Tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu S au h¬n 10 n¨m ®æi míi kinh tÕ, níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ kinh tÕ nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ kh¸ cao, l¹m ph¸t ®îc kiÓm so¸t, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Tuy nhiªn trong n¨m 1997, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ x¶y ra vµ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta. Lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng nhÊt cña ng©n hµng, kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß to lín cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n trong viÖc phôc håi vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ sau ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng ph¸t triÓn theo híng CNH - H§H. Ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi mçi ng©n hµng mµ cßn lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¶ nÒn kinh tÕ. HiÖu qu¶ hay nãi c¸ch kh¸c chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè trong ®ã cã yÕu tè thuéc vÒ ng©n hµng nhng còng cã yÕu tè thuéc vÒ kh¸ch hµng, chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cßn bÞ ¶nh hëng bëi c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng vÜ m« nh c¸c yÕu tè: chÝnh trÞ, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ... Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, em nhËn thÊy mÆc dï Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nhÊt ®Þnh nhng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i, ng©n hµng còng cha ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ vµ vai trß cña nghiÖp vô nµy trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ, còng nh chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n còng cßn nhiÒu bøc xóc mµ ng©n hµng ph¶i gi¶i quyÕt. Sau khi t×m hiÓu s©u vÊn ®Ò, em ®· chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam”. Néi dung bµi viÕt cña em ®îc chia thµnh ba ch¬ng: Ch¬ng i: Vai trß cña ®Çu t tÝn dông vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng trung vµ dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong ch¬ng nµy em xin tr×nh bµy vÒ mét nÐt kh¸i qu¸t vÒ tÝn dông trong nÒn KTTT vµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM. Ch¬ng ii: Thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng t¹i Héi së chÝnh vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vÒ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Trong ch¬ng nµy em tr×nh bµy vÒ thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n th«ng qua c¸c con sè cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng thèng kª tõ ®ã ®a ra nh÷ng thµnh tùu mµ ng©n hµng ®· thùc hiÖn ®îc vµ c¸c tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt cïng c¸c nguyªn nh©n cña tån t¹i ®ã. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam Ch¬ng iii: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng trong thêi gian s¾p tíi. Trong ch¬ng nµy, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng tån t¹i ®· nªu ë ch¬ng ii, em ®a ra mét sè gi¶i ph¸p cã thÓ ¸p dông vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng trong nh÷ng n¨m tíi. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¸m ¬n ThÇy gi¸o Lôc DiÖu To¸n( nguyªn Vô trëng Vô Tµi chÝnh – KÕ to¸n, thuéc Bé Khoa Häc C«ng NghÖ M«i trêng cïng toµn thÓ c¸n bé tÝn dông phßng dù ¸n cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh. Ch¬ng mét: Vai trß cña ®Çu t tÝn dông vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng i.tæng quan vÒ tÝn dông trong nÒn Kttt. 1. Nh©n tè vµ sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. 1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng. TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ b»ng tiÒn tÖ gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng, mét tæ chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi, trong ®ã ng©n hµng ®ãng vai trß võa lµ ngêi ®i vay võa la ngêi cho vay. Ng©n hµng víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp kinh doanh tiÒn tÖ, ra ®êi do sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi mµ ë ®ã nhu cÇu vÒ vèn trong mäi lÜnh vùc ®Òu rÊt lín còng nh lîng tiÒn nhµn rçi kh«ng ngõng t¨ng lªn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµngvµ nhu cÇu néi t¹i cña nÒn kinh tÕ mµ tÝn dông ng©n hµng ®· ra ®êi nh»m c¶i thiÖn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ khèi lîng cho vay, thêi h¹n cho vay vµ ph¹m vi cho vay. Víi t c¸ch lµ ngêi ®i vay, ng©n hµng huy ®éng mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam rçi trong x· héi b»ng c¸c h×nh thøc nh nhËn tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng trong x· héi. Víi t c¸ch lµ ngêi cho vay, ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n khi cã nhu cÇu thiÕu vèn cÇn ®îc bæ xung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt. kinh doanh vµ tiªu dïng. TÝn dông th¬ng m¹i ®· kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc mäi hiÖn tîng thõa thiÕu vèn ph¸t sinh do chªnh lÖch vÒ thêi gian, sè lîng gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi tiªu cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i dîc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc. ChØ cã ng©n hµng lµ mét tæ chøc chuyªn kinh doanh tiÒn tÖ míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt m©u thuÉn ®ã khi nã gi÷ vai trß võa lµ ngêi ®i vay võa lµ ngêi cho vay. Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng cã ba lo¹i quan hÖ chñ yÕu: - Quan hÖ tÝn dông ng©n hµng víi doanh nghiÖp. - Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng víi d©n c. - Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong vµ ngoµi níc. Cã thÓ nãi tÝn dông ng©n hµng ngµy nay ®· vµ ®ang lµ nh©n tè thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®iÒu tiÕt vµ di chuyÓn vèn, t¨ng thªm tÝnh hiÖu qu¶ cña vèn tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.2. Sù ph¸t triÓn cña tÝn dông. 1.3. Ph©n lo¹i tÝn dông Nãi vÒ c¸c h×nh thøc tÝn dông, sÏ cã mét sè tiªu thøc ®a ra vµ dùa vµo ®ã tÝn dông sÏ ®îc ph©n chia: - C¨n cø vµo thêi h¹n tÝn dông cã:  TÝn dông ng¾n h¹n  TÝn dông trung h¹n  TÝn dông dµi h¹n - C¨n cø vµo ®èi tîng tÝn dông cã:  TÝn dông vèn lu ®éng  TÝn dông vèn cè ®Þnh - C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vèn tÝn dông cã: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam  TÝn dông s¶n xuÊt vµ lu th«ng hang ho¸  TÝn dông tiªu dïng - C¨n cø vµo chñ thÓ cña tÝn dông cã:  TÝn dông nhµ níc  TÝn dông th¬ng m¹i  TÝn dông ng©n hµng 1.3.1 Kh¸i niÖm tÝn dông trung dµi h¹n TÝn dông trung dµi h¹n: “lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh tÝn dông cho kh¸ch hµng vay vèn trung dµi h¹n nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô ®êi sèng”. Tuú theo tõng quèc gia, tõng thêi kú mµ cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n. ë ViÖt Nam, vÒ thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn vay cña tæ chøc tÝn dông. HiÖn nay thêi h¹n cña tÝn dông trung dµi h¹n ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Thêi h¹n cho vay trung h¹n tõ 12 th¸ng ®Õn 5 n¨m. Thêi h¹n cho vay dµi h¹n tõ 5 n¨m trë lªn nhng kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp ®èi víi ph¸p nh©n vµ kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi c¸c dù ¸n phôc vô ®êi sèng. Nh vËy nh×n chung c¸c kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n cã c¸c ®Æc trng c¬ b¶n sau: Chóng cã thêi h¹n trªn mét n¨m. Chóng ®îc tr¶ b»ng nh÷ng kho¶n tr¶ vay theo thêi gian (cã thÓ theo quý, th¸ng, n¨m hoÆc nöa n¨m) trong kú h¹n cña kho¶n vay. Chóng thêng ®îc ®¶m b¶o b»ng nh÷ng tµi s¶n lu ®éng ®em ra thÕ chÊp hoÆc v¨n tù cÇm cè tµi s¶n cè ®Þnh. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n lµ ®Ó ®Çu t dù ¸n, x©y dùng míi, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c¶i tiÕn thiÕt bÞ c«ng nghÖ, øng dông khoa häc kü thuËt nh»m môc tiªu lîi nhuËn phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ph¸p luËt quy ®Þnh. 1.3.2. Nguån vèn ®Ó cho vay trung dµi h¹n Cã thÓ nãi r»ng nguån vèn cho ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n ë ViÖt Nam hiÖn nay lµ rÊt nhá bÐ ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam Nguån vèn tù cã: nguån vèn nµy rÊt h¹n chÕ v× nã chØ chiÕm tõ 5 ®Õn 10% tæng nguån vèn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Nguån vèn huy ®éng tõ h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trung dµi h¹n hoÆc huy ®éng tiÒn göi trung dµi h¹n. Nguån huy ®éng ng¾n h¹n ®Þnh kú. Nguån nµy cã thÓ ®îc xem xÐt, tÝnh trÝch ra mét tû lÖ phÇn tr¨m nµo ®ã tuú thuéc vµo sù biÕn ®éng cña tiÒn göi. Nguån vèn vay tõ ng©n hµng nhµ níc. Nguån nµy bÞ h¹n chÕ vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia cña NHNN. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i rÊt khã thuyÕt phôc NHNN cho vay trung dµi h¹n v× nã rÊt dÔ g©y ra l¹m ph¸t, nhÊt lµ trong thêi kú x©y dùng c¬ b¶n cha cã hµng ho¸ ®èi øng. Nguån nhËn vèn uû th¸c vµ vèn tµi trî cho vay theo ch¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t cña nhµ níc, cña tæ chøc kinh tÕ - tµi chÝnh - tÝn dông trong vµ ngoµi níc. 1.3.3. Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trung dµi h¹n Trong mét nÒn kinh tÕ nhu cÇu tÝn dông trung dµi h¹n thêng xuyªn ph¸t sinh do c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m c¸ch ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ,... §Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay nhu cÇu vÒ vèn x©y dùng c¬ b¶n lµ rÊt lín, trong lóc c¸c nhµ kinh doanh cha tÝch luü ®îc nhiÒu, cha cã thêi gian ®Ó tÝch luü vèn, t©m lý ®Çu t trùc tiÕp cña c«ng chóng vµo c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. Do vËy c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ®Çu t chñ yÕu ph¶i dùa vµo nguån vèn tù cã cña m×nh vµ bé phËn chñ yÕu cßn l¹i ph¶i dùa vµo sù tµi trî cña hÖ thèng ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng thÝch huy ®éng vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t th«ng qua h×nh thøc ®i vay trung dµi h¹n t¹i c¸c ng©n hµng h¬n lµ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n v×: ViÖc ®i vay vèn trung dµi h¹n ë ng©n hµng sÏ lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ tù chñ vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®éc lËp ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mµ kh«ng bÞ pha lo·ng quyÒn kiÓm so¸t doanh nghiÖp víi c¸c cæ ®«ng míi trong trêng hîp ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu míi. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam Trong trêng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo khi cÇn huy ®éng vèn trung dµi h¹n chØ cÇn b¸n tr¸i phiÕu lµ cã ngêi mua ngay mµ cßn tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a nh uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. C¸c nhµ ®Çu t chØ tiÕn hµnh mua tr¸i phiÕu cña doanh nghiÖp khi hä thËt sù tin tëng vµo doanh nghiÖp mµ yÕu tè nµy kh«ng ph¶i bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng cã ®îc. Khi doanh nghiÖp vay vèn trung dµi h¹n ng©n hµng, ng©n hµng sÏ cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc kú h¹n nî, nghÜa lµ hä cã thÓ tr¶ nî sím h¬n thêi gian ®Õn h¹n tr¶ nî khi hä kh«ng cÇn ph¶i sö dông ®Õn vèn vay trung dµi h¹n. Khi doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh th× còng cã thÓ xin ng©n hµng gia h¹n nî. Cßn viÖc huy ®éng vèn th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu th× doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi mÆt víi viÖc tr¶ l·i tr¸i phiÕu, cæ phiÕu u ®·i khi c«ng viÖc kinh doanh gÆp khã kh¨n. ViÖc tr¶ nî vèn vay trung dµi h¹n còng ®îc Ên ®Þnh theo mét sù ph©n chia hîp lý vµ æn ®Þnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng t×m kiÕm c¸c kho¶n tr¶ nî mét c¸ch dÔ dµng h¬n. TÝn dông trung dµi h¹n ngµy cµng ®îc c¸c doanh nghiÖp a thÝch h¬n v× phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c¸c doanh nghiÖp nhá. C¸c c«ng ty cæ phÇn lín còng thÝch vay vèn trung dµi h¹n ®Ó tr¸nh nh÷ng sù ph©n chia quyÒn lîi, kiÓm so¸t c«ng ty do viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®em l¹i. Trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay nhu cÇu vèn tÝn dông trung dµi h¹n cho ®Çu t ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ lµ rÊt lín. Nhu cÇu vèn nµy ®îc tho¶ m·n mét phÇn nhê vèn do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ph¸t, vay níc ngoµi vµ mét phÇn huy ®éng tõ d©n c. Nhng cho dï lµ nguån vèn xuÊt ph¸t tõ ®©u, viÖc cung cÊp vèn th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng díi h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n lµ rÊt quan träng. HÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét hÖ thèng kinh doanh tiÒn tÖ, cã kinh nghiÖm thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, c¸c ch¬ng tr×nh ®Çu t do vËy viÖc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cung cÊp vèn trung dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp sÏ ®¶m b¶o lîi Ých cho doanh nghiÖp. Khi ng©n hµng cho vay th× cã thÓ so¹n th¶o hé nh÷ng doanh nghiÖp c¸c dù ¸n ®Çu t, cã thÓ t vÊn cho c¸c doanh nghiÖp vÒ ®Çu t vµ gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp trong quan hÖ thanh to¸n víi kh¸ch hµng, th«ng tin cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam 1.3.4. C¸c h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n:  Ho¹t ®éng tÝn dông theo dù ¸n ®Çu t: ®©y lµ h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay. Dù ¸n ®Çu t lµ tîp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt dùa trªn c¬ së c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn vÒ viÖc bá vèn ®Ó c¶i t¹o ®æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ nh÷ng ®èi tîng lµ tµi s¶n cè ®Þnh nh»m ®¹t ®îc sù t¨ng trëng vÒ sè lîng hoÆc n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Dù ¸n do doanh nghiÖp ®a ra vµ sau khi ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt, x· héi sÏ ®îc göi tíi ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn tµi trî cña dù ¸n. Dùa vµo lÜnh vùc tµi trî mµ ta chia lµm hai h×nh thøc phæ biÕn: -) H×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n nh»m c¶i t¹o, kh«i phôc, më réng, thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh. Trong h×nh thøc nµy, nguån vèn cña Ng©n hµng tham gia vµo dù ¸n t¬ng ®èi lín, thêi gian tÝn dông cña dù ¸n kh«ng dµi, c¸c dù ¸n nµy thêng cã quy m« võa vµ nhá. C¸c dù ¸n lo¹i nµy ®· vµ ®ang ®îc ng©n hµng tµi trî cã hiÖu qu¶. -) H×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n nh»m ®Ó ®Çu t x©y dùng theo dù ¸n míi, ®æi míi kü thuËt, øng dông khoa häc c«ng nghÖ ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Khi tham gia vµo h×nh thøc nµy nguån vèn cña ng©n hµng tham gia thêng nhá h¬n nguån vèn tù cã cña chñ ®Çu t, thêi gian cña dù ¸n thêng dµi. Cho thuª tµi chÝnh: lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª tµi s¶n gi÷a bªn cho thuª lµ tæ chøc tÝn dông víi kh¸ch hµng thuª. Khi hÕt thêi h¹n thuª, kh¸ch hµng cã thÓ thuª tiÕp hoÆc mua l¹i theo c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. Trong thêi h¹n thuª c¸c bªn kh«ng ®îc ®¬n ph¬ng huû bá hîp ®ång  ThÊu chi: tøc lµ ng©n hµng chÊp thuËn cho kh¸ch hµng ®îc quyÒn chi vît sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Chi phÝ c¬ b¶n ®èi víi ngêi vay lµ l·i suÊt ®¸nh vµo sè d thÊu chi ngµy. Ngêi vay nãi chung chØ ph¶i tr¶ l·i sè tiÒn ®· sö dông v× kh«ng cã yªu cÇu sè d båi thêng vµ cho trong giai ®o¹n sè tiÒn bÞ lÊy ®i. V× lý do ®ã, chi phÝ h÷u hiÖu cña mét kho¶n nî thÊu chi lµ l·i suÊt ®îc ®Þnh ra trªn sè d thÊu chi.  B¶o l·nh trung dµi h¹n mua thiÕt bÞ tr¶ chËm: lµ cam kÕt cña ng©n hµng vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî thay cho chñ ®Çu t, ®øng tr¶ nhËp thiÕt bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ víi thêi h¹n Ýt nhÊt lµ mét n¨m trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng thùc Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam hiÖn ®îc nghÜa vô tr¶ nî víi nhµ xuÊt khÈu. H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông khi chñ ®Çu t kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî ngay mét lÇn. Hä ký hîp ®ång víi bªn xuÊt khÈu xin tr¶ nî dÇn theo gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ hµng n¨m díi sù b¶o l·nh cña ng©n hµng. H×nh thøc nµy rÊt cã lîi cho chñ ®Çu t v× hä kh«ng ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn lín ®Ó mua m¸y mãc thiÕt bÞ mµ kho¶n tiÒn nay sÏ ®îc tr¶ dÇn theo mét chuçi niªn kim khi c¸c m¸y mãc nµy sinh lêi. Tuy nhiªn, nÕu chñ ®Çu t kh«ng thùc hiÖn ®îc nghÜa vô tr¶ nî cho nhµ xuÊt khÈu th× ng©n hµng b¶o l·nh ph¶i ®øng ra tr¶ nî thay cho chñ ®Çu t, lóc nµy ng©n hµng trë thµnh chñ nî chÝnh cña nhµ ®Çu t. 2. Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 2.1. §èi víi ng©n hµng Ng©n hµng lµ tæ chøc chuyªn doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, nhËn göi vµ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh nh»m môc tiªu lîi nhuËn. An toµn trong lîi nhuËn lµ môc cña ng©n hµng, nãi c¸ch kh¸c ng©n hµng lµ mét kinh doanh gÆp nhiÒu rñi ro do phÇn lín tµi s¶n cã cña nã lµ bé phËn tµi s¶n sinh lîi l¹i kh«ng do ng©n hµng trùc tiÕp sö dông do vËy mµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ng©n hµng ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn nhng vÉn ph¶i ®¶m b¶o an toµn. V× vËy ng©n hµng lu«n quan t©m ®Õn nh÷ng dù ¸n mang hiÖu qu¶ cao. H¬n thÕ n÷a, ngµy nay s¶n phÈm ng©n hµng cung øng ngµy cµng ®a d¹ng kh«ng chØ giíi h¹n trong nh÷ng nghiÖp vô truyÒn thèng nh nhËn göi, cho vay hay trung gian thanh to¸n mµ cßn rÊt nhiÒu c¸c nghiÖp vô ®a d¹ng kh¸c. Lîi nhuËn do c¸c nghiÖp vô nµy ngµy mét chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu lîi nhuËn cña ng©n hµng. Mét trong nh÷ng kh¸ch hµng quan träng nhÊt cña nh÷ng nghiÖp vô nµy kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ c¸c doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó t¹o ®îc mèi quan hÖ l©u dµi trong t¬ng lai, còng lµ thÞ trêng sinh lîi chÝnh cña m×nh, ng©n hµng sö dông tÝn dông trung dµi h¹n nh lµ mét c«ng cô cuèn hót c¸c kh¸ch hµng, cñng cè lßng trung thµnh cña c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®ång thêi t¹o ra c¸c mèi quan hÖ míi víi c¸c kh¸ch hµng míi. Ng©n hµng th«ng qua nguån vèn tÝn dông u ®·i cung cÊp tÝn dông trung dµi h¹n cho c¸c kh¸ch hµng, kh«ng nh÷ng thu ®îc lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tÝn dông ®em l¹i mµ cßn thu thªm ®îc lîi nhuËn tõ nh÷ng dÞch vô kh¸c cung cÊp cho kh¸ch hµng. H¬n n÷a n¨ng lùc cung cÊp tÝn dông trung dµi h¹n còng chøng tá ng©n hµng cã ®îc niÒm tin lín tõ kh¸ch hµng còng nh c«ng chóng, trong giai ®o¹n hiÖn nay nã còng chøng tá kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng. 2.2. §èi víi doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn nh hiÖn nay, c¸c doanh Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam nghiÖp ®ang ph¶i tham gia vµo cuéc c¹nh tranh gay g¾t, ®©y lµ mét thùc tÕ tÊt yÕu x¶y ra ë bÊt kú nÒn kinh tÕ nµo. Do søc Ðp cña c¹nh tranh mµ c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nh÷ng nhu cÇu ®Çu t ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn thÞ trêng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, cã nh vËy doanh nghiÖp míi ®¶m b¶o tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nhng muèn thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch nh vËy doanh nghiÖp cÇn cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh. ë ViÖt Nam hiÖn nay khi mµ thÞ trêng tµi chÝnh cha hoµn thiÖn th× tÝn dông ng©n hµng lµ mét gi¶i ph¸p tèi u nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp. §èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n trªn doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®îc tµi trî b»ng mét nguån vèn trung dµi h¹n, tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng sÏ ®¸p øng nhu cÇu nµy cña doanh nghiÖp. Nã gióp cho doanh nghiÖp cã nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, cñng cè vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ chÞu ®îc nh÷ng søc Ðp ban ®Çu cña c¹nh tranh vµ cña m«i trêng kinh doanh míi, gióp cho doanh nghiÖp yªn t©m h¬n trong ®Çu t vµ r¶nh tay tÝnh to¸n víi nh÷ng dù ¸n lín, hiÖu qu¶ cao. An toµn vÒ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ mèi quan t©m cña nhiÒu phÝa ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp. V× vËy tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. 2.3. §èi víi nÒn kinh tÕ  §¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u: Nhu cÇu vÒ tÝn dông ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung dµi h¹n tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ, kh«ng phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn còng nh chÕ ®é chÝnh trÞ x· héi bëi v× tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu cã chung mét nhu cÇu ®ã lµ nhu cÇu ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn. Mét nÒn kinh tÕ chØ cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng nÕu trong nÒn kinh tÕ ®ã c¸c ho¹t ®éng ®Çu t ®îc ®Èy m¹nh. Kh¸c víi c¸c lo¹i h×nh ®Çu t kh¸c, ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cho phÐp c¸c tæ chøc cã ®îc nguån vèn víi thêi h¹n hoµn vèn l©u dµi ®ñ ®Ó ®Çu t vµo c¸c dù ¸n mang ý nghÜa chiÕn lîc, ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ trong trung dµi h¹n. §èi víi c¸c ChÝnh phñ, ®Çu t vµo c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh: ®êng x¸, cÇu c¶ng, s©n bay, n©ng cÊp, x©y míi c¸c ®« thÞ... kh«ng thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ trong chèc l¸t nhng nã sÏ mang l¹i Ých lîi to lín sau nµy. ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi chÝnh trung dµi h¹n, ®èi víi c¸c chÝnh phñ sÏ gióp hä theo ®uæi ®îc c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« tõ ®ã cã thÓ híng ®îc ®Çu t t nh©n vµo c¸c ngµnh mµ hä ®ang khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong dµi h¹n. Víi nh÷ng c«ng tr×nh lín do ChÝnh phñ thùc hiÖn, sÏ t¹o ra nhiÒu viÖc lµm míi, h×nh thµnh nhiÒu c«ng ty ®øng ra phôc vô c¸c nhu Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cÇu cßn bá ngá. Nh÷ng c«ng tr×nh phóc lîi ®îc tµi trî b»ng nguån vèn trung dµi h¹n kh«ng ®em l¹i lîi Ých cho c¸ nh©n thùc hiÖn nhng lîi Ých mµ nã t¹o ra cho toµn bé nÒn kinh tÕ lµ v« cïng to lín. Nh vËy cã thÓ nãi tÝn dông trung dµi h¹n ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ch¬ng trinh kinh tÕ x· héi cña mét quèc gia, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, theo chiÒu s©u.  Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi môc tiªu cña ChÝnh phñ: HiÖn nay ë níc ta ®ang tiÕn hµnh CNH - H§H. C«ng nghiÖp ho¸ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ t¨ng thªm tèc ®é vµ tû träng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp mµ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu g¾n víi ®æi míi vÒ c«ng nghÖ t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, hiÖu qu¶ cao cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi thÞ trêng vèn cña níc ta cha ph¸t triÓn th× hiÖn t¹i vµ trong thêi gian tíi tÝn dông trung dµi h¹n vÉn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh CNH - H§H. Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n, ng©n hµng cã thÓ cho vay ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ nµy còng nh h¹n chÕ ®èi víi ngµnh kinh tÕ kh¸c. Nh vËy qua chÝnh s¸ch tÝn dông trong tõng thêi kú mµ c¸c NHTM cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.  T¹o thÞ trêng sö dông vèn ng¾n h¹n: tÝn dông trung dµi h¹n ®Çu t cho mét dù ¸n míi ®Ó ®Çu t vµo c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ x©y dùng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp sÏ kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Khi ®ã nhu cÇu v«n lu ®éng sÏ t¨ng lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. Tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cµng lín th× nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cµng lín.  Thóc ®Èy më réng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu: Nhê cã tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËp khÈu c«ng nghÖ míi tõ ®ã n©ng cao ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm, ®îc thÞ trêng quèc tÕ chÊp nhËn. ThÞ trêng cña doanh nghiÖp ®îc më réng ra thÞ trêng quèc tÕ gãp phÇn t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu.  §¶m b¶o nguån thu v÷ng ch¾c cho Ng©n s¸ch nhµ níc: ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch nhµ níc. Khèi lîng s¶n phÈm lín ®îc s¶n xuÊt vµ tiªu thô sÏ t¹o ra mét nguån thu lín cho ng©n s¸ch tõ c¸c lo¹i thuÕ nh VAT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ XNK...Trong trêng hîp hµng ho¸ ®îc xuÊt khÈu th× chóng ta sÏ thu ®îc mét nguån ngo¹i tÖ ®¸p øng nhu cÇu nhËp khÈu. Ngoµi ra, tÝn dông trung dµi h¹n cßn mang ý nghÜa to lín ®èi víi c¸c c¸ nh©n Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam trong x· héi vµ trong toµn bé nÒn kinh tÕ. S¶n xuÊt ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt, tÝch luü trong x· héi t¨ng lªn, nÒn kinh tÕ biÕn ®æi vÒ chÊt, phóc lîi x· héi ®îc ®¶m b¶o, viÖc lµm t¹o ra ngµy cµng nhiÒu, tû lÖ thÊt nghiÖp gi¶m ®i ®«i víi chÊt lîng cuéc sèng ngµy mét t¨ng lªn cña c¸c tÇng líp d©n c trong x· héi. II. ChÊt lîng cña tÝn dông vµ môc ®Ých n©ng cao chÊt l îng tÝn dông trông vµ dµi h¹n. 1. ChÊt lîng tÝn dông: 1.1. Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n. TÝn dông ng©n hµng lµ mét s¶n phÈm cña ng©n hµng cung øng phôc vô c¸c kh¸ch hµng cña m×nh. Còng nh c¸c s¶n phÈm kh¸c nã còng cã chÊt lîng, tuy nhiªn v× ngµnh ng©n hµng lµ mét ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt, liªn quan chÆt chÏ ®Õn nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ nªn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng cã nh÷ng ®Æc trng riªng. ChÊt lîng tÝn dông lµ sù ®¸p øng yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng cã lùa chän, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng ®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ x· héi ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n lµ chÊt lîng cña c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n trªn mét n¨m, ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt lîng tèt khi vèn vay ®îc sö dông ®óng môc ®Ých phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tr¶ nî cho ng©n hµng ®óng h¹n võa bï ®Æp ®îc chi phÝ võa cã lîi nhuËn võa ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi Tõ kh¸i niÖm trªn ta th©y r»ng kh¸ch hµng, NHTM, vµ bèi c¶nh kinh tÕ lµ ba nh©n tè ®îc ®Ò cËp ®Õn khi xem xÐt chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n. ViÖc xem xÐt chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n mµ thiÕu ®i mét trong ba nh©n tè ®ã lµ phiÕn diÖn v× ba nh©n tè nµy t¸c ®éng qua l¹i, võa thóc ®Èy võa kiÒm chÕ lÉn nhau. Do ®ã chóng ta xem xÐt chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n trªn ba gi¸c ®é ®ã  §èi víi ng©n ng©n hµng: chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n thÓ hiÖn ë ph¹m vi, møc ®é giíi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi thùc lùc theo híng tÝch cùc cña ng©n hµng vµ ph¶i b¶o ®¶m ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ, phôc vô t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n thÓ hiÖn ë chØ tiªu lîi nhuËn hîp lý, d nî t¨ng trëng, tû lÖ nî qu¸ h¹n hîp lý, ®¶m b¶o c¬ cÊu gi÷a nguån vèn ng¾n h¹n, trung dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ.  §èi víi kh¸ch hµng: chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n lµ sù tho¶ m·n yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng víi l·i suÊt hîp lý, thñ tôc ®¬n gi¶n ®¶m b¶o thu hót kh¸ch Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam hµng nhng vÉn tu©n thñ ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña tÝn dông, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, c¶i thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ duy tr× sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña ng©n hµng.  §èi víi nÒn kinh tÕ: kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n cã chÊt lîng ph¶i hç trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, võa thóc ®Èy tiªu dïng, thu hót tèi ®a nguån vèn trong níc, ®ång thêi tranh thñ vèn ®Çu t níc ngoµi phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. 1.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n.  ChØ tiªu vÒ huy ®éng vèn trung dµi h¹n: Tæng nguån vèn trung dµi h¹n vµ tèc ®é t¨ng trëng cña nguån vèn nµy: chØ tiªu nµy thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng trëng vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trung dµi h¹n cña ng©n hµng. Vèn trung dµi h¹n / Tæng nguån vèn huy ®éng: ph¶n ¸nh c¬ cÊu vèn trung dµi h¹n cña ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng cung øng vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn. Ng©n hµng kh«ng cã c¬ héi më réng ho¹t ®éng tÝn dông nÕu nh tû lÖ nµy qu¸ thÊp.  Nhãm chØ tiªu cho vay trung dµi h¹n Doanh sè cho vay trung dµi h¹n: ph¶n ¸nh lîng vèn mµ ng©n hµng ®· gi¶i ng©n gióp doanh nghiÖp trong ®Çu t c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, øng dông c«ng nghÖ míi... Con sè nµy thÓ hiÖn xu híng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n më réng hay thu hÑp. Tuy nhiªn viÖc doanh sè cho vay t¨ng kh«ng ph¶i lóc nµo còng lµ tèt vµ ngîc l¹i doanh sè cho vay thu hÑp kh«ng ph¶i lóc nµo còng lµ xÊu, vÊn ®Ò nµy cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh tiÒm lùc cña ng©n hµng, ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Doanh sè thu nî trung dµi h¹n: ph¶n ¸nh lîng vèn trung dµi h¹n mµ ng©n hµng ®· ®îc hoµn tr¶ trong mét thêi kú. Doanh sè nµy cã thÓ ph¶n ¸nh doanh nghiÖp do t×nh h×nh kinh doanh æn ®Þnh mµ tr¶ nî ng©n hµng ®óng h¹n hoÆc ng©n hµng nhËn thÊy nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng lµnh m¹nh trong viÖc kinh doanh cña kh¸ch hµng mµ t¨ng cêng viÖc thu håi vèn. D nî tÝn dông trung dµi h¹n: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh lîng vèn trung dµi h¹n cña ng©n hµng ®· ®îc gi¶i ng©n t¹i mét thêi ®iÓm cô thÓ. Kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cao hay thÊp dùa vµo chØ tiªu nµy mµ ph¶i xem xÐt møc ®é an toµn vµ tÝnh lµnh m¹nh cña nã. D nî tÝn dông trung dµi h¹n / Tæng d nî: Cho biÕt tû träng d nî tÝn dông trung Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam dµi h¹n lµ lín hay nhá trong tæng d nî, ®ång thêi còng cho biÕt mèi t¬ng quan víi d nî tÝn dông ng¾n h¹n.  Nhãm chØ tiªu vÒ nî qu¸ h¹n: Tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n = Nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n / Tæng d nî tÝn dông trung dµi h¹n. §Ó tû lÖ nµy ph¶n ¸nh ®óng chÊt lîng cho vay trung dµi h¹n nªn lo¹i trõ c¸c kho¶n nî khoanh ra khái nî qu¸ h¹n còng nh lo¹i trõ c¸c kho¶n cho vay u ®·i vµ cho vay theo chØ ®Þnh cña Nhµ níc ra khái tæng d nî. Tû lÖ nî qu¸ h¹n th«ng thêng (cho c¸c kho¶n nî díi 180 ngµy): chØ tiªu nµy cã ý nghÜa víi ban l·nh ®¹o ng©n hµng trong viÖc ®èc thóc c¸n bé cho vay nh»m thu nî ®óng h¹n. Tuy vËy, nã cha ph¶n ¸nh ®óng chÊt lîng cho vay bëi nh÷ng kho¶n vay do kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr¶ nî ®îc ®óng h¹n nhng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr¶ nî vµo mét thêi gian ng¾n sau ®ã Tû lÖ nî qu¸ h¹n khª ®äng: ¸p dông cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 6 ®Õn 12 th¸ng. §©y lµ kho¶n nî qu¸ h¹n cã vÊn ®Ò víi ng©n hµng, thÓ hiÖn chÊt lîng cho vay cña kho¶n vay kÐm. Ng©n hµng nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kho¶n nî nµy sÏ ph¶i g¸nh chÞu tæn thÊt. Tû lÖ nî qu¸ h¹n khã ®ßi: ¸p dông cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 1 n¨m. NÕu tû lÖ nµy cao, ng©n hµng kh«ng nh÷ng ph¶i g¸nh chÞu tæn thÊt mµ cßn cã thÓ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam 2.1. C¸c nh©n tè vÒ phÝa kh¸ch hµng  TiÒm lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng: ThÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu nh vèn tù cã, hÖ sè nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng sinh lîi hµng n¨m... cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, doanh nghiÖp vay vèn sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc tho¶ thuËn víi ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n vay vµ dÞch vô tµi chÝnh kh¸c còng nh uy tÝn cña doanh nghiÖp trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng  TriÓn väng kinh doanh: Th«ng thêng khi doanh nghiÖp ®a vèn cña ng©n hµng vµo kinh doanh, mét doanh nghiÖp ®ang trong t×nh tr¹ng thÞ phÇn cña m×nh bÞ thu hÑp, nhµ cung cÊp kh«ng æn ®Þnh, ho¹t ®éng kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n th× tÊt nhiªn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn tÝn dông cho ng©n hµng sÏ kh«ng ®îc ®¶m b¶o. Ngîc l¹i mét triÓn väng kinh doanh s¸ng sña ®ång nghÜa víi viÖc ng©n hµng sÏ m¹nh d¹n trong viÖc tµi trî cho doanh nghiÖp c¸c nhu cÇu vÒ vèn do ng©n hµng cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc c¸c kho¶n tÝn dông cÊp cho kh¸ch hµng lµ cã chÊt lîng hay kh«ng.  Møc ®é b¶o ®¶m tÝn dông: Nguyªn t¾c cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i lu«n ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò tµi s¶n ®¶m b¶o cho kho¶n vay ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n. XÐt vÒ cÇm cè thÕ chÊp: ng©n hµng sÏ cho vay theo mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh trªn sè tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp. Lo¹i trõ sù vi ph¹m ®¹o ®øc kinh doanh, nÕu doanh nghiÖp cã ®ñ tµi s¶n ®Ó thÕ ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n vay th× kho¶n cho vay nµy cã thÓ ®îc xem lµ Ýt rñi ro, tõ ®ã chÊt lîng kho¶n cho vay nµy còng ®îc c¶i thiÖn. XÐt vÒ b¶o l·nh: Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cã uy tÝn, cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c ®èi t¸c cña m×nh cã thÓ nhËn ®îc sù b¶o l·nh ®Ó vay vèn ng©n hµng. NÕu bªn b¶o l·nh thêng xuyªn ®¶m b¶o ®îc n¨ng lùc tµi chÝnh vµ n¨ng lùc ph¸p lý tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh th× chÊt lîng cho vay cã thÓ ®îc ®¶m b¶o.  §¹o ®øc kinh doanh: nÕu kh¸ch hµng trung thùc sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých th× rñi ro x¶y ra ®èi víi ng©n hµng sÏ Ýt ®i do ®Ó dÉn tíi quyÕt ®Þnh cung cÊp vèn trung dµi h¹n cho kh¸ch hµng ng©n hµng ®· cã mét qu¸ tr×nh xÐt duyÖt hå s¬ xin vay vµ nÕu nh qu¸ tr×nh nµy thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c th× khi vèn sö dông ®óng môc ®Ých nh hå s¬ xin vay, sÏ x¶y ra Ýt rñi ro h¬n. Trong thêi gian qua mét tû lÖ rñi ro tÝn dông t¬ng ®èi cao xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n sö dông vèn Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam sai môc ®Ých. §Æc biÖt lµ cã mét sè doanh nghiÖp t nh©n lµm ¨n theo kiÒu lõa ®¶o khiÕn cho c¸c ng©n hµng kh«ng d¸m cho vay nhiÒu ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy.  N¨ng lùc qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña doanh nghiÖp vay vèn: Xem xÐt triÓn väng kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn xuÊt ph¸t tõ yÕu tè con ngêi. ThiÕu n¨ng ®éng trong kinh doanh, kh«ng kÞp thay ®æi chiÕn lîc khi m«i trêng kinh doanh thay ®æi, ®éi ngò nh©n viªn kh«ng cã tr×nh ®é, thiÕu kû luËt... sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng, chÊt lîng kho¶n vay kh«ng ®îc ®¶m b¶o. 2.2. C¸c nh©n tè vÒ phÝa ng©n hµng.  ChÝnh s¸ch tÝn dông: Víi chÝnh s¸ch tÝn dông do ng©n hµng nhµ níc ban hµnh vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i dùa vµo ®ã ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch cho phï hîp víi ng©n hµng cña m×nh. §©y lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng tÝn dông lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn chiÕn lîc vµ ®êng lèi cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong viÖc thùc thi c¸c giao dÞch cho vay ®¬n lÎ còng nh chiÕn lîc cho vay trong tõng thêi kú. Trong ®ã cã quy tr×nh vÒ mét nghiÖp vô cho vay chuÈn ®Ó quy ®Þnh tr×nh tù c¸c bíc tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cho vay, thu nî nh»m ®¶m b¶o c¸c kho¶n vay ®Ó t¹o ra c¸c kho¶n vay chÊt lîng tèt.  ChÊt lîng nh©n sù: Con ngêi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña c«ng viÖc. NghiÖp vô ho¹t ®éng ng©n hµng cµng ph¸t triÓn th× ®ßi hái chÊt lîng nh©n sù ngµy cµng cao h¬n. §Ó thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n th× c¸n bé tÝn dông ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n. Nhng nÕu tr×nh ®é h¹n chÕ do kh«ng ®îc ®µo t¹o chÝnh quy, chuyªn s©u hoÆc thiÕu kinh nghiÖm nªn kh«ng ®¸nh gi¸ ®îc tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, kh«ng ph©n tÝch chÝnh x¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý cña kh¸ch hµng... nªn thêng kh«ng cã quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ viÖc cho vay dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã, ®Æc biÖt c¸n bä ng©n hµng cÇn ph¶i cã l¬ng t©m vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Mét c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn tiÒn b¹c, ph¶i lµ ngêi cã lßng trung thùc, cã l¬ng t©m vµ ®¹o ®øc tèt, ý chÝ cao th× c¸n bé tÝn dông míi tr¸nh khái nh÷ng c¸m dç cña ®ång tiÒn. Trªn thùc tÕ ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng mãn vay kh«ng ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng nhng vÉn ®îc c¸n bé tÝn dông cho phÐp, tÊt nhiªn sau ®ã hä sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt nhng tæn thÊt hä g©y ra ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ vÉn kh«ng tr¸nh khái.  C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ viÖc xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan toµn diÖn c¸c néi dung c¬ b¶n ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n tríc khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ cho phÐp ®Çu t. Môc ®Ých cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ gióp cho ng©n hµng rót ra c¸c kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, bao gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ ra c¸c quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc tõ chèi. Còng tõ qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh , ng©n hµng cã thÓ tham gia t vÊn, gãp ý cho chñ ®Çu t ®ång thêi c¨n cø vµo ®ã ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay, thêi h¹n cho vay còng nh h×nh thøc tr¶ gèc vµ l·i t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. NÕu viÖc thÈm ®Þnh kh«ng ®îc thùc hiÖn ®óng víi tr×nh tù, néi dung kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro ®èi víi ng©n hµng lµ rÊt lín. Tuy nhiªn, nÕu qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh diÔn ra qu¸ thËn träng, tèn nhiÒu gian, qu¸ tr×nh cho vay cã nhiÒu thñ tôc rêm rµ th× ng©n hµng sÏ bá lì c¬ héi ®Çu t, lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ tÊt nhiªn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng sÏ gi¶m sót.  C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng C«ng t¸c tæ chøc kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng tÝn dông mµ cßn t¸c ®éng ®Õn mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. NÕu chØ xÐt riªng ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông, th× viÖc tæ chøc thiÕu khoa häc sÏ t¹o sù chång chÐo trong viÖc phèi hîp c«ng viÖc gi÷a c¸c bé phËn trong ng©n hµng, ¶nh hëng tíi thêi gian ra quyÕt ®Þnh ®èi víi mét mãn vay. Tæ chøc thiÕu khoa häc còng cã thÓ t¹o ra sù thiÕu chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u, tÝnh û l¹i, thiÕu tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé tÝn dông ®èi víi c«ng viÖc. V× vËy, c«ng t¸c tæ chøc trong ng©n hµng ph¶i ®îc hÕt søc coi träng. Tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o ®óng ngêi ®óng viÖc, ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña c¸n bé, t¹o ra sù nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u. nÕu ®îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý, ng©n hµng sÏ rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh nhng vÉn h¹n chÕ tèi ®a sù thiÕu chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, võa ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng võa phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, tõ ®ã n©ng cao chÊt lîng tÝn dông.  Th«ng tin tÝn dông Th«ng tin tÝn dông lµ yÕu tè c¬ b¶n trong qu¶n lý tÝn dông, nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vÒ kh¸ch hµng sÏ gióp cho ng©n hµng dÔ dµng h¬n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng ®ång thêi còng thuËn tiÖn cho ng©n hµng trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t kho¶n vay... Th«ng tin tÝn dông chÝnh x¸c sÏ gióp ng©n hµng h¹n chÕ ®îc rñi ro ë møc thÊp nhÊt. 2.3. C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m« Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam  M«i trêng kinh tÕ C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ trong tõng thêi kú cã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trong ®ã cã tÝn dông trung dµi h¹n. Ch¼ng h¹n trong mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn qu¸ nãng, ChÝnh phñ ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu t¨ng trëng bÒn v÷ng ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ ®Çu t. §Þnh híng nµy cña chÝnh phñ sÏ t¸c ®éng ®Õn hÖ th«ng ng©n hµng th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. C¸c ng©n hµng sÏ ph¶i th¾t chÆt chÝnh s¸ch tÝn dông, c¸c kho¶n tµi trî cho nÒn kinh tÕ sÏ ®îc xem xÐt mét c¸ch kü lìng h¬n tríc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t thay cho c¸c quyÕt ®Þnh nhanh chãng tríc kia, tõ ®ã kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro cho ng©n hµng sÏ Ýt h¬n. H¬n n÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông cho mét nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, ®ßi hái b¶n th©n ng©n hµng còng ph¶i ®æi míi cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Sù ®æi míi nµy diÔn ra ë tÊt c¶ c¸c kh©u bao gåm c«ng t¸c tæ chøc, trang thiÕt bÞ, tr×nh ®é nh©n sù... chÊt lîng tÝn dông do ®ã còng ®îc n©ng lªn.  M«i trêng chÝnh trÞ - x· héi M«i trêng chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh lµ mét ®iÒu kiÖn v« cïng quan träng trong viÖc t¹o lßng tin ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t dµi h¹n cho ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét m«i trêng chÝnh trÞ - x· héi æn ®Þnh sÏ lµ c¬ së rÊt tèt cho ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng, v× chØ khi cã nhu cÇu ®Çu t dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ míi xuÊt hiÖn nhu cÇu vay vèn trung dµi h¹n ng©n hµng. H¬n n÷a sù mÊt æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ - x· héi sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ nÕu doanh nghiÖp nµy ®ang vay vèn ng©n hµng th× râ rµng viÖc thu håi nî cña ng©n hµng sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng còng bÞ ¶nh hëng.  M«i trêng ph¸p lý M«i trêng ph¸p lý kh«ng chÆt chÏ hoÆc thiÕu chÆt chÏ hay thay ®æi còng g©y ra ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. M«i trêng ph¸p lý ë ViÖt Nam ta lµ mét vÊn ®Ò næi cém. Ngay trong lÜnh vùc ng©n hµng, hiÖn nay kh«ng cã mét c¬ quan nµo chøng thùc vÒ tµi s¶n vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch së h÷u tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó khi doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç cha cã s¬ së ph¸p lý ®Ó ph¸t m¹i; viÖc thÕ chÊp ®Êt cña thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh ph¶i cã giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhng phÇn lín lµ ®i thuª cña nhµ níc; c¸c chÝnh s¸ch thay ®æi trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ nh viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng ®ång bé víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî ng©n hµng còng nh lµm cho ho¹t ®éng thu håi vèn Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam kinh doanh cña c¸c ng©n hµng còng bÞ ¶nh hëng; c¸c chÝnh s¸ch thêng hay thay ®æi lµ mét bÊt lîi lín v× c¸c doanh nghiÖp kh«ng dù ®o¸n ®îc c¬ héi kinh doanh nªn kh«ng thùc hiÖn ®îc c¸c dù ¸n, hoÆc viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh«ng diÔn ra theo ®óng kÕ ho¹ch ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thu håi nî cña ng©n hµng. Bªn c¹nh c¸c yÕu tè trªn cßn mét sè yÕu tè kh¸c còng ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng ch¼ng h¹n m«i trêng tù nhiªn: thiªn tai lµm cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bÞ ®×nh trÖ thËm chÝ ph¸ s¶n dÉn tíi kh«ng tr¶ nî ®îc cho ng©n hµng. Tuy nhiªn ®©y lµ mét yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng, trong trêng hîp nµy c¸c ng©n hµng vÉn cã thÓ tiÕp tôc tµi trî cho kh¸ch hµng ®Ó tiÕp tôc kinh doanh tõ ®ã cã thÓ thu håi ®îc c¶ nî cò lÉn nî míi. 3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n 3.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i më réng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n hiÖn nay. a/ VÒ më réng tÝn dông trung dµi h¹n Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp hiÖn nay theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ vµ ph¶i chÊp nhËn tù bï ®¾p. kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ cã l·i lµ yªu cÇu cña h¹ch to¸n kinh tÕ, ®ång thêi còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn khi ®i vay vèn ng©n hµng. Do ®ã tÝn dông trung dµi h¹n thóc ®Èy doanh nghiÖp quan t©m h¬n ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. ViÖc cÊp tÝn dông ®îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn ph¶i hoµn l¹i chi phÝ ®Çu t. ViÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n hoµn tr¶ tÝn dông ph¶i xuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt lu©n chuyÓn cña vËt t vµ chÝ phÝ. §iÒu ®ã thóc ®Èy c¶i tiÕn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao møc doanh lîi cña doanh nghiÖp. §èi víi níc ta, lµ mét níc ®ang trong qu¸ tr×nh CNH - H§H, x©y dùng nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh ë giai ®o¹n sau th× nhu vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn lµ rÊt lín. Theo b¸o c¸o, th× nhu cÇu vèn trong giai ®o¹n 2000 2003 cña toµn bé nÒn kinh tÕ lµ 56 - 57 tû USD, trong ®ã h¬n 60,5% (t¬ng ®¬ng 36 tû USD) lµ vèn tõ néi bé nÒn kinh tÕ vµ 40,5% cßn l¹i lµ thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi. MÆt kh¸c thÞ trêng tµi chÝnh cña níc ta cßn kÐm ph¸t triÓn, thÞ trêng chøng kho¸n tuy ®· ®i vµo ho¹t ®éng nhng quy m« cha lín th× viÖc më réng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt. b/ VÒ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n  §èi víi nÒn kinh tÕ Thø nhÊt: ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung gian tÝn dông trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ ®Çu t, gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ, gi¶m lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng, gi¶i quyÕt mèi quan hÖ cung cÇu vÒ vèn. Thø hai: chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng trëng kinh tÕ. Thø ba: tÝn dông trung dµi h¹n lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®îc n©ng cao sÏ gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi, ®Çu t ®óng híng ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, lao ®éng, ®¶m b¶o sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, c¸c vïng trong c¶ níc theo híng CNH H§H.  §èi víi ng©n hµng Thø nhÊt: chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ tÝn dông, c¸c thñ tôc vÒ tÝn dông trung dµi h¹n ®îc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quan hÖ tÝn dông nhng vÉn ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng. Thø hai: chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng: lµm t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô do t¨ng nhanh vßng quay vèn tÝn dông, n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng ®Ó cã thÓ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹o thuËn lîi cho sù tån t¹i l©u dµi cña ng©n hµng bëi nã cho phÐp ng©n hµng gi÷ ®îc kh¸ch hµng trung thµnh vµ thu hót ®îc c¸c kh¸ch hµng kh¸c.  §èi víi doanh nghiÖp Thø nhÊt: chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®îc n©ng cao t¨ng niÒn tin cho kh¸ch hµng ®èi víi ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kh¸ch hµng cã quyÒn chän ng©n hµng lµm ®èi t¸c, kh¸ch hµng chØ ®Õn nh÷ng ng©n hµng nµo gióp hä thùc hiÖn c¸c dù ¸n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th«ng qua c¸c dÞch vô cña ng©n hµng vÒ tÝn dông. §iÒu nµy t¸c ®éng ngîc trë l¹i ng©n hµng: khi chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng ®îc n©ng cao th× thÞ trêng cña ng©n hµng ®îc më réng. Thø hai: n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh, lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®îc ®¶m b¶o th× ho¹t ®éng cña ng©n hµng còng ph¸t triÓn, do ®ã ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhu cÇu vèn tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp. MÆt kh¸c ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n, c¸c ng©n hµng Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ph¶i gióp ®ì, kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, qua ®ã chÊn chØnh nh÷ng sai sãt trong ho¹t ®éng t×a chÝnh cña hä. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn, viÖc cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ®Ó ng©n hµng cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ®ång thêi t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ cho toµn x· héi. 3.2. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n: Bªn c¹nh viÖc cho vay trùc tiÕp víi nh÷ng kh¸ch hµng, cÇn t¨ng cêng viÖc cho vay hîp vèn víi c¸c dù ¸n lín mµ mét m×nh ng©n hµng khã cã thÓ kham næi (t¨ng cêng c¸c hîp ®ång ®ång tµi trî). Më réng c¸c nghiÖp vô cho vay bÊt ®éng s¶n, cho vay tr¶ gãp... Më réng thÞ trêng cho vay: TiÕn hµnh thu hót kh¸ch hµng th«ng qua chÝnh s¸ch cho vay u ®·i, c¸c u ®·i cã thÓ lµ cho vay víi l·i suÊt thÊp hoÆc u ®·i vÒ thêi h¹n tr¶ nî... ¸p dông nhiÒu h×nh thøc dÞch vô míi nh dÞch vô tri tr¶ hé, dÞch vô uû th¸c, dÞch vô b¶o qu¶n tµi s¶n, dÞch vô t vÊn kh¸ch hµng... §iÒu chØnh c¬ cÊu cho vay phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ ®ang chyÓn ®æi. TËp trung ®Çu t vµo c¸c ngµnh kinh tÕ ®ang cã tèc ®é t¨ng trëng cao. §èi víi níc ta, mét níc ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, víi xu híng t¨ng tû träng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô, gi¶m tû träng ngµnh n«ng nghiÖp trong c¬ cÊu kinh tÕ th× khi tiÕn hµnh cho vay còng cÇn u tiªn cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Bªn c¹nh viÖc cñng cè, hoµn thiÖn vµ më réng m¹ng líi chi nh¸nh trong níc, ng©n hµng cÇn tiÕn hµnh thµnh lËp c¸c chi nh¸nh ë níc ngoµi nh»m më réng thÞ trêng cho vay quèc tÕ. T¨ng cêng c«ng t¸c ®èi ngo¹i, hîp t¸c víi c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông quèc tÕ nh»m më réng thÞ trêng cho vay liªn ng©n hµng. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò tÝn dông: con ngêi lµ nh©n tè mÊu chèt cña mäi th¾ng lîi, tr×nh ®é cña c¸n bé ng©n hµng ®îc n©ng cao. Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, am hiÓu nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n, ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ trêng, kiÕn thøc vÒ Marketing víi viÖc ®¸p øng nhu cÇu, tho¶ m·n mäi mong muèn cña kh¸ch hµng. T¨ng cêng ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng: trang bÞ, n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ tin häc c«ng nghÖ lµ ®ßn bÈy cña sù ph¸t triÓn, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó mét ng©n hµng héi nhËp vµo céng ®ång tµi chÝnh ng©n hµng quèc tÕ. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ nh»m n©ng cao chÊt lîng phô vô, ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý vµ t¨ng cêng c¹nh tranh ®Ó cã thÞ phÇn kh¸ch hµng lín trong hÖ thèng ng©n hµng quèc gia. Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam
- Xem thêm -