Tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Lêi më ®Çu au h¬n 10 n¨m ®æi míi kinh tÕ, n−íc ta ® ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu to S lín vÒ kinh tÕ nh−: tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ kh¸ cao, l¹m ph¸t ®−îc kiÓm so¸t, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt. Tuy nhiªn trong n¨m 1997, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ x¶y ra vµ ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh tÕ n−íc ta. Lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng nhÊt cña ng©n hµng, kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß to lín cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n trong viÖc phôc håi vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ sau ¶nh h−ëng cña cuéc khñng ho¶ng ph¸t triÓn theo h−íng CNH - H§H. Ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi mçi ng©n hµng mµ cßn lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¶ nÒn kinh tÕ. HiÖu qu¶ hay nãi c¸ch kh¸c chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè trong ®ã cã yÕu tè thuéc vÒ ng©n hµng nh−ng còng cã yÕu tè thuéc vÒ kh¸ch hµng, chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n cßn bÞ ¶nh h−ëng bëi c¸c yÕu tè thuéc m«i tr−êng vÜ m« nh− c¸c yÕu tè: chÝnh trÞ, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ... Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam, em nhËn thÊy mÆc dï Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ® cã nh÷ng biÖn ph¸p nhÊt ®Þnh nh−ng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i, ng©n hµng còng ch−a ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ vµ vai trß cña nghiÖp vô nµy trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ, còng nh− chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n còng cßn nhiÒu bøc xóc mµ ng©n hµng ph¶i gi¶i quyÕt. Sau khi t×m hiÓu s©u vÊn ®Ò, em ® chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam”. Néi dung bµi viÕt cña em ®−îc chia thµnh ba ch−¬ng: Ch−¬ng i: Vai trß cña ®Çu t− tÝn dông vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l−îng trung vµ dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam Trong ch−¬ng nµy em xin tr×nh bµy vÒ mét nÐt kh¸i qu¸t vÒ tÝn dông trong nÒn KTTT vµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM. Ch−¬ng ii: Thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng t¹i Héi së chÝnh vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vÒ chÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Trong ch−¬ng nµy em tr×nh bµy vÒ thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n th«ng qua c¸c con sè cña Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng thèng kª tõ ®ã ®−a ra nh÷ng thµnh tùu mµ ng©n hµng ® thùc hiÖn ®−îc vµ c¸c tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt cïng c¸c nguyªn nh©n cña tån t¹i ®ã. Ch−¬ng iii: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng trong thêi gian s¾p tíi. Trong ch−¬ng nµy, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng tån t¹i ® nªu ë ch−¬ng ii, em ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p cã thÓ ¸p dông vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng trong nh÷ng n¨m tíi. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¸m ¬n ThÇy gi¸o Lôc DiÖu To¸n( nguyªn Vô tr−ëng Vô Tµi chÝnh – KÕ to¸n, thuéc Bé Khoa Häc C«ng NghÖ M«i tr−êng cïng toµn thÓ c¸n bé tÝn dông phßng dù ¸n cña Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ® tËn t×nh h−íng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam Ch−¬ng mét: Vai trß cña ®Çu t− tÝn dông vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng i.tæng quan vÒ tÝn dông trong nÒn Kttt. 1. Nh©n tè vµ sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. 1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng. TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ b»ng tiÒn tÖ gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng, mét tæ chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong x héi, trong ®ã ng©n hµng ®ãng vai trß võa lµ ng−êi ®i vay võa la ng−êi cho vay. Ng©n hµng víi t− c¸ch lµ doanh nghiÖp kinh doanh tiÒn tÖ, ra ®êi do sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x héi mµ ë ®ã nhu cÇu vÒ vèn trong mäi lÜnh vùc ®Òu rÊt lín còng nh− l−îng tiÒn nhµn rçi kh«ng ngõng t¨ng lªn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµngvµ nhu cÇu néi t¹i cña nÒn kinh tÕ mµ tÝn dông ng©n hµng ® ra ®êi nh»m c¶i thiÖn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ khèi l−îng cho vay, thêi h¹n cho vay vµ ph¹m vi cho vay. Víi t− c¸ch lµ ng−êi ®i vay, ng©n hµng huy ®éng mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong x héi b»ng c¸c h×nh thøc nh− nhËn tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng trong x héi. Víi t− c¸ch lµ ng−êi cho vay, ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n khi cã nhu cÇu thiÕu vèn cÇn ®−îc bæ xung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt. kinh doanh vµ tiªu dïng. TÝn dông th−¬ng m¹i ® kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®−îc mäi hiÖn t−îng thõa thiÕu Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam vèn ph¸t sinh do chªnh lÖch vÒ thêi gian, sè l−îng gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi tiªu cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i d−îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc. ChØ cã ng©n hµng lµ mét tæ chøc chuyªn kinh doanh tiÒn tÖ míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt m©u thuÉn ®ã khi nã gi÷ vai trß võa lµ ng−êi ®i vay võa lµ ng−êi cho vay. Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng cã ba lo¹i quan hÖ chñ yÕu: - Quan hÖ tÝn dông ng©n hµng víi doanh nghiÖp. - Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng víi d©n c−. - Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong vµ ngoµi n−íc. Cã thÓ nãi tÝn dông ng©n hµng ngµy nay ® vµ ®ang lµ nh©n tè thóc ®Èy lùc l−îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®iÒu tiÕt vµ di chuyÓn vèn, t¨ng thªm tÝnh hiÖu qu¶ cña vèn tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. 1.2. Sù ph¸t triÓn cña tÝn dông. 1.3. Ph©n lo¹i tÝn dông Nãi vÒ c¸c h×nh thøc tÝn dông, sÏ cã mét sè tiªu thøc ®−a ra vµ dùa vµo ®ã tÝn dông sÏ ®−îc ph©n chia: - C¨n cø vµo thêi h¹n tÝn dông cã: • TÝn dông ng¾n h¹n • TÝn dông trung h¹n • TÝn dông dµi h¹n - C¨n cø vµo ®èi t−îng tÝn dông cã: • TÝn dông vèn l−u ®éng • TÝn dông vèn cè ®Þnh - C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vèn tÝn dông cã: • TÝn dông s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hang ho¸ • TÝn dông tiªu dïng - C¨n cø vµo chñ thÓ cña tÝn dông cã: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam • TÝn dông nhµ n−íc • TÝn dông th−¬ng m¹i • TÝn dông ng©n hµng 1.3.1 Kh¸i niÖm tÝn dông trung dµi h¹n TÝn dông trung dµi h¹n: “lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh tÝn dông cho kh¸ch hµng vay vèn trung dµi h¹n nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô ®êi sèng”. Tuú theo tõng quèc gia, tõng thêi kú mµ cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n. ë ViÖt Nam, vÒ thêi h¹n cho vay ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t−, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn vay cña tæ chøc tÝn dông. HiÖn nay thêi h¹n cña tÝn dông trung dµi h¹n ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Thêi h¹n cho vay trung h¹n tõ 12 th¸ng ®Õn 5 n¨m. Thêi h¹n cho vay dµi h¹n tõ 5 n¨m trë lªn nh−ng kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp ®èi víi ph¸p nh©n vµ kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi c¸c dù ¸n phôc vô ®êi sèng. Nh− vËy nh×n chung c¸c kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n cã c¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n sau: Chóng cã thêi h¹n trªn mét n¨m. Chóng ®−îc tr¶ b»ng nh÷ng kho¶n tr¶ vay theo thêi gian (cã thÓ theo quý, th¸ng, n¨m hoÆc nöa n¨m) trong kú h¹n cña kho¶n vay. Chóng th−êng ®−îc ®¶m b¶o b»ng nh÷ng tµi s¶n l−u ®éng ®em ra thÕ chÊp hoÆc v¨n tù cÇm cè tµi s¶n cè ®Þnh. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n lµ ®Ó ®Çu t− dù ¸n, x©y dùng míi, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c¶i tiÕn thiÕt bÞ c«ng nghÖ, øng dông khoa häc kü thuËt nh»m môc tiªu lîi nhuËn phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x héi vµ ph¸p luËt quy ®Þnh. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam 1.3.2. Nguån vèn ®Ó cho vay trung dµi h¹n Cã thÓ nãi r»ng nguån vèn cho ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n ë ViÖt Nam hiÖn nay lµ rÊt nhá bÐ ®−îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: Nguån vèn tù cã: nguån vèn nµy rÊt h¹n chÕ v× nã chØ chiÕm tõ 5 ®Õn 10% tæng nguån vèn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Nguån vèn huy ®éng tõ h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trung dµi h¹n hoÆc huy ®éng tiÒn göi trung dµi h¹n. Nguån huy ®éng ng¾n h¹n ®Þnh kú. Nguån nµy cã thÓ ®−îc xem xÐt, tÝnh trÝch ra mét tû lÖ phÇn tr¨m nµo ®ã tuú thuéc vµo sù biÕn ®éng cña tiÒn göi. Nguån vèn vay tõ ng©n hµng nhµ n−íc. Nguån nµy bÞ h¹n chÕ vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia cña NHNN. C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i rÊt khã thuyÕt phôc NHNN cho vay trung dµi h¹n v× nã rÊt dÔ g©y ra l¹m ph¸t, nhÊt lµ trong thêi kú x©y dùng c¬ b¶n ch−a cã hµng ho¸ ®èi øng. Nguån nhËn vèn uû th¸c vµ vèn tµi trî cho vay theo ch−¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t− cña nhµ n−íc, cña tæ chøc kinh tÕ - tµi chÝnh - tÝn dông trong vµ ngoµi n−íc. 1.3.3. Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trung dµi h¹n Trong mét nÒn kinh tÕ nhu cÇu tÝn dông trung dµi h¹n th−êng xuyªn ph¸t sinh do c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m c¸ch ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ,... §Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay nhu cÇu vÒ vèn x©y dùng c¬ b¶n lµ rÊt lín, trong lóc c¸c nhµ kinh doanh ch−a tÝch luü ®−îc nhiÒu, ch−a cã thêi gian ®Ó tÝch luü vèn, t©m lý ®Çu t− trùc tiÕp cña c«ng chóng vµo c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. Do vËy c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ®Çu t− chñ yÕu ph¶i dùa vµo nguån vèn tù cã cña m×nh vµ bé phËn chñ yÕu cßn l¹i ph¶i dùa vµo sù tµi trî cña hÖ thèng ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng thÝch huy ®éng vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t− th«ng qua h×nh thøc ®i vay trung dµi h¹n t¹i c¸c ng©n hµng h¬n lµ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n v×: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam ViÖc ®i vay vèn trung dµi h¹n ë ng©n hµng sÏ lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ tù chñ vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®éc lËp ®−îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mµ kh«ng bÞ pha long quyÒn kiÓm so¸t doanh nghiÖp víi c¸c cæ ®«ng míi trong tr−êng hîp ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu míi. Trong tr−êng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo khi cÇn huy ®éng vèn trung dµi h¹n chØ cÇn b¸n tr¸i phiÕu lµ cã ng−êi mua ngay mµ cßn tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a nh− uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. C¸c nhµ ®Çu t− chØ tiÕn hµnh mua tr¸i phiÕu cña doanh nghiÖp khi hä thËt sù tin t−ëng vµo doanh nghiÖp mµ yÕu tè nµy kh«ng ph¶i bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng cã ®−îc. Khi doanh nghiÖp vay vèn trung dµi h¹n ng©n hµng, ng©n hµng sÏ cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc kú h¹n nî, nghÜa lµ hä cã thÓ tr¶ nî sím h¬n thêi gian ®Õn h¹n tr¶ nî khi hä kh«ng cÇn ph¶i sö dông ®Õn vèn vay trung dµi h¹n. Khi doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh th× còng cã thÓ xin ng©n hµng gia h¹n nî. Cßn viÖc huy ®éng vèn th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu th× doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi mÆt víi viÖc tr¶ li tr¸i phiÕu, cæ phiÕu −u ®i khi c«ng viÖc kinh doanh gÆp khã kh¨n. ViÖc tr¶ nî vèn vay trung dµi h¹n còng ®−îc Ên ®Þnh theo mét sù ph©n chia hîp lý vµ æn ®Þnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng t×m kiÕm c¸c kho¶n tr¶ nî mét c¸ch dÔ dµng h¬n. TÝn dông trung dµi h¹n ngµy cµng ®−îc c¸c doanh nghiÖp −a thÝch h¬n v× phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c¸c doanh nghiÖp nhá. C¸c c«ng ty cæ phÇn lín còng thÝch vay vèn trung dµi h¹n ®Ó tr¸nh nh÷ng sù ph©n chia quyÒn lîi, kiÓm so¸t c«ng ty do viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®em l¹i. Trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay nhu cÇu vèn tÝn dông trung dµi h¹n cho ®Çu t− ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ lµ rÊt lín. Nhu cÇu vèn nµy ®−îc tho¶ mn mét phÇn nhê vèn do ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp ph¸t, vay n−íc Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam ngoµi vµ mét phÇn huy ®éng tõ d©n c−. Nh−ng cho dï lµ nguån vèn xuÊt ph¸t tõ ®©u, viÖc cung cÊp vèn th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng d−íi h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n lµ rÊt quan träng. HÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ mét hÖ thèng kinh doanh tiÒn tÖ, cã kinh nghiÖm thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, c¸c ch−¬ng tr×nh ®Çu t− do vËy viÖc c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cung cÊp vèn trung dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp sÏ ®¶m b¶o lîi Ých cho doanh nghiÖp. Khi ng©n hµng cho vay th× cã thÓ so¹n th¶o hé nh÷ng doanh nghiÖp c¸c dù ¸n ®Çu t−, cã thÓ t− vÊn cho c¸c doanh nghiÖp vÒ ®Çu t− vµ gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp trong quan hÖ thanh to¸n víi kh¸ch hµng, th«ng tin cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. 1.3.4. C¸c h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n: • Ho¹t ®éng tÝn dông theo dù ¸n ®Çu t−: ®©y lµ h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay. Dù ¸n ®Çu t− lµ tîp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt dùa trªn c¬ së c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn vÒ viÖc bá vèn ®Ó c¶i t¹o ®æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ nh÷ng ®èi t−îng lµ tµi s¶n cè ®Þnh nh»m ®¹t ®−îc sù t¨ng tr−ëng vÒ sè l−îng hoÆc n©ng cao chÊt l−îng cña s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Dù ¸n do doanh nghiÖp ®−a ra vµ sau khi ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt, x héi sÏ ®−îc göi tíi ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn tµi trî cña dù ¸n. Dùa vµo lÜnh vùc tµi trî mµ ta chia lµm hai h×nh thøc phæ biÕn: -) H×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n nh»m c¶i t¹o, kh«i phôc, më réng, thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh. Trong h×nh thøc nµy, nguån vèn cña Ng©n hµng tham gia vµo dù ¸n t−¬ng ®èi lín, thêi gian tÝn dông cña dù ¸n kh«ng dµi, c¸c dù ¸n nµy th−êng cã quy m« võa vµ nhá. C¸c dù ¸n lo¹i nµy ® vµ ®ang ®−îc ng©n hµng tµi trî cã hiÖu qu¶. -) H×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n nh»m ®Ó ®Çu t− x©y dùng theo dù ¸n míi, ®æi míi kü thuËt, øng dông khoa häc c«ng nghÖ ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam doanh. Khi tham gia vµo h×nh thøc nµy nguån vèn cña ng©n hµng tham gia th−êng nhá h¬n nguån vèn tù cã cña chñ ®Çu t−, thêi gian cña dù ¸n th−êng dµi. •Cho thuª tµi chÝnh: lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª tµi s¶n gi÷a bªn cho thuª lµ tæ chøc tÝn dông víi kh¸ch hµng thuª. Khi hÕt thêi h¹n thuª, kh¸ch hµng cã thÓ thuª tiÕp hoÆc mua l¹i theo c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. Trong thêi h¹n thuª c¸c bªn kh«ng ®−îc ®¬n ph−¬ng huû bá hîp ®ång • ThÊu chi: tøc lµ ng©n hµng chÊp thuËn cho kh¸ch hµng ®−îc quyÒn chi v−ît sè d− trªn tµi kho¶n tiÒn göi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Chi phÝ c¬ b¶n ®èi víi ng−êi vay lµ li suÊt ®¸nh vµo sè d− thÊu chi ngµy. Ng−êi vay nãi chung chØ ph¶i tr¶ li sè tiÒn ® sö dông v× kh«ng cã yªu cÇu sè d− båi th−êng vµ cho trong giai ®o¹n sè tiÒn bÞ lÊy ®i. V× lý do ®ã, chi phÝ h÷u hiÖu cña mét kho¶n nî thÊu chi lµ li suÊt ®−îc ®Þnh ra trªn sè d− thÊu chi. • B¶o lnh trung dµi h¹n mua thiÕt bÞ tr¶ chËm: lµ cam kÕt cña ng©n hµng vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî thay cho chñ ®Çu t−, ®øng tr¶ nhËp thiÕt bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ víi thêi h¹n Ýt nhÊt lµ mét n¨m trong tr−êng hîp kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®−îc nghÜa vô tr¶ nî víi nhµ xuÊt khÈu. H×nh thøc nµy ®−îc ¸p dông khi chñ ®Çu t− kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî ngay mét lÇn. Hä ký hîp ®ång víi bªn xuÊt khÈu xin tr¶ nî dÇn theo gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ hµng n¨m d−íi sù b¶o lnh cña ng©n hµng. H×nh thøc nµy rÊt cã lîi cho chñ ®Çu t− v× hä kh«ng ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn lín ®Ó mua m¸y mãc thiÕt bÞ mµ kho¶n tiÒn nay sÏ ®−îc tr¶ dÇn theo mét chuçi niªn kim khi c¸c m¸y mãc nµy sinh lêi. Tuy nhiªn, nÕu chñ ®Çu t− kh«ng thùc hiÖn ®−îc nghÜa vô tr¶ nî cho nhµ xuÊt khÈu th× ng©n hµng b¶o lnh ph¶i ®øng ra tr¶ nî thay cho chñ ®Çu t−, lóc nµy ng©n hµng trë thµnh chñ nî chÝnh cña nhµ ®Çu t−. 2. Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. 2.1. §èi víi ng©n hµng Ng©n hµng lµ tæ chøc chuyªn doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, nhËn göi vµ huy Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam ®éng c¸c nguån tµi chÝnh nh»m môc tiªu lîi nhuËn. An toµn trong lîi nhuËn lµ môc cña ng©n hµng, nãi c¸ch kh¸c ng©n hµng lµ mét kinh doanh gÆp nhiÒu rñi ro do phÇn lín tµi s¶n cã cña nã lµ bé phËn tµi s¶n sinh lîi l¹i kh«ng do ng©n hµng trùc tiÕp sö dông do vËy mµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ng©n hµng ®¹t ®−îc môc tiªu lîi nhuËn nh−ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o an toµn. V× vËy ng©n hµng lu«n quan t©m ®Õn nh÷ng dù ¸n mang hiÖu qu¶ cao. H¬n thÕ n÷a, ngµy nay s¶n phÈm ng©n hµng cung øng ngµy cµng ®a d¹ng kh«ng chØ giíi h¹n trong nh÷ng nghiÖp vô truyÒn thèng nh− nhËn göi, cho vay hay trung gian thanh to¸n mµ cßn rÊt nhiÒu c¸c nghiÖp vô ®a d¹ng kh¸c. Lîi nhuËn do c¸c nghiÖp vô nµy ngµy mét chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu lîi nhuËn cña ng©n hµng. Mét trong nh÷ng kh¸ch hµng quan träng nhÊt cña nh÷ng nghiÖp vô nµy kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ c¸c doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó t¹o ®−îc mèi quan hÖ l©u dµi trong t−¬ng lai, còng lµ thÞ tr−êng sinh lîi chÝnh cña m×nh, ng©n hµng sö dông tÝn dông trung dµi h¹n nh− lµ mét c«ng cô cuèn hót c¸c kh¸ch hµng, cñng cè lßng trung thµnh cña c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®ång thêi t¹o ra c¸c mèi quan hÖ míi víi c¸c kh¸ch hµng míi. Ng©n hµng th«ng qua nguån vèn tÝn dông −u ®i cung cÊp tÝn dông trung dµi h¹n cho c¸c kh¸ch hµng, kh«ng nh÷ng thu ®−îc lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tÝn dông ®em l¹i mµ cßn thu thªm ®−îc lîi nhuËn tõ nh÷ng dÞch vô kh¸c cung cÊp cho kh¸ch hµng. H¬n n÷a n¨ng lùc cung cÊp tÝn dông trung dµi h¹n còng chøng tá ng©n hµng cã ®−îc niÒm tin lín tõ kh¸ch hµng còng nh− c«ng chóng, trong giai ®o¹n hiÖn nay nã còng chøng tá kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng. 2.2. §èi víi doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ngµy cµng ph¸t triÓn nh− hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®ang ph¶i tham gia vµo cuéc c¹nh tranh gay g¾t, ®©y lµ mét thùc tÕ tÊt yÕu x¶y ra ë bÊt kú nÒn kinh tÕ nµo. Do søc Ðp cña c¹nh tranh mµ c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nh÷ng nhu cÇu ®Çu t− ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn thÞ tr−êng, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, cã nh− vËy doanh nghiÖp míi ®¶m b¶o tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh−ng muèn thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch nh− vËy doanh Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam nghiÖp cÇn cã mét l−îng vèn nhÊt ®Þnh. ë ViÖt Nam hiÖn nay khi mµ thÞ tr−êng tµi chÝnh ch−a hoµn thiÖn th× tÝn dông ng©n hµng lµ mét gi¶i ph¸p tèi −u nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp. §èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n trªn doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®−îc tµi trî b»ng mét nguån vèn trung dµi h¹n, tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng sÏ ®¸p øng nhu cÇu nµy cña doanh nghiÖp. Nã gióp cho doanh nghiÖp cã nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, cñng cè vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng, gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ chÞu ®−îc nh÷ng søc Ðp ban ®Çu cña c¹nh tranh vµ cña m«i tr−êng kinh doanh míi, gióp cho doanh nghiÖp yªn t©m h¬n trong ®Çu t− vµ r¶nh tay tÝnh to¸n víi nh÷ng dù ¸n lín, hiÖu qu¶ cao. An toµn vÒ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ mèi quan t©m cña nhiÒu phÝa ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp. V× vËy tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. 2.3. §èi víi nÒn kinh tÕ • §¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u: Nhu cÇu vÒ tÝn dông ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung dµi h¹n tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ, kh«ng phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn còng nh− chÕ ®é chÝnh trÞ x héi bëi v× tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu cã chung mét nhu cÇu ®ã lµ nhu cÇu ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn. Mét nÒn kinh tÕ chØ cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng nÕu trong nÒn kinh tÕ ®ã c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− ®−îc ®Èy m¹nh. Kh¸c víi c¸c lo¹i h×nh ®Çu t− kh¸c, ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cho phÐp c¸c tæ chøc cã ®−îc nguån vèn víi thêi h¹n hoµn vèn l©u dµi ®ñ ®Ó ®Çu t− vµo c¸c dù ¸n mang ý nghÜa chiÕn l−îc, ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ trong trung dµi h¹n. §èi víi c¸c ChÝnh phñ, ®Çu t− vµo c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh−: ®−êng x¸, cÇu c¶ng, s©n bay, n©ng cÊp, x©y míi c¸c ®« thÞ... kh«ng thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ trong chèc l¸t nh−ng nã sÏ mang l¹i Ých lîi to lín sau nµy. ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi chÝnh trung dµi h¹n, ®èi víi c¸c chÝnh phñ sÏ gióp hä theo ®uæi ®−îc c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« tõ ®ã cã thÓ h−íng ®−îc ®Çu t− t− nh©n vµo c¸c ngµnh mµ hä ®ang khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong dµi h¹n. Víi nh÷ng c«ng tr×nh lín do Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam ChÝnh phñ thùc hiÖn, sÏ t¹o ra nhiÒu viÖc lµm míi, h×nh thµnh nhiÒu c«ng ty ®øng ra phôc vô c¸c nhu cÇu cßn bá ngá. Nh÷ng c«ng tr×nh phóc lîi ®−îc tµi trî b»ng nguån vèn trung dµi h¹n kh«ng ®em l¹i lîi Ých cho c¸ nh©n thùc hiÖn nh−ng lîi Ých mµ nã t¹o ra cho toµn bé nÒn kinh tÕ lµ v« cïng to lín. Nh− vËy cã thÓ nãi tÝn dông trung dµi h¹n ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ch−¬ng trinh kinh tÕ x héi cña mét quèc gia, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, theo chiÒu s©u. • Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi môc tiªu cña ChÝnh phñ: HiÖn nay ë n−íc ta ®ang tiÕn hµnh CNH - H§H. C«ng nghiÖp ho¸ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ t¨ng thªm tèc ®é vµ tû träng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp mµ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu g¾n víi ®æi míi vÒ c«ng nghÖ t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, hiÖu qu¶ cao cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi thÞ tr−êng vèn cña n−íc ta ch−a ph¸t triÓn th× hiÖn t¹i vµ trong thêi gian tíi tÝn dông trung dµi h¹n vÉn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh CNH - H§H. Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n, ng©n hµng cã thÓ cho vay ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ nµy còng nh− h¹n chÕ ®èi víi ngµnh kinh tÕ kh¸c. Nh− vËy qua chÝnh s¸ch tÝn dông trong tõng thêi kú mµ c¸c NHTM cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. • T¹o thÞ tr−êng sö dông vèn ng¾n h¹n: tÝn dông trung dµi h¹n ®Çu t− cho mét dù ¸n míi ®Ó ®Çu t− vµo c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ x©y dùng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp sÏ kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Khi ®ã nhu cÇu v«n l−u ®éng sÏ t¨ng lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. Tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cµng lín th× nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cµng lín. • Thóc ®Èy më réng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu: Nhê cã tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËp khÈu c«ng nghÖ míi tõ ®ã n©ng cao ®−îc n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, ®−îc thÞ tr−êng quèc tÕ chÊp nhËn. ThÞ tr−êng cña doanh nghiÖp ®−îc më réng ra thÞ tr−êng quèc tÕ gãp phÇn t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam • §¶m b¶o nguån thu v÷ng ch¾c cho Ng©n s¸ch nhµ n−íc: ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch nhµ n−íc. Khèi l−îng s¶n phÈm lín ®−îc s¶n xuÊt vµ tiªu thô sÏ t¹o ra mét nguån thu lín cho ng©n s¸ch tõ c¸c lo¹i thuÕ nh− VAT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ XNK...Trong tr−êng hîp hµng ho¸ ®−îc xuÊt khÈu th× chóng ta sÏ thu ®−îc mét nguån ngo¹i tÖ ®¸p øng nhu cÇu nhËp khÈu. Ngoµi ra, tÝn dông trung dµi h¹n cßn mang ý nghÜa to lín ®èi víi c¸c c¸ nh©n trong x héi vµ trong toµn bé nÒn kinh tÕ. S¶n xuÊt ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt, tÝch luü trong x héi t¨ng lªn, nÒn kinh tÕ biÕn ®æi vÒ chÊt, phóc lîi x héi ®−îc ®¶m b¶o, viÖc lµm t¹o ra ngµy cµng nhiÒu, tû lÖ thÊt nghiÖp gi¶m ®i ®«i víi chÊt l−îng cuéc sèng ngµy mét t¨ng lªn cña c¸c tÇng líp d©n c− trong x héi. II. ChÊt l−îng cña tÝn dông vµ môc ®Ých n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trông vµ dµi h¹n. 1. ChÊt l−îng tÝn dông: 1.1. Kh¸i niÖm chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n. TÝn dông ng©n hµng lµ mét s¶n phÈm cña ng©n hµng cung øng phôc vô c¸c kh¸ch hµng cña m×nh. Còng nh− c¸c s¶n phÈm kh¸c nã còng cã chÊt l−îng, tuy nhiªn v× ngµnh ng©n hµng lµ mét ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt, liªn quan chÆt chÏ ®Õn nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ nªn chÊt l−îng tÝn dông ng©n hµng cã nh÷ng ®Æc tr−ng riªng. ChÊt l−îng tÝn dông lµ sù ®¸p øng yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng cã lùa chän, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng ®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ x héi ChÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n lµ chÊt l−îng cña c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n trªn mét n¨m, ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l−îng tèt khi vèn vay ®−îc sö dông ®óng môc ®Ých phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tr¶ nî cho ng©n hµng ®óng h¹n võa bï ®Æp ®−îc chi phÝ võa cã lîi nhuËn võa ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x héi Tõ kh¸i niÖm trªn ta th©y r»ng kh¸ch hµng, NHTM, vµ bèi c¶nh kinh tÕ lµ ba Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam nh©n tè ®−îc ®Ò cËp ®Õn khi xem xÐt chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n. ViÖc xem xÐt chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n mµ thiÕu ®i mét trong ba nh©n tè ®ã lµ phiÕn diÖn v× ba nh©n tè nµy t¸c ®éng qua l¹i, võa thóc ®Èy võa kiÒm chÕ lÉn nhau. Do ®ã chóng ta xem xÐt chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n trªn ba gi¸c ®é ®ã • §èi víi ng©n ng©n hµng: chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n thÓ hiÖn ë ph¹m vi, møc ®é giíi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi thùc lùc theo h−íng tÝch cùc cña ng©n hµng vµ ph¶i b¶o ®¶m ®−îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng, lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ, phôc vô t¨ng tr−ëng vµ ph¸t triÓn. ChÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n thÓ hiÖn ë chØ tiªu lîi nhuËn hîp lý, d− nî t¨ng tr−ëng, tû lÖ nî qu¸ h¹n hîp lý, ®¶m b¶o c¬ cÊu gi÷a nguån vèn ng¾n h¹n, trung dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ. • §èi víi kh¸ch hµng: chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n lµ sù tho¶ mn yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng víi li suÊt hîp lý, thñ tôc ®¬n gi¶n ®¶m b¶o thu hót kh¸ch hµng nh−ng vÉn tu©n thñ ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña tÝn dông, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, c¶i thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ duy tr× sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña ng©n hµng. • §èi víi nÒn kinh tÕ: kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n cã chÊt l−îng ph¶i hç trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, võa thóc ®Èy tiªu dïng, thu hót tèi ®a nguån vèn trong n−íc, ®ång thêi tranh thñ vèn ®Çu t− n−íc ngoµi phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. 1.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n. • ChØ tiªu vÒ huy ®éng vèn trung dµi h¹n: Tæng nguån vèn trung dµi h¹n vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng cña nguån vèn nµy: chØ tiªu nµy thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trung dµi h¹n cña ng©n hµng. Vèn trung dµi h¹n / Tæng nguån vèn huy ®éng: ph¶n ¸nh c¬ cÊu vèn trung dµi h¹n cña ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng cung øng vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn. Ng©n hµng kh«ng cã c¬ héi më réng ho¹t ®éng tÝn dông nÕu nh− tû lÖ nµy qu¸ thÊp. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam • Nhãm chØ tiªu cho vay trung dµi h¹n Doanh sè cho vay trung dµi h¹n: ph¶n ¸nh l−îng vèn mµ ng©n hµng ® gi¶i ng©n gióp doanh nghiÖp trong ®Çu t− c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, øng dông c«ng nghÖ míi... Con sè nµy thÓ hiÖn xu h−íng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n më réng hay thu hÑp. Tuy nhiªn viÖc doanh sè cho vay t¨ng kh«ng ph¶i lóc nµo còng lµ tèt vµ ng−îc l¹i doanh sè cho vay thu hÑp kh«ng ph¶i lóc nµo còng lµ xÊu, vÊn ®Ò nµy cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh− tiÒm lùc cña ng©n hµng, ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Doanh sè thu nî trung dµi h¹n: ph¶n ¸nh l−îng vèn trung dµi h¹n mµ ng©n hµng ® ®−îc hoµn tr¶ trong mét thêi kú. Doanh sè nµy cã thÓ ph¶n ¸nh doanh nghiÖp do t×nh h×nh kinh doanh æn ®Þnh mµ tr¶ nî ng©n hµng ®óng h¹n hoÆc ng©n hµng nhËn thÊy nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng lµnh m¹nh trong viÖc kinh doanh cña kh¸ch hµng mµ t¨ng c−êng viÖc thu håi vèn. D− nî tÝn dông trung dµi h¹n: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh l−îng vèn trung dµi h¹n cña ng©n hµng ® ®−îc gi¶i ng©n t¹i mét thêi ®iÓm cô thÓ. Kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n cao hay thÊp dùa vµo chØ tiªu nµy mµ ph¶i xem xÐt møc ®é an toµn vµ tÝnh lµnh m¹nh cña nã. D− nî tÝn dông trung dµi h¹n / Tæng d− nî: Cho biÕt tû träng d− nî tÝn dông trung dµi h¹n lµ lín hay nhá trong tæng d− nî, ®ång thêi còng cho biÕt mèi t−¬ng quan víi d− nî tÝn dông ng¾n h¹n. • Nhãm chØ tiªu vÒ nî qu¸ h¹n: Tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n = Nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n / Tæng d− nî tÝn dông trung dµi h¹n. §Ó tû lÖ nµy ph¶n ¸nh ®óng chÊt l−îng cho vay trung dµi h¹n nªn lo¹i trõ c¸c kho¶n nî khoanh ra khái nî qu¸ h¹n còng nh− lo¹i trõ c¸c kho¶n cho vay −u ®i vµ cho vay theo chØ ®Þnh cña Nhµ n−íc ra khái tæng d− nî. Tû lÖ nî qu¸ h¹n th«ng th−êng (cho c¸c kho¶n nî d−íi 180 ngµy): chØ tiªu nµy cã ý nghÜa víi ban lnh ®¹o ng©n hµng trong viÖc ®èc thóc c¸n bé cho vay nh»m thu nî ®óng h¹n. Tuy vËy, nã ch−a ph¶n ¸nh ®óng chÊt l−îng cho vay bëi Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam nh÷ng kho¶n vay do kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr¶ nî ®−îc ®óng h¹n nh−ng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr¶ nî vµo mét thêi gian ng¾n sau ®ã Tû lÖ nî qu¸ h¹n khª ®äng: ¸p dông cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 6 ®Õn 12 th¸ng. §©y lµ kho¶n nî qu¸ h¹n cã vÊn ®Ò víi ng©n hµng, thÓ hiÖn chÊt l−îng cho vay cña kho¶n vay kÐm. Ng©n hµng nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kho¶n nî nµy sÏ ph¶i g¸nh chÞu tæn thÊt. Tû lÖ nî qu¸ h¹n khã ®ßi: ¸p dông cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 1 n¨m. NÕu tû lÖ nµy cao, ng©n hµng kh«ng nh÷ng ph¶i g¸nh chÞu tæn thÊt mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam 2.1. C¸c nh©n tè vÒ phÝa kh¸ch hµng • TiÒm lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng: ThÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu nh− vèn tù cã, hÖ sè nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng sinh lîi hµng n¨m... cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, doanh nghiÖp vay vèn sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc tho¶ thuËn víi ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n vay vµ dÞch vô tµi chÝnh kh¸c còng nh− uy tÝn cña doanh nghiÖp trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng • TriÓn väng kinh doanh: Th«ng th−êng khi doanh nghiÖp ®−a vèn cña ng©n hµng vµo kinh doanh, mét doanh nghiÖp ®ang trong t×nh tr¹ng thÞ phÇn cña m×nh bÞ thu hÑp, nhµ cung cÊp kh«ng æn ®Þnh, ho¹t ®éng kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n th× tÊt nhiªn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn tÝn dông cho ng©n hµng sÏ kh«ng ®−îc ®¶m b¶o. Ng−îc l¹i mét triÓn väng kinh doanh s¸ng sña ®ång nghÜa víi viÖc ng©n hµng sÏ m¹nh d¹n trong viÖc tµi trî cho doanh nghiÖp c¸c nhu cÇu vÒ vèn do ng©n hµng cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c kho¶n tÝn dông cÊp cho kh¸ch hµng lµ cã chÊt l−îng hay kh«ng. • Møc ®é b¶o ®¶m tÝn dông: Nguyªn t¾c cho vay cña ng©n hµng th−¬ng m¹i lu«n ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò tµi s¶n ®¶m b¶o cho kho¶n vay ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n. XÐt vÒ cÇm cè thÕ chÊp: ng©n hµng sÏ cho vay theo mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh trªn sè tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp. Lo¹i trõ sù vi ph¹m ®¹o ®øc kinh doanh, nÕu doanh nghiÖp cã ®ñ tµi s¶n ®Ó thÕ ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n vay th× kho¶n cho vay nµy cã thÓ ®−îc xem lµ Ýt rñi ro, tõ ®ã chÊt l−îng kho¶n cho vay nµy còng ®−îc c¶i thiÖn. XÐt vÒ b¶o lnh: Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cã uy tÝn, cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c ®èi t¸c cña m×nh cã thÓ nhËn ®−îc sù b¶o lnh ®Ó vay vèn ng©n hµng. NÕu bªn b¶o lnh th−êng xuyªn ®¶m b¶o ®−îc n¨ng lùc tµi chÝnh vµ n¨ng lùc ph¸p lý tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh th× chÊt l−îng cho vay cã thÓ ®−îc ®¶m b¶o. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam • §¹o ®øc kinh doanh: nÕu kh¸ch hµng trung thùc sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých th× rñi ro x¶y ra ®èi víi ng©n hµng sÏ Ýt ®i do ®Ó dÉn tíi quyÕt ®Þnh cung cÊp vèn trung dµi h¹n cho kh¸ch hµng ng©n hµng ® cã mét qu¸ tr×nh xÐt duyÖt hå s¬ xin vay vµ nÕu nh− qu¸ tr×nh nµy thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c th× khi vèn sö dông ®óng môc ®Ých nh− hå s¬ xin vay, sÏ x¶y ra Ýt rñi ro h¬n. Trong thêi gian qua mét tû lÖ rñi ro tÝn dông t−¬ng ®èi cao xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n sö dông vèn sai môc ®Ých. §Æc biÖt lµ cã mét sè doanh nghiÖp t− nh©n lµm ¨n theo kiÒu lõa ®¶o khiÕn cho c¸c ng©n hµng kh«ng d¸m cho vay nhiÒu ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy. • N¨ng lùc qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña doanh nghiÖp vay vèn: Xem xÐt triÓn väng kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn xuÊt ph¸t tõ yÕu tè con ng−êi. ThiÕu n¨ng ®éng trong kinh doanh, kh«ng kÞp thay ®æi chiÕn l−îc khi m«i tr−êng kinh doanh thay ®æi, ®éi ngò nh©n viªn kh«ng cã tr×nh ®é, thiÕu kû luËt... sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng, chÊt l−îng kho¶n vay kh«ng ®−îc ®¶m b¶o. 2.2. C¸c nh©n tè vÒ phÝa ng©n hµng. • ChÝnh s¸ch tÝn dông: Víi chÝnh s¸ch tÝn dông do ng©n hµng nhµ n−íc ban hµnh vµ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i dùa vµo ®ã ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch cho phï hîp víi ng©n hµng cña m×nh. §©y lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng tÝn dông lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn chiÕn l−îc vµ ®−êng lèi cña ng©n hµng th−¬ng m¹i trong viÖc thùc thi c¸c giao dÞch cho vay ®¬n lÎ còng nh− chiÕn l−îc cho vay trong tõng thêi kú. Trong ®ã cã quy tr×nh vÒ mét nghiÖp vô cho vay chuÈn ®Ó quy ®Þnh tr×nh tù c¸c b−íc tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cho vay, thu nî nh»m ®¶m b¶o c¸c kho¶n vay ®Ó t¹o ra c¸c kho¶n vay chÊt l−îng tèt. • ChÊt l−îng nh©n sù: Con ng−êi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña c«ng viÖc. NghiÖp vô ho¹t ®éng ng©n hµng cµng ph¸t triÓn th× ®ßi hái chÊt l−îng nh©n sù ngµy cµng cao Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam h¬n. §Ó thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n th× c¸n bé tÝn dông ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n. Nh−ng nÕu tr×nh ®é h¹n chÕ do kh«ng ®−îc ®µo t¹o chÝnh quy, chuyªn s©u hoÆc thiÕu kinh nghiÖm nªn kh«ng ®¸nh gi¸ ®−îc tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, kh«ng ph©n tÝch chÝnh x¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý cña kh¸ch hµng... nªn th−êng kh«ng cã quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ viÖc cho vay dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã, ®Æc biÖt c¸n bä ng©n hµng cÇn ph¶i cã l−¬ng t©m vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Mét c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn tiÒn b¹c, ph¶i lµ ng−êi cã lßng trung thùc, cã l−¬ng t©m vµ ®¹o ®øc tèt, ý chÝ cao th× c¸n bé tÝn dông míi tr¸nh khái nh÷ng c¸m dç cña ®ång tiÒn. Trªn thùc tÕ ® cã kh«ng Ýt nh÷ng mãn vay kh«ng ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng nh−ng vÉn ®−îc c¸n bé tÝn dông cho phÐp, tÊt nhiªn sau ®ã hä sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt nh−ng tæn thÊt hä g©y ra ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ vÉn kh«ng tr¸nh khái. • C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− lµ viÖc xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan toµn diÖn c¸c néi dung c¬ b¶n ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n tr−íc khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµ cho phÐp ®Çu t−. Môc ®Ých cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ gióp cho ng©n hµng rót ra c¸c kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, bao gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ ra c¸c quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc tõ chèi. Còng tõ qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh , ng©n hµng cã thÓ tham gia t− vÊn, gãp ý cho chñ ®Çu t− ®ång thêi c¨n cø vµo ®ã ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay, thêi h¹n cho vay còng nh− h×nh thøc tr¶ gèc vµ li t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. NÕu viÖc thÈm ®Þnh kh«ng ®−îc thùc hiÖn ®óng víi tr×nh tù, néi dung kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro ®èi víi ng©n hµng lµ rÊt lín. Tuy nhiªn, nÕu qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh diÔn ra qu¸ thËn träng, tèn nhiÒu gian, qu¸ tr×nh cho vay cã nhiÒu thñ tôc r−êm rµ th× ng©n hµng sÏ bá lì c¬ héi ®Çu t−, lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ tÊt nhiªn chÊt l−îng tÝn dông cña ng©n hµng sÏ gi¶m sót. • C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam C«ng t¸c tæ chøc kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông mµ cßn t¸c ®éng ®Õn mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. NÕu chØ xÐt riªng ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông, th× viÖc tæ chøc thiÕu khoa häc sÏ t¹o sù chång chÐo trong viÖc phèi hîp c«ng viÖc gi÷a c¸c bé phËn trong ng©n hµng, ¶nh h−ëng tíi thêi gian ra quyÕt ®Þnh ®èi víi mét mãn vay. Tæ chøc thiÕu khoa häc còng cã thÓ t¹o ra sù thiÕu chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u, tÝnh û l¹i, thiÕu tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé tÝn dông ®èi víi c«ng viÖc. V× vËy, c«ng t¸c tæ chøc trong ng©n hµng ph¶i ®−îc hÕt søc coi träng. Tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o ®óng ng−êi ®óng viÖc, ph¸t huy ®−îc kh¶ n¨ng cña c¸n bé, t¹o ra sù nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u. nÕu ®−îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý, ng©n hµng sÏ rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh nh−ng vÉn h¹n chÕ tèi ®a sù thiÕu chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, võa ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng võa phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, tõ ®ã n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông. • Th«ng tin tÝn dông Th«ng tin tÝn dông lµ yÕu tè c¬ b¶n trong qu¶n lý tÝn dông, nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vÒ kh¸ch hµng sÏ gióp cho ng©n hµng dÔ dµng h¬n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng ®ång thêi còng thuËn tiÖn cho ng©n hµng trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t kho¶n vay... Th«ng tin tÝn dông chÝnh x¸c sÏ gióp ng©n hµng h¹n chÕ ®−îc rñi ro ë møc thÊp nhÊt. 2.3. C¸c nh©n tè thuéc m«i tr−êng vÜ m« • M«i tr−êng kinh tÕ C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ trong tõng thêi kú cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông trong ®ã cã tÝn dông trung dµi h¹n. Ch¼ng h¹n trong mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn qu¸ nãng, ChÝnh phñ ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu t¨ng tr−ëng bÒn v÷ng ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ ®Çu t−. §Þnh h−íng nµy cña chÝnh phñ sÏ t¸c ®éng ®Õn hÖ th«ng ng©n hµng th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. C¸c ng©n hµng sÏ ph¶i th¾t chÆt chÝnh s¸ch tÝn dông, c¸c kho¶n tµi trî cho nÒn kinh tÕ sÏ ®−îc xem xÐt mét c¸ch kü l−ìng h¬n tr−íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t− thay cho c¸c quyÕt ®Þnh nhanh chãng tr−íc kia, tõ ®ã kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro cho ng©n hµng sÏ Ýt h¬n. H¬n n÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tÝn Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam
- Xem thêm -