng, nhóm muốn góp phần mang đến một tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến tổ chức và kinh doanh MICE, đặt biệt là các cấp lãnh đạo, các ban ngành của các địa phương để có cái nhìn toàn diện và khái quát hơn về tình hình và giải pháp mà nhóm nghiên cứu đã đưa ra, qua đó sẽ có sự quan tâm hơn cho sự phát triển của loại hình này mà có những chính sách chiến lược cụ thể trong tương lai. 3/ Đối tượng nghiên cứu: Nhận thức tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài, đối tượng nghiên cứu của nhóm tập trung vào tình hình kinh doanh của các công ty du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Nha Trang cũng như những người đã từng tham gia du lịch MICE tai Nha Trang đồng thời tìm hiểu nhận thức của họ về việc phát triển du lịch MICE, những nhân tố ảnh hưởng cũng như những rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của loại hình này, bài học kinh nghiệm tổ chức quản lý của các quốc gia, đia phương có loại hình MICE phát triển mạnh, các chính sách đúng đắn cũng như các mô hình liên kết ở một số quốc gia trên thế giới. Từ đó, rút ra những kết luận làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp. 4/ Phạm vi nghiên cứu: Đây là một đề tài rộng lớn mang tầm vĩ mô đòi hỏi phải phân tích nhiều khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội, cần nhiều thời gian và trình độ chuyên môn. Vì thế nhóm nghiên cứu tập trung vào các phạm vi sau: Phạm vi không gian: Vì giới hạn về thời gian, tài chính cho nên quá trình nghiên cứu cũng còn có nhiều hạn chế, nhóm tập trung tại Nha Trang và có tham khảo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Nha Trang có phong cảnh đẹp và vị trí thuận lợi nên rất có tiềm năng trong việc phát triển và đẩy mạnh loại hình du lịch MICE.Vì vậy nhóm nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu những điều kiện cần có ở Nha Trang để đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch đòi hỏi chất lượng cao này. Nhóm cũng tham khảo ý kiến của các công ty du lịch tại Nha Trang về vấn đề phát triển du lịch MICE tại đây. Về thành phố Hồ Chí MÌnh, vì đây là một trung tâm lớn nên đa phần khách đến Nha Trang đều được luân chuyển từ đây nên nhóm đã tập chung nghiên cứu thu thập ý kiến cũng như nhu cầu thị hiếu của du khách khi tham gia du lịch MICE ở Nha Trang. Các công ty du lịch tại Nha Trang đa phần là chi nhánh của các công ty du lịch lớn ở thành phố Hồ Chí Minh vì vậy nhóm nghiên cứu cũng đã thu thập ý kiến của các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển loại hình MICE tại Nha Trang. Ngoài ra, để công trình có cái nhìn trên quy mô thế giới, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu qua sách báo, tạp chí và internet về tình hình tổ chức và kinh doanh MICE tại một số nơi trên thế giới và Việt Nam như Singapore, Malayxia, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu thông qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc phát triển du lịch MICE ở thành phố Nha Trang – Khánh Hòa. Phạm vi thời gian: do muốn vấn đề được thuyết phục, sáng tỏ và chính xác nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập số liệu, dữ liệu từ năm 2001 đến 5 tháng đầu 2008Nhóm nghiên cứu đã cố gắng bám sát vào thực tiễn để có những nhận định chính xác và khách quan hơn. Phạm vi lĩnh vực nghiên cứu: lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của công trình là tập trung đi sâu vào việc tìm hiểu những điều kiện thuận lợi, khó khăn của thành phố Nha Trang trong việc phát triển loại hình MICE cùng với thực trạng phát triển hiện nay của loại hình này. Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra những bài học phát triển của một số quốc gia và địa phương để từ đó có hướng phát triển đúng đắn cho Nha Trang đồng thời công trình cũng đề cập đến một vài khía cạnh về cách thức quảng bá loại hình du lịch MICE ở Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung đến thị trường thế giới. thêm vào đó công trình cũng đưa ra một số ý tưởng để loại hình du lịch MICE ngày càng hấp dẫn và phát triển. 5/Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: thu thập thông tin thứ cấp về du lịch nói chung và MICE nói riêng của Việt Nam và Nha Trang. - Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình: thu thập kinh nghiệm phát triển du lịch MICE của các quốc gia khác và một vài địa phương. - Phương pháp điều tra thực tế: thu thập thông tin sơ cấp từ các cơ sở kinh doanh và khách hàng du lịch MICE ở Nha Trang. Nhóm đã tiến hành điều tra để lấy ý kiến của các công ty du lịch ở Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng lấy ý kiến của một số người ở thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia MICE ở Nha Trang để có thế có cái nhìn thực tế về tình hình kinh doanh và tổ chức MICE. 6/ Những điểm mới của công trình: Loại hình du lịch MICE tuy là loại hình đã phát triển khá lâu ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng đối với Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng thì đây còn là loài hình khá mới mẻ và đang bước đầu phát triển. Vì vậy, hiện nay có khá ít sách báo cũng như công trình nghiên cứu về du lịch MICE đặc biệt là điển hình cho một khu vực địa phương ở Việt Nam. Công trình có những điểm mới, đó là:  Phân tích, đánh giá những điểm thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức cũng như thực trạng của Nha Trang trong việc tổ chức, kinh doanh và phát triển du lịch MICE.  Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước lớn trên thế giới và những địa phương phát triển ở Việt Nam trong việc phát triển loại hình du lịch MICE như Singapore, Malaisia, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu …  Nghiên cứu, phát hiện những rủi ro trong ngành du lịch nói chung và du lịch MICE nói riêng để có hướng khắc phục và phát triển.  Nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu thực trạng để đưa ra những cách thức quảng bá cho hình ảnh du lịch MICE ở Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng.  Điểm mới cuối cùng là nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số các giải pháp trên các phương diện có tính khoa học nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả tổ chức kinh doanh loại hình du lịch MICE ở Nha Trang – Khánh Hòa. Mặc dù có nhiều hạn chế về kinh nghiệm, thời gian, kinh phí, trình độ am hiểu kiến thức thực tiễn chuyên môn nhưng nhìn chung công trình đã nêu được tính cấp thiết của tình hình hiện tại của ngành tổ chức kinh doanh MICE ở Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng. Thông qua đó, khái quát thành một hệ thống các giải pháp phát triển ngành này trong tương lai. 7/Bố cục công trình: Với những ý nghĩa và mục tiêu như trên, công trình gồm 50 trang được kết cấu trong 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về du lịch MICE Chương II: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch MICE tại Nha Trang - Khánh Hoà Chương III: Các giải pháp phát triển du lịch MICE tại Nha Trang-Khánh Hoà: Vì thời gian và kinh phí hạn chế, mặc dù đã cố gắng hết sức với một niềm tin và ý chí, sự mong mỏi lớn lao là được hoàn thành công trình một cách toàn diện và có hệ thống, nhưng nhóm nghiên cứu chắc chắn rằng công trình không tránh khỏi các thiếu sót. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy cô, các bạn sinh viên, các bạn đọc cùng quan tâm. Những sự đóng góp này sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để nhóm nghiên cứu khắc phục và tiếp tục mở rộng trong tương lai. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng rằng qua đề tài này sẽ có nhiều đề tài tiếp tục nghiên cứu về ngành du lịch MICE trong tương lai nhằm góp phần đẩy mạnh và nâng cao lợi nhuận mà ngành này mang lại cho đất nước, làm cho nhiều người dân có công ăn việc làm cũng như thu nhập cao do ngành du lịch MICE mang lại. Từ đó, bạn bè trên thế giới sẽ biết nhiều hơn đến Việt Nam và Nha Trang – Khánh Hòa với phong cảnh hữu tình, con người thân thiện và sự giàu có, trù phú nơi đây. 1.3 Những lý luận chung về du lịch MICE: 1.1.1 Khái niệm về du lịch MICE: MICE là tên ghép chữ đầu của các từ chuyên biệt: Meeting (hội nghị), Incentive (khuyến mãi), Conference (hội thảo) và Exhibition (triển lãm). Có thể định nghĩa chung nhất, loại hình du lịch MICE chính là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cấu thành nên một mô hình du lịch đem lại sự hứng khởi, tham gia của du khách thông qua phong cách giao tiếp với nhà tổ chức tour du lịch, giúp cho du khách thấu hiểu hơn tính cách văn hóaxã hội, định hướng phát triển kinh tế của từng vùng, từng miền du khách đến tham quan.Có thể nói một cách cụ thể như sau: 1.1.1.1 Meeting: là các cuộc họp được tổ chức bởi một tổ chức hoặc bởi các cá nhân, trong đó họ cùng nhau thảo luận về một số vấn đề.Theo Davision (Business travel and Tourism, trang 5), thì hội họp là những sự kiện mà các thành viên tham dự cùng thảo luận một vấn đề quan tâm cần được chia sẽ, có thể là lĩnh vực thương mại hoặc phi thương mại.Các cuộc hội họp được chia làm hai lọai: - Cuộc hội họp giữa các công ty với nhau (Association meetings). - Các cuộc họp giữa các thành viên trong một công ty (Coporate meetings). 1.1.1.2 Incentive: Theo SITE (Business travel and Tourism, trang 6), thì du lịch khuyến thưởng là loại hình kết hợp mang tính kinh doanh và thư giãn, được sử dụng như là một phần thưởng cho những cá nhân xuất sắc tại nơi làm việc.Về bản chất Incentives được xem như những cuộc họp nhưng mục đích của nó thì khác so với meeting, Incentive thường được tổ chức: Nhằm tập hợp những lực lượng bán hàng mạnh nhất để thảo luận những chiến lược trong tương lai. Liên kết các nhà quản lý cấp cao với các lực lượng hàng đầu trong bán hàng trong môi trường làm việc bên ngòai. Nhằm mục đích tuyên dương nhân viên nhân viên xuất sắc, khen thưởng các đại lý bán hàng vượt chỉ tiêu. Đặc điểm của du lịch khen thưởng là phải họach định trước một năm 1.1.1.3 Conference/ Convention: Ở Anh, thì người ta gọi hội nghị là Coference.Đây là cuộc họp được tổ chức ở nơi được thuê, thời gian họp kéo dài tối thiểu 4 tiếng đồng hồ; số người tham dự hội hop ít nhất là 8 người; phải có chương trình được bố trí trước. Một sự kiện được tổ chức phải nhằm mục đích trao đổi những quan điểm, truyền đạt những thông điệp, đưa ra những vấn đề tranh luận hoặc công khai ý kiến vào một vấn đề cụ thể. Ở Mỹ, Úc và các quốc gia Châu Á, thì gọi là Convention. Đây là một nhóm người vì muc tiêu chung là trao đổi những quan điểm, ý kiến và thông tin cần được chia sẻ đối với nhóm. Để chuẩn bị cho cuộc họp loại này thì phải mất tối thiểu 2 năm vì qui mô lớn và nó thường được tổ chức bởi ngững hiệp hội quốc tế. Thuật ngữ này được sử dụng ở Pháp. Những sự kiện hàng năm được nhóm họp với số đại biểu tham dự từ vài trăm đến vài ngàn người. Những cuộc họp này có xu hướng được tổ hức bởi những tổ chức, những liên đoàn, mà các đại biểu tham dự cùng thảo luận một đề tài đặc biệt. Một cuộc hội thảo, thường kéo dài khoảng vài ngày, có các phiên họp xảy ra đồng thời. Hình thức hội nhập này có quy mô lớn hơn so với meeting hay incentive. Các cuộc hội họp này được tổ chức bởi những tổ chức quốc tế và quy tụ nhiều thành viên tham dự hơn (thường được gọi là các cuộc hội thảo). 1.1.1.4 Event/ Exhibition: Theo Davision, triển lãm được xem là một phần của ngành du lịch MICE vì chúng khuyến khích du lịch phát triển, tạo ra một nhu cầu cao về dịch vụ du lịch, về vấn đề ăn ở.Đây là một hình thức của MICE mà qua đó nó thu hút được sự chú ý của khách nước ngoài. Vì vậy hình ảnh của đất nước và con người quốc gia đó sẽ được biết đến nhiều hơn. Bao gồm hai hình thức sau:  Coporate event/ exhibition là hình thức hội họp nhằm mục đích công nhận, tuyên dương thành tích của nhân viên hay trình bày sản phẩm.  Special event/ exhibition là hình thức đặc biệt vì quy mô của nó thu hút rất nhiều báo, đài cũng như các phương tiện truyền thông khác và đây chính là các cuộc triển lãm. Hình 1.1: Cấu trúc của một ngành du lịch MICE Cầu Các tổ chức trung gian Cung Khách hàng/ người tiêu dùng  Công ty, tổ chức kinh doanh  Hiệp hội, đoàn thể  Các tổ chức thuộc lĩnh vực công Các tổ chức trung gian:  Công ty chuyên tìm địa điểm tổ chức hội thảo  Công ty “nghe nhìn” trong tổ chức hội thảo  Đại lý du lịch chuyên về khuyến thưởng  Công ty quản lý tại điểm đến  Công ty lữ hành  Nhà tổ chức hội chợ, triển lãm Nhà cung cấp:  Các điểm đến  Các nơi hội họp  Các cơ sở lưu trú  Công ty vận chuyển  Các dịch vụ phụ trợ Nguồn :Horner và Swarbrooke (Business Travel and Tourism, trang 7) 1.1.2 Đặc điểm của du lịch MICE: 1.1.2.1 Đặc điểm về loại hình MICE: MICE là loại hình du lịch rất nhiều nước đẩy mạnh phát triển, vì giá trị của loại dịch vụ này lớn hơn rất nhiều so với du lịch cá nhân hay du lịch nhóm. Kỳ thật, MICE không phải là loại sản phẩm du lịch mới, nó phát triển qua nhiều giai đoạn, theo nhận thức khác nhau của những người làm du lịch. Ngày nay, MICE được xem là sản phẩm du lịch tổng hợp của những sản phẩm du lịch đơn lẻ kết hợp với sự tổ chức và hạ tầng cơ sở nhất định. Thị trường du lịch MICE được đánh giá là tạo doanh thu lớn cho ngành du lịch của một nước, nhờ đối tượng khách nhiều, tập trung và chi tiêu cao. So với khách đi lẻ, khách đi nhóm, thì khách du lịch của MICE được xem là khách hạng sang, chủ yếu là các thương nhân, chính khách... sẵn sàng chi để thưởng thức những dịch vụ cao, tiện ích tốt và sản phẩm đắt tiền. Du lịch MICE đòi hỏi tính chuyên nghiệp và tính năng động rất cao, vì đây là loại hình du lịch đặc biệt với đối tượng du khách là các công ty, các tập đoàn lớn, các doanh nhân thành đạt từ các nơi trên thế giới cũng như trong nước.Việc tổ chức đòi hỏi nhất thiết phải có phòng họp có sức chứa lớn, đầy đủ các trang thiết bị hội nghị, hội thảo đạt tiêu chuẩn quốc tế như hệ thống âm thanh, thông tin liên lạc, phiên dịch,...Một sự kiện thuộc MICE phải được chuẩn bị từ 6 - 12 tháng với từng chi tiết nhỏ nhất, từ việc chuẩn bị logo, tài liệu cho đến chương trình, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, đặt phòng, tổ chức đi lại, ăn uống… Đó là chưa kể đến những tình huống bất trắc có thể xảy ra như kẹt xe, cháy nổ, khủng bố… Các đoàn khách MICE thường rất đông (vài trăm khách) và đặc biệt mức chi tiêu cao hơn khách đi tour bình thường (do Ban tổ chức các hội nghị quốc tế bao giờ cũng đặt phòng cho khách ở khách sạn 4 - 5 sao, dịch vụ cao, tour sau hội nghị phải thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu…). MICE hiện là loại hình du lịch mang lại nguồn thu rất lớn cho ngành du lịch ở các nước. 1.1.2.2 Đặc điểm về khách MICE: Khách MICE đa số là các nhân vật có thành tích, có vị trí trong các tổ chức. Họ là những người được mời, được những nhà tổ chức quan tâm một cách chu đáo. Khách MICE là những khách sử dụng những dịch vụ cao cấp và có những yêu cầu mang tính đa dạng bao gồm yêu cầu cả lợi ích kinh tế của tổ chức lẫn lợi ích hưởng thụ cá nhân. Yêu cầu về lợi ích kinh tế là yêu cầu sau chuyến đi, nhà tổ chức phải đạt được mục đích kinh tế của chuyến đi.Yêu cầu về lợi ích hưởng thụ cá nhân là yêu cầu được gia tăng kiến thức, kinh nghiệm sống thông qua việc khám phá những nét đặc trưng về con người, phong cách sống, cách làm việc, phong tục tập quán, các món đặc sản của địa phương.Đây là yêu cầu được trải qua những cảm xúc mới lạ tại những địa hình, phong cảnh thiên nhiên riêng biệt của điểm đến và được săn sóc phục vụ chu đáo về tâm sinh lý sau những chuyến đi mệt mỏi. Có thể phân nhóm khách thị trường MICE làm 2 nhóm: nội địa và quốc tế. Trong thực tế, đôi khi khó phân biệt giữa 2 thị trường này khi mà một số công ty đa quốc gia cùng họp mặt với nhau tại nước đặt trụ sở chính hay tại các thành viên. Có thể nhận định một cách tổng quát như sau: thị trường MICE nội địa sẽ là thị trường mà nơi xuất phát các yêu cầu là từ các công ty, trụ sở đặt tại Việt Nam và nơi quyết định và thực hiện từ hình thức, tính chất của sự kiện và thanh toán cho toàn bộ sự kiện là các công ty, trụ sở tại Việt Nam. Thành phần tham gia vào các cuộc hội họp, sự kiện đa số là người Việt Nam, có thể có một số người nước ngòai nhưng chỉ là thiểu số. Thị trường MICE quốc tế sẽ là thị trường mà nơi xuất phát là các công ty, trụ sở tại nước ngòai, tất cả các yêu cầu, quyết định về hình thức dịch vụ, chất lượng đến giá cả, thanh toán... đều do công ty tại nuớc ngoài quyết định và thực hiện. “Kháh MICE có thể là những giám dốc, tổng giám đốc, những khách hàng, những đối tác quan trọng, những cán bộ, nhân viên và những đại lý đạt thành tích tốt nhất…100 vị khách có thể cần đến 100 xe đưa đón. Họ có thể được đưa đón tận chân thang máy bay, được làm thủ tục trả phòng khách sạn khi đang tắm ở ngay hồ bơi. Phải nắm rõ ý thích của từng vị khách để sắp xếp bữa ăn hàng ngày, để đừng xếp đặt chỗ ngồi kề cận giữa hai người vốn không thuận thảo với nhau…Đó là chưa kể những ý muốn đột xuất mang tính ngẫu hứng của các vị khách VIP này.” (Ông Recardo Perran, Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Kỳ Vân) 1.1.3 Các yếu tố bảo đảm cho sự thành công của du lịch MICE: Tính dễ tiếp cận, địa điểm tổ chức các cuộc hội nghị phải gấn các sân bay quốc tế, có nhiều chuyến bay đi các nước trên thế giới. Tính chuyên nghiệp, các cuộc hội họp, hội nghị phải đảm bảo tính chuyên nghiệp cao về mặt tổ chức từ lúc đăng ký, nhận phòng, tài liệu, lễ khai mạc, giới thiệu, ánh sáng, âm thanh, ẩm thực, lễ bế mạc. Địa điểm, nơi tổ chức hội nghị phải được trang hòang rực rỡ, tiện nghi và đầy đủ trang thiết bị như máy chiếu, micro, phiên dịch, máy quay phim, nhạc nền, thư ký… Các khách sạn được chọn càng gần địa điểm tổ chức hội nghị càng tốt. Mức độ tin tưởng: đây là điều quan trọng cho các nhà tổ chức hội nghị trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức. Tính đa dạng: nước đăng cai hội nghị phải có phong cảnh đẹp, văn hóa đa dạng, đặc sắc, nhiều khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại. 1.1.4 Lợi ích do du lịch MICE đem lại: Hội họp (meeting) , cho dù ở lĩnh vực kinh tế, thể thao, văn hóa, chính trị... đều có thể mang lại giá trị du lịch cho một vùng. Ví dụ SEA Games, hay festival Huế... là những sự kiện Meeting, mang lại cơ hội kinh doanh cho ngành du lịch, và tất nhiên cho nhiều ngành khác. Incentive (khen thưởng) thì vừa hội họp vừa vui chơi, tức phát sinh nhu cầu tham quan du lịch và thưởng ngoạn. Còn hội nghị , hội thảo (convention hay conference) là những diễn đàn quốc tế, mà những đại biểu tham dự là đối tượng khách của ngành du lịch. Trong khi đó, Exhibition (triển lãm) thì liên quan nhiều đến các hội chợ hay triển lãm quốc tế, mà thành phần là những nhóm doanh nghiệp hoặc từng doanh nghiệp riêng lẻ, lại cũng chính là khách hàng tiềm năng của các công ty du lịch. Ông Nguyễn Hữu Thọ_tổng giám đốc công ty Sài Gòn tourist cho biết, chi tiêu của khách MICE cao gấp 6 lần chi tiêu của khách du lịch thông thường. Chi tiêu của họ không chỉ trong các hội nghị mà còn ở bên ngoài hội nghị. Theo một số liệu nghiên cứu cho thấy, một du khách chi 1 đồng khi họ tham dự một sự kiện nào đó của MICE, thì bên ngoài họ chi đến 15 đồng. Đó là chi tiêu ở nước phát triển, còn những nước kém phát triển thì mức chi tiêu cao hơn là 25 đồng ở bên ngoài. Những chương trình du lịch MICE thường có sự tham gia của các chính khách, doanh nhân, nghệ sĩ, đây là cơ hội quảng bá tiếp thị tốt cho điểm đến du lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, MICE là loại hình có bước tăng trưởng cao và sẽ là một trong những nguồn khách chính của hoạt động du lịch. 1.2 Những rủi ro trong việc phát triển du lịch MICE: 1.2.1 Kinh tế: Một vấn đền hiện nay cũng đang làm các nhà du lịch lo lắng không kém, đó là vấn đề lạm phát. Các tour du lịch MICE thường là những tour đặt trước, do đó nếu tính toán không kỹ, nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà cơn bão giá luôn luôn rình rập có thể nổi lên bất cứ lúc nào và sẵn sàng cuốn phăng tất cả trên đường đi của nó. Mặc dù từ cuối năm 2007 nhà nước ta đã có nhiều chính sách để điều chỉnh nhưng vẫn không hề có tác dụng gì. Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 17/3/2008 thì tỷ lệ lạm phát năm 2007 là 12.63%(lạm phát phi mã). Bên cạnh đó, theo ý kiến của báo Sài Gòn Tiếp Thị ra ngày 17/3/2008 thì ngay cả lĩnh vực vân tải cũng tăng giá từ 15 đến 20%. Như vậy những yếu tố cần thiết cho du lịch nói chung và đặc biệt là du lịch MICE nói riêng đều có xu hướng tăng giá, vì vậy nếu không tính toán cẩn thận, việc kinh doanh trong MICE sẽ găp nhiều tổn thất hơn (nếu chấp nhận lỗ thì sẽ lỗ khá nhiều, còn nếu hủy hay đàm phán lại thì sẽ khó và còn ảnh hưởng đến hình ảnh chung của du lịch Việt Nam nói chung và du lịh Nha Trang nói riêng).Việc tổ chức các loại hình của du lịch MICE thực sự gặp khó khăn, do loại hình này nhất thiết phải có sự hoàn hảo trong các khâu, nhất là khâu lưu trú và đi lại. Đây là khâu quan trọng nhất trong du lịch MICE, thế nhưng nó lại đồng loạt tăng giá, điều này gây không ít trở ngại cho các cơ sở kinh doanh, tổ chức du kịch MICE, cũng như việc e ngại về giá của loại hình này tại Việt Nam so với các nước khác. 1.2.2 Xã hội: 1.2.2.1 Thái độ, cách cư xử: Hiện nay, ý thức của người dân chúng ta vẫn chưa cao nói chi cho xa ngay tại Hà Nội – thủ đô của nước Việt Nam ta mà lòng hiếu khách đối với người nước ngoài cũng không được xem trọng. Theo Huy Quốc – báo Sài gòn giải phóng thì bà Eileen 76, thành viên Diễn đàn du lịch Lonely Palenet, khi đến Hà Nội với mấy người bạn và đang đứng gần bờ hồ để xác định hướng đi thì bị người ta lấy cắp điện thoại và thái độ thờ ơ của người dân nơi đây trước hành động ấy cũng như phong cách phục vụ không được thân thiện đã khiến bà không muốn quay lại Việt Nam mà chọn Campuchia hay Lào. Ý kiến của vị khách trên đã cho ta thấy vấn đề ý thức của người dân trong việc đối xử với du khách thật đáng báo động. Những hành động khiếm nhã cộng thêm sự hờ hững của người dân trước tội ác cướp giật đã khiến cho du khách có ấn tượng không tốt cả về đất nước và con người Việt Nam dẫn đến việc họ không còn muốn quay lại với đất nước ta nữa. Đối với những người dân chưa có sự hiểu biết thì ta còn có thể hiểu nhưng ngay cả những hướng dẫn viên du lịch- những người được đào tạo để tiếp đón khách du lịch, giới thiệu cho họ những cảnh đẹp cũng như những phong tục tập quán của dân tộc mà lại có những thái độ không thể chấp nhận được. Cũng trong bài báo trên anh Harry Ledger- du khách Australia, người từng ở Việt Nam trong mười tháng cũng đưa ra các nhận định tương tự. Anh này đã viết trên BBC về một chuyến đi “gian khổ” tới vịnh Hạ Long. Anh này đã lên án những hành vi hết sức khiếm nhã của người hướng dẫn viên cũng như việc lừa du khách vào những cửa hàng đã được móc nối với giá cao hơn trên thị trường. Nhưng đặc biệt là những câu khiếm nhã như: “Tôi không thích du khách. Nhưng chị em nước ngoài thì đẹp thật, và quí vị sẽ thấy khi đến Hạ Long”. Vì vậy có nhiều du khách chẳng thà quay lại Lào, Thái Lan…hay những nước xung quanh ta chứ không muốn quay lại đất nước ta thêm một lần nào nữa. Ta thấy mình cần đặt một câu hỏi lớn cho ngành du lịch nước nhà. Tại sao Thái Lan hay Lào cũng làm du lịch như ta cũng lấy tiền từ khách du lịch cho các sản phẩm du lịch nhưng họ lại cảm thấy đó là sự phục vụ tuyệt vời và tận tình còn đối với ta đó là lừa gạt , “kiếm chác”? Đã có nhiều người qua Thái Lan, Lào, Trung Quốc…những nước châu á quanh ta và họ nói rằng việc kiếm tiền của du khách từ những nước đó hết sức tinh vi và khiến họ phải tự nguyện làm điều đó chứ không hề ai bắt buộc. Chẳng hạn bạn đến một khu vui chơi ở Thái Lan, khi bạn đang mãi miết chơi cùng bạn bè thì ở ngoài có người chụp lại những khoảng khắc vui vẻ của bạn cùng bạn bè rồi đặt trên quầy ảnh, lúc này nếu bạn thích thì có thể mua chúng không thì thôi không bắt buộc nhưng ít ai lại không mua những tấm ảnh ghi lại chân thật cảm xúc vui vẻ của mình cùng bạn bè người thân lúc ấy. Thật đáng xấu hổ khi chính những hướng dẫn viên du lịch lại đi nói xấu khách khi đang đi với khách. Họ cứ nghĩ rằng những người khách đó không hiểu mình nói gì cho nên có thể nói một cách tùy tiện mà không hề e dè và nếu họ nghĩ vậy thì thật là sai lầm. Họ không nghĩ rằng “đi đêm lắm có ngày gặp ma” lỡ đâu trong những người khách ấy có người biết tiếng việt thì sự việc sẽ tồi tệ đến mức nào và giờ đây khi Việt Nam ta đã hội nhập nhiều người biết đến thì với sự hiếu kì của mình du khách sẽ học ít tiếng Việt để có thể hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Tóm lại điều đáng tệ hại nhất khi mất lòng du khách là việc họ nêu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí… mà ta đã đọc ở trên có thể nói là vấn đề rất xấu cho hình ảnh của đất nước cũng như con người Việt Nam trong mắt các bạn bè quốc tế khác. Đúng như Napoleon Bonaquarte đã từng viết: “ Four hostile newpapers are more feared than a thousand bayonets” (bốn tờ báo không thân thiện còn đáng sợ hơn cả ngàn lưỡi lê). Vì vậy chúng ta cần có những biện pháp cứng rắn đối với nhân viên trong việc phục vụ du khách để tránh tình trạng “một con sâu làm rầu cả nồi canh”. 1.2.2.2 Hệ thống bảo hộ, an toàn thực phẩm: Trong quá trình đưa khách đi tham quan chúng ta còn thấy nổi lên một vấn đề mà khiến cho không ít du khách phải sợ hãi đó là hệ thống cứu hộ của ta với những trang thiết bị nghèo nàn, thiếu thốn và lạc hậu đã không đảm bảo được an toàn cho du khách. Chẳng hạn ở bãi biển của Nha Trang thì việc cắm cọc báo hiệu đọ sâu của nước vẫn chưa được thực hiện thêm vào đó là chưa xây dựng được những đội cứu hộ trên biển khi có những trường hợp bất thường, đây là vấn đề cần được khắc phục. Công thêm vào đó là việc khi đi du lịch ra các đảo thì hệ thống phòng hộ cũng như áo phao cứu hộ vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. chưa kể tình trạng các chủ tàu vì lợi nhuận mà nhét người quá mức quy định gây ra những tình trạng đáng tiếc. Một vấn đề không kém phần quan trọng trong quá trình du lịch là việc bảo đảm vệ sinh an toàn của thực phẩm. Vấn đề này hiện nay rất đáng được lo ngại khi xuất hiện hàng loạt các vấn đề như trong nước tương có chứa chất 3MCPD gây ung thư hay nước mắm có chứa urê….và một số vấn đề khác nữa gây ra sự hoang mang không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho cả thực khách. Việt Nam ta nổi tiếng với những món ăn ngon hương vị đậm đà vì thế để không làm mất thế mạnh này thì vấn đề an toàn thực phẩm cần được chú trọng để không gây ra sơ xót đáng tiếc.. Khách du lịch ngoài đến Việt Nam để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, con người … mà họ còn quan tâm đến ẩm thực Việt Nam. Theo như Philip Kolter nói “Việt Nam là nhà bếp của thế giới”. Ngoài ra vấn đề ăn xin cũng đang là một vấn đề đáng nói hiện nay. Khi những người này đang quấy rầy khách du lịch, thậm chí có người giả dạng để tiến hành móc túi , cướp giật. Thậm chí có những người ăn xin khi không xin được thì ăn vạ và buông lời sỉ vả, mắng nghiết du khách. Hiện tượng này thường xuyên xuất hiện trong công viên khiến du khách hoảng sợ mỗi khi đi qua và có nhiều du khách khi thấy ăn xin đến thì phải bỏ chạy vì không muốn rắc rối. Vì vậy thiết nghĩ các cấp chính quyền cần có những biện pháp cụ thể để xóa bỏ tình trạng này. Chẳng hạn như ở Đà Nẵng hiện nay thì tình trạng ăn xin không còn xuất hiện gây tâm lý bất an cho du khách. Chính vì thế các cấp chính quyền nên tìm hiểu rỏ nguồn gốc để có biện pháp giải quyết thích đáng: một là tạo cho họ công ăn việc làm, hai là đối với những người bất trị thì chúng ta cần cải tạo để họ có nhận thức và đi tìm công việc mưu sinh… 1.2.3 Văn hoá Mỗi nước có đều có một nền văn hóa khác nhau, và ngay cả mỗi miền cũng có một nền văn hóa riêng biệt. Điều này cũng tạo thêm nhiều thú vị để lôi cuốn mọi người để tìm hiểu và khám phá tuy nhiên đôi lúc cũng gây ra những rủi ro đáng tiếc. Chẳng hạn khi có một đoàn khách người Trung Quốc đi tham quan và khi đưa khách về khách sạn thì một người khách Trung Quốc đã được bố trí ở trong phòng số 4. Điều này sẽ làm họ cảm thấy khó chịu và bực mình vì họ cho rằng phòng số 4 là xui xẻo (số 4 có nghĩa là tử). Vì vậy, khi khách là người nước ngoài, và ngay cả người khác địa phương thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ lưỡng về phong tục tập quán, văn hoá của họ để tránh những điều tối kỵ. Việc này cũng rất quan trọng vì nếu sơ xuất trong cách ứng xử, phong tục tập quán với văn hoá của du khách sẽ làm khách không hài lòng, đôi lúc có thể họ sẽ rất bực bội. Nhưng nếu chúng ta đã tìm hiểu kỹ về văn hóa cũng như phong tục tập quán của họ để có thể phục vụ tốt hơn, và tránh những sai lầm không đáng có thì sẽ làm khách cảm thấy hài lòng và có cảm giác được quan tâm chu đáo. Điều này sẽ để lại ấn tượng tốt cho khách và lợi ích mang lại từ điều này cũng rất lớn. Hiểu được văn hoá của đất nước khách để có thể tránh những sai sót là điều rất nên làm. Nhưng đặc biệt, đối với những hướng dẫn viên thì trước hết nên hiểu kỷ về văn hoá của nước mình. Thực tế, du khách nước ngoài không chỉ tham quan thắng cảnh mà còn muốn tìm hiểu tập quán, phong cách sống của người Việt. Một thực trạng hiện nay là hướng dẫn viên rất yếu về ngoại ngữ và thiếu về sự hiểu biết văn hóa. Có thể trước dẫn khách đến một địa điểm nào đó thì người hướng dẫn viên đã tìm hiểu kỹ về nơi đó nhưng cũng không thể tránh khỏi những rủi ro ngoài ý muốn. Hướng dẫn viên du lịch chỉ thường biết học thuộc lòng mà không am tường về văn hoá. Đăt biệt, theo ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty du lịch Bến Thành tại Hà Nội, phàn nàn. Ông Kế đưa ví dụ, hướng dẫn Việt rất ngại giới thiệu về tháp Chàm vì không hiểu gì về nền văn hóa Chăm. Trong khi đó, sách giới thiệu về di tích này rất nhiều nên du khách có nhận xét không tốt về trình độ của "guide" Việt. Chính những rủi ro do sự thiếu am hiểu về văn hoá của đất nước đã làm cho một số khách cảm thấy không hài lòng về chất lượng tour và gây ra mất uy tín. Nghiêm trọng hơn có thể gây ra những sự hiểu biết sai lệch về đất nước và con người Việt Nam thông qua những lời giới thiệu thiếu hiểu biết của người hướng dẫn viên. Điều này có thể khắc phục bằng cách các hướng dẫn viên nên trau dồi thêm kiến thức về văn hoá nước mình. Ngoài ra, trong xã hội hiện nay có một số người lớn tuổi có trình độ ngoại ngữ tốt, đặc biệt là có sự am tường về lịch sử cũng như văn hoá của đất nước và họ có nhiều thời gian rãnh, nếu họ yêu thích du lịch thì có thể mời họ về làm cố vấn hay để họ học qua một khoá nghiệp vụ ngắn hạn về du lịch. Vừa có trình độ và hiểu biết về văn hoá, em tin rằng họ có thể làm du khách hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam. Bên cạnh mỗi người hướng dẫn viên du lịch lớn tuổi này ta nên kèm theo một hướng dẫn viên trẻ tuổi để có thể học hỏi và phụ giúp. Vì người lớn tuổi thường có nhược điểm là sức khoẻ yếu. 1.2.4 Công nghệ
- Xem thêm -